Viking Princess Eidesvik Offshore ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Viking Princess Eidesvik Offshore ASA"

Transkript

1 Viking Princess Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2017 Q1 Report 2017

2 Hovedpunkter i 1. kvartal 2017: Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2017 samlede driftsinntekter på kr 248,9 mill (kr 193,3 mill i samme periode i 2016). Inntektene inkluderer termineringsfee på kr 66,2 mill og gevinst ved salg av skip på kr 17,2 mill. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var kr 158,6 mill (kr 93,6 mill), og driftsresultatet (EBIT) var kr 56,3 mill (kr 40,1 mill) etter foretatt nedskrivning av et skip etter endringer i skipets kontraktsvilkår med kr 66,2. Netto finansposter var kr 78,8 mill (kr 79,7 mill). Resultat etter skatt var på kr 135,1 mill (kr 119,6 mill). Nyheter i 1. kvartal 2017: Eidesvik er tildelt en ny kontrakt med Siemens Wind Power for «Acergy Viking». Kontrakten har 6 måneders varighet med opsjoner. Kontraktsoppstart er juni Skipet vil benyttes som bolig, service og vedlikeholdsfartøy. Eidesvik er tildelt kontraktsforlengelse med Chevron North Sea Ltd for forsyningsskipet «Viking Princess». Kontrakten har varighet på ett år med opsjoner. Eidesvik og CGG er enige om å endre kontrakten for «Viking Vanquish», som løper frem til november 2020 med virkning fra januar Dagraten for resten av kontraktsperioden reduseres, og Eidesvik mottok børsnoterte obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter som kompensasjon. Selskapet har gjennomført salg av subseaskipet Viking Poseidon i 1. kvartal Salget medfører i 1. kvartal en positiv resultateffekt på kr 17,2 mill, og en positiv likviditetseffekt på ca kr 180 mill etter innfrielse av lån. Skipet ble nedskrevet i 4. kvartal 2016 basert på avtalt salgbeløp i valuta. Primært som følge av endring i valutakurs frem til salgstidspunkt har dette medført en gevinst ved salg av skipet på kr 17,2 mill. Eidesvik har i 1. kvartal 2017 kjøpt tilbake selskapets obligasjonslån til 60% av lånets hovedstol. Nyheter etter : Eidesvik har inngått avtale med CGG om etablering av en ny skipseiende selskapstruktur for 7 seismikkskip. Dette er gjennomført ved etablering av et holding selskap som eier to skipseiende selskaper. Ett eier de to skipene Oceanic Sirius og Oceanic Vega som tidligere ble eid i to joint ventures mellom Eidesvik og CGG, og det andre eier fem skip som tidligere var heleid av CGG og som for tiden ligger i opplag (Geo Coral, Geo Caribbean, Geo Celtic, CGG Alize og Oceanic Challenger). De to skipseiende selskapene vil ha separat finansiering og ingen garantier vil bli etablert mellom disse to selskapene eller fra eierne. Det nye holdingselskapet vil bli eid av Eidesvik og CGG på 50/50 basis og vil operere fra starten av 2. kvartal CGG vil fortsatt befrakte Oceanic Vega og Oceanic Sirius fra det nye selskapet og vil forlenge kontraktene fram til mars 2027 men til redusert rate i hele perioden. CGG er forpliktet til å befrakte Geo Coral (fra 2. kvartal 2017), Geo Caribbean og Geo Celtic fortløpende etter hvert som andre innbefraktede skip går av kontrakt. Resultater per : Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34. Delårsregnskapet med sammenligningstall for tilsvarende periode i 2016 er ikke revidert. 2

3 Konsoliderte driftsinntekter for konsernet per var kr 248,9 mill, inkludert termineringsvederlag relatert til kontrakten for «Viking Vanquish» på kr 66,2 mill, og gevinst knyttet til salg av subseaskipet «Viking Poseidon» på kr 17,2. (Konsoliderte driftsinntekter pr var kr 193,3 mill). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på kr 158,6 mill (kr 93,6 mill) og driftsresultatet (EBIT) var på kr 56,3 mill (kr 40,1 mill) etter foretatt nedskrivning av «Viking Vanquish» med kr 66,2 mill med bakgrunn i mottatt termineringsoppgjør tilsvarende stort etter kontraktsendringen for samme skip. Resultat fra felleskontrollert virksomhet på kr 24,1 mill (kr 20,3 mill) er i hovedsak relatert til drift av de to seismikkskipene «Oceanic Vega», «Oceanic Sirius» og subseaskipet «Seven Viking». Netto finansposter var kr 78,8 mill (kr 79,7), hvorav regnskapsført gevinst knyttet til tilbakekjøp av selskapets eget obligasjonslån til 60% av hovedstol var kr 120,0 mill. Resultat etter skatt per var på kr 135,1 mill (kr 119,6 mill), hvorav kr 135,4 mill (kr 104,7 mill) utgjorde resultat etter minoritetsinteresser. Dette gav et resultat per aksje på kr 4,49 (kr 3,47). Balanse og likviditet per : Omløpsmidler per var kr 848,6 mill (kr 874,5 mill), hvorav beholdning av kontanter og kontantekvivalenter var kr 636,1 mill (kr 583,1 mill). Bokført egenkapital per var på kr 1.590,8 mill (kr 2.131,3 mill), som tilsvarer en egenkapitalandel på 35 % (36 %). Total bokført egenkapital per aksje er på kr 52,76 (kr 70,69). Aksjekursen var til sammenligning kr 5,83 (kr 9,00). Dette tilsvarer en markedsverdi på kr 175,8 mill (kr 271,4 mill). Netto rentebærende gjeld per var kr 2.198,3 mill (kr 3.041,4 mill). Kontantstrøm fra drift beløper seg per til kr 207,3 mill (kr 27,2 mill). Dette inkluderer kontanteffekt av solgte børsnoterte obligasjoner mottatt som termineringsvederlag for «Viking Vanquish». Kontantstrøm knyttet til investeringsaktiviteter på kr 377,0 mill (kr 8,3 mill) er i hovedsak knyttet til salg av skip og oppgraderinger på fartøyer. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter på kr 498,0 mill (kr 138,1 mill) besto av ordinære renter og avdrag på pantegjeld, nedbetaling av lån påhvilende solgt skip og innfrielse av selskapets obligasjon. I forbindelse med innfrielse av selskapets obligasjon ble det som et ledd i finansieringen av dette tatt opp lån fra selskapets hovedaksjonær Eidesvik Invest AS på kr 30,0 mill. Lånet er rentefritt og har forfall i mai Endringer i drift av skip i 2017 i forhold til i 2016: Subseaskipet «Viking Neptun» har i 2016 blitt drevet på vesentlig lavere rate sammenlignet med året før. Subseaskipet «Viking Poseidon» ble solgt i 1. kvartal Subseaskipet «Acergy Viking» har i perioden vært i drift sammenlignet med tilsvarende periode i 2016 da skipet var uten kontrakt. Forsyningsskipene «Viking Lady» og «Viking Athene» har blitt lagt i opplag. Forsyningsskipet «Viking Avant» har blitt drevet på vesentlig lavere rater i 2017 sammenlignet med året før. Seismikkskipene «Veritas Viking» og «Vantage» har gått på kontrakt fra januar Kontrakten for seismikkskipet «Viking Vanquish» er vesentlig endret ved at raten for resten av kontrakten er redusert, og at det som vederlag i 1. kvartal er mottatt børsnoterte obligasjoner i CGG. 3

4 Seismikkskipet «Vision» har siden terminering av kontrakt i 4. kvartal 2016 ligget i opplag. Finansiering: Hvis dagens markedsforhold vedvarer vil Eidesvik Offshore ASA konsernet måtte gjennomgå en finansiell restrukturering. Marked og framtidsutsikter: De utfordrende markedsforhold for forsyningsskip ser ut til å vedvare. Vi ser ingen vesentlig endring på kort sikt. Vi ser imidlertid et økende fokus internasjonalt på skip som drives på LNG, og har tro på at dette markedet vil styrke seg fremover, også innenfor supplyskip drevet på LNG. Innenfor subsea segmentet ser vi økt aktivitet på lengre sikt, men det forventes et utfordrende marked på kort sikt. Vi observerer at det er en viss aktivitetsøkning innen marin seismikk, men vi forventer et utfordrende marked for dette segmentet også en tid fremover. Bømlo, 15. mai 2017 Kolbein Rege Borgny Eidesvik Lars Eidesvik Styreleder Styremedlem Styremedlem John Egil Stangeland Synne Syrrist Jan Fredrik Meling Styremedlem Styremedlem Adm. Dir 4

5 Highlights 1st Quarter 2017: In 1st Quarter 2017 Eidesvik Offshore ASA had consolidated operating income of MNOK 248,9 (MNOK 193,3 in the corresponding period in 2016). The revenues includes a termination fee of MNOK 66,2, and gain on sale of vessel of MNOK 17,2. Operating profit before depreciations (EBITDA) was MNOK 158,6 (MNOK 93,6), and operating profit (EBIT) was MNOK 56,3 (MNOK 40,1) after an impairment of one vessel after change in the vessel s contract terms of MNOK 66,2. Net financial items was MNOK 78,8 (MNOK 79,7). Profit after tax was MNOK 135,1 (MNOK 119,6). News in 1st Quarter 2017: Eidesvik is awarded a new contract with Siemens Wind Power for Acergy Viking. The contract is for 6 months with options. Contract commencement is June The vessel will be used as accommodation, service and maintenance vessel. Eidesvik is awarded a contract extension with Chevron North Sea Ltd for the supply vessel Viking Princess. The contract is one year firm with options. Eidesvik and CGG have agreed to change the contract for Viking Vanquish, which is firm to November 2020, with effect from January The dayrate for the rest of the contract period is reduced and Eidesvik receives listed notes and other debt instruments as compensation. The company has sold the Subsea Vessel Viking Poseidon in 1 st Quarter The sale results in 1 st Quarter 2017 a gain on sale of MNOK 17,2, and a positive liquidity effect of approx. MNOK 180 after repayment of loan. The vessel was impaired in 4 th Quarter 2016 based on agreed sale currency amount. Mainly due to change in currency up to when the vessel vas sold this has resulted in a gain on sale of the vessel of MNOK 17,2 Eidesvik has in 1 st Quarter 2017 bought back the company s bond loan at 60% of the loan s principal. News after : Eidesvik has entered into an agreement with CGG to establish a new ownership set up for 7 seismic vessels. This new set up is based on the creation of a new Holding Company that will hold the shares in two entities. One of the entities will own the two vessels formerly co owned by CGG and Eidesvik (Oceanic Vega and Oceanic Sirius), and the other will own five vessels formerly owned by CGG and currently cold stacked (Geo Coral, Geo Caribbean, Geo Celtic, CGG Alize and Oceanic Challenger). The two shipowning entities will be financially separated and no guarantees will be established between the two or from the owners. The new Holding Company, jointly owned by CGG and Eidesvik in equal parts should be operational at the beginning of the second quarter CGG will continue to charter the Oceanic Vega and Oceanic Sirius from the new Company and will extend the current contract until March 2027, thus on a reduced charter rate through the whole charter period. CGG will progressively charter the Geo Coral (from the second quarter 2017 onwards), Geo Caribbean and Geo Celtic vessels, as the charters of other vessels currently in operation expire. Results per : The interim accounts are prepared in accordance with IAS 34. The interim accounts and corresponding figures for 2016 are not audited. 5

6 The group s consolidated operating income per was MNOK 248,9, including termination fee related to the contract for Viking Vanquish of MNOK 66,2, and gain on sale of the subsea vessel Viking Poseidon of MNOK 17,2. (Total operating income pr was MNOK 193,3). Operating profit before depreciation (EBITDA) was MNOK 158,6 (MNOK 93,6), and operating profit was MNOK 56,3 (MNOK 40,1) after an impairment of Viking Vanquish of MNOK 66,2 after receiving an termination fee of equal amount after change in contract terms for the same vessel. Profits from joint ventures of MNOK 24,1 (MNOK 20,3) is mainly related to operation of the two seismic vessels Oceanic Vega, Oceanic Sirius and the subsea vessel Seven Viking. Net financial items was MNOK 78,8 (MNOK 79,7), including a gain on the buy back of the company s own bond at 60% of the principal of MNOK 120,0. Profit after tax per amounted to MNOK 135,1 (MNOK 119,6), whereof MNOK 135,4 (MNOK 104,7) was profit after minority interests. This gave a profit per share of NOK 4,49 (NOK 3,47). Balance sheet and liquidity per : Current assets per was MNOK 848,6 (MNOK 874,5), and cash balance was MNOK 636,1 (MNOK 583,1). Book equity at was MNOK 1.590,8 (MNOK 2.131,3), i.e. an equity ratio of 35 % (36 %). The total booked equity per share was NOK 52,76 (NOK 70,69). The corresponding market quote at Oslo Stock Exchange closed at NOK 5,83 (NOK 9,00). This represents a market value of MNOK 175,8 (MNOK 271,4). Net interest bearing debt per was MNOK 2.198,3 (MNOK 3.041,4). Cash flow from operating activities per amounts to MNOK 207,3 (MNOK 27,2). This includes cash effect of sold listed notes received as termination fee for Viking Vanquish Cash flow from investment activities of MNOK 377,0 (MNOK 8,3) is mainly related to costs related to sale of vessel and upgrades on vessels. Cash flow from financing activities of MNOK 498,0 (MNOK 138,1) consisted of ordinary payments of interest and installments on mortgage debt, repayment of loan related to a sold vessel and repayment of the company s bond. As a part of the financing of the bond buy back a loan of MNOK 30,0 from the company s main owner was granted. The loan has no interest and matures in May Variation in the operation of vessels in 2017 compared to 2016: The subsea vessel Viking Neptun has been operated on significant lower dayrate compared to the previous year. The subsea vessel Viking Poseidon was sold in 1 st Quarter The subsea vessel Acergy Viking has been operated on contracts compared to 2016 when it was without contract. The supply vessels Viking Lady and Viking Athene has been laid up. The supply vessel Viking Avant has been operated on significantly lower rates in 2017 compared to the previous year. The seismic vessels Veritas Viking and Vantage has been operated on contract from January The contract for the seismic vessel Viking Vanquish has been significantly changed through a rate reduction for the rest of the contract, and as compensation it is received listed CGG notes. 6

7 The seismic vessel Vision has been stacked since the termination of contract in 4 th Quarter Financing: If the current market situation continues, the Eidesvik Offshore ASA Group will have to go through a financial restructuring. Market and future outlook: The challenging market for supply vessels seem to continue. We do not see any material change in the short term. We do, however, see an increasing focus internationally on vessels operated on LNG, and think this market will strengthen going forward, also including supply vessels operated on LNG. In the subsea segment we see increased activity in the long term, but a challenging market is expected in the short term. We observe some activity increase in marine seismic, but we do expect a challenging market for this segment for some time going forward. 7

8 Resultatregnskap / Profit and Loss Konsern/Consolidated (NOK 1 000) Driftsinntekter Fraktinntekter Andre inntekter Operating Income: Freight income Other income Sum driftsinntekter Total operating income Driftskostnader Personalkostnader Andre driftskostnader Leie av skip Operating Expenses Personnel expenses Other operating expenses Vessels on charter Sum driftskostnader Total operating expenses Driftsresultat før avskrivninger Operating profit before depreciations Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation Nedskriving av eiendeler Impairment on assets Driftsresultat før andre inntekter og kostnader ( ) Operating profit before other income and expenses Resultat fra tilknyttede selskaper Resultat fra felles kontrollert virksomhet (80.284) Profit from associated companies Profit from Joint Ventures Driftsresultat ( ) Operating profit Finansielle poster Finansinntekter Finanskostnader Verdiendring derivater Netto agio (disagio) (45.555) (36.955) ( ) Financial Items Financial income Financial expenses Change in market value on financial instruments Net agio (disagio) Sum finansielle poster (98.962) Net financial items Resultat før skatt ( ) Pre-tax profit Skattekostnad 12 (156) 721 Taxes Resultat ( ) Profit Resultatet fordeles slik Attributalbe to Annen egenkapital majoritet ( ) Equity holders of the parent Minoritetsinteresser (348) (11.518) Non-controlling interests Resultat per aksje 4,49 3,47 (18,34) Earnings per share Oppstilling av totalresultat Statment of comprehensive income Resultat for perioden ( ) Profit Omregningsdifferanser felles kontrollert virksomhet Currency translation adjustments Joint Ventures (1.370) (30.152) (15.351) Aktuarielt gevinst/ tap 0 0 (4.887) Actuarial gain/ loss Totalresultat ( ) Comprehensive income Totalresultat fordelt Attributable to Annen egenkapital majoritet ( ) Equity holders of the parent Minoritetsinteresser (348) (11.518) Non-controlling interests Sum overført ( ) Total attributed 8

9 Balanse / Balance Konsern/Consolidated (NOK 1 000) EIENDELER ASSETS Anleggsmidler: Fixed assets: Skip Vessels Andre varige driftsmidler Other assets Andre langsiktige fordringer Other long-term receivables Pensjonsmidler Pension fund Aksjer i felles kontrollert virksomhet Shares in Joint Ventures Aksjer Shares Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler: Current assets: Kundefordringer Account receivables, freight income Andre kortsiktige fordringer Other short-term receivables Derivater Financial derivatives Kontanter og kontantekvivalenter Cash and cash equivalents Sum omløpsmidler Total current assets SUM EIENDELER TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD EQUITY AND LIABILITIES Egenkapital: Equity Innbetalt kapital Paid-in capital Annen egenkapital Retained earnings Andre inntekter og kostnader Other comprehensive income Minoritetsinteresser Non-controlling interests Sum egenkapital Total equity Forpliktelser: Liabilities: Andre langsiktige forpliktelser Other long-term liabilities Rentebærende gjeld Interest-bearing debt Sum langsiktige forpliktelser Total long-term liabilities Kortsiktige gjeld: Short-term liabilities: Rentebærende gjeld Interest-bearing debt Derivater Financial derivatives Leverandørgjeld Debt to suppliers Betalbar skatt Tax payable Annen kortsiktig gjeld Other short-term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total short-term liabilities Sum gjeld Total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 9

10 Egenkapital Oppstilling / Statement of changes in equity (sammenslått/condensed) Bokført EK ved periodens begynnelse Equity in the beginning of the period Resultat i perioden Profit in the period ( ) Omregningsdifferanser Joint Venture Exchange differences Joint Venture (1.370) (30.152) (15.351) Aktuarielt tap Actuarial loss 0 0 (4.887) Andre justeringer Other adjustments 0 (6) (6) Bokført EK ved periodens slutt Equity at the end of the period Kontantstrømoppstilling / Cash flow statement (sammenslått/condensed) Netto kontantstrøm fra drift eksl. skatt Net cash flow from operations excl. taxes Betalte skatter Paid taxes (643) (79) (4.003) Kontantstrøm fra drift Cash flow from operating activity Salg av anleggsmidler Sale of fixed assets Salg av andre investeringer Sale of other investments Kjøp av varige driftsmidler Purchase of fixed operating assets (30.248) (8.333) (73.195) Mottatt utbytte Received dividend Kontantstrøm fra investeringer Cash flow from investment activity (8.333) Aksjonærlån Shareholder loan Nedbetaling av gjeld Repayment of debt ( ) (95.785) ( ) Betalte renter Paid interest (50.777) (42.292) ( ) Kontantstrøm fra finansiering Cash flow from finance activity ( ) ( ) ( ) Endring i kontantbeholdning Changes in cash holdings ( ) ( ) Kontanter ved periodens begynnelse Liquid assets at the beginning of the period Kontanter ved periodens slutt Liquid assets at the end of the period Noter til regnskapet / Notes to the accounts Note 1 Regnskapsprinsipper / Accounting principles Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er ikke gjort endringer i anvendte regnskapsprinsipper i forhold til det framlagte Årsregnskapet for Det er flere nye standarder og anbefalinger som gjelder første gang fra Det er imidlertid ingen av disse som har vesentlig effekt hverken på selskapets årsregnskap eller delårsregnskap. En detaljert oversikt over disse endringene er gitt i Årsrapporten for The accounts have been prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Reporting. The accounting policies adopted in the preparation of the interim condensed consolidated financial statements are consistent with those followed in the preparation of the Group s annual consolidated financial statements for the year ended 31 December Several new standards and amendments apply for the first time in However, they do not impact the annual consolidated financial statements of the Group or the interim condensed consolidated financial statements of the Group. A detailed description of these changes is given in the Group s annual consolidated financial statements for the year ended 31 December Note 2 Finansiell risikostyring / Financial risk Rente og valutarisiko/interest and foreign exchange risk Konsernet har sine inntekter hovedsakelig i NOK og USD, mens de vesentlige driftskostnadene er i NOK. Konsernet er derfor eksponert for svingninger i valutakursen mellom NOK og USD. For å redusere denne risikoen trekkes deler av konsernets gjeld i USD. Deler av det resterende likviditetsoverskuddet i USD er solgt forward. To av selskapene som inngår i Felleskontrollert virksomhet har USD som funksjonell valuta. Dette innebærer at fluktuasjoner i USD også medfører regnskapsmessige fluktuasjoner da denne eiendelen omregnes til NOK før den tas inn i konsernregnskapet. Egenkapitalmetoden anvendes på disse eiendelene, og effekten av fluktuasjonene blir behandlet som omregningsdifferanse i regnskapet. Etter balansedatoen vil en svekket USD 10

11 medføre rapporterte valutagevinster knyttet til lån og valutaterminkontrakter i USD, men vil samtidig redusere verdien av (ikke regnskapsførte) langsiktige kontrakter i samme valuta. Konsernet har gjeld i USD og NOK, og er eksponert for svingninger i rentenivå. Konsernets renterisiko styres ved å inngå fastrentekontrakter og fastrentelån. Som følge av dette reduseres den økonomiske risikoen med høyere renter betydelig. For de neste kvartaler vil en renteøkning i pengemarkedene medføre noe høyere rentekostnad, men vil samtidig øke virkelig verdi av konsernets fastrentelån. Fastrenteandelen for lån i NOK er 33 %, og for lån i USD 0 % pr The group has its income mainly in NOK and USD, while the material operating expenses are in NOK. Therefore, the group is considerably exposed to fluctuations in the exchange rate of USD/NOK. To reduce this risk a considerable share of the group s debt is drawn in USD, and parts of the remaining USD liquidity surplus is sold forward. Two of the joint ventures have USD as functional currency. This implies that fluctuations in USD also results in accounted fluctuations as these assets have to be converted to NOK before recognized in the group s accounts. Currency translation adjustments have to be recorded as the group uses the equity method for recognizing these activities in the accounts. In the period following the balance date a weaker USD will result in reported foreign exchange gains related to debt and forward exchange contracts in USD, but will also result in reduced value of long term charterparties in USD (not recognized in the accounts). The group has a debt in USD and NOK and is exposed to changes in interest rate levels. The group s interest rate risk is managed through interest swap derivatives and fixed rate loans. As a consequence of this the financial risk of high interest payments is reduced. The following quarters an increased interest level will result in increased interest expenses, but will also result in increased market value of fixed interest loans. The share of loans with fixed interest is 33% for NOK loans and 0 % for USD loans per Markedsrisiko / Market risk For 2. kvartal 2017 vil kontraktsdekningen utgjøre ca. 76 %, og for resten av 2017 ca. 53 %, medregnet kjente spotkontrakter For 2nd quarter of 2017 contract coverage is appr. 76 %, and for the rest of 2017 appr. 53 %, including known spot contracts. Nybyggsrisiko / Newbuild risk Konsernet har pr ingen fartøy under bygging. The group has per no vessels under construction. Kredittrisiko / Credit risk Konsernets kunder er i hovedsak solide selskaper med god betalingsevne. For de fleste kontraktsparter anses risikoen for at de ikke skal oppfylle sine forpliktelser som lav. Men vi ser at situasjonen i markedet gjør at risikoen har økt i forhold til tidligere. The group's customers are mainly solid companies with ability to meet payments. For most contract parties the risk for not fulfilling their commitments is considered low. However we see that the current market condition has increased the risk somewhat compared to earlier. Likviditetsrisiko / Liquidity risk Likviditetsposisjonen vurderes som tilfredsstillende de kommende 12 måneder, men antas å svekkes mot slutten av perioden. The liquidity position is assessed as satisfactory the next 12 months, however expected to weaken towards the end of the period. 11

12 Note 3 Sesongmessige variasjoner / Seasonal variations Delårsregnskapet er moderat påvirket av sesongmessige variasjoner. Det vises også til omtale om «Marked og framtidsutsikter» og «Kontraktsstatus». The interrim accounts are moderately influenced by seasonal variations. Reference is made to the chapter Market and future outlook and the contractual status. Note 4 Spesielle transaksjoner/special transactions Eidesvik og CGG inngikk en avtale i januar 2017 om å endre bareboatkontrakten for seismikkskipet Viking Vanquish som løper fram til november 2020 med virkning fra januar Dagraten reduseres resten av kontraktsperioden. Eidesvik mottar som følge av dette kompensasjon i form av børsnoterte obligasjoner med forfall 2021 og andre gjeldsinstrumenter. Selskapet har i 1. kvartal mottatt obligasjoner fra CGG og solgt dem i samme kvartal. Kontantoppgjøret på TUSD 7.875,6 er inntektsført til TNOK Den reduserte dagraten er hensyntatt ved bruksverdivurdering av skipet i 1. kvartal 2017 og har medført nedskrivning med TNOK Øvrige forutsetninger bortsett fra inntektsestimatene tilsvarer de anvendt ved nedskrivningstestene redegjort for i årsrapporten for Subseaskipet Viking Poseidon ble levert til ny eier Salget gav en positiv likviditetseffekt på ca TNOK etter at lån er innfridd, og en regnskapsmessig salgsgevinst på TNOK Skipet ble nedskrevet i 4. kvartal 2016 basert på avtalt salgbeløp i valuta. Primært som følge av endring i valutakurs frem til salgstidspunkt har dette medført en gevinst ved salg av skipet på kr 17,2 mill. Etter salget av Viking Poseidon har selskapet forhandlet med obligasjonseierne i selskapets obligasjonslån vedrørende full innfrielse av obligasjonslånet til 60 % av pålydende. Dette gav en gevinst ved tilbakekjøp av obligasjonslån på TNOK Innfrielsen av obligasjonslånet er delvis finansiert med vederlaget fra salget av Viking Poseidon. I tillegg har Eidesvik Invest AS ytt et rentefritt aksjonærlån til selskapet i størrelsesorden TNOK til innfrielse av obligasjonslånet. Eidesvik and CGG entered into an agreement in January 2017 about change in the bareboat contract for seismic vessel Viking Vanquish, which expires in November 2020 effective from January The dayrate is reduced for the rest of the contract period. As a consequence of this Eidesvik receives listed CGG notes with maturity in 2021 together with other debt instruments as compensation. The company has in 1 st Quarter received notes from CGG and sold them. The cash settlement of TUSD 7.875,6 is recognized at TNOK The reduced dayrate is reflected in the value in use calculations in 1 st Quarter 2017, and has resulted an impairment charge of TNOK Other assumptions than the revenue estimates corresponds to the assumptions applied in the impariment tests reported in the 2016 annual report. The subsea vessel Viking Poseidon was delivered to new owners The sale resulted in a positive liquidity effect of approx. MNOK 180 after repayment of the loan, and a gain on sale of TNOK The vessel was impaired in 4th Quarter 2016 based on agreed sale currency amount. Mainly due to change in currency up to when the vessel vas sold this has resulted in a gain on sale of the vessel of MNOK 17,2 After the sale of Viking Poseidon the company has negotiated with the bondholders in the company s bond loan regarding full repayment at 60% of nominal value. This resulted in a gain on buy back of bonds of TNOK The repayment of the bond is partly financed by the sale of Viking Poseidon. In addition Eidesvik Invest AS has granted the company an interest free shareholder loan of TNOK related to the bond repayment. Note 5 Estimater / Estimates Det har ikke vært vesentlige endringer i regnskapsmessige estimater som gir vesentlig innvirkning på delårsresultat og balanse. Det henvises for øvrig til årsregnskapet for 2016 for utfyllende informasjon. No changes in other estimates materially influencing the interim results or balance have occurred. Incidentally, reference is made to the 2016 annual accounts for further information. 12

13 Note 6 Utbytte / Dividends Det er ikke utbetalt utbytte i 2017 (2016: 0). No dividend has been paid in 2017 (2016:0). Note 7 Driftsegmenter / Operating Segments For andeler i felleskontrollerte virksomheter inkluderes inntekter, kostnader og avskrivninger i tabellen med en andel tilvarende konsernets eierandeler. The JV's income, expenses and depreciation are included in the table with a share corresponding to the group's owner shares. 1. kvartal 2017 Seismic 1. kvartal kvartal 2017 Subsea Supply Other Total 1. kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal 2017 Note 8 Felleskontrollert virksomhet / Joint venture Sammenfattet finansiell informasjon pr om de enkelte felleskontrollerte selskapene: Summarized financial information per of the individual joint ventures companies: 1. kvartal 2016 Driftsinntekter/Operating income Driftskostnader/Operating expenses Avskrivninger/depreciation Nedskrivninger/Writedown on assets Driftsresultat inkl. FKV resultater/ Operating profit incl. JV profit Netto finans og skatt i FKV/Net finance and tax in JV Resultat TS/annen FKV / Profit from AC/ other JV Driftsresultat / Operating profit Antall skip ved periodens slutt (inkl. TS og FKV) Number of ships at end of period (incl. AC and JV) Selskap/Company Eiendeler/ Assets Gjeld/ Liability EK/ Omsetning/ Equity Revenues Resultat/ Profit Eierandel/ Ownership EK andel/ Resultatandel/ Equity Profit portion portion Eidesvik Seismic Vessels AS % Oceanic Seismic Vessels AS % CGG Eidesvik Ship Management AS % Eidesvik Seven AS % Eidesvik Seven Chartering AS % Resultat fra felleskontrollert virksomhet/profit from Joint Ventures Sammenfattet finansiell informasjon pr om de enkelte felleskontrollerte selskapene: Summarized financial information pr of the individual joint ventures companies: Selskap/Company Eiendeler/ Assets Gjeld/ Liability EK/ Omsetning/ Equity Revenues Resultat/ Profit Eierandel/ Ownership EK andel/ Resultatandel/ Equity Profit portion portion Eidesvik Seismic Vessels AS % Oceanic Seismic Vessels AS % CGG Eidesvik Ship Management AS % Eidesvik Seven AS % Eidesvik Seven Chartering AS % Resultat fra felleskontrollert virksomhet/profit from Joint Ventures Note 9 Nøkkeltall pr aksje / Financial ratio pr share Antall aksjer (tusen) Number of Shares (thousands) Resultat pr aksje, kr Earnings pr share, NOK 4,49 3,47-18,34 Bokført egenkapital pr aksje, kr Equity pr share, NOK 52,76 70,69 48,33 Egenkapitalandel Equity Ratio 35 % 36 % 29 % EBITDA margin eks salgsgevinst EBITDA margin excl. gain on sale 64 % 48 % 53 % EBIT margin eks salgsgevinst EBIT margin excl. gain on sale 23 % 21 % -59 % 13

14 Note 10 Finansposter / Financial items Finansinntekter Financial income Gevinst ved salg av aksjer Gain from sale of shares Andre rente- og finanskostnader Other interest and financial expenses (45.555) (36.955) ( ) Endring i markedsverdi renteinstrumenter Change in market value on interest instruments Realisert agio valutaterminer *) Realized agio on foreign exchange contracts *) (2.860) (1.622) (3.000) Realisert agio annet *) Realized agio - others (5.475) (6.052) (16.774) Urealisert agio valutaterminer *) Unrealized agio - on foreign exchange contracts *) Urealisert agio lån *) Unrealized agio - loans Netto finansposter Net financial items (98.962) Note 11 Netto rentebærende gjeld / Net interest bearing debt Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner Short-term debt to credit institutions Påløpne rentekostnader Accrued interests 1. års avdrag på rentebærende langsiktig gjeld 1st year installment on long term interest-bearing debt Langsiktig rentebærende gjeld Long term interst-bearing debt Sum rentebærende gjeld Total interest- bearing debt (5.839) (12.332) Kontanter og kontantekvivalenter Netto rentebærende gjeld Cash and cash equivalents Net interest-bearing debt Note 12 Hendelser etter balansedagen / Events after the balance date Eidesvik har inngått en prinsippavtale med CGG om å etablere en ny skipseiende selskapsstruktur for 7 seismikk skip. Dette er planlagt gjort ved etablering av et holding selskap som skal eie to skipseiende selskaper. Et av dem vil eie de to skipene Oceanic Sirius og Oceanic Vega som i dag er eid i to joint ventures mellom Eidesvik og CGG, og det andre vil eie fem skip som i dag er heleid av CGG og som for tiden ligger i opplag (Geo Coral, Geo Caribbean, Geo Celtic, Cgg Alize og Oceanic Callenger). De to skipseiende selskapene vil ha separat finansiering og ingen garantier vil bli etablert mellom disse to selskapene eller fra eierne. Det nye holdingselskapet vil bli eid av Eidesvik og CGG på 50/50 basis og vil operere fra starten av 2. kvartal Implementering av den nye skipseiende strukturen er avhengig av at en oppnår tilslutning fra bankene om reduserte avdrag på eksisterende lån. CGG vil fortsatt befrakte Oceanic Vega og Oceanic Sirius fra det nye selskapet og vil forlenge kontraktene fram til mars 2027 men til redusert rate i hele perioden. CGG er forpliktet til å befrakte Geo Coral (fra 2. kvartal 2017), Geo Caribbean og Geo Celtic fortløpende etter hvert som andre innbefraktede skip går av kontrakt. Eidesvik has agreed in principle with its longstanding partner CGG to establish a new ownership set up for 7 seismic vessels.this new set up is based on the creation of a new Holding Company that will hold the shares in two entities. One of the entities will own the two vessels currently co owned by CGG and Eidesvik (Oceanic Vega and Oceanic Sirius), and the other will own five vessels currently owned by CGG and currently cold stacked (Geo Coral, Geo Caribbean, Geo Celtic, CGG Alize and Oceanic Challenger). The two shipowning entities will be financially separated and no guarantees will be established between the two or from the owners. The new Holding Company, jointly owned by CGG and Eidesvik in equal parts should be operational at the beginning of the second quarter The implementation of the new set up is subject to bank approval of reduced installments on current loans. CGG will continue to charter the Oceanic Vega and Oceanic Sirius from the new Company and will extend the current contract until March 2027, thus on a reduced charter rate through the whole charter period. CGG will progressively charter the Geo Coral (from the second quarter 2017 onwards), Geo Caribbean and Geo Celtic vessels, as the charters of other vessels currently in operation expire. Note 13 Transaksjoner med nærstående parter / Related party transactions Selskapet har lånt TNOK fra hovedeier Eidesvik Invest i perioden. Se note 4. Ut over dette og ordinære driftsrelaterte transaksjoner med de felles kontrollerte selskapene Eidesvik Seismic Vessels AS, Oceanic Seismic Vessels AS, CGGVeritas Eidesvik Ship Management AS, Eidesvik Seven AS og Eidesvik Seven Chartering AS, samt de nærstående selskapene Eidesvik Invest AS, Langevåg Senter AS, Bømlo Skipsservice AS, Evik AS, Bømmelfjord AS, Viking Dynamic AS, Viking Fighter AS og Maritime Logistic Services AS har det ikke blitt gjennomført vesentlige transaksjoner med nærstående parter. Det henvises for øvrig til meldinger om meldepliktige handler. 14

15 The company has loaned TNOK from main owner Eidesvik Invest AS in the period. Apart from this and ordinary operating related transactions with the Joint Ventures Eidesvik Seismic Vessels AS, Oceanic Seismic Vessels AS, CGGVeritas Eidesvik Ship Management AS, Eidesvik Seven AS and Eidesvik Seven Chartering AS, and the related companies Eidesvik Invest AS, Langevåg Senter AS, Bømlo Skipsservice AS, Evik AS, Bømmelfjord AS, Viking Dynamic AS, Viking Fighter AS and Maritime Logistic Services AS, no material related party transactions have been conducted. Reference is incidentally made to filings of notifyable tradings. 15

16 Note 14 Aksjonærforhold / Shareholders Det har kun vært mindre endringer i aksjonærsammensetningen i perioden. Only minor changes in the shareholder positions have occurred in the period. 20 største aksjonærer pr / 20 largest shareholders pr NAVN/NAME ANDEL/ SHARE LAND/COUNTRY EIDESVIK INVEST AS 66,93 % NORGE PARETO AKSJE NORGE 5,51 % NORGE HJELTEFJORDEN AS 1,89 % NORGE VINGTOR INVEST AS 1,52 % NORGE TVEITÅ EINAR KRISTIAN 1,47 % NORGE KLP AKSJENORGE 1,43 % NORGE KOMMUNAL LANDSPENSJO 1,27 % NORGE BERGTOR AS 1,16 % NORGE STANGELAND HOLDING A 1,16 % NORGE AGASØSTER INVEST AS 1,16 % NORGE PARETO AS 0,84 % NORGE Danske Bank AS MEGLERKONTO INNLAND 0,73 % NORGE Tri Pluss As 0,70 % NORGE TVEITÅ OLAV MAGNE 0,67 % NORGE Skandinaviska Enskil A/C CLIENTS ACCOUNT 0,66 % SVERIGE DnB NOR MARKETS, AKS DNB Bank ASA 0,65 % NORGE GEMSCO AS 0,52 % NORGE HELLAND A/S 0,50 % NORGE CALIFORNIA INVEST AS 0,46 % NORGE MELING JAN FREDRIK 0,43 % NORGE Avdragsprofil / Debt maturity profile : 16

17 Kontraktstatus / Backlog : 17

18 Resultatregnskap 5 siste kvartaler / Profit and Loss last 5 quarter Konsern/Consolidated (NOK 1 000) Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Driftsinntekter: Operating Income: Fraktinntekter Freight income Andre inntekter Other income Sum Driftsinntekter Total operating income Driftskostnader: Operating Expenses: Personalkostnader Personell expenses Andre driftskostnader Other operating expenses Sum driftskostnader Total operating expenses Driftsresultat før avskrivninger Operating profit before depreciations Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation Nedskrivning av eiendeler Writedown on assets Driftsresultat før andre inntekter og kostnader Operating profit before other income and expenses ( ) ( ) Resultat fra FKV Profit from JV ( ) Driftsresultat Operating profit ( ) ( ) Finansielle poster: Financial Items: Finansinntekter Financial income Finanskostnader Financial expenses (45.555) (40.377) (35.981) (35.360) (36.955) Verdiendring derivater Change in market value on financial instruments Netto agio (disagio) Net agio (disagio) (96.708) (25.774) Sum finansielle poster Net financial items ( ) (60.345) Resultat før skatt Pre-tax profit ( ) ( ) (24.899) Skattekostnad Taxes (2.071) (156) Resultat Profit ( ) ( ) (26.970) Resultatet fordeles slik Majoritetsinteresse ( ) ( ) (22.168) Minoritetsinteresser (348) (26.194) (4.802) Resultat per aksje Earnings per share 4,49 (16,18) (4,90) (0,74) 3,47 Oppstilling av totalresultat / Statement of comprehensive income Omregningsdifferanser Currency translation felles kontrollert virksomhet adjustments - Joint Ventures (1.370) (17.979) (30.152) Aktuarielt gevinst/ tap Actuarial gain/ loss 0 (4.887) Totalresultat Comprehensive income ( ) ( ) (21.547) Overført til Attributalbe to Annen egenkapital majoritet Controlling interests ( ) ( ) (16.745) Minoritetsinteresser Non-controlling interests (348) (26.194) (4.802) Sum overført Total attributed ( ) ( ) (21.547)

19 Balanse 5 siste kvartaler / Balance Sheet last 5 quarter Konsern/Consolidated (NOK 1 000) Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 EIENDELER ASSETS Anleggsmidler: Fixed assets: Skip Vessels Andre varige driftsmidler Other assets Derivater Financial derivatives Andre langsiktige fordringer Other long-term receivables Pensjonsmidler Pension fund Aksjer i fellesktr virksomhet Shares in Joint Venture Aksjer Shares Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler: Current assets: Kundefordringer Account receivables, Andre kortsiktige fordringer Other short-term receivables Derivater Financial derivatives Kontanter og kontantekvivalenter Cash and cash equivalents Sum omløpsmidler Total current assets Eiendeler holdt for salg Assets held for sale Sum eiendeler holdt for salg Total assets held for sale SUM EIENDELER TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD EQUITY AND LIABILITIES Egenkapital: Equity capital Innbetalt kapital Paid-in capital Annen egenkapital Retained earnings Andre inntekter og kostnader Other comprehensive income Minoritetsinteresser Non-controlling interests Sum egenkapital Total equity FORPLIKTELSER: LIABILITIES: Langsiktige forpliktelser: Long-term liabilities: Andre langsiktige forpliktelser Other long-term liabilities Rentebærende gjeld Interest-bearing debt Sum langsiktige forpliktelser Total long-term liabilities Kortsiktige gjeld: Short-term liabilities: Rentebærende gjeld Interest-bearing debt Derivater Financial derivatives Leverandørgjeld Debt to suppliers Betalbar skatt Tax payable Annen kortsiktig gjeld Other short-term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total short-term liabilities Gjeld knyttet til eiendeler holdt for salg Liabilities related to Assets held for sale Sum gjeld, eiendeler holdt for salg Total liabilities, Assets held for sale Sum gjeld Total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

20 Eidesvik Offshore ASA Vestvikveien 1, N 5443 Bømlo. Tlf e post:

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. kvartal 2016 Q3 Report 2016 Hovedpunkter i 3. kvartal 2016: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2016 samlede driftsinntekter på kr 201,4 mill (kr 308,7

Detaljer

Viking Prince Eidesvik Offshore ASA

Viking Prince Eidesvik Offshore ASA Viking Prince Eidesvik Offshore ASA Rapport 2016 Q1 Report 2016 Hovedpunkter i 2016: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2016 samlede driftsinntekter på kr 193,3 mill (kr 278,5 mill i samme periode i 2015, hvorav

Detaljer

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 2015 Q1 Report 2015 Hovedpunkter i 2015: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2015 samlede driftsinntekter på kr 278,5 mill (kr 220,5 mill i samme periode i 2014).

Detaljer

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. kvartal 2017 Q3 Report 2017 Hovedpunkter i 3. kvartal 2017: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2017 samlede driftsinntekter på kr 157,0 mill (kr 201,4

Detaljer

Vantage Eidesvik Offshore ASA

Vantage Eidesvik Offshore ASA Vantage Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. kvartal 2017 Q2 Report 2017 Hovedpunkter i 2. kvartal 2017: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2017 samlede driftsinntekter på kr 215,8 mill (kr 180,0 mill

Detaljer

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. kvartal 2016 Q2 Report 2016 Hovedpunkter i 2. kvartal 2016: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2016 samlede driftsinntekter på kr 180,0 mill (kr 308,5

Detaljer

Netto finansposter var MNOK 6,1 (MNOK -67,2). Av dette utgjør urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter i USD MNOK 28,6 (MNOK -40,9).

Netto finansposter var MNOK 6,1 (MNOK -67,2). Av dette utgjør urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter i USD MNOK 28,6 (MNOK -40,9). Eidesvik Offshore ASA Rapport 2014 Q1 Report 2014 Hovedpunkter i 2014: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2014 samlede driftsinntekter på MNOK 220,5 (MNOK 213,2 i samme periode i 2013). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2016 Q4 Report 2016 Hovedpunkter i 4. kvartal 2016: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2016 samlede driftsinntekter på kr 209,4 mill (kr 343,2

Detaljer

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2016 Q4 Report 2016 Hovedpunkter i 4. kvartal 2016: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2016 samlede driftsinntekter på kr 209,4 mill (kr 343,2

Detaljer

Viking Energy Eidesvik Offshore ASA

Viking Energy Eidesvik Offshore ASA Viking Energy Eidesvik Offshore ASA Rapport Q3 Report Hovedpunkter i : Eidesvik Offshore ASA hadde i samlede driftsinntekter på kr 308,7 mill (kr 259,1 mill i samme periode i 2014). Driftsresultat før

Detaljer

Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA

Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2014 Q4 Report 2014 Hovedpunkter i 4. kvartal 2014: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2014 samlede driftsinntekter på MNOK 259,4 (MNOK 237,9

Detaljer

M/V Subsea Viking. Uten fraværsskade siden skipet ble levert 22 Mai Have no LTI since the Vessel was delivered

M/V Subsea Viking. Uten fraværsskade siden skipet ble levert 22 Mai Have no LTI since the Vessel was delivered M/V Subsea Viking Uten fraværsskade siden skipet ble levert 22 Mai 1999. Have no LTI since the Vessel was delivered Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. kvartal 2014 Q2 Report 2014 Hovedpunkter i 2. kvartal

Detaljer

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport Q2 Report Hovedpunkter i : Eidesvik Offshore ASA hadde i samlede driftsinntekter på kr 308,5 mill (kr 245,7 mill i samme periode i ). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA Q4 Report 2013 Hovedpunkter i 4. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 237,9 (MNOK 223,7 i samme periode i 2012). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2011 Q1 Report 2011 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 247,5 (MNOK 266,8 i samme periode i 2010), driftsresultat

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ekskludert salgsgevinster var på MNOK 89,9 (MNOK

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Report 1 st Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2012. Q3 - Report 2012. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2012. Q3 - Report 2012. Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal Q3 - Report Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 3. kvartal : Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal samlede driftsinntekter på MNOK 220,9 (MNOK 255,7 i samme periode i ). Driftsresultat

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2009 Oslo 01.03.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Etablert et Joint Venture sammen med CGGVeritas ved at CGGVeritas har kjøpt seg inn i selskapet som eier to seismikkskip

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Report 4 th Quarter 2007 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Frakteinntekter i 4. kvartal 2007 var MNOK 203,5 (MNOK 185,5 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Resultater 4. kvartal 2008 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS/IAS.

Resultater 4. kvartal 2008 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS/IAS. Kvartalsrapport Q4 2008 Driftsinntektene i 4. kvartal 2008 var MNOK 295,4, som utgjør en økning på 46% fra 2007 (MNOK 202,8 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på MNOK

Detaljer

Rapport 3. Kvartal Q3 - Report Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal Q3 - Report Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2013 Q3 - Report 2013 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 3. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 299,7 hvorav MNOK 50,5 er salgsgevinst

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2009 Langevåg 20.05.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal 2009 Tatt levering av Viking Poseidon. Skipet påbegynte en 8 års kontrakt med Veolia ES Special Services. Nyheter

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2010. Q3 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2010. Q3 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2010 Q3 Report 2010 Eidesvik Offshore ASA Q3 Report - 2010 Hovedpunkter i 3. kvartal 2010: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2010 samlede driftsinntekter på MNOK 254,7 (MNOK 263,6

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2008. Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2008. Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2008 Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Inngått en 18 måneders kontrakt med opsjon for 6 måneders forlengelse med Sonangol Pesquisa e Producao S.A. i Angola

Detaljer

Rapport 4. Kvartal 2010. Q4 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. Kvartal 2010. Q4 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. Kvartal 2010 Q4 Report 2010 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2010 Q4 Report 2010 Hovedpunkter i 4. kvartal 2010: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2010 samlede driftsinntekter

Detaljer

Rapport 4. Kvartal 2011. Q4 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. Kvartal 2011. Q4 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. Kvartal 2011 Q4 Report 2011 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 4. kvartal 2011 Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2011 Driftsinntekter på MNOK 244,3 (MNOK 261,4 i samme periode i 2010),

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2009 Oslo 17.11.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter etter 30.09.09 Kontraktsforlengelse med Statoil for skipene Viking Avant og Viking Athene med hhv 2 år og 5 måneder. ConocoPhillips

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

Rapport 2. Kvartal 2013. Q2 - Report 2013. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 2. Kvartal 2013. Q2 - Report 2013. Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. Kvartal 2013 Q2 - Report 2013 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 242,9 (MNOK 315,3 i samme periode

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2010 Langevåg 20.5.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal Høyesterett har gitt rederiene medhold i at overgangsreglene til ny rederiskatt hadde tilbakevirkende kraft og

Detaljer

Rapport 1. Kvartal Q1 - Report Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal Q1 - Report Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2012 Q1 - Report 2012 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2012: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2012 Driftsinntekter på MNOK 220,5 (MNOK 247,5 i samme periode i 2011), Driftsresultat

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2011 Oslo 23.08.2011 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Eidesvik og CGGVeritas starter et felles selskap for drift av 10 høykapasitets seismikkskip. I forbindelse med selskapsetableringen

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Viking Queen. Foto: Pål Svarte

Viking Queen. Foto: Pål Svarte Viking Queen Foto: Pål Svarte Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal Q4 Report Hovedpunkter i 4. kvartal : Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal samlede driftsinntekter på kr 343,2 mill, hvorav kr

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Omløpsmidler pr var 496,4, og kortsiktig gjeld inkludert 1. års avdrag på langsiktig gjeld var 465,8.

Omløpsmidler pr var 496,4, og kortsiktig gjeld inkludert 1. års avdrag på langsiktig gjeld var 465,8. Rapport 3. Kvartal 2011 Q3 Report 2011 Eidesvik Offshore ASAA Hovedpunkter i 3. kvartal 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 255,7 (MNOK 254,7 i samme periode

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2009 Report 3 rd Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 260,6 (MNOK 233,1), EBITDA på MNOK 122,6 (MNOK 112,7), og Driftsresultat

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2008 Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 3. kvartal Salg av Viking Nereus, et middels stort plattform forsyningsskip, på markedsmessige vilkår. Overtagelse er januar

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2010 Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Utøvd opsjon på inngåelse av kontrakt med Kleven Maritime AS om bygging av nok et stort gassdrevet forsyningsskip med levering 3. kvartal

Detaljer

Netto rentebærende gjeld pr 30.06.2011 var MNOK 2.617,9 (MNOK 2.900,4)

Netto rentebærende gjeld pr 30.06.2011 var MNOK 2.617,9 (MNOK 2.900,4) Rapport 2. Kvartal 2011 Q2 Report 2011 Eidesvik Offshore ASAA Hovedpunkter i 2. kvartal 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 252,0 (MNOK 271,8 i samme periode

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA Rapport TITTELEN 4. kvartal STÅR HER 2013 Q4 Report 2013 Hovedpunkter i 4. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 237,9 (MNOK

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 2. kvartal 2007 Nyheter etter 01.04.2007: Inngått kontrakt med CGGVeritas for to 12 års tidscerterpartier på to nye seismikkskip med oppstart i 2010. Kontraktsverdi er på MNOK 2.300. Inngått intensjonsavtale

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2009 Oslo 18.08.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tatt levering av plattformforsyningsskipet Viking Lady. Skipet påbegynte en 3 års kontrakt med Total etter levering.

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 3. kvartal 2007 Driftsinntektene i 3. kvartal 2007 var MNOK 186,1 (MNOK 185,4 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på MNOK 87,6 (MNOK 75,3). Resultatet etter skatt

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Rapport 4. Kvartal Q4 - Report Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. Kvartal Q4 - Report Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. Kvartal 2012 Q4 - Report 2012 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 4. kvartal 2012: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2012 samlede driftsinntekter på MNOK 223,7 (MNOK 244,3 i samme periode

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Rapport 2. Kvartal Q2 - Report Eidesvik Offshore ASA

Rapport 2. Kvartal Q2 - Report Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. Kvartal Q2 - Report Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2. kvartal : Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal samlede driftsinntekter på MNOK 315,3 (MNOK 252,0 i samme periode i ), hvorav MNOK

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2008

Rapport 3. kvartal 2008 Rapport 3. kvartal 2008 Report 3 rd Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Resultater 2. halvår 2008 Frakteinntekter i 3. kvartal 2008 var MNOK 233,1 (MNOK 186,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2008 Oslo 19.05.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Inngått kontrakt med Veolia ES Special services om befraktning av det store subsea skipet med X-bow design som skal

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

Rapport 1. Kvartal Report 1 st Quarter Eidesvik Offshore ASA. Global Reports LLC

Rapport 1. Kvartal Report 1 st Quarter Eidesvik Offshore ASA. Global Reports LLC Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 31 December 2014 Org. Nr.: 977488680 TOTALRESULTAT - KONSERN CONSOLIDATED PROFIT &

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA Rapport 4 kvartal 2009

Eidesvik Offshore ASA Rapport 4 kvartal 2009 Report 4th Quarter 29 Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 29 driftsinntekter på MNOK 246,7 (MNOK 295,4 i samme periode i 28 ), EBITDA på MNOK 112,8 (MNOK 141,9) og driftsresultat (EBIT) på MNOK 39,

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Report for the 4 th quarter of 2008

Report for the 4 th quarter of 2008 Report for the 4 th quarter of 2008 Oslo, 21. januar, 2009 Fjerde kvartal 2008 ble Vismas beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer