Eidesvik Offshore ASA Rapport 4 kvartal 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eidesvik Offshore ASA Rapport 4 kvartal 2009"

Transkript

1 Report 4th Quarter 29

2 Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 29 driftsinntekter på MNOK 246,7 (MNOK 295,4 i samme periode i 28 ), EBITDA på MNOK 112,8 (MNOK 141,9) og driftsresultat (EBIT) på MNOK 39, (MNOK 79,1). Netto finansposter var MNOK -3,7 (MNOK -622,), hvorav urealiserte poster utgjorde MNOK -18,8 (MNOK -554,9). Resultat før skatt var på MNOK 8,3 (MNOK -542,9), og resultat etter skatt på MNOK 169,7 (MNOK -58,2). Nyheter i 4. kvartal 29: Omgjort Eidesvik Seismic Vessels AS til et Joint Venture mellom datterselskaper av henholdsvis Eidesvik Offshore (51 %) og CGGVeritas (49%). Eidesvik Seismic Vessel har to seismikkskip under bygging ved Ulstein Verft. Begge skipene skal inn på 12 års T/C med CGGVeritas. Forlenget kontrakt med Statoil for skipene Viking Avant med 2 år og Viking Athene med 5 måneder. Ratene er på et lavere nivå enn i de eksisterende kontraktene. ConocoPhillips har erklært en 2 års opsjon for AHTS Northern Crusader. Som en konsekvens har Eidesvik erklært en opsjon for 2 års forlengelse av bareboatkontrakten for samme skip med Trico Shipping AS. CGGVeritas har erklært en 2 års opsjon på forlengelse av kontrakt for seismikkskipet Veritas Vantage fra april 21. Nyheter etter : Høyesterett har avsagt dom som innebærer at Den Norske Stat ikke kan innkreve skattekreditter opparbeidet under rederiskatteregimet mellom 1996 og 26 etter overgangsreglene vedtatt i 27. Skattekostnaden på MNOK 163,4 fra overgangsordningen som ble utgiftsført i 27 reverseres i 4. kvartal 29. Inngått befraktningsavtale (TC) for Geo Searcher på 6 md + 2 x 1 md opsjon. Oppstart primo mars 21. Foreløpig resultat pr Års-/delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34. Regnskapet bør leses i sammenheng med årsregnskapet for 28. Års-/delårsregnskapet med sammenligningstall for tilsvarende periode i 28 er ikke revidert. In 4th quarter 29 Eidesvik Offshore ASA had operating income of MNOK 246,7 (MNOK 295,4 in the corresponding period in 28), EBITDA of MNOK 112,8 (MNOK 141,9) and EBIT of MNOK 39, (MNOK 79,1). Net financial items was MNOK -3,7 (MNOK -622,), whereof unrealized items amounted to MNOK -18,8 (MNOK -554,9). Pre-tax profit was MNOK 8,3 (MNOK -542,9), and profit after tax was MNOK 169,7 (-MNOK 58,2). News in 4 th quarter 29: Converted Eidesvik Seismic Vessels AS into a Joint Venture between subsidiaries of Eidesvik Offshore ASA (51 %) and CGGVeritas (49 %), respectively. Eidesvik Seismic Vessels has two seismic vessels under construction at Ulstein Verft. Both vessels will commence on 12-year timecharter with CGGVeritas after delivery. Extended contract with Statoil for the vessels Viking Avant and Viking Athene for 2 years and 5 months respectively. The rates are at a lower level than the current contracts. ConocoPhillips has exercised a 2-year option for AHTS Northern Crusader. As a consequence Eidesvik has exercised an option for 2 years extension of the bareboat contract with Trico Shipping AS for the same vessel. CGGVeritas has exercised a 2-year option for extension of contract for the seismic vessel Veritas Vantage from April 21. News after : The Supreme Court has pronounced a sentence which implies that The Norwegian State cannot demand payment of tax credits accumulated under the shipowner taxation regime between 1996 and 26 as adopted in the transitional rule in 27. The tax cost of MNOK 163,4 from the transitional rule recognized in 27 was reversed in 4 th quarter 29. Entered into time charter contract for Geo Searcher, 6 month + 2 x 1 mt option. Commencing primo March 21. Preliminary results pr The preliminary annual/interim accounts are prepared in accordance with IAS 34. The statements should be read in conjunction with the annual report for 28. The preliminary annual/interim accounts and corresponding figures are not audited.

3 Konsoliderte driftsinntekter for konsernet pr var MNOK 1.22, (MNOK 965,2 i 28.) Driftsinntektene i 29 inkluderer en gevinst på salg av skipet Viking Nereus på MNOK 134,9. Driftskostnader inkludert avskrivning var på MNOK 834,7 (MNOK 746,8), og driftsresultatet var på MNOK 367,3 (MNOK 218,3). Netto finansposter gav positivt resultat på MNOK 571,5 (MNOK -814,6). Realisert agiotap i perioden på MNOK 71,4 er i hovedsak relatert til oppgjør av valutaterminer knyttet til salg av skip. Urealisert agiogevinst på MNOK 768,2 er relatert til lån og valutaterminkontrakter i USD. Markedsverdi på fastrenteinstrumenter har økt med MNOK 46,8 i perioden. Resultat før skatt pr var på MNOK 938,8 (MNOK -596,3). Skattekostnad i perioden var negativ på grunn av reversering av rederiskatt og beløper seg til MNOK 152,6 (kostnad på MNOK 7,3). Resultat etter skatt var på MNOK 1.91,4 (MNOK -63,6). Dette gir et resultat pr aksje pr på 36,2 kr (-2,2 kr). Balanse og likviditet pr Bokført egenkapital pr var på MNOK 1.91,5 som tilsvarer en egenkapitalandel på 36,1 %. Total bokført egenkapital pr aksje er på NOK 63,7. Aksjekursen var til sammenligning NOK 29,3. Dette tilsvarer en markedsverdi på MNOK 883,4. Gjennomsnittet av tre uavhengige megleranslag pr verdsetter flåten til MNOK i kontraktsfri stand. Dette innebærer en verdijustert egenkapital på kr 112,47 pr aksje. Det er gjennomført nedskrivningstester i perioden som måler de vesentligste eiendelenes bruksverdi mot regnskapsmessig verdi. Disse indikerer ikke nedskrivningsbehov for noen av konsernets heleide skip. Viking Troll, hvor Eidesvik eier 25% gjennom Viking Troll DIS, er nedskrevet med MNOK 42. Eidesvik har skrevet ned investeringen med sin forholdsmessige andel. Netto rentebærende gjeld pr var MNOK 2.861,7 (MNOK 2.778,4) Omløpsmidler pr var MNOK 648,6, og kortsiktig gjeld inkludert 1. års avdrag på langsiktig gjeld var MNOK 469,5. Konsernets kontantbeholdning økte fra MNOK 211,2 pr til MNOK 36,3 pr The group s consolidated operating income pr was MNOK 1.22, (MNOK 965,2 in 28), including a gain on sale of the vessel Viking Nereus of MNOK 134,9. Operating expenses, including depreciation, was MNOK 834,7 (MNOK 746,8), and operating result was MNOK 367,3 (MNOK 218,3). Net financial items was positive of MNOK 571,5 (MNOK -814,6). Realized disagio in the period of MNOK 71,4 is mainly related to settlement of forward exchange contracts related to sale of vessel. Unrealized agio of MNOK 768,2 is related to loans and forward exchange contracts in USD. Market value on fixed interest swaps has increased by MNOK 46,8 in the period. Pre-tax profit pr was MNOK 938,8 (MNOK -596,3). Tax cost in the period was negative because of reversal of shipowner tax, and amounts to MNOK 152,6 (cost of MNOK 7,3). Profit after tax was MNOK 1.91,4 (MNOK - 63,6). This gives a profit pr share pr of 36,2 kr (-2,2 kr). Balance sheet and liquidity pr Book equity at was MNOK 1.91,5, i.e. an equity ratio of 36,1 %. Total booked equity pr share was NOK 63,7. The corresponding market quote at Oslo Stock Exchange closed at NOK 29,3. This represents an market value of MNOK 883,4. Three independent brokers market value assessments pr estimate the fleet value free of charter to MNOK This implies a value adjusted equity of 112,47 pr share. Impairment tests measuring the material assets value in use towards accounted value are conducted in the period. The tests do not indicate impairment potential for any of the group s vessels. Viking Troll, where Eidesvik owns 25 % through Viking Troll DIS, is impaired with MNOK 42. Eidesvik has written down the investment accordingly. Net interest-bearing debt pr was MNOK 2.861,7 (MNOK 2.778,4). Current assets pr was MNOK 648,6, and short-term debt including 1 st year installment on long-term debt was MNOK 469,5. The Group s cash balance increased from MNOK 211,2 pr to MNOK 36,3 pr

4 Kontantstrøm fra drift beløper seg pr til MNOK 395,6 (MNOK 421,7 i samme periode i 28). Negativ kontantstrøm knyttet til investeringsaktiviteter på MNOK 1.1,6 er i hovedsak knyttet til skipene Viking Poseidon og Viking Lady som har blitt levert i løpet av perioden, og betalinger til utstyrsleverandør for nybygg med levering i 21 og 211. Viking Nereus ble solgt i februar, noe som gav en positiv likviditetseffekt etter valutasikring på MNOK 211,8. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter på MNOK 71,2 består av ny gjeld knyttet til finansiering av de overleverte nybyggene og opptak av byggelån for finansiering av utstyr til nybygg, samt ordinær betaling av avdrag og renter. Styret mener at det er viktig å ha en best mulig finansiell situasjon for å kunne se på nye muligheter i det kommende året. Styret vil derfor foreslå overfor generalforsamlingen at det betales et moderat utbytte også for 29 på kr.,5 pr. aksje. Endringer i drift av skip i 29: Viking Poseidon, et konstruksjonsskip, ble levert i januar 29 og gikk da inn på en 8-års kontrakt med Veolia Viking Lady, et plattformforsyningsskip med LNG drift og Avant-design, ble levert i april 29 og gikk inn på en 3 års kontrakt med Total. Viking Forcados har dels blitt drevet på tidscerteparti og dels bareboatkontrakt i perioden. (Skipet hadde ingen inntekter i begynnelsen av 28.) Viking Nereus var solgt i 28 og ble overlevert nye eiere i februar 29. Kontrakten for Geo Searcher (byggeår 1982) ble terminert som følge av konkurs i SCAN Geophysical i juni 29. Finansiering: Nybygget Viking Poseidon ble overtatt i 1. kvartal 29. I den forbindelse ble det trukket opp et lån på MNOK 68. Nybygget Viking Lady ble overtatt i 2.kvartal 29. I den forbindelse ble det trukket opp et lån på MNOK 26. For de to nybyggene som skal leveres i juni 21 og september 211 er det tilsagn om lån fra Eksportfinans og tilbud om garantistillelse fra Cash flow from operating activities amounts pr to MNOK 395,6 (MNOK 421,7 in 28). Negative cash flow from investment activities of MNOK 1.1,6 is mainly related to the vessels Viking Poseidon and Viking Lady, and payments to suppliers of equipment for vessels to be delivered in 21 and 211. Viking Nereus was sold in February, which gave a positive effect on liquidity after foreign exchange hedging of MNOK 211,8. Cash flow from financing activities of MNOK 71,2 consists of new debt related to financing of the delivered new buildings, drawdown of building loan related to equipment to the new buildings, and ordinary payments of installments and interest on debt. The Board of Directors is of the opinion that it is important to uphold a best possible financial situation to be able to consider new opportunities in the coming year. The Board of Directors propose to the General Meeting that a moderate dividend of,5 pr. share for 29 will be paid. Variation in the operation of vessels in 29: The construction vessel Viking Poseidon was delivered in January and commenced on a 8-year contract with Veolia. Viking Lady, a platform supply vessel fuelled by LNG and with Avant-design was delivered in April and commenced on a 3-year contract with Total. Viking Forcados has been operated partly on timecharter and partly on bareboat contract in the period. (The vessel did not have any income in the beginning of 28.) Viking Nereus was sold and delivered to new owners in February. The contract for Geo Searcher (built in 1982) was terminated as a consequence of the bankruptcy in SCAN Geophysical in June 29. Financing: The new building Viking Poseidon was delivered in 1 st quarter 29. In connection with this, debt of MNOK 68 was drawn. The new building Viking Lady was delivered in 2 nd quarter 29. In connection with this, debt of MNOK 26 was drawn.

5 kommersiell bank forutsatt at GIEK stiller som medgarantist. Marked og fremtidsutsikter: 29 har vært preget av ubalanse mellom tilbud og etterspørsel både for AHTS og PSV i spot markedet i Nordsjøen. Dette har medført lav utnyttelsesgrad og svak inntjening som knapt dekker driftsutgiftene. Det vil fortsatt komme en rekke nye skip fra verftene som ytterligere forsterker ubalansen. Vi tror det vil ta noe tid før markedet igjen er i balanse, men ser at større mobilitet rundt i verden kan gi bedre utnyttelse. For subsea segmentet tror vi 21 kommer til å bli et år med lavere aktivitet i Nordsjøen enn i de siste årene da få store prosjekter er planlagt. Derimot er det økt tildeling av kontrakter og tenderaktivitet utenfor Nordsjøen som til en viss grad kan balansere markedet. Styret er mer positive til seismikkmarkedet for 21 og 211 enn i 29. Det er økt etterspørsel etter skip, selv om det synes som om det fortsatt er for mange skip i markedet. I et langsiktidig perspektiv mener vi at fundamentale forhold, som nødvendigheten av å finne mer olje og gass, større og mer kompliserte utbygginger, tilsier at markedet innenfor oljeservice skal bedre seg fremover. Som følge av mange nybygg spesielt innenfor PSV og AHTS vil det kunne bli overskudd på fartøyer og dertil lave marginer i en periode inntil markedet stabiliseres. Eidesvik har gjennom de siste 1 årene satset på høy-teknologiske skip og lange kontrakter med solide befraktere. Det medfører at vi har en stor trygghet i kontaktsdekningen for de kommende årene. For 21 og 211 har Eidesvik en kontraktsdekning på henholdsvis 82 % og 69 % beregnet på grunnlag av antall skip i drift. Alle de største investeringer i skip er sikret med langsiktige kontrakter som gir en enda høyere kontraktsdekning beregnet på grunnlag av skipsverdier. For the two vessels to be delivered in June 21 and September year funding is provided from Eksportfinans and offer for guarantee from commercial bank provided that GIEK participates as co-guarantor. Market and future outlook: 29 has been characterized by imbalance between supply and demand for both AHTS and PSV in the North-Sea spot market. This has resulted in low utilization and weak earnings barely covering operating expenses. Still, new vessels will continue to enter the market from yards, which further strengthen the imbalance. We are of the opinion that some time will have to pass before the market again balances, but we see that greater mobility around the world may provide better utilization. For the subsea segment we expect 21 will be a year with lower activity in the North-Sea as few large projects are planned. On the other hand, there are increased contract awards and tender activity outside the North-Sea, which to some degree may balance the market. The Board of Directors is more positive to the seismic market for 21 and 211 than 29. Demand for vessels has increased, though it still seems to be too many vessels in the market. In the long term we think the fundamentals, such as the necessity for finding more oil and gas, and larger and more complex developments, indicate that the oil service market will improve the coming years. As a consequence of many new buildings, especially PSV s and AHTS s, there may be excess supply and weak margins until the markets stabilize. Technologically advanced vessels on long term contracts with solid customers has been the strategy the past 1 years. This results in great security in the contract coverage in the coming years. Contract coverage for the Eidesvik fleet for 21 and 211 is 82 % and 69 %, respectively, calculated with number of operated vessels as basis. All the largest investments in vessels are secured with long-term contracts, which would give an even better contract coverage if calculations would be based on vessel values.

6 Eidesvik Offshore ASA Resultatregnskap Profit and loss account Konsern (NOK 1 ) Consolidated (NOK 1 ) Q4 Q (1 154) Resultat fra tilknyttede selskaper (12 977) (21 227) Resultat fra felles kontrollert virksomhet (11 17) (11 17) Sum driftsinntekter Personalkostnader C rew expenses Andre driftskostnader Other operating expenses Leie av skip Sum driftskostnader Total operating expenses Driftsresultat før avskrivninger Operating result before depreciations Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation Driftsresultat Operating result Driftsinntekter Fraktinntekter Andre inntekter Operating Income: Driftskostnader Finanskostnader Other income Profit associated companies Profit from Joint Venture Total operating income Operating Expenses Finansielle poster Finansinntekter Freight income Vessels on charter Financial Items (56 433) Verdiendring derivater (85 628) Realisert agio (disagio) (14 184) Urealisert agio (disagio) (469 31) (75 457) Unrealized agio (disagio) (3 686) (622 43) ( ) Net financial items ( ) (596 29) Pre-tax profit (7 321) Taxes (63 611) Profit Sum finansielle poster Resultat før skatt 8 32 Skattekostnad Resultat (58 191) (178 24) (71 423) ( ) Financial income (71 58) (11 639) Financial expenses C hange in marketvalue on financial instruments Realized agio (disagio)

7 Balanse Eidesvik Offshore ASA Balance Sheet Konsern Consolidated (NOK 1 ) (NOK 1 ) EIENDELER Anleggsmidler: Andre varige driftsmidler Skip Nybyggingskontrakter skip Derivater Andre langsiktige fordringer Aksjer i felles kontrollert virksomhet Aksjer ASSETS Fixed assets: Other assets Vessels Contracts newbuildings Derivatives Other long-term receivables Shares - mutually controlled companies Shares Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler: Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Eiendeler holdt for salg Derivater Kontanter og kontantekvivalenter Current assets: Account receivables, freight income Other short-term receivables Assets held for sale Other securities Bank deposits Sum omløpsmidler Total current assets SUM EIENDELER TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital: Innbetalt kapital Annen egenkapital Annen egenkapital ikke resultatført Minoritetsinteresser 46 EQUITY AND LIABILITIES Equity capital Paid-in capital Retained earnings Other equity not recognised in P & L Minority interests Sum egenkapital Total equity capital Forpliktelser: Langsiktige skatteforpliktelser Derivater Andre langsiktige forpliktelser Pantegjeld Liabilities: Long-term tax liabilities Derivatives Other long-term liabilities Interest-bearing mortage debt Sum langsiktige forpliktelser Total long-term liabilities Kortsiktige gjeld: Pantegjeld Derivater Leverandørgjeld Skatt Annen kortsiktig gjeld Short-term liabilities: Interest-bearing mortage debt Derivatives Debt to suppliers Tax payable Other short-term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total short-term liabilities Sum gjeld Total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

8 (NOK 1 ) Q 4 Q Kontantstrøm fra drift Cash flow from operating activity Kontantstrøm fra investeringer Cash flow from investment activity Kontantstrøm fra finansiering Cash flow from finance activity Endring i kontantbeholdning Changes in cash holdings Kontanter ved periodens begynnelse Liquid assets at the beginning of the period Kontanter ved periodens slutt Liquid assets at the end of the period Note 1 - Regnskapsprinsipper Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34. Det har blitt gjort en endring i anvendte regnskapsprinsipper siden fremleggelsen av regnskapet : IAS 23 Låneutgifter. Rentekostnader i byggeperioden aktiveres på nybyggene. Regnskapet bør for øvrig leses i sammenheng med årsregnskapet for 28. Delårsregnskapet med sammenligningstall for tilsvarende periode i 28 er ikke revidert. Note 2 - Sesongmessige variasjoner Delårsregnskapet er ikke påvirket av sesongmessige variasjoner. Konsernets skip er i hovedsak på lange kontrakter og er derfor i mindre grad utsatt for sesongmessige variasjoner. Note 3 - Spesielle transaksjoner Undervannskonstruksjonsskipet Viking Poseidon ble levert i januar og gikk direkte inn på kontrakt. Plattform forsyningsskipet Viking Nereus ble solgt og overlevert nye eiere i mars. Regnskapsmessig gevinst ved salg av skipet var MNOK 135. Plattform forsyningsskipet Viking Lady ble levert i april og gikk direkte inn på kontrakt. Konsernet etablerte i desember 29 gjennom et datterselskap en felleskontrollert virksomhet (FKV-Joint Venture) sammen med et datterselskap av CGGVeritas (CGGV). Dette ble etablert ved at CGGV skjøt inn et beløp tilsvarende 49% av innbetalt kapital i Eidesvik Seismic Vessels AS. Eidesvik gruppen eier 51% etter emisjonen, men konsoliderer ikke lenger selskapet, da aksjonæravtale gir minoritetseieren tilstrekkelig kontroll til at selskapet etter dette klassifiseres som FKV og egenkapitalmetoden anvendes. Eidesvik Note 1 - Accounting principles The accounts have been prepared in accordance with IAS 34. The accounting principles employed since the accounts were presented on 31 December 28 have been amended: IAS 32 Borrowing cost. Interest during the building period is being capitalised in respect of the new ships. Otherwise the accounts should be read in connection with the 28 annual accounts. The quarterly accounts and their comparative figures for the corresponding period in 28 have not been audited. Note 2 Seasonal variations The interim accounts have not been affected by seasonal variations. The group s vessels are mainly operating under long-term contracts and are therefore less exposed to seasonal variations. Note 3 Special transactions The subsea construction vessel Viking Poseidon was delivered in January 29 and immediately commenced operations under contract. The platform supply vessel Viking Nereus, was sold and delivered to new owners in March. The profit from the sale of this vessel was MNOK 135. The platform supply vessel Viking Lady was delivered from yard in April commenced on chart immediately. In December 29 the group, through a subsidiary, established a joint venture (JV) with a subsidiary of CGGVeritas (CGGV). The JV was established as CGGV paid an amount equalling 49% of the paid-in capital in Eidesvik Seismic Vessels AS. The Eidesvik group owns 51% after the issue, but does not consolidate the company, as a shareholder agreement

9 Seismic Vessels AS var tidligere et heleid datterselskap av Eidesvik Shipping AS, som igjen er et heleid datterselskap av Eidesvik Offshore ASA. Selskapet har to seismikkskip under bygging, og 12 års kontrakter for begge skipene fra levering. Transaksjonen medførte en kostnadsføring på MNOK 42,6. Dette er i hovedsak knyttet til tidligere resultatførte urealiserte valutagevinster som nå inngår i FKV. Note 4 - Estimater Det har ikke vært endringer i regnskapsmessige estimater som gir vesentlig innvirkning på delårsresultat og -balanse. Note 5 - Opptak av langsiktig gjeld Det er tatt opp gjeld på MNOK 68 i forbindelse med overlevering av nybygget Viking Poseidon i januar. Skipet ble finansiert gjennom Eksportfinans med garantier fra GIEK og kommersiell bank. Det er også tatt opp gjeld på MNOK 26 i forbindelse med overlevering av nybygget Viking Lady i april. Skipet ble finansiert i kommersiell bank under avtale om flåtelån etablert juni 27. Byggelån for finansiering av utstyr til de to nybyggene i Eidesvik Seismic Vessels AS trekkes opp i takt med leveransene av utstyret, og inkluderes i finansieringsaktiviteter i kontantstrømmen frem til selskapet endrer status til felleskontrollert virksomhet i desember 29. Etter dette konsolideres selskapets gjeld ikke, da det føres til egenkapitalmetoden. Opptak av gjeld i selskapet som ikke lenger vises brutto i balansen pr , men som har hatt rapportert kontantstrømeffekt beløper seg til MNOK 36,1 i 4. kvartal, og MNOK 238,4 for hele 29. Note 6 - Utbytte Styret foreslår overfor generalforsamlingen at det betales et moderat utbytte for 29 på kr,5 pr aksje. gives the minority shareholder sufficient control for the majority to classify the company as JV and application of the equity method. Eidesvik Seismic Vessels AS was formerly a subsidiary of Eidesvik Shipping AS, which in turn is a subsidiary of Eidesvik Offshore ASA. The Company has two seismic vessels under construction, and 12 year contracts for both vessels from delivery. The transaction resulted in a cost recognition of MNOK 42,6. This is mainly related to formerly recognized unrealised agio, which now is a part of the JV. Note 4 - Estimates No amendments have been made to the accounting estimates during the period. Note 5 Long-term debt drawn Debt amounting to MNOK 68 has been drawn in connection with the delivery of the new build Viking Poseidon. The new vessel was financed by Eksportfinans with guarantees provided by GIEK and a commercial bank. Debt amounting to MNOK 26 has been drawn in connection with the delivery of the new build Viking Lady in April. The new vessel was financed through a fleet financing facility established in June 27. Building loan for financing of equipment for the two vessels under construction in Eidesvik Seismic Vessels AS is drawn according to the delivery of the equipment, and is included in cash flow from financing activities to the company status changes to JV in December 29. Thereafter the company's debt is not consolidated, as the equity method is applied. Drawn debt in the company not presented grossly in the balance pr , but reported in the cash flow statement amounts to MNOK 36,1 in 4th quarter and MNOK 238,4 for 29. Note 6 - Dividends The Board of Directors propose to the General Meeting a moderate dividend for 29 of NOK,5 pr share.

10 Note 7 Segmenter/Segments S e i s m i c S u b s e a / C a b e l S u p p ly O t h e r T o t a l 4. kvartal 4. kvartal 4. kvartal 4. kvartal 4. kvartal 4. kvartal 4. kvartal 4. kvartal 4. kvartal 4. kvartal Driftsinntekter/Operating income* Driftskostnader/Operating charges Avskrivninger/depreciation Driftsresultat / Operating result Antall skip ved periodens slutt Number of ship by period end S e i s m i c S u b s e a / c a b e l S u p p ly O t h e r o t a l Driftsinntekter/Operating income* Driftskostnader/Operating charges Avskrivninger/depreciation Driftsresultat / Operating result Antall skip ved periodens slutt Number of ship by period end *) Supply-segmentet inneholder i perioden gevinst ved salg av skip på *) Supply-segment contains in the period profit from sale of ship on NOK Note 8 - Finansiell risikostyring Rente- og valutarisiko Konsernet har sine inntekter hovedsaklig i NOK og USD, mens de vesentlige driftskostnadene er i NOK. Konsernet er derfor betydelig eksponert for svingninger i valutakursen mellom NOK og USD. For å redusere denne risikoen løper en del av konsernets gjeld i USD. I tillegg er inngått valutaterminer for sikring av fremtidige inntekter i samme valuta. I 1. kvartal ble MNOK 375 av gjelden som pr var i NOK konvertert til USD. Dette for å redusere valutarisikoen i konsernet. Konsernet har gjeld i USD og NOK, og er eksponert for svingninger i rentenivå. Konsernets renterisiko styres ved å inngå fastrentekontrakter og fastrentelån. Som følge av dette reduseres den økonomiske risikoen med høyere renter betydelig. Det ble i 4. kvartal inngått rentesikringer mot NOK med hovedstol på MNOK 242. Markedsrisiko Konsernet har den vesentlige del av flåten på langsiktige kontrakter. En forventer ikke vesentlige endringer i markedet for de skip som Eidesvik opererer i kommende periode i 21. Nybyggsrisiko Konsernets 2 nybygg, som ligger i det felles kontrollerte selskapet Eidesvik Seismic Vessels AS, er sikret 12 års kontrakter fra levering i 21 og 211. Note 8 - Financial risk Interest and foreign exchange risk The group's income is mainly in NOK and USD, while its main operating expenses are in NOK. The group is therefore highly exposed to fluctuations in NOK and USD currency rates. In order to reduce this risk some of the group's debts are in USD. Forward exchange contracts have also been entered into to hedge future income in the same currency. During 1st quarter MNOK 375 of the group's debt, which were in NOK as at 31 December 28, were converted into USD. This was done in order to adjust the group's foreign currency risk. The group has debt in USD and NOK, and is exposed to fluctuations in interest rates. The group's interest risk is managed by entered into fixed interest contracts and -loans. As a result the financial risks involved in having higher interest rates are considerably reduced. In 4th quarter the group entered into NOK interest hedges at a principal of MNOK 242. Market risk The material part of the group s fleet is on longterm contracts. Material change in the markets Eidesvik operates in is not expected in 21. New build risk The group s 2 new builds, which is owned by the mutually controlled company Eidesvik Seismic Vessels AS, are secured 12 years contracts when delivered in 21 and 211.

11 Byggekontraktene er inngått som fastpriskontrakter. Konsernets to nybygg har etter ønske fra kunden i løpet av 2. kvartal blitt utsatt med hhv. 3 og 15 måneder. Ytterligere utsettelser forventes ikke. Kredittrisiko Konsernets kunder er i hovedsak solide selskaper med god betalingsevne. For de fleste kontraktsparter anses risikoen for at de ikke skal oppfylle sine forpliktelser som lav. En kunde i Angola skylder selskaper i konsernet pr MUSD 5,5, hvorav MUSD 4,4 var forfalt. Forholdet følges opp nøye og tiltak for snarlig inndrivelse vurderes fortløpende. Det gis kontraktsfestede forskudd til skipsverft for nybygg. For nybyggene konsernet har pr anses risikoen for tap av forskudd som lav. Likviditetsrisiko For de skip som skal leveres i 21 er det gitt tilsagn om lån fra Eksportfinans. Dette forutsetter garantistillelse fra en kommersiell bank/giek. Tilbud om garantistillelse fra kommersiell bank er mottatt. Så langt en kan se i dag vil konsernet ha en tilfredsstillende likviditet også når en tar hensyn til de forpliktelser som selskapet har for nybyggene. The new build contracts are fixed-price contracts. Non-planned delays are not expected for any of the vessels under construction, except what already are agreed upon request from customer. Credit risk The group s customers are mainly solid companies with ability to meet payments. For most contracting parties per the risk for not fulfilling commitments is considered to be low. A customer in Angola owes companies in the group pr MUSD 5,5, whereof MUSD 4,4 was overdue. The situation is closely monitored, and measures for swiftly collection are considered. Contractual advance payments (instalments) to yards are paid for new builds. The risk for loss of such advance payments to the new builds pr are considered low. Liquidity risk Eksportfinans will grant loans for the ships which are scheduled for delivery in 21, subject to guarantees being provided by commercial banks and GIEK. Such offer is received from a commercial bank. As far as we can see today the group will continue to have satisfactory liquidity when the obligations that the company has in respect of its new vessels have been taken into account. Note 9 Nøkkeltall pr aksje / Financial ratio pr share Antall aksjer (tusen) Number of Shares (thousands) Resultat pr aksje, kr Earnings pr share 36,2-2,2 Bokført egenkapital pr aksje, kr Equity pr share 63,7 44,23 EBITDA margin excl. Gain on sale/associated and mutual controlled EBITDA margin eks salgsgevinst/ts/fkv companies 49 % 45 % EBIT margin excl. Gain on sale/associated and mutual controlled EBIT margin eks salgsgevinst/ts/fkv companies 24 % 21 %

12 Note 1 Finansposter / Financial items Finansinntekter Diskontering skatteforpliktelse Andre rente- og finanskostnader Bortfall av urealisert agiogevinst på valutaterminer ved etablering av felleskontrollert virksomhet Endring i markedsverdi renteinstrumenter Realisert agio valutaterminer Realisert agio annet Urealisert agio valutaterminer Urealisert agio lån N e t t o f i n a n s p o s t e r Financial income Discounting tax liability Other interest- and financial expenses Lapse of unrealized agion an foreing exchange contracts at establishment of JV Change in market value of interest derivates Realized agio on foreign exchange contracts Realized agio others Unrealized agio on foreign exchange contracts Unrealized agio loans N e t f i n a n c i a l i t e m s Note 11 Netto rentebærende gjeld / Net interest-bearing debt Langsiktig rentebærende gjeld 1. års avdrag på rentebærende langsiktig gjeld Sum rentebærende gjeld Bankinnskudd Long term interst-bearing mortgage debt 1st year installment on long term interest-bearing mortgage debt Total interest- bearing debt Bank deposit N e t t o r e n t e b æ r e n d e g j e l d N e t i n t e r e s t - b e a r i n g d e b t Av 1. års avdrag langsiktig gjeld utgjør 15. er en ballong på et avdragsfritt lån med forfall mars 21. Det er mottatt tilbud om refinansiering av dette lånet. Ytterligere 25. er en ballong med forfall Of 1st year instalment on long term debt pr is a balloon on an instalment free loan which matures in March 21. Offer for refinancing of the loan is received. Further 25. is a balloon on a loan with maturity in December 21. Note 12 Endringer i egenkapital / Change in equity Bokført EK ved periodens begynnelse Resultat i perioden Utbetalt utbytte Justering minoritet Andre justeringer B o k f ø r t E K v e d p e r i o d e n s s l u t t Equity in the beginning of the period Profit in the period Paid dividend Change in minority shares Other adjustments E q u i t y a t t h e e n d o f t h e p e r i o d Note 13 - Transaksjoner med nærstående Ut over ordinære driftsrelaterte transaksjoner med det felles kontrollerte selskapet Eidesvik Seismic Vessels AS og de tilknyttede selskapene Omak Maritime LTD og Viking Troll DIS har det ikke blitt gjennomført vesentlige transaksjoner med nærstående parter. Det henvises for øvrig til meldinger om meldepliktige handler. Note 13 - Transactions with associates Apart from ordinary operational transactions entered into with the joint venture Eidesvik Seismic Vessels AS, and the group's associated companies Omak Maritime LTD and Viking Troll DIS, no material transactions have been entered into with close associates. Please also refer to the notices published in relation with purchases of shares from associates.

13 Eidesvik Offshore ASA Note 14 - Hendelser endelser etter balansedagen balanseda Det foreligger ingen spesielle hendelser etter balansedatoen vesentlige for resultatet i 4. kvartal 29. Note 14 - Events after the balance sheet date No special events material for the results in 4th quarter has occurred after Note 15 Aksjonærforhold Det har ikke vært vesentlige endringer i aksjonærsammensetningen i perioden. Note 15 - Shareholders No major changes occurred in respect of the group s shareholders during the period l a a l d / s t N ø N A V r s / t e A k s j o n æ r e r p r N r S A M E EIDESVIK INVEST AS SKAGEN VEKST PARETO AKSJE NORGE PARETO AKTIV ODIN OFFSHORE KLP LK AKSJER TVEITÅ, EINAR KRISTIAN KLP AKSJENORGE VPF PARETO VERDI BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV TVEITÅ, OLAV MAGNE JIMBA INVEST AS PHAROS INVEST AS LØREN HOLDING AS MUSTAD INDUSTRIER AS HUSTADLITT AS SPAREBANKEN VEST SKAGEN VEKST III MELING, JAN FREDRIK AMCAR VERKSTED AS g e s t T s / E D h P r e h o e r s p r L N A C E BØMLO HORNNES BELGIA HORNNES FLORØ FROGNER MOLDE BERGEN HAUGESUND SANDNES A L D E / S H A R E 66,9 % 6,3 % 5,4 % 2,7 % 2,3 % 2,1 % 1,8 % 1,2 %,7 %,5 %,5 %,4 %,4 %,4 %,3 %,3 %,3 %,3 %,2 %,2 %

14 Eidesvik Offshore ASA Kontraktstatus /Contract Status

15 Eidesvik Offshore ASA Resultatregnskap 5 siste kvartaler/ kvartal / Profit and loss last 5 quarters Konsern/C onsolidated Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 (NOK 1 ) Driftsinntekter: Operating Income: Fraktinntekter Freight income Andre inntekter Resultat fra tilknyttede selskap Resultat fra felles kontrollert virksomhet Other income Profit from associated companies (1.154) (1.193) (2.334) (12.977) (3.) (2.75) Profit from Joint Venture (11.17) Sum Driftsinntekter Total operating income Driftskostnader: Operating Expenses: (2.5) Personalkostnader C rew expenses Andre driftskostnader Other operating expenses Leie av skip Vessels on charter Sum driftskostnader Total operating expenses Driftsresultat før avskrivninger Operating profit before depreciations Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation Driftsresultat Operating profit Finansielle poster: Financial Items: Finansinntekter Financial income Finanskostnader Verdiendring derivater Financial expenses C hange in marketvalue on financial instruments Realisert agio Realized agio (disagio) (12.525) Urealisert agio Unrealized agio (disagio) (469.31) (75.457) Sum finansielle poster Net financial items (622.43) ( ) Resultat før skatt Pre-tax profit ( ) (596.29) Skattekostnad Taxes Resultat Profit (71.58) (32.877) (1.42) (35.376) (38.929) (56.433) ( ) (85.628) (11.639) (19.715) (53.131) (14.184) (4.63) (3.768) (7.321) (63.611)

16 Balanse 5 siste kvartaler/balance Sheet last 5 quarters Konsern/Consolidated (NOK 1 ) Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 EIENDELER Anleggsmidler: ASSETS Fixed assets: Andre varige driftsmidler Other assets Skip Vessels Nybyggingskontrakter skip Contracts newbuildings Derivater Derivatives Andre langsiktige fordringer Other long-term receivables Akjser i felleskontrollert virksomhet Shares in Joint Venture Aksjer Shares Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler: Current assets: Kundefordringer Account receivables, Andre kortsiktige fordringer Other short-term receivables Eiendeler holdt for salg Assets held for sale Derivater Other securities Kontanter og kontantekvivalenter Bank deposits Sum omløpsmidler Total current assets SUM EIENDELER TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital: EQUITY AND LIABILITIES Equity capital Innbetalt kapital Paid-in capital Annen egenkapital Retained earnings Annen egenkapital ikke Other equity not recognised in resultatført P & L Minoritetsinteresser Minority interests Sum egenkapital Total equity capital FORPLIKTELSER: LIABILITIES: Langsiktige skatteforpliktelser Long-term tax liabilities Derivater Derivatives Andre langsiktige forpliktelser Other long-term liabilities Pantegjeld Interest-bearing mortage debt Sum langsiktige forpliktelser Total long-term liabilities Kortsiktige gjeld: Short-term liabilities: Pantegjeld Interest-bearing mortage debt Derivater Derivatives Leverandørgjeld Debt to suppliers Skatt Tax payable Annen kortsiktig gjeld Other short-term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total short-term liabilities Sum gjeld Total liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2009 Oslo 01.03.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Etablert et Joint Venture sammen med CGGVeritas ved at CGGVeritas har kjøpt seg inn i selskapet som eier to seismikkskip

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2009 Oslo 17.11.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter etter 30.09.09 Kontraktsforlengelse med Statoil for skipene Viking Avant og Viking Athene med hhv 2 år og 5 måneder. ConocoPhillips

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2009 Report 3 rd Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 260,6 (MNOK 233,1), EBITDA på MNOK 122,6 (MNOK 112,7), og Driftsresultat

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2009 Langevåg 20.05.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal 2009 Tatt levering av Viking Poseidon. Skipet påbegynte en 8 års kontrakt med Veolia ES Special Services. Nyheter

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ekskludert salgsgevinster var på MNOK 89,9 (MNOK

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Resultater 4. kvartal 2008 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS/IAS.

Resultater 4. kvartal 2008 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS/IAS. Kvartalsrapport Q4 2008 Driftsinntektene i 4. kvartal 2008 var MNOK 295,4, som utgjør en økning på 46% fra 2007 (MNOK 202,8 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på MNOK

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Report 1 st Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2010 Langevåg 20.5.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal Høyesterett har gitt rederiene medhold i at overgangsreglene til ny rederiskatt hadde tilbakevirkende kraft og

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2011 Q1 Report 2011 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 247,5 (MNOK 266,8 i samme periode i 2010), driftsresultat

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2009 Oslo 18.08.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tatt levering av plattformforsyningsskipet Viking Lady. Skipet påbegynte en 3 års kontrakt med Total etter levering.

Detaljer

Rapport 4. Kvartal 2010. Q4 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. Kvartal 2010. Q4 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. Kvartal 2010 Q4 Report 2010 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2010 Q4 Report 2010 Hovedpunkter i 4. kvartal 2010: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2010 samlede driftsinntekter

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2008. Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2008. Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2008 Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Inngått en 18 måneders kontrakt med opsjon for 6 måneders forlengelse med Sonangol Pesquisa e Producao S.A. i Angola

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2010. Q3 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2010. Q3 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2010 Q3 Report 2010 Eidesvik Offshore ASA Q3 Report - 2010 Hovedpunkter i 3. kvartal 2010: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2010 samlede driftsinntekter på MNOK 254,7 (MNOK 263,6

Detaljer

Rapport 1. Kvartal Report 1 st Quarter Eidesvik Offshore ASA. Global Reports LLC

Rapport 1. Kvartal Report 1 st Quarter Eidesvik Offshore ASA. Global Reports LLC Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Report 4 th Quarter 2007 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Frakteinntekter i 4. kvartal 2007 var MNOK 203,5 (MNOK 185,5 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 2. kvartal 2007 Nyheter etter 01.04.2007: Inngått kontrakt med CGGVeritas for to 12 års tidscerterpartier på to nye seismikkskip med oppstart i 2010. Kontraktsverdi er på MNOK 2.300. Inngått intensjonsavtale

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 3. kvartal 2007 Driftsinntektene i 3. kvartal 2007 var MNOK 186,1 (MNOK 185,4 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på MNOK 87,6 (MNOK 75,3). Resultatet etter skatt

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 2015 Q1 Report 2015 Hovedpunkter i 2015: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2015 samlede driftsinntekter på kr 278,5 mill (kr 220,5 mill i samme periode i 2014).

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2008 Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 3. kvartal Salg av Viking Nereus, et middels stort plattform forsyningsskip, på markedsmessige vilkår. Overtagelse er januar

Detaljer

Netto finansposter var MNOK 6,1 (MNOK -67,2). Av dette utgjør urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter i USD MNOK 28,6 (MNOK -40,9).

Netto finansposter var MNOK 6,1 (MNOK -67,2). Av dette utgjør urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter i USD MNOK 28,6 (MNOK -40,9). Eidesvik Offshore ASA Rapport 2014 Q1 Report 2014 Hovedpunkter i 2014: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2014 samlede driftsinntekter på MNOK 220,5 (MNOK 213,2 i samme periode i 2013). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Rapport 4. Kvartal 2011. Q4 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. Kvartal 2011. Q4 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. Kvartal 2011 Q4 Report 2011 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 4. kvartal 2011 Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2011 Driftsinntekter på MNOK 244,3 (MNOK 261,4 i samme periode i 2010),

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2012. Q3 - Report 2012. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2012. Q3 - Report 2012. Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal Q3 - Report Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 3. kvartal : Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal samlede driftsinntekter på MNOK 220,9 (MNOK 255,7 i samme periode i ). Driftsresultat

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2008

Rapport 3. kvartal 2008 Rapport 3. kvartal 2008 Report 3 rd Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Resultater 2. halvår 2008 Frakteinntekter i 3. kvartal 2008 var MNOK 233,1 (MNOK 186,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2008 Oslo 19.05.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Inngått kontrakt med Veolia ES Special services om befraktning av det store subsea skipet med X-bow design som skal

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Rapport 1. Kvartal Q1 - Report Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal Q1 - Report Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2012 Q1 - Report 2012 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2012: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2012 Driftsinntekter på MNOK 220,5 (MNOK 247,5 i samme periode i 2011), Driftsresultat

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA

Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2014 Q4 Report 2014 Hovedpunkter i 4. kvartal 2014: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2014 samlede driftsinntekter på MNOK 259,4 (MNOK 237,9

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Viking Energy Eidesvik Offshore ASA

Viking Energy Eidesvik Offshore ASA Viking Energy Eidesvik Offshore ASA Rapport Q3 Report Hovedpunkter i : Eidesvik Offshore ASA hadde i samlede driftsinntekter på kr 308,7 mill (kr 259,1 mill i samme periode i 2014). Driftsresultat før

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

Netto rentebærende gjeld pr 30.06.2011 var MNOK 2.617,9 (MNOK 2.900,4)

Netto rentebærende gjeld pr 30.06.2011 var MNOK 2.617,9 (MNOK 2.900,4) Rapport 2. Kvartal 2011 Q2 Report 2011 Eidesvik Offshore ASAA Hovedpunkter i 2. kvartal 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 252,0 (MNOK 271,8 i samme periode

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Rapport 3. kvartal Report 3rd Quarter Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. kvartal Report 3rd Quarter Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. kvartal 2007 Report 3rd Quarter 2007 Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. kvartal 2007 Driftsinntektene i 3. kvartal 2007 var MNOK 186,1 (MNOK 185,4 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

M/V Subsea Viking. Uten fraværsskade siden skipet ble levert 22 Mai Have no LTI since the Vessel was delivered

M/V Subsea Viking. Uten fraværsskade siden skipet ble levert 22 Mai Have no LTI since the Vessel was delivered M/V Subsea Viking Uten fraværsskade siden skipet ble levert 22 Mai 1999. Have no LTI since the Vessel was delivered Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. kvartal 2014 Q2 Report 2014 Hovedpunkter i 2. kvartal

Detaljer

Omløpsmidler pr var 496,4, og kortsiktig gjeld inkludert 1. års avdrag på langsiktig gjeld var 465,8.

Omløpsmidler pr var 496,4, og kortsiktig gjeld inkludert 1. års avdrag på langsiktig gjeld var 465,8. Rapport 3. Kvartal 2011 Q3 Report 2011 Eidesvik Offshore ASAA Hovedpunkter i 3. kvartal 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 255,7 (MNOK 254,7 i samme periode

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Rapport 3. Kvartal Q3 - Report Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal Q3 - Report Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2013 Q3 - Report 2013 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 3. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 299,7 hvorav MNOK 50,5 er salgsgevinst

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2010 Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Utøvd opsjon på inngåelse av kontrakt med Kleven Maritime AS om bygging av nok et stort gassdrevet forsyningsskip med levering 3. kvartal

Detaljer

Rapport 2. Kvartal 2013. Q2 - Report 2013. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 2. Kvartal 2013. Q2 - Report 2013. Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. Kvartal 2013 Q2 - Report 2013 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 242,9 (MNOK 315,3 i samme periode

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA Q4 Report 2013 Hovedpunkter i 4. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 237,9 (MNOK 223,7 i samme periode i 2012). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2008. Report 2 nd Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 2. kvartal 2008. Report 2 nd Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. kvartal 2008 Report 2 nd Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Resultater 1. halvår 2008 Konsoliderte driftsinntekter for konsernet i 1. halvår 2008 var MNOK 436,7 (MNOK 364,1 i tilsvarende periode

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport Q2 Report Hovedpunkter i : Eidesvik Offshore ASA hadde i samlede driftsinntekter på kr 308,5 mill (kr 245,7 mill i samme periode i ). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. kvartal 2016 Q3 Report 2016 Hovedpunkter i 3. kvartal 2016: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2016 samlede driftsinntekter på kr 201,4 mill (kr 308,7

Detaljer

Rapport 2. Kvartal Q2 - Report Eidesvik Offshore ASA

Rapport 2. Kvartal Q2 - Report Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. Kvartal Q2 - Report Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2. kvartal : Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal samlede driftsinntekter på MNOK 315,3 (MNOK 252,0 i samme periode i ), hvorav MNOK

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Viking Prince Eidesvik Offshore ASA

Viking Prince Eidesvik Offshore ASA Viking Prince Eidesvik Offshore ASA Rapport 2016 Q1 Report 2016 Hovedpunkter i 2016: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2016 samlede driftsinntekter på kr 193,3 mill (kr 278,5 mill i samme periode i 2015, hvorav

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Rapport 4. Kvartal Q4 - Report Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. Kvartal Q4 - Report Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. Kvartal 2012 Q4 - Report 2012 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 4. kvartal 2012: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2012 samlede driftsinntekter på MNOK 223,7 (MNOK 244,3 i samme periode

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA Rapport TITTELEN 4. kvartal STÅR HER 2013 Q4 Report 2013 Hovedpunkter i 4. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 237,9 (MNOK

Detaljer

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. kvartal 2016 Q2 Report 2016 Hovedpunkter i 2. kvartal 2016: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2016 samlede driftsinntekter på kr 180,0 mill (kr 308,5

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 2.kvartal / 2.quarter 2007 Q2 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no NØKKELTALL/ KEY FIGURES Resultat pr. aksje/ Profit per share 1) 2,43 1,79 3,90

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR 2015 www.volstad.no FINANCIAL REPORT 1 st half-year 2 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Denne rapporten er urevidert og må sees i sammenheng med revidert

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2011 Oslo 23.08.2011 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Eidesvik og CGGVeritas starter et felles selskap for drift av 10 høykapasitets seismikkskip. I forbindelse med selskapsetableringen

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2011 - THIRD QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 180,3 mill i 3.kvartal 2011 (NOK 138,9 i 3.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 241,9 mill i 4.kvartal 2008 (NOK 138,0 i 4.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010. (NOK 250,0 i 1.kvartal 2009 inklusiv salgsgevinst NOK 152,3 mill). Driftsresultat

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 3.kvartal / 3.quarter 2007 Q3 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no Finansiell rapport 3. kvartal 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2011-1ST QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011. (NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 31 December 2014 Org. Nr.: 977488680 TOTALRESULTAT - KONSERN CONSOLIDATED PROFIT &

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2010-4TH QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 132,4 mill i 4.kvartal 2010. (NOK 92,0 mill i 4.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 2 KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 197,4 mill i første halvår 2010. (NOK 478,2 i første halvår 2009 inkl.

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2009-1ST QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 379,4 mill i 1.kvartal 2009 (NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 / Kvartalsrapport 1 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 / Kvartalsrapport 1 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2016 Q4 Report 2016 Hovedpunkter i 4. kvartal 2016: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2016 samlede driftsinntekter på kr 209,4 mill (kr 343,2

Detaljer

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2016 Q4 Report 2016 Hovedpunkter i 4. kvartal 2016: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2016 samlede driftsinntekter på kr 209,4 mill (kr 343,2

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

Viking Princess Eidesvik Offshore ASA

Viking Princess Eidesvik Offshore ASA Viking Princess Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2017 Q1 Report 2017 Hovedpunkter i 1. kvartal 2017: Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2017 samlede driftsinntekter på kr 248,9 mill (kr 193,3

Detaljer