Rapport 2. kvartal Report 2nd Quarter Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I"

Transkript

1 Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

2 Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var MNOK 167, (MNOK 191,6 i samme periode i 26), altså en nedgang på 12,8 %. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på MNOK 61,3 (MNOK 88,1), altså en nedgang på 3,4 %. Resultatet etter skatt var på MNOK 57,3 (MNOK 7,8), altså en nedgang på 19,1 %. Akkumulerte driftsinntekter pr 2 kvartal 27 er MNOK 364,1 (MNOK 371,5). Årets inntekt inkluderer en salgsgevinst på MNOK 29,1. EBITDA pr 2. kvartal utgjør MNOK 159,1 (MNOK 176,). Resultat etter skatt er MNOK 126, (MNOK 127,1). Nyheter etter Inngått kontrakt med CGGVeritas for to 12 års tidscerterpartier på to nye seismikkskip med oppstart i 21. Kontraktsverdi er på MNOK 2.3. Inngått intensjonsavtale for skipsbyggingskontrakt med Ulstein Verft AS for bygging av to store seismikkskip med X-BOW design. Kontraktsverdi er på MNOK Fartøyene vil etter levering i 21 påbegynne de to 12 års kontraktene med CGGVeritas. Deltakelse med 25 % i nyopprettet indre selskap som har inngått avtale om kjøp av AHTS Havila Force. Fartøyet overtas i september 27, og vil bli drevet av Eidesvik. Skipet er p.t. ledig i spotmarkedet. Tatt levering av seismikk skipet Viking Vision, som går på kontrakt for CGGVeritas. Resultater 2. kvartal 27 Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til redusert aktivitet knyttet til solgte skip og skip under ombygging. Nybyggene har også latt vente på seg og seismikk skipet MV Viking Vision ble ikke levert i kvartalet som forutsatt. Redusert EBITDA som følge av endring i flåten utgjør MNOK 17,1. Redusert EBITDA som følge av lavere USD kurs utgjør MNOK 4,1. Subsea Viking gikk i mai 26 inn på ny 5 års kontrakt, hvor befrakter ikke lenger hadde kjøpsopsjon på skipet, på en lavere rate enn den forrige 2 års kontrakten hvor befrakter hadde kjøpsopsjon. Ombygging av Viking Poseidon til seismikkskip påbegynt primo april. Fartøyet ventes tilbake i drift i 3. kvartal 27. Stril Odin er leid inn på bareboat kontrakt for å erstatte Viking Poseidon på kontrakt med Statoil. Nybygget Viking Athene ble drevet på tidscerterparti fra 4. kvartal 26. Seismikkskip med X-BOW design. Fartøyene Kingfisher, Viking Queen og Viking Troll er solgt. Viking Swan gikk ut av flåten etter utløp av bareboat kontrakt i mai. Viking Vision Økte finanskostnader er relatert til finansiering av nye skip og nybyggingsprogrammet som pr bestod av 6 skip. Realisert valutagevinst på MNOK 11, er relatert til refinansiering av banklån, avdrag og bankinnskudd. Urealisert valutagevinst på MNOK 32, er relatert til langsiktige lån i en svakere USD og valutaterminkontrakter. SIDE 2

3 EIDESVIK 2.KVARTAL 27 Hittil i år Endring i EBITDA hittil i år utgjør en reduksjon på MNOK 16,9 i forhold til fjoråret. Korrigert for årets gevinst blir reduksjonen MNOK 46,. Endringen kan i hovedsak forklares med følgende forhold: Endring i flåten utgjør MNOK 2,7. Lavere rate Subsea Viking utgjør MNOK 12,4. Lavere inntekt som følge av lavere USD kurs MNOK 1,3. Finansiering og kapitalstruktur Bokført egenkapital pr var på MNOK 1.654,4, som tilsvarer en egenkapitalprosent på 47, %. Total bokført egenkapital pr aksje er på NOK 54,9. Aksjekursen var til sammenligning NOK 64,. Dette tilsvarer en markedsverdi på MNOK 1.929,6. Refinansiering av en større del av låneporteføljen ble gjennomført i 2. kvartal, hvor blant annet et kortsiktig lån MNOK 65 stort ble omgjort til langsiktig lån. En verdivurdering av skipene uten kontrakter utført av tre uavhengige meglere anslår flåteverdien til MNOK 4.8. Dette representerer en merverdi utover regnskapsført verdi på MNOK Marked Flåteutnyttelsen er vedvarende høy i alle segmenter Eidesvik opererer i. Vi forutser en fortsatt høy aktivitet globalt i de kommende år, underbygget av høy oljepris, fokus på leteaktivitet, nye rigger i markedet og høyere aktivitetsnivå i undervannsoperasjoner. Vi opprettholder vår bekymring for det høye antallet nybygg som kommer inn i markedet, spesielt i markedet for standard middels store plattformforsyningskip. Vi ser imidlertid positivt på utviklingen i etterspørselen etter mer avansert tonnasje i dette segmentet, drevet av våre kunders krav og fokus på sikkerhet og kvalitet i deres operasjoner. I segmentet for undervannsoperasjoner ser vi et stort antall flytende produksjonsskip som skal settes i drift i de kommende årene, høy aktivitet i installasjonsarbeid og nye potensielle kunder som etablerer seg i markedet. Segmentet for undervannsoperasjoner ser godt ut, også på lengre sikt. Vi er fortsatt positive til seismikksegmentet og er godt posisjonert hvis CGGVeritas skulle ha behov for ytterligere ekspansjon eller fornyelse av flåten. Utfordringer i bransjen, slik som knapphet på mannskap og lang ledetid på utstyr og servicepersonell, medfører en generell økning i kostnadene. Kontantstrøm Negativ kontantstrøm knyttet til investeringsaktiviteter er i all hovedsak knyttet til innbetalinger på nybygg. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter består av innbetalinger i form av opptak av ny gjeld og innbetaling av kapital fra minoritetsinteresser. Utbetalinger er i form av utdelt utbytte og betaling av renter og avdrag. SIDE 3

4 Report 2nd Quarter 27 News after : Entered into a contract with CGGVeritas for 12 years T/C s for two new large seismic research vessels, both starting in 21. Contract value is MNOK 2.3. Entered into a letter of intent for a shipbuilding contract with Ulstein Verft AS for building of two large seismic research vessels with X-BOW design. Contract value is MNOK The vessels will directly after delivery in 21 commence the 12-year contracts with CGGVeritas. Participation with 25 % ownership in newly established limited partnership which has entered into an agreement to purchase AHTS Havila Force. The vessel will be taken over in September 27 and will be available for the spot market. Newbuilt Viking Vision delivered and is on contract with CGGVeritas. Accumulated operating income per is MNOK 364,1 (MNOK 371,5). The revenues of 27 includes a gain on sale of MNOK 29,1. EBITDA per is MNOK 159,1 (MNOK 176,). Profit after tax is MNOK 126, (MNOK 127,1) Results 2nd Quarter 27 The Quarterly accounts are prepared in accordance with the IFRS/IAS accounting principles. The change in operating income, operating expenses and result compared to corresponding period last year is mainly an effect of the following: The vessels Kingfisher, Viking Queen and Viking Troll were sold in Q1-7 and Q4-6. Subsea Viking entered into a 5-year contract at a lower dayrate in May 26, the new contract is without charterers purchase option. Newbuild Viking Athene operated on Time Charter from Q4 26. Seismikkskip med X-BOW design. Conversion of Viking Poseidon to seismic vessel commenced in primo April. The vessel is expected to resume operation in Q4. Stril Odin hired in on T/C chart to replace Viking Poseidon on contract to Statoil. Viking Swan leaves fleet after expiration of Bareboat chart in May. Viking Vision Operating income in 2nd quarter 27 was MNOK 167, (MNOK 191,6 in corresponding period in 26). Operating result before depreciation (EBITDA) was MNOK 61,3 (MNOK 88,1). The profit after tax was MNOK 57,3 (MNOK 7,8). The 2nd Quarter result is influenced by reduced revenues due to 3 sold vessels, delayed delivery of newbuilds, conversion of Viking Poseidon into seismic vessel, and a weaker USD. A significant part of the increase in Other Operating Expenses is related to a new service contract in West-Africa with a corresponding increase in Freight Income. Increased financial expenses are related to financing of new vessels and the ongoing newbuilding program which counted 5 vessels. Realized currency gain of MNOK 11, is related to refinancing of debt, instalments and bank deposits. Unrealized currency gain of MNOK 32, is related to long term loans in a weaker USD and foreign exchange forward contracts. PAGE 4

5 EIDESVIK REPORT 2ND QUARTER 27 Financing and Capital Structure Book equity at June 3th 27 was MNOK 1.654,4, i.e. an equity ratio of 47, %. The total booked equity pr. share is NOK 54,9. The corresponding market price at Oslo Stock Exchange closed at NOK 64,. This is representing a total market value of MNOK 1.929,6. In June and July 27 the group conducted a major refinancing of the excisting bank loans and financing of newbuilds currently on order pr This, in addition to long-term contracts, will give the group a predictable and good capital situation in the coming years. A fair market value assessment conducted by 3 independent brokers, evaluate the fleet without charter to MNOK 4.8. The estimated value added to booked equity is MNOK The group expects delivery of 2 newbuilds and the complesion of the convertion of Viking Poseidon in 4th Quarter 27. Cash flow Cash flow from operating activities was MNOK 61,9 in the Quarter (63,7 in the corresponding period in 26). Market Vessel utilisation remains high in all of Eidesvik`s segments. With the high oil prices, focus on exploration, new rigs entering the market and increasing subsea activity, we foresee a continuously high global activity in the years to come. We maintain our concern for the high number of new-buildings entering the market for PSV s and AHTS s. However, we are positive to the demand for more advanced vessels. In the subsea segment we see a large amount of coming projects, which represents a high level of activity in the market for installation and maintennance of subsea installations. The outlook for the subsea segment remains good in both shortand long-time perspectives. We are still positive to the seismic segment and will upholdand seek to increase our activity in the segment. Industry challenges such as crew shortage and long leadtime on equipment and service personnel results in a general increase in expences related to buliding and operating vessels. Negative cash flow from investment activities are mainly related to payment on contract obligations for the newbuilds. Cash flow from finance activities consists of an inflow from new mortgage debt and equity payment from minority interests, and outflow of paid dividends and payment of mortgage debt and interests. PAGE 5

6 Profit and loss account (NOK 1 ) Q2 Q Crew expenses Other operating expenses Vessels on BareBoat chater Total operating expenses Operating Income: Freight income Other income Total operating income Operating Expenses Operating result before depreciations Ordinary depreciation Writedown on assets (23 555) (16 84) (44 87) Operating result Result associated companies Financial Items Financial income Financial expenses Change in marketvalue on financial instruments Realized agio (disagio) Unrealized agio (disagio) Net financial items Pre-tax profit Taxes (2 191) (4 12) (1 38) Profit PA G E 6

7 EIDESVIK REPORT 2ND QUARTER 27 Balance sheet (NOK 1 ) ASSETS Fixed assets: Deferred tax assets Other assets Vessels Contracts newbuildings Derivate Other long-term receivables Shares Account receivables, freight income Other short-term receivables Bank deposits Total current assets Total fixed assets Current assets: Other securities TOTAL ASSETS EQUITY AND LIABILITIES Equity capital Paid-in capital Retained earnings Other equity not recognised in P & L Minority interests Deferred tax liabilities Other long-term liabilities Total equity capital Liabilities: Interest-bearing mortgage debt Total long-term liabilities Short-term liabilities: Debt to suppliers Other short-term liabilities Total short-term liabilities Total liabilities TOTAL EQUITY AND LIABILITIES PA G E 7

8 EIDESVIK REPORT 2ND QUARTER 27 Cash flow statement (NOK 1 ) Q2 Q Liquid assets at the beginning of the period Liquid assets at the end of the period Seismic/Cable Subsea PSV Other Total Cash flow from operating activity Cash flow from investment activity Cash flow from finance activity Changes in liquidity over the period Segment reporting (NOK 1 ) Operating income 2 nd Quarter 27 2 nd Quarter 26 Total 26 *) Operating profit 2 nd Quarter nd Quarter Total *) *) Operating income and operating profit in the PSV segment in 26 includes a MNOK 12,6 gain from sale of vessels Viking Queen and Viking Troll. Changes in equity Equity pr 31st of March 27 Result i 2nd Quarter Paid out dividends Increase in minority share Other adjustments Total equity end period (NOK 1 ) Eidesvik Offshore ASA, NO-5443 Bømlo, Tel: , Fax: , Outside office hours: ,

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 1 Reach Subsea ASA - KONSERNRAPPORT KVARTAL HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 // HØYDEPUNKT REACH leverer positivt resultat for tredje kvartal 2013 som et resultat av vellykket oppstart av offshore operasjoner

Detaljer

1. halvår. 2001 1st half year

1. halvår. 2001 1st half year 1. halvår 2001 1st half year REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2001 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2001 hatt en omsetning på NOK 839,8 mill., som tilsvarer en økning på NOK 122,0

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 1st quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47 23

Detaljer

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2011. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2011 NRP Juni 2011 Markedsrapport 2011 The NRP Group of companies Project Finance Investment Banking Asset Management Corporate Management services NRP Securities ASA NRP Asset Management

Detaljer

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 >> 2000 Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 SCHIBSTED KONSERN SCHIBSTED GROUP DELÅRSRAPPORT / INTERIM REPORT >> Resultatregnskap / Income statement SCHIBSTED KONSERN / SCHIBSTED GROUP 1.10.-31.12.99

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report_Årsrapport 2006 Key figures_nøkkeltall (usd 1000) (usd 1000) Contents_Innhold: Key figures/nøkkeltall 3 The Year 2006 5 Building strength to meet the future 8 Shareholders information 10

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE

NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE NORSK TILLITSMANN NORWEGIAN TRUSTEE Denne melding til obligasjonseieme er kun utarbeidet på engelsk. For informasjon vennligst kontakt Norsk Tillitsmann ASA To the bondholders in: ISIN NO 1 37392.1-1.5

Detaljer

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3

Pareto World Wide Offshore AS. 2010 Kvartal 3 Pareto World Wide Offshore AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2015. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2015. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q1 2015 QUARTERLY REPORT Q1 2015 KVARTALSSRAPPORT Q1 2015 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2015 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

Årsrapport 2004 Annual report 2004

Årsrapport 2004 Annual report 2004 Årsrapport 2004 Annual report 2004 Et naturlig valg i fisk og sjømat A natural choice in fish and seafood Innhold Contents To sterke merkevarer Two strong brands 3 Dette er Domstein i dag Domstein today

Detaljer

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP

Markedsrapport 2009. NRP Finans AS NRP Markedsrapport 2009 NRP Finans AS NRP Februar 2009 Markedsrapport 2009 The NRP Group of companies Brokerage & Investment advice Capital Asset Management Corporate Management services Securities Asset Syndication

Detaljer

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012

Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Årsrapport 2012 / Annual Report 2012 Hjemme har vi lagt vekt på å styrke relasjonene til våre viktigste klienter og spisse vår kompetanse inn mot markedssegmenter som viser en solid utvikling. In Norway

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Markedsrapport. Desember 2013

Markedsrapport. Desember 2013 Markedsrapport Desember 2013 The NRP Group of companies Project & Corporate Finance Asset Management Corporate Management Services NRP Asset Management ASA NRP Business Management AS Aker Eiendomsdrift

Detaljer

SKAGEN Global Statusrapport mai 2014

SKAGEN Global Statusrapport mai 2014 SKAGEN Global Statusrapport mai 04 Hovedtrekk i mai 04 SKAGEN Global* gjorde det bedre enn referanseindeksen i mai. Fondet steg,0 prosent mens MSCI All Country World Index steg,5 prosent. Så langt i år

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 4. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 4. kvartal 2013... 4 Regnskap 4. kvartal 2013... 9 Konsernets sammendratte resultatregnskap...9

Detaljer

Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA

Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA Mid-quarter update August/ September 2005 NORGAN I HOTELS ASA Norgani Hotels ASA mid-quarter update NORSK ENGLISH Norgani inngikk 10. juni avtaler om kjøp av en portefølje på tilsammen 35 hotelleiendommer

Detaljer

Årsrapport ANNUAL REPORT

Årsrapport ANNUAL REPORT Årsrapport ANNUAL REPORT The Ulstein Group ULSTEIN MEKANISKE VERKSTED HOLDING ASA The companies in the Ulstein Group are gathered under the holding company Ulstein Mekaniske Verksted Holding ASA which,

Detaljer

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013 THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 213 Thon Holding Halvårsrapport 213 Ill. Diagonale, Bjørvika - Oslo Lund/Hagem Arkitekter og Atelier Oslo Side 2 Thon Holding Halvårsrapport 213 Thon Holding Første halvår 213

Detaljer

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

Ledelse og styret Management and Board of Directors

Ledelse og styret Management and Board of Directors Årsrapport Annual Report 2013 Innhold 4 Ledelse og styret 5 Administrerende direktørs kommentarer 6 Årsberetning 2013 7 Selskapets aktiviteter 16 HR og organisasjon 18 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer