Eidesvik Offshore ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eidesvik Offshore ASA"

Transkript

1 Eidesvik Offshore ASA Rapport TITTELEN 4. kvartal STÅR HER 2013 Q4 Report 2013

2 Hovedpunkter i 4. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 237,9 (MNOK 223,7 i samme periode i 2012). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var MNOK 135,2 (MNOK 121,9), og driftsresultatet (EBIT) var MNOK 81,0 (MNOK 44,0). Netto finansposter var MNOK -46,0 (MNOK -4,5), hvorav urealiserte poster utgjorde MNOK -9,3 (MNOK 15,2). Resultat etter skatt var på MNOK 31,8 (MNOK 38,5). Nyheter etter : Inngått kontrakt med Lundin Petroleum for leie av skipet «Viking Queen». Kontrakten er for 15 brønner med opsjon på ytterligere 5 brønner. Oppstart på kontrakten er ultimo Skipet vil bli oppgradert med FI-FI II og NOFO Resultater per Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34. Regnskapet bør leses i sammenheng med årsregnskapet for Delårsregnskapet med sammenligningstall for tilsvarende periode i 2012 er ikke revidert. Konsoliderte driftsinntekter for konsernet per var MNOK 993,7 inkludert salgsgevinst for subseaskipet Viking Forcados på MNOK 50.5 (MNOK 980,5 i tilsvarende periode i 2012, hvorav MNOK 78,2 utgjorde gevinst ved salg av skip). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på MNOK 551,2 (MNOK 558,9) og driftsresultatet (EBIT) var på MNOK 309,9 (MNOK 292,3). Resultat fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper på MNOK 60,5 (MNOK 24,2) er i hovedsak relatert til drift av de to seismikkskipene Oceanic Vega, Oceanic Sirius og subseaskipet Seven Viking. Netto finansposter var MNOK -162,6 (MNOK -8,2 ). Av dette utgjør urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter i USD MNOK -104,6 (MNOK 49,9). Markedsverdi på fastrenteinstrumenter har økt med MNOK 9,7 (MNOK 15,4) i perioden og en gevinst ved salg av aksjer utgjorde MNOK 24,3. Resultat etter skatt per var på MNOK 140,9 (MNOK 282,2). Dette gir et resultat per aksje på 4,67 kr (9,36 kr). Balanse og likviditet per Omløpsmidler per var MNOK 797,0 (MNOK 514,3) og beholdning av kontanter og kontantekvivalenter var MNOK 582,8 (MNOK 255,0). I tillegg har selskapet ubenyttede trekkfasiliteter på MNOK 200. Bokført egenkapital per var på MNOK 2.348,3 (MNOK 2.180,3), som tilsvarer en egenkapitalandel på 41 % (39 %). Total bokført egenkapital per aksje er på NOK 77,89 (NOK 72,31). Aksjekursen var til sammenligning NOK 34,5 (NOK 33,0). Dette tilsvarer en markedsverdi på MNOK 1.040,2 (MNOK 995,0). Verdianslag på flåten innhentet fra tre uavhengige meglere anslår flåteverdien i kontraktfri tilstand til MNOK (MNOK 6.628), en merverdi før skatt på MNOK (MNOK 1.935) i forhold til skipenes bokførte verdi. Styret gjør oppmerksom på at de fleste av skipene går på lengre kontrakter og at markedsverdiene på en del skip med kontrakt vil være lavere enn i kontraktfri stand. Netto rentebærende gjeld per var MNOK 2.495,6 (MNOK 2.847,5) Kontantstrøm fra drift beløper seg per til MNOK 483,0 (MNOK 491,4). Kontantstrøm knyttet til investeringsaktiviteter på MNOK 110,7 (MNOK -738,3) er i hovedsak knyttet til innbetaling ved salg av subseaskipet «Viking Forcados», utbetaling av terminer på nybygget Kleven NB365, overlevering av subseaskipet «Seven Viking» til felleskontrollert virksomhet og mindre oppgraderinger av andre fartøyer, samt innbetalinger i forbindelse med salg av aksjer i det tilknyttede selskapet ResQ AS og salg av selskapets hovedkontor. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter på MNOK -265,9 (MNOK 290,4) besto av utbetaling av utbytte til aksjonærene, ordinære renter og avdrag på pantegjeld, ekstraordinært avdrag på gjeld knyttet til solgt skip, innfrielse av mindre lån, innbetaling ved plassering av et obligasjonslån på MNOK 300, samt innbetaling fra minoritetsinteresser. 32

3 Endringer i drift av skip i 2013 i forhold til i 2012: Forsyningsskipene «Viking Thaumas» og «Viking Surf» ble solgt i 2. kvartal Skipene ble tidligere drevet på kontrakter i Brasil. Forsyningsskipet «Viking Prince» ble overtatt ultimo mars 2012 og gikk direkte inn på kontrakt. Forsyningsskipet «Viking Princess» ble overtatt medio september 2012 og gikk direkte inn på kontrakt. Forsyningsskipet «Viking Nereus» ble kjøpt i 2. kvartal Skipet har i 2013 blitt drevet i spotmarkedet i Nordsjøen, og ble lagt i opplag medio desember. I påvente av oppstart av langsiktig kontrakt primo april ble forsyningsskipene «Viking Lady» og «Viking Athene» drevet i spotmarkedet i 1. kvartal. Skipene påbegynte lange kontrakter i 2. kvartal. Subseaskipet «Viking Forcados» har hatt lav beskjeftigelse og har før salget i 3. kvartal 2013 blitt drevet i spotmarkedet i Skipet var utleid på bareboat i Subseaskipet «Viking Poseidon» påbegynte et verkstedsopphold i 4. kvartal Tre av skipene i forsyningssegmentet har hatt planlagte verkstedsopphold i Finansiering: Det ble i mai plassert et obligasjonslån på MNOK 300 med 5 års løpetid med kupongrente 3 måneders NIBOR + 4,50%. Lånet er notert på Oslo Børs. For subseaskipet «Seven Viking», som ble levert til felleskontrollert virksomhet i Eidesvik gruppen i januar 2013 ble det trukket et langsiktig lån på MNOK 672. For subseaskipet Kleven NB 365 som skal leveres i 3. kvartal 2014, er det gitt tilsagn om lån fra Eksport Kreditt Norge forutsatt garantistillelse fra GIEK og kommersiell bank. Finansiell risiko Rente- og valutarisiko Konsernet har sine inntekter hovedsakelig i NOK og USD, mens de vesentlige driftskostnadene er i NOK. Konsernet er derfor eksponert for svingninger i valutakursen mellom NOK og USD. For å redusere denne risikoen trekkes deler av konsernets gjeld i USD. Deler av det resterende likviditetsoverskuddet i USD er solgt forward. To av selskapene som inngår i Felleskontrollert virksomhet har USD som funksjonell valuta. Dette innebærer at fluktuasjoner i USD også medfører regnskapsmessige fluktuasjoner da denne eiendelen omregnes til NOK før den tas inn i konsernregnskapet. Egenkapitalmetoden anvendes på disse eiendelene, og effekten av fluktuasjonene blir behandlet som omregningsdifferanse i regnskapet. Etter balansedatoen vil en svekket USD medføre rapporterte valutagevinster knyttet til lån og valutaterminkontrakter i USD, men vil samtidig redusere verdien av (ikke regnskapsførte) langsiktige kontrakter i samme valuta. Konsernet har gjeld i USD og NOK, og er eksponert for svingninger i rentenivå. Konsernets renterisiko styres ved å inngå fastrentekontrakter og fastrentelån. Som følge av dette reduseres den økonomiske risikoen med høyere renter betydelig. For de neste kvartaler vil en renteøkning i pengemarkedene medføre noe høyere rentekostnad, men vil samtidig øke rapportert verdi av konsernets fastrenteinstrumenter. Fastrenteandelen for lån i NOK er 53 %, og for lån i USD 76 % per Markedsrisiko Konsernet har det neste kvartalet den vesentlige del av flåten på faste kontrakter. For 1. kvartal 2014 vil denne delen utgjøre ca. 90 %, og for hele 2014 ca. 88 %. Den resterende del av flåten går på kortsiktige kontrakter og er eksponert for svingningene i markedet. En forventer ikke vesentlige endringer i markedet for de skip som Eidesvik opererer i kommende periode. Nybyggingsrisiko Konsernet har en nybyggingskontrakt. Det er et subsea konstruksjonsfartøy med levering 3. kvartal Byggekontrakten er inngått som fastpriskontrakt. Kredittrisiko Konsernets kunder er i hovedsak solide selskaper med god betalingsevne. For de fleste kontraktsparter anses risikoen for at de ikke skal oppfylle sine forpliktelser som lav. Det utbetales kontraktsfestede forskudd til skipsverft for nybygg. Risikoen for tap av forskudd vurderes å være lav da det for disse er stilt bankgaranti. 23

4 Likviditetsrisiko For skipet som skal leveres i 2014 er det gitt tilsagn om lån fra Eksport Kreditt Norge forutsatt garantistillelse fra GIEK og kommersiell bank. Så langt en kan se i dag vil konsernet ha en tilfredsstillende likviditet også når en tar hensyn til de forpliktelser som selskapet har for nybygget. Marked og framtidsutsikter: Styret forventer at markedet for plattform forsyningsskip i Nordsjøen vil være godt i Dette skyldes at sesongprosjektarbeid absorberer fartøyer og et generelt høyt aktivitetsnivå. Subsea markedet forventes også å holde seg godt fremover med høy aktivitet på verdensbasis. Som følge av at noen prosjekter er blitt utsatt, registreres en viss usikkerhet i markedet. Fremover ser de underliggende driverne for segmentene vi opererer i positive ut med høy leteaktivitet og utbygging av nye og eksisterende felt i mange områder. Bømlo, 26. februar 2014 Kolbein Rege Borgny Eidesvik Lars Eidesvik Styreleder Styremedlem Styremedlem Kjell Jacobsen Synne Syrrist Jan Fredrik Meling Styremedlem Styremedlem Adm. Dir 34

5 Highlights 4th Quarter 2013: In 4th Quarter 2013 Eidesvik Offshore ASA had consolidated operating income of MNOK 237,9 (MNOK 223,7 for the corresponding period in 2012). Operating profit before depreciations (EBITDA) was MNOK 135,2 (MNOK 121,9), and operating profit (EBIT) was MNOK 81,0 (MNOK 44,0). Net financial items was MNOK -46,0 (MNOK -4,5), whereof unrealized items amounted to MNOK -9,3 (MNOK 15,2). Profit after tax was MNOK 31,8 (MNOK 38,5). News after Entered into a contract with Lundin Petroleum for hire of the vessel Viking Queen. The contract is for 15 wells with option for further 5 wells. Commencement of the contract is ultimo The vessel will be upgraded with FI-FI II and NOFO Results per The interim accounts are prepared in accordance with IAS 34. The statements should be read in conjunction with the annual report for The interim accounts and corresponding figures for 2012 are not audited. The group s consolidated operating income per was MNOK 993,7 including a gain on sale of the subsea vessel Viking Forcados of MNOK 50,5 (MNOK 980,5 for the corresponding period in 2012, whereof MNOK 78,2 was a gain on sale of vessels). Operating profit before depreciation (EBITDA) was MNOK 551,2 (MNOK 558,9), and operating profit was MNOK 309,9 (MNOK 292,3). Profit from joint ventures and associated companies of MNOK 60,5 (MNOK 24,2) is mainly related to operation of the two seismic vessels Oceanic Vega, Oceanic Sirius and the subsea vessel Seven Viking. Net financial items was MNOK -162,6 (MNOK -8,2). Hereof, unrealized foreign exchange loss related to loans and forward exchange contracts in USD, is MNOK -104,6 (MNOK 49,9). The market value of fixed interest instruments increased by MNOK 9,7 (MNOK 15,4) during the period and gain on sale of shares was MNOK 29,5. Profit after tax per amounted to MNOK 140,9 (MNOK 282,2). This gives a profit per share of NOK 4,67 (NOK 9,36). Balance sheet and liquidity per Current assets per was MNOK 797,0 (MNOK 514,3), and cash balance was MNOK 582,8 (MNOK 255,0). In addition the company has an undrawn credit facility of MNOK 200. Book equity at was MNOK 2.348,3 (MNOK 2.,180,3), i.e. an equity ratio of 41 % (39 %). The total booked equity per share was NOK 77,89 (NOK 72,31). The corresponding market quote at Oslo Stock Exchange closed at NOK 34,50 (NOK 33,00). This represents a market value of MNOK 1.040,2 (NOK 995,0). A fair value assessment conducted by three independent brokers, evaluate the fleet value free of charter to MNOK (MNOK 6.628), which indicates an excess value before tax of MNOK (MNOK 1.935) compared to the book value of the vessels. The Board wishes to draw the attention to the fact that most of the vessels are on long term charters, and that the valuation for some of the vessels would be lower if the contract was taken into consideration. Net interest-bearing debt per was MNOK 2.495,6 (MNOK 2.847,5). Cash flow from operating activities per amounts to MNOK 483,0 (MNOK 491,4). Cash flow from investment activities of MNOK 110,7 (MNOK -738,3) is mainly related to payment received for the sale of the subsea vessel Viking Forcados, outgoing payments on yard-installments on new building Kleven NB365, delivery of the subsea vessel Seven Viking to a joint venture and minor upgrades on other vessels and payments received in connection with sale of shares in the associated company ResQ AS and sale of the company s main office. Cash flow from financing activities of MNOK -265,9 (MNOK 290,4) consisted of dividend to the shareholders, ordinary payments of interest and installments on debt, extraordinary payment of debt related to sold vessel, repayment of other minor loans, incoming payments from placement of a MNOK 300 bond loan and payments from minority interest shareholders. 25

6 Variation in the operation of vessels in 2013 compared to 2012: The supply vessels Viking Thaumas and Viking Surf were sold in the 2nd quarter The vessels were previously operatet on contracts in Brasil. The supply vessel Viking Prince was delivered ultimo March 2012 and commenced on a contract from the time of delivery. The supply vessel Viking Princess was delivered mid-september 2012 and commenced on a contract from the time of delivery. The supply vessel Viking Nereus was purchased in 2nd quarter The vessel has been traded in the North-Sea spot market. Waiting for commencement on long-term contract primo April the supply vessels Viking Lady and Viking Athene was traded in the spot market in 1st Quarter The vessels commenced on long term contracts in 2nd Quarter. The subsea vessel Viking Forcados had low utilization and was before the sale in 3rd Quarter traded in the spot market in The vessel was operated on a bareboat contract in The subsea vessel Viking Poseidon commenced on a yard stay in 4th Quarter Three vessels in the supply segment had planned dockings during Financing: In May a MNOK 300 bond loan with 5-year tenor and coupon interest of 3-month NIBOR + 4,50% was placed. The loan is listed on Oslo Stock Exchange. For the subsea vessel, Seven Viking, which was delivered to a joint venture in the Eidesvik group in January 2013, a loan of MNOK 672 was drawn. For the subsea construction vessel Kleven NB 365 to be delivered in 3rd Quarter 2014, financing offer from Eksport Kreditt Norge has been received. This offer is subject to guarantees from GIEK/commercial banks. Financial risk Interest and foreign exchange risk The group has its income mainly in NOK and USD, while the material operating expenses are in NOK. Therefore, the group is considerably exposed to fluctuations in the exchange rate of USD/NOK. To reduce this risk a considerable share of the group s debt is drawn in USD, and parts of the remaining USD liquidity surplus is sold forward. Two of the joint ventures have USD as functional currency. This implies that fluctuations in USD also results in accounted fluctuations as these assets have to be converted to NOK before recognized in the group s accounts. Currency translation adjustments have to be recorded as the group uses the equity method for recognizing these activities in the accounts. In the period following the balance date a weaker USD will result in reported foreign exchange gains related to debt and forward exchange contracts in USD, but will also result in reduced value of long term charterparties in USD (not recognized in the accounts). The group has a debt in USD and NOK and is therefore exposed to changes in interest rate levels. The group s interest rate risk is managed through interest swap derivatives and fixed-rate loans. As a consequence of this the financial risk of high interest payments is reduced. The following quarters an increased interest level will result in increased interest expenses, but will also result in reported increased market value of interest swaps. The share of loans with fixed interest is 53 % for NOK loans and 76 % for USD loans per Market risk The material part of the group s fleet is on long-term contracts the next quarter. For 1st Quarter of 2014 this part is appr. 90 %, and for the whole of 2014 appr. 88 %. The remaining part of the fleet is operated on short-term contracts and is exposed to fluctuations in the market. It is not expected material change in the markets Eidesvik were operates. New build risk The group has one vessel under construction. It is a subsea construction vessel with delivery 3rd Quarter The building contract is a fixed-price contract. 36

7 Credit risk The group s customers are mainly solid companies with ability to meet payments. For most contract parties the risk for not fulfilling their commitments is considered low. Contractual instalments on newbuildings are paid to yards. The risk for loss of such instalments is considered low as bank guarantees are obtained. Liquidity risk For the vessel to be delivered in 2014 a financing offer is received from Eksport Kreditt Norge provided a guarantee is received from GIEK/commercial bank. As far as we can see the group will continue to have satisfactory liquidity also when the obligations that the company has in respect of its new vessels have been taken into account. Market and future outlook: The Board expects that the market for platform supply vessels in the North-Sea will be healthy in This as a result of seasonal project work will absorb vessels in addition to general high activity. The global subsea market is expected to remain strong with substantial activity. As a result of postponed projects some uncertainty can be observed in the market. The underlying drivers for the segments we operate in are all looking positive going forward with high exploration and development of new and existing fields in many areas. 27

8 Eidesvik Offshore ASA Resultatregnskap / Profit and Loss Konsern/Consolidated (NOK 1 000) Balanse / Balance Konsern/Consolidated (NOK 1 000) 38

9 Eidesvik Offshore ASA Balanse / Balance Konsern/Consolidated (NOK 1 000) 29

10 Eidesvik Offshore ASA Egenkapital Oppstilling / Statement of changes in equity Egenkapital Oppstilling / Statement of changes in equity Kontantstrømanalyse / Cash flow statement Kontantstrømanalyse / Cash flow statement Noter til regnskapet / Notes to the accounts Noter til regnskapet / Notes to the accounts Note 1 - Regnskapsprinsipper/Accounting principles Note 1 - Regnskapsprinsipper/Accounting principles Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er gjort Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er gjort endringer i prinsippet knyttet til endringer i prinsippet knyttet til føring av pensjonskostnader jfr. IAS 19 hvilket medfører at føring av pensjonskostnader jfr. IAS 19 hvilket medfører at korridormetoden ikke lenger er tillatt og at estimatavvik inkluderes korridormetoden ikke lenger er tillatt og at estimatavvik inkluderes i andre inntekter og kostnader, i andre inntekter og kostnader, sammenligningstall er således korrigert. Regnskapet bør for øvrig leses i sammenheng med sammenligningstall er således korrigert. Regnskapet bør for øvrig leses i sammenheng med årsregnskapet årsregnskapet for for The The accounts accounts have been have prepared been prepared in accordance in accordance with IAS 34 with Interim IAS Financial 34 Interim Reporting. Financial The interim Reporting. accounts The should interim be read in connection accounts with should the 2012 be read annual in accounts. connection In accordance with the 2012 with annual IAS 19 actuarial accounts. loss In and accordance gains has to with be included IAS 19 in other comprehensive actuarial loss income, and comparable gains has to numbers included has been in updated. other comprehensive income, comparable numbers has been updated. 310

11 Eidesvik Offshore ASA Note 2 - Gjenstående verftsinnbetalinger / Remaining yard installments Note 2 - Gjenstående verftsinnbetalinger / Remaining yard installments Note 3 - Sesongmessige variasjoner / Seasonal variations Delårsregnskapet Note 3 - Sesongmessige er moderat påvirket variasjoner av sesongmessige / Seasonal variasjoner. variations De fleste av konsernets skip er i på lange kontrakter og er Delårsregnskapet derfor i mindre grad er utsatt moderat for sesongmessige påvirket av sesongmessige variasjoner. variasjoner. De fleste av konsernets skip er i på lange kontrakter og er derfor i mindre grad utsatt for sesongmessige variasjoner. The interim accounts are moderately influenced by seasonal variations. Most of the group s vessels are on long-term contracts, and are therefore to a lesser degree exposed to seasonal variations. The interim accounts are moderately influenced by seasonal variations. Most of the group's vessels are on long-term contracts, and are therefore to a lesser degree exposed to seasonal variations. Note 4 - Spesielle transaksjoner / Special transactions Note 4 - Spesielle transaksjoner / Special transactions Det felleskontrollerte selskapet Eidesvik Seven AS tok i januar levering av skipet Seven Viking. Skipet gikk direkte inn på en 8 Det felleskontrollerte selskapet Eidesvik Seven AS tok i januar levering av skipet Seven Viking. Skipet års gikk kontrakt direkte med inn Subsea på en 7. 8 års kontrakt med Subsea 7. Det Det tilknyttede tilknyttede selskapet selskapet ResQ ResQ AS ble AS solgt ble i april. solgt i april. Selskapet har har i 2. i kvartal 2. kvartal solgt solgt kontorbygget kontorbygget og inngått og avtale inngått om avtale leie av om samme leie bygg. av samme bygg. Subsea skipet skipet Viking Viking Forcados Forcados ble solgt ble i solgt august. i august. The Joint Venture Eidesvik Eidesvik Seven Seven AS took AS delivery took delivery of the vessel of the Seven vessel Viking. Seven The vessel Viking. commenced The vessel directly on an 8-year contract commenced with Subsea directly 7. on an 8-year contract with Subsea 7. The associated company ResQ ResQ AS was AS sold was in April. sold in April. The company sold sold the the office office building building and entered and entered into a rental into agreement a rental agreement for the same for building. the same building. The subsea vessel Viking Viking Forcados Forcados was sold was in August. sold in August. Note 5 5 Estimater / Estimates / Estimates Det har ikke ikke vært vært endringer i i regnskapsmessige estimater estimater som gir vesentlig som gir innvirkning vesentlig på innvirkning delårsresultat på og -balanse. Det henvises delårsresultat for øvrig og til -balanse. årsregnskapet Det for henvises 2012 for utfyllende for øvrig informasjon. til årsregnskapet for 2012 for utfyllende informasjon. No changes in in estimates estimates materially materially influencing influencing the interim the results interim or results balance or have balance occurred. have Incidentally, occurred. reference is made to the Incidentally, 2012 annual reference accounts for is made further to information. the 2012 annual accounts for further information. Note 6-6 Opptak - Opptak av langsiktig av langsiktig gjeld / Long-term gjeld debt / Long-term drawn debt drawn I forbindelse med med levering levering av nybygget av nybygget Seven Seven Viking til Viking det felleskontrollerte til det felleskontrollerte selskapet Eidesvik selskapet Seven Eidesvik AS ble det Seven trukket opp et lån AS på ble TNOK det trukket Lånet opp et har lån fast på rente TNOK i 5 år Lånet har fast rente i 5 år. Selskapet plasserte i mai et obligasjonslån på TNOK Obligasjonslånet ble notert på Oslo Selskapet plasserte i mai et obligasjonslån på TNOK Obligasjonslånet ble notert på Oslo Børs 4. juli Børs 4. juli In connetion with delivery of the newbuilding Seven Viking to the joint venture Eidesvik Seven AS a loan of TNOK was In connetion with delivery of the newbuilding Seven Viking to the joint venture Eidesvik Seven AS a drawn. loan of The TNOK loan has fixed interest was drawn. for 5 years. The loan has fixed interest for 5 years. The company placed placed a bond a bond loan of loan TNOK of TNOK in May. The in loan May. was The listed loan on Oslo was Stock listed Exchange on Oslo the Stock 4th of July Exchange the 4 th of July Note 7 Utbytte / Dividends Det ble utbetalt kr. 1,00 per. aksje i juni 2013, totalt TNOK Styret vil foreslå for generalforsamlingen i mai 2014 et utbytte på kr 1 pr aksje. In June 2013 dividend of NOK 1,00 per share, a total of TNOK was paid. The Board of Directors will propose to the General Shareholders Meeting in May 2014 a dividend of NOK 1 pr. share. 211

12 Det ble utbetalt kr. 1,00 per. aksje i juni 2013, totalt TNOK Styret vil foreslå for generalforsamlingen i mai 2014 et utbytte på kr 1 pr aksje. In June 2013 dividend of NOK 1,00 per share, a total of TNOK was paid. The Board of Directors will propose to the General Shareholders Meeting in May 2014 a dividend of NOK 1 pr. share. Note 8 Driftsegmenter / Operating Segments For Note andeler 8 i Driftsegmenter felleskontrollerte virksomheter / Operating inkluderes Segments inntekter, kostnader og avskrivninger i tabellen med en andel tilvarende konsernets For andeler eierandeler. i felleskontrollerte virksomheter inkluderes inntekter, kostnader og avskrivninger i tabellen med en andel tilvarende konsernets eierandeler. The JV s income, expenses and depreciation are included in the table with a share corresponding to the group s owner shares. The JV's income, expenses and depreciation are included in the table with a share corresponding to the group's owner shares. 312

13 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore Q4 ReportASA 2013 Eidesvik EidesvikOffshore OffshoreASA ASA Note 9 - Felleskontrollert virksomhet / Joint venture Note 9 - Felleskontrollert virksomhet / Joint venture Sammenfattet finansiell informasjon per om de enkelte felleskontrollerte selskapene: Sammenfattet finansiell informasjon per om de enkelte felleskontrollerte Rapport Rapport4.4.selskapene: kvartal kvartal Q4 Q4 Report Report Summarized financial information per of the individual joint ventures companies: Summarized financial information per of the individual joint ventures companies: Note 9 - Felleskontrollert virksomhet / Joint venture Sammenfattet finansiell informasjon per om de enkelte felleskontrollerte selskapene: Note Note99- -Felleskontrollert Felleskontrollertvirksomhet virksomhet/ /Joint Jointventure venture Summarized financial information per ofom the individual ventures companies: Sammenfattet Sammenfattet finansiell finansiell informasjon informasjon per per omde deenkelte enkeltejoint felleskontrollerte felleskontrollerte selskapene: selskapene: Summarized Summarizedfinancial financialinformation informationper per ofofthe theindividual individualjoint jointventures venturescompanies: companies: Basert på en vurdering av at en ikke har kontroll, så er selskaper hvor en eier mer enn halvparten av aksjene ikke konsolidert. Basert på en vurdering av at en ikke har kontroll, så er selskaper hvor en eier mer enn halvparten av aksjene ikke konsolidert. Companies where the companies own more than 50% is not consolidated due to the fact that the company do not have control. Companies where the companies own more than 50% is not consolidated due to the fact that the company do not have control. Basert på en vurdering av at en ikke har kontroll, så er selskaper hvor en eier mer enn halvparten av aksjene ikke konsolidert. Note 10 - Nøkkeltall per aksje / Financial ratio per share Companies where the companies own more than 50% is not consolidated due to the fact that the company do not have control. Basert Basertpå påen envurdering vurderingav avataten enikke ikkehar harkontroll, kontroll,så såererselskaper selskaperhvor hvoren eneier eiermer merenn ennhalvparten halvpartenav avaksjene aksjeneikke ikkekonsolidert. konsolidert. Companies Companieswhere wherethe thecompanies companiesown ownmore morethan than50% 50%isisnot notconsolidated consolidateddue duetotothe thefact factthat thatthe thecompany companydo donot nothave havecontrol. control. Note 10 - Nøkkeltall per aksje / Financial ratio per share Note 10 - Nøkkeltall per aksje / Financial ratio per share Note Note Nøkkeltall Nøkkeltallper peraksje aksje/ /Financial Financialratio ratioper pershare share Note 11 Finansposter / Financial items Note 11 Finansposter / Financial items Note 11 Finansposter / Financial items Note Note11 11 Finansposter Finansposter/ /Financial Financialitems items Note 12 - Netto rentebærende gjeld / Net interest-bearing debt Note 12 - Netto rentebærende gjeld / Net interest-bearing debt Note Netto rentebærende gjeld / Netgjeld interest-bearing debt Note Note Netto Netto rentebærende rentebærende gjeld/ /Net Netinterest-bearing interest-bearing debt debt 213

14 Note 13 - Hendelser etter balansedagen / Events after the balance date Selskapet har inngått kontrakt med Lundin Petroleum for leie av skipet «Viking Queen». Kontrakten er for 15 brønner med opsjon på ytterligere 5 brønner. Oppstart på kontrakten er ultimo Skipet vil bli oppgradert med FI-FI II og NOFO The company has entered into a contract with Lundin Petroleum for hire of the vessel Viking Queen. The contract is for 15 wells with option for further 5 wells. Commencement of the contract is ultimo The vessel will be upgraded with FI-FI II and NOFO Note 14 Transaksjoner med nærstående parter / Related party transactions I 2. kvartal ble selskapets kontorbygg solgt til majoritetseier Eidesvik Invest AS. Det ble samtidig inngått avtale om å tilbakeleie samme bygg. Vederlag for bygget og leien er basert på markedsverdier. Transaksjonene ble behandlet og godkjent i Generalforsamling En har ordinære driftsrelaterte transaksjoner med de felles kontrollerte selskapene Eidesvik Seismic Vessels AS, Oceanic Seismic Vessels AS, CGG Eidesvik Ship Management AS, Eidesvik Seven AS og Eidesvik Seven Chartering AS samt de nærstående selskapene Viking Dynamic AS, Viking Fighter AS og Maritime Logistic Services AS. Ut over dette har det ikke blitt gjennomført vesentlige transaksjoner med nærstående parter. Det henvises for øvrig til meldinger om meldepliktige handler. In 2nd Quarter the company s office building was sold to the major shareholder Eidesvik Invest AS. Simultaneously a rental agreement was entered into for the same building. The compensation for the building and the rent are based on market values. These transactions were sanctioned in the General meeting 10th of June Apart from ordinary operating related transactions with the Joint Ventures Eidesvik Seismic Vessels AS, Oceanic Seismic Vessels AS, CGG Eidesvik Ship Management AS, Eidesvik Seven AS and Eidesvik Seven Chartering AS and the related companies Viking Dynamic AS, Viking Fighter AS and Maritime Logistic Services AS, no material related-party transactions have been conducted. Reference is incidentally made to filings of notifyable tradings. 314

15 Note 15 Aksjonærforhold / Shareholders Det har ikke vært vesentlige endringer i aksjonærsammensetningen i perioden. Note 15 Aksjonærforhold / Shareholders Det No major har ikke changes vært in vesentlige the shareholder endringer positions i aksjonærsammensetningen have occurred the period. i perioden. No major changes in the shareholder positions have occurred in the period. 20 største aksjonærer per / 20 largest shareholders per største aksjonærer per / 20 largest shareholders per Eidesvik Offshore ASA 215

16 Kontraktstatus / Contractstatus / Contractstatus Backlog: Backlog: Eidesvik Offshore ASA 316

17 Eidesvik Offshore ASA 217

18 Eidesvik Offshore ASA Resultatregnskap 5 siste kvartaler / Profit and loss last 5 quarters 318

19 Eidesvik Offshore ASA Balanse 5 siste kvartaler / Balance sheet last 5 quarters Balanse 5 siste kvartaler / Balance sheet last 5 quarters 219

20 Eidesvik Offshore ASA Vestvikveien 1, N-5443 Bømlo. Tlf e-post: Vakttelefon:

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2013 THIS IS HAVILA SHIPPING ASA Havila shipping is a leading international provider

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2014 REPORT 4TH QUARTER 2014 Driftsinntekter for 2014 ble NOK 3.834 mill (NOK 3.601

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010 Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Financial Report 2nd quarter 2010 www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2010 / 1. HALVÅR 2010 FINANCIAL REPORT 2ND QUARTER 2010 / 1ST HALF YEAR 2010 Driftsinntekter

Detaljer

Interim report To 30 june 2012 tts group asa

Interim report To 30 june 2012 tts group asa kvartalsrapport 2. KVARTAL 2012 Interim report To 30 june 2012 tts group asa 2 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Status per 30.06.2012 Oppsummering - TTS konsernet inngikk 17. april 2012 en avtale om salg

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2014 REPORT 3RD QUARTER 2014 Driftsinntekter for 3. kvartal ble NOK 1.127 mill (NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no 2015 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT 1ST QUARTER www.solstad.no RAPPORT REPORT 1. KVARTAL 2015 1ST QUARTER 2015 - Driftsinntektene for 1. kvartal ble NOK 909 mill (NOK 870 mill) - Kontantstrøm

Detaljer

Fjerde kvartal 2009. Fourth quarter 2009. side (sider) 1 (19) page (pages)

Fjerde kvartal 2009. Fourth quarter 2009. side (sider) 1 (19) page (pages) Fjerde kvartal 2009 Fourth quarter 2009 side (sider) 1 (19) page (pages) Hovedpunkter Bjørge ASA hadde i fjerde kvartal driftsinntekter på 344,5 millioner kroner mot 480,8 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR

EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR 2015 2 Regnskap for 1. halvår Financial statements for the first half year 2015 REGNSKAP FOR 1. HALVÅR REPORT FOR THE FIRST HALF YEAR 2015 Hovedtall / Key figures Q2

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP FOR 2012 PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2012 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: Hele året 4.

Detaljer

KONSERNRAPPORT // CONSOLIDATED REPORT REACH SUBSEA ASA

KONSERNRAPPORT // CONSOLIDATED REPORT REACH SUBSEA ASA KONSERNRAPPORT // CONSOLIDATED REPORT REACH SUBSEA ASA Q1 2013 1 Reach Subsea ASA // KONSERNRAPPORT KVARTAL HØYDEPUNKTER // HØYDEPUNKTER FØRSTE KVARTAL ANSETTELSER REACH har i første kvartal mottatt et

Detaljer

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 1 Reach Subsea ASA - KONSERNRAPPORT KVARTAL HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 // HØYDEPUNKT REACH leverer positivt resultat for tredje kvartal 2013 som et resultat av vellykket oppstart av offshore operasjoner

Detaljer

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA 3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA REGNSKAP PER 3. KVARTAL 2014 FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: per 3. kvartal 3. kvartal

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 År - Year Uten sikringsbokføring

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway

Marathon Petroleum Company (Norway) Årsrapport/Annual Report 2007. Building a long-term future in Norway Building a long-term future in Norway About Marathon Petroleum Company (Norway) Marathon Petroleum Company (Norway) er en del av Marathon-gruppen ledet av Marathon Oil Corporation ( MOC ), som ligger på

Detaljer

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold:

Key figures_nøkkeltall. Contents_Innhold: Annual Report/Årsrapport 2010 Key figures_nøkkeltall (USD 1000) (USD 1000) From consolidated accounts 2010 2009 Fra konsernregnskapet STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME OPPSTILLING AV TOTALRESULTAT Operating

Detaljer

Marathon Petroleum Norge AS

Marathon Petroleum Norge AS Årsrapport/Annual Report 2010 Om Marathon er en del av Marathon-konsernet ( Marathonkonsernet ) der konsernspissen er Marathon Oil Corporation, som er nummer 41 på 2010-listen til bladet Fortune over de

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

ÅRSRAPPORT. annual report

ÅRSRAPPORT. annual report 1256465413215454545466545432584655579240137565620134215675143420132132135767467543240321764567513721327143271467514673204131467541 3126755467137214654645637567597956572165146967697937210351651640674765476847647631732169784675347241314384979465432135496879846546

Detaljer

Årsrapport/ Annual Report 2003

Årsrapport/ Annual Report 2003 Årsrapport/ Annual Report 2003 2 INNHOLD / CONTENTS Hovedpunkter 2003 Administrerende direktør har ordet Dette er Acta Årsberetning Regnskapsinformasjon Noter til regnskapet Revisjonsberetning Aksjonærforhold

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation. Årsrapport/Annual Report

Marathon Petroleum Company (Norway) LLC Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation. Årsrapport/Annual Report Norsk filial av utenlandsk foretak/norwegian branch of foreign corporation Årsrapport/Annual Report 2010 Om Marathon er en del av Marathon-konsernet ( Marathon-konsernet ) der konsernspissen er Marathon

Detaljer

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey

FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia. PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey ÅRSRAPPORT 2014 ANNUAL REPORT 2014 FORSIDEBILDE: Kargi Vannkraftverk, Tyrkia PICTURE ON FRONT PAGE: Kargi Hydropower Plant, Turkey INNHOLDSFORTEGNELSE TABLE OF CONTENTS STATKRAFTKONSERNET THE STATKRAFT

Detaljer

1. halvår. 2001 1st half year

1. halvår. 2001 1st half year 1. halvår 2001 1st half year REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2001 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2001 hatt en omsetning på NOK 839,8 mill., som tilsvarer en økning på NOK 122,0

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014

HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 HAVILA SHIPPING ASA ANNUAL REPORT / ÅRSRAPPORT 2014 1 CONTENT / INNHOLD even more enthusiasm in 2015 04 This is Havila Shipping ASA Dette er Havila Shipping ASA 09 Key events Viktige hendelser 10 Key figures

Detaljer