Rapport 2. kvartal Report 2 nd Quarter Eidesvik Offshore ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 2. kvartal 2008. Report 2 nd Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA"

Transkript

1 Rapport 2. kvartal 2008 Report 2 nd Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA

2 Resultater 1. halvår 2008 Konsoliderte driftsinntekter for konsernet i 1. halvår 2008 var MNOK 436,7 (MNOK 364,1 i tilsvarende periode i tallene inkluderer en salgsgevinst på MNOK 29,1). Økningen i frakteinntekter skyldes hovedsaklig den varslede innfasing av skipene i nybyggingsprogrammet, samtidig som skipene nybyggene erstattet ble solgt før/ved årskiftet 2006/2007. Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) var på MNOK 190,8 (MNOK 159,1 inkl gevinst på 29,1), og driftsresultatet (EBIT) var på MNOK 82,4 (MNOK 90,3 inkl gevinst på 29,1). Netto finansposter gav positivt resultat på MNOK 6,6 (positivt MNOK 37,0). Økte finanskostnader på MNOK 35,0 i forhold til samme periode i 2007 er relatert til finansiering av nye skip og nybyggingsprogrammet som pr bestod av 4 skip. Videre er finanspostene preget av en svakere USD, som gir en urealisert gevinst tilknyttet lån i denne valutaen. Det er i perioden realisert en gevinst på MNOK 102,5 knyttet til oppgjør av finansielle instrumenter. Store deler av gevinsten er regnskapsført i tidligere perioder. Markedsverdi på fastrenteinstrumenter har økt med MNOK 4,9 (MNOK 6,8). Skattekostnaden på MNOK 29,6 knytter seg i hovedsak til realisering av finansielle instrumenter omtalt i forrige avsnitt. Resultat før skatt var på MNOK 89,0 (MNOK 127,3 inkl gevinst på 29,1), og resultat etter skatt var på MNOK 60,8 (MNOK 126,0 inkl gevinst på 29,1). Dette gir et resultat pr aksje på 2,02 kr pr aksje (4,18 kr pr aksje). 2

3 Eidesvik Rapport 2. kvartal 2008 Report 2 nd Quarter 2008 Resultater 2. kvartal 2008 Frakteinntekter i 2. kvartal 2008 var som ventet historisk høye på MNOK 226,3 (MNOK 167,0 i tilsvarende periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ekskludert salgsgevinster var også historisk høyt på MNOK 101,0 (MNOK 61,3). Resultat før skatt var på MNOK 42,0 (MNOK 59,5). Finansiering og kapitalstruktur Bokført egenkapital pr var på MNOK 1.487,9, som tilsvarer en egenkapitalprosent på 32,0 %. Total bokført egenkapital pr aksje er på NOK 49,35. Aksjekursen var til sammenligning NOK 42,10. Dette tilsvarer en markedsverdi på MNOK 1.269,3. Verdianslag på flåten innhentet fra tre uavhengige meglere anslår flåteverdien til MNOK 5.890, en merverdi på MNOK i forhold til skipenes bokførte verdi. Da skipene i hovedsak går på langsiktige kontrakter, hvor avkastningen ikke gjenspeiler dagens markedsverdier, kan en derfor ikke legge til grunn at merverdien er så høy som markedsverdien skulle tilsi. Det er i 1. kvartal gjennomført miljøinvesteringer på MNOK 40. Rederiets forpliktelse til investeringer i miljøtiltak ihht. overgangsreglene til ny rederiskatteordning er redusert tilsvarende, og beløper seg etter dette til ca. MNOK 60. Kontantstrøm 1. halvår 2008 Konsernets kontantbeholdning økte fra MNOK 122,6 pr til MNOK 217,8 pr Kontantstrøm fra drift beløper seg første halvår 2008 til MNOK 131,8 (MNOK 126,7 i samme periode i 2007). Negativ kontantstrøm knyttet til investeringsaktiviteter på MNOK 467,9 er i hovedsak knyttet til skipet Viking Queen som ble levert i 1. Kvartal. I 2. kvartal ble det utført betaling til verft for 4 nybygg, og Ulsteins 35% minoritetsandel i Eidesvik OCV KS ble kjøpt ut. Konsernets eierandel i selskapet er etter dette 95%. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter besto i 1. kvartal av ny gjeld knyttet til finansiering av det overleverte nybygget. I tillegg ble det tatt opp nytt lån på et skip med lav belåning. Det ble i 2. kvartal realisert gevinst på valutaterminer på MNOK 102,5. Det er utbetalt utbytte på 1,00 kr pr aksje, totalt MNOK 30,2. Drift 1. halvår 2008 Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Flåtefornyelse: Nybyggene som har erstattet den eldre, allerede solgte tonnasjen, er i ferd med å fases inn i flåten. Nybygget Acergy Viking ble levert og gikk inn på kontrakt med Acergy ultimo desember 2007 Nybygget Viking Queen ble levert og gikk inn på kontrakt med StatoilHydro primo februar Ombygging av MPSV Viking Poseidon til seismikkskipet Viking Vanquish ble påbegynt primo april 2007 og fullført primo november, hvoretter skipet gikk inn på kontrakt med CGGVeritas. Stril Odin er leid inn på tidscerteparti for å erstatte Viking Poseidon på kontrakt med StatoilHydro. Nybygget Viking Vision ble levert til CGGVeritas på tidscerteparti fra medio juli Viking Swan gikk ut av flåten etter utløp av bareboat kontrakt i mai Annet: Viking Forcados har etter planlagt verkstedsopphold ved årsskiftet vært tilgjengelig for arbeid frem til april. Etter dette har skipet gått inn på en 6 måneders kontrakt med opsjoner for ytterligere 6 måneders forlengelse. En svakere USD har medført lavere driftsinntekter fra skip med inntekter i denne valutaen. Marked og fremtidsutsikter Utsiktene på lang sikt ser fortsatt ut til å holde seg gode i alle segmentene Eidesvik Offshore ASA opererer i, med bakgrunn i de gode underliggende markedsdriverene. Seismikksegmentet er fortsatt positivt, og det er etterspørsel etter fartøyer. Vi er også positive til subsea segmentet på lang sikt til tross for et noe roligere marked så langt i år i forhold til i fjor. Nordsjømarkedet hadde en rolig start dette kvartalet, men har tatt seg opp i løpet av sommeren. Vi ser nå sunne rater både for 3

4 Eidesvik 2.kvartal 2008 USD i den senere tid. Konsernets inntekter vil derfor fluktuere med endringer i USD kursen i forhold til kurs NOK 5,08 pr Konsernet har en total gjeld på NOK mill i USD og NOK. Av denne gjelden er ca. 47 % sikret gjennom fastrenteavtaler, mens resterende følger markedet. Som følge av inngåtte fastrenteavtaler er den økonomiske risikoen med høyere renter betydelig redusert. Markedsrisiko Konsernet har den vesentlige del av flåten på langsiktige kontrakter. For 2. halvår 2008 vil denne delen utgjøre ca. 73% og for 2009 ca. 80%. Den resterende del av flåten går på kortsiktige kontrakter og er eksponert for svingningene i markedet. En forventer ikke vesentlige endringer i markedet for 2. halvår 2008 for de skip som Eidesvik opererer. Nybyggsrisiko Konserents nybygg er alle sikret kontrakt fra levering. Byggekontraktene er inngått som fastpriskontrakter. Som følge av stort press i leverandørindustrien forventer en at bygg nr. 30 fra West Contractors vil bli ca. 4 måneder forsinket, og levering forventes i 1. kvartal -09. For de øvrige skip under bygging forventes det ikke forsinkelser. lengre kontrakter og i spotmarkedet. Vi forventer at markedet vil være stramt i de kommende måneder både for AHTS og PSV er. Som følge av de mange nybygg som vil komme inn i markedet i løpet av de neste 2 årene tror vi at ratenivået på sikt vil falle noe. Det er i tillegg økende aktivitet i Vest-Afrika med knapphet på fartøyer i noen regioner. Finansiell risiko Rente- og valutarisiko Konsernet har sine inntekter hovedsaklig i NOK og USD, mens de vesentlige driftskostnadene er i NOK. Konsernet er derfor betydelig eksponert for svingninger i vaultakursen mellom NOK og USD. For å redusere denne risikoen er ca. 34 % av konsernets gjeld i USD. En vesentlig del av inntektene i USD medgår til å betale renter og avdrag på gjelden i USD. Konsernet har imidlertid betydelig større inntekter i USD enn det som er nødvendig for å betjene utbetalinger i USD og en er derfor avhengig av løpende omveksling fra USD til NOK. Som følge av lav USD-kurs har en ikke inngått forwardsalg av Kredittrisiko Konsernets kunder er i hovedsak solide selskaper med god betalingsevne. For de fleste kontraktsparter anses risikoen for å ikke oppfylle sine forpliktelser som lav. Konsernet har fordringer mot/lån til det tilknyttede selskapet OMAK Maritime Ltd. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til om OMAK er i stand til å betale hele denne gjelden. Det forventes ikke regnskapsmessige tap i konsernets fordringsmasse utover de avsetninger som ble gjort i 4. Kvartal Det gis i tillegg kontraktsfestede forskudd til skipsverft for nybygg. For nybyggene konsernet har pr anses risikoen for tap av forskudd som lav. Likviditetsrisiko Konsernet har forhandlet frem langsiktig finansiering for de skip som skal leveres i 2008 og Så langt en kan se idag vil konsernet ha en tilfredstillende likviditet også når en tar hensyn til de forpliktelser som selskapet har for nybyggene. Transaksjoner med nærstående parter Ut over ordinære driftsrelaterte transaksjoner med de tilknyttede selskapene Omak Maritime LTD og Viking Troll DIS har det ikke blitt gjennomført vesentlige transaksjoner med nærstående 4

5 Eidesvik 2.kvartal 2008 parter. Det henvises for øvrig til meldinger om meldepliktige handler. Halvårsregnskap Halvårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34. Regnskapet bør leses i sammenheng med årsregnskapet for Halvårsregnskapet med sammenligningstall for tilsvarende periode i 2007 er ikke revidert. Erklæring fra styret og daglig leder Styret og daglig leder har i dag behandlet og fastsatt halvårsberetningen og det sammendratte konsoliderte halvårsregnskapet for Eidesvik Offshore ASA per 30. Juni 2008 og for 1. Halvår 2008 inklusive sammendratte konsoliderte sammenligningstall per 30. Juni 2007 og for 1 halvår Halvårsrapporten er avlagt i samsvar med kravene i IAS 34 Delårsrapportering som fastsatt av EU samt norske tilleggskrav i verdipapirhandelloven. Etter styret og daglig leders beste overbevisning er halvårsregnskapet 2008 utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av kosernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet per 30. juni 2008 og 30. juni Etter styret og daglig leders beste overbevisning gir halvårsberetningen en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet. Etter styret og daglig leders beste overbevisning gir også beskrivelsen av de mest sentrale risikoog usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt beskrivelsen av nærståendes vesentlige transaksjoner, en rettvisende oversikt. Nyheter i 1. halvår Tatt levering av det gassdrevne supply-skipet Viking Queen. Skipet har påbegynt en 5 års kontrakt med StatoilHydro. Inngått en 8-årskontrakt med Veolia ES Special Services, Inc. for konstruksjonsskipet med X-bow design som skal leveres fra Ulstein Verft i 4. kvartal Kontraktsverdien for den faste delen er i overkant av MNOK Kjøpt ut Ulsteins 35% andel av Eidesvik OCV KS, eierselskapet av overfornevnte konstruksjonskip. Stril Odin har fått forlenget kontrakt med 2 år til Statoil Hydro på eksisterende betingelser. Inngått kontrakt med CGGVeritas for investering i seismikkutstyr på de to seismikkskipene som skal leveres i Investeringen er på MNOK 138 pr skip, og vil øke kontraktsummen med totalt MNOK 450. Nyheter etter Salg av Viking Nereus med overtakelse i januar

6 Report 1 st half 2008 Consolidated freight income for the group in 1st Half 2008 was MNOK 436,7 (MNOK 364,1 in the corresponding period in figures includes a gain on sale of MNOK 29,1) The increase in freight income is mainly a result of the previously notified arrival of the newbuildings, together with the fact that the vessels the newbuildings replaced were sold before/at the turn of the year 2006/2007. Operating result before depreciations (EBITDA) was MNOK 190,8 (MNOK 159,1 included gain on sale of MNOK 29,1), and operating profit (EBIT) was MNOK 82,4 (MNOK 90,3 included gain on sale of 29,1). Net financial items yielded a positive result of MNOK 6,6 (positive MNOK 37,0). Increased financial expenses of MNOK 35,0 compared to the corresponding period last year is related to financing of new vessels and the newbuilding program which pr counted 4 vessels. Furthermore the financial items are characterized of a weaker USD, which resulted in an favourable unrealized agio related to loans in this currency. In the period a realized gain of MNOK 102,5 related to settlement of financial instruments was recognized. However, most of the gain (unrealized) was recognized in the previous periods. Marketvalue of fixed interest swaps increased with MNOK 4,9 (MNOK 6,8). Tax cost of MNOK 29,6 is mainly related to the realization of financial instruments, as described in the previous paragraph. Pre-tax profit was MNOK 89,0 (MNOK 127,3 included gain of 29,1), and profit after tax was MNOK 60,8 (MNOK 126,0 included gain of 29,1). This yields a profit pr share of 2,02 kr (4,18 kr). 6

7 Eidesvik Rapport 2. kvartal 2008 Report 2 nd Quarter 2008 Results 2 nd Quarter 2008 Freight income in 2nd Quarter 2008 was, as expected, all time high of MNOK 226,3 (MNOK 167,0 in the corresponding period in 2007). Operating result before depreciations (EBITDA) excluded gain on sale was also all time high of MNOK 101,0 (MNOK 61,3). Pre-tax profit was MNOK 42,0 (MNOK 59,5). Financing and Capital Structure Book equity at was MNOK 1.487,9, i.e. an equity ratio of 32,0 %. The total booked equity pr share is NOK 49,35. The corresponding market price at Oslo Stock Exchange closed at NOK 42,10. This is representing a total market value of MNOK 1.269,3. A fair value assessment conducted by 3 independent brokers, evaluate the fleet value to MNOK 5.890, which indicates a excess value of MNOK compared to the vessels booked value. As the vessels mainly are operated on long-term contracts, where the return does not reflect the present marketvalues, one cannot rely on that the excess value truly is reflected by the fair value assessment. During 1 Half 2008 environmental investments worth MNOK 40 was conducted. The company s commitment to conduct environmental investments in accordance with the transition rules to the new taxation of shipping companies is reduced correspondingly, and amounts to approx. MNOK 60 after this. Cash Flow 1 st Half 2008 The group s net cash balance increased from MNOK 122,6 pr to MNOK 217,8 pr Cash flow from operating activities in 1st Half of 2008 was MNOK 131,8 (MNOK 126,7 in the corresponding period in 2007). Negative cash flow related to investment activities is mainly related to the Vessel Viking Queen, which was delivered in 1st Quarter. In 2nd Quarter instalments for 4 newbuilds was conducted, and Ulsteins 35 % minority share of Eidesvik OCV KS was purchased. The group s share in the company is after this 95 %. Cash flow from financing activities consists in 1st Quarter of new debt related to financing of the delivered newbuild. In addition new debt was drawn on a vessel with low debt. In 2nd Quarter a gain on settlement of foreign exchange contracts of 102,5 was realized. Dividends of NOK 1,00 pr share was paid, a total of MNOK 30,2. Operations 1 st Half 2008 The change in operating income, operating expenses and result compared to the corresponding period last year is mainly an effect of the following: Fleet renewal: The newbuilds which have been replacing the older, already sold tonnage is about to join the fleet. The newbuild Acergy Viking was delivered and commenced contract with Acergy ultimo December The newbuild Viking Queen was delivered and commenced contract with StatoilHydro primo February Conversion of MPSV Viking Poseidon to seismic vessel Viking Vanquish commenced primo April 2007 and was completed primo November, after which commenced on contract with CGGVeritas. Stril Odin hired in on timecharter to replace Viking Poseidon on its contract with StatoilHydro. The newbuild Viking Vision was delivered CGGVeritas on timecharter from medio July Viking Swan left fleet in May 2007 after expiration of bareboat contract. Miscellaneous: Viking Forcados has after scheduled yard stay at the year turn been available for employment to April. Afterwards the vessel commenced on a 6 month contract with options for further 6 months extention. A weaker USD results in lower operating income for vessels with its income in this currency. Market and outlook The longer term picture still looks healthy with the underlying market drivers all positive for the segments that Eidesvik Offshore ASA operates in. 7

8 Eidesvik 2 nd Quarter 2008 The seismic segments are still positive and with demand for vessels. We are also positive to the Subsea segment in a long term perspective even if the market so far have been more quiet than last year. The North Sea market had a quiet start this quarter, but has picked up during the summer. We are now experiencing healthy rates for both term and and spot. We do anticipate that the market will remain tight the months to come particulary for AHTS and large PSV`s. As a consequence of the large number of newbuilds entering the market in the next 2 years we anticipate the rate level will drop a little in the longer term. There is also increased activity in West Afrika with lack of vessels in some regions. The group has a total debt of NOK mill in USD and NOK. A share of appr. 47 % of the debt is interest rate hedged through interest rate swaps, while the rest fluctuates with the market. As a result of the interest rate swaps the interest rate risk is considerably reduced. Market risk The group has the material part of the fleet on long-term contracts. For 2nd Half of 2008 this part constitute appr. 73 % and for 2009 appr. 80 %. The remaining part of the fleet is operated on shorter contracts, and is exposed to market fluctuations. Material changes in the market in 2nd Half of 2008 is not expected for vessels Eidesvik operates. Newbuild risk All of the group s newbuilds are secured contract from delivery. The building contract are at fixed price. Because of high pressure in the supplier industry build no. 30 from West Contractors is expected to be delivered approx. 4 months overdue, in 1st Quarter No delays are expected for the other newbuilds. Credit risk The group s customers are mainly solid companies with ability to meet payments. For most contracting parties the risk for not fulfilling commitments is considered to be low. The group has receiveables from/loans to the associated company OMAK Maritime Ltd. There is still some uncertainty whether OMAK will be able to service the whole debt. Any further provisions for losses on accounts receiveables other than the ones recognized in 4th Quarter 2007 are not expected. Contractual advance payments (instalments) to yards are given for newbuilds. The risk for loss of such advance payments to the newbuilds pr are considered low. Financial risk Interest and foreign exchange risk The group has its income mainly in NOK and USD, while the material operating expenses is in NOK. Therefore, the group is considerably exposed to fluctuations in the excange rate of USD/NOK. To reduce this risk appr. 34 % of the group s debt is in USD. A material part of the income in USD is used to service interest and instalments of the USD debt. However, the group has considerably larger USD income than the amount required to service outflows in USD, and is therefore required to exchange USD to NOK regularly. Due to a weak USD further foreign exchange contracts has not been made lately. The group s income will therefore fluctuate with changes in the USD compared to the exchange rate of 5,08 pr Liquidity risk The group has successfully negotiated long term financing for all vessels to be delivered in 2008 and As per now the group seems to have sufficient liquidity to meet the liabilities regarding the newbuilds. Related-party transactions Beyond any ordinary operating related transactions with the associated companies Omak Maritime Ltd and Viking Troll DIS any material related-party transactions has not been conducted. Reference is incidentially made to filings of notifiable tradings. 8

9 Eidesvik 2 nd Quarter 2008 Semi-annual accounts The semi-annual accounts are prepared in accordance with IAS 34. The statements should be read in conjunction with the annual report for The semi-annual accounts and corresponding figures are not audited. Declaration from the Board of Directors and the Chief Executive Officer The Board of Directors and the Chief Executice Officer have today addressed and adopted the consolidated semi-annual accounts for Eidesvik Offshore ASA pr and 1st Half of 2008, including the consolidated corresponding figures pr and 1st Half of The semi-annual report is prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Reporting, as provided by the EU and Norwegian additional requirements in the Securities Trading Act. By the Board of Directors and the Chief Executice Officer best conviction the semi-annual accounts are prepared in accordance with current regulations, and the information in the accounts give a true and fair view of the group s assets, liability and financial standing and results as a whole pr and By the Board of Directors and the Chief Executice Officer best conviction the semi-annual report give a true and fair view of important events in the accounting period and their influence on the semi-annual accounts. By the Board of Directors and the Chief Executice Officer best conviction the description of the most important financial risks the company is faced with in the following accounting period, and the description of related-parties material transactions, give a true and fair view. News in 1 st Half 2008 The LNG-fuelled supply vessel Viking Queen delivered. The vessel commenced on a 5-year contract with Statoil Hydro. Entered into an 8-year contract with Veolia ES Special Services for charter of the construction vessel with X-bow design schedueled for delivery from Ulstein Verft in 4th Quarter Contract value of the firm period exceeds MNOK Purchased Ulstein s 35 % share of Eidesvik OCV KS, the company owning the construction vessel mentioned above. Exteded contract for Stril Odin with 2 years to Statoil Hydro at present terms. Entered into contract with CGGVeritas for an investment in seismic equipment on the two seiemic vessels to be delivered in The investment amount is MNOK 138 pr vessel, and will increase the contract amount with a total of MNOK 450. News after Sale of Viking Nereus with delivery in January

10 10 10

11 Eidesvik Rapport 2. kvartal 2008 Report 2 nd Quarter

12 Resultatregnskap (NOK 1 000) Q1 Q1 pr. juni pr. juni Profit and loss account Driftsinntekter: Operating Income: Fraktinntekter Freight income Andre inntekter Other income Sum inntekter Total operating income Driftskostnader: Operating Expenses: Personalkostnader Crew expenses Andre driftskostnader Other operating expenses Leie av skip Vessels on charter Sum driftskostnader Total operating expense Driftsresultat før avskrivninger Operating result before depreciations Ordinære avskrivininger Ordinary depreciation Driftsresultat Operating result Finansielle poster: Financial Items: Finansinntekter Financial income Finanskostnader (40 353) (23 555) (79 049) (44 087) Financial expenses Verdiendring derivater Change in marketvalue on financial instruments Realisert agio Realized agio (disagio) Urealisert agio ( ) (19 246) Unrealized agio (disagio) Netto finansielle poster (3 283) Net financial items Resultat før skatt Pre-tax profit Skattekostnad (29 570) (2 191) (28 223) (1 308) Taxes Resultat Profit 12

13 Eidesvik Rapport 2. kvartal 2008 Report 2 nd Quarter 2008 Balanse (NOK 1 000) Balance sheet EIENDELER Assets Anleggsmidler: Fixed assets: Utsatt skattefordel Deferred tax assets Andre varige driftsmidler Other assets Skip Vessels Nybyggingskontrakter skip Contracts newbuildings Derivater Derivate Andre langsiktige fordringer Other long-term receivables Aksjer Shares Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler: Current assets: Kundefordringer Account receivables, freight income Andre kortsiktige fordringer Other short-term receivables Derivater Other securities Kontanter og kontantekvivalenter Bank deposits Sum omløpsmidler Total current assets Sum eiendeler Total assets Egenkapital og gjeld EQUITY AND LIABILITIES Egenkapital: Equity capital: Innbetalt kapital paid-in capital Annen egenkapital Retained earnings Annen egenkapital ikke resultatført Other equity not recognised in P & L Minoritetsinteresser Minority interests Sum egenkapital Total equity capital Forpliktelser: Liabilities: Betalbar skatt Tax payable Derivater Derivate Andre langsiktige forpliktelser Other long-term liabilities Pantegjeld Interest-bearing mortgage debt Sum langsiktige forpliktelser Total long-term liabilities Kortsiktige gjeld: Short-term liabilities: Leverandørgjeld Debt to suppliers Annen kortsiktig gjeld Other short-term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total short-term liabilities Sum gjeld Total liabilities Sum egenkapital og gjeld Total equity and liabilities 13

14 Segmentsrapportering (NOK 1 000) Seismic Subsea/Cable PSV Other Total Segment reporting Driftsinntekter Operating income 2. kvartal nd Quarter kvartal nd Quarter *) *) Total 2007 *) Total 2007 *) Driftsresultat Operating profit 2. kvartal nd Quarter kvartal 2007 *) nd Quarter *) *) Total 2007 *) Total 2007 *) *) Operating income and operating profit in the Subsea segment in 2007 includes a MNOK 29,1 gain from sale of the vessel Kingfisher. Kontantstrømanalyse (NOK 1 000) Q2 Q Cash flow statement Kontantstrøm fra driften Cash flow from operating activity Kontantstrøm brukt til investering Cash flow from investment activity Kontantstrøm fra finansiering Cash flow from finance activity Endring i likvider Changes in liquidity over the period Likvider ved starten av perioden Liquid assets at the beginning of the period Likvider ved slutten av perioden Liquid assets at the end of the period

15 Eidesvik Rapport 2. kvartal 2008 Report 2 nd Quarter 2008 Konsolidert egenkapitaloppstilling (NOK 1 000) Annen Annen egenkapital innskutt Aksje- Over- ikke resultat- egen- Annen Minority Sum Note kapital kursfond ført kapital egenkapital Sum interests egenkapital Egenkapital pr Endring i virkelig verdi av sikringsinstrumentet ved kontantstrømsikring Netto gevinst/tap ikke regnskapsført i resultatregnskapet Årets resultat Nedsetting av overkursfond 0 0 Etableringskostnader datterselskap Innbetalt ny egenkapital Justering av kostpris ved oppkjøp av datter Opsjoner Egenkapital pr Endring i virkelig verdi av sikringsinstrumentet ved kontantstrømsikring Netto gevinst/tap ikke regnskapsført i resultatregnskapet Årets resultat Utbytte fra Innbetalt ny egenkapital fra minoriteter Justering av kostpris ved oppkjøp av datter fra minoriteter Opsjoner Egenkapital pr

16 Consolidated Equity statement (NOK 1 000) Other Nominal Share Other unrecshare premium paid-in ognised Other Minority Total Note capital reserve equity equity reserves Total interests equity Equity as of 1 Januar Change in fair value of hedging instru ments by cash flow hedging Net gains/losses not recognised in the profit and loss account Profit of the year Reduction of share premium account 0 0 Establishment expenses subsidiary company Paid-up new equity Adjustment of cost price for acquisition of subsidiaries Options Equity as of Change in fair value of hedging instruments by cash flow hedging Net gains/losses not recognised in the profit and loss account Profit of the year Dividends from Called up and fully paid new equity Adjustment of cost price for acquisition of subsidiaries Options Equity Eidesvik Offshore ASA, NO-5443 Bømlo, Tel: , Fax: , Outside office hours: ,