Rapport 2. kvartal Report 2 nd Quarter Eidesvik Offshore ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 2. kvartal 2008. Report 2 nd Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA"

Transkript

1 Rapport 2. kvartal 2008 Report 2 nd Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA

2 Resultater 1. halvår 2008 Konsoliderte driftsinntekter for konsernet i 1. halvår 2008 var MNOK 436,7 (MNOK 364,1 i tilsvarende periode i tallene inkluderer en salgsgevinst på MNOK 29,1). Økningen i frakteinntekter skyldes hovedsaklig den varslede innfasing av skipene i nybyggingsprogrammet, samtidig som skipene nybyggene erstattet ble solgt før/ved årskiftet 2006/2007. Driftsresultat før avskrivning (EBITDA) var på MNOK 190,8 (MNOK 159,1 inkl gevinst på 29,1), og driftsresultatet (EBIT) var på MNOK 82,4 (MNOK 90,3 inkl gevinst på 29,1). Netto finansposter gav positivt resultat på MNOK 6,6 (positivt MNOK 37,0). Økte finanskostnader på MNOK 35,0 i forhold til samme periode i 2007 er relatert til finansiering av nye skip og nybyggingsprogrammet som pr bestod av 4 skip. Videre er finanspostene preget av en svakere USD, som gir en urealisert gevinst tilknyttet lån i denne valutaen. Det er i perioden realisert en gevinst på MNOK 102,5 knyttet til oppgjør av finansielle instrumenter. Store deler av gevinsten er regnskapsført i tidligere perioder. Markedsverdi på fastrenteinstrumenter har økt med MNOK 4,9 (MNOK 6,8). Skattekostnaden på MNOK 29,6 knytter seg i hovedsak til realisering av finansielle instrumenter omtalt i forrige avsnitt. Resultat før skatt var på MNOK 89,0 (MNOK 127,3 inkl gevinst på 29,1), og resultat etter skatt var på MNOK 60,8 (MNOK 126,0 inkl gevinst på 29,1). Dette gir et resultat pr aksje på 2,02 kr pr aksje (4,18 kr pr aksje). 2

3 Eidesvik Rapport 2. kvartal 2008 Report 2 nd Quarter 2008 Resultater 2. kvartal 2008 Frakteinntekter i 2. kvartal 2008 var som ventet historisk høye på MNOK 226,3 (MNOK 167,0 i tilsvarende periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ekskludert salgsgevinster var også historisk høyt på MNOK 101,0 (MNOK 61,3). Resultat før skatt var på MNOK 42,0 (MNOK 59,5). Finansiering og kapitalstruktur Bokført egenkapital pr var på MNOK 1.487,9, som tilsvarer en egenkapitalprosent på 32,0 %. Total bokført egenkapital pr aksje er på NOK 49,35. Aksjekursen var til sammenligning NOK 42,10. Dette tilsvarer en markedsverdi på MNOK 1.269,3. Verdianslag på flåten innhentet fra tre uavhengige meglere anslår flåteverdien til MNOK 5.890, en merverdi på MNOK i forhold til skipenes bokførte verdi. Da skipene i hovedsak går på langsiktige kontrakter, hvor avkastningen ikke gjenspeiler dagens markedsverdier, kan en derfor ikke legge til grunn at merverdien er så høy som markedsverdien skulle tilsi. Det er i 1. kvartal gjennomført miljøinvesteringer på MNOK 40. Rederiets forpliktelse til investeringer i miljøtiltak ihht. overgangsreglene til ny rederiskatteordning er redusert tilsvarende, og beløper seg etter dette til ca. MNOK 60. Kontantstrøm 1. halvår 2008 Konsernets kontantbeholdning økte fra MNOK 122,6 pr til MNOK 217,8 pr Kontantstrøm fra drift beløper seg første halvår 2008 til MNOK 131,8 (MNOK 126,7 i samme periode i 2007). Negativ kontantstrøm knyttet til investeringsaktiviteter på MNOK 467,9 er i hovedsak knyttet til skipet Viking Queen som ble levert i 1. Kvartal. I 2. kvartal ble det utført betaling til verft for 4 nybygg, og Ulsteins 35% minoritetsandel i Eidesvik OCV KS ble kjøpt ut. Konsernets eierandel i selskapet er etter dette 95%. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter besto i 1. kvartal av ny gjeld knyttet til finansiering av det overleverte nybygget. I tillegg ble det tatt opp nytt lån på et skip med lav belåning. Det ble i 2. kvartal realisert gevinst på valutaterminer på MNOK 102,5. Det er utbetalt utbytte på 1,00 kr pr aksje, totalt MNOK 30,2. Drift 1. halvår 2008 Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Flåtefornyelse: Nybyggene som har erstattet den eldre, allerede solgte tonnasjen, er i ferd med å fases inn i flåten. Nybygget Acergy Viking ble levert og gikk inn på kontrakt med Acergy ultimo desember 2007 Nybygget Viking Queen ble levert og gikk inn på kontrakt med StatoilHydro primo februar Ombygging av MPSV Viking Poseidon til seismikkskipet Viking Vanquish ble påbegynt primo april 2007 og fullført primo november, hvoretter skipet gikk inn på kontrakt med CGGVeritas. Stril Odin er leid inn på tidscerteparti for å erstatte Viking Poseidon på kontrakt med StatoilHydro. Nybygget Viking Vision ble levert til CGGVeritas på tidscerteparti fra medio juli Viking Swan gikk ut av flåten etter utløp av bareboat kontrakt i mai Annet: Viking Forcados har etter planlagt verkstedsopphold ved årsskiftet vært tilgjengelig for arbeid frem til april. Etter dette har skipet gått inn på en 6 måneders kontrakt med opsjoner for ytterligere 6 måneders forlengelse. En svakere USD har medført lavere driftsinntekter fra skip med inntekter i denne valutaen. Marked og fremtidsutsikter Utsiktene på lang sikt ser fortsatt ut til å holde seg gode i alle segmentene Eidesvik Offshore ASA opererer i, med bakgrunn i de gode underliggende markedsdriverene. Seismikksegmentet er fortsatt positivt, og det er etterspørsel etter fartøyer. Vi er også positive til subsea segmentet på lang sikt til tross for et noe roligere marked så langt i år i forhold til i fjor. Nordsjømarkedet hadde en rolig start dette kvartalet, men har tatt seg opp i løpet av sommeren. Vi ser nå sunne rater både for 3

4 Eidesvik 2.kvartal 2008 USD i den senere tid. Konsernets inntekter vil derfor fluktuere med endringer i USD kursen i forhold til kurs NOK 5,08 pr Konsernet har en total gjeld på NOK mill i USD og NOK. Av denne gjelden er ca. 47 % sikret gjennom fastrenteavtaler, mens resterende følger markedet. Som følge av inngåtte fastrenteavtaler er den økonomiske risikoen med høyere renter betydelig redusert. Markedsrisiko Konsernet har den vesentlige del av flåten på langsiktige kontrakter. For 2. halvår 2008 vil denne delen utgjøre ca. 73% og for 2009 ca. 80%. Den resterende del av flåten går på kortsiktige kontrakter og er eksponert for svingningene i markedet. En forventer ikke vesentlige endringer i markedet for 2. halvår 2008 for de skip som Eidesvik opererer. Nybyggsrisiko Konserents nybygg er alle sikret kontrakt fra levering. Byggekontraktene er inngått som fastpriskontrakter. Som følge av stort press i leverandørindustrien forventer en at bygg nr. 30 fra West Contractors vil bli ca. 4 måneder forsinket, og levering forventes i 1. kvartal -09. For de øvrige skip under bygging forventes det ikke forsinkelser. lengre kontrakter og i spotmarkedet. Vi forventer at markedet vil være stramt i de kommende måneder både for AHTS og PSV er. Som følge av de mange nybygg som vil komme inn i markedet i løpet av de neste 2 årene tror vi at ratenivået på sikt vil falle noe. Det er i tillegg økende aktivitet i Vest-Afrika med knapphet på fartøyer i noen regioner. Finansiell risiko Rente- og valutarisiko Konsernet har sine inntekter hovedsaklig i NOK og USD, mens de vesentlige driftskostnadene er i NOK. Konsernet er derfor betydelig eksponert for svingninger i vaultakursen mellom NOK og USD. For å redusere denne risikoen er ca. 34 % av konsernets gjeld i USD. En vesentlig del av inntektene i USD medgår til å betale renter og avdrag på gjelden i USD. Konsernet har imidlertid betydelig større inntekter i USD enn det som er nødvendig for å betjene utbetalinger i USD og en er derfor avhengig av løpende omveksling fra USD til NOK. Som følge av lav USD-kurs har en ikke inngått forwardsalg av Kredittrisiko Konsernets kunder er i hovedsak solide selskaper med god betalingsevne. For de fleste kontraktsparter anses risikoen for å ikke oppfylle sine forpliktelser som lav. Konsernet har fordringer mot/lån til det tilknyttede selskapet OMAK Maritime Ltd. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til om OMAK er i stand til å betale hele denne gjelden. Det forventes ikke regnskapsmessige tap i konsernets fordringsmasse utover de avsetninger som ble gjort i 4. Kvartal Det gis i tillegg kontraktsfestede forskudd til skipsverft for nybygg. For nybyggene konsernet har pr anses risikoen for tap av forskudd som lav. Likviditetsrisiko Konsernet har forhandlet frem langsiktig finansiering for de skip som skal leveres i 2008 og Så langt en kan se idag vil konsernet ha en tilfredstillende likviditet også når en tar hensyn til de forpliktelser som selskapet har for nybyggene. Transaksjoner med nærstående parter Ut over ordinære driftsrelaterte transaksjoner med de tilknyttede selskapene Omak Maritime LTD og Viking Troll DIS har det ikke blitt gjennomført vesentlige transaksjoner med nærstående 4

5 Eidesvik 2.kvartal 2008 parter. Det henvises for øvrig til meldinger om meldepliktige handler. Halvårsregnskap Halvårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 34. Regnskapet bør leses i sammenheng med årsregnskapet for Halvårsregnskapet med sammenligningstall for tilsvarende periode i 2007 er ikke revidert. Erklæring fra styret og daglig leder Styret og daglig leder har i dag behandlet og fastsatt halvårsberetningen og det sammendratte konsoliderte halvårsregnskapet for Eidesvik Offshore ASA per 30. Juni 2008 og for 1. Halvår 2008 inklusive sammendratte konsoliderte sammenligningstall per 30. Juni 2007 og for 1 halvår Halvårsrapporten er avlagt i samsvar med kravene i IAS 34 Delårsrapportering som fastsatt av EU samt norske tilleggskrav i verdipapirhandelloven. Etter styret og daglig leders beste overbevisning er halvårsregnskapet 2008 utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av kosernets eiendeler, gjeld og finansielle stilling og resultat som helhet per 30. juni 2008 og 30. juni Etter styret og daglig leders beste overbevisning gir halvårsberetningen en rettvisende oversikt over viktige begivenheter i regnskapsperioden og deres innflytelse på halvårsregnskapet. Etter styret og daglig leders beste overbevisning gir også beskrivelsen av de mest sentrale risikoog usikkerhetsfaktorer virksomheten står overfor i neste regnskapsperiode, samt beskrivelsen av nærståendes vesentlige transaksjoner, en rettvisende oversikt. Nyheter i 1. halvår Tatt levering av det gassdrevne supply-skipet Viking Queen. Skipet har påbegynt en 5 års kontrakt med StatoilHydro. Inngått en 8-årskontrakt med Veolia ES Special Services, Inc. for konstruksjonsskipet med X-bow design som skal leveres fra Ulstein Verft i 4. kvartal Kontraktsverdien for den faste delen er i overkant av MNOK Kjøpt ut Ulsteins 35% andel av Eidesvik OCV KS, eierselskapet av overfornevnte konstruksjonskip. Stril Odin har fått forlenget kontrakt med 2 år til Statoil Hydro på eksisterende betingelser. Inngått kontrakt med CGGVeritas for investering i seismikkutstyr på de to seismikkskipene som skal leveres i Investeringen er på MNOK 138 pr skip, og vil øke kontraktsummen med totalt MNOK 450. Nyheter etter Salg av Viking Nereus med overtakelse i januar

6 Report 1 st half 2008 Consolidated freight income for the group in 1st Half 2008 was MNOK 436,7 (MNOK 364,1 in the corresponding period in figures includes a gain on sale of MNOK 29,1) The increase in freight income is mainly a result of the previously notified arrival of the newbuildings, together with the fact that the vessels the newbuildings replaced were sold before/at the turn of the year 2006/2007. Operating result before depreciations (EBITDA) was MNOK 190,8 (MNOK 159,1 included gain on sale of MNOK 29,1), and operating profit (EBIT) was MNOK 82,4 (MNOK 90,3 included gain on sale of 29,1). Net financial items yielded a positive result of MNOK 6,6 (positive MNOK 37,0). Increased financial expenses of MNOK 35,0 compared to the corresponding period last year is related to financing of new vessels and the newbuilding program which pr counted 4 vessels. Furthermore the financial items are characterized of a weaker USD, which resulted in an favourable unrealized agio related to loans in this currency. In the period a realized gain of MNOK 102,5 related to settlement of financial instruments was recognized. However, most of the gain (unrealized) was recognized in the previous periods. Marketvalue of fixed interest swaps increased with MNOK 4,9 (MNOK 6,8). Tax cost of MNOK 29,6 is mainly related to the realization of financial instruments, as described in the previous paragraph. Pre-tax profit was MNOK 89,0 (MNOK 127,3 included gain of 29,1), and profit after tax was MNOK 60,8 (MNOK 126,0 included gain of 29,1). This yields a profit pr share of 2,02 kr (4,18 kr). 6

7 Eidesvik Rapport 2. kvartal 2008 Report 2 nd Quarter 2008 Results 2 nd Quarter 2008 Freight income in 2nd Quarter 2008 was, as expected, all time high of MNOK 226,3 (MNOK 167,0 in the corresponding period in 2007). Operating result before depreciations (EBITDA) excluded gain on sale was also all time high of MNOK 101,0 (MNOK 61,3). Pre-tax profit was MNOK 42,0 (MNOK 59,5). Financing and Capital Structure Book equity at was MNOK 1.487,9, i.e. an equity ratio of 32,0 %. The total booked equity pr share is NOK 49,35. The corresponding market price at Oslo Stock Exchange closed at NOK 42,10. This is representing a total market value of MNOK 1.269,3. A fair value assessment conducted by 3 independent brokers, evaluate the fleet value to MNOK 5.890, which indicates a excess value of MNOK compared to the vessels booked value. As the vessels mainly are operated on long-term contracts, where the return does not reflect the present marketvalues, one cannot rely on that the excess value truly is reflected by the fair value assessment. During 1 Half 2008 environmental investments worth MNOK 40 was conducted. The company s commitment to conduct environmental investments in accordance with the transition rules to the new taxation of shipping companies is reduced correspondingly, and amounts to approx. MNOK 60 after this. Cash Flow 1 st Half 2008 The group s net cash balance increased from MNOK 122,6 pr to MNOK 217,8 pr Cash flow from operating activities in 1st Half of 2008 was MNOK 131,8 (MNOK 126,7 in the corresponding period in 2007). Negative cash flow related to investment activities is mainly related to the Vessel Viking Queen, which was delivered in 1st Quarter. In 2nd Quarter instalments for 4 newbuilds was conducted, and Ulsteins 35 % minority share of Eidesvik OCV KS was purchased. The group s share in the company is after this 95 %. Cash flow from financing activities consists in 1st Quarter of new debt related to financing of the delivered newbuild. In addition new debt was drawn on a vessel with low debt. In 2nd Quarter a gain on settlement of foreign exchange contracts of 102,5 was realized. Dividends of NOK 1,00 pr share was paid, a total of MNOK 30,2. Operations 1 st Half 2008 The change in operating income, operating expenses and result compared to the corresponding period last year is mainly an effect of the following: Fleet renewal: The newbuilds which have been replacing the older, already sold tonnage is about to join the fleet. The newbuild Acergy Viking was delivered and commenced contract with Acergy ultimo December The newbuild Viking Queen was delivered and commenced contract with StatoilHydro primo February Conversion of MPSV Viking Poseidon to seismic vessel Viking Vanquish commenced primo April 2007 and was completed primo November, after which commenced on contract with CGGVeritas. Stril Odin hired in on timecharter to replace Viking Poseidon on its contract with StatoilHydro. The newbuild Viking Vision was delivered CGGVeritas on timecharter from medio July Viking Swan left fleet in May 2007 after expiration of bareboat contract. Miscellaneous: Viking Forcados has after scheduled yard stay at the year turn been available for employment to April. Afterwards the vessel commenced on a 6 month contract with options for further 6 months extention. A weaker USD results in lower operating income for vessels with its income in this currency. Market and outlook The longer term picture still looks healthy with the underlying market drivers all positive for the segments that Eidesvik Offshore ASA operates in. 7

8 Eidesvik 2 nd Quarter 2008 The seismic segments are still positive and with demand for vessels. We are also positive to the Subsea segment in a long term perspective even if the market so far have been more quiet than last year. The North Sea market had a quiet start this quarter, but has picked up during the summer. We are now experiencing healthy rates for both term and and spot. We do anticipate that the market will remain tight the months to come particulary for AHTS and large PSV`s. As a consequence of the large number of newbuilds entering the market in the next 2 years we anticipate the rate level will drop a little in the longer term. There is also increased activity in West Afrika with lack of vessels in some regions. The group has a total debt of NOK mill in USD and NOK. A share of appr. 47 % of the debt is interest rate hedged through interest rate swaps, while the rest fluctuates with the market. As a result of the interest rate swaps the interest rate risk is considerably reduced. Market risk The group has the material part of the fleet on long-term contracts. For 2nd Half of 2008 this part constitute appr. 73 % and for 2009 appr. 80 %. The remaining part of the fleet is operated on shorter contracts, and is exposed to market fluctuations. Material changes in the market in 2nd Half of 2008 is not expected for vessels Eidesvik operates. Newbuild risk All of the group s newbuilds are secured contract from delivery. The building contract are at fixed price. Because of high pressure in the supplier industry build no. 30 from West Contractors is expected to be delivered approx. 4 months overdue, in 1st Quarter No delays are expected for the other newbuilds. Credit risk The group s customers are mainly solid companies with ability to meet payments. For most contracting parties the risk for not fulfilling commitments is considered to be low. The group has receiveables from/loans to the associated company OMAK Maritime Ltd. There is still some uncertainty whether OMAK will be able to service the whole debt. Any further provisions for losses on accounts receiveables other than the ones recognized in 4th Quarter 2007 are not expected. Contractual advance payments (instalments) to yards are given for newbuilds. The risk for loss of such advance payments to the newbuilds pr are considered low. Financial risk Interest and foreign exchange risk The group has its income mainly in NOK and USD, while the material operating expenses is in NOK. Therefore, the group is considerably exposed to fluctuations in the excange rate of USD/NOK. To reduce this risk appr. 34 % of the group s debt is in USD. A material part of the income in USD is used to service interest and instalments of the USD debt. However, the group has considerably larger USD income than the amount required to service outflows in USD, and is therefore required to exchange USD to NOK regularly. Due to a weak USD further foreign exchange contracts has not been made lately. The group s income will therefore fluctuate with changes in the USD compared to the exchange rate of 5,08 pr Liquidity risk The group has successfully negotiated long term financing for all vessels to be delivered in 2008 and As per now the group seems to have sufficient liquidity to meet the liabilities regarding the newbuilds. Related-party transactions Beyond any ordinary operating related transactions with the associated companies Omak Maritime Ltd and Viking Troll DIS any material related-party transactions has not been conducted. Reference is incidentially made to filings of notifiable tradings. 8

9 Eidesvik 2 nd Quarter 2008 Semi-annual accounts The semi-annual accounts are prepared in accordance with IAS 34. The statements should be read in conjunction with the annual report for The semi-annual accounts and corresponding figures are not audited. Declaration from the Board of Directors and the Chief Executive Officer The Board of Directors and the Chief Executice Officer have today addressed and adopted the consolidated semi-annual accounts for Eidesvik Offshore ASA pr and 1st Half of 2008, including the consolidated corresponding figures pr and 1st Half of The semi-annual report is prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Reporting, as provided by the EU and Norwegian additional requirements in the Securities Trading Act. By the Board of Directors and the Chief Executice Officer best conviction the semi-annual accounts are prepared in accordance with current regulations, and the information in the accounts give a true and fair view of the group s assets, liability and financial standing and results as a whole pr and By the Board of Directors and the Chief Executice Officer best conviction the semi-annual report give a true and fair view of important events in the accounting period and their influence on the semi-annual accounts. By the Board of Directors and the Chief Executice Officer best conviction the description of the most important financial risks the company is faced with in the following accounting period, and the description of related-parties material transactions, give a true and fair view. News in 1 st Half 2008 The LNG-fuelled supply vessel Viking Queen delivered. The vessel commenced on a 5-year contract with Statoil Hydro. Entered into an 8-year contract with Veolia ES Special Services for charter of the construction vessel with X-bow design schedueled for delivery from Ulstein Verft in 4th Quarter Contract value of the firm period exceeds MNOK Purchased Ulstein s 35 % share of Eidesvik OCV KS, the company owning the construction vessel mentioned above. Exteded contract for Stril Odin with 2 years to Statoil Hydro at present terms. Entered into contract with CGGVeritas for an investment in seismic equipment on the two seiemic vessels to be delivered in The investment amount is MNOK 138 pr vessel, and will increase the contract amount with a total of MNOK 450. News after Sale of Viking Nereus with delivery in January

10 10 10

11 Eidesvik Rapport 2. kvartal 2008 Report 2 nd Quarter

12 Resultatregnskap (NOK 1 000) Q1 Q1 pr. juni pr. juni Profit and loss account Driftsinntekter: Operating Income: Fraktinntekter Freight income Andre inntekter Other income Sum inntekter Total operating income Driftskostnader: Operating Expenses: Personalkostnader Crew expenses Andre driftskostnader Other operating expenses Leie av skip Vessels on charter Sum driftskostnader Total operating expense Driftsresultat før avskrivninger Operating result before depreciations Ordinære avskrivininger Ordinary depreciation Driftsresultat Operating result Finansielle poster: Financial Items: Finansinntekter Financial income Finanskostnader (40 353) (23 555) (79 049) (44 087) Financial expenses Verdiendring derivater Change in marketvalue on financial instruments Realisert agio Realized agio (disagio) Urealisert agio ( ) (19 246) Unrealized agio (disagio) Netto finansielle poster (3 283) Net financial items Resultat før skatt Pre-tax profit Skattekostnad (29 570) (2 191) (28 223) (1 308) Taxes Resultat Profit 12

13 Eidesvik Rapport 2. kvartal 2008 Report 2 nd Quarter 2008 Balanse (NOK 1 000) Balance sheet EIENDELER Assets Anleggsmidler: Fixed assets: Utsatt skattefordel Deferred tax assets Andre varige driftsmidler Other assets Skip Vessels Nybyggingskontrakter skip Contracts newbuildings Derivater Derivate Andre langsiktige fordringer Other long-term receivables Aksjer Shares Sum anleggsmidler Total fixed assets Omløpsmidler: Current assets: Kundefordringer Account receivables, freight income Andre kortsiktige fordringer Other short-term receivables Derivater Other securities Kontanter og kontantekvivalenter Bank deposits Sum omløpsmidler Total current assets Sum eiendeler Total assets Egenkapital og gjeld EQUITY AND LIABILITIES Egenkapital: Equity capital: Innbetalt kapital paid-in capital Annen egenkapital Retained earnings Annen egenkapital ikke resultatført Other equity not recognised in P & L Minoritetsinteresser Minority interests Sum egenkapital Total equity capital Forpliktelser: Liabilities: Betalbar skatt Tax payable Derivater Derivate Andre langsiktige forpliktelser Other long-term liabilities Pantegjeld Interest-bearing mortgage debt Sum langsiktige forpliktelser Total long-term liabilities Kortsiktige gjeld: Short-term liabilities: Leverandørgjeld Debt to suppliers Annen kortsiktig gjeld Other short-term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total short-term liabilities Sum gjeld Total liabilities Sum egenkapital og gjeld Total equity and liabilities 13

14 Segmentsrapportering (NOK 1 000) Seismic Subsea/Cable PSV Other Total Segment reporting Driftsinntekter Operating income 2. kvartal nd Quarter kvartal nd Quarter *) *) Total 2007 *) Total 2007 *) Driftsresultat Operating profit 2. kvartal nd Quarter kvartal 2007 *) nd Quarter *) *) Total 2007 *) Total 2007 *) *) Operating income and operating profit in the Subsea segment in 2007 includes a MNOK 29,1 gain from sale of the vessel Kingfisher. Kontantstrømanalyse (NOK 1 000) Q2 Q Cash flow statement Kontantstrøm fra driften Cash flow from operating activity Kontantstrøm brukt til investering Cash flow from investment activity Kontantstrøm fra finansiering Cash flow from finance activity Endring i likvider Changes in liquidity over the period Likvider ved starten av perioden Liquid assets at the beginning of the period Likvider ved slutten av perioden Liquid assets at the end of the period

15 Eidesvik Rapport 2. kvartal 2008 Report 2 nd Quarter 2008 Konsolidert egenkapitaloppstilling (NOK 1 000) Annen Annen egenkapital innskutt Aksje- Over- ikke resultat- egen- Annen Minority Sum Note kapital kursfond ført kapital egenkapital Sum interests egenkapital Egenkapital pr Endring i virkelig verdi av sikringsinstrumentet ved kontantstrømsikring Netto gevinst/tap ikke regnskapsført i resultatregnskapet Årets resultat Nedsetting av overkursfond 0 0 Etableringskostnader datterselskap Innbetalt ny egenkapital Justering av kostpris ved oppkjøp av datter Opsjoner Egenkapital pr Endring i virkelig verdi av sikringsinstrumentet ved kontantstrømsikring Netto gevinst/tap ikke regnskapsført i resultatregnskapet Årets resultat Utbytte fra Innbetalt ny egenkapital fra minoriteter Justering av kostpris ved oppkjøp av datter fra minoriteter Opsjoner Egenkapital pr

16 Consolidated Equity statement (NOK 1 000) Other Nominal Share Other unrecshare premium paid-in ognised Other Minority Total Note capital reserve equity equity reserves Total interests equity Equity as of 1 Januar Change in fair value of hedging instru ments by cash flow hedging Net gains/losses not recognised in the profit and loss account Profit of the year Reduction of share premium account 0 0 Establishment expenses subsidiary company Paid-up new equity Adjustment of cost price for acquisition of subsidiaries Options Equity as of Change in fair value of hedging instruments by cash flow hedging Net gains/losses not recognised in the profit and loss account Profit of the year Dividends from Called up and fully paid new equity Adjustment of cost price for acquisition of subsidiaries Options Equity Eidesvik Offshore ASA, NO-5443 Bømlo, Tel: , Fax: , Outside office hours: ,

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Report 1 st Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ekskludert salgsgevinster var på MNOK 89,9 (MNOK

Detaljer

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Report 4 th Quarter 2007 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Frakteinntekter i 4. kvartal 2007 var MNOK 203,5 (MNOK 185,5 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

Resultater 4. kvartal 2008 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS/IAS.

Resultater 4. kvartal 2008 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med IFRS/IAS. Kvartalsrapport Q4 2008 Driftsinntektene i 4. kvartal 2008 var MNOK 295,4, som utgjør en økning på 46% fra 2007 (MNOK 202,8 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på MNOK

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 3. kvartal 2007 Driftsinntektene i 3. kvartal 2007 var MNOK 186,1 (MNOK 185,4 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på MNOK 87,6 (MNOK 75,3). Resultatet etter skatt

Detaljer

Rapport 3. kvartal 2008

Rapport 3. kvartal 2008 Rapport 3. kvartal 2008 Report 3 rd Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Resultater 2. halvår 2008 Frakteinntekter i 3. kvartal 2008 var MNOK 233,1 (MNOK 186,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, driftskostnad og resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 2. kvartal 2007 Nyheter etter 01.04.2007: Inngått kontrakt med CGGVeritas for to 12 års tidscerterpartier på to nye seismikkskip med oppstart i 2010. Kontraktsverdi er på MNOK 2.300. Inngått intensjonsavtale

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2008 Oslo 19.05.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Inngått kontrakt med Veolia ES Special services om befraktning av det store subsea skipet med X-bow design som skal

Detaljer

Rapport 3. kvartal Report 3rd Quarter Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. kvartal Report 3rd Quarter Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. kvartal 2007 Report 3rd Quarter 2007 Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. kvartal 2007 Driftsinntektene i 3. kvartal 2007 var MNOK 186,1 (MNOK 185,4 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2009 Report 3 rd Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 260,6 (MNOK 233,1), EBITDA på MNOK 122,6 (MNOK 112,7), og Driftsresultat

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Rapport 4. Kvartal 2010. Q4 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. Kvartal 2010. Q4 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. Kvartal 2010 Q4 Report 2010 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2010 Q4 Report 2010 Hovedpunkter i 4. kvartal 2010: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2010 samlede driftsinntekter

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2009 Oslo 01.03.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Etablert et Joint Venture sammen med CGGVeritas ved at CGGVeritas har kjøpt seg inn i selskapet som eier to seismikkskip

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2009 Langevåg 20.05.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal 2009 Tatt levering av Viking Poseidon. Skipet påbegynte en 8 års kontrakt med Veolia ES Special Services. Nyheter

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2008. Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2008. Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2008 Oslo 27.02.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 4. kvartal Inngått en 18 måneders kontrakt med opsjon for 6 måneders forlengelse med Sonangol Pesquisa e Producao S.A. i Angola

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2011 Q1 Report 2011 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 247,5 (MNOK 266,8 i samme periode i 2010), driftsresultat

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal 2008. Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2008 Oslo 11.11.2008 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 3. kvartal Salg av Viking Nereus, et middels stort plattform forsyningsskip, på markedsmessige vilkår. Overtagelse er januar

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 2015 Q1 Report 2015 Hovedpunkter i 2015: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2015 samlede driftsinntekter på kr 278,5 mill (kr 220,5 mill i samme periode i 2014).

Detaljer

Netto finansposter var MNOK 6,1 (MNOK -67,2). Av dette utgjør urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter i USD MNOK 28,6 (MNOK -40,9).

Netto finansposter var MNOK 6,1 (MNOK -67,2). Av dette utgjør urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter i USD MNOK 28,6 (MNOK -40,9). Eidesvik Offshore ASA Rapport 2014 Q1 Report 2014 Hovedpunkter i 2014: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2014 samlede driftsinntekter på MNOK 220,5 (MNOK 213,2 i samme periode i 2013). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Presentasjon 3. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 3. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 3. kvartal 2009 Oslo 17.11.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter etter 30.09.09 Kontraktsforlengelse med Statoil for skipene Viking Avant og Viking Athene med hhv 2 år og 5 måneder. ConocoPhillips

Detaljer

Rapport 1. Kvartal Report 1 st Quarter Eidesvik Offshore ASA. Global Reports LLC

Rapport 1. Kvartal Report 1 st Quarter Eidesvik Offshore ASA. Global Reports LLC Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2010. Q3 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2010. Q3 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2010 Q3 Report 2010 Eidesvik Offshore ASA Q3 Report - 2010 Hovedpunkter i 3. kvartal 2010: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2010 samlede driftsinntekter på MNOK 254,7 (MNOK 263,6

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA

Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2014 Q4 Report 2014 Hovedpunkter i 4. kvartal 2014: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2014 samlede driftsinntekter på MNOK 259,4 (MNOK 237,9

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 2 KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 197,4 mill i første halvår 2010. (NOK 478,2 i første halvår 2009 inkl.

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport Q2 Report Hovedpunkter i : Eidesvik Offshore ASA hadde i samlede driftsinntekter på kr 308,5 mill (kr 245,7 mill i samme periode i ). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal 2010. Oslo 24.8.2010 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Rapport 4. Kvartal 2011. Q4 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. Kvartal 2011. Q4 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. Kvartal 2011 Q4 Report 2011 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 4. kvartal 2011 Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2011 Driftsinntekter på MNOK 244,3 (MNOK 261,4 i samme periode i 2010),

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2010 Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Utøvd opsjon på inngåelse av kontrakt med Kleven Maritime AS om bygging av nok et stort gassdrevet forsyningsskip med levering 3. kvartal

Detaljer

Netto rentebærende gjeld pr 30.06.2011 var MNOK 2.617,9 (MNOK 2.900,4)

Netto rentebærende gjeld pr 30.06.2011 var MNOK 2.617,9 (MNOK 2.900,4) Rapport 2. Kvartal 2011 Q2 Report 2011 Eidesvik Offshore ASAA Hovedpunkter i 2. kvartal 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 252,0 (MNOK 271,8 i samme periode

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Rapport 2. Kvartal 2013. Q2 - Report 2013. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 2. Kvartal 2013. Q2 - Report 2013. Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. Kvartal 2013 Q2 - Report 2013 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 242,9 (MNOK 315,3 i samme periode

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 21 Oslo 24.8.21 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tildelt kontrakt med Statoil for forsyningsskipet Viking Athene. Kontrakten løper fram til 1.4.211 med 3 månedlige opsjoner

Detaljer

Viking Energy Eidesvik Offshore ASA

Viking Energy Eidesvik Offshore ASA Viking Energy Eidesvik Offshore ASA Rapport Q3 Report Hovedpunkter i : Eidesvik Offshore ASA hadde i samlede driftsinntekter på kr 308,7 mill (kr 259,1 mill i samme periode i 2014). Driftsresultat før

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 2.kvartal / 2.quarter 2007 Q2 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no NØKKELTALL/ KEY FIGURES Resultat pr. aksje/ Profit per share 1) 2,43 1,79 3,90

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2012. Q3 - Report 2012. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2012. Q3 - Report 2012. Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal Q3 - Report Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 3. kvartal : Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal samlede driftsinntekter på MNOK 220,9 (MNOK 255,7 i samme periode i ). Driftsresultat

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2011 - THIRD QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 180,3 mill i 3.kvartal 2011 (NOK 138,9 i 3.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 3.kvartal / 3.quarter 2007 Q3 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no Finansiell rapport 3. kvartal 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 2. kvartal Oslo CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 2. kvartal 2009 Oslo 18.08.2009 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 2. kvartal Tatt levering av plattformforsyningsskipet Viking Lady. Skipet påbegynte en 3 års kontrakt med Total etter levering.

Detaljer

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 1. kvartal Langevåg CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 1. kvartal 2010 Langevåg 20.5.2010 CEO Jan Fredrik Meling Nyheter i 1. kvartal Høyesterett har gitt rederiene medhold i at overgangsreglene til ny rederiskatt hadde tilbakevirkende kraft og

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2011-1ST QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011. (NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010. (NOK 250,0 i 1.kvartal 2009 inklusiv salgsgevinst NOK 152,3 mill). Driftsresultat

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 138,9 mill i 3.kvartal 2010. (NOK 104,5 i 3.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR 2015 www.volstad.no FINANCIAL REPORT 1 st half-year 2 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Denne rapporten er urevidert og må sees i sammenheng med revidert

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 241,9 mill i 4.kvartal 2008 (NOK 138,0 i 4.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 31 December 2014 Org. Nr.: 977488680 TOTALRESULTAT - KONSERN CONSOLIDATED PROFIT &

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2009-1ST QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 379,4 mill i 1.kvartal 2009 (NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

M/V Subsea Viking. Uten fraværsskade siden skipet ble levert 22 Mai Have no LTI since the Vessel was delivered

M/V Subsea Viking. Uten fraværsskade siden skipet ble levert 22 Mai Have no LTI since the Vessel was delivered M/V Subsea Viking Uten fraværsskade siden skipet ble levert 22 Mai 1999. Have no LTI since the Vessel was delivered Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. kvartal 2014 Q2 Report 2014 Hovedpunkter i 2. kvartal

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA

Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Viking Poseidon Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. kvartal 2016 Q2 Report 2016 Hovedpunkter i 2. kvartal 2016: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal 2016 samlede driftsinntekter på kr 180,0 mill (kr 308,5

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA Rapport TITTELEN 4. kvartal STÅR HER 2013 Q4 Report 2013 Hovedpunkter i 4. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 237,9 (MNOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 21 Styrket lønnsomhet Webcenter Unique ASA omsatte i Q3 21 for MNOK29,7 mot MNOK29,9 i Q3 2. (-,7%). Driftsresultat før goodwillavskrivninger i Q3 21 ble MNOK3,6 mot 1,4

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2010-4TH QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 132,4 mill i 4.kvartal 2010. (NOK 92,0 mill i 4.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Rapport 2. Kvartal Q2 - Report Eidesvik Offshore ASA

Rapport 2. Kvartal Q2 - Report Eidesvik Offshore ASA Rapport 2. Kvartal Q2 - Report Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2. kvartal : Eidesvik Offshore ASA hadde i 2. kvartal samlede driftsinntekter på MNOK 315,3 (MNOK 252,0 i samme periode i ), hvorav MNOK

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

Eidesvik Offshore ASA Rapport 4 kvartal 2009

Eidesvik Offshore ASA Rapport 4 kvartal 2009 Report 4th Quarter 29 Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 29 driftsinntekter på MNOK 246,7 (MNOK 295,4 i samme periode i 28 ), EBITDA på MNOK 112,8 (MNOK 141,9) og driftsresultat (EBIT) på MNOK 39,

Detaljer

FINANCIAL REPORT. 3 rd Quarter 2006 Financial Statements DeepOcean ASA

FINANCIAL REPORT. 3 rd Quarter 2006 Financial Statements DeepOcean ASA 3 rd Quarter 2006 Financial Statements DeepOcean ASA Continued growth in 3rd quarter Operating revenues totalled MNOK 348.6. Pro-forma revenues for the same period in 2005 was NOK 191.4 (The effect of

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE Konsernet Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2015 driftsinntekter på NOK 391 m, eit driftsresultat før avskrivingar (EBITDA) på NOK 169 m og

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

Rapport 3. Kvartal Q3 - Report Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal Q3 - Report Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2013 Q3 - Report 2013 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 3. kvartal 2013: Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2013 samlede driftsinntekter på MNOK 299,7 hvorav MNOK 50,5 er salgsgevinst

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01)

FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 209.129 (110.236) (43.742) 55.151 (25.167) (27.464) 2.520 (2.864) (344) (0,01) BØRSMELDING Farstad Shipping ASA 21. februar 2001 FAR - RESULTAT 4. KVARTAL 2000 ÅRSRESULTAT 2000 (NOK 1000) 4. kv. 2000 4. kv. 1999 31.12.2000 31.12.1999 Driftsinntekter Driftskostnader Avskrivning Driftsresultat

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR ST HALF YEAR 2009

REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR ST HALF YEAR 2009 REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR 2009-1 ST HALF YEAR 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 478,2 mill i første halvår 2009 inklusiv salgsgevinst på NOK 268,8 mill. (NOK 136,5 i første halvår

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer