REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2014"

Transkript

1 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2014

2 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 392,5 (MNOK 268,8) i 4. kvartal Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 4. kvartal ble MNOK 240,3 (MNOK 136,5) noe som gir en driftsmargin på 61,2 % (50,8 %). Resultat etter skatt ble MNOK 25,4 (MNOK 53,4). For året 2014 har Rem Offshore ASA driftsinntekter på MNOK 1 412,8 (MNOK 970,1). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 2014 ble MNOK 862,5 (MNOK 505,6), tilsvarende en EBITDA margin på 61,0 % (52,1 %). Resultat etter skatt for 2014 ble MNOK 370,7 (MNOK 189,7). Styret er svært tilfreds med resultatet for 2014, men vurderer markedsforholdene som langt mere krevende i 2015 på bakgrunn av oljeprisfallet. Rem Offshore ASA recorded operating revenue of NOK million in the fourth quarter of 2014 (2013: million). EBITDA for the period came to NOK million (136.5), giving an EBITDA margin of 61.2% (50.8). Net profit for the period was NOK 25.4 million (53.4). Over 2014 as a whole, the company generated operating revenue of NOK million (970.1). EBITDA 2014 came to NOK million (505.6), giving an EBITDA margin of 61.0% (52.1) and net profit of NOK million (189.7). The board is very pleased with the results for 2014 but expects market conditions to be much more challenging in 2015 given the decline in oil prices. GENERELL INFORMASJON Delårsregnskapet er utarbeidet i henhold til IFRS regler og er ikke revidert. Rapporten bør ved lesing sammenholdes med årsrapporten for Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i HENDELSER I 4. KVARTAL `` `` `` Selskapet siste obligasjonslån, Rem05, ble notert på Oslo Børs i november. Kontraktene i Karahavet for «Rem Server» og «Rem Supporter» ble terminert av befrakter etter avsluttet 2014 sesong. Selskapet har inntektsført en kompensasjon for kanselleringen av kontraktsmessige forpliktelser for 2015 i Q Rem Offshore og Vard har kommet til enighet om å utsette leveringen og ferdigstillelse av et OCV skip på Vard fra Q til Q KOMMENTARER TIL 4. KVARTAL Driftsinntektene ble MNOK 392,5 for 4. kvartal Tilsvarende tall for 4. kvartal 2013 var MNOK 268,8. EBITDA for 4. kvartal ble MNOK 240,3 (MNOK 136,5) og resultat etter skatt MNOK 25,4 (MNOK 53,4). Netto finans for 4. kvartal ble MNOK 177,5 (MNOK - 52,8). I finanspostene inngår det urealisert disagio med MNOK 111,3. Av disagioen er MNOK 41,4 knyttet mot skip som er finansiert i USD. Øvrige disagio er knyttet opp mot salg av valuta på termin. Selskapet hadde i 4. kvartal en kontantstrøm fra operasjonell virksomhet på MNOK 206,4 (MNOK 146,0). Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var MNOK 10,3 (MNOK 170,9) og kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var MNOK 89,3 (MNOK - 64,0). BALANSE PR Totalbalansen for konsernet utgjorde MNOK pr , mot MNOK pr Egenkapitalen per var MNOK 2.335, noe som gir en egenkapitalandel på 31,2 %. GENERAL INFORMATION The interim financial statements have been prepared in accordance with IFRS and have not been audited. This report should be read in conjunction with the annual report for All figures in brackets refer to the corresponding period in EVENTS IN THE FOURTH QUARTER `` `` `` The company s last bond, Rem05, was listed on the Oslo exchange in November. The contracts for the Rem Server and Rem Supporter in the Kara Sea were terminated by the charterer from the end of the 2014 season. Compensation for the cancellation of contractual obligations for 2015 has been recognised in the accounts for the fourth quarter. Rem Offshore and Vard have agreed to postpone delivery and completion of an OCV at Vard from Q to Q COMMENTS ON THE FOURTH QUARTER The fourth quarter brought operating revenue of NOK million (269.8), EBITDA of NOK million (136.5) and net profit of NOK 35.4 million (53.4). Net financial expenses came to NOK million (52.8), after unrealised foreign exchange losses of NOK million. NOK 41.4 million of these losses related to vessels financed in USD, and the remainder to forward sales of currency. The period saw a net cash inflow of NOK million (146.0) from operating activities, a net cash outflow of NOK 10.3 million (170.9) from investing activities and a net cash outflow of NOK 89.3 million (64.0) from financing activities. BALANCE SHEET ON On 31 December 2014 the group had total assets of NOK million, up from NOK million at the end of 2013, and equity of NOK million, giving an equity ratio of 31.2%. Cash and cash equivalents amounted to NOK 665 million at the end of the quarter. The company also had liquid shortterm investments of NOK 40.4 million, resulting in total liquid

3 4. KVARTAL TH QUARTER Beholdning av kontanter ved utgangen av 4. kvartal var MNOK 665. I tillegg har selskapet kortsiktige likvide investeringer på MNOK 40,4. Samlet likviditetsbeholdning inklusiv kortsiktige investeringer utgjør dermed MNOK 705,3. MNOK 29 av bankinnskuddene er klassifisert som langsiktig eiendel. Av selskapets rentebærende gjeld er 93,7% i NOK og 6,3 % i USD. Selskapet har to obligasjonslån som har forfall i 1. kvartal Utestående beløp på disse lånene er henholdsvis MNOK 122 og 65. Lånene er klassifisert som kortsiktig gjeld pr assets of NOK million. NOK 29 million of the company s bank deposits have been classified as fixed assets. Of the company s interest-bearing debt, 93.7% was denominated in NOK and 6.3% in USD. The company has two bonds maturing in the first quarter of The amounts outstanding on these loans NOK 122 million and NOK 65 million were classified as current liabilities at the year-end. Interest-bearing debt moved as follows in 2014: Endringer i langsiktig lån er som følger: ENDRING I RENTEBÆRENDE GJELD CHANGE IN INTEREST-BEARING DEBT Rentebærende gjeld Interest-bearing debt on Opptak av gjeld i perioden New borrowings during the period Nedbetaling av gjeld i perioden Repayments during the period Innfrielse lån Redemptions of loans - Agio / disagio Foreign exchange gains/losses Rentebærende gjeld pr Interest-bearing debt on NØKKELTALL / KEY FIGURES 4.KVARTAL 2014 UNAUDITED 4.KVARTAL 2013 UNAUDITED 2014 UNAUDITED 2013 AUDITED EBITDA margin EBITDA margin 1 61,2 % 50,8 % 61,0 % 52,1 % EBIT margin EBIT margin 2 51,7 % 39,5 % 51,1 % 40,4 % Egenkapital andel Equity ratio 3 31,2 % 32,2 % 31,2 % 32,2 % Resultat pr. aksje Earnings per share 4 0,47 2,65 16,10 8,71 Avkastning på EK Return on equity 5 1,1 % 2,7 % 15,9 % 9,5 % 1. Driftsresultat før avskrivninger i prosent av frakt inntekter, uten salgsgevinster. 2. Driftsresultat i prosent av frakt inntekter, uten salgsgevinster. 3. Bokført egenkapital / totalkapital 4. Majoritetens andel av resultat etter skatt / gjennomsnittlig utestående antall aksjer 5. Resultat etter skatt / bokført egenkapital EGENKAPITAL Pr var egenkapitalen til Rem Offshore ASA konsern MNOK Tilsvarende en egenkapitalandel på 31,2 % (32,2 %) av den totale kapitalen. Bokført egenkapital pr aksje er NOK 100,1 (ekskl. minoriteter). 1. Operating profit before depreciation and amortisation as a percentage of charter revenue, excluding capital gains 2. Operating profit as a percentage of charter revenue, excluding capital gains 3. Book equity/total assets 4. Net profit excluding minority interests/average number of shares 5. Net profit/book equity EQUITY The Rem Offshore ASA group had equity of NOK million on 30 December 2014, giving an equity ratio of 31.2% (32.2) and book equity per share of NOK (excluding minority interests). FLÅTE Rem Offshore ASA hadde pr atten skip i drift bestående av sju CSV-skip, ti PSV-skip og ett OCV-skip. Selskapet hadde i tillegg ett PSV- og ett OCV-skip under bygging. PSV-skipet som er under bygging skal leveres i andre kvartal 2015, og OCV-skipet i første kvartal THE FLEET Rem Offshore ASA had 18 vessels in operation at the end of the period: seven CSVs, ten PSVs and one OCV. The company also had two vessels under construction: a PSV for delivery in the second quarter of 2015 and an OCV for delivery in the first quarter of 2017.

4 CSV Selskapet har sju skip i operasjon innenfor segmentet CSV. Alle skipene går på faste kontrakter med varierende lengde. Segmentet hadde en utnyttelsesgrad på 98 % i kvartalet. PSV Selskapet har ti skip innenfor segmentet PSV, hvorav seks av skipene går på faste kontrakter med varierende periode. De øvrige fire opererer i spot/term markedet. Segmentet hadde en utnyttelsesgrad på 96 % i kvartalet. OCV Selskapet har ett skip innenfor OCV segmentet. Skipet opererer i spot/term markedet i Nordsjøen. Skipet hadde en utnyttelsesgrad på 61 % i kvartalet. Det vises for øvrig til siste side i rapporten som gir en oversikt over lengden på de ulike kontraktene. Samlet hadde flåten en utnyttelsesgrad på 95,0 % i 4. kvartal (96,1 %). Flåtefordeling pr : CSV The company has seven vessels in operation in the CSV segment, all on fixed contracts of varying lengths. The segment had a utilisation rate of 98% during the quarter. PSV The company has ten vessels in the PSV segment, six on fixed contracts of varying lengths and four in the spot/term market. The segment had a utilisation rate of 96% during the quarter. OCV The company has one vessel in the OCV segment, which operated in the spot/term market in the North Sea and had a utilisation rate of 61% during the quarter. See also the final page of this report, which provides an overview of the remaining length of the vessels contracts. The fleet as a whole had a utilisation rate of 95.0% in the fourth quarter (96.1). Breakdown of the fleet on 31 December 2014: FLÅTEFORDELING / THE FLEET I DRIFT / IN OPERATION UNDER BYGGING / UNDER CONSTRUCTION TOTALT / TOTAL PSV OCV CSV 7 7 Sum MARKED Spotmarkedet i Nordsjøen var bra i starten av 4. kvartal, men svekket seg mot slutten av året, noe som erfaringsmessig ansees å være et resultat av sesongmessige svingninger i markedet i vinterhalvåret. Oljeselskapene har de siste årene fått økt fokus på kostnader, krav om mere effektive feltutbygginger og øvrige likviditetsfremmende tiltak. Dette var tiltak oljeselskapene iverksatte for å styrke underliggende driftsresultat og samtidig bedre utbyttekapasiteten. I andre halvår 2014 startet også oljeprisen å falle, et fall som var brattere og dypere enn det oljeselskapene tidligere la til grunn i sine prognoser. Det kraftige oljeprisfallet har medført at oljeselskapenes planer for leteboring nå er blitt ytterligere begrenset eller utsatt i tid. Geopolitiske forhold har også påvirket lete-aktiviteten i nordområdene og utbygging av infrastruktur i det Kaspiske Hav i negativ retning. Det er nå også større usikkerhet forbundet med aktiviteten i Brasil der statsoljeselskapet Petrobras har blitt beskyldt for økonomiske misligheter. Samtidig har vi de siste årene opplevd en stor nybyggingsaktivitet og tilgang på nye skip har økt. Summen av dette gjør at framtidsutsiktene for offshore supply markedet (PSV og OCV/AHTS) er svekket. Selv om aktiviteten fremdeles THE MARKET The North Sea spot market was good at the start of the quarter but deteriorated towards the end of the year, which is considered from experience to be a result of seasonal variations in the market in the winter period. In recent years the oil companies have increased their focus on costs, more efficient field development and other measures to improve cash flow in order to strengthen their underlying operating results and improve their dividend capacity. Oil prices declined faster and further than the oil companies had anticipated in the second half of 2014, with the result that their exploration plans have been further curtailed or postponed. Geopolitical tensions have also negatively affected exploration activity in the Arctic and the development of infrastructure in the Caspian Sea, and there is increased uncertainty about activity in Brazil following allegations of financial irregularities at state oil company Petrobras. Furthermore, recent years have seen high levels of newbuilding activity, and the supply of vessels has increased. Taken together, this means that the outlook for the offshore supply market (PSV and OCV/AHTS) has worsened. While activity remains healthy, the supply of tonnage is excessive. Competition between owners for contracts is fierce and

5 4. KVARTAL TH QUARTER er god, er tilbudet av skip for høyt. Konkurransen mellom rederiene om jobbene er krevende, og presser ratene nedover. Slik Styret vurderer situasjonen vil det ta tid før det igjen er balanse i dette markedet. Rem legger til grunn at markedet for IMR-tjenester (inspeksjon, vedlikehold og reparasjon) fortsatt vil være mer stabilt ettersom oljeselskapene vil søke å optimalisere kontantstrøm fra eksisterende olje og gass installasjoner i tiden fremover. Konsernets kontraktsdekning for 2015 er ca. 60 % (68 % inkl. opsjoner). SELSKAPS- OG AKSJONÆRFORHOLD Ved utgangen av kvartalet var det 72 aksjonærer i selskapet, hvorav 68 norske og 4 utenlandske. Det er beskjeden likviditet og omsetning i aksjen på Oslo Børs. Aksjene var ved årsskiftet omsatt til NOK 50 pr aksje, noe som verdsetter selskapet til MNOK pushing down rates. The board believes that it will take some time for balance to be restored in the market. REM assumes that the market for IMR (inspection, maintenance and repair) services will continue to be more stable as the oil companies look to optimise cash flow from existing oil & gas installations in the time ahead. The group s contract coverage for 2015 stands at around 60% (68% including options). SHARES AND SHAREHOLDERS There were 72 shareholders in the company at the end of the period, 68 from Norway and four from elsewhere. There is limited liquidity and turnover in the shares on the Oslo exchange. The shares traded at NOK 50 at the end of the period, which values the company at NOK million. 10 STØRSTE AKSJONÆRER - PR / 10 LARGEST SHAREHOLDERS ON REMY AS ,43 % OLYMPIC SHIP AS ,09 % REM INVEST A/S ,83 % VARD GROUP AS ,92 % BARENTZ A/S ,54 % KLEVEN MARITIME FINANS AS ,51 % HAREID ELEKTRISKE TEKNIKK AS ,84 % OLYMPIC NOR A/S ,98 % REM MARITIME EIENDOM AS ,84 % MARIKO AS ,38 % 10 største ,36 % Øvrige ,64 % Totalt ,00 % Det er i dag ca 72 aksjonærer i selskapet, og likviditeten i Rem aksjen har vært svært lav. På denne bakgrunn vil styret vurdere hensiktsmessigheten av fortsatt børsnotering av selskapet. FINANSIELL RISIKO Selskapets inntekter er i NOK, USD, EUR og GBP. Selskapets lån er fordelt mellom NOK og USD. Selskapet har dermed risiko for kurssvingninger når inntektene skal veksles til NOK. Deler av inntektene blir solgt på terminer for å sikre kursen. Selskapet er utsatt for svingninger i rentenivået. Deler av selskapets gjeld har fastrente noe som reduserer eksponeringen mot svingninger i rentenivået. Bortsett fra forfall på to obligasjonslån i første kvartal 2015 så har ikke selskapet obligasjonslån som forfaller før i 2018 og PSV-skipet som skal leveres i andre kvartal 2015 er sikret langtidsfinansiering. Skipet som skal leveres i 2017 er foreløpig ikke langtidsfinansiert. The company currently has around 72 shareholders, and the shares liquidity is extremely low. Against this background, the board will be considering whether it is appropriate for the company to remain listed on the stock exchange. FINANCIAL RISK The company s revenue is denominated in NOK, USD, EUR and GBP, and its borrowings in NOK and USD. The company is therefore exposed to exchange rate fluctuations when revenue is converted into NOK. Some revenue is sold on forward contracts to hedge this risk. The company is also exposed to fluctuations in interest rates. Some of the company s borrowings are at fixed rates, which reduces this exposure. Other than two bonds maturing in the first quarter of 2015, the company has no bonds maturing until 2018 and Long-term financing has been secured for the PSV due in the second quarter of 2015, but is not yet in place for the vessel

6 Selskapet har betalt forskuddsterminer til verft på skip under bygging. Forskuddene er sikret ved morselskapsgaranti eller bankgaranti. Selskapets likviditetssituasjon er tilfredsstillende, tiltak for å redusere kostnader og styrke likviditeten er imidlertid av forsiktighetsgrunner iverksatt for å møte krevende markedsforhold i 2015/16. due to be delivered in The company has made advance payments to shipyards for vessels under construction. These advances are secured through parent company or bank guarantees. The company s cash position is satisfactory, but steps to cut costs and improve cash flow have nevertheless been taken on a precautionary basis given the challenging market conditions expected in 2015/16.

7 4. KVARTAL TH QUARTER SAMMENDRATT KONSERN RESULTATREGNSKAP / CONSOLIDATED INCOME STATEMENT NOK IFRS Q IFRS Q IFRS YTD 2014 IFRS YTD 2013 Fraktinntekter Charter hire Andre inntekter Other income Totale inntekter Total revenues Mannskapsutgifter Crew expenses Fartøykostnader Vessel costs Andre utgifter Other operating expenses Totale utgifter Total operating expenses Resultat før avskrivning Gross profit Avskrivninger Depreciation Resultat etter avskrivning Operating profit Finansinntekt Financial income Annen finansinntekt Other financial income Resultat tilknyttet selskap Associated companies Finanskostnad Financial expenses Annen finanskostnad Other financial expenses Netto finansposter Net financial items Resultat før skatt Profit before tax Skatt Tax Resultat etter skatt Profit/loss for the period Resultat andel Profit attributable to Majoritet Majority Minoritet Minority Aktuarell gevinst/tap pensjoner Actuarial gain/loss on pension benefit plan Andre inntekter og kostnader Other income and costs Total resultat for perioden Comprehensive income for the period Total resultat andel Comprehensive income attributable to Majoritet Majority Minoritet Minority Resultat pr. aksje Earning per share 0,47 2,65 16,10 8,71 Resultat pr. aksje utvannet Earning per share diluted 0,47 2,65 16,10 8,71

8 SAMMENDRATT KONSERNBALANSE / CONSOLIDATED BALANCE SHEET NOK EIENDELER Varige driftsmidler ASSETS Fixed assets IFRS IFRS Utsatt skattefordel Deferred tax benefit Goodwill Goodwill Immaterielle eiendeler Total intangible fixed assets Fartøyer Vessels Kontorutstyr, møbler etc. Fixtures, fittings, tools etc Varige driftsmidler Total tangible fixed assets Skip under bygging Contracts newbuild Investering i tilknytta selskap Investments in associated company Investering i aksjer Investments in shares Bankbeholdning (bundet) Bank deposits (restricted) Finansielle eiendeler Total financial fixed assets Sum varige eiendeler Total fixed assets Kundefordringer Trade debtors Andre kortsiktige fordringer Other short-term receivables Markedsbaserte verdipapir Market based securities Bankbeholdning Bank deposits Omløpsmidler Total current assets SUM EIENDELER TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD EQUITY AND LIABILITIES Aksjekapital Share capital Annen innskutt egenkapital Other paid-in capital Annen egenkapital Other equity Verdiendring ført mot EK Value change directly against equity Minoritets interesser Minority interest Egenkapital Total equity Gjeld til kredittinstitusjoner Liabilities to financial institutions Obligasjonslån Bond loan Pensjonsforpliktelser Pension liabilities Langsiktig gjeld Total long term liabilities Leverandørgjeld Trade creditors Betalbar skatt Tax payable Offentlige trekk og avgifter Public duties payable Neste år avdrag, langsiktig gjeld Instalments next period Annen kortsiktig gjeld Other short term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total short term liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

9 4. KVARTAL TH QUARTER KONTANTSTRØMOPPSTILLING / CASH FLOW STATEMENT KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skatt Profit before tax CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES Q Q Periodens betalte skatt Tax paid in the period Avskrivninger og nedskrivninger Depreciation, amortisation and impairment losses Resultatandel tilknyttet selskap Share of profits of associated companies Kostnadsført rente Interest expensed Betalt rente Interest paid Urealisert verdiendring derivater Unrealised change in value of derivatives Urealisert agio Endring i kundefordringer og leverandørgjeld Change in trade receivables/payables Forskjell mellom kostnadsført og betalt pensjon Difference between pensions expensed and paid Endring i andre tidsavgrensningsposter Change in other accruals Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Cash flow from operating activities KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Purchases of tangible fixed assets Innbetalinger ved salg av aksjer og obligasjoner Sales of shares and bonds Utbetaling ved kjøp av finansielle omløpsmidler Purchases of financial current assets Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Other investments Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Cash flow from investing activities KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld New long-term borrowings Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Repayments of long-term borrowings Kjøp/salg av egne aksjer Purchases/sales of treasury shares Innbetaling fra minoritet Payments from minority interests Utbetaling ved økt eierandel i datterselskaper Increased stake in subsidiaries Utbetaling av utbytte Dividends paid Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Cash flow from financing activities Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Change in cash and cash equivalents Bankinnskudd i starten av periode Bankinnskudd i slutten av perioden Bankinnskudd klassifisert som omløpsmidler Bankinnskudd klassifisert som anleggsmidler

10 ENDRING EGENKAPITAL KONSERN (NOK 1000) GROUP (NOK 1000) SHARE CAPITAL OTHER PAID-IN CAPITAL EARNED CAPITAL FAIR VALUE CHANGES PARENT COMPANY SHARE- HOLDERS MINORITY INTERESTS TOTAL EQUITY Egenkapital Equity (5 030) Utbetalt utbytte Dividend paid in May - - (30 036) - (30 036) (2 250) (32 286) Salg egne aksjer Sales of treasury shares Endring minoritet Change in minority interests ( ) ( ) Verdiendringer Fair value changes - - (1 516) (862) (2 378) - (2 378) Årets resultat Net profit for the year Egenkapital Equity (5 892) Egenkapital Equity (5 892) Utbetalt utbytte Dividend paid - - (30 477) - (30 477) (2 200) (32 677) Salg egne aksjer Sales of treasury shares Endring minoritet Change in minority interests - - (257) - (257) Verdiendringer Fair value changes - - (395) (2 103) (2 499) - (2 499) Årets resultat Net profit for the year Egenkapital Equity (7 995)

11 4. KVARTAL TH QUARTER NOTER NOTES NOTE 1 OVERORDNET INFORMASJON Rem Offshore ASA sammendratte konsernregnskap pr ble godkjent på styremøte 25. februar Regnskapstallene er ikke reviderte. Aksjene i Rem Offshore ASA er omsatt på Oslo Axess. Delårsrapporten er utarbeidet i tråd med IAS 34 Delårsrapportering og det er fulgt samme prinsipper og beregningsmetoder som i siste årsregnskap. NOTE 2 SEGMENTINFORMASJON Gruppen rapporterer innenfor segmentene PSV (Platform Supply Vessel), OCV (Offshore Construction Vessel), CSV (Construction Subsea Vessel) og andre segmenter som i det vesentlige vedrører administrasjonskostnader. NOTE 1 GENERAL INFORMATION Rem Offshore ASA s condensed consolidated financial statements to 31 December 2014 were approved at the board meeting of 25 February The financial statements have not been audited. Rem Offshore ASA s shares are traded on Oslo Axess. This interim financial report has been prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Reporting using the same policies and calculation methods as the latest annual financial statements. NOTE 2 SEGMENT INFORMATION The group s reportable segments are the PSV (Platform Supply Vessel), OCV (Offshore Construction Vessel) and CSV (Construction Subsea Vessel) segments; unallocated amounts consist mainly of administration expenses. 4. KVARTAL 2014 Q PSV OCV CSV NOT ALLOCATED TOTAL Driftsinntekter Operating revenue Driftskostnader Operating expenses EBITDA EBITDA Avskrivninger Depreciation and amortisation EBIT EBIT YTD 2014 YTD 2014 PSV OCV CSV NOT ALLOCATED TOTAL Driftsinntekter Operating revenue Driftskostnader Operating expenses EBITDA EBITDA Avskrivninger Depreciation and amortisation EBIT EBIT Konsernet har ni skip innenfor segmentet PSV. Rem Star som selskapet eier 35 % av inngår ikke i segmentrapporteringen. To av PSV-skipene har vært i Karahavet deler av kvartalet, mens de øvrige PSV-skipene har opererte i Nordsjøen. Det er sju skip innenfor CSV segmentet. Fire av CSV-skipene har operert i Nordsjøen i kvartalet, mens tre av skipene har operert utenfor Nordsjøen. Innenfor segmentet OCV er det ett skip, dette har operert i Nordsjøen i kvartalet. Utgifter til ROV er inkludert i driftskostnadene. The PSV segment covers nine vessels. The Rem Star, in which the company has only a 35% interest, is not included. Two of the PSVs operated in the Kara Sea for parts of the quarter, and the remainder in the North Sea. There are seven vessels in the CSV segment. Four of these operated in the North Sea during the quarter, and three outside the North Sea. The OCV segment covers one vessel, which operated in the North Sea during the quarter. Expenses for the ROV are included in operating expenses.

12 NOTE 3 RENTEBÆRENDE GJELD / NOTE 3 INTEREST-BEARING DEBT NETTO RENTEBÆRENDE GJELD NET INTEREST-BEARING DEBT Langsiktig gjeld Non-current liabilities Neste års avdrag langsiktig gjeld Current portion of non-current liabilities Rentebærende kortsiktig gjeld Interest-bearing current liabilities - - Total rentebærende gjeld Total interest-bearing debt Rentebærende omløpsmidler Interest-bearing current assets Bankinnskudd Bank deposits Netto rentebærende gjeld Net interest-bearing debt NOTE 4 NÆRSTÅENDE PARTER Det har ikke vært noen vesentlig transaksjoner mellom selskapet og nærstående parter. For nærmere informasjon om transaksjoner med nærstående henvises det til note 9 i årsrapporten. NOTE 5 SKATT Skatt i resultatregnskapet er estimert etter gjennomsnittlig skattesats i hvert selskap som inngår i konsernet. I rederibeskattede selskaper er skattesatsen satt til null, mens den er 27 % for ordinært beskattede selskaper. NOTE 6 HENDELSER ETTER BALANSEDATO Det har ikke vært vesentlige hendelser etter balansedato. NOTE 7 FULLMAKTER Styret ble i ordinær generalforsamling tildelt fullmakter til å erverve inntil egne aksjer, samt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK ved å utstede inntil nye aksjer. NOTE 8 COVENANTS KRAV Verdijustert egenkapital 30 % Fri likviditet av rentebærende gjeld 6 % Verdi skip mot pantelån 125 % Selskapet tilfredsstiller alle lånebetingelser (covenants). I obligasjonslånene Rem02 og Rem03 er det krav til 30 % bokført egenkapital. Bokført egenkapital var pr ,2 %. Pr var det utestående MNOK 122 i Rem02 og MNOK 65 i Rem03. Rem02 er innfridd i januar 2015, og Rem03 har forfall i NOTE 4 RELATED PARTIES There were no material transactions between the company and related parties. Further information on transactions with related parties can be found in note 9 in the annual report. NOTE 5 TAX The tax in the income statement has been estimated using the average tax rate for each company in the group. The tax rate has been set at zero for companies paying tonnage tax and 27% for companies paying ordinary income tax. NOTE 6 EVENTS AFTER THE BALANCE SHEET DATE There have been no significant events after the balance sheet date. NOTE 7 AUTHORISATIONS The annual general meeting of 22 May 2014 authorised the board to acquire up to treasury shares and increase the share capital by up to NOK through the issue of up to new shares. NOTE 8 COVENANTS REQUIREMENT Value-adjusted equity to assets 30 % Free cash flow to interest-bearing debt 6 % Value of vessels to mortgage loans 125 % The company is in compliance with all these covenants. The Rem02 and Rem03 bonds require a minimum book equity ratio of 30%. The book equity ratio was 31.2% at 31 December NOK 122 million and NOK 65 million respectively were outstanding on these bonds on 31 December Rem02 was redeemed in January 2015, and Rem03 matures on 30 March 2015.

13 4. KVARTAL TH QUARTER OVERSIKT SKIP / OVERVIEW OF VESSELS PSV Rem Provider - UT 755 Rem Mermaid - MT 6009 L Rem Supplier UT 755 Rem Star - UT 755 LC Rem Commander VS485 Rem Fortress VS485 Rem Server STX06 Rem Supporter STX06 Rem Leader VS 499 Rem Fortune VS485 CSV Rem Etive MT 6016 Rem Forza MT 6022 Rem Poseidon MT 6016 Rem Ocean MT 6022 OCV Rem Vision VS 495 Rem Installer MT 6022 Rem Pioneer MT 6022L Rem Gambler - AH12

14 FLÅTE / FLEET NO SHIP DESIGN TYPE BUILT OWNER- SHIP 1 REM ETIVE MT 6016 CSV % 2 REM FORZA MT 6022 CSV % 3 REM POSEIDON MT 6016 CSV % 4 REM VISION VS 495 CSV % 5 REM INSTALLER MT6022 CSV % 6 REM OCEAN MT6022 CSV % 7 REM PIONEER MT6022L CSV % 8 REM PROVIDER UT 755 PSV % 9 REM MERMAID MT 6009 L PSV % 10 REM STAR UT 755 LC PSV % 11 REM SUPPLIER UT 755 PSV % 12 REM COMMANDER VS 485 PSV % 13 REM FORTRESS VS 485 PSV % 14 REM SERVER STX 06 CD PSV % 15 REM SUPPORTER STX 06 CD PSV % 16 REM LEADER VS499 PSV % 17 REM FORTUNE VS 485 PSV % 18 REM GAMBLER AH 12 OCV % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 19 REM ARCTIC VS 485 PSV % 20 REM OCV TBN Vard 2 06 OCV % KONTRAKT/ CONTRACT OPSJON/ OPTION UNDER BYGGING/ UNDER CONSTRUCTION

15 Retur: REM OFFSHORE ASA P.O. Box 143, N-6099 Fosnavåg Tel.: Fax.: Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ADRESS: POSTBOKS FOSNAVÅG NORWAY OFFICE PHONE: TELEFAX NO: WEB:

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL RD QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL RD QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2015-3RD QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 313,6 (MNOK 421,6) i 3. kvartal 2015. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal ble

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2015-1ST QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 315,8 (MNOK 263,5) i 1. kvartal 2015. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal ble

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2015-4TH QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 289,3 (MNOK 392,5) i 4. kvartal 2015. I driftsinntektene inngår en salgsgevinst på MNOK 24,2. Driftsresultatet

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2016

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2016 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2016-1ST QUARTER 2016 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 235,7 (MNOK 315,8) i 1. kvartal 2016. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal ble

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2013

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2013 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2013-4TH QUARTER 2013 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 268,8 i 4. kvartal 2013 (MNOK 170,3 i 4. kvartal 2012). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL nd QUARTER 2013

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL nd QUARTER 2013 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2013-2nd QUARTER 2013 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 413,6 i første halvår 2013 (MNOK 484,6 i første halvår 2012). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2013-3D QUARTER 2013

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2013-3D QUARTER 2013 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2013-3D QUARTER 2013 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 287,7 i 3. kvartal 2013 (MNOK 192,4 i 3. kvartal 2012). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL THIRD QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2011 - THIRD QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 180,3 mill i 3.kvartal 2011 (NOK 138,9 i 3.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2014-3D QUARTER 2014

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2014-3D QUARTER 2014 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2014-3D QUARTER 2014 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 421,6 (MNOK 287,7) i 3. kvartal 2014. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal ble MNOK

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2011 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2011-1ST QUARTER 2011 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011. (NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2015-2ND QUARTER 2015

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2015-2ND QUARTER 2015 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2015-2ND QUARTER 2015 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 607,8 i første halvår 2015 (MNOK 598,6 i første halvår 2014). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 138,9 mill i 3.kvartal 2010. (NOK 104,5 i 3.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL Rd QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL Rd QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2012-3Rd QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 192,4 mill i 3. kvartal 2012 (NOK 180,3 i 3. kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 2 KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 197,4 mill i første halvår 2010. (NOK 478,2 i første halvår 2009 inkl.

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 241,9 mill i 4.kvartal 2008 (NOK 138,0 i 4.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2010-4TH QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 132,4 mill i 4.kvartal 2010. (NOK 92,0 mill i 4.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010. (NOK 250,0 i 1.kvartal 2009 inklusiv salgsgevinst NOK 152,3 mill). Driftsresultat

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL ST QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2009-1ST QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 379,4 mill i 1.kvartal 2009 (NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL RD QUARTER 2016

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL RD QUARTER 2016 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2016-3RD QUARTER 2016 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 189,6 (MNOK 313,6) i 3. kvartal 2016. Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal ble

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2009-4TH QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,0 mill i 4.kvartal 2009. (NOK 111,3 i 4.kvartal 2008). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) Kvar t al sr appor tq22006 (22.8.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q2 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q2 2006 Driftsinntektene i Q2 utgjorde MNOK 40,9 (39,7). EBITDA ble i Q2 MNOK 5,3 (4,3).

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR ST HALF YEAR 2009

REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR ST HALF YEAR 2009 REM OFFSHORE ASA 1. HALVÅR 2009-1 ST HALF YEAR 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 478,2 mill i første halvår 2009 inklusiv salgsgevinst på NOK 268,8 mill. (NOK 136,5 i første halvår

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR

RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR RESULTATRAPPORT FØRSTE HALVÅR FINANCIAL REPORT 1 ST HALF-YEAR 2015 www.volstad.no FINANCIAL REPORT 1 st half-year 2 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Denne rapporten er urevidert og må sees i sammenheng med revidert

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Report 1 st Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009

Sølvtrans Holding AS - konsern 4. kvartal 2009 RESULTATREGNSKAP Q4 2009 Q4 2008 2009 2008 NOK 1000 IFRS IFRS IFRS IFRS Fraktinntekter 60 207 53 423 217 197 186 205 Andre driftsinntekter 6 436 998 3 688 2 908 Sum driftsinntekter 66 643 54 421 220 886

Detaljer

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014

OLYMPIC SHIP AS TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS. Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 TOTALRESULTAT OG BALANSE - KONSERN CONSOLIDATED FINANCIAL STATMENTS Foreløpig Årsrapport 2014 Preliminary Fiscal 2014 31 December 2014 Org. Nr.: 977488680 TOTALRESULTAT - KONSERN CONSOLIDATED PROFIT &

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

Report for the 4 th quarter of 2008

Report for the 4 th quarter of 2008 Report for the 4 th quarter of 2008 Oslo, 21. januar, 2009 Fjerde kvartal 2008 ble Vismas beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2009-3RD QUARTER 2009

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2009-3RD QUARTER 2009 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2009-3RD QUARTER 2009 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 104,5 mill i 3.kvartal 2009. (NOK 107,9 i 3.kvartal 2008 inkl. salgsgevinst på NOK 20,2 mill). Driftsresultat

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2010 var kr 142,8 mill. mot kr 122,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 4,8 mill. mot kr -0,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,4

Detaljer

4. kvartal th Quarter 2007

4. kvartal th Quarter 2007 Rem Offshore ASA 4. kvartal 2007-4th Quarter 2007 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 138,0 mill i 4.kvartal 2007 (NOK 73,4 mill i 4.kvartal 2006 - proforma). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Report for the 3 rd quarter of 2008

Report for the 3 rd quarter of 2008 Report for the 3 rd quarter of 2008 Oslo, 13. oktober, 2008 Tredje kvartal 2008 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2011 Q1 Report 2011 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 247,5 (MNOK 266,8 i samme periode i 2010), driftsresultat

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2008

Report for the 2 nd quarter of 2008 Report for the 2 nd quarter of 2008 Oslo, 07. juli, 2008 Andre kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på NOK 135m

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 2.kvartal / 2.quarter 2007 Q2 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no NØKKELTALL/ KEY FIGURES Resultat pr. aksje/ Profit per share 1) 2,43 1,79 3,90

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2006 var kr 489,7 mill. mot kr 441,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 17,5 mill. mot kr 22,4 mill. i

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - Stabil inntjening i forhold til 4Q- - Godt uttak under kontraktene, men fortsatt svakt spotmarked - Reduserte driftskostnader skip i forhold til tilsvarende periode i fjor - EBITDA i kvartalet

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 3.kvartal / 3.quarter 2007 Q3 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no Finansiell rapport 3. kvartal 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold:

Forskjellen i driftsinntekt, -kostnad og -resultat i forhold til samme periode forrige år er i hovedsak knyttet til følgende forhold: Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ekskludert salgsgevinster var på MNOK 89,9 (MNOK

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2009 Report 3 rd Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 260,6 (MNOK 233,1), EBITDA på MNOK 122,6 (MNOK 112,7), og Driftsresultat

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Netto finansposter var MNOK 6,1 (MNOK -67,2). Av dette utgjør urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter i USD MNOK 28,6 (MNOK -40,9).

Netto finansposter var MNOK 6,1 (MNOK -67,2). Av dette utgjør urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter i USD MNOK 28,6 (MNOK -40,9). Eidesvik Offshore ASA Rapport 2014 Q1 Report 2014 Hovedpunkter i 2014: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2014 samlede driftsinntekter på MNOK 220,5 (MNOK 213,2 i samme periode i 2013). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. kvartal Report 4 th Quarter Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Report 4 th Quarter 2007 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2007 Frakteinntekter i 4. kvartal 2007 var MNOK 203,5 (MNOK 185,5 i samme periode i 2006). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2010 var kr 186,2 mill. mot kr 156,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 10,0 mill. i fjor. EBIT var kr 2,2

Detaljer

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 2015 Q1 Report 2015 Hovedpunkter i 2015: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2015 samlede driftsinntekter på kr 278,5 mill (kr 220,5 mill i samme periode i 2014).

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer