REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2014"

Transkript

1 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL TH QUARTER 2014

2 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på MNOK 392,5 (MNOK 268,8) i 4. kvartal Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) for 4. kvartal ble MNOK 240,3 (MNOK 136,5) noe som gir en driftsmargin på 61,2 % (50,8 %). Resultat etter skatt ble MNOK 25,4 (MNOK 53,4). For året 2014 har Rem Offshore ASA driftsinntekter på MNOK 1 412,8 (MNOK 970,1). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for 2014 ble MNOK 862,5 (MNOK 505,6), tilsvarende en EBITDA margin på 61,0 % (52,1 %). Resultat etter skatt for 2014 ble MNOK 370,7 (MNOK 189,7). Styret er svært tilfreds med resultatet for 2014, men vurderer markedsforholdene som langt mere krevende i 2015 på bakgrunn av oljeprisfallet. Rem Offshore ASA recorded operating revenue of NOK million in the fourth quarter of 2014 (2013: million). EBITDA for the period came to NOK million (136.5), giving an EBITDA margin of 61.2% (50.8). Net profit for the period was NOK 25.4 million (53.4). Over 2014 as a whole, the company generated operating revenue of NOK million (970.1). EBITDA 2014 came to NOK million (505.6), giving an EBITDA margin of 61.0% (52.1) and net profit of NOK million (189.7). The board is very pleased with the results for 2014 but expects market conditions to be much more challenging in 2015 given the decline in oil prices. GENERELL INFORMASJON Delårsregnskapet er utarbeidet i henhold til IFRS regler og er ikke revidert. Rapporten bør ved lesing sammenholdes med årsrapporten for Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i HENDELSER I 4. KVARTAL `` `` `` Selskapet siste obligasjonslån, Rem05, ble notert på Oslo Børs i november. Kontraktene i Karahavet for «Rem Server» og «Rem Supporter» ble terminert av befrakter etter avsluttet 2014 sesong. Selskapet har inntektsført en kompensasjon for kanselleringen av kontraktsmessige forpliktelser for 2015 i Q Rem Offshore og Vard har kommet til enighet om å utsette leveringen og ferdigstillelse av et OCV skip på Vard fra Q til Q KOMMENTARER TIL 4. KVARTAL Driftsinntektene ble MNOK 392,5 for 4. kvartal Tilsvarende tall for 4. kvartal 2013 var MNOK 268,8. EBITDA for 4. kvartal ble MNOK 240,3 (MNOK 136,5) og resultat etter skatt MNOK 25,4 (MNOK 53,4). Netto finans for 4. kvartal ble MNOK 177,5 (MNOK - 52,8). I finanspostene inngår det urealisert disagio med MNOK 111,3. Av disagioen er MNOK 41,4 knyttet mot skip som er finansiert i USD. Øvrige disagio er knyttet opp mot salg av valuta på termin. Selskapet hadde i 4. kvartal en kontantstrøm fra operasjonell virksomhet på MNOK 206,4 (MNOK 146,0). Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var MNOK 10,3 (MNOK 170,9) og kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter var MNOK 89,3 (MNOK - 64,0). BALANSE PR Totalbalansen for konsernet utgjorde MNOK pr , mot MNOK pr Egenkapitalen per var MNOK 2.335, noe som gir en egenkapitalandel på 31,2 %. GENERAL INFORMATION The interim financial statements have been prepared in accordance with IFRS and have not been audited. This report should be read in conjunction with the annual report for All figures in brackets refer to the corresponding period in EVENTS IN THE FOURTH QUARTER `` `` `` The company s last bond, Rem05, was listed on the Oslo exchange in November. The contracts for the Rem Server and Rem Supporter in the Kara Sea were terminated by the charterer from the end of the 2014 season. Compensation for the cancellation of contractual obligations for 2015 has been recognised in the accounts for the fourth quarter. Rem Offshore and Vard have agreed to postpone delivery and completion of an OCV at Vard from Q to Q COMMENTS ON THE FOURTH QUARTER The fourth quarter brought operating revenue of NOK million (269.8), EBITDA of NOK million (136.5) and net profit of NOK 35.4 million (53.4). Net financial expenses came to NOK million (52.8), after unrealised foreign exchange losses of NOK million. NOK 41.4 million of these losses related to vessels financed in USD, and the remainder to forward sales of currency. The period saw a net cash inflow of NOK million (146.0) from operating activities, a net cash outflow of NOK 10.3 million (170.9) from investing activities and a net cash outflow of NOK 89.3 million (64.0) from financing activities. BALANCE SHEET ON On 31 December 2014 the group had total assets of NOK million, up from NOK million at the end of 2013, and equity of NOK million, giving an equity ratio of 31.2%. Cash and cash equivalents amounted to NOK 665 million at the end of the quarter. The company also had liquid shortterm investments of NOK 40.4 million, resulting in total liquid

3 4. KVARTAL TH QUARTER Beholdning av kontanter ved utgangen av 4. kvartal var MNOK 665. I tillegg har selskapet kortsiktige likvide investeringer på MNOK 40,4. Samlet likviditetsbeholdning inklusiv kortsiktige investeringer utgjør dermed MNOK 705,3. MNOK 29 av bankinnskuddene er klassifisert som langsiktig eiendel. Av selskapets rentebærende gjeld er 93,7% i NOK og 6,3 % i USD. Selskapet har to obligasjonslån som har forfall i 1. kvartal Utestående beløp på disse lånene er henholdsvis MNOK 122 og 65. Lånene er klassifisert som kortsiktig gjeld pr assets of NOK million. NOK 29 million of the company s bank deposits have been classified as fixed assets. Of the company s interest-bearing debt, 93.7% was denominated in NOK and 6.3% in USD. The company has two bonds maturing in the first quarter of The amounts outstanding on these loans NOK 122 million and NOK 65 million were classified as current liabilities at the year-end. Interest-bearing debt moved as follows in 2014: Endringer i langsiktig lån er som følger: ENDRING I RENTEBÆRENDE GJELD CHANGE IN INTEREST-BEARING DEBT Rentebærende gjeld Interest-bearing debt on Opptak av gjeld i perioden New borrowings during the period Nedbetaling av gjeld i perioden Repayments during the period Innfrielse lån Redemptions of loans - Agio / disagio Foreign exchange gains/losses Rentebærende gjeld pr Interest-bearing debt on NØKKELTALL / KEY FIGURES 4.KVARTAL 2014 UNAUDITED 4.KVARTAL 2013 UNAUDITED 2014 UNAUDITED 2013 AUDITED EBITDA margin EBITDA margin 1 61,2 % 50,8 % 61,0 % 52,1 % EBIT margin EBIT margin 2 51,7 % 39,5 % 51,1 % 40,4 % Egenkapital andel Equity ratio 3 31,2 % 32,2 % 31,2 % 32,2 % Resultat pr. aksje Earnings per share 4 0,47 2,65 16,10 8,71 Avkastning på EK Return on equity 5 1,1 % 2,7 % 15,9 % 9,5 % 1. Driftsresultat før avskrivninger i prosent av frakt inntekter, uten salgsgevinster. 2. Driftsresultat i prosent av frakt inntekter, uten salgsgevinster. 3. Bokført egenkapital / totalkapital 4. Majoritetens andel av resultat etter skatt / gjennomsnittlig utestående antall aksjer 5. Resultat etter skatt / bokført egenkapital EGENKAPITAL Pr var egenkapitalen til Rem Offshore ASA konsern MNOK Tilsvarende en egenkapitalandel på 31,2 % (32,2 %) av den totale kapitalen. Bokført egenkapital pr aksje er NOK 100,1 (ekskl. minoriteter). 1. Operating profit before depreciation and amortisation as a percentage of charter revenue, excluding capital gains 2. Operating profit as a percentage of charter revenue, excluding capital gains 3. Book equity/total assets 4. Net profit excluding minority interests/average number of shares 5. Net profit/book equity EQUITY The Rem Offshore ASA group had equity of NOK million on 30 December 2014, giving an equity ratio of 31.2% (32.2) and book equity per share of NOK (excluding minority interests). FLÅTE Rem Offshore ASA hadde pr atten skip i drift bestående av sju CSV-skip, ti PSV-skip og ett OCV-skip. Selskapet hadde i tillegg ett PSV- og ett OCV-skip under bygging. PSV-skipet som er under bygging skal leveres i andre kvartal 2015, og OCV-skipet i første kvartal THE FLEET Rem Offshore ASA had 18 vessels in operation at the end of the period: seven CSVs, ten PSVs and one OCV. The company also had two vessels under construction: a PSV for delivery in the second quarter of 2015 and an OCV for delivery in the first quarter of 2017.

4 CSV Selskapet har sju skip i operasjon innenfor segmentet CSV. Alle skipene går på faste kontrakter med varierende lengde. Segmentet hadde en utnyttelsesgrad på 98 % i kvartalet. PSV Selskapet har ti skip innenfor segmentet PSV, hvorav seks av skipene går på faste kontrakter med varierende periode. De øvrige fire opererer i spot/term markedet. Segmentet hadde en utnyttelsesgrad på 96 % i kvartalet. OCV Selskapet har ett skip innenfor OCV segmentet. Skipet opererer i spot/term markedet i Nordsjøen. Skipet hadde en utnyttelsesgrad på 61 % i kvartalet. Det vises for øvrig til siste side i rapporten som gir en oversikt over lengden på de ulike kontraktene. Samlet hadde flåten en utnyttelsesgrad på 95,0 % i 4. kvartal (96,1 %). Flåtefordeling pr : CSV The company has seven vessels in operation in the CSV segment, all on fixed contracts of varying lengths. The segment had a utilisation rate of 98% during the quarter. PSV The company has ten vessels in the PSV segment, six on fixed contracts of varying lengths and four in the spot/term market. The segment had a utilisation rate of 96% during the quarter. OCV The company has one vessel in the OCV segment, which operated in the spot/term market in the North Sea and had a utilisation rate of 61% during the quarter. See also the final page of this report, which provides an overview of the remaining length of the vessels contracts. The fleet as a whole had a utilisation rate of 95.0% in the fourth quarter (96.1). Breakdown of the fleet on 31 December 2014: FLÅTEFORDELING / THE FLEET I DRIFT / IN OPERATION UNDER BYGGING / UNDER CONSTRUCTION TOTALT / TOTAL PSV OCV CSV 7 7 Sum MARKED Spotmarkedet i Nordsjøen var bra i starten av 4. kvartal, men svekket seg mot slutten av året, noe som erfaringsmessig ansees å være et resultat av sesongmessige svingninger i markedet i vinterhalvåret. Oljeselskapene har de siste årene fått økt fokus på kostnader, krav om mere effektive feltutbygginger og øvrige likviditetsfremmende tiltak. Dette var tiltak oljeselskapene iverksatte for å styrke underliggende driftsresultat og samtidig bedre utbyttekapasiteten. I andre halvår 2014 startet også oljeprisen å falle, et fall som var brattere og dypere enn det oljeselskapene tidligere la til grunn i sine prognoser. Det kraftige oljeprisfallet har medført at oljeselskapenes planer for leteboring nå er blitt ytterligere begrenset eller utsatt i tid. Geopolitiske forhold har også påvirket lete-aktiviteten i nordområdene og utbygging av infrastruktur i det Kaspiske Hav i negativ retning. Det er nå også større usikkerhet forbundet med aktiviteten i Brasil der statsoljeselskapet Petrobras har blitt beskyldt for økonomiske misligheter. Samtidig har vi de siste årene opplevd en stor nybyggingsaktivitet og tilgang på nye skip har økt. Summen av dette gjør at framtidsutsiktene for offshore supply markedet (PSV og OCV/AHTS) er svekket. Selv om aktiviteten fremdeles THE MARKET The North Sea spot market was good at the start of the quarter but deteriorated towards the end of the year, which is considered from experience to be a result of seasonal variations in the market in the winter period. In recent years the oil companies have increased their focus on costs, more efficient field development and other measures to improve cash flow in order to strengthen their underlying operating results and improve their dividend capacity. Oil prices declined faster and further than the oil companies had anticipated in the second half of 2014, with the result that their exploration plans have been further curtailed or postponed. Geopolitical tensions have also negatively affected exploration activity in the Arctic and the development of infrastructure in the Caspian Sea, and there is increased uncertainty about activity in Brazil following allegations of financial irregularities at state oil company Petrobras. Furthermore, recent years have seen high levels of newbuilding activity, and the supply of vessels has increased. Taken together, this means that the outlook for the offshore supply market (PSV and OCV/AHTS) has worsened. While activity remains healthy, the supply of tonnage is excessive. Competition between owners for contracts is fierce and

5 4. KVARTAL TH QUARTER er god, er tilbudet av skip for høyt. Konkurransen mellom rederiene om jobbene er krevende, og presser ratene nedover. Slik Styret vurderer situasjonen vil det ta tid før det igjen er balanse i dette markedet. Rem legger til grunn at markedet for IMR-tjenester (inspeksjon, vedlikehold og reparasjon) fortsatt vil være mer stabilt ettersom oljeselskapene vil søke å optimalisere kontantstrøm fra eksisterende olje og gass installasjoner i tiden fremover. Konsernets kontraktsdekning for 2015 er ca. 60 % (68 % inkl. opsjoner). SELSKAPS- OG AKSJONÆRFORHOLD Ved utgangen av kvartalet var det 72 aksjonærer i selskapet, hvorav 68 norske og 4 utenlandske. Det er beskjeden likviditet og omsetning i aksjen på Oslo Børs. Aksjene var ved årsskiftet omsatt til NOK 50 pr aksje, noe som verdsetter selskapet til MNOK pushing down rates. The board believes that it will take some time for balance to be restored in the market. REM assumes that the market for IMR (inspection, maintenance and repair) services will continue to be more stable as the oil companies look to optimise cash flow from existing oil & gas installations in the time ahead. The group s contract coverage for 2015 stands at around 60% (68% including options). SHARES AND SHAREHOLDERS There were 72 shareholders in the company at the end of the period, 68 from Norway and four from elsewhere. There is limited liquidity and turnover in the shares on the Oslo exchange. The shares traded at NOK 50 at the end of the period, which values the company at NOK million. 10 STØRSTE AKSJONÆRER - PR / 10 LARGEST SHAREHOLDERS ON REMY AS ,43 % OLYMPIC SHIP AS ,09 % REM INVEST A/S ,83 % VARD GROUP AS ,92 % BARENTZ A/S ,54 % KLEVEN MARITIME FINANS AS ,51 % HAREID ELEKTRISKE TEKNIKK AS ,84 % OLYMPIC NOR A/S ,98 % REM MARITIME EIENDOM AS ,84 % MARIKO AS ,38 % 10 største ,36 % Øvrige ,64 % Totalt ,00 % Det er i dag ca 72 aksjonærer i selskapet, og likviditeten i Rem aksjen har vært svært lav. På denne bakgrunn vil styret vurdere hensiktsmessigheten av fortsatt børsnotering av selskapet. FINANSIELL RISIKO Selskapets inntekter er i NOK, USD, EUR og GBP. Selskapets lån er fordelt mellom NOK og USD. Selskapet har dermed risiko for kurssvingninger når inntektene skal veksles til NOK. Deler av inntektene blir solgt på terminer for å sikre kursen. Selskapet er utsatt for svingninger i rentenivået. Deler av selskapets gjeld har fastrente noe som reduserer eksponeringen mot svingninger i rentenivået. Bortsett fra forfall på to obligasjonslån i første kvartal 2015 så har ikke selskapet obligasjonslån som forfaller før i 2018 og PSV-skipet som skal leveres i andre kvartal 2015 er sikret langtidsfinansiering. Skipet som skal leveres i 2017 er foreløpig ikke langtidsfinansiert. The company currently has around 72 shareholders, and the shares liquidity is extremely low. Against this background, the board will be considering whether it is appropriate for the company to remain listed on the stock exchange. FINANCIAL RISK The company s revenue is denominated in NOK, USD, EUR and GBP, and its borrowings in NOK and USD. The company is therefore exposed to exchange rate fluctuations when revenue is converted into NOK. Some revenue is sold on forward contracts to hedge this risk. The company is also exposed to fluctuations in interest rates. Some of the company s borrowings are at fixed rates, which reduces this exposure. Other than two bonds maturing in the first quarter of 2015, the company has no bonds maturing until 2018 and Long-term financing has been secured for the PSV due in the second quarter of 2015, but is not yet in place for the vessel

6 Selskapet har betalt forskuddsterminer til verft på skip under bygging. Forskuddene er sikret ved morselskapsgaranti eller bankgaranti. Selskapets likviditetssituasjon er tilfredsstillende, tiltak for å redusere kostnader og styrke likviditeten er imidlertid av forsiktighetsgrunner iverksatt for å møte krevende markedsforhold i 2015/16. due to be delivered in The company has made advance payments to shipyards for vessels under construction. These advances are secured through parent company or bank guarantees. The company s cash position is satisfactory, but steps to cut costs and improve cash flow have nevertheless been taken on a precautionary basis given the challenging market conditions expected in 2015/16.

7 4. KVARTAL TH QUARTER SAMMENDRATT KONSERN RESULTATREGNSKAP / CONSOLIDATED INCOME STATEMENT NOK IFRS Q IFRS Q IFRS YTD 2014 IFRS YTD 2013 Fraktinntekter Charter hire Andre inntekter Other income Totale inntekter Total revenues Mannskapsutgifter Crew expenses Fartøykostnader Vessel costs Andre utgifter Other operating expenses Totale utgifter Total operating expenses Resultat før avskrivning Gross profit Avskrivninger Depreciation Resultat etter avskrivning Operating profit Finansinntekt Financial income Annen finansinntekt Other financial income Resultat tilknyttet selskap Associated companies Finanskostnad Financial expenses Annen finanskostnad Other financial expenses Netto finansposter Net financial items Resultat før skatt Profit before tax Skatt Tax Resultat etter skatt Profit/loss for the period Resultat andel Profit attributable to Majoritet Majority Minoritet Minority Aktuarell gevinst/tap pensjoner Actuarial gain/loss on pension benefit plan Andre inntekter og kostnader Other income and costs Total resultat for perioden Comprehensive income for the period Total resultat andel Comprehensive income attributable to Majoritet Majority Minoritet Minority Resultat pr. aksje Earning per share 0,47 2,65 16,10 8,71 Resultat pr. aksje utvannet Earning per share diluted 0,47 2,65 16,10 8,71

8 SAMMENDRATT KONSERNBALANSE / CONSOLIDATED BALANCE SHEET NOK EIENDELER Varige driftsmidler ASSETS Fixed assets IFRS IFRS Utsatt skattefordel Deferred tax benefit Goodwill Goodwill Immaterielle eiendeler Total intangible fixed assets Fartøyer Vessels Kontorutstyr, møbler etc. Fixtures, fittings, tools etc Varige driftsmidler Total tangible fixed assets Skip under bygging Contracts newbuild Investering i tilknytta selskap Investments in associated company Investering i aksjer Investments in shares Bankbeholdning (bundet) Bank deposits (restricted) Finansielle eiendeler Total financial fixed assets Sum varige eiendeler Total fixed assets Kundefordringer Trade debtors Andre kortsiktige fordringer Other short-term receivables Markedsbaserte verdipapir Market based securities Bankbeholdning Bank deposits Omløpsmidler Total current assets SUM EIENDELER TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD EQUITY AND LIABILITIES Aksjekapital Share capital Annen innskutt egenkapital Other paid-in capital Annen egenkapital Other equity Verdiendring ført mot EK Value change directly against equity Minoritets interesser Minority interest Egenkapital Total equity Gjeld til kredittinstitusjoner Liabilities to financial institutions Obligasjonslån Bond loan Pensjonsforpliktelser Pension liabilities Langsiktig gjeld Total long term liabilities Leverandørgjeld Trade creditors Betalbar skatt Tax payable Offentlige trekk og avgifter Public duties payable Neste år avdrag, langsiktig gjeld Instalments next period Annen kortsiktig gjeld Other short term liabilities Sum kortsiktig gjeld Total short term liabilities SUM EGENKAPITAL OG GJELD TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

9 4. KVARTAL TH QUARTER KONTANTSTRØMOPPSTILLING / CASH FLOW STATEMENT KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Resultat før skatt Profit before tax CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES Q Q Periodens betalte skatt Tax paid in the period Avskrivninger og nedskrivninger Depreciation, amortisation and impairment losses Resultatandel tilknyttet selskap Share of profits of associated companies Kostnadsført rente Interest expensed Betalt rente Interest paid Urealisert verdiendring derivater Unrealised change in value of derivatives Urealisert agio Endring i kundefordringer og leverandørgjeld Change in trade receivables/payables Forskjell mellom kostnadsført og betalt pensjon Difference between pensions expensed and paid Endring i andre tidsavgrensningsposter Change in other accruals Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Cash flow from operating activities KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Purchases of tangible fixed assets Innbetalinger ved salg av aksjer og obligasjoner Sales of shares and bonds Utbetaling ved kjøp av finansielle omløpsmidler Purchases of financial current assets Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Other investments Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Cash flow from investing activities KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld New long-term borrowings Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld Repayments of long-term borrowings Kjøp/salg av egne aksjer Purchases/sales of treasury shares Innbetaling fra minoritet Payments from minority interests Utbetaling ved økt eierandel i datterselskaper Increased stake in subsidiaries Utbetaling av utbytte Dividends paid Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Cash flow from financing activities Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Change in cash and cash equivalents Bankinnskudd i starten av periode Bankinnskudd i slutten av perioden Bankinnskudd klassifisert som omløpsmidler Bankinnskudd klassifisert som anleggsmidler

10 ENDRING EGENKAPITAL KONSERN (NOK 1000) GROUP (NOK 1000) SHARE CAPITAL OTHER PAID-IN CAPITAL EARNED CAPITAL FAIR VALUE CHANGES PARENT COMPANY SHARE- HOLDERS MINORITY INTERESTS TOTAL EQUITY Egenkapital Equity (5 030) Utbetalt utbytte Dividend paid in May - - (30 036) - (30 036) (2 250) (32 286) Salg egne aksjer Sales of treasury shares Endring minoritet Change in minority interests ( ) ( ) Verdiendringer Fair value changes - - (1 516) (862) (2 378) - (2 378) Årets resultat Net profit for the year Egenkapital Equity (5 892) Egenkapital Equity (5 892) Utbetalt utbytte Dividend paid - - (30 477) - (30 477) (2 200) (32 677) Salg egne aksjer Sales of treasury shares Endring minoritet Change in minority interests - - (257) - (257) Verdiendringer Fair value changes - - (395) (2 103) (2 499) - (2 499) Årets resultat Net profit for the year Egenkapital Equity (7 995)

11 4. KVARTAL TH QUARTER NOTER NOTES NOTE 1 OVERORDNET INFORMASJON Rem Offshore ASA sammendratte konsernregnskap pr ble godkjent på styremøte 25. februar Regnskapstallene er ikke reviderte. Aksjene i Rem Offshore ASA er omsatt på Oslo Axess. Delårsrapporten er utarbeidet i tråd med IAS 34 Delårsrapportering og det er fulgt samme prinsipper og beregningsmetoder som i siste årsregnskap. NOTE 2 SEGMENTINFORMASJON Gruppen rapporterer innenfor segmentene PSV (Platform Supply Vessel), OCV (Offshore Construction Vessel), CSV (Construction Subsea Vessel) og andre segmenter som i det vesentlige vedrører administrasjonskostnader. NOTE 1 GENERAL INFORMATION Rem Offshore ASA s condensed consolidated financial statements to 31 December 2014 were approved at the board meeting of 25 February The financial statements have not been audited. Rem Offshore ASA s shares are traded on Oslo Axess. This interim financial report has been prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Reporting using the same policies and calculation methods as the latest annual financial statements. NOTE 2 SEGMENT INFORMATION The group s reportable segments are the PSV (Platform Supply Vessel), OCV (Offshore Construction Vessel) and CSV (Construction Subsea Vessel) segments; unallocated amounts consist mainly of administration expenses. 4. KVARTAL 2014 Q PSV OCV CSV NOT ALLOCATED TOTAL Driftsinntekter Operating revenue Driftskostnader Operating expenses EBITDA EBITDA Avskrivninger Depreciation and amortisation EBIT EBIT YTD 2014 YTD 2014 PSV OCV CSV NOT ALLOCATED TOTAL Driftsinntekter Operating revenue Driftskostnader Operating expenses EBITDA EBITDA Avskrivninger Depreciation and amortisation EBIT EBIT Konsernet har ni skip innenfor segmentet PSV. Rem Star som selskapet eier 35 % av inngår ikke i segmentrapporteringen. To av PSV-skipene har vært i Karahavet deler av kvartalet, mens de øvrige PSV-skipene har opererte i Nordsjøen. Det er sju skip innenfor CSV segmentet. Fire av CSV-skipene har operert i Nordsjøen i kvartalet, mens tre av skipene har operert utenfor Nordsjøen. Innenfor segmentet OCV er det ett skip, dette har operert i Nordsjøen i kvartalet. Utgifter til ROV er inkludert i driftskostnadene. The PSV segment covers nine vessels. The Rem Star, in which the company has only a 35% interest, is not included. Two of the PSVs operated in the Kara Sea for parts of the quarter, and the remainder in the North Sea. There are seven vessels in the CSV segment. Four of these operated in the North Sea during the quarter, and three outside the North Sea. The OCV segment covers one vessel, which operated in the North Sea during the quarter. Expenses for the ROV are included in operating expenses.

12 NOTE 3 RENTEBÆRENDE GJELD / NOTE 3 INTEREST-BEARING DEBT NETTO RENTEBÆRENDE GJELD NET INTEREST-BEARING DEBT Langsiktig gjeld Non-current liabilities Neste års avdrag langsiktig gjeld Current portion of non-current liabilities Rentebærende kortsiktig gjeld Interest-bearing current liabilities - - Total rentebærende gjeld Total interest-bearing debt Rentebærende omløpsmidler Interest-bearing current assets Bankinnskudd Bank deposits Netto rentebærende gjeld Net interest-bearing debt NOTE 4 NÆRSTÅENDE PARTER Det har ikke vært noen vesentlig transaksjoner mellom selskapet og nærstående parter. For nærmere informasjon om transaksjoner med nærstående henvises det til note 9 i årsrapporten. NOTE 5 SKATT Skatt i resultatregnskapet er estimert etter gjennomsnittlig skattesats i hvert selskap som inngår i konsernet. I rederibeskattede selskaper er skattesatsen satt til null, mens den er 27 % for ordinært beskattede selskaper. NOTE 6 HENDELSER ETTER BALANSEDATO Det har ikke vært vesentlige hendelser etter balansedato. NOTE 7 FULLMAKTER Styret ble i ordinær generalforsamling tildelt fullmakter til å erverve inntil egne aksjer, samt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK ved å utstede inntil nye aksjer. NOTE 8 COVENANTS KRAV Verdijustert egenkapital 30 % Fri likviditet av rentebærende gjeld 6 % Verdi skip mot pantelån 125 % Selskapet tilfredsstiller alle lånebetingelser (covenants). I obligasjonslånene Rem02 og Rem03 er det krav til 30 % bokført egenkapital. Bokført egenkapital var pr ,2 %. Pr var det utestående MNOK 122 i Rem02 og MNOK 65 i Rem03. Rem02 er innfridd i januar 2015, og Rem03 har forfall i NOTE 4 RELATED PARTIES There were no material transactions between the company and related parties. Further information on transactions with related parties can be found in note 9 in the annual report. NOTE 5 TAX The tax in the income statement has been estimated using the average tax rate for each company in the group. The tax rate has been set at zero for companies paying tonnage tax and 27% for companies paying ordinary income tax. NOTE 6 EVENTS AFTER THE BALANCE SHEET DATE There have been no significant events after the balance sheet date. NOTE 7 AUTHORISATIONS The annual general meeting of 22 May 2014 authorised the board to acquire up to treasury shares and increase the share capital by up to NOK through the issue of up to new shares. NOTE 8 COVENANTS REQUIREMENT Value-adjusted equity to assets 30 % Free cash flow to interest-bearing debt 6 % Value of vessels to mortgage loans 125 % The company is in compliance with all these covenants. The Rem02 and Rem03 bonds require a minimum book equity ratio of 30%. The book equity ratio was 31.2% at 31 December NOK 122 million and NOK 65 million respectively were outstanding on these bonds on 31 December Rem02 was redeemed in January 2015, and Rem03 matures on 30 March 2015.

13 4. KVARTAL TH QUARTER OVERSIKT SKIP / OVERVIEW OF VESSELS PSV Rem Provider - UT 755 Rem Mermaid - MT 6009 L Rem Supplier UT 755 Rem Star - UT 755 LC Rem Commander VS485 Rem Fortress VS485 Rem Server STX06 Rem Supporter STX06 Rem Leader VS 499 Rem Fortune VS485 CSV Rem Etive MT 6016 Rem Forza MT 6022 Rem Poseidon MT 6016 Rem Ocean MT 6022 OCV Rem Vision VS 495 Rem Installer MT 6022 Rem Pioneer MT 6022L Rem Gambler - AH12

14 FLÅTE / FLEET NO SHIP DESIGN TYPE BUILT OWNER- SHIP 1 REM ETIVE MT 6016 CSV % 2 REM FORZA MT 6022 CSV % 3 REM POSEIDON MT 6016 CSV % 4 REM VISION VS 495 CSV % 5 REM INSTALLER MT6022 CSV % 6 REM OCEAN MT6022 CSV % 7 REM PIONEER MT6022L CSV % 8 REM PROVIDER UT 755 PSV % 9 REM MERMAID MT 6009 L PSV % 10 REM STAR UT 755 LC PSV % 11 REM SUPPLIER UT 755 PSV % 12 REM COMMANDER VS 485 PSV % 13 REM FORTRESS VS 485 PSV % 14 REM SERVER STX 06 CD PSV % 15 REM SUPPORTER STX 06 CD PSV % 16 REM LEADER VS499 PSV % 17 REM FORTUNE VS 485 PSV % 18 REM GAMBLER AH 12 OCV % Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 19 REM ARCTIC VS 485 PSV % 20 REM OCV TBN Vard 2 06 OCV % KONTRAKT/ CONTRACT OPSJON/ OPTION UNDER BYGGING/ UNDER CONSTRUCTION

15 Retur: REM OFFSHORE ASA P.O. Box 143, N-6099 Fosnavåg Tel.: Fax.: Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ADRESS: POSTBOKS FOSNAVÅG NORWAY OFFICE PHONE: TELEFAX NO: WEB:

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2012-1ST QUARTER 2012 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 281,4 mill i 1.kvartal 2012. (NOK 123,8 mill i 1.kvartal 2011). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 3. KVARTAL 2010-3RD QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 138,9 mill i 3.kvartal 2010. (NOK 104,5 i 3.kvartal 2009). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008

REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 REM OFFSHORE ASA 4. KVARTAL 2008-4TH QUARTER 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 241,9 mill i 4.kvartal 2008 (NOK 138,0 i 4.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) for

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 2 KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 197,4 mill i første halvår 2010. (NOK 478,2 i første halvår 2009 inkl.

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 1. KVARTAL 2010-1ST QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 92,2 mill i 1.kvartal 2010. (NOK 250,0 i 1.kvartal 2009 inklusiv salgsgevinst NOK 152,3 mill). Driftsresultat

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. kvartal 2008. Report 1 st Quarter 2008. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Report 1 st Quarter 2008 Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. kvartal 2008 Frakteinntekter i 1. kvartal 2008 var MNOK 210,4 (MNOK 168,1 i samme periode i 2007). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I

Rapport 2. kvartal 2007. Report 2nd Quarter 2007. Eidesvik Offshore ASA. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Report 2nd Quarter 27 Eidesvik Offshore ASA Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsprinsippene i IFRS/I Rapport 2. kvartal 27 Driftsinntektene i 2. kvartal 27 var

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003

Ocean Rig ASA. OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 Ocean Rig ASA OCR - Rapportering pr 31. mars 2003 (alle tall i parentes henviser til samme periode i foregående år) Resultatet for første kvartal utgjør NOK -857,91 millioner, (NOK -66,3 millioner), som

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 4 / KVARTALSRAPPORT 4 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 3.kvartal / 3.quarter 2007 Q3 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no Finansiell rapport 3. kvartal 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3 2014 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2011. Q1 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2011 Q1 Report 2011 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 2011: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2011 samlede driftsinntekter på MNOK 247,5 (MNOK 266,8 i samme periode i 2010), driftsresultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2009 var kr 122,1 mill. mot kr 136,0 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -0,9 mill. mot kr 0,9 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Netto finansposter var MNOK 6,1 (MNOK -67,2). Av dette utgjør urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter i USD MNOK 28,6 (MNOK -40,9).

Netto finansposter var MNOK 6,1 (MNOK -67,2). Av dette utgjør urealisert agiotap på lån og valutaterminkontrakter i USD MNOK 28,6 (MNOK -40,9). Eidesvik Offshore ASA Rapport 2014 Q1 Report 2014 Hovedpunkter i 2014: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2014 samlede driftsinntekter på MNOK 220,5 (MNOK 213,2 i samme periode i 2013). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA Austevoll Seafood ASA Delårsrapport 1. kvartal 2007 Page 1 of 10 Konsernets inntekter for 1Q 2007 utgjorde MNOK 848,0, mens driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble MNOK 136,5 for samme periode. Proforma

Detaljer

Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA

Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA Subsea Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2014 Q4 Report 2014 Hovedpunkter i 4. kvartal 2014: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2014 samlede driftsinntekter på MNOK 259,4 (MNOK 237,9

Detaljer

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006 WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS Report for the 4th quarter of 2006 Oslo, 31 januar, 2007 Visma oppnådde i 2006 en omsetning på NOK 2306m mot NOK 1907m i 2005. Dette tilsvarer en vekst på 21%. Av dette utgjorde

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 1 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 1. kvartal NOK 963,9 mill (NOK 913,6 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 230,7 mill (NOK 312,7 mill). Herav utgjorde NOK 36 mill salgsgevinst i 2008.

Detaljer

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA

Rapport 3. Kvartal 2009 Eidesvik Offshore ASA Rapport 3. Kvartal 2009 Report 3 rd Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 3. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 260,6 (MNOK 233,1), EBITDA på MNOK 122,6 (MNOK 112,7), og Driftsresultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Alle tall i NOK 1.000 Q1 12 Q1 11 2011. Driftsinntekter 2 989 018 2 952 389 12 161 571 EBITDA 434 940 611 539 2 045 773 EBITDA % 15 % 21 % 17 %

Alle tall i NOK 1.000 Q1 12 Q1 11 2011. Driftsinntekter 2 989 018 2 952 389 12 161 571 EBITDA 434 940 611 539 2 045 773 EBITDA % 15 % 21 % 17 % Austevoll Seafood ASA 0 Finansiell rapport 1. kvartal 2012 Høye salgsvolum innenfor alle virksomhetsområdene Gode markedsutsikter for konsernets virksomhetsområder Vellykket plassering av obligasjonslån

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 2015 Q1 Report 2015 Hovedpunkter i 2015: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2015 samlede driftsinntekter på kr 278,5 mill (kr 220,5 mill i samme periode i 2014).

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Report for the 1 st quarter of 2009

Report for the 1 st quarter of 2009 Report for the 1 st quarter of 2009 Oslo, 16. april, 2009 Første kvartal 2009 ble Visma s beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2007 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2007 var kr 310,6 mill. mot kr 257,2 mill. i fjor. EBITDA var kr 10,5 mill. mot kr -0,2 mill. i fjor, og EBIT kr 1,9 mill.

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 2007 Kvartalsrapport 1 2007

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 2007 Kvartalsrapport 1 2007 HAVILA SHIPPING ASA Quarterly report 1 2007 Kvartalsrapport 1 2007 02 www.havila.no THIS IS HAVILA SHIPPING ASA The objective of Havila Shipping ASA is to be a leading supplier of quality assured supply

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2013 THIS IS HAVILA SHIPPING ASA Havila shipping is a leading international provider

Detaljer

www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no SECOND QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE RAPPORT FOR ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2015 Konsernet Olympic Ship AS hadde i første halvår 2015 driftsinntekter på MNOK 788, eit driftsresultat

Detaljer

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009

FINANSIELL RAPPORT 2 KVARTAL 2009 Konsernets inntekter var i 2. kvartal NOK 1 082,5 mill (NOK 1 078,1 mill) og driftsresultat før avskrivninger (Ebitda) utgjorde NOK 333,0 mill (NOK 392,8 mill). Herav utgjorde NOK 108 mill salgsgevinst

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2015 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no 1.ST QUARTER 2015 BEST OPERATING PRACTICE Konsernet Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2015 driftsinntekter på NOK 391 m, eit driftsresultat før avskrivingar (EBITDA) på NOK 169 m og

Detaljer

DOF ASA 1. Quarter 1. Kvartal 2008

DOF ASA 1. Quarter 1. Kvartal 2008 Q1 DOF ASA 1. Quarter 1. Kvartal 2008 Challenging the world seas since 1981 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no FINANSIELL RAPPORT 1. KVARTAL 2008 Konsernets

Detaljer

Viking Energy Eidesvik Offshore ASA

Viking Energy Eidesvik Offshore ASA Viking Energy Eidesvik Offshore ASA Rapport Q3 Report Hovedpunkter i : Eidesvik Offshore ASA hadde i samlede driftsinntekter på kr 308,7 mill (kr 259,1 mill i samme periode i 2014). Driftsresultat før

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q2 2014. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q2 2014. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q2 2014 QUARTERLY REPORT Q2 2014 KVARTALSSRAPPORT Q2 2014 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2014 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 2 / KVARTALSRAPPORT 2

HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 2 / KVARTALSRAPPORT 2 HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 2 / KVARTALSRAPPORT 2 2015 WE ARE HAVILA SHIPPING ASA VI ER HAVILA SHIPPING ASA A leading supplier of quality assured supply services to the offshore industry, nationally

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2010 var kr 129,6 mill. mot kr 118,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,2 mill. mot kr 1,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,8

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2015. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2015. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q1 2015 QUARTERLY REPORT Q1 2015 KVARTALSSRAPPORT Q1 2015 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2015 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2014. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2014. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q1 2014 QUARTERLY REPORT Q1 2014 KVARTALSSRAPPORT Q1 2014 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2014 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2009 var kr 118,8 mill. mot kr 111,5 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,9 mill. mot kr -4,0 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2010

Rapport 1. Kvartal 2010 Rapport1.Kvartal2010 Report1stQuarter2010 EidesvikOffshoreASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2010 driftsinntekter på kr 266,8 mill (kr 424,6 mill inkl gevinst på kr 134,9 mill i samme periode

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 / Kvartalsrapport 1 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 1 / Kvartalsrapport 1 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

Rapport 4. Kvartal 2010. Q4 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. Kvartal 2010. Q4 Report 2010. Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. Kvartal 2010 Q4 Report 2010 Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. kvartal 2010 Q4 Report 2010 Hovedpunkter i 4. kvartal 2010: Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2010 samlede driftsinntekter

Detaljer

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3 2013 THIS IS HAVILA SHIPPING ASA The objective of Havila Shipping is a leading international

Detaljer

Page 1 of 10 Q1 2008 Austevoll Seafood ASA

Page 1 of 10 Q1 2008 Austevoll Seafood ASA Q1 Page 1 of 10 Q1 2008 2008 Godt konsumfiske i Peru, god produksjon av fiskemel og olje i Norge, begrenset fiske i Chile, stabilt marked for fiskemel, godt marked for konsumprodukter og fiskeolje Konsernets

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo

Global Reports LLC. Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo Zoncolan ASA / Rådhusgt. 23 B, 0158 Oslo 1. FINANSIELLE FORHOLD Fordring MNOK 9,3 i Opinion AS HOVEDTALL Driftsinntekter 139 142 Driftskostnader -1 618-15 999 DRIFTSRESULTAT (EBIT) -1 479-15 857 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo

Rapport for 1. kvartal 2013. Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo Rapport for 1. kvartal 2013 Zoncolan ASA / Nedre Vollgate 1, 0158 Oslo 1. KORT OM ZONCOLAN Zoncolan ASA er et norsk investeringsselskap notert på Oslo Axess. Selskapets formål er å tilføre kapital og kompetanse

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002

Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002 Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002 Hovedpunkter Driftsresultat på 183 millioner kroner før spesielle poster for første halvår er det høyeste som er oppnådd av konsernet, og understreker at landbruksvirksomheten

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2004. Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal Et godt andre kvartal, høy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultatet etter skatt

Detaljer

Presentation 12 February 2002

Presentation 12 February 2002 Presentation 12 February 2002 Profit & Loss statement MUSD Q401 Q400 2001 2000 205 189 Gross revenue 817 836 26 43 EBITDA 146 162 (20) (17) Depreciation/write-downs (79) (81) 6 26 EBIT 67 81 (4) (8) Net

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Rapport 4. Kvartal 2011. Q4 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 4. Kvartal 2011. Q4 Report 2011. Eidesvik Offshore ASA Rapport 4. Kvartal 2011 Q4 Report 2011 Eidesvik Offshore ASA Hovedpunkter i 4. kvartal 2011 Eidesvik Offshore ASA hadde i 4. kvartal 2011 Driftsinntekter på MNOK 244,3 (MNOK 261,4 i samme periode i 2010),

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

www.olympic.no 3.RD QUARTER 2014 BEST OPERATING PRACTICE

www.olympic.no 3.RD QUARTER 2014 BEST OPERATING PRACTICE www.olympic.no 3.RD QUARTER 2014 BEST OPERATING PRACTICE Olympic Ship AS hadde i dei tre fyrste kvartala av 2014 driftsinntekter på NOK 1130 m, eit driftsresultat før avskrivingar og spesielle postar (EBITDA)

Detaljer

Havila Shipping ASA vil i løpet av 2011 drive 29 fartøyer innen subsea, ankerhåndtering, plattformforsyningsskip og områdeberedskapsfartøy.

Havila Shipping ASA vil i løpet av 2011 drive 29 fartøyer innen subsea, ankerhåndtering, plattformforsyningsskip og områdeberedskapsfartøy. Havila Shipping ASA s goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally HAVILA SHIPPING ASA Quarterly report 3 2010

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

R A P P O R T. 1. kvartal / 1. quarter

R A P P O R T. 1. kvartal / 1. quarter GANGER ROLF ASA R A P P O R T 1. kvartal / 1. quarter 2002 Ganger Rolf ASA c/o Fred. Olsen & Co. Enterprise NO. 930 357 618 Fred. Olsens gt. 2, N-0152 Oslo Phone: +47 22 34 10 00 P.O Box 1159 Sentrum,

Detaljer

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling

Presentasjon 4. kvartal 2010. Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Presentasjon 4. kvartal 2010 Oslo 28.02.2011 CEO Jan Fredrik Meling Utøvd opsjon på inngåelse av kontrakt med Kleven Maritime AS om bygging av nok et stort gassdrevet forsyningsskip med levering 3. kvartal

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer