KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007

2 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare. Den pelagiske virksomheten er med i første halvår 2006 og Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2007 var kr 319,8 mill. mot kr 280,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 4,4 mill. mot kr 2,5 mill. i fjor, og EBIT kr -4,5 mill. mot kr -4,6 mill. i fjor. Resultat etter skatt var kr 13,3 mill. mot kr -0,2 mill. i fjor. For året under ett var driftsinntektene kr 1636,9 mill. mot kr 1 365,2 mill. i fjor. EBITDA var kr 136,8 mill. mot kr 11,9 mill. i fjor. EBIT var kr 94,4 mill. mot kr -23,2 mill. i fjor. Resultat etter skatt var kr 61,2 mill. mot kr -46,2 mill. i fjor. Konsernets balanse pr. 4. kvartal utgjorde kr 1 142,7 mill. mot kr 1 331,1 mill. i fjor. Bokført egenkapital var kr 328,3 mill. som tilsvarer en egenkapitalandel på 28,7 %. Netto rentebærende gjeld var kr 596,0 mill. Kontantstrøm fra driften var kr 5,1 mill. mot kr -19,0 mill. i fjor. Videreført virksomhet Regnskapet avlegges i henhold til IFRS, der avviklet virksomhet og virksomhet for salg tas ut av de konsoliderte tallene og presenteres på egen linje før årsresultatet. Årsresultatet påvirkes ikke av denne omklassifiseringen. Avviklet virksomhet består av forretningsområdet pelagisk som ble fusjonert med Norway Pelagic fra juli 2007, Fiskmäster n, Sverige som ble solgt til Aker Seafood i mai 2007 og Domstein Enghav Danmark som er besluttet solgt. For videreført virksomhet var driftsinntektene i 4. kvartal kr 301,5 mill. mot kr 251,9 mill. i fjor. EBITDA var kr 7,1 mill. mot kr 4,5 mill. i fjor, og EBIT kr -1,6 mill. mot kr -2,1 mill. i fjor. Resultat etter skatt var kr 2,5 mill. mot kr -8,7 mill. i fjor. Inntekt fra tilknyttede selskaper utgjorde kr 18,8 mill. mot kr -1,0 mill. i fjor. For året under ett var driftsinntektene fra videreført virksomhet kr 1 052,3 mill. mot kr 904,7 mill. i fjor. EBITDA kr 21,9 mill mot kr 4,8 mill i fjor, og EBIT kr -7,7 mill. mot kr -19,9 i fjor. Resultat etter skatt var kr -13,5 mill. mot kr -36,4 mill. i fjor. Inntekt fra tilknyttede selskaper utgjorde kr 21,0 mill. mot kr 0,9 mill. i fjor. Konsernets årsresultat var kr 61,2 mill. mot kr -46,2 mill. i fjor. Domstein Fish Domstein Fish er et forretningsområde for hvitfisk bestående av filetproduksjon, trading og leveranse av agn med avdelinger i Måløy, Raudeberg og Trondheim. Virksomheten omfatter produksjon og salg av ferske og frosne produkter av hvitfisk med høy kvalitets- og miljøprofil med utgangspunkt i linefanget fisk, kystfisk og oppdrettstorsk. Hovedmarkedet er Europa. Netto driftsinntekter 120,6 71,3 382,5 268,0 EBITDA 2,3 5,5 9,7 3,7 EBIT 1,1 3,1 2,2-5,8 Driftsmargin 0,9 % 4,4 % 0,6 % -2,2 % Konkurranse fra lavkostland, spesielt fra Kina, har gjort det svært krevende å drive filetproduksjon av kvitfisk i Norge. Domstein har i flere år hatt store tap i denne virksomheten. Gjennom tunge kostnadsreduserende tiltak og omlegging av driften fra tradisjonelle frosne filetprodukter til ferske og frosne spesialprodukter med høy kvalitets- og miljøprofil, har en lykkes i å snu den negative utviklingen. Styret er derfor tilfreds med at Domstein Fish for første gang på mange år har et positivt driftsresultat, og forventer ytterligere resultatforbedring i 2008.

3 Etterspørselen etter hvitfisk er generelt god i alle markeder, men det har ikke vært mulig å øke prisene tilstrekkelig til å kompensere for styrkingen av den norske kronen. Marginutviklingen har derfor vært negativ i 4. kvartal. Domstein Fish og Ervik Havfiske har søkt miljøsertifisering etter MSC-standarden for det norske linefisket etter torsk og hyse. Det er stor interesse for miljømerkede fiskeprodukter i markedet. Domstein vil derfor i løpet av 2. halvår introdusere en ny serie med miljøprodukter i det nordiske markedet. Dette forventes å øke salget av filet og bearbeidede produkter av hvitfisk. Det har også vært positiv utvikling i salget av oppdrettstorsk. Det meste av oppdrettstorsken selges i dag hel. For å kunne utvikle et større marked planlegger Domstein å starte produksjonen av filet og mer bearbeidede produkter av oppdrettstorsk. Styret vurderer at satsingen på oppdrettstorsk representerer et stort vekstpotensial. Valutakursutviklingen vil fortsette å prege resultatene i Domstein Fish i 1. kvartal. Domstein Enghav Domstein Enghav består av salgsorganisasjoner for ferdigvarer i Norge, Sverige, Danmark og Finland og produksjonsbedrifter i Vardø, Haugesund, Lysekil og Kungshamn (Sverige) og Hammel (Danmark). Netto driftsinntekter 237,5 237,4 874,5 853,7 EBITDA 0,9-0,9 1,4 0,5 EBIT -3,3-5,3-14,9-14,5 Driftsmargin -1,4 % -2,3 % -1,7 % -1,7 % Den negative resultatutviklingen i Domstein Enghav skyldes følgende forhold: Flyttingen av distribusjonen av fersk fisk fra Oslo til Våler har kostet mer enn forventet. Dette gjelder først og fremst kostnader til ansettelse og opplæring av nytt personale, men også ekstra logistikkostnader i innkjøringsfasen. Styret forventer at denne fasen nå er over, og at driften og kostnadene er i ferd med å komme over på et mer normalt nivå. Det har vært ekstra lønnskostnader i forbindelse med overtidsarbeid ved fiskematfabrikken i Haugesund. Kapasiteten er nå utvidet, og det er innført ny teknologi som reduserer lønnskostnadene. Omsetningen i Danmark er ikke stor nok til å gi lønnsom drift ved fabrikken i Hammel. Til tross for en betydelig innsats for å øke salget og produksjonen, har driften i 4. kvartal gitt betydelige tap. Styret har derfor besluttet å selge virksomheten i Danmark. Det er allerede etablert dialog med flere interessenter. Disse enhetene hadde til sammen et driftsresultat (EBIT) på kr -6,2 mill. i 4. kvartal og kr -13,0 mill. for året under ett. I tillegg er årsresultatet belastet med et tap på kr 4,3 mill. i forbindelse med salget av Fiskmäster n i Sverige. De andre enhetene i Domstein Enghav viser tilfredsstillende utvikling. Grossistselskapene i Kristiansand, Stavanger og Karmøy er fra 1/ lagt inn i Matgrossisten Norge sammen med Matgrossisten Midt-Norge i Trondheim. Matgrossisten Norge har også kjøpt 66 % av Økern Kjøtt i Oslo, og framstår nå som en landsdekkende distributør av lokale matvarer fra mindre produsenter, og er samtidig distributør av fisk der Domstein Enghav ikke har egne grossistenheter. Gjennom Matgrossisten Norge oppnår Domstein Enghav kostnadseffektiv distribusjon av fersk fisk i alle deler av landet. Samtidig representerer den øvrige virksomheten i Matgrossisten Norge et betydelig potensial for lønnsom forretningsutvikling. Domstein eier 70 % av selskapet.

4 Domstein Eiendom Domstein Eiendom forvalter eiendommene i Norge, og leier ut til Norway Pelagic og Domstein. Årlig leie beløper seg til kr 24,2 mill. Netto driftsinntekter 6,0 12,1 EBITDA 5,5 11,0 EBIT 2,7 5,3 Driftsmargin 44,0 % 44,3 % Ervik Havfiske (50 %) Ervik Havfiske AS er et fiskebåtrederi med 12 havgående banklinebåter. Rederiet kontrollerer 13 torskekvoter og 14 hysekvoter i Norge. I tillegg fisker flere av rederiets fartøyer på utenlandske kvoter. Domsteins andel av resultatet i Ervik Havfiske inngår i finansresultatet som inntekt på investering i tilknyttede selskaper, og utgjorde i 4. kvartal kr 0,5 mill. og akkumulert kr 3,9 mill. Netto driftsinntekter 68,5 72,4 230,2 236,9 EBITDA 12,0 13,8 50,8 59,7 EBIT 7,9 10,8 33,9 45,4 Driftsmargin 11,5 % 14,9 % 14,7 % 19,2 % Ervik Havfiske har hatt god drift i 4. kvartal. Når inntektene og driftsresultatet er lavere enn i fjor, skyldes det lavere priser for enkelte fiskeslag, og lavere utnyttelse av kvotene på slutten av året. Det ventes god drift også i Norway Pelagic (38 %) Den pelagiske virksomheten i Domstein ble med virkning fra fusjonert med Global Fish, Bergen Fiskeindustri, Koralfisk og Bernt Hansen. Domsteins andel av resultatet i Norway Pelagic inngår i finansresultatet som inntekt på investering i tilknyttede selskaper, og utgjorde i 4. kvartal kr 18,1 mill. og akkumulert kr 18,3 mill. Netto driftsinntekter 996,8 1118,3 EBITDA 79,1 83,9 EBIT 75,1 76,0 Driftsmargin 7,5 % 6,8 % Norway Pelagic har oppnådd et svært godt resultat i 4. kvartal. Det har vært rekordmessig råstofftilgang samtidig som markedet har utviklet seg positivt. Det har også vært god drift og godt salg i 1. kvartal. Utsiktene for 2008 er gode. Styret i Norway Pelagic har foreslått at det betales et utbytte for 2007 på kr 1,50 pr. aksje. Domsteins andel av utbyttet vil utgjøre kr 8,3 mill.

5 Finansiering Styret er tilfreds med at den rentebærende gjelden er kommet under kr 600 mill. som forutsatt. En vesentlig del av dette gjelder finansiering av eiendommer og produksjonsmidler som leies ut til Norway Pelagic. Norway Pelagic skal i 2008 betale en leie på kr 18,3 mill. Det arbeides med å restrukturere gjelden med sikte på å få mer langsiktig finansiering. Dette innbefatter refinansiering av obligasjonslånet på kr 50 mill. som forfaller Aksjonærforhold Domstein ASA er notert på Oslo Børs med tikker DOM. Markedsverdien av selskapet pr var kr 321 mill., basert på kurs kr 4,59. Antall utestående aksjer er Måløy, 27. februar 2008 Styret i Domstein ASA

6 Resultatregnskap konsern 2007 Consolidated profit and loss account Group Nok.mill. Q Q YTD 2007 YTD 2006 Netto driftsinntekt Operating revenues 301,5 251, ,3 904,7 Varekostnad Raw materials and consumables used -224,6-181,7-766,3-658,6 Øvrige betalbare driftskostnader Other operating expenses -69,9-65,6-264,1-241,3 Sum driftskostnader Total operating expenses -294,5-247, ,4-899,9 EBITDA 7,1 4,5 21,9 4,8 Ordinære avskrivinger Ordinary depreciation -8,7-6,6-29,6-24,7 EBIT -1,6-2,1-7,7-19,9 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 18,8-1,0 21,0 0,9 Income from investments in associated companies Netto finanskostnader Net financial expenses -14,7-7,8-36,5-28,7 Ordinært resultat før skatt Result before tax 2,5-10,8-23,2-47,8 Skattekostnad Taxes 0,0 2,1 9,7 11,3 Resultat etter skatt Result after tax 2,5-8,7-13,5-36,4 Resultat frå videreført virksomhet result from continuing operations 2,5-8,7-13,5-36,4 Resultat frå avviklet virksomhet result from discontinued operations -3,4 8,5 74,7-9,8 Årsresultat result -0,9-0,2 61,2-46,2 Resultat margin Profit margin 3,7 % -3,4 % Resultat pr. aksje (nok) Profit per share 0,86-0,66 Utv.resultat pr. aksje (nok) Diluted profit per share 0,85-0,56 Egenkapital Book equity 328,3 273,0 Egenkapitalandel (inkl min int) Book equity ratio 28,7 % 20,5 % Netto rentebærende gjeld Net interest bearing debt 596,0 724,6 Utestående aksjer Outstanding shares Balanse konsern Consolidated balance sheet Group Nok.mill. Immaterielle eiendeler Intangible fixed assets 131,4 166,0 Varige driftsmidler Tangible fixed assets 306,1 430,0 Finansielle anleggsmidler Financial fixed assets 256,8 41,2 Anleggsmidler Total fixed assets 694,3 637,2 Varer Inventories 216,0 338,5 Fordringer Receivables 185,9 331,2 Omløpsmidler holdt for salg Current assets held for sale 37,0 Betalingsmidler Cash and equivalents 9,5 24,2 Omløpsmidler Current assets 448,4 693,9 Sum eiendeler Total assets 1142,7 1331,1 Innskutt egenkapital Equity contributions 35,0 34,9 Opptjent egenkapital Earned equity 289,9 236,2 Minoritetsinteresser Minority interests 3,5 1,9 Egenkapital og minoritetsinteresser Total equity 328,3 273,0 Avsetning for forpliktelser Provisions 5,3 5,7 Rentebærende langsiktig gjeld Interest bearing long term debt 364,9 431,3 Øvrig langsiktig gjeld Other long term liabilities 2,6 2,0 Sum annen langsiktig gjeld Total other long term liabilities 367,5 433,3 Rentebærende kortsiktig gjeld Interest bearing current liabilities 226,1 317,5 Ikke-rentebærende kortsiktig gjeld Non interest bearing current liabilities 188,8 301,5 Kortsiktig gjeld holdt for salg Current liabilities held for sale 26,6 Kortsiktig gjeld Current liabilities 441,6 619,1 Sum egenkapital og gjeld Total equity and liabilities 1142,7 1331,1

7 Kontantstrømoppstilling konsern Consolidated cash flow statement Group Kontantstrøm operasjonelle aktiviteter Net cash flow from operating acitvities 5,1-19,0 Kontantstrøm investeringsaktiviteter Net cash flow investment activities -9,3-72,0 Kontantstrøm finansieringsaktiviteter Net cash flow from financial activities -10,3 88,5 Effekt av valutakursendringer Effect of change in exchange rates -0,3 0,4 Endring av kontanter og innskudd Net change in cash and bank deposits -14,7-2,2 Kontanter og innskudd ved periodens begynnelse Cash and bank deposits at start of period 24,2 26,4 Kontanter og innskudd ved periodens slutt Cash and bank deposits at end of period 9,5 24,2 Avstemming av egenkapital Change in equity Egenkapital ved begynnelsen av perioden Equity at the start of the period Resultat i perioden Result for the period Omregningsdifferanser Conversion differences Emisjon Capital increase 0 0 Utbytte dividend Andre egenkapital justeringer Other changes in equity Egenkapital ved slutten av perioden Equity at the end of the period Denne rapporten er utarbeidet I henhold til International Financial Reporting Standards IFRS herunder standard for delårsrapportering ( IAS 34 ). - This report is produced according to International Financial Reporting Standards IFRS Including the interim report standard ( IAS 34 ). - ved utarbeidelse av delårsrapporten er det benyttet de samme prinsipper som i årsregnskapet - When preparing interim reports we utilise the same principles as for the annual report

8 Driftsregnskapet viser tallene på samme nivå som tidligere rapporter i 2007 der den pelagiske aktiviteten er inkludert i første halvår og sammenlignet med proforma tall for Annen avviklet virksomhet er også inkludert på alle linjer. Operating results show all figures in the same manner as all quarterly reports in Pelagic operations are included per 30. June compared to proforma figures for Other discontinued operations are also included. Driftsregnskap konsern 2007 Q Q YTD 2007 YTD 2006 Consolidated operating results Group Nok.mill. Netto driftsinntekt Operating revenues 319,8 280, , ,2 Varekostnad Raw materials and consumables used -241,3-208, , ,3 Øvrige betalbare driftskostnader Other operating expenses -74,1-69,4-353,9-324,0 Sum driftskostnader Total operating expenses -315,4-277, , ,3 EBITDA 4,4 2,5 136,8 11,9 Ordinære avskrivinger Ordinary depreciation -8,9-7,1-42,4-35,0 EBIT -4,5-4,6 94,4-23,2 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 18,8-1,0 21,0 1,0 Income from investments in associated companies Netto finanskostnader Net financial expenses -15,1-8,2-52,7-37,9 Ordinært resultat før skatt Result before tax -0,9-13,7 62,7-60,2 Skattekostnad Taxes 14,2 13,5-1,6 13,9 Resultat etter skatt Result after tax 13,3-0,2 61,2-46,2 Domstein ASA N-6706 Måløy, Norway Tel.: Fax:

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2007 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2007 var kr 310,6 mill. mot kr 257,2 mill. i fjor. EBITDA var kr 10,5 mill. mot kr -0,2 mill. i fjor, og EBIT kr 1,9 mill.

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013 THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 213 Thon Holding Halvårsrapport 213 Ill. Diagonale, Bjørvika - Oslo Lund/Hagem Arkitekter og Atelier Oslo Side 2 Thon Holding Halvårsrapport 213 Thon Holding Første halvår 213

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

OLAV THON GRUPPEN HALVÅRSRAPPORT 2015

OLAV THON GRUPPEN HALVÅRSRAPPORT 2015 HALVÅRSRAPPORT 215 Høydepunkter 1. halvår 215 OLAV Olav Thon Gruppen hadde en god utvikling i første halvår, men økte kostnader knyttet til vedlikehold og modernisering av hotellporteføljen bidro til et

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 4 th quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 4 th quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 4 th quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47

Detaljer

Storfusjon. Major merger. Kvartalsrapport/Quarterly report

Storfusjon. Major merger. Kvartalsrapport/Quarterly report Storfusjon Major merger Kvartalsrapport/Quarterly report Andre kvartal 2006/Second quarter 2006 Hovedtrekk AKVAsmart fusjonerer med Polarcirkel og Wavemaster danner AKVA group ASA som blir den klart største

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2000 STERK VEKST I RESULTAT OG OMSETNING. Selskapets utvikling - omsetning og resultat. Marked. Ekornes ASA, 6222 Ikornnes

FORELØPIG REGNSKAP 2000 STERK VEKST I RESULTAT OG OMSETNING. Selskapets utvikling - omsetning og resultat. Marked. Ekornes ASA, 6222 Ikornnes Ekornes ASA, 6222 Ikornnes FORELØPIG REGNSKAP 2000 STERK VEKST I RESULTAT OG OMSETNING Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 2000 hatt en omsetning på NOK 1.535,8 mill., som tilsvarer

Detaljer

DEL ÅRSRAPPORT 2. KVARTAL

DEL ÅRSRAPPORT 2. KVARTAL DEL ÅRSRAPPORT 2. KVARTAL Q U A R T E R LY R E P O R T 2 N D Q U A R T E R 2013 Lerøy Seafood Group Andre kvartal 2013 Oppsummering andre kvartal 2013 Nest beste driftsresultat i selskapets historie Nøkkeltall:

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2004

Rapport for 2. kvartal 2004 Høydepunkter: Patent i Europa og USA Fusjon med Mefjorden og godkjenning av børsnotering fra Oslo Børs I andre kvartal har ( DiaGenic ) fortsatt hatt fokus på kjerneområdet; utvikling av en diagnosemetode

Detaljer

Interim report To 30 june 2012 tts group asa

Interim report To 30 june 2012 tts group asa kvartalsrapport 2. KVARTAL 2012 Interim report To 30 june 2012 tts group asa 2 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Status per 30.06.2012 Oppsummering - TTS konsernet inngikk 17. april 2012 en avtale om salg

Detaljer

Q4-11. Slaktet sløyd volum (Tonn) EBIT før virkelig verdi justering (MNOK) Driftsinntekter (MNOK)

Q4-11. Slaktet sløyd volum (Tonn) EBIT før virkelig verdi justering (MNOK) Driftsinntekter (MNOK) Kvartalsrapport Q4-11 NRS-ambassadørene Ottar Haldorsen og Jacob Meland gjennomførte tidenes raskeste «unsupported» ekspedisjon til Sydpolen i desember 2011, 100 år etter Roald Amundsen! 544 Driftsinntekter

Detaljer

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 2015 Q1 Report 2015 Hovedpunkter i 2015: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2015 samlede driftsinntekter på kr 278,5 mill (kr 220,5 mill i samme periode i 2014).

Detaljer

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 3 / KVARTALSRAPPORT 3 2013 THIS IS HAVILA SHIPPING ASA The objective of Havila Shipping is a leading international

Detaljer

30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA

30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA 2TO 30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA Norwegian version English version OPPSUMMERING 2. Kvartal 2014 Hovedpunktene for kvartalet var: Resultat per aksje (EPS) for

Detaljer

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA 3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA REGNSKAP PER 3. KVARTAL 2014 FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: per 3. kvartal 3. kvartal

Detaljer

EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR

EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR 2015 2 Regnskap for 1. halvår Financial statements for the first half year 2015 REGNSKAP FOR 1. HALVÅR REPORT FOR THE FIRST HALF YEAR 2015 Hovedtall / Key figures Q2

Detaljer

REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat

REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes ASA, 6222 Ikornnes REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 2000 hatt en omsetning på NOK 373,7 mill., som tilsvarer en økning på NOK 24,9 mill. (7,1%)

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

Visma ASA. Financial report. 4 th quarter 2004. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 CEO Øystein Moan N-0106 Oslo CFO Tore Bjerkan

Visma ASA. Financial report. 4 th quarter 2004. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 CEO Øystein Moan N-0106 Oslo CFO Tore Bjerkan Visma ASA Financial report 4 th quarter 2004 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 CEO Øystein Moan N-0106 Oslo CFO Tore Bjerkan Phone: + 47 46 40 40 00 IR Liv Marit Lundby Fax: + 47 23 15

Detaljer

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA

Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Acergy Viking Eidesvik Offshore ASA Rapport Q2 Report Hovedpunkter i : Eidesvik Offshore ASA hadde i samlede driftsinntekter på kr 308,5 mill (kr 245,7 mill i samme periode i ). Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer