ANDRE KVARTAL ,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6."

Transkript

1 ANDRE KVARTAL ,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA. Vellykket klinisk test av avbildingsmodulen som er integrert i selskapets nyeste produkt VeriQ. Ordre på 1200 elektroniske stetoskop til India.

2 2. kvartal 2007 Regnskapet pr. 30. juni 2007 er utarbeidet etter regnskapsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standard) og følger IAS 34 for delårsrapportering. Tilsvarende er sammenligningstall for 2006 i henhold til IFRS. Finansiell utvikling: (tall for 2006 i parentes) Omsetningen i 2. kvartal ble MNOK 32,6 (MNOK 21,6) som er en vekst på 50,6 %. Veksten i omsetning på MNOK 11,0 kom fra 3dje parts produkter med en økning på MNOK 8,6 og en økning i salg av egne produkter på MNOK 2,4. For første halvår ble omsetningen MNOK 63,4 (MNOK 42,8). Salget av egne produkter økte med MNOK 2,8 og salget av 3dje parts produkter økte med MNOK 17,8. Totalt økte salget med MNOK 20,6 som er en vekst på 48,1 %. Årsaken til den sterke veksten var et bra salg av egne produkter i Europa og Asia, samt oppkjøpet av Kir-Op AS. Selskapet selger 3dje parts produkter og regnskapene ble konsolidert inn pr. 6. juli Salget av egne produkter ble MNOK 19,0 (MNOK 16,6) for kvartalet. Salg av 3dje part produkter ble i samme tidsrom MNOK 13,6 (MNOK 5,0). For første halvår ble salget av egne produkter MNOK 36,3 (33,5) og salget av 3dje parts produkter MNOK 27,1 (MNOK 9,3). Midler benyttet til FoU var for kvartalet MNOK 1,9 (MNOK 1,3). Resultat før FoU, avskrivninger og ekstraordinære nedskrivninger ble MNOK 7,8 (MNOK 6,6). Dette tilsvarer en margin på 23,8 % (30,5 %). For kvartalet ble MNOK 1,4 av midlene benyttet til utvikling aktivert (MNOK 0,6), og var relatert til avbildingsprosjektet. Akkumulert var midler benyttet til FoU MNOK 3,9 (MNOK 2,5). For samme periode ble resultatet før FoU, av- og nedskrivninger MNOK 14,4 (MNOK 11,8). Dette tilsvarer en margin på 22,7 % (27,6 %). Resultat etter skatt i 2. kvartal ble MNOK 6,4 (MNOK 5,2). Resultat pr. aksje for kvartalet ble NOK 0,34 pr. aksje (NOK 0,27 pr. aksje) som er en vekst på 25,9 %. Resultat og omsetning for 2. kvartal 2007 er det beste som er oppnådd i selskapets historie. For første halvår ble resultat etter skatt MNOK 10,7 (MNOK 9,3). Resultat pr. aksje økte med 18,8 % til NOK 0,57 pr. aksje (NOK 0,48). Volumveid antall aksjer var ( ) ved utgangen av juni Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet var MNOK 76,5 (MNOK 63,1). Dette tilsvarer en egenkapitalandel på 66,6 % (86,1 %). Det ble i løpet av kvartalet utbetalt utbytte på NOK 0,40 per aksje. Netto rentebærende gjeld var MNOK 6,1 ved utgangen av kvartalet. Etableringen i USA har bundet opp ekstra kapital både i form av kundefordringer, investeringer og varelager. Totalbalansen økte med MNOK 39,8 fra MNOK 75,1 pr. utgangen av 2. kvartal 2006 til MNOK 114,9 pr. utgangen av 2. kvartal Økningen skyldes konsolideringen av Kir-Op AS pr. 6. juli Operasjonell status: Medi-Stim ASA overtok distribusjonen i USA 30. april og har nå fokus på det amerikanske markedet. USA utgjør 45 % av markedet for Medi-Stim sine produkter og egen distribusjon sikrer fokus og vekstpotensial. Dagens markedsandel i USA er på 8 % som tilsvarer ca operasjoner pr. år med Medi-Stim sitt utstyr. Med en markedsandel på 40 %, som Medi-Stim har oppnådd i Tyskland og Japan, vil inntektene kunne øke i USA fra dagens MNOK 20 til MNOK 155, noe selskapet ser som en oppnåelig markedsandel. Utviklingen i USA går som planlagt. Selv om første halvår ga utslag i økte kostnader på MNOK 2,8 som følge av etablering av direkte virksomhet, ble resultatet etter skatt MNOK 1,4 bedre i første halvår 2007 sammenlignet med første halvår Medi-Stim s salgsstyrke på 9 selgere og 5 uavhengig selgere har på de to første månedene oppnådd tilsvarende salgsvolum som tidligere distributør hadde for tilsvarende måneder i fjor. I mai og juni har Medi-Stim solgt 2519 prosedyrer og tidligere distributør solgte 2885 prosedyrer for samme tidsrom. Med utviklingen så langt anser Medi-Stim at risikoen ved å starte egen distribusjon er overvunnet. Selskapet er optimistisk med tanke på framtiden, forventer positive resultater og en betydelig styrking av Medi-Stim s posisjon i selskapets største og viktigste marked. Det er nevnt i selskapets årsrapport for 2006 at Medi-Stim ASA fikk fremsatt et krav mot seg fra en gruppe minoritetsaksjonærer i Meditron ASA. Minoritetsgruppens påstand var at det var mer verdier i Meditron ASA enn det Medi-Stim ASA betalte for selskapet. Saken var oppe i Tingretten den 30. og 31. mai og dom ble forkynt den 11. juli. Medi-Stim ASA fikk medhold på alle punkter i forhold til påstandene, samt tilkjent saksomkostninger. I løpet av kvartalet solgte Medi-Stim ASA 1200 stetoskop til India. Avtalen ble inngått via Medi-Stim s distributør Welch Allyn og det farmasøytiske selskapet Sun Pharma. India er et stort marked hvor Medi-Stim s stetoskop er lite representert. Avtalen bidrar til økt dekning i et stort marked. Utvikling: Framdriften i avbildingsprosjektet har for kvartalet gått som planlagt. Den første prototypen av avbildingsmodulen ble klargjort og de første kliniske tester på dyr ble utført. Testene ble utført på gris og både prober og system fungerte som forventet. Testene ble gjennomført av Medi-Stim s partnere i OFU prosjektet, St. Elisabeth og St. Olavs Hospital i Trondheim. OFU prosjektet ble tildelt av Innovasjon Norge som støtter prosjektet finansielt med 25 % av prosjektkostnadene. Testene ga verdifulle data og basert på tilbakemeldingene vil Medi-Stim optimalisere bilde kvaliteten før nye tester gjennomføres.

3 Selskapet har i løpet av kvartalet styrket kompetansen ved å ansette en spesialist innen ultralyd fra USA Vedkommende har bred erfaring og var en av gründerne av ultralydsfirmaet Tetrad som nå er en del av Gore konsernet. Det er i dag et udekket behov for avbilding i forbindelse med kirurgiske inngrep. Medi-Stims produkt VeriQ, med avbildingsfunksjonalitet, forventes å kunne dekke viktige deler av dette behovet. Medi-Stim forventer at avbildingsfunksjonaliteten vil mer enn fordoble markedspotensialet for selskapets produkter. Aksjonærforhold: Beholdningen av egne aksjer ved utgangen av 2. kvartal 2007 var aksjer, innkjøpt til i snitt NOK 13,43 pr aksje. På generalforsamlingen den 19. april ble det vedtatt å slette av disse aksjene. Registreringen av slettingen er under behandling i Brønnøysundregistrene. Børskursen var pr. 30. juni 2007 NOK 18,90 pr. aksje. Til sammenlikning var aksjekursen ved inngangen til 2007 NOK 16,70 pr. aksje. Det ble omsatt aksjer i 2. kvartal. De fire største aksjonærene var pr utgangen av kvartalet Zenith Medical AS med aksjer, Fløtemarken AS med aksjer, Skagen Vekst med aksjer samt Asbjørn Buanes med aksjer. Akkumulert salg pr. kvartal 1 = NOK 1000 Akk. resultat etter skatt pr. kvartal 1 = NOK Q1 06 Q1 07 Q2 06 Q2 07 Q3 06 Q3 07 Q4 06 Q Q1 06 Q1 07 Q2 06 Q2 07 Q3 06 Q3 07 Q4 06 Q4 07 Oslo, 21. august 2007, Styret i Medi-Stim ASA

4 Resultatregnskap 2. kvartal kvartal halvår halvår Salgsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Annen driftskostnad Totale driftskostnader Driftsresultat før av og nedskrivn Driftsresultat % 21,95 % 29,23 % 20,05 % 25,04 % 21,32 % Avskrivninger Nedskrivninger Driftsresultat Finans inntekter Finans kostnader Netto finans 174 (308) (55) Resultat før skatt Skattekostnad (63) (6 851) Resultat etter skatt Utbytte Nøkkeltall 2. kvartal kvartal halvår halvår Egenkapitalandel 66,63 % 84,04 % 66,63 % 84,04 % 62,16 % Inntjening pr aksje kr 0,34 kr 0,27 kr 0,57 kr 0,48 kr 0,95 Utvannet inntjening pr aksje kr 0,34 kr 0,27 kr 0,57 kr 0,48 kr 0,95 Antall aksjer tidsveiet i Antall aksjer utvannet i Fordeling av resultat pr segment 2. kvartal kvartal halvår halvår Driftsres fra Medi-Stim produkter Driftsmargin Medi-Stim produkter 20,57 % 27,93 % 16,94 % 24,46 % 21,29 % Driftsres fra 3dje part produkter Driftsmargin 3dje parts prod. 18,62 % 12,03 % 16,76 % 12,04 % 12,33 % Totalt driftsresultat Driftsmargin 19,75 % 24,24 % 16,87 % 21,76 % 18,16 % * Sammenlikningstall for 2006 for første kvartal viser ikke overtatt virksomhet fra andre halvår Dette er vist i egen oppstilling.

5 Balanse Eiendeler Immatrielle eiendeler Varige driftsmidler Sum anleggsmidler Varelager Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Betalingsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Netto rentebærende gjeld (12 154) (217) Endring egenkapital Inngående balanse egenkapital Resultat i perioden Emisjoner Utbytte (7 546) (5 217) (5 217) Minoritetsandel Egne aksjer (488) (8 273) (6 330) Omregningsdifferanser (161) (139) 97 Egenkapital ved utgang Kontantstrøm analyse Periodens overskudd Annen kontantstrøm fra drift (5 298) (2 042) (782) Likviditet fra virksomheten Kontantstrøm fra investeringer (4 145) (10 714) (25 620) Kontantstrøm fra finansiering (utbytte) (9 546) (5 217) Endring av kontanter i perioden (8 299) (8 621) (4 358) Kontanter ved inngangen av perioden Kontanter ved utgangen av perioden * Sammenlikningstall for 2006 for første kvartal viser ikke overtatt virksomhet fra andre halvår Dette er vist i egen oppstilling.

6 Geografisk fordeling av salg 2. kvartal kvartal halvår halvår USA Asia Europa Resten av verden Totalt salg Geografisk fordeling av salg i antall 2. kvartal kvartal halvår halvår USA Prosedyrer Prober Systemer Stetoskoper Asia Systemer Prober Stetoskoper Europa Systemer Prober Stetoskoper Resten av verden Systemer Prober Stetoskoper Totalt antall systemer utenfor USA Totalt antall prober utenfor USA Totalt antall stetoskoper Fordeling av salg pr segment 2. kvartal kvartal halvår halvår USA Prosedyre salg Prober USA Systemer (215) Stetoskop salg Utenfor USA System salg Probesalg resten av verden Stetoskop salg Annet Sum salg av Medi-Stim prod Salg av 3 part produkter Totalt salg * Sammenlikningstall for 2006 for første kvartal viser ikke overtatt virksomhet fra andre halvår Dette er vist i egen oppstilling. Kir-Op AS 2006 resultat pr kvartal av overtatt virksomhet 1. kvartal kvartal 06 Salg Margin Driftskostnader Driftsresultat Netto finans (4) 237 Resultat før skatt Regnskapet for Kir-Op AS er revidert for 2006 og etter NGAAP. Fordelingen pr kvartal er ikke revidert.

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje.

TREDJE KVARTAL 2007. Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. TREDJE KVARTAL 2007 Vekst i salget med 14,5 % til MNOK 28,5. Økt fortjeneste per aksje med 19,8 % til NOK 0,17 pr. aksje. Vekst i salget i USA til MNOK 7,6. Bedret overlevelse ved bruk av Medi- Stims utstyr

Detaljer

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2.

2. kvartal 2006. Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. 2. kvartal 2006 Kjøpt distribusjonsselskapet Kir-Op AS. 100 % vekst i resultat før skatt for kvartalet til MNOK 5,2. Vekst i resultat pr aksje i første halvår med 166 % til NOK 0,48 pr. aksje. Deltakelse

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2009

Delårsrapport. 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2009 Driftsinntekter i første kvartal ble 71,5 MNOK, en økning på 12% sammenlignet med 1. kvartal 2008. EBITDA ble 8,3 MNOK i første kvartal,

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010

Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Kvartalsrapport 4. kvartal 2009 1. mars 2010 Viktige hendelser og status Alle tall i kroner (4. kvartal 2008 i parentes) Avtalen om sammenslåing med Best Media som ble behandlet på ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000

EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 EDB Business Partner ASA RAPPORT FOR 1. HALVÅR 2000 Oppsummering EDB Business Partners tall for 2. kvartal viser solid omsetnings- og resultatvekst for samtlige forretningsområder, og marginbildet har

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.)

Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Kistefos halvårsberetning 1. halvår 2013 Konsernets resultat pr 1. halvår 2013 er et overskudd før skatt på NOK 99 mill. (samme periode 2012: NOK 161 mill.) Konsernets likviditet var god og besto av bankinnskudd

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Årsrapport 2014. Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient.

Årsrapport 2014. Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient. Årsrapport 2014 Master the flow Use intraoperative ultrasound imaging and flow measurement during surgery and protect the patient. 2 MEDISTIM ASA KONSERN 3 4 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 6 MEDISTIM KONSERN

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 - et miljøteknologiselskap Resultatrapport.3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 1 ØKTE INNTEKTER OG REDUSERTE KOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4 KONVERTIBELT LÅN 5 FOKUS

Detaljer

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011

Q3 2011. Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Q3 2011 Ålesund / Oslo, 9. november 2011 Høydepunkter 3. kvartal 2011 God beskjeftigelsesgrad på 92 prosent Solide driftsinntekter på NOK 70,1 mill., opp 20,8 prosent fra samme periode i 2010 Sterk vekst

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 og 1. halvår 2015 Hovedpunkter i 2. kvartal: Fortsatt god handels- og oppgjørsaktivitet i 2. kvartal Fortsatt god interesse for børsnotering av både aksjer og obligasjoner

Detaljer

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010 byggma asa rapport for 1. kvartal Rapport for 1. kvartal KONSERN Hovedtall Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Netto finans -11,9-4,2 Resultat før skatt -10,4-9,9 Konsernet oppnådde et resultat

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Konsernsjefen kommenterer

Konsernsjefen kommenterer Konsernsjefen kommenterer 2 Vi er tilfreds med å presentere en sterk avslutning på 2011, - kvartalet bekrefter at selskapet er «back on track» etter et utfordrende 2010. Vi har oppnådd god lønnsomhet i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 It s in our nature Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt høy markedsaktivitet Driftsinntekter MNOK 279,8 (proforma 276,4) Driftsresultat MNOK 137,7 (proforma 150,7) Resultat MNOK 105,9 (proforma

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

4. kvartal 2003. Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003

4. kvartal 2003. Kvartalsrapport. 4. kvartal 2003 4. kvartal 2003 Kvartalsrapport 4. kvartal 2003 Styrets beretning Hovedpunkter Omsetning i 4. kvartal på MNOK 98,0 EBITDA i 4. kvartal på MNOK 4,4 Positivt resultat før skatt i 4. kvartal på MNOK 14,5

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004

Utviklingstrekk i 2. kvartal 2004 TV 2 Gruppen as Pressemelding Regnskap per 2. kvartal TV 2 Konsern Per 2. kvartal Per 31.12 2004 (NOK mill.) 2004 441,6 459,0 Driftsinntekter 869,8 816,8 1 617,9 (349,5) (434,7) Driftskostnader (828,3)

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005. Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 2. kvartal 2005 Rekordhøy aktivitet og gode resultater også i andre kvartal (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i 2. kvartal et resultat etter

Detaljer

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 //

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // // BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Sterke nøkkeltall Solid ordreinngang og ordrereserve Vellykket børsintroduksjon Forbedrede finansielle betingelser

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008 Styrets årsberetning 2008 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte tjenester og kommunikasjonsløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer