KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2007

2 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2007 var kr 310,6 mill. mot kr 257,2 mill. i fjor. EBITDA var kr 10,5 mill. mot kr -0,2 mill. i fjor, og EBIT kr 1,9 mill. mot kr -6,5 mill. i fjor. Resultatet før skatt var kr -8,4 mill. mot kr -16,0 mill. i fjor. Resultat etter skatt var kr -8,6 mill. mot kr -15,9 mill. i fjor. Akkumulert pr. 3. kvartal var driftsinntektene kr 1 317,1 mill. mot kr 1 084,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 132,4 mill. mot kr 9,4 mill. i fjor. EBIT var kr 99,0 mill. mot kr -18,6 mill. i fjor. Resultatet før skatt var kr 63,6 mill. mot kr -43,4 mill. i fjor. Resultat etter skatt var kr 47,9 mill. mot kr -43,0 mill. i fjor. Konsernets balanse pr. 3. kvartal utgjorde kr 1 143,2 mill. mot kr 1 178,9 mill. i fjor. Bokført egenkapital var kr 318,4 mill. som tilsvarer en egenkapitalandel på 27,8 %. Netto rentebærende gjeld var kr 628,5 mill. Kontantstrøm fra driften var kr 67,7 mill. pr. 3. kvartal og kr 92,9 mill. i kvartalet. Den pelagiske virksomheten ble fusjonert inn i Norway Pelagic fra 1. juli Regnskapstallene for 2006 er proforma, der denne virksomheten er tatt ut fra 1/ Domstein Fish Domstein Fish er et forretningsområde for hvitfisk bestående av filetproduksjon, trading og leveranse av agn med avdelinger i Måløy, Raudeberg og Trondheim. Virksomheten omfatter produksjon og salg av ferske og frosne produkter av hvitfisk med høy kvalitets- og miljøprofil med utgangspunkt i linefanget fisk, kystfisk og oppdrettstorsk. Hovedmarkedet er Europa. mill.nok Q Q YTD 2007 YTD 2006 Netto driftsinntekter 95,4 63,1 261,9 196,7 EBITDA 3,9 1,2 7,4-1,8 EBIT 2,1-1,2 1,2-8,9 Driftsmargin 2,2 % -1,9 % 0,4 % -4,5 % Markedet for hvitfisk i Europa er i svært positiv utvikling. Det er god etterspørsel etter alle produkter. Domstein Fish har i 3. kvartal økt omsetningen med mer enn 50 %. Det har vært høy aktivitet både i filetproduksjonen og tradingvirksomheten. Styrking av den norske kronen har imidlertid gitt negativ prisutvikling. Det har likevel vært positiv resultatutvikling som følge av økt kapasitetsutnyttelse og produktivitet og forbedret produktmiks. Det er økende fokus på miljøspørsmål blant kunder og forbrukere. Det stilles bl.a. krav om dokumentasjon på at fiskeressursene er forvaltet og utnyttet på en bærekraftig måte, og at fisken er lovlig fanget. Det etterspørres også informasjon om energiforbruk og utslipp av klimagasser i forbindelse med fangst, produksjon og logistikk. Domstein Fish har derfor sammen med Ervik Havfiske søkt om miljøsertifisering av gruppens fiskeri av norsk, linefanget torsk og hyse i henhold til den internasjonale MSC-standarden. Domstein Fish deltar også i et forskningsprosjekt sammen med Mustad Longline for å dokumentere miljøfordelene med linefiske. Det tas sikte på å lansere miljømerkede produkter av torsk og hyse i løpet av Det forventes fortsatt god etterspørsel og høy aktivitet i 4. kvartal. Inntjeningen vil fortsatt være sterkt påvirket av valutautviklingen. Domstein Enghav Domstein Enghav består av salgsorganisasjoner for ferdigvarer i Norge, Sverige, Danmark og Finland og produksjonsbedrifter i Vardø, Haugesund, Lysekil og Kungshamn (Sverige) og Hammel (Danmark). Gjennom oppkjøp av flere grossistvirksomheter har Domstein Enghav etablert landsdekkende distribusjon av fersk fisk i Norge.

3 mill.nok Q Q YTD 2007 YTD 2006 Netto driftsinntekter 208,0 218,3 637,0 616,4 EBITDA 2,9 0,6 0,5 1,4 EBIT -1,0-3,0-11,6-9,2 Driftsmargin -0,5 % -1,4 % -1,8 % -1,5 % Nedgangen i omsetning i 3. kvartal skyldes først og fremst salget av Fiskmäster n i Sverige. De norske grossistselskapene økte salget med 6,8 % i forhold til i fjor. Effekten av gjennomførte strukturog forbedringstiltak bidrar positivt til resultatutviklingen, men det har også vært ekstraordinære kostnader knyttet til gjennomføring av tiltakene, bl.a. flyttingen av distribusjonen av fersk fisk på Østlandet fra Oslo til Våler. Styret har vedtatt å slå sammen Matgrossisten Midt-Norge i Trondheim, Reinhartsen i Kristiansand, Matgrossisten Vest (tidligere Vest Engros) i Stavanger og Karmøy Delikatesse, og etablere Matgrossisten Norge. Matgrossisten Midt-Norge driver distribusjon av gårdsmat og andre matprodukter fra mindre produsenter i Trøndelag. Matgrossisten Norge etablerer nå tilsvarende virksomhet på Sør- og Vestlandet. Omsetningen i 2007 forventes å bli kr 275 mill. Domstein vil eie 70 % av det nye selskapet. Følgende tiltak er gjennomført hittil i 2007: Salg av Fiskmäster n i Sverige Flytting av distribusjonen fra Oslo til Våler Etablering av Matgrossisten Norge. Tiltakene forventes å ha en positiv resultateffekt på årsbasis på over kr 8 mill. Det arbeides fortsatt med flere strukturelle tiltak. Ervik Havfiske (50 %) Ervik Havfiske AS er et fiskebåtrederi med 12 havgående banklinebåter. Rederiet kontrollerer 13 torskekvoter og 14 hysekvoter i Norge. I tillegg fisker flere av rederiets fartøyer på utenlandske kvoter. Domsteins andel av resultatet i Ervik Havfiske inngår i finansresultatet som inntekt på investering i tilknyttede selskaper og utgjorde i 3. kvartal 0,4 og akkumulert kr 3,3 mill. mill.nok Q Q YTD 2007 YTD 2006 Netto driftsinntekter 49,5 43,9 161,6 164,5 EBITDA 8,3 9,9 38,8 46,0 EBIT 3,4 6,5 26,0 34,6 Driftsmargin 6,9 % 14,8 % 16,1 % 21,0 % Fangstkvantumet i 3. kvartal ble vesentlig lavere i fjor. Dette skyldes at det har vært ett fartøy mindre i fiske i Norge. Mens det i fjor gjensto 44 % av torskekvoten og 35 % av hysekvoten til 4. kvartal, gjenstår i år 52 % av torskekvoten og 57 % av hysekvoten. Prisutviklingen for torsk og hyse er positiv. Det ventes god drift i 4. kvartal. Norway Pelagic (38 %) Den pelagiske virksomheten i Domstein ble med virkning fra fusjonert med Global Fish, Bergen Fiskeindustri, Koralfisk og Bernt Hansen. Domsteins andel av resultatet i Norway Pelagic inngår i finansresultatet som inntekt på investering i tilknyttede selskaper og utgjorde i 3. kvartal 0,2 mill. og akkumulert kr 0,2 mill.

4 mill.nok Q Q YTD 2007 YTD 2006 Netto driftsinntekter 121,6 121,6 EBITDA 5,6 5,6 EBIT 1,7 1,7 Driftsmargin 1,4 % 1,4 % Det har som vanlig vært lav aktivitet i de pelagiske bedriftene i 3. kvartal. Det har ikke vært tilgang på råstoff før i midten av september. Det har i år vært mer sild og mindre makrell enn normalt i begynnelsen av sesongen. Salget av både sild og makrell har gått bra, og det er oppnådd tilfredsstillende marginer. Prisene har imidlertid vært under press på grunn av høy kronekurs. 4. kvartal er hovedsesong både for sild og makrell. Det ventes høy aktivitet og god lønnsomhet resten av året. Styret i Domstein er svært tilfreds med at Norway Pelagic har oppnådd et positivt resultat i sin første driftsperiode. Finansiering Styret forventer at konsernet etter realiseringen av omløpsmidler knyttet til den pelagiske virksomheten vil ha en rentebærende gjeld på rundt kr 600 mill. Gjelden blir betjent av kontantstrømmen fra driften, utbytte fra tilknyttede selskaper og leieinntekter. Eiendomsselskapet vil i 2008 ha leieinntekter på kr 24,1 mill., derav kr 17,3 mill. fra Norway Pelagic. Gjelden pr er finansiert som følger: Pantegjeld knyttet til faste eiendommer kr 230 mill. Obligasjonslån kr 50 mill. Leasing kr 14 mill. Trekk på driftskreditter og andre kortsiktige kreditter kr 334 mill. kr 628 mill. Styret arbeider med å restrukturere gjelden med sikte på å oppnå en større andel langsiktig finansiering. Dette innbefatter også refinansiering av obligasjonslånet som forfaller Aksjonærforhold Domstein ASA er notert på Oslo Børs med tikker DOM. Markedsverdien av selskapet pr var kr 346 mill., basert på kurs kr 4,95. Antall utestående aksjer er Måløy, 2. november 2007 Styret i Domstein ASA

5 Resultatregnskap konsern 2007 Q Q YTD 2007 YTD Consolidated profit and loss account Group Nok.mill. Netto driftsinntekt Operating revenues 310,6 257, , , ,2 Varekostnad Raw materials and consumables used -232,6-192,8-904,9-820, ,3 Øvrige betalbare driftskostnader Other operating expenses -67,5-64,6-279,8-254,6-324,0 Sum driftskostnader Total operating expenses -300,2-257, , , ,3 EBITDA 10,5-0,2 132,4 9,4 11,9 Ordinære avskrivinger Ordinary depreciation -8,6-6,3-33,4-28,0-35,0 EBIT 1,9-6,5 99,0-18,6-23,2 Inntekt på investering i tilknyttet selskap -0,2-1,6 2,2 1,9 1,0 Income from investments in associated companies Netto finanskostnader Net financial expenses -10,1-7,9-37,5-26,8-31,9 Ordinært resultat før skatt Result before tax -8,4-16,0 63,6-43,4-54,2 Skattekostnad Taxes -0,2 0,0-15,8 0,4 13,9 Resultat etter skatt Result after tax -8,6-15,9 47,9-43,0-40,2 Minoritetsandel Minority share -0,48-0,36-1,00-0,39-0,62 Resultat frå videreført virksomhet result from continuing operations -8,6-15,9 47,9-43,0-40,2 Resultat frå avviklet virksomhet result from discontinued operations 0,0-17,6 0,0-17,6-5,7 Resultat result -8,6-33,5 47,9-60,4-46,0 Resultat margin Profit margin -2,8 % -6,2 % 3,6 % -4,0 % -2,9 % Driftsmargin Operating margin 0,6 % -2,5 % 7,5 % -1,7 % -1,7 % Resultat pr. aksje (nok) Profit per share 0,67-0,62-0,67 Utv.resultat pr. aksje (nok) Diluted profit per share 0,67-0,53-0,55 Avkastning sysselsatt kapital Return on capital employed 22,7 % -5,9 % -4,1 % Egenkapitalandel (inkl min int) Book equity ratio 27,8 % 21,3 % 20,5 % Utestående aksjer Outstanding shares Balanse konsern Consolidated balance sheet Group Nok.mill. Immaterielle eiendeler Intangible fixed assets 143,4 138,4 166,0 Varige driftsmidler Tangible fixed assets 317,0 428,8 430,0 Finansielle anleggsmidler Financial fixed assets 232,6 42,2 41,2 Anleggsmidler Total fixed assets 693,1 609,4 637,2 Varer Inventories 218,3 312,8 338,5 Fordringer Receivables 178,4 244,8 331,2 Omløpsmidler holdt for salg Current assets held for sale 44,1 Betalingsmidler Cash and equivalents 9,3 12,0 24,2 Omløpsmidler Current assets 450,1 569,6 693,9 Sum eiendeler Total assets 1143,2 1178,9 1331,1 Innskutt egenkapital Equity contributions 35,0 88,7 34,9 Opptjent egenkapital Earned equity 280,1 160,9 236,2 Minoritetsinteresser Minority interests 3,3 1,7 1,9 Egenkapital og minoritetsinteresser Total equity 318,4 251,3 273,0 Avsetning for forpliktelser Provisions 5,0 14,2 5,7 Rentebærende langsiktig gjeld Interest bearing long term debt 367,2 492,8 431,3 Øvrig langsiktig gjeld Other long term liabilities 2,7 2,1 2,0 Sum annen langsiktig gjeld Total other long term liabilities 370,0 494,8 433,3 Rentebærende kortsiktig gjeld Interest bearing current liabilities 270,5 241,8 317,5 Ikke-rentebærende kortsiktig gjeld Non interest bearing current liabilities 179,3 176,8 301,5 Kortsiktig gjeld Current liabilities 449,9 418,6 619,1 Sum egenkapital og gjeld Total equity and liabilities 1143,2 1178,9 1331,1 Netto rentebærende gjeld Net interest bearing debt 628,5 722,6 724,6 Egenkapitalandel Equity ratio 27,8 % 21,3 % 20,5 %

6 Kontantstrømoppstilling konsern Consolidated cash flow statement Group Kontantstrøm operasjonelle aktiviteter Net cash flow from operating acitvities 67,7-39,1-19,0 Kontantstrøm investeringsaktiviteter Net cash flow investment activities -58,8-49,0-72,0 Kontantstrøm finansieringsaktiviteter Net cash flow from financial activities -23,5 73,5 88,5 Effekt av valutakursendringer Effect of change in exchange rates -0,3 0,1 0,4 Endring av kontanter og innskudd Net change in cash and bank deposits -15,0-14,5-2,2 Kontanter og innskudd ved periodens begynnelse Cash and bank deposits at start of period 24,2 26,4 26,4 Kontanter og innskudd ved periodens slutt Cash and bank deposits at end of period 9,3 12,0 24,2 Avstemming av egenkapital Change in equity Egenkapital ved begynnelsen av perioden Equity at the start of the period Resultat i perioden Result for the period Omregningsdifferanser Conversion differences Emisjon Capital increase Utbytte dividend Andre egenkapital justeringer Other changes in equity Egenkapital ved slutten av perioden Equity at the end of the period Denne rapporten er utarbeidet I henhold til International Financial Reporting Standards IFRS herunder standard for delårsrapportering ( IAS 34 ). - This report is produced according to International Financial Reporting Standards IFRS Including the interim report standard ( IAS 34 ). - ved utarbeidelse av delårsrapporten er det benyttet de samme prinsipper som i årsregnskapet - When preparing interim reports we utilise the same principles as for the annual report

7 Domstein ASA N-6706 Måløy, Norway Tel.: Fax:

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013 THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 213 Thon Holding Halvårsrapport 213 Ill. Diagonale, Bjørvika - Oslo Lund/Hagem Arkitekter og Atelier Oslo Side 2 Thon Holding Halvårsrapport 213 Thon Holding Første halvår 213

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 4 th quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 4 th quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 4 th quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 Sammendrag Q2 Oppkjøp av Iglo Haugesund og Breivik & Co. AS i Bergen. Lavsesong for pelagisk fisk, men økte priser og forbedret resultat i Domstein Pelagic. Press

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

Storfusjon. Major merger. Kvartalsrapport/Quarterly report

Storfusjon. Major merger. Kvartalsrapport/Quarterly report Storfusjon Major merger Kvartalsrapport/Quarterly report Andre kvartal 2006/Second quarter 2006 Hovedtrekk AKVAsmart fusjonerer med Polarcirkel og Wavemaster danner AKVA group ASA som blir den klart største

Detaljer

Visma ASA. Financial report. 4 th quarter 2004. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 CEO Øystein Moan N-0106 Oslo CFO Tore Bjerkan

Visma ASA. Financial report. 4 th quarter 2004. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 CEO Øystein Moan N-0106 Oslo CFO Tore Bjerkan Visma ASA Financial report 4 th quarter 2004 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 CEO Øystein Moan N-0106 Oslo CFO Tore Bjerkan Phone: + 47 46 40 40 00 IR Liv Marit Lundby Fax: + 47 23 15

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

DEL ÅRSRAPPORT 2. KVARTAL

DEL ÅRSRAPPORT 2. KVARTAL DEL ÅRSRAPPORT 2. KVARTAL Q U A R T E R LY R E P O R T 2 N D Q U A R T E R 2013 Lerøy Seafood Group Andre kvartal 2013 Oppsummering andre kvartal 2013 Nest beste driftsresultat i selskapets historie Nøkkeltall:

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA

Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Viking Neptun Eidesvik Offshore ASA Rapport 2015 Q1 Report 2015 Hovedpunkter i 2015: Eidesvik Offshore ASA hadde i 2015 samlede driftsinntekter på kr 278,5 mill (kr 220,5 mill i samme periode i 2014).

Detaljer

Interim report To 30 june 2012 tts group asa

Interim report To 30 june 2012 tts group asa kvartalsrapport 2. KVARTAL 2012 Interim report To 30 june 2012 tts group asa 2 Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Status per 30.06.2012 Oppsummering - TTS konsernet inngikk 17. april 2012 en avtale om salg

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA

30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA 2TO 30 JUNE 2014 INTERIM REPORT KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 TTS GROUP ASA Norwegian version English version OPPSUMMERING 2. Kvartal 2014 Hovedpunktene for kvartalet var: Resultat per aksje (EPS) for

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2004

Rapport for 2. kvartal 2004 Høydepunkter: Patent i Europa og USA Fusjon med Mefjorden og godkjenning av børsnotering fra Oslo Børs I andre kvartal har ( DiaGenic ) fortsatt hatt fokus på kjerneområdet; utvikling av en diagnosemetode

Detaljer

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA

3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA 3. kvartal 3 rd quarter Ekornes ASA REGNSKAP PER 3. KVARTAL 2014 FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST NINE MONTHS OF 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: per 3. kvartal 3. kvartal

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR

EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR EKORNES ASA 1. HALVÅR 1 ST HALF YEAR 2015 2 Regnskap for 1. halvår Financial statements for the first half year 2015 REGNSKAP FOR 1. HALVÅR REPORT FOR THE FIRST HALF YEAR 2015 Hovedtall / Key figures Q2

Detaljer

Årsrapport 2004 Annual report 2004

Årsrapport 2004 Annual report 2004 Årsrapport 2004 Annual report 2004 Et naturlig valg i fisk og sjømat A natural choice in fish and seafood Innhold Contents To sterke merkevarer Two strong brands 3 Dette er Domstein i dag Domstein today

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2014 REPORT 3RD QUARTER 2014 Driftsinntekter for 3. kvartal ble NOK 1.127 mill (NOK

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 1st quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47 23

Detaljer

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA

Rapport 1. Kvartal 2009. Report 1 st Quarter 2009. Eidesvik Offshore ASA Rapport 1. Kvartal 2009 Report 1 st Quarter 2009 Eidesvik Offshore ASA Eidesvik Offshore ASA hadde i 1. kvartal 2009 driftsinntekter på MNOK 422,1 (MNOK 210,4 i 1. kvartal 2008), EBITDA på MNOK 281,6 (MNOK

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream

World leading Offshore company- Founded on a boy s dream World leading Offshore company- Founded on a boy s dream HAVILA SHIPPING ASA QUARTERLY REPORT 1 / KVARTALSRAPPORT 1 2013 THIS IS HAVILA SHIPPING ASA Havila shipping is a leading international provider

Detaljer

Fjerde kvartal 2009. Fourth quarter 2009. side (sider) 1 (19) page (pages)

Fjerde kvartal 2009. Fourth quarter 2009. side (sider) 1 (19) page (pages) Fjerde kvartal 2009 Fourth quarter 2009 side (sider) 1 (19) page (pages) Hovedpunkter Bjørge ASA hadde i fjerde kvartal driftsinntekter på 344,5 millioner kroner mot 480,8 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer