KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012"

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012

2 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill. i fjor og i fjor kr 5,0 mill., EBIT var kr 23,1 mill. mot kr -4,8 mill. i fjor og i fjor kr -0,4 mill., resultatet før skatt kr 26,7 mill. mot kr -11,9 mill. i fjor og i fjor kr -7,8 mill. Driftsinntektene for året samlet var kr 602,7 mill. mot kr 596,1 mill. i fjor og i fjor kr 614,0 mill., EBITDA var kr 44,4 mill. mot kr 8,8 mill. i fjor og i fjor kr 14,5 mill., EBIT var kr 32,1 mill. mot kr -5,3 mill. i fjor og i fjor kr -0,9 mill., resultatet før skatt kr 28,8 mill. mot kr -19,7 mill. i fjor og i fjor kr -15,6 mill. Proforma tallene for 2011 inkluderer Fram Foods AB for november/desember, og Domstein Fish sin avdeling Trondheim er tatt ut i Q Proforma tallene er direkte sammenlignbare med 2012 tallene. Konsernets balanse pr utgjorde kr 484,0 mill. mot kr 440,3 mill. i fjor. Bokført egenkapital var kr 144,4 mill., som tilsvarer en egenkapitalandel på 29,8 %. Netto rentebærende gjeld var kr 214,8 mill. mot kr 235,0 mill. i fjor. Arbeidskapitalen er økt fra kr 39,6 mill. i fjor til kr 52,4 mill. Økningen i salgsinntekter og balanse skyldes i hovedsak kjøpet av Fram Foods AB i Sverige, der åpningsbalansen og resultatet fra driften er med i konserntallene fra og med november måned. Resultatet er påvirket av flere strukturelle tiltak, blant annet nedleggingen av filetfabrikken i Måløy, flytting av kaviarproduksjonen fra Vardø, salget av avdelingen i Trondheim og kjøpet av Fram Foods. Netto positive engangseffekter fra disse transaksjonene på årsresultatet er ca. kr 16 mill. Domstein Fish Domstein Fish er fisjonert i tre nye selskaper. Den delen som utgjorde salgsavdelingen i Trondheim, er solgt til Nordic Group og tatt ut av konsernregnskapet f.o.m. fjerde kvartal. Den delen som tidligere omfattet filetfabrikken i Måløy, videreføres i Domstein Foods AS som et salgsselskap for det norske markedet og blir fra årsskiftet lagt under Domstein Sverige. Omsetningen av agn, driften av fryselageret på Raudeberg og en del trading-virksomhet vil bli drevet videre i Domstein Fish og vil fortsatt være lokalisert i Måløy. Mill.nok Q Q Q YTD 2012 YTD 2011 YTD 2011 Netto driftsinntekter 56,8 95,3 61,8 294,0 390,4 356,1 EBITDA -1,1-2,0-2,2 5,8 3,3 3,1 EBIT -1,3-3,0-3,2 3,7-0,7-0,9 Driftsmargin -2,3 % -3,2 % -5,2 % 1,3 % -0,2 % -0,3 % I tallene er Domstein Fish avdeling Trondheim tatt ut i Q

3 Produksjonen av hvitfisk filet i Måløy ble avviklet i løpet av første halvår. Norway Pelagic har overtatt leiekontrakten med Domstein Eiendom fra 1.7. Driften resten av året har vært preget av avvikling og salg av varelageret. Domstein Sverige Domstein Sverige har fabrikker i Lysekil og Kungshamn og selger og markedsfører bearbeidet sjømat med Sverige, Norge og Finland som hovedmarkeder. De viktigste produktene er tubekaviar, rognkjeks- og loddekaviar, fiskegrateng, ferdigretter og panert og naturell fiskefilet. Etter kjøpet av Fram Foods er Domstein Sverige også en betydelig leverandør av lutefisk og konservert sild og brisling. Mill.nok Q Q Q YTD 2012 YTD 2011 YTD 2011 Netto driftsinntekter 166,0 79,5 131,7 371,9 279,3 331,5 EBITDA 32,1 3,3 9,2 38,9 11,9 17,8 EBIT 29,0 0,8 5,4 30,5 3,9 8,5 Driftsmargin 17,4 % 1,0 % 4,1 % 8,2 % 1,4 % 2,6 % Proforma tallene inkluderer Fram Foods for november/desember Resultatet i 2012 inkluderer en netto gevinst på kr 18 mill. i forbindelse med kjøpet av Fram Foods AB. Fjerde kvartal er høysesong for salget av flere produkter. Dette sesongmønsteret er blitt kraftig forsterket gjennom kjøpet av Fram Foods. Det har vært høy kapasitetsutnyttelse og normale marginer i perioden. Det forventes sesongmessig normalt salg og normal resultatutvikling i første kvartal. Ervik Havfiske (50 %) Ervik Havfiske er Norges største banklinerederi og driver fiskeri i Nord-Atlanteren og Antarktis. Domsteins andel av resultatet etter skatt i Ervik Havfiske inngår i finansresultatet som inntekt på investering i tilknyttede selskaper, og utgjorde i fjerde kvartal kr 9,2 mill. og kr 8,8 mill. akkumulert. Det er mottatt utbytte på kr 6 mill. i Mill.nok Q Q YTD 2012 YTD 2011 Netto driftsinntekter 95,7 84,0 310,6 327,5 EBITDA 38,5 4,6 58,9 40,7 EBIT 34,8 0,7 43,3 26,7 Driftsmargin 36,4 % 0,8 % 13,9 % 8,1 % I fjerde kvartal er det medtatt en salgsgevinst på kr 33,3 mill. Årsresultatet for 2011 inneholder en salgsgevinst på kr 9,4 mill. Korrigert for salgsgevinster er resultatet fra driften i 2012 svakere enn året før. Dette skyldes at et fartøy har vært ute av fiske på grunn av ombygging. De norske torskekvotene er rekordhøye. Dette gir høye fangstvolumer, men lønnsomheten i det norske fiskeriet er svak på grunn av lavere priser. Dette forventes å vedvare i Fiskeriet etter tannfisk i Antarktisk har vært godt og gir tilfredsstillende lønnsomhet. Domstein Eiendom (49 %) Domstein Eiendom eier og leier ut kontor- og fabrikkbygninger til Norway Pelagic og selskaper i Domstein-konsernet. Årets leieinntekter beløper seg til kr 25,5 mill. Domsteins andel av resultatet etter skatt i Domstein Eiendom inngår i finansresultatet som inntekt på investering i tilknyttede selskaper, og utgjorde i fjerde kvartal kr 0,8 mill. og kr 4,9 mill. akkumulert. Det er mottatt utbytte på kr 10,3 mill. i 2012.

4 Mill.nok Q Q YTD 2012 YTD 2011 Netto driftsinntekter 6,3 6,6 30,0 26,3 EBITDA 6,1 6,3 29,4 25,7 EBIT 4,0 3,9 20,2 16,0 Driftsmargin 63,0 % 59,5 % 67,3 % 61,0 % Enghav (35 %) Enghav driver salg og distribusjon av fisk og andre matvarer til det norske dagligvare- og storhusholdningsmarkedet. Domsteins andel av resultatet etter skatt i Enghav inngår i finansresultatet som inntekt på investering i tilknyttede selskaper, og utgjorde i fjerde kvartal kr -1,9 mill. og kr -2,7 mill. akkumulert. Mill.nok Q Q YTD 2012 YTD 2011 Netto driftsinntekter 197,3 193,8 777,9 795,2 EBITDA -2,6-3,9 6,5 9,4 EBIT -4,6-10,1-3,0-6,3 Driftsmargin -2,3 % -5,2 % -0,4 % -0,8 % Bortfallet av en større storhusholdningskunde bidro til negativ utvikling på starten av året, men dette er kompensert ved nye kontrakter i dagligvaremarkedet. Salget av både forbrukerpakket ferskfisk og sushi viser positiv utvikling. Strukturelle forhold Domstein Fish sine aktiviteter i Trondheim ble i løpet av 4. kvartal integrert med Nordic Group i henhold til børsmeldingen av Som vederlag har Domstein ASA mottatt 20 % av aksjene i Nordic Group AS. Domstein har også fått rett til å øke eierandelen til 34 %. Transaksjonen gav en netto regnskapsmessig gevinst på kr 4 mill kjøpte Domstein Sverige alle aksjer i Fram Foods AB i Lysekil. Virksomheten vil bli fusjonert med Domstein Sverige i løpet av første kvartal Driften i Fram Foods AB i november / desember blir resultatført i Domstein Sverige konsern. Transaksjonen gav en netto regnskapsmessig gevinst på NOK 18 mill. Aksjonærforhold Domstein ASA er notert på Oslo Børs med tikker DOM. Markedsverdien av selskapet pr var kr 66 mill., basert på kurs kr 0,86. Antall utestående aksjer var I ekstraordinær generalforsamling 31/ ble det utdelt et utbytte på kr 0,11 pr. aksje. Det ble også vedtatt en aksjespleis på 10:1, der 10 aksjer pålydende NOK 0,50 gir 1 ny aksje pålydende NOK 5,00. Første handledag på Oslo Børs etter aksjespleisen var 2/ Måløy, 27. februar 2013 Styret i Domstein ASA

5 Resultatregnskap konsern 2012 Q Q Q YTD 2012 YTD 2011 YTD 2011 Consolidated operating results Group Nok.mill. Netto driftsinntekt Operating revenues 204,1 155,2 173,1 602,7 596,1 614,0 Varekostnad Raw materials and consumables used -131,6-115,6-122,3-409,1-427,9-434,6 Øvrige betalbare driftskostnader Other operating expenses -45,7-40,3-45,8-149,2-159,4-164,9 Sum driftskostnader Total operating expenses -177,3-155,9-168,1-558,3-587,3-599,5 EBITDA 26,8-0,7 5,0 44,4 8,8 14,5 Ordinære avskrivinger Ordinary depreciation -3,6-4,1-5,4-12,2-14,1-15,4 EBIT 23,1-4,8-0,4 32,1-5,3-0,9 Inntekt på investering i tilknyttet selskap 7,9-1,7-1,7 10,9 3,3 3,3 Income from investments in associated companies Netto finansposter Net financial items -4,4-5,4-5,7-14,2-17,7-18,0 Ordinært resultat før skatt Result before tax 26,7-11,9-7,8 28,8-19,7-15,6 Skattekostnad Taxes -0,7-0,7-0,7-0,6-0,5-0,5 Resultat etter skatt Result after tax 26,0-12,6-8,5 28,3-20,2-16,1 Andre inntekter og kostnader (other income and expenses ) 0,0 Omregningsdifferanser (conversion differences) -1,3 1,3 1,3-1,2-0,1-0,1 Sum totalresultat for perioden (total result for the period) 24,7-11,3-7,2 27,1-20,2-16,1 Resultat margin Profit margin 12,7 % -8,1 % -4,9 % 4,7 % -3,4 % -2,6 % Driftsmargin Operating margin 11,3 % -3,1 % -0,2 % 5,3 % -0,9 % -0,2 % Resultat pr. aksje (nok) Profit per share 0,37-0,26 Utv.resultat pr. aksje (nok) Diluted profit per share 0,37-0,26 ROCE 11,90 % -0,38 % Egenkapitalandel (inkl min int) Book equity ratio 29,83 % 28,90 % Utestående aksjer Outstanding shares Proforma tallene for 2011 inkluderer Fram Foods AB for november/desember, og Domstein Fish sin avdeling Trondheim er tatt ut i Q Proforma tallene er direkte sammenlignbare med 2012 tallene. Balanse konsern Consolidated balance sheet Group Nok.mill. Immaterielle eiendeler Intangible fixed assets 7,1 18,7 Varige driftsmidler Tangible fixed assets 82,5 78,1 Finansielle anleggsmidler Financial fixed assets 109,4 97,0 Anleggsmidler Total fixed assets 199,0 193,8 Varer Inventories 120,0 145,4 Fordringer Receivables 154,3 94,0 Betalingsmidler Cash and equivalents 10,7 7,1 Omløpsmidler Current assets 285,0 246,5 Sum eiendeler Total assets 484,0 440,3 Innskutt egenkapital Equity contributions 59,9 59,9 Opptjent egenkapital Earned equity 84,5 67,4 Sum egenkapital Total equity 144,4 127,2 Avsetning for forpliktelser Provisions 9,2 8,0 Rentebærende langsiktig gjeld Interest bearing long term debt 97,2 97,2 Øvrig langsiktig gjeld Other long term liabilities 0,6 0,8 Sum annen langsiktig gjeld Total other long term liabilities 97,8 98,1 Rentebærende kortsiktig gjeld Interest bearing current liabilities 128,3 144,9 Ikke-rentebærende kortsiktig gjeld Non interest bearing current liabilities 104,3 62,0 Kortsiktig gjeld Current liabilities 232,6 206,9 Sum egenkapital og gjeld Total equity and liabilities 484,0 440,3 Netto rentebærende gjeld Net interest bearing debt 214,8 235,0 Egenkapitalandel Equity ratio 29,8 % 28,9 %

6 Kontantstrømoppstilling konsern Consolidated cash flow statement Group Kontantstrøm operasjonelle aktiviteter Net cash flow from operating acitvities 44,1-27,1 Kontantstrøm investeringsaktiviteter Net cash flow investment activities 8,7-5,1 Kontantstrøm finansieringsaktiviteter Net cash flow from financial activities -49,1-47,1 Effekt av valutakursendringer Effect of change in exchange rates 0,1 0,0 Endring av kontanter og innskudd Net change in cash and bank deposits 3,6-79,3 Kontanter og innskudd ved periodens begynnelse 7,1 86,4 Cash and bank deposits at start of period Kontanter og innskudd ved periodens slutt Cash and bank deposits at end of period 10,7 7,1 Avstemming av egenkapital Change in equity Egenkapital ved begynnelsen av perioden Equity at the start of the period Resultat i perioden Result for the period Omregningsdifferanser Conversion differences Utbytte dividend Andre egenkapital justeringer Other changes in equity Egenkapital ved slutten av perioden Equity at the end of the period Denne rapporten er utarbeidet I henhold til International Financial Reporting Standards IFRS herunder standard for delårs-rapportering ( IAS 34 ). Regnskapet er ikke revidert This report is produced according to International Financial Reporting Standards IFRS Including the interim report standard ( IAS 34 ). The financial statements are unaudited. Ved utarbeidelse av delårsrapporten er det benyttet de samme prinsipper som i årsregnskapet When preparing interim reports we utilize the same principles as for the annual report

7 Note 1 Regnskapsprinsipper Accounting principles Det konsoliderte kvartalsregnskapet i Domstein ASA konsern er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering. Kvartalsregnskapet omfatter ikke all informasjon som kreves i et fullstendig årsregnskap. Regnskapsprinsippene er beskrevet i årsrapporten for The group`s quarterly accounts have been prepared in accordance with international accounting standards IFRS, IAS 34 Interim Financial Reporting. The quarterly accounts do not include all information required in the annual accounts. The accounting principles are described in the annual report for Note 2 Virksomhetssegment Segment reporting Domstein Sverige Domstein Fish Domstein ASA / Service + Konsern Group elim. Beløp i tusen kroner figures in NOK Q4-12 Q4-11 Q4-12 Q4-11 Q4-12 Q4-11 Q4-12 Q4-11 Netto salg segment Net revenues per segment Segment resultat EBITDA per segment Segment resultat EBIT per segment Domstein Sverige Domstein Fish Domstein ASA / Service + Konsern Group elim. Beløp i tusen kroner figures in Nok YTD 2011 YTD 2011 YTD 2011 YTD 2011 Netto salg segment Net revenues per segment Segment resultat EBITDA per segment Segment resultat EBIT per segment Note 3 Investeringer i tilknyttet selskap Investment in associated companies Beløp i tusen kroner figures in Nok Ervik Havfiske AS Vadsø Fryselager AS Domstein Eiendom AS Nordic Group Enghav AS Norbait DA Bokført verdi Book value Kapitalutvidelse/nedsettelse capital increase/decrease Utdelt utbytte dividends Direkte egenkapital justeringer adjustment of equity capital Resultatandel Share of results Bokført verdi per Book value at Sum Note 4 Aksjonæroversikt Shareholders Aksjer Shares Eierandel Ownership R.DOMSTEIN & CO AS ,27 % MP PENSJON PK ,35 % SPECTATIO AS ,29 % CAIANO AS ,27 % KYLE ODD TERJE ,59 % CAIANO FISK AS ,43 % MYKLEBUST IVAR ARVE ,93 % E. MORTENSEN AS ,91 % HORPESTAD ANDREAS ,85 % SMEDASUNDET III AS ,78 % PER HAUGE ,72 % ENDRE DYRØY AS ,71 % FONDSAVANSE AS ,69 % BJØRN SKARSTEIN ,66 % VICAMA AS ,65 % NYBORG PER OLAV ,65 % HETLAND TORLAUG BJØRG ,65 % NEPTUN STAVANGER HOLDING AS ,55 % SKJÆRET ÅGE CHRISTIAN ,49 % NYGÅRD LARS INGE ,45 % Sum 20 største aksjonærer/ 20 largest shareholders ,91 % Øvrige aksjonærer other shareholders ,09 % Sum ,00 %

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009

ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 ANNUAL REPORT 2009 Innhold Contents Visjon og forretningsidé Vision and business concept 2 Visjon og forretningsidé Vision and business concept Konsernoversikt Company structure Integrert

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013 THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 213 Thon Holding Halvårsrapport 213 Ill. Diagonale, Bjørvika - Oslo Lund/Hagem Arkitekter og Atelier Oslo Side 2 Thon Holding Halvårsrapport 213 Thon Holding Første halvår 213

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA

FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS. Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS Ekornes ASA FORELØPIG REGNSKAP 2014 Selskapets omsetning og resultat Revenues and profits: PROVISIONAL FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 År - Year Uten sikringsbokføring

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT Domstein ASA ("Domstein" eller "Selskapet") Org.nr. 960 756 932 Dette informasjonsdokumentet ("Informasjonsdokumentet") er utarbeidet i forbindelse med Domsteins erverv av virksomheten

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012

HAVILA SHIPPING ASA. Quarterly report 3 / Kvartalsrapport 3 2012 Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term supplier of quality assured supply services to offshore companies, both nationally and internationally. Havila Shipping ASAs mål er å være en ledende

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA

1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA 1. kvartal 1 st quarter Ekornes ASA REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2013 Ekornes har bedret sin lønnsomhet i 1. kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Hovedtallene fremgår av tabellen nedenfor. FINANCIAL

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 3. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 3RD QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 3. KVARTAL 2014 REPORT 3RD QUARTER 2014 Driftsinntekter for 3. kvartal ble NOK 1.127 mill (NOK

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

Årsrapport 2004 Annual report 2004

Årsrapport 2004 Annual report 2004 Årsrapport 2004 Annual report 2004 Et naturlig valg i fisk og sjømat A natural choice in fish and seafood Innhold Contents To sterke merkevarer Two strong brands 3 Dette er Domstein i dag Domstein today

Detaljer

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 1 Reach Subsea ASA - KONSERNRAPPORT KVARTAL HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 // HØYDEPUNKT REACH leverer positivt resultat for tredje kvartal 2013 som et resultat av vellykket oppstart av offshore operasjoner

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 1ST QUARTER. www.solstad.no 2015 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL FINANCIAL REPORT 1ST QUARTER www.solstad.no RAPPORT REPORT 1. KVARTAL 2015 1ST QUARTER 2015 - Driftsinntektene for 1. kvartal ble NOK 909 mill (NOK 870 mill) - Kontantstrøm

Detaljer

Hovedtrekk 1. kvartal 2015

Hovedtrekk 1. kvartal 2015 1 2 Hovedtrekk 1. kvartal 2015 EBIT før biomassejusteringer ble 70 MNOK i 1. kvartal 2015 (143 MNOK i 2014). Produksjonen har vært god gjennom kvartalet, og volumguidingen for 2015 opprettholdes med 72

Detaljer

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no

KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER. www.solstad.no 2014 KVARTALSRAPPORT / 4. KVARTAL FINANCIAL REPORT / 4TH QUARTER www.solstad.no Solstad Offshore ASA RAPPORT 4. KVARTAL 2014 REPORT 4TH QUARTER 2014 Driftsinntekter for 2014 ble NOK 3.834 mill (NOK 3.601

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 1st quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47 23

Detaljer

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2008 Driftsinntekter i fjerde kvartal ble 68,9 MNOK, opp 40% sammenlignet med 4. kvartal 2007. Styrket dollarkurs

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2012 It s in our nature Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap som markedsfører og selger egne merkevarer med fokus på naturlige, norske helsekostog hudpleieprodukter. Selskapets

Detaljer

Beste kvartal noensinne

Beste kvartal noensinne Beste kvartal noensinne Hovedpunkter artal Stigerør for borerigger tilvirket, trykktestet og montert ved Aker Kværners høyteknologiske produksjonsanlegg i Malaysia Fortsatt resultatvekst: Resultat per

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2007

Delårsrapport. 1. kvartal 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2007 Driftsinntekter på 95,9 MNOK i 1. kvartal 2007 mot 48,4 MNOK samme periode i 2006 Driftsresultatet var 28,7 MNOK i 1. kvartal mot

Detaljer

Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Domstein ASA. fremsatt av. R. Domstein & Co AS. Tilbudspris: NOK 10,00 pr.

Tilbudsdokument. Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i. Domstein ASA. fremsatt av. R. Domstein & Co AS. Tilbudspris: NOK 10,00 pr. Tilbudsdokument Frivillig tilbud om erverv av samtlige aksjer i Domstein ASA fremsatt av R. Domstein & Co AS Tilbudspris: NOK 10,00 pr. aksje Tilbudsperiode: Fra og med 19. juni 2014 til og med 3. juli

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2009

Delårsrapport. 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2009 Driftsinntekter i første kvartal ble 71,5 MNOK, en økning på 12% sammenlignet med 1. kvartal 2008. EBITDA ble 8,3 MNOK i første kvartal,

Detaljer

FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999

FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999 FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999 Office Systems ASA (Oslo 27.10.1999) Office Systems ASA ble registrert 6.oktober 1999. Dette er således første kvartalsrapport for selskapet som ble fisjonert fra SuperOffice

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036

100 Kärnhem. 538 Block Watne. 387 BWG Homes AB 4. KVARTAL 2013. ORDREINNGANG NOK millioner 951. OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 4. KVARTAL 2013 ORDREINNGANG NOK millioner 951 OPERATIV OMSETNING NOK millioner 1 036 OPERATIV EBITDA-MARGIN Prosent 10,3 OPERATIV OMSETNING PER SEGMENT NOK millioner 100 Kärnhem 538 Block Watne 387 BWG

Detaljer