Sum Total

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sum Total"

Transkript

1 3.Kvartalsrapport/3 rd. Quarter Report 2002 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets driftsinntekter var pr. 3. kvartal kr mill. mot kr mill. i fjor. Driftsresultatet var på kr 129 mill. mot kr 32 mill. i fjor. Resultat før skatt var kr -38 mill. mot kr -13 mill. i fjor, og etter skatt kr 6 mill. mot kr -26 mill. i fjor. I 3. kvartal alene var driftsinntektene kr 381 mill. mot kr 528 mill. i fjor. Driftsresultatet var kr -13 mill. mot kr -3 mill. i fjor. Resultat før skatt var kr -42 mot kr -37 mill. i fjor, og etter skatt kr -32 mill. mot kr 35 mill. i fjor. Konsernets balanse ved utgangen av 3. kvartal var kr mill. mot kr mill. på samme tidspunkt i fjor. Samlet egenkapital var kr 421 mill. mot kr 613 mill. i fjor. Egenkapitalandelen utgjør 28%. Netto rentebærende gjeld er i samme periode redusert fra kr mill. til kr 790 mill. Fisjonen av Fjord Domstein Holding er regnskapsmessig gjennomført f.o.m. 3. kvartal. Dette medfører at Pieters ikke lenger er med i konsernet og at Enghav Holding inngår 100%. Som ledd i en restrukturering av konsernet, skal forretningsområdet hvitfisk filet overføres fra Industriaktivitetene til Ferdigvareaktivitetene. Forretningsområdet hvitfisk trading skal avvikles og omsetningen av agn skal inngå i forretningsområdet pelagisk fisk. Ervik Havfiske skal selv foreta salget av sjøfrosne produkter fra linebåtene. Endringene vil bli gjennomført fra årsskiftet. Som konsekvens av dette er Ervik Havfiske f.o.m. 3. kvartal behandlet som tilknyttet selskap etter egenkapitalmetoden istedenfor felles kontrollert virksomhet. Regnskapet for 2001 er omarbeidet slik at alle tall er sammenlignbare. Eierandelen i Ervik Havfiske (50%) er fortsatt en viktig strategisk investering for konsernet som sikrer tilgang på råstoff og salg av agn. The group s operating revenue amounted to NOK 1,605 million by the end of Q3 compared to NOK 1,658 million last year. The operating result was NOK 129 million compared to NOK 32 million last year. The result before tax was NOK -38 million compared to NOK -13 million last year, and the result after tax was NOK -6 million compared to NOK -26 million last year. Operating revenue for Q3 alone amounted to NOK 381 million compared to NOK 528 million last year. The operating result was NOK -13 million compared to NOK -3 million last year. The result before tax was NOK -42 million compared to NOK -37 million last year, and the result after tax was NOK -32 million compared to NOK -35 million last year. At the end of Q3 the group s balance was NOK 1,522 million compared to NOK 2,206 at the same point in time last year. Total shareholders equity amounted to NOK 421 million compared to NOK 613 million last year. The book equity ratio is 28%. During the same period net interest bearing liabilities decreased from NOK 1,177 million to NOK 790 million. As far as the accounts are concerned the demerger of Fjord Domstein Holding became effective in Q3. This means that Pieters is no longer part of the group and 100% of the Enghav Holding subsidiary is now owned. As part of the restructuring of the group the whitefish fillet business area will be transferred from the Industrial activities to the Value added activities. The whitefish trading business area will be wound up and sales of bait will be included in the pelagic fish business area. Ervik Havfiske will have responsibility for sales of sea frozen products from the longliners. The changes will be introduced at the beginning of next year. This means that from the start of Q3, Ervik Havfiske will be treated as an associated company in accordance with the shareholders equity method instead of a jointly controlled business. The accounts for 2001 have been revised to ensure all the figures can be properly compared. The 50% ownership of Ervik Havfiske remains an important strategic investment for the group, which secures access to raw materials and assures bait sales. Omsetning pr. marked Operating revenues per market NOK mill. Q Q Q Marked Market Proforma Proforma EU EU Asia Asia Øst-Europa Eastern Europe Norge Norway Andre Other Sum Total Kvartalsrapport/3 rd. Quarter Report 2002

2 Industriaktivitetene Industrial activities Industriaktivitetene hadde pr. 3. kvartal driftsinntekter på kr 808 mill. mot kr 911 mill. i fjor. Driftsresultatet var kr 46 mill. mot kr 11 mill. i fjor. For 3. kvartal alene var driftsinntekter kr 312 mill. mot kr 309 mill. i fjor, og driftsresultat på kr -11 mill. mot kr 6 mill. i fjor. Pelagisk Fisk Pelagisk fisk bidro i pr. 3.kvartal med driftsinntekter på kr 543 mill. mot kr 562 mill. i fjor. Driftsresultatet var kr 29 mill. mot kr 26 mill. i fjor. Av nedgangen i driftsresultatet på kr 55 mill. er kr 20 mill. mengdeavvik og kr 35 mill. marginavvik. I 3. kvartal alene var driftsinntektene på kr 250 mill. mot kr 205 mill. i fjor, og driftsresultat kr -2 mill. mot kr 3 mill. i fjor. The Industrial activities operating revenue amounted to NOK 808 million by the end of Q3 compared to NOK 911 last year. The operating result was NOK -46 million compared to NOK 11 million last year. Operating revenue for Q3 alone amounted to NOK 312 million compared to NOK 309 million last year, and the operating result was NOK -11 million compared to NOK -6 million last year. Pelagic Fish Pelagic fish had contributed an operating revenue amounting to NOK 543 million by the end of Q3 compared to NOK 562 million last year. The operating result was NOK -29 million compared to NOK 26 million last year. The NOK 55 million reduction in the operating result is accounted for by a NOK 20 million difference in quantity and a NOK 35 million difference with respect to margins. Operating revenue for Q3 alone amounted to NOK 250 million compared to NOK 205 million last year, and the operating result was NOK -2 million compared to NOK 3 million last year. 3.Kvartalsrapport/3 rd. Quarter Report 2002 På grunn av lavsesong i fisket og en vanskelig markedssituasjon har aktiviteten i 3. kvartal vært lav. Det var god tilgang på makrell i september, men sildefisket kom ikke i gang før i oktober på grunn av uenighet om nye minstepriser. Markedet for makrell har vært godt, og hele produksjonen er solgt med normale marginer. Når det gjelder sild, er markedssituasjonen fortsatt krevende. I oktober og så langt i november har aktiviteten tatt seg vesentlig opp. Det har vært god råstofftilgang av både sild, makrell og hestemakrell. Det forventes derfor vesentlig bedre resultatutvikling for pelagisk fisk i 4. kvartal. Due to this being the off-season for these types of fish and the difficult market situation, activity in Q3 was low. Mackerel was readily available in September but the herring fishing did not really get fully underway before October due to a disagreement regarding new minimum prices. The market for mackerel has been good and all our production was sold with normal margins. When it comes to herring, the market situation is still difficult. Activity increased significantly in October and so far this has continued in November. Herring, mackerel and horse mackerel raw materials have been readily available. The result for pelagic fish is therefore expected to improve significantly in Q4. 3. Kvartalsrapport/3 rd. Quarter Report

3 3.Kvartalsrapport/3 rd. Quarter Report 2002 Pelagisk nøkkeltall Makrell Mackerel % % Sild Herring % % Lodde Capelin 0 0 0% % Sum Total % % Driftsmargin Operating margin -0,5% 1,5% -5,2% 4,6% EBIT pr. råstoff kg EBIT per kilo raw material -0,06 0,10-0,32 0,23 Innkjøpspris Purchase price Pelagic key figures Råstoff tonn Raw material tons Q Q Avvik Avvik Discrepancy Discrepancy Makrell Mackerel 2% 18% Sild Herring -23% 26% Hvitfisk filet Hvitfisk filet bidro pr. 3. kvartal med driftsinntekter på kr 127 mill. mot kr 172 mill. i fjor. Driftsresultatet var kr -4 mill. mot kr 17 mill. i fjor. I 3. kvartal alene var driftsinntektene kr 35 mill. mot kr 56 mill. i fjor, og driftsresultat kr -3 mill. mot kr 8 mill. i fjor. Det negative resultatet skyldes lav kapasitetsutnyttelse på grunn av ferieavvikling, og at sommeren er lavsesong for salg av hvitfisk filet. De iverksatte tiltakene for å effektivisere driften og bedre lønnsomheten har hatt positiv resultateffekt. For å øke fokuseringen på ferdigvarer og bedre samordningen mellom produksjon og marked, vil forretningsområdet fra årsskiftet bli flyttet fra Industriaktivitetene til Ferdigvareaktivitetene. Hvitfisk trading Pr. 3. kvartal var driftsinntektene på kr 137 mill. mot kr 177 mill. i fjor. Driftsresultatet var kr -13 mill. mot kr 2 mill. i fjor. På grunn av vedvarende svak resultatutvikling, vil forretningsområdet bli avviklet fra årsskiftet. Omsetningen av agn vil inngå i pelagisk fisk. Resultat pr. 3. kvartal er i vesentlig grad påvirket av avviklingsprosessen der betydelige kapasitetskostnader blir belastet forretningsområdet. Det settes inn tiltak for å redusere kostnadene til et minimum når virksomheten avvikles. Whitefish fillets Whitefish fillets contributed an operating revenue amounting to NOK 127 million by the end of Q3 compared to NOK 172 million last year. The operating result was NOK -4 million compared to NOK -17 million last year. Operating revenue for Q3 alone amounted to NOK 35 million compared to NOK 56 million last year, and the operating result was NOK -3 million compared to NOK -8 million last year. The negative result was due to low capacity utilisation due to employees taking their holidays and summer being the off-season as far as sales of whitefish fillets are concerned. The efficiency and profitability enhancing measures we introduced have had a positive influence on the result. In order to focus more on value added products and improve the co-ordination between production and the market, this business area will be moved from the Industrial activities to Value added at the end of this year. Whitefish trading Operating revenue amounted to NOK 137 million by the end of Q3 compared to NOK 177 last year. The operating result was NOK -13 million compared to NOK 2 million last year. Due to the continued weak development of this business area s result it will be wound up at the end of this year. Bait sales will be included with those of pelagic fish. The winding up process has considerably affected the Q3 result. This has led to considerable capacity costs being charged to this business area. Measures are being implemented to reduce costs to a minimum when the business area is wound up Kvartalsrapport/3 rd. Quarter Report 2002

4 Ferdigvareaktivitetene Value added Products Ferdigvarer hadde pr. 3. kvartal driftsinntekter på kr 661 mill. mot kr 824 mill. i fjor og proforma i fjor kr 572 mill. Driftsresultat på kr 14 mill. mot kr 32 mill. i fjor og proforma i fjor kr 23 mill. I 3. kvartal alene var driftsinntektene på kr 83 mill. mot kr 258 mill. i fjor og proforma i fjor kr 83 mill. Driftsresultat på kr 0 mill. mot kr 8 mill. i fjor og proforma i fjor kr 3 mill. Den negative resultatutviklingen skyldes svakt salg i sommermånedene og økte markedsføringskostnader. Salget har tatt seg vesentlig opp i 4. kvartal. For å styrke Domsteins profilering i ferdigvaremarkedet og oppnå bedre samordning av virksomheten har alle selskapene i Ferdigvareaktivitetene endret navn til «Domstein Enghav». «Enghav» skal brukes som hovedvaremerke i alle markeder. Samtidig er det opprettet eget salgsselskap i Danmark og et nytt driftsselskap i Måløy. Value added Products operating revenue amounted to NOK 661 million by the end of Q3 compared to NOK 824 last year, while the proforma figure for last year was NOK 572 million. The operating result was NOK 14 million compared to NOK 32 million last year, while the proforma figure for last year was NOK 23 million. Operating revenue for Q3 alone amounted to NOK 83 million compared to NOK 258 million last year, while the proforma figure for last year was NOK 83 million. The operating result was NOK 0 million compared to NOK 8 million last year, while the proforma figure for last year was NOK 3 million. This negative result development was due to poor sales during the summer and increased marketing costs. Sales have significantly improved in Q4. To raise Domstein s profile in the value added products market and improve business co-ordination all the companies in the value added activities are changing their name to Domstein Enghav. The Enghav trademark will be the main one used in all markets. A separate sales company has been set up in Denmark and a new operating company set up in Måløy. 3.Kvartalsrapport/3 rd. Quarter Report 2002 Ervik Havfiske AS (50%) Ervik Havfiske AS (50%) Domsteins andel av resultatet pr. 3. kvartal var kr 1 mill. mot kr 9 mill. i fjor. For 3. kvartal alene var andelen kr 2 mill. mot kr 6 mill. i fjor. Resultatnedgangen skyldes lavt fangskvantum og lave fiskepriser, samt engangskostnader i forbindelse med et tilknyttet selskap på Island på kr 10 mill. Det gjenstår betydelige kvoter som skal fiskes resten av året. Resultatet forventes derfor å bli vesentlig bedre i 4. kvartal. Domstein s portion of the result amounted to NOK 1 million by the end of Q3 compared to NOK 9 million last year. The share for Q3 alone amounted to NOK -2 million compared to NOK 6 million last year. The weaker result was due to lower catches, lower fish prices and NOK 10 million of one-off costs connected to an associated company in Iceland. We still have significant quotas which will be fished during the rest of the year. Therefore the result is expected to improve considerably in Q4. Fjord Seafood ASA (20,6%) Fjord Seafood ASA (20,6%) Pr. 3. kvartal har Domstein belastet regnskapet med kr 100 mill. som andel av resultatet i Fjord Seafood, samt utvanningseffekt av emisjon. I samme periode i fjor ga aksjeposten i Fjord Seafood et positivt bidrag på kr 14 mill. For 3. kvartal alene er regnskapet belastet med kr 9 mill. mot kr 22 mill. i fjor. Det negative resultatet skyldes hovedsakelig lave laksepriser. Redusert produksjonsvekst forventes å gi bedre balanse i laksemarkedet og føre til høyere priser. Fjord Seafood har iverksatt omfattende tiltak for å redusere driftskostnader og bedre lønnsomheten. As per the end of Q3 Domstein has charged NOK 100 million to the accounts as the share of the result in Fjord Seafood and the dilution effect of the issue. During the same period last year, the shareholding in Fjord Seafood resulted in a positive contribution of NOK 14 million. During Q3 alone NOK 9 million was charged to the accounts compared to NOK 22 million last year. The negative result was mainly due to low salmon prices. Poorer production growth is expected to improve the balance of the salmon market and mean higher prices. Fjord Seafood has implemented comprehensive measures to reduce operating costs and improve profitability. 3. Kvartalsrapport/3 rd. Quarter Report

5 3.Kvartalsrapport/3 rd. Quarter Report 2002 Resultatregnskap konsern Consolidated profit and loss account Group NOK mill. Q Q Netto driftsinntekter Operating revenue 381,4 527, , , ,5 Varekostnad Raw materials and consumables used 326,3 404, , , ,3 Øvrige betalbare driftskostnader Other operating expenses 58,0 110,6 331,7 357,2 516,2 Sum driftskostnader Total operating expenses 384,3 515, , , ,5 EBITDA -2,9 12,5 168,9 79,7 156,0 Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation 8,6 11,9 34,6 36,5 49,2 EBITA -11,5 0,6 134,3 43,2 106,8 Goodwill avskrivninger Goodwill amortization 1,8 3,8 5,4 11,2 15,3 EBIT -13,3-3,2 128,9 32,0 91,5 Inntekt på investering i tilknyttet selskap Income from investments in associated companies -11,6-15,7-100,3 22,9-118,8 Netto finanskostnader Net financial expenses -17,7-17,7-66,5-68,2-87,4 Ordinært resultat før skatt P/L before tax -42,6-36,6-37,9-13,3-114,7 Skattekostnad Taxes -10,6-1,4-44,0 12,4 22,4 Resultat etter skatt P/L after tax -32,0-35,3 6,1-25,7-137,0 Minoritetsandel Minority share -0,1 0,2-0,3 0,1 0,1 Driftsmargin Operating margin -3,5% -0,6% 8,0% 1,9% 3,5% Resultat pr. aksje (NOK) Profit per share -0,615-0,683 0,123-0,585-2,974 Egenkapitalrentabilitet Return on equity 1,8% -7,2% -33,4% Avkastning sysselsatt kapital Return on capital employed 3,0% 4,2% -0,9% Egenkapitalandel (inkl. min. int.) Book equity ratio 27,6% 27,8% 23,4% Balanse konsern Consolidated balance sheet Group NOK mill Immaterielle eiendeler Intangible fixed assets 74,3 289,5 235,0 336,7 Varige driftsmidler Tangible fixed assets 376,8 448,0 471,8 450,8 Finansielle anleggsmidler Financial fixed assets 534,0 462,3 523,7 408,0 Anleggsmidler Total fixed assets 985, , , ,5 Ikke rentebærende omløpsmidler Non-interest-bearing current assets 526,2 977,6 773,9 708,7 Bankinnskudd, kontanter o.l. Bank deposits, cash in hand etc. 10,7 28,2 39,9 30,4 Omløpsmidler Current assets 536, ,8 813,8 739,1 Sum eiendeler Total assets 1.521, , , ,6 Egenkapital Equity 421,3 613,3 478,6 340,9 Minoritetsinteresser Minority interests -0,6 0,0 0,0 0,0 Egenkapital og minoritetsinteresser Total equity 420,7 613,3 478,6 340,9 Avsetning for forpliktelser Provisions 81,4 64,7 121,0 68,1 Rentebærende langsiktig gjeld Interest-bearing long term liabilities 513,1 813,4 692,1 806,2 Langsiktig gjeld Total long term liabilities 594,6 878,1 813,1 874,3 Rentebærende kortsiktig gjeld Interest-bearing current liabilities 297,1 398,8 447,4 448,5 Ikke-rentebærende kortsiktig gjeld Non interest-bearing current liabilities 209,5 315,5 305,2 270,8 Kortsiktig gjeld Current liabilities 506,6 714,2 752,6 719,4 Sum egenkapital og gjeld Total liabilities and equity 1.521, , , , Kvartalsrapport/3 rd. Quarter Report 2002

6 Kontantstrømoppstilling konsern Consolidated cash flow statement Group NOK mill Kontantstrøm operasjonelle aktiviteter Net cash flow from operating activities Kontantstrøm investeringsaktiviteter Net cash flow from investment activities Kontantstrøm finansieringsaktiviteter Net cash flow from financial activities Effekt av valutakursendringer Effect of changes in exchange rates Endring av kontanter og innskudd Net change in cash and bank deposits Kontanter og innskudd ved periodens begynnelse Cash and bank deposits at beginning of period Kontanter og innskudd ved periodens slutt Cash and bank deposits at end of period Netto driftsinntekter pr. forretningsområde Operating revenues per business area NOK mill. Q Q Kvartalsrapport/3 rd. Quarter Report 2002 Pelagisk Pelagic fish 250,5 205,0 543,5 562,0 Hvitfisk filet Whitefish fillets 34,7 56,0 127,0 172,0 Trading Trading 26,5 48,0 137,1 177,0 Ervik Havfiske 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum industri Total industry 311,7 309,0 807,6 911,0 Ferdigvare Value Added 83,0 83,0 83,0 252,0 Pieters (Fjord Domstein Holding) 0,0 175,0 577,8 572,0 Sum ferdigvare Total Value Added 83,0 258,0 660,8 824,0 Eliminering Eliminations -13,3-39,0 136,6-78,0 Sum driftsinntekter Total operating revenues 381,4 528, , ,0 Driftsresultat pr.forretningsområde Operating profits per business area NOK mill. Q Q Pelagisk Pelagic fish -2,3 3,0-29,1 26,0 Hvitfisk filet White fish fillets -3,4-8,0-3,7-17,0 Trading Trading -5,0-1,0-13,5 2,0 Ervik Havfiske 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum industri Total industry -10,7-6,0-46,3 11,0 Ferdigvare Value Added -0,4 3,0-0,4 12,0 Pieters (Fjord Domstein Holding) 0,0 5,0 14,4 20,0 Sum ferdigvare Total Value Added -0,4 8,0 14,0 32,0 Eliminering Eliminations -2,2-5,0 161,2-11,0 Sum driftsresultat Total operating profits -13,3-3,0 128,9 32,0 3. Kvartalsrapport/3 rd. Quarter Report

7 Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY. Tel.: (+47) Fax: (+47)

8 3 Quarterly Kvartalsrapport 2002 report Kvartalsrapport/3 rd. Quarter Report 2002

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak salget av eierandelen i Pieters som ble gjennomført med virkning f.o.m. 3. kvartal.

Nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak salget av eierandelen i Pieters som ble gjennomført med virkning f.o.m. 3. kvartal. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2002 Quarterly report 2002 2 Domstein konsernet Konsernets driftsinntekter var pr. 4. kvartal kr 2.073 mill mot kr 2.587 mill i fjor. Driftsresultatet var på kr 132 mill.

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

I finansresultat inngår tap på investeringer i tilknyttede selskaper på kr 58 mill. 2. kvartal og kr 80 mill. for 1. halvår samlet.

I finansresultat inngår tap på investeringer i tilknyttede selskaper på kr 58 mill. 2. kvartal og kr 80 mill. for 1. halvår samlet. DOMSTEIN ASA 2 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet mill.kroner Q2 2003 Q2 2002 Q2 2002 H1 2003 H1 2002 H1 2002 proforma proforma Netto driftsinntekter 215 647 274 584 1224 646

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

kvartalsrapport 1 st. Quarter Report 2003

kvartalsrapport 1 st. Quarter Report 2003 1. kvartalsrapport 1 st. Quarter Report 2003 1. k v a r t a l s r a p p o r t 1 s t. Q u a r t e r r e p o r t Domstein Konsern The Domstein Group Mill kroner NOK Mill. Q1 2003 Q1 2002 Proforma Q1 2002

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90

Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90 Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90 3 Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001 3. Kvartalsrapport / 3. Quarterly report 2001 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets

Detaljer

Domstein ASA. Domstein ASA

Domstein ASA. Domstein ASA DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001 2 Domstein ASA Konsernets driftsinntekter var pr. 4. kvartal kr 2.653 mill. mot kr 1.499 mill. i fjor. Driftsresultatet var på kr 119 mill. mot

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

Domstein ASA Domstein ASA

Domstein ASA Domstein ASA 1.Kvartalsrapport/1 st. Quarter Report 2002 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets driftsinntekter var i 1. kvartal kr 586 mill. mot kr 651 mill. i fjor. Driftsresultatet var på kr 12,9 mill. mot kr 41,2

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2006 var kr 489,7 mill. mot kr 441,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 17,5 mill. mot kr 22,4 mill. i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare.

Detaljer

Kvartalsrapport 2002. 2.Kvartalsrapport/2 nd. Quarter Report 2002

Kvartalsrapport 2002. 2.Kvartalsrapport/2 nd. Quarter Report 2002 2 Quarterly Kvartalsrapport 2002 report 2002 2.Kvartalsrapport/2 nd. Quarter Report 2002 2.Kvartalsrapport/2 nd. Quarter Report 2002 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2010 var kr 142,8 mill. mot kr 122,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 4,8 mill. mot kr -0,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2007 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2007 var kr 310,6 mill. mot kr 257,2 mill. i fjor. EBITDA var kr 10,5 mill. mot kr -0,2 mill. i fjor, og EBIT kr 1,9 mill.

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Quarterly report. 4th quarter 2011

Quarterly report. 4th quarter 2011 Quarterly report 4th quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q4 2011 were MNOK 155,2 compared to MNOK 186,2 last year. EBITDA was MNOK -0,7 compared to MNOK 5,4 last year. EBIT was MNOK -4,8

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2010 var kr 186,2 mill. mot kr 156,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 10,0 mill. i fjor. EBIT var kr 2,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2009 var kr 122,1 mill. mot kr 136,0 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -0,9 mill. mot kr 0,9 mill. proforma i fjor.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2010 var kr 129,6 mill. mot kr 118,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,2 mill. mot kr 1,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,8

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2009 var kr 118,8 mill. mot kr 111,5 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,9 mill. mot kr -4,0 mill. proforma i fjor.

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer

Per 30th September there has been a positive cash flow from operations of MNOK 58,7 compared with MNOK 67,7 in the same period last year.

Per 30th September there has been a positive cash flow from operations of MNOK 58,7 compared with MNOK 67,7 in the same period last year. 3rd quarter 2008 Group The Group s operating revenues in Q3 2008 from continued operations were MNOK 119,6 compared with MNOK 138,7 proforma last year. EBITDA was MNOK 1,2 compared with MNOK 6,9 proforma

Detaljer

Fourth quarter report 2008

Fourth quarter report 2008 Fourth quarter report 2008 Group The Group s operating revenues in Q4 2008 from continued operations were MNOK 140,6 compared with MNOK 192,1 proforma last year. EBITDA was MNOK -10,5 compared with MNOK

Detaljer

Net operating revenues 73,4 85,1 EBITDA -1,0-1,3 EBIT -2,5-3,1 Operating margin -3,4 % -3,6 %

Net operating revenues 73,4 85,1 EBITDA -1,0-1,3 EBIT -2,5-3,1 Operating margin -3,4 % -3,6 % 1st quarter 2009 Group The Group s operating revenues in 1st quarter 2009 were MNOK 122,1 compared with MNOK 136,0 proforma last year. EBITDA was MNOK -0,9 compared with MNOK 0,9 proforma last year. EBIT

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2013

Quarterly report. 1st quarter 2013 Quarterly report 1st quarter 2013 Group The Group s operating revenues in Q1 2013 were MNOK 112.5 compared to MNOK 94.8 last year. EBITDA was MNOK 0.5 compared to MNOK -1.0 last year. EBIT was MNOK -2.6

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001

Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001 2 Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001 2. Kvartalsrapport / 2. Quarterly report 2001 Resultatregnskap konsern Consolidated profit and loss account Group NOK mill. Q2 2001 Q2 2000 30.06.2001 30.06.2000

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 119,6 mill. mot kr 138,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,2 mill. mot kr 6,9

Detaljer

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 Sammendrag Q2 Oppkjøp av Iglo Haugesund og Breivik & Co. AS i Bergen. Lavsesong for pelagisk fisk, men økte priser og forbedret resultat i Domstein Pelagic. Press

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 2. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 111,2 mill. mot kr 93,6 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,8 mill. mot kr -2,6

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Net operating revenues 57,9 66,5 142,9 166,5 EBITDA -3,6-2,0-4,9 3,5 EBIT -5,3-4,2-8,4-1,0 Operating margin -9,2 % -6,3 % -5,9 % -0,6 %

Net operating revenues 57,9 66,5 142,9 166,5 EBITDA -3,6-2,0-4,9 3,5 EBIT -5,3-4,2-8,4-1,0 Operating margin -9,2 % -6,3 % -5,9 % -0,6 % 2nd quarter 2008 Group The Group s operating revenues in Q2 2008 from continued operations was MNOK 111,2 compared to MNOK 93,6 proforma last year. EBITDA was MNOK 1,8 compared to MNOK -2,6 proforma last

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 21 Styrket lønnsomhet Webcenter Unique ASA omsatte i Q3 21 for MNOK29,7 mot MNOK29,9 i Q3 2. (-,7%). Driftsresultat før goodwillavskrivninger i Q3 21 ble MNOK3,6 mot 1,4

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005.

Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005. Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005. En betydelig økning av lakseprisen i slutten av andre kvartal resulterte i at konsernet i dette kvartal fikk et driftsresultat (EBIT) på 16,2 mill

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for 2005

Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for 2005 Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for har vært et godt år for Marine Farms ASA. Lakseprisen holdt seg på et relativt høyt nivå gjennom året og konsernet oppnådde en mer effektiv drift. Driftsresultat

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Grenland Group ASA Q2-2006

Grenland Group ASA Q2-2006 Grenland Group ASA Q2-2006 2. kvartals resultat 2006 Hallgeir Skogen President & CEO Magnar Brekka EVP & CFO 11. August 2006 Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Markedsutsikter Hovedpunkter HMS positiv utvikling

Detaljer

Lerøy Seafood Group Preliminary annual result Foreløpig årsregnskap for år 2002

Lerøy Seafood Group Preliminary annual result Foreløpig årsregnskap for år 2002 Lerøy Seafood Group Preliminary annual result 2002 Foreløpig årsregnskap for år 2002 1 Lerøy Seafood Group Lerøy Seafood Group Foreløpige tall for årsresultat 2002 Preliminary results for the year 2002

Detaljer

Kongsberg Gruppen 1. kvartal st Quarter

Kongsberg Gruppen 1. kvartal st Quarter Kongsberg Gruppen 1. kvartal 2003 1 st Quarter Resultatregnskap / Income Statement Driftsinntekter/ Operating revenues 1 639 1 803 6 980 Driftskostnader/ Operating expenses 1 507 1 653 6 307 Avsetning

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 2000 Positivt driftsresultat i Q3 2000 Webcenter Unique ASA kan vise til forbedring av dritfsresultatet i 3. kvartal, etter et svakt første halvår. Driftsinntektene ble på

Detaljer

Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002

Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002 Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002 Hovedpunkter Driftsresultat på 183 millioner kroner før spesielle poster for første halvår er det høyeste som er oppnådd av konsernet, og understreker at landbruksvirksomheten

Detaljer

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) Kvar t al sr appor tq22006 (22.8.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q2 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q2 2006 Driftsinntektene i Q2 utgjorde MNOK 40,9 (39,7). EBITDA ble i Q2 MNOK 5,3 (4,3).

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Q4 2011. Oppsummering av kvartalet: EBITDA (MNOK) - Resultatforbedring på drift i forhold til samme periode året før, med en EBITDA på kr 111 mill.

Q4 2011. Oppsummering av kvartalet: EBITDA (MNOK) - Resultatforbedring på drift i forhold til samme periode året før, med en EBITDA på kr 111 mill. Oppsummering av kvartalet: - Resultatforbedring på drift i forhold til samme periode året før, med en EBITDA på kr 111 mill. - Nedgang i sildekvotene har ført til stor prisoppgang og positiv marginutvikling

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal st Quarterly report 2003

Delårsrapport 1. kvartal st Quarterly report 2003 LERÖY SEAFOOD GROUP Q U A R T E R LY R E P O R T 1 S T Q U A R T E R 20 0 3 - D E L Å R S R A P P O R T 1. K VA R TA L 20 03 Lerøy Seafood Group Lerøy Seafood Group Delårsrapport 1. kvartal 2003 1 st Quarterly

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Page 1of 9 2Q Austevoll Seafood ASA

Page 1of 9 2Q Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 2Q 2007 Konsernets inntekter for 2. kvartal 2007 utgjorde MNOK 886,4 mens driftsresultat før avskrivninger (DA) ble MNOK 265,0 for samme periode. Proforma inntekter for 2. kvartal 2006

Detaljer

Marine Farms ASA Konsernrapport pr 3. kvartal 2005

Marine Farms ASA Konsernrapport pr 3. kvartal 2005 Marine Farms ASA Konsernrapport pr 3. kvartal 2005 Fortsatt gode laksepriser gjorde sitt til at driftsresultat (EBIT) før avsetninger endte på NOK 14,0 mill kr i 3. kvartal 2005 mot et driftsunderskudd

Detaljer

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Financial Report 3 rd quarter 2003

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Financial Report 3 rd quarter 2003 Profdoc ASA Kvartalsrapport 3. kvartal 2003 Financial Report 3 rd quarter 2003 22. October 2003 1 (Oslo 22.10.2003). Profdoc konsernet hadde pr. 30.09.03 en omsetning på NOK 106,5 millioner, en vekst på

Detaljer

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Forskning og utvikling DiaGenic arbeider for tiden med to teknologiske plattformer for å identifisere informative gener for brystkreft og for å finne en

Detaljer

Report for the 3 rd quarter of 2008

Report for the 3 rd quarter of 2008 Report for the 3 rd quarter of 2008 Oslo, 13. oktober, 2008 Tredje kvartal 2008 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer