Kongsberg Gruppen 1. kvartal st Quarter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kongsberg Gruppen 1. kvartal st Quarter"

Transkript

1

2 Kongsberg Gruppen 1. kvartal st Quarter Resultatregnskap / Income Statement Driftsinntekter/ Operating revenues Driftskostnader/ Operating expenses Avsetning for voldgiftssak/ Provision for arbitration case Ordinære av-/nedskrivninger/ Ordinary depreciation/write-downs Driftsresultat (EBITA)*/ Operating profit (EBITA)* Goodwillavskrivninger/ Amortisation of goodwill (23) (19) (81) Driftsresultat/ Operating profit Netto finansposter/ Net financial items (19) (22) (113) Ordinært resultat før skatt/ Ordinary profit before tax (8) Gevinst ved salg av eiendommer/ Gains on sale of properties Skattekostnad/ Tax expense 2 (20) (85) Minoritetsinteresser/ Minority interests - - (3) Resultat konsern/ Net profit (6) Resultat pr. aksje/ Earnings per share (NOK) (0.20) *) Driftsresultat før goodwillavskrivninger og spesielle poster/ Earnings before interest, tax, amortisation and special items Balanse / Balance sheet Eiendeler/ Assets Goodwill Andre anleggsmidler/ Other non-current assets Sum anleggsmidler/ Total non-current assets Bankinnskudd og plasseringer/ Bank deposits and fin. investments Andre omløpsmidler/ Other current assets Sum omløpsmidler/ Total current assets Sum eiendeler/ Total assets Egenkapital og gjeld/ Equity and liabilities Egenkapital/ Equity Rentebærende gjeld/ Interest-bearing debt Forskudd fra kunder/ Prepayments from customers Annen gjeld/ Other liabilities Sum gjeld/ Total liabilities Sum egenkapital og gjeld/ Total equity and liabilities Netto rentebærende gjeld/ Net interest bearing debt Kontantstrømoppstilling / Statement of cash flows Egenkapital / Equity MNOK Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter/ Cash flow from operations 44 (339) 264 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter/ Cash flow from investment activities (75) (120) (301) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter/ Cash flow from financial activities (16) 220 (96) Endring i kontanter og kontantekvivalenter/ Change in cash and cash equivalents (47) (239) 133 Kontanter og kontantekvivalenter IB/ Cash and cash equivalents, opening balance Betalingsmidler UB/ Cash and cash equivalents, closing balance Egenkapital 1.1./ Equity 1 January Resultat konsern/ Net profit (6) Egne aksjer etc./ Treasury shares e.g. 17 Egenkapital UB/ Equity, closing balance 1 752

3 Resultat og balanse Konsernets driftsinntekter ble i 1. kvartal mill. kr. (1 803 mill. kr.). Driftsresultat før avskrivning av goodwill (EBITA) ble 34 mill. kr. (102 mill. kr.). Resultatet påvirkes av en tapt voldgiftssak med 50 mill. kr. EBITA-margin ble 2,1% (5,7%). EBITA-margin eksklusive tapt voldgiftssak ble 5,1%. Driftsresultatet ble 11 mill. kr. (83 mill. kr.). Netto finansposter inklusive tilknyttede selskap ble -19 mill. kr. (-22 mill. kr.). Ordinært resultat før skattekostnad ble -8 mill. kr. (61 mill. kr.). Resultatutviklingen er kommentert under de enkelte virksomhetsområdene. Resultat konsern ble -6 mill. kr. (41 mill. kr.) Resultat pr. aksje ble kr. -0,20 (kr. 1,38). Ordrereserven var mill. kr. i forhold til mill. kr. pr Totalkapitalen i konsernet utgjorde mill. kr. mot mill. kr. ved årsskiftet. Egenkapitalen var mill. kr. eller 31% (1 607 mill. kr.). Ved årsskiftet var egenkapitalen mill. kr. Netto rentebærende gjeld var ved utgangen av 1. kvartal 808 mill. kr., på samme nivå som ved årsskiftet. Regnskapet er utarbeidet etter de samme prinsipper som siste årsregnskap. Income statement and balance sheet KONGSBERG posted consolidated Q1 operating revenues of MNOK (MNOK 1 803). The EBITA came to MNOK 34 (MNOK 102). The result was impacted by the loss of an MNOK 50 arbitration case. The EBITA margin was 2.1 per cent (5.7 per cent). Had it not been for the loss of the arbitration case, the EBITA margin would have been 5.1 per cent. The operating profit was MNOK 11 (MNOK 83). Net financial items, including associated companies, totalled MNOK -19 (MNOK -22). Earnings before tax (EBT) came to MNOK -8 (MNOK 61). Performance trends are discussed under the sections on the individual segments. The net consolidated profit came to MNOK -6 (MNOK 41). The profit per share was NOK (NOK 1.38). The backlog of orders had a scope of MNOK 5 925, compared with MNOK at year-end Total consolidated assets aggregated MNOK 5 668, compared with MNOK at year end. Equity came to MNOK 1 752, or 31 per cent (MNOK 1 607) of total assets. At year end, equity totalled MNOK Net interest-bearing debt was MNOK 808 at the end of Q1, the same as at year end. The accounts have been drawn up on the basis of the same principles as the annual accounts for 2002.

4 Driftsinntekter / Operating revenues - Offshore & Subsea Yachting & Fishery Merchant Marine Eliminering / Elimination (12) - (42) MARITIME DEFENCE & AEROSPACE ØVRIG / OTHER ELIMINERING / ELIMINATION (6) (16) (102) KONSERN / THE GROUP Nøkkeltall / Key figures KONSERN / THE GROUP Avkastning på sysselsatt kapital/ Return on Capital employed *) 6% 11% 13% MARITIME Ordinært resultat før skatt (EBT)/ Ordinary result before tax (EBT) DEFENCE & AEROSPACE Ordinært resultat før skatt (EBT)/ Ordinary result before tax (EBT) (17) *) Ordinært resultat før skatt pluss finanskostnader i prosent (p.a.) av gjennomsnittlig totalkapital minus kortsiktig rentefri gjeld/ Ordinary result before tax plus interest expenses as a percentage of average total assets less short-term interest-free liabilities Driftsresultat / Operating profit Driftsresultat før avskrivning av goodwill og spes.poster (EBITA)/ Driftsresultat (EBIT)/ Earnings before interest, tax, amortisation and special items (EBITA) Operating profit (EBIT) Offshore & Subsea Yachting & Fishery Merchant Marine MARITIME DEFENCE & AEROSPACE (30) (32) ØVRIG / OTHER (7) (5) 0 (8) (6) (3) TILKN. SELSKAP / ASSOCIATES *) 1 (2) (9) 1 (2) (9) KONSERN / THE GROUP *) Resultatandel fra tilknyttede selskap er innarbeidet i segmentene og er trukket ut på egen linje./ The profit/loss share from associated companies has been incorporated into the segments, and specified as a separate item. Driftsresultat før avskrivning av goodwill og spesielle poster (EBITA)/ Earnings before interest, tax, amortisation and special items (EBITA) Merchant Marine 14 % Defence & Aerospace - % Q1 Q2 Q3 Q Yachting & Fishery 13 % Offshore & Subsea 73 %

5 Drifts- og markedsforhold MARITIME Forretningsområdet hadde driftsinntekter på 855 mill. kr. (973 mill. kr.). Driftsresultat før avskrivning av goodwill (EBITA) ble 70 mill. kr. (90 mill. kr.). Resultat før skatt ble 29 mill. kr. (46 mill. kr.). Kongsberg Maritime har som mål å bedre konkurransemessig posisjon og øke organisasjonseffektiviteten. Det arbeides bl.a. med å koordinere salgs- og markedsføringsressursene, og i større grad utnytte felles basisteknologi. Det vurderes å gjennomføre organisasjonsmessige endringer for å nå disse målene. Offshore & Subsea Virksomheten hadde et driftsresultat før avskrivning av goodwill (EBITA) på 51 mill. kr. (60 mill. kr.) og driftsinntekter på 394 mill. kr. (507 mill. kr.). EBITA-marginen økte fra 11,8% i 1. kvartal 2002 til 12,9%. Marginen er opprettholdt gjennom kostnads-reduksjoner. Markedet er fortsatt noe roligere, og ordreinngangen i 1. kvartal var 408 mill. kr., samme nivå som de to foregående kvartalene. Yachting & Fishery Virksomheten hadde driftsinntekter på 216 mill. kr. (215 mill. kr.). Driftsresultat før avskrivning av goodwill (EBITA) var 9 mill. kr. (13 mill. kr.). EBITA-marginen ble 4,2% (6,0%). Marginen er svekket som følge av en endret produktmiks. Det har bl.a. vært «salg» på eldre produkter med lavere margin. Fritidsbåtmarkedet tok seg opp mot slutten av kvartalet, og avtalene med båtbyggere gir resultater. Fiskerisegmentet var noe svakere. Merchant Marine Virksomheten hadde driftsinntekter på 257 mill. kr. (251 mill. kr.). Driftsresultat før avskrivning av goodwill (EBITA) ble 10 mill. kr. (17 mill. kr.). EBITA-marginen ble 3,9% (6,8%). Det er gjennomført kostnadsreduksjoner innen Merchant Marine. Tiltakene vil bl.a. omfatte bemanningsreduksjoner med rundt 40 årsverk. Ordrereserven ved kvartalets utløp utgjorde 614 mill. kr., opp 34 mill. kr. fra årsskiftet. Merchant Marine vant bl.a. en prestisjefylt kontrakt om å levere fem store skipssimulatorer til Cork Institute of Technology i Irland for totalt 80 mill. kr. Leveransen blir en del av en ny maritim høyskole. Operations and Markets MARITIME The business area posted operating revenues of MNOK 855 (MNOK 973). The EBITA came to MNOK 70 (MNOK 90). The EBT amounted to MNOK 29 (MNOK 46). Kongsberg Maritime aspires to improve its competitive position and boost its organisational efficiency. Among other things, efforts are being made to co-ordinate sales and marketing resources, and to better exploit the synergies inherent in sharing basic technology. The business segment is considering whether organisational changes will be required to achieve these goals. Offshore & Subsea The segment earned an EBITA of MNOK 51 (MNOK 60), and reported operating revenues of MNOK 394 (MNOK 507). The EBITA margin increased from 11.8 per cent in Q to 12.9 per cent in Q The margin was maintained by implementing costcutting measures. The market remains slightly softer, and new orders totalled MNOK 408 in Q1, the same level as in the two preceding quarters. Yachting & Fishery The segment posted Q1 operating revenues of MNOK 216 (MNOK 215). The EBITA amounted to MNOK 9 (MNOK 13). The EBITA margin was 4.2 per cent (6.0 per cent). The margin edged down as a result of a change in product mix. Among other things, older products with a lower margin have been on sale. The yacht market picked up towards end quarter, and the agreements with boat builders are paying off. The fisheries segment was slightly weaker. Merchant Marine The segment posted Q1 operating revenues of MNOK 257 (MNOK 251). The EBITA came to MNOK 10 (MNOK 17). The EBITA margin was 3.9 per cent (6.8 per cent). Cost-cutting measures have been implemented in Merchant Marine. The measures will include downsizing by roughly 40 man-years of labour. The backlog of orders added up to MNOK 614 at end quarter, up MNOK 34 since year-end. Merchant Marine won a prestigious contract to supply five large ship simulators worth a total of MNOK 80 to the Cork Institute of Technology in Ireland. The delivery will constitute part of a new maritime college. DEFENCE & AEROSPACE (KDA) Forretningsområdet hadde driftsinntekter på 728 mill. kr. (743 mill. kr.). Driftsresultat før avskrivning av goodwill (EBITA) ble -30 mill. kr. (19 mill. kr.). EBITA-marginen ble -4,1% (2,6%). Resultat før skatt ble -17 mill. kr. (29 mill. kr.). Resultatet i 1. kvartal er påvirket av en tapt voldgiftssak med en underleverandør tilsvarende 50 mill. kr. Saken gjaldt uenighet relatert til utvikling og leveranser av kommunikasjonsutstyr til det norske forsvaret. Forretningsområdet har en ordrereserve ved utgangen av 1. kvartal på mill. kr. mot mill. kr. ved utgangen av Økningen i ordrereserven er i hovedsak knyttet til to store kommunikasjonskontrakter, en kontrakt på 700 mill. kr. med Ungarn og en på 400 mill. kr. med Kuwait. I tillegg er det inngått en kontrakt på 160 mill. kr. med Eurocopter om avansert produksjon av helikopterdeler. DEFENCE & AEROSPACE (KDA) The business area posted operating revenues of MNOK 728 (MNOK 743). The EBITA came to MNOK -30 (MNOK 19). The EBITA margin was -4.1 per cent (2.6 per cent). The EBT amounted to MNOK -17 (MNOK 29). The Q1 result was affected by the loss of a MNOK 50 arbitration case against a sub-contractor. The case referred to a disagreement related to the development and delivery of communications equipment to the Norwegian Armed Forces. The business area had a backlog of orders at the end of Q1 valued at MNOK 4 447, compared with MNOK at the end of The increase in the backlog of orders was largely ascribable to two major communications contracts, one with Hungary worth MNOK 700 and one with Kuwait worth MNOK 400. In addition, the business area signed a contract with a scope of MNOK 160 with Eurocopter for advanced production of helicopter parts.

6 Øvrige forhold I 1. kvartal ble det gjennomført et aksjeprogram for alle ansatte i konsernet på linje med programmene som har blitt tilbudt tidligere år. 478 ansatte tegnet seg for aksjer. Beholdning av egne aksjer er etter dette aksjer. Other matters An employee share programme was conducted for all employees in Q1, corresponding to the share programmes offered in previous years. 478 employees subscribed shares. There were treasury shares left after the sale. Utsiktene fremover Styret forventer fortsatt et godt år også i Utviklingen i internasjonal økonomi er fortsatt usikker og vil kunne påvirke konsernets markeder. Styret vil på denne bakgrunn følge markedsutviklingen nøye gjennom Prospects for the future The Board still expects another good year in Notwithstanding, the considerable uncertainty attached to international economic trends can impact the Group s markets. Accordingly, the Board will monitor market trends closely throughout Kongsberg, 30. april 2003 Styret for Kongsberg Gruppen ASA Kongsberg, 30 April 2003 The Board of Directors of Kongsberg Gruppen ASA

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Kongsberg Gruppen 3. kvartal rd Quarter

Kongsberg Gruppen 3. kvartal rd Quarter Kongsberg Gruppen 3. kvartal 2003 3 rd Quarter Resultatregnskap / Income Statement 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. MNOK 2003 2002 2003 2002 2002 Driftsinntekter/ Operating revenues 1 307 1 415 4 625 5 138 6

Detaljer

Kongsberg Gruppen 2. kvartal 2003 2 nd Quarter

Kongsberg Gruppen 2. kvartal 2003 2 nd Quarter Kongsberg Gruppen 2. kvartal 2003 2 nd Quarter Resultatregnskap / Income Statement 1.4. - 30.6. 1.1. - 30.6. MNOK 2003 2002 2003 2002 2002 Driftsinntekter/ Operating revenues 1 679 1 920 3 318 3 723 6

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Kongsberg Gruppen Årsregnskap (foreløpig) 2003 Annual Accounts (preliminary)

Kongsberg Gruppen Årsregnskap (foreløpig) 2003 Annual Accounts (preliminary) Kongsberg Gruppen Årsregnskap (foreløpig) 2003 Annual Accounts (preliminary) Resultatregnskap / Income Statement 1.10. - 31.12. 1.1. - 31.12. MNOK 2003 2002 2003 2002 Driftsinntekter/ Operating revenues

Detaljer

Kongsberg Gruppen 1. kvartal 2004 1 st Quarter

Kongsberg Gruppen 1. kvartal 2004 1 st Quarter Resultatregnskap/Income Statement Balanse/Balance sheet 31.3. 31.3. 31.12. Driftsinntekter/ Operating revenues 1 526 1 639 6 651 Driftskostnader/ Operating expenses 1 421 1 557 6 068 Ordinære av-/nedskrivninger/

Detaljer

Kongsberg Gruppen 3. kvartal rd Quarter

Kongsberg Gruppen 3. kvartal rd Quarter Resultat / Income Statement 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 2004 2004 Balanse / Balance sheet Driftsinntekter/ Operating revenues 1 428 1 269 4 257 3 920 5 814 Driftskostnader/ Operating expenses (1 240) (1

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Kongsberg Gruppen 1. kvartal st Quarter

Kongsberg Gruppen 1. kvartal st Quarter Resultatregnskap/Income Statement Balanse/Balance sheet 31.3. 31.3. 1.1. MNOK 2005 2004 2005 Driftsinntekter/ Operating revenues 1 577 1 526 6 439 Driftskostnader/ Operating expenses (1 485) (1 415) (6

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Solid halvårsresultat for Kongsberg Gruppen

Solid halvårsresultat for Kongsberg Gruppen 200802 Solid halvårsresultat for Kongsberg Gruppen Kongsberg Gruppen hadde i 1. halvår et driftsresultat før goodwillavskrivninger på 238 mill. kroner (229), etter driftsinntekter på 3.723 mill. kroner

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2006 var kr 489,7 mill. mot kr 441,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 17,5 mill. mot kr 22,4 mill. i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

Fortsatt vekst og resultatfremgang for Kongsberg Gruppen i 3. kvartal

Fortsatt vekst og resultatfremgang for Kongsberg Gruppen i 3. kvartal 301001 Fortsatt vekst og resultatfremgang for Kongsberg Gruppen i 3. kvartal Kongsberg Gruppen hadde pr. 3. kvartal driftsinntekter på 4.374 mill. kroner (3.601), en vekst på 21 prosent sammenlignet med

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Annual accounts (preliminary)

Annual accounts (preliminary) Resultat / Income Statement 1.10. - 31.12. 1.1. - 31.12. MNOK 2005 2004 2005 2004 Balanse / Balance sheet 31.12. 1.1. 31.12. MNOK 2005 2005 2004 Driftsinntekter/ Operating revenues 1 448 1 894 5 705 5

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

1. kvartal Agenda. Hovedtall og hovedhendelser Resultat Posisjoner Utsikter

1. kvartal Agenda. Hovedtall og hovedhendelser Resultat Posisjoner Utsikter 1. kvartal 2003 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Resultat Posisjoner Utsikter 2 Hovedtall og hovedhendelser 3 Hovedtall og hovedhendelser Q1 2003 Driftsinntekter EBITA EBITA-margin EBIT EBT Res. e. Skatt

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

Kongsberg Gruppen 3. kvartal 2004 3 rd Quarter

Kongsberg Gruppen 3. kvartal 2004 3 rd Quarter Resultatregnskap/Income Statement Balanse/Balance sheet 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. MNOK 2004 2003 2004 2003 2003 30.9. 30.9. 31.12. Driftsinntekter/ Operating revenues 1 411 1 307 4 412 4 625 6 651 Driftskostnader/

Detaljer

Kongsberg Gruppen 2. kvartal nd Quarter

Kongsberg Gruppen 2. kvartal nd Quarter Resultatregnskap/Income Statement Balanse/Balance sheet 1.4. - 30.6. 1.1. - 30.6. MNOK 2004 2003 2004 2003 2003 30.6. 30.6. 31.12. Driftsinntekter/ Operating revenues 1 475 1 679 3 001 3 318 6 651 Driftskostnader/

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2010 var kr 142,8 mill. mot kr 122,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 4,8 mill. mot kr -0,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,4

Detaljer

Kongsberg Gruppen 2. kvartal nd Quarter

Kongsberg Gruppen 2. kvartal nd Quarter Resultat / Income Statement Balanse / Balance sheet 1.4. - 30.6. 1.1. - 30.6. 2004 2004 Driftsinntekter/ Operating revenues 1 570 1 475 3 147 3 001 6 439 Driftskostnader/ Operating expenses (1 454) (1

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

Positivt 3. kvartal for KONGSBERG

Positivt 3. kvartal for KONGSBERG 251004 Positivt 3. kvartal for KONGSBERG Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) har et driftsresultat før goodwillavskrivninger i 3. kvartal på 92 mill. kroner (93 mill. kroner). Driftsinntektene var på 1 411 mill.

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

Grenland Group ASA Q2-2006

Grenland Group ASA Q2-2006 Grenland Group ASA Q2-2006 2. kvartals resultat 2006 Hallgeir Skogen President & CEO Magnar Brekka EVP & CFO 11. August 2006 Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Markedsutsikter Hovedpunkter HMS positiv utvikling

Detaljer

1. kvartal 2000 1st quarter 2000. Kongsberg Gruppen ASA

1. kvartal 2000 1st quarter 2000. Kongsberg Gruppen ASA 1. kvartal 1st quarter Kongsberg Gruppen ASA regnskap/statement of Income 1.1.-31.3. 1.1.-31.12. Driftsinntekter/Operating revenues 1 210 1 211 4 945 Avskrivninger/Depreciation 55 46 205 driftskostnader/other

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Interim report To 30 SEPTEMBER 2009 1 Kvartalsrapport STATUS PR. 30.09.09 Innledning Konkurser blant våre kunder og kanselleringer preger resultatet til TTS i årets første

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2010 var kr 186,2 mill. mot kr 156,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 10,0 mill. i fjor. EBIT var kr 2,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2007 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2007 var kr 310,6 mill. mot kr 257,2 mill. i fjor. EBITDA var kr 10,5 mill. mot kr -0,2 mill. i fjor, og EBIT kr 1,9 mill.

Detaljer

Sterkt kvartal med økte marginer for KONGSBERG

Sterkt kvartal med økte marginer for KONGSBERG Sterkt kvartal med økte marginer for KONGSBERG KONGSBERG fortsetter veksten og leverer et driftsresultat (EBITA) på 443 mill. kroner i 1. kvartal (260 mill. kroner), inklusive 39 mill. kroner i engangsposter.

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

I finansresultat inngår tap på investeringer i tilknyttede selskaper på kr 58 mill. 2. kvartal og kr 80 mill. for 1. halvår samlet.

I finansresultat inngår tap på investeringer i tilknyttede selskaper på kr 58 mill. 2. kvartal og kr 80 mill. for 1. halvår samlet. DOMSTEIN ASA 2 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet mill.kroner Q2 2003 Q2 2002 Q2 2002 H1 2003 H1 2002 H1 2002 proforma proforma Netto driftsinntekter 215 647 274 584 1224 646

Detaljer

485 mill. kroner i pluss for Kongsberg Gruppen

485 mill. kroner i pluss for Kongsberg Gruppen 190203 485 mill. kroner i pluss for Kongsberg Gruppen Kongsberg Gruppen fikk i 2002 et driftsresultat før goodwill-avskrivninger på 485 mill. kroner, mot 437 millioner året før. Driftsinntektene steg med

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2009 var kr 122,1 mill. mot kr 136,0 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -0,9 mill. mot kr 0,9 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Fortsatt fremgang for Kongsberg Gruppen

Fortsatt fremgang for Kongsberg Gruppen 140807 Fortsatt fremgang for Kongsberg Gruppen Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) fortsetter den positive fremgangen i 2. kvartal. Både driftsinntekter, driftsresultat og driftsmargin økte sammenlignet med

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA Foreløpig resultat 2001 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Posisjoner Oppsummering 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall 2001 Driftsinntekter

Detaljer

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) Kvar t al sr appor tq22006 (22.8.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q2 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q2 2006 Driftsinntektene i Q2 utgjorde MNOK 40,9 (39,7). EBITDA ble i Q2 MNOK 5,3 (4,3).

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

Kongsberg Gruppen 3. kvartal rd Quarter

Kongsberg Gruppen 3. kvartal rd Quarter Hovedpunkter Key factors Driftsinntekter og resultat noe lavere enn tilsvarende kvartal i fjor, men fortsatt resultatfremgang i forhold til 1. og 2. kvartal og i forhold til akkumulert 2005 Høy ordreinngang

Detaljer

2. kvartal WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG August 20,

2. kvartal WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG August 20, 2. kvartal 2004 WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG August 20, 2004 1 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime - Offshore & Merchant Marine -Yachting& Fishery Kongsberg

Detaljer

Capital Markets Day Finansiell status CFO Arne Solberg

Capital Markets Day Finansiell status CFO Arne Solberg Capital Markets Day 2006 Finansiell status CFO Arne Solberg WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG September 20, 2006 1 Agenda Kongsberg Gruppen et world class teknologiselskap

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Tiltak for bedret lønnsomhet. Utsikter. Agenda

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Tiltak for bedret lønnsomhet. Utsikter. Agenda 19. februar 2004 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Tiltak for bedret lønnsomhet Årsregnskap 2003 (foreløpig) Utsikter WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

Presentation 12 February 2002

Presentation 12 February 2002 Presentation 12 February 2002 Profit & Loss statement MUSD Q401 Q400 2001 2000 205 189 Gross revenue 817 836 26 43 EBITDA 146 162 (20) (17) Depreciation/write-downs (79) (81) 6 26 EBIT 67 81 (4) (8) Net

Detaljer

Quarterly report. 4th quarter 2011

Quarterly report. 4th quarter 2011 Quarterly report 4th quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q4 2011 were MNOK 155,2 compared to MNOK 186,2 last year. EBITDA was MNOK -0,7 compared to MNOK 5,4 last year. EBIT was MNOK -4,8

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

2. kvartal Agenda. Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål

2. kvartal Agenda. Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål 2. kvartal 2003 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål 2 Hovedtall og hovedhendelser 3 Hovedhendelser Volumnedgang som følge

Detaljer

Kongsberg Gruppen Årsregnskap (foreløpig) 2004 Annual Accounts (preliminary)

Kongsberg Gruppen Årsregnskap (foreløpig) 2004 Annual Accounts (preliminary) Resultatregnskap/Income Statement Balanse/Balance sheet 1.10. - 31.12. 1.1. - 31.12. MNOK 2004 2003 2004 2003 31.12. 31.12. MNOK 2004 2003 Driftsinntekter/ Operating revenues 2 027 2 026 6 439 6 651 Driftskostnader/

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 21 Styrket lønnsomhet Webcenter Unique ASA omsatte i Q3 21 for MNOK29,7 mot MNOK29,9 i Q3 2. (-,7%). Driftsresultat før goodwillavskrivninger i Q3 21 ble MNOK3,6 mot 1,4

Detaljer

Sum Total

Sum Total 3.Kvartalsrapport/3 rd. Quarter Report 2002 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets driftsinntekter var pr. 3. kvartal kr 1.605 mill. mot kr 1.658 mill. i fjor. Driftsresultatet var på kr 129 mill. mot kr

Detaljer

Kongsberg Gruppen 3. kvartal rd Quarter

Kongsberg Gruppen 3. kvartal rd Quarter Hovedpunkter Highlights CROWSkontrakt Stigende marginer Godt resultat i 3. kvartal CROWScontract Rising margins Strong Q3 performance Nøkkeltall / Key figures Driftsresultat / EBITA 1.7. 30.9. 1.1. 30.9.

Detaljer

Annual accounts (preliminary)

Annual accounts (preliminary) Hovedpunkter Key factors Økning i både driftsinntekter og driftsresultat Høy ordreinngang og stigende ordrereserve Oppkjøp av Sense Intellifield Increase in operating revenues and operating profit Strong

Detaljer

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter

Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter 3. kvartal 2003 WORLD CLASS through people, technology and dedication WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2009 var kr 118,8 mill. mot kr 111,5 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,9 mill. mot kr -4,0 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Forskning og utvikling DiaGenic arbeider for tiden med to teknologiske plattformer for å identifisere informative gener for brystkreft og for å finne en

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak salget av eierandelen i Pieters som ble gjennomført med virkning f.o.m. 3. kvartal.

Nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak salget av eierandelen i Pieters som ble gjennomført med virkning f.o.m. 3. kvartal. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2002 Quarterly report 2002 2 Domstein konsernet Konsernets driftsinntekter var pr. 4. kvartal kr 2.073 mill mot kr 2.587 mill i fjor. Driftsresultatet var på kr 132 mill.

Detaljer

FORTSATT VEKST OG MARGINFORBEDRINGER

FORTSATT VEKST OG MARGINFORBEDRINGER FORTSATT VEKST OG MARGINFORBEDRINGER KONGSBERG fortsetter veksten og har et driftsresultat (EBITA) på 466 mill. kroner i 2. kvartal (272 mill. kroner). Driftsinntektene ble 3 958 mill. kroner en økning

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

3. kvartal WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG October 25,

3. kvartal WORLD CLASS through people, technology and dedication. KONGSBERG October 25, 3. kvartal 2004 WORLD CLASS through people, technology and dedication KONGSBERG October 25, 2004 1 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime - Offshore & Merchant Marine -Yachting& Fishery

Detaljer

Kongsberg Gruppen 1. kvartal st Quarter

Kongsberg Gruppen 1. kvartal st Quarter Hovedpunkter Highlights Høy ordreinngang og stigende ordrereserve Godt resultat RWS solgt til fire nye land Strong influx of new orders and rising backlog of orders Strong performance RWS sold to four

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2006

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2006 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2006 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2006 Kvartalsrapport 1. KVARTAL 2006 Innledning Resultat pr. aksje i 1. kvartal 2006 var NOK 0,68 basert på en omsetning på 387,4 MNOK og et driftsresultat

Detaljer