Kvartalsrapport Kvartalsrapport/2 nd. Quarter Report 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 2002. 2.Kvartalsrapport/2 nd. Quarter Report 2002"

Transkript

1 2 Quarterly Kvartalsrapport 2002 report Kvartalsrapport/2 nd. Quarter Report 2002

2 2.Kvartalsrapport/2 nd. Quarter Report 2002 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var kr mill. mot kr mill. i fjor. Driftsresultatet var på kr 145 mill. mot kr 39 mill. i fjor. Resultat før skatt var kr 7 mill. mot kr 25 mill. i fjor, og etter skatt kr 39 mill. mot kr 10 mill. i fjor. I 2. kvartal alene var driftsinntektene kr 663 mill. mot kr 493 mill. i fjor. Driftsresultatet var kr 132 mill. mot kr -2 mill. i fjor. Resultat før skatt var kr 28 mill. mot kr 7 mill. i fjor, og etter skatt kr 61 mill. mot kr -1 mill. i fjor. Resultatet er negativt påvirket av den sterke kronekursen og kraftig prisnedgang for både pelagisk fisk og kvitfisk. Inntektssvikten som følge av styrkingen av kronekursen er beregnet til kr 38 mill. Nettogevinsten på kr 165 mill. fra salget av Pieters inngår i driftsresultatet. Aksjeposten i Fjord Seafood er i 1. halvår nedskrevet med til sammen kr 91 mill. som er belastet finansresultatet. Konsernets balanse ved utgangen av 1. halvår var kr mill. mot kr mill. på samme tidspunkt i fjor. Samlet egenkapital var kr 528 mill. mot kr 673 mill. i fjor. Egenkapitalandelen er 26,1% mot 30,7% i fjor. Etter gjennomføringen av Pieters-transaksjonen vil egenkapitalandelen være ca. 30%. Netto rentebærende gjeld er i samme periode redusert fra kr mill. til kr 882 mill. The Group s first half-year operating revenues were NOK 1,249 million compared with NOK 1,144 million for the same period last year. Operating profit was NOK 145 million compared with NOK 39 million for the same period last year. Pre-tax profit was NOK 7 million compared with NOK 25 million for the same period last year, and after tax profit was NOK 39 million, compared with NOK 10 million for the same period last year. In the second quarter alone, operating revenue amounted to NOK 663 million compared with NOK 493 million for the same period last year. Operating profit was NOK 132 million compared with a loss of NOK 2 million for the same period last year. Pre-tax profit was NOK 28 million, compared with NOK 7 million for the same period last year, and after tax profit was NOK 61 million, compared with a loss of NOK 1 million for the same period last year. The strength of the Norwegian krone has had a negative impact on the result, as have the extreme price falls for both pelagic and white fish. The loss of revenue attributed to the strength of the krone has been estimated at NOK 38 million. The net gain of NOK 165 million from the sale of Pieters is included in the operating profit. During the first half-year, the Fjord Seafood shareholding has been written down by a total of NOK 91 million that has been entered against the financial result. The Consolidated Balance Sheet at the end of the first half-year amounted to NOK 2,026 million compared with NOK 2,195 million for the same period last year. Total equity amounted to NOK 528 million compared with NOK 673 million for the same period last year. The equity ratio is 26.1% compared with 30.7% last year. When the Pieters transaction has been completed, the equity ratio will be approx. 30%. Net interest-bearing debt during the same period has been reduced from NOK 1,113 million to NOK 882 million. Omsetning pr. marked Operating revenues per market NOK mill. Q Q Avvik Avvik Marked Market Discrepancy Discrepancy EU EU % % Asia Asia % % Øst-Europa Eastern Europe % % Norge Norway % % Andre Other % % Sum Total % % Industriaktivitetene Industrial activities Industriaktivitetene hadde i 1. halvår driftsinntekter på kr 533 mill. mot kr 631 mill. i fjor. Driftsresultatet var kr -33 mill. mot kr 21 mill. i fjor. For 2. kvartal alene var driftsinntekter kr 216 mill. mot kr 226 mill. i fjor, og driftsresultat på kr -40 mill. mot kr -13 mill. i fjor. The Industrial activities' first half-year operating revenues amounted to NOK 533 million compared with NOK 631 million for the same period last year. The operating loss was NOK 33 million compared with a profit of NOK 21 million for the same period last year. In the second quarter alone, operating revenue amounted to NOK 216 million compared with NOK 226 million for the same period last year, and an operating loss of NOK 40 million compared with a loss of NOK13 million for the same period last year. 2

3 Pelagisk Fisk Pelagisk fisk bidro i 1. halvår med driftsinntekter på kr 293 mill. mot kr 357 mill. i fjor. Driftsresultatet var kr -27 mill. mot kr 23 mill. i fjor. Av nedgangen i driftsresultatet på kr 50 mill. er kr 16 mill. mengdeavvik og kr 34 mill. marginavvik. I 2. kvartal alene var driftsinntektene på kr 87 mill. mot kr 91 mill. i fjor, og driftsresultat kr -38 mill. mot kr -10 mill. i fjor. Pelagic Fish In the first half-year, the pelagic fish contributed operating revenues of NOK 293 million compared with NOK 357 million for the same period last year. The operating loss was NOK 27 million, compared with a profit of NOK 23 million for the same period last year. The NOK 50 million reduction in operating profit is made up of NOK 16 million related to quantity and NOK 34 million related to profit margins. In the second quarter alone, operating revenue amounted to NOK 87 million compared with NOK 91 million for the same period last year, and the operating loss was NOK 38 million compared with a loss of NOK 10 million for the same period last year. 2.Kvartalsrapport/2 nd. Quarter Report 2002 Hovedsesongene for sild og makrell er september-november og januar-mars. 2. kvartal er lavsesong med lite råstoff og lav kapasitetsutnyttelse. I hovedsesongen bygges det opp lagerbeholdninger som selges i lavsesongen Etter en sterk prisoppgang i 2001 og i 1. kvartal 2002 falt prisene kraftig i 2. kvartal. For sild har prisnedgangen vært 30-40%. Dette skyldes både effekten av den høye kronekursen, men også en reaksjon fra markedet på det høye prisnivået. For å redusere risikoen for prisfall på varelageret reduserte Domstein innkjøpene og produksjonen i vintersesongen. Salget av pelagisk fisk i 2. kvartal har likevel gitt et betydelig tap. I tillegg er det i regnskapet avsatt kr 19 mill. for å dekke differansen mellom kostpris og markedspris for varelageret. Domstein hadde ved utgangen av 1. halvår normale lagerbeholdninger for sesongen som forventes å bli realisert før ny sesong uten ytterligere tap. The main seasons for herring and mackerel are from September to November and January to March. The second quarter is the low season, with small quantities of raw materials and low exploitation of capacity. In the main seasons, stocks are built up for sale in the low seasons. Following a strong increase in prices in 2001 and in the first quarter of 2002, prices fell heavily in the second quarter, herring prices by 30-40%. This is both due to the impact of the strength of the Norwegian krone and is also a market reaction to high price levels. In order to reduce the risk of the price of the company s stocks falling, Domstein cut back both purchases and production during the winter season. Sales of pelagic fish in the second quarter have, however, led to appreciable losses. In addition, an allocation of NOK 19 million has been made in the accounts to cover the difference between the cost price and market price of the stocks. At the end of the first half-year, Domstein had normal stock levels for the season and these are expected to be sold before the new season without further losses. Pelagisk nøkkeltall Pelagic key figures Råstoff tonn Raw material tons Q Q Avvik Avvik Discrepancy Discrepancy Makrell Mackerel 0 0 0% % Sild Herring % % Lodde Capelin % % Sum Total % % Driftsmargin Operating margin -43,3% -11,0% -9,1% 6,4% EBIT pr. råstoff kg EBIT per kilo raw material -2,91-1,64-0,42 0,27 Innkjøpspris Purchase price Makrell Mackerel 0% 31% Sild Herring -9% 116% 3

4 2.Kvartalsrapport/2 nd. Quarter Report 2002 Hvitfisk filet Hvitfisk filet bidro i 1. halvår med driftsinntekter på kr 92 mill. mot kr 116 mill. i fjor. Driftsresultatet var kr 0 mill. mot kr 9 mill.i fjor. I 2. kvartal alene var driftsinntektene kr 41 mill. mot kr 51 mill. i fjor, og driftsresultat kr 3 mill. mot kr 7 mill. i fjor. Det har siden årsskiftet vært gjennomført et omstillingsprosjekt med sikte på å vri produksjonen fra frossen torsk til fersk sei, og salget fra standardprodukter til spesialprodukter for egne markedskanaler, samt effektivisering av driften. Prosjektet har vært vellykket, og det forventes positiv resultatutvikling også resten av året. Hvitfisk trading Hvitfisk trading bidro i 1. halvår med driftsinntekter på kr 111 mill. mot kr 129 mill. i fjor. Driftsresultatet var kr -9 mill. mot kr 3 mill. i fjor. I 2. kvartal alene var driftsinntektene kr 66 mill. mot kr 70 mill. i fjor, og driftsresultat kr -6 mill. mot kr 2 mill. ifjor. Nedgangen skyldes lavere priser og lavere marginer for torsk og hvitfisk generelt. I tillegg er forretningsområdet belastet med høyere faste kostnader på grunn av lav kapasitetsutnyttelse. Det vil bli iverksatt tiltak for å redusere kapasitetskostnadene. Ervik Havfiske Ervik Havfiske hadde 1. halvår driftsinntekter på kr 75 mill. mot kr 58 mill. i fjor. Driftsresultat var på kr 6 mill. mot kr 8 mill. i fjor. For 2. kvartal alene var driftinntektene kr 44 mill. mot 28 mill. i fjor. Driftsresultatet var kr 3 mill. mot kr 4 mill. ifjor. Gjennomsnittlig salgspris har gått ned med 9% i forhold til samme periode i fjor. Fangstkvantumet økte med 8%. Ervik Havfiske er et felleskontrollert selskap der 50% av tallene er konsolidert i Domstein-regnskapet. Whitefish fillets In the first half-year, the whitefish fillets contributed operating revenues of NOK 92 million compared with NOK 116 million for the same period last year. The operating result was NOK 0 million compared with a loss of NOK 9 million last year. In the second quarter alone, operating revenue amounted to NOK 41 million compared with NOK 51 million same period last year, and an operating profit of NOK 3 million compared with a loss of NOK 7 million for the same period last year. Since the beginning of 2002, the production has been restructured replacing frozen cod with fresh saithe, specialising products for our own market channels and at the same time making operations more efficient. This project has been successful, and positive result trends are also expected for the rest of the year. Whitefish trading In the first half-year, trading contributed operating revenues of NOK 111 million compared with NOK 129 million for the same period last year. The operating loss was NOK 9 million compared with a profit of NOK 3 million for the same period last year. In the second quarter alone, operating revenue amounted to NOK 66 million compared with NOK 70 million for the same period last year, and the operating loss was NOK 6 million compared with a profit of NOK 2 million for the same period last year. The downturn is a result of lower prices and margins for cod and white fish in general. In addition, this business area suffers from higher fixed costs as a result of low exploitation of capacity. Measures will be taken to reduce the capacity costs. Ervik Havfiske In the first half-year, Ervik Havfiske achieved operating revenues of NOK 75 million compared with NOK 58 million for the same period last year. The operating profit was NOK 6 million compared with NOK 8 million for the same period last year. In the second quarter alone, operating revenue amounted to NOK 44 million compared with NOK 28 million for the same period last year. The operating profit was NOK 3 million compared with NOK 4 million for the same period last year. The average sale price has been reduced by 9%, compared to last year. Catch volumes rose by 8%. Ervik Havfiske is a joint venture company. 50% of its figures are consolidated into the Domstein accounts. Ervik Havfiske fangststatistikk Ervik Havfiske catching figures Tonn/Tons NOK mill. Kr/Kg Tonn/Tons NOK mill. Kr/Kg Tonn/Tons NOK mill. Kr/Kg Q , , ,84 Q , , ,74 H , , ,23 Q3 0, , ,69 Q4 0, , ,61 Total Total , , ,06 4

5 Ferdigvareaktivitetene/Fjord Domstein Holding AS (FDH) Value Added activities/fjord Domstein Holding AS (FDH) Enghav med datterselskapet Festab ble fra årsskiftet lagt inn i FDH som fra før eier Pieters. Domstein og Fjord Seafood eide FDH med 50% på hver. Domsteins 50% andel er tatt inn i regnskapet. FDH er fisjonert med regnskapsmessig virkning fra Etter fisjonen vil Domstein eie Enghav 100% og Fjord Seafood eie Pieters 100%. FDH hadde 1. halvår proforma driftsinntekter på kr mill. mot kr 963 mill. i fjor, og proforma driftsresultat på kr 29 mill. mot kr 39 mill. i fjor. I 2. kvartal alene var driftsinntektene kr 581 mill. mot kr 502 mill. i fjor. Driftsresultatet var kr 11 mill. mot kr 21 mill. i fjor. Kjernevirksomheten i Pieters har hatt god vekst og positiv resultatutvikling. Økningen i driftsinntektene skyldes både organisk vekst og oppkjøpet av Stärk og Dimo i Holland. Nedgangen i driftsresultat skyldes først og fremst kostnader i forbindelse med integreringen og omstillingen av disse selskapene. Det forventes positiv resultateffekt av oppkjøpene f.o.m. andre halvår. Fjord Seafood ASA (20,2%) Fjord Seafood ASA (20,2%) As from the year-end, Enghav and its subsidiary Festab were incorporated into FDH, which already owns Pieters. Domstein and Fjord Seafood each owned 50% shares in FDH. Domstein s 50% share has been incorporated into the accounts. FDH has been demerged with effect in the accounts from 30 June Following the demerger, Domstein will wholly own Enghav and Fjord Seafood will wholly own Pieters. In the first half-year, FDH had proforma operating revenues of NOK 1,156 million compared with NOK 963 million for the first half-year 2001, and a proforma operating profit of NOK 29 million compared with NOK 39 million for the same period last year. In the second quarter alone, operating revenue amounted to NOK 581 million compared with NOK 502 million for the same period last year. The operating profit was NOK 11 million compared with NOK 21 million for the same period last year. Pieters core activities have shown good growth and positive profit developments. The increase in operating revenues was due to both organic growth and the acquisition of Stärk and Dimo in the Netherlands. The reduction in the operating profit was primarily due to costs connected with the integration and reorganisation of these companies. The acquisitions are expected to have a positive effect on the results as from the second half-year. 2.Kvartalsrapport/2 nd. Quarter Report 2002 Andelen av resultatet i Fjord Seafood inngår i finansresultatet som inntekt på investering i tilknyttet selskap. I 1. halvår har Domstein belastet regnskapet med kr -91 mill. som andel av resultatet i Fjord Seafood samt utvanningseffekt av emisjon. I samme periode i fjor ga aksjeposten i Fjord Seafood et positivt bidrag på kr 35 mill. Fjord Seafood har gjennomført emisjoner for til sammen kr 572 mill. Som en del av oppgjøret for Pieters skal det i tillegg utstedes 35 mill. nye aksjer til Domstein som etter dette vil eie vel 20% av selskapet. Fjord Seafood økte i 1. halvår driftsinntektene fra kr mill. til kr mill. Driftsresultatet gikk ned fra kr -6 mill. til kr -103 mill., og resultatet før skatt fra kr -92 mill. til kr -206 mill. Det dårlige resultatet skyldes lave markedspriser for oppdrettslaks. Regnskapet er belastet med kr 50 mill. i ekstraordinære kostnader. Markeds- og prisutsiktene for resten av året og for 2003 er positive. Domstein s share of Fjord Seafood s results is included in the financial results as income from investments in associated companies. In the first half-year, Domstein has debited the accounts by NOK 91 million due to its share of the Fjord Seafood result and the dilution effect of the share issue. During the same period last year, the Fjord Seafood shareholding made a positive contribution of NOK 35 million. Fjord Seafood has carried out a share issue for a total of NOK 572 million. As part of the Pieters' settlement, Domstein will receive an additional 35 million share in Fjord Seafood. Following this, Domstein will own somewhat more than 20% of the company. In the first half-year, Fjord Seafood increased its operating revenues from NOK 1,601 million to NOK 1,908 million. The operating loss increased from NOK 6 million to a loss of NOK 103 million, and the pre-tax loss from NOK 92 million to a loss of NOK 206 million. The poor result was due to low market prices for fish-farmed salmon. The accounts have been debited with NOK 50 million for extraordinary costs. The market and price outlooks for the rest of the year and for 2003 are positive. Kapasitetstilpasning/strukturelle tiltak Capacity adjustment / structural measures Domstein har i 1.halvår hatt negativ resultatutvikling på flere forretningsområder. Styret er tilfreds med at de tiltakene som er iverksatt på hvitfisk filet har vært vellykket. Styret vil prioritere gjennomføring av kapasitetstilpasning og strukturelle tiltak også på de andre forretningsområdene. Det vil i løpet av 2. halvår bli lagt fram en tiltaksplan med sikte på å oppnå betydelig lønnsomhetsforbedring. In the first half-year, Domstein has shown negative result trends in several business areas. The Board is satisfied that the measures that have been implemented for white fish fillets have been successful. The Board will also place priority on capacity adjustment and structural measures in the other business sectors. In the course of the second half-year measures aimed at achieving considerable profitability improvements will be presented. 5

6 2.Kvartalsrapport/2 nd. Quarter Report 2002 Resultatregnskap konsern 2002 Consolidated profit and loss account Group 2002 NOK mill. Q Q Netto driftsinntekter Operating revenue 663,2 493, , , ,3 Varekostnad Raw materials and consumables used 374,0 360,7 781,9 809, ,8 Øvrige betalbare driftskostnader Other operating expenses 140,0 117,7 288,3 259,6 553,1 Sum driftskostnader Total operating expenses 514,0 478, , , ,9 EBITDA 149,2 14,9 178,6 74,7 190,3 Ordinære avskrivninger Ordinary depreciation 15,3 13,4 30,0 28,3 55,8 EBITA 133,9 1,5 148,6 46,4 134,5 Goodwill avskrivninger Goodwill amortization 1,7 3,7 3,6 7,4 15,3 EBIT 132,1-2,2 145,0 39,0 119,2 Inntekt på investering i tilknyttet selskap Income from investments in associated companies -74,0 37,5-92,7 35,6-136,0 Netto finanskostnader Net financial expenses -30,0-28,4-45,3-50,0-84,8 Ordinært resultat før skatt P/L before tax 28,2 6,9 7,0 24,7-101,6 Skattekostnad Taxes -32,4 8,2-32,3 14,6 30,0 Resultat etter skatt P/L after tax 60,6-1,3 39,3 10,1-131,6 Minoritetsandel Minority share 0,7-0,2 0,9 5,6 Driftsmargin Operating margin 19,9% -0,4% 11,6% 3,4% 4,5% Resultat pr. aksje (NOK) Profit per share 1,153-0,028 0,738 0,248-2,794 Egenkapitalrentabilitet Return on equity 23,6% 3,9% -30,8% Avkastning sysselsatt kapital Return on capital employed 4,4% 9,4% 0,4% Egenkapitalandel (inkl. min. int.) Book equity ratio 26,1% 30,7% 21,9% Balanse konsern Consolidated balance sheet Group NOK mill Immaterielle eiendeler Intangible fixed assets 108,0 314,4 267,6 358,6 Varige driftsmidler Tangible fixed assets 508,1 535,1 590,3 528,9 Finansielle anleggsmidler Financial fixed assets 496,9 531,2 545,6 452,7 Anleggsmidler Total fixed assets 1.113, , , ,3 Ikke rentebærende omløpsmidler Non-interest-bearing current assets 896,9 778,4 823,8 734,6 Bankinnskudd, kontanter o.l. Bank deposits, cash in hand etc. 15,9 35,7 48,4 39,2 Omløpsmidler Current assets 912,8 814,1 872,2 773,8 Sum eiendeler Total assets 2.025, , , ,0 Egenkapital Equity 507,6 657,0 479,3 341,4 Minoritetsinteresser Minority interests 20,5 16,1 19,5 14,1 Egenkapital og minoritetsinteresser Total equity 528,2 673,1 498,8 355,5 Avsetning for forpliktelser Provisions 156,6 83,2 138,0 80,7 Rentebærende langsiktig gjeld Interest-bearing long term liabilities 689,9 950,9 867,5 936,9 Langsiktig gjeld Total long term liabilities 846, , , ,6 Rentebærende kortsiktig gjeld Interest-bearing current liabilities 413,3 198,9 452,8 450,7 Ikke-rentebærende kortsiktig gjeld Non interest-bearing current liabilities 237,9 288,7 318,6 290,3 Kortsiktig gjeld Current liabilities 651,2 487,6 771,4 741,0 Sum egenkapital og gjeld Total liabilities and equity 2.025, , , ,0 6

7 Kontantstrømoppstilling konsern Consolidated cash flow statement Group NOK mill Kontantstrøm operasjonelle aktiviteter Net cash flow from operating activities Kontantstrøm investeringsaktiviteter Net cash flow from investment activities Kontantstrøm finansieringsaktiviteter Net cash flow from financial activities Effekt av valutakursendringer Effect of changes in exchange rates Endring av kontanter og innskudd Net change in cash and bank deposits Kontanter og innskudd ved periodens begynnelse Cash and bank deposits at beginning of period Kontanter og innskudd ved periodens slutt Cash and bank deposits at end of period Netto driftsinntekter pr. forretningsområde Operating revenues per business area NOK mill. Q Q Kvartalsrapport/2 nd. Quarter Report 2002 Pelagisk Pelagic fish 87,2 91,0 293,0 357,0 Hvitfisk filet Whitefish fillet 41,0 51,0 92,3 116,0 Trading Trading 65,9 70,0 110,6 129,0 Ervik Havfiske 22,0 14,0 37,3 29,0 Sum industri Total industry 216,1 226,0 533,2 631,0 Ferdigvare Value Added 0,0 92,0 0,0 169,0 Pieters (Fjord Domstein Holding) 290,6 205,0 577,8 397,0 Sum ferdigvare Total Value Added 290,6 297,0 577,8 566,0 Eliminering Eliminations 156,5-29,0 137,7-53,0 Sum driftsinntekter Total operating revenues 663,2 494, , ,0 Driftsresutltat pr.forretningsområde Operating profits per business area NOK mill. Q Q Pelagisk Pelagic fish -37,8-10,0-26,8 23,0 Hvitfisk filet White fish fillet 2,5-7,0-0,3-9,0 Trading Trading -5,6 2,0-8,5 3,0 Ervik Havfiske 1,4 2,0 2,9 4,0 Sum industri Total industry -39,5-13,0-32,7 21,0 Ferdigvare Value Added 0,0 7,0 0,0 9,0 Pieters (Fjord Domstein Holding) 5,5 7,0 14,4 15,0 Sum ferdigvare Total Value Added 5,5 14,0 14,4 24,0 Eliminering Eliminations 166,1-3,0 163,3-6,0 Sum driftsresultat Total operating profits 132,1-2,0 145,0 39,0 7

8 Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY. Tel.: (+47) Fax: (+47)

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

I finansresultat inngår tap på investeringer i tilknyttede selskaper på kr 58 mill. 2. kvartal og kr 80 mill. for 1. halvår samlet.

I finansresultat inngår tap på investeringer i tilknyttede selskaper på kr 58 mill. 2. kvartal og kr 80 mill. for 1. halvår samlet. DOMSTEIN ASA 2 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet mill.kroner Q2 2003 Q2 2002 Q2 2002 H1 2003 H1 2002 H1 2002 proforma proforma Netto driftsinntekter 215 647 274 584 1224 646

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Domstein ASA Domstein ASA

Domstein ASA Domstein ASA 1.Kvartalsrapport/1 st. Quarter Report 2002 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets driftsinntekter var i 1. kvartal kr 586 mill. mot kr 651 mill. i fjor. Driftsresultatet var på kr 12,9 mill. mot kr 41,2

Detaljer

Sum Total

Sum Total 3.Kvartalsrapport/3 rd. Quarter Report 2002 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets driftsinntekter var pr. 3. kvartal kr 1.605 mill. mot kr 1.658 mill. i fjor. Driftsresultatet var på kr 129 mill. mot kr

Detaljer

Nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak salget av eierandelen i Pieters som ble gjennomført med virkning f.o.m. 3. kvartal.

Nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak salget av eierandelen i Pieters som ble gjennomført med virkning f.o.m. 3. kvartal. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2002 Quarterly report 2002 2 Domstein konsernet Konsernets driftsinntekter var pr. 4. kvartal kr 2.073 mill mot kr 2.587 mill i fjor. Driftsresultatet var på kr 132 mill.

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90

Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90 Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90 3 Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001 3. Kvartalsrapport / 3. Quarterly report 2001 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

kvartalsrapport 1 st. Quarter Report 2003

kvartalsrapport 1 st. Quarter Report 2003 1. kvartalsrapport 1 st. Quarter Report 2003 1. k v a r t a l s r a p p o r t 1 s t. Q u a r t e r r e p o r t Domstein Konsern The Domstein Group Mill kroner NOK Mill. Q1 2003 Q1 2002 Proforma Q1 2002

Detaljer

Domstein ASA. Domstein ASA

Domstein ASA. Domstein ASA DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001 2 Domstein ASA Konsernets driftsinntekter var pr. 4. kvartal kr 2.653 mill. mot kr 1.499 mill. i fjor. Driftsresultatet var på kr 119 mill. mot

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2006 var kr 489,7 mill. mot kr 441,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 17,5 mill. mot kr 22,4 mill. i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001

Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001 2 Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001 2. Kvartalsrapport / 2. Quarterly report 2001 Resultatregnskap konsern Consolidated profit and loss account Group NOK mill. Q2 2001 Q2 2000 30.06.2001 30.06.2000

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare.

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2007 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2007 var kr 310,6 mill. mot kr 257,2 mill. i fjor. EBITDA var kr 10,5 mill. mot kr -0,2 mill. i fjor, og EBIT kr 1,9 mill.

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90

Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90 Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90 H e r r i n g Mackerel Resultatregnskap konsern Q1 2001 Q1 2000 2000 Netto driftsinntekter 650 304 1.499 Varekostnad -448-209

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2010 var kr 142,8 mill. mot kr 122,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 4,8 mill. mot kr -0,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

Quarterly report. 4th quarter 2011

Quarterly report. 4th quarter 2011 Quarterly report 4th quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q4 2011 were MNOK 155,2 compared to MNOK 186,2 last year. EBITDA was MNOK -0,7 compared to MNOK 5,4 last year. EBIT was MNOK -4,8

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2010 var kr 186,2 mill. mot kr 156,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 10,0 mill. i fjor. EBIT var kr 2,2

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Net operating revenues 73,4 85,1 EBITDA -1,0-1,3 EBIT -2,5-3,1 Operating margin -3,4 % -3,6 %

Net operating revenues 73,4 85,1 EBITDA -1,0-1,3 EBIT -2,5-3,1 Operating margin -3,4 % -3,6 % 1st quarter 2009 Group The Group s operating revenues in 1st quarter 2009 were MNOK 122,1 compared with MNOK 136,0 proforma last year. EBITDA was MNOK -0,9 compared with MNOK 0,9 proforma last year. EBIT

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2013

Quarterly report. 1st quarter 2013 Quarterly report 1st quarter 2013 Group The Group s operating revenues in Q1 2013 were MNOK 112.5 compared to MNOK 94.8 last year. EBITDA was MNOK 0.5 compared to MNOK -1.0 last year. EBIT was MNOK -2.6

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2010 var kr 129,6 mill. mot kr 118,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,2 mill. mot kr 1,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,8

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2009 var kr 122,1 mill. mot kr 136,0 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -0,9 mill. mot kr 0,9 mill. proforma i fjor.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2009 var kr 118,8 mill. mot kr 111,5 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,9 mill. mot kr -4,0 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Fourth quarter report 2008

Fourth quarter report 2008 Fourth quarter report 2008 Group The Group s operating revenues in Q4 2008 from continued operations were MNOK 140,6 compared with MNOK 192,1 proforma last year. EBITDA was MNOK -10,5 compared with MNOK

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 2. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 111,2 mill. mot kr 93,6 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,8 mill. mot kr -2,6

Detaljer

Per 30th September there has been a positive cash flow from operations of MNOK 58,7 compared with MNOK 67,7 in the same period last year.

Per 30th September there has been a positive cash flow from operations of MNOK 58,7 compared with MNOK 67,7 in the same period last year. 3rd quarter 2008 Group The Group s operating revenues in Q3 2008 from continued operations were MNOK 119,6 compared with MNOK 138,7 proforma last year. EBITDA was MNOK 1,2 compared with MNOK 6,9 proforma

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 Sammendrag Q2 Oppkjøp av Iglo Haugesund og Breivik & Co. AS i Bergen. Lavsesong for pelagisk fisk, men økte priser og forbedret resultat i Domstein Pelagic. Press

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Net operating revenues 57,9 66,5 142,9 166,5 EBITDA -3,6-2,0-4,9 3,5 EBIT -5,3-4,2-8,4-1,0 Operating margin -9,2 % -6,3 % -5,9 % -0,6 %

Net operating revenues 57,9 66,5 142,9 166,5 EBITDA -3,6-2,0-4,9 3,5 EBIT -5,3-4,2-8,4-1,0 Operating margin -9,2 % -6,3 % -5,9 % -0,6 % 2nd quarter 2008 Group The Group s operating revenues in Q2 2008 from continued operations was MNOK 111,2 compared to MNOK 93,6 proforma last year. EBITDA was MNOK 1,8 compared to MNOK -2,6 proforma last

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 119,6 mill. mot kr 138,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,2 mill. mot kr 6,9

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Kvartalsrapport 3/00. Styrets rapport per 3. kvartal 2000

Kvartalsrapport 3/00. Styrets rapport per 3. kvartal 2000 Kvartalsrapport 3/00 Styrets rapport per 3. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 3. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.162,2 815,3 822,5 3.570,9 2.567,0 2.225,1 3.525,7 3.027,4

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 21 Styrket lønnsomhet Webcenter Unique ASA omsatte i Q3 21 for MNOK29,7 mot MNOK29,9 i Q3 2. (-,7%). Driftsresultat før goodwillavskrivninger i Q3 21 ble MNOK3,6 mot 1,4

Detaljer

Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for 2005

Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for 2005 Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for har vært et godt år for Marine Farms ASA. Lakseprisen holdt seg på et relativt høyt nivå gjennom året og konsernet oppnådde en mer effektiv drift. Driftsresultat

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005.

Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005. Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005. En betydelig økning av lakseprisen i slutten av andre kvartal resulterte i at konsernet i dette kvartal fikk et driftsresultat (EBIT) på 16,2 mill

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 356,9 millioner kroner, som var vel 8 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor (348,7).

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 356,9 millioner kroner, som var vel 8 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor (348,7). GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2009. Driftsinntekter 356,9 348,7 1 778,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -17,4-23,1 133,1 EBITA (Driftsres. etter ord. avskrivninger) -31,7-36,6 79,9 EBIT (Driftsres.

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002

Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002 Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002 Hovedpunkter Driftsresultat på 183 millioner kroner før spesielle poster for første halvår er det høyeste som er oppnådd av konsernet, og understreker at landbruksvirksomheten

Detaljer

Rekordhøy omsetning pr 3. kvartal som følge av fortsatt høyt volum og høye laksepriser. Omsetningen er 20 % høyere enn på samme tid i fjor.

Rekordhøy omsetning pr 3. kvartal som følge av fortsatt høyt volum og høye laksepriser. Omsetningen er 20 % høyere enn på samme tid i fjor. HOVEDPUNKTER - 3. KVARTAL: Rekordhøy omsetning pr 3. kvartal som følge av fortsatt høyt volum og høye laksepriser. Omsetningen er 20 % høyere enn på samme tid i fjor. Oppdrettsvirksomheten hadde god tilvekst

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal st Quarterly report 2003

Delårsrapport 1. kvartal st Quarterly report 2003 LERÖY SEAFOOD GROUP Q U A R T E R LY R E P O R T 1 S T Q U A R T E R 20 0 3 - D E L Å R S R A P P O R T 1. K VA R TA L 20 03 Lerøy Seafood Group Lerøy Seafood Group Delårsrapport 1. kvartal 2003 1 st Quarterly

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Bedre marginer Improved margins

Bedre marginer Improved margins Bedre marginer Improved margins Kvartalsrapport/Quarterly report Andre kvartal 2001/Second quarter 2001 Hovedtrekk 1 AKVAsmarts driftsinntekter for første halvår var NOK 132,1 millioner sammenlignet med

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

Lerøy Seafood Group Preliminary annual result Foreløpig årsregnskap for år 2002

Lerøy Seafood Group Preliminary annual result Foreløpig årsregnskap for år 2002 Lerøy Seafood Group Preliminary annual result 2002 Foreløpig årsregnskap for år 2002 1 Lerøy Seafood Group Lerøy Seafood Group Foreløpige tall for årsresultat 2002 Preliminary results for the year 2002

Detaljer

Q4 2011. Oppsummering av kvartalet: EBITDA (MNOK) - Resultatforbedring på drift i forhold til samme periode året før, med en EBITDA på kr 111 mill.

Q4 2011. Oppsummering av kvartalet: EBITDA (MNOK) - Resultatforbedring på drift i forhold til samme periode året før, med en EBITDA på kr 111 mill. Oppsummering av kvartalet: - Resultatforbedring på drift i forhold til samme periode året før, med en EBITDA på kr 111 mill. - Nedgang i sildekvotene har ført til stor prisoppgang og positiv marginutvikling

Detaljer

SuperOffice ASA. Kvartalsrapport Financial statement Q2/2004

SuperOffice ASA. Kvartalsrapport Financial statement Q2/2004 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Financial statement Q2/2004 Vekst og resultatfremgang! For 6 kvartal på rad kan SuperOffice ASA vise til fin omsetningsvekst og sterk resultatforbedring. Den positive utviklingen

Detaljer

Kvartalsrapport. Resultatfremgang for svenske Treindustriselskaper.

Kvartalsrapport. Resultatfremgang for svenske Treindustriselskaper. Kvartalsrapport 1/2002 Resultatfremgang for svenske Treindustriselskaper. Produksjonen ved komponentfabrikken i Midt- Norge er avviklet og bemanningen i den norske limtrevirksomheten reduseres. Begge tiltak

Detaljer

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) Kvar t al sr appor tq22006 (22.8.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q2 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q2 2006 Driftsinntektene i Q2 utgjorde MNOK 40,9 (39,7). EBITDA ble i Q2 MNOK 5,3 (4,3).

Detaljer

Report for the 1st quarter of 2008

Report for the 1st quarter of 2008 Report for the 1st quarter of 2008 Oslo, 10. april, 2008 Første kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. På tross av at påsken i år kom i første kvartal mot i andre kvartal i fjor, forbedret Visma både

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2009

Report for the 2 nd quarter of 2009 Report for the 2 nd quarter of 2009 Oslo, 09. juli, 2009 Andre kvartal 2009 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på

Detaljer

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Forskning og utvikling DiaGenic arbeider for tiden med to teknologiske plattformer for å identifisere informative gener for brystkreft og for å finne en

Detaljer

Report for the 2 nd quarter of 2008

Report for the 2 nd quarter of 2008 Report for the 2 nd quarter of 2008 Oslo, 07. juli, 2008 Andre kvartal 2008 ble Vismas beste noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble på NOK 135m

Detaljer

Report for the 3 rd quarter of 2008

Report for the 3 rd quarter of 2008 Report for the 3 rd quarter of 2008 Oslo, 13. oktober, 2008 Tredje kvartal 2008 ble nok ett sterkt kvartal for Visma. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot samme kvartal i fjor. EBITDA ble

Detaljer

We simplify your business. Report for the 2nd quarter of 2007

We simplify your business. Report for the 2nd quarter of 2007 We simplify your business Report for the 2nd quarter of 2007 Oslo, 6. juli, 2007 Andre kvartal 2007 var meget godt og framgangen fra første kvartal fortsatte. Driftsresultat, EBIT, ble forbedret med 82%

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer