Domstein ASA Domstein ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Domstein ASA Domstein ASA"

Transkript

1 1.Kvartalsrapport/1 st. Quarter Report 2002 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets driftsinntekter var i 1. kvartal kr 586 mill. mot kr 651 mill. i fjor. Driftsresultatet var på kr 12,9 mill. mot kr 41,2 mill. i fjor. Resultat før skatt var kr 21,2 mill. mot kr 17,8 mill. i fjor. Nedgangen i driftsinntekter skyldes først og fremst lavere aktivitet for pelagisk. Finansresultatet er belastet med kr 18,7 mill. som andel av underskuddet i Fjord Seafood. Omsetningen av ferdigvarer har økt med 25%. Salget til Øst-Europa er fordoblet, mens det har vært stabil omsetning til EU. Salget til Asia har gått kraftig tilbake. Nøkkeltall pr. forretningsområde Key figures per business area The Group s first-quarter operating revenues amounted to NOK 586 million, compared to NOK 651 million for the equivalent period last year. The operating profit amounted to NOK 12.9 million, compared to NOK 41.2 million at 31 March The Group suffered a firstquarter loss before tax of NOK 21.2 million compared to a profit of NOK 17.8 million for the first quarter of last year. The fall in operating revenue is primarily due to a lower level of pelagic fishing activity. The financial results have been debited by NOK 18.7 million as the Group s share of the loss in Fjord Seafood. Sales of value added products have increased by 25%. Sales to Eastern Europe have doubled while sales to the EU have remained stable. Sales to Asia have fallen dramatically. NOK mill. Q Q Industri Ferdigvare Industri Ferdigvare Industry % Value added % Industry % Value added % Driftsinntekter Operating revenues 317,1 52% 287,2 48% 405,0 60% 269,0 40% Driftsresultat Operating profit 6,8 43% 8,9 57% 34,0 77% 10,0 23% Omsetning pr. marked Operating revenues per market NOK mill. Q Q Avvik Avvik Discrepancy Discrepancy EU EU % % Asia Asia % % Øst-Europa Eastern Europe % % Norge Norway % % Andre Other % % Sum Total % % Industriaktivitetene Industrial activities Industriaktivitetene hadde driftsinntekter i første kvartal på kr 317 mill. mot kr 405 mill. i fjor, og driftsresultat på kr 7 mill. mot kr 34 mill. i fjor. Pelagisk fisk utgjør 65% av driftsinntektene i industrien. The Industrial activities achieved first-quarter operating revenues of NOK 317 million, compared to NOK 405 million at 31 March 2001, and an operating profit of NOK 7 million as compared to NOK 34 million for the equivalent period last year. Pelagic fish account for 65% of the industry s operating revenues. 14% Trading Trading 6% Hvitfisk filet Whitefish fillets Industri, forretningsområde Industry, business areas 5% Ervik Havfiske 65% Pelagisk Pelagic 2 1. Kvartalsrapport/1 st. Quarter Report 2002

2 Pelagisk Fisk Utfallet av vintersesongen for pelagisk fisk er avgjørende for resultatet i første kvartal. Det har vært en vesentlig nedgang i mengde i år i forhold til i fjor. Innkjøpsprisene for pelagisk fisk har steget kraftig. For sild er prisene tredoblet på 2 år. Q 4 Q 3 Q 2 Q 1 Pelagisk fisk pr. kvartal Pelagic fish per quarter Tusen tonn Thousand tons 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 Pelagisk fisk bidro i 1. kvartal med driftsinntekter på kr 206 mill. mot kr 266 mill. i fjor. Driftsresultat ble kr 11,0 mill. mot kr 33,0 mill. i fjor. Første kvartal er en av høysesongene for pelagisk fisk, men flere forhold har ført til at både råstoffmengde og marginer er kraftig redusert i forhold til i fjor. For sild har kvantumsnedgangen vært på 15%. Dette skyldes i stor grad dårlig tilgjengelighet og vanskelige værforhold i hovedsesongen. Mangel på råstoff presset prisene opp på et nivå som ga industrien sterkt reduserte marginer. Markedet reagerer negativt på prisnivået. Det forventes derfor lavere sildepriser i andre halvår. For å redusere risikoen for prisfall på varelageret ble innkjøpene og produksjonen i sesongen redusert. Det forventes at beholdningene av frossen sild kan selges ut før ny sesong, men uten vesentlige salgsgevinster. For makrell er kvantumsnedgangen på 55%. Det meste av makrellen i første kvartal landes av fartøy fra EU-land. På grunn av dårlig tilgjengelighet og dårlige værforhold i Nordsjøen, har mye av fisket foregått langt vest slik at det har vært lang transportavstand til Norge. Mye av makrellen har derfor blitt levert til pelagiske bedrifter i Irland og Skottland. Markedet for makrell i Japan og Øst-Europa er stabilt og marginene har vært normale. For lodde har kvantumsnedgangen vært på 45%. Dette skyldes avbrudd i produksjonen på grunn av påsken. Det var store landinger de første ukene av april slik at kvantumsnedgangen i sesongen samlet bare var på 15%. Det meste av lodda ligger fortsatt på fryselager og skal selges fram til ny sesong neste vinter. Det forventes stabilt marked og normale marginer for lodde. På grunn av prisutviklingen for sild forventes det også svak resultatutvikling for pelagisk fisk i andre kvartal. Pelagisk nøkkeltall Pelagic key figures The outcome of the pelagic-fishing winter season is crucial to the first-quarter results. There has been a considerable reduction in volume this year compared to last year. The purchase price of pelagic fish has risen strongly. Herring prices have tripled in two years Sild kjøpspris Herring purchase price NOK/kg NOK/kg Pelagic fishing contributed operating revenues of NOK 206 million in the first quarter, compared to NOK 266 million in the equivalent period last year. The operating profit came to NOK 11 million, as against NOK 33 million last year. The first quarter is one of the high seasons for pelagic fishing, but several factors have led to a sharp reduction in both the amounts of raw materials and the margins compared to last year. The volume of herring has fallen by 15%, mainly due to poor accessibility and difficult weather conditions during the main season. The shortage of raw materials pushed prices up to a level that resulted in much lower margins for the industry. The market is reacting negatively to the price level, so lower herring prices are expected during the second half-year. In order to reduce the risk of the price of the company s stocks falling, both purchases and production were cut back during the season. The company s frozen-herring stocks are expected to be sold before the new season, but without any significant profit. The volume of mackerel has fallen by 55%. In the first quarter, most of the mackerel is landed by vessels from EU countries. Due to poor accessibility and weather conditions in the North Sea, a lot of the fishing has taken place far to the west, so that the fish has had to be transported a long way to arrive in Norway. A lot of the mackerel has therefore been delivered to pelagic companies in Ireland and Scotland. The market for mackerel in Japan and Eastern Europe is stable and the margins have been normal. The volume of capelin has fallen by 45% because of production being interrupted due to Easter. Including the catches during the first weeks of April the total reduction in volume for the season as a whole was only 15%. Most of the capelin is still in reefer storage and will be sold until the new season starts next winter. A stable market and normal margins are expected for capelin. Due to the herring-price developments, the results for pelagic fish are expected to be poor in the second quarter too. 1.Kvartalsrapport/1 st. Quarter Report 2002 Råstoff tonn Raw material tons Q Q Avvik Avvik Discrepancy Discrepancy Makrell Mackerel % % Sild Herring % % Lodde Capelin % % Sum Total % % Driftsmargin Operating margin 5,3% 12,4% 4,9% 5,4% EBIT pr. råstoff kg EBIT per kilo raw material 0,22 0,43 0,29 0,25 Innkjøpspris Purchase price Q Q % % Makrell Mackerel 23% 31% Sild Herring 51% 116% Lagerbeholdning i tonn Inventory in tons % % 1. Kvartalsrapport/1 st. Quarter Report

3 1.Kvartalsrapport/1 st. Quarter Report 2002 Hvitfisk filet Hvitfisk filet ga i 1. kvartal et driftsresultat på kr 2,8 mill. mot kr 2,0 mill. i fjor. Nedgangen i driftsresultatet skyldes redusert tilgang av ferskt råstoff. Det er siden årsskiftet gjennomført et omstillingsprosjekt for å vri produksjonen fra frossen torsk til fersk sei, vri salget fra standardprodukter til spesialprodukter for egne markedskanaler, samt effektivisere driften. Prosjektet har så langt vist et betydelig forbedringspotensiale, som vil gi positiv resultateffekt resten av året. Det har vært betydelig bedre tilgang på ferskt råstoff i andre kvartal. Det forventes derfor positiv resultatutvikling Hvitfisk trading Hvitfisk trading ga i 1. kvartal et driftsresultat på kr 2,9 mill mot kr 1 mill. i fjor. Trading har en nedgang i omsetning på 25% i forhold til i fjor. Dette skyldes lavere volum, bl.a. på grunn av mindre fangstmengde fra Ervik Havfiske. Ervik Havfiske Ervik Havfiske hadde 1. kvartal et driftsresultat på kr 3,0 mill. mot kr 4,0 mill. i fjor. Nedgangen i første kvartal skyldes en forskyvning i fangstvolum og verdi. Ervik Havfiske er et felleskontrollert selskap der 50% av tallene er konsolidert i Domstein-regnskapet. Whitefish fillets White-fish fillets suffered an operating loss of NOK 2.8 million in the first quarter, compared to a loss of NOK 2.0 million at 31 March The increase in the operating loss is due to a reduction in the supply of fresh raw materials. Since the year-end, we have carried out a project aimed at turning our production from frozen cod to fresh saithe, turning our sales from standard products to special products for separate marketing channels, and making our operations more effective. So far, this project has shown that the company has a considerable improvement potential and this will have a positive effect on the results for the rest of the year. There has been a significantly greater supply of fresh raw materials during the second quarter. The results are therefore expected to improve. Whitefish trading White-fish trading resulted in an operating loss of NOK 2.9 million for the first quarter, compared to an operating profit of NOK 1 million as at 31 March Trading saw a 25% reduction in sales compared to the equivalent period last year. This is due to a lower volume, among other things owing to Ervik Havfiske s smaller catch volumes. Ervik Havfiske Ervik Havfiske achieved an operating profit of NOK 3.0 million for the first quarter, compared to a profit of NOK 4.0 million for the equivalent period last year. The reduction in the first quarter was due to a displacement of the catch volume and value. Ervik Havfiske is a jointly controlled company. 50% of its figures are consolidated into the Domstein accounts. Ervik Havfiske fangststatistikk Ervik Havfiske catching figures Tonn/Tons NOK mill. Kr/Kg Tonn/Tons NOK mill. Kr/Kg Tonn/Tons NOK mill. Kr/Kg Q , , ,84 Q2 0, , ,74 Q3 0, , ,69 Q4 0, , ,61 Total Total , , ,06 Ferdigvareaktivitetene/Fjord Domstein Holding AS Value Added activities/fjord Domstein Holding AS Enghav med datterselskapet Festab ble fra årsskiftet lagt inn i FDH som fra før eier Pieters. Domstein og Fjord Seafood eier FDH med 50% hver. Domstein s 50% andel er tatt inn i regnskapet. FDH hadde 1. kvartal driftsinntekter på kr 574 mill. mot proforma kr 461 mill. i fjor, og driftsresultat på kr 17,8 mill. mot pro forma kr 18,0 mill. i fjor. Økningen i driftsinntektene skyldes både organisk vekst og oppkjøpet av Stärk og Dimo i Holland. Nedgangen i driftsresultat skyldes først og fremst kostnader i forbindelse med integreringen og omstillingen av disse selskapene. Det forventes positiv resultateffekt av oppkjøpene f.o.m. andre halvår. Kjernevirksomheten i Pieters har hatt god vekst og positiv resultatutvikling. As from the year-end, Enghav and its subsidiary Festab were incorporated into FDH, which already owns Pieters. Domstein and Fjord Seafood each own 50% shares in FDH. Domstein s 50% share has been included in the accounts. FDH had first-quarter operating revenues of NOK 574 million, compared to the pro forma figure of NOK 461 million at 31 March 2001, and the company achieved an operating profit of NOK 17.8 million, compared to the pro forma figure of NOK 18.0 million for the equivalent period last year. The increase in operating revenues was due to both organic growth and the acquisition of Stärk and Dimo in the Netherlands. The reduction in the operating profit was primarily due to costs connected with the integration and reorganisation of these companies. The acquisitions are expected to have a positive effect on the results as from the second half-year. Pieters core activities have shown good growth and positive profit developments Kvartalsrapport/1 st. Quarter Report 2002

4 12% Tyskland Germany 8% Storbritannia UK 6% Sveits Switzerland Salg pr. marked 1. kvartal 2002 Sales by Market 1 st. Quarter % Italia Italy 16% Skandinavia Scandinavia 3% Andre Others 16% Frankrike France 25% Belgia Belgium 10% Nederland The Netherlands Fjord Seafood ASA (26%) Fjord Seafood ASA (26%) 1.Kvartalsrapport/1 st. Quarter Report 2002 Andelen av resultatet i Fjord Seafood inngår i finansresultatet som inntekt på investering i tilknyttet selskap. I 1. kvartal har Domstein belastet regnskapet med kr 18,7 mill. i forhold til kr 1,8 mill. i fjor. Fjord Seafood økte driftsinntektene fra kr 767 mill. til kr 896 mill. Driftsresultatet gikk ned fra kr 41,9 mill. til kr 39,8 mill. og resultatet etter skatt gikk ned fra kr 6,2 mill. til kr 69,1 mill. Det dårlige resultatet skyldes lave markedspriser for oppdrettslaks. I andre kvartal har prisene steget betydelig i hovedmarkedene EU og USA. Det forventes derfor vesentlig resultatforbedring i andre kvartal. Markeds- og prisutsiktene for resten av året og for 2003 er positive. Fjord Cermaq Fjord Cermaq Fjord Seafood, Cermaq og Domstein har inngått avtale om å fusjonere Fjord Seafood med oppdretts- og fiskefórvirksomheten i Cermaq. Samtidig overtar Fjord Seafood Domstein s andel av Pieters, og Domstein overtar Fjord Seafood s andel av Enghav. Aksjonærene i Cermaq og Fjord Seafood vil få henholdsvis 62% og 38% av aksjene i det nye selskapet. Det skal gjennomføres en emisjon på kr mill. Som oppgjør for Pieters får Domstein kr 250 mill. i kontanter og kr 100 mill. i aksjer. Domstein blir sittende med ca 10% av aksjene i det fusjonerte selskapet. Salget av Pieters vil gi Domstein en regnskapsmessig gevinst på ca. kr 180 mill. som blir inntektsført i andre kvartal. Domstein s share of Fjord Seafood s results is included in the financial results as income from investments in associated companies. Domstein has debited the accounts by NOK 18.7 million for the first quarter, compared to NOK 1.8 million for the first quarter Fjord Seafood increased its operating revenues from NOK 767 million to NOK 896 million. It suffered an operating loss of NOK 39.8 million, as compared to an operating profit of NOK 41.9 million for the equivalent period last year, and its loss after tax increased from NOK 6.2 million in the first quarter 2001 to NOK 69.1 million at 31 March The poor result was due to low market prices for fish-farmed salmon. These prices have risen considerably in the main markets the EU and USA in the second quarter, so a significant improvement in the results is expected for the second quarter. The market and price outlooks for the rest of the year and for 2003 are positive. Fjord Seafood, Cermaq and Domstein have entered into an agreement to merge Fjord Seafood with Cermaq s fish-farming and fish-feed operations. At the same time, Fjord Seafood will take over Domstein s share of Pieters, and Domstein will take over Fjord Seafood s share of Enghav. The shareholders in Cermaq and Fjord Seafood will be given 62% and 38% respectively of the shares in the new company. Shares at a value of NOK 1,150 million will be issued. As payment for Pieters, Domstein will receive NOK 250 million in cash and NOK 100 million in shares. Domstein will retain approximately 10% of the shares in the merged company. The sale of Pieters will give Domstein an accounting gain of approximately NOK 180 million, which will be taken to revenue in the second quarter. 1. Kvartalsrapport/1 st. Quarter Report

5 1.Kvartalsrapport/1 st. Quarter Report 2002 Resultatregnskap konsern Consolidated profit and loss account Group NOK mill. Q Q Netto driftsinntekter Operating revenue 585,5 650, , ,3 Varekostnad Raw materials and consumables used 407,9 448, , ,8 Øvrige betalbare driftskostnader Other operating expences 148,2 141,9 553,1 301,5 Sum driftskostnader Total operating expences 556,1 590, , ,3 EBITDA 29,4 59,8 190,3 86,1 Ordinært resultat Ordinary depreciation 14,6 14,8 55,8 34,9 EBITA 14,8 45,0 134,5 51,1 Goodwill avskrivninger Goodwill amortization 1,9 3,8 15,3 3,4 EBIT 12,9 41,2 119,2 47,7 Inntekt på investering i tilknyttet selskap Income from investments in associated companies -18,7-1,8-136,0 216,5 Netto finanskostnader Net financial expenses -15,4-21,6-84,8-89,4 Ordinært resultat før skatt P/L before tax -21,2 17,8-101,6 174,9 Skattekostnad Taxes 0,1 6,4 30,0 43,7 Resultat etter skatt P/L after tax -21,3 11,4-131,6 131,1 Minoritetsandel Minority share 0,2 0,6 5,6 4,1 Driftsmargin Operating margin 2,2% 6,3% 4,5% 3,2% Resultat pr. aksje (NOK) Profit per share Egenkapitalrentabilitet Return on equity -17,7% -1,4% -30,8% 43,5% Avkastning sysselsatt kapital Return on capital employed -0,5% 2,8% 0,4% 19,1% Egenkapitalandel (inkl. min. int.) Book equity ratio 19,7% 16,2% 21,9% 16,8% Balanse konsern Consolidated balance sheet Group NOK mill Immaterielle eiendeler Intangible fixed assets 260,8 373,7 267,6 358,6 Varige driftsmidler Tangible fixed assets 593,2 566,6 590,3 528,9 Finansielle anleggsmidler Financial fixed assets 531,4 480,1 545,6 452,7 Anleggsmidler Total fixed assets 1.385, , , ,3 Ikke rentebærende omløpsmidler Non-interest-bearing current assets 927,7 848,1 823,8 734,6 Bankinnskudd, kontanter o.l. Bank deposits, cash in hand etc. 35,6 37,8 48,4 39,2 Omløpsmidler Current assets 963,3 885,9 872,2 773,8 Sum eiendeler Total assets 2.348, , , ,0 Egenkapital Equity 442,2 357,1 479,3 341,4 Minoritetsinteresser Minority interests 19,8 16,2 19,5 14,1 Egenkapital og minoritetsinteresser Total equity 462,0 373,4 498,8 355,5 Avsetning for forpliktelser Provisions 135,8 85,5 138,0 80,7 Rentebærende langsiktig gjeld Interest-bearing long term liabilities 884,9 993,0 867,5 936,9 Langsiktig gjeld Total long term liabilities 1.020, , , ,6 Rentebærende kortsiktig gjeld Interest-bearing current liabilities 433,4 507,2 452,8 450,7 Ikke-rentebærende kortsiktig gjeld Non-interest-bearing current liabilities 432,6 347,3 318,6 290,3 Kortsiktig gjeld Current liabilities 866,0 854,5 771,4 741,0 Sum egenkapital og gjeld Total liabilities and equity 2.348, , , , Kvartalsrapport/1 st. Quarter Report 2002

6 Kontantstrømoppstilling konsern Consolidated cash flow statement Group NOK mill Kontantstrøm operasjonelle aktiviteter Net cash flow from operating activities Kontantstrøm investeringsaktiviteter Net cash flow from investment activities Kontantstrøm finansieringsaktiviteter Net cash flow from financial activities Effekt av valutakursendringer Effect of changes in exchange rates Endring av kontanter og innskudd Net change in cash and bank deposits Kontanter og innskudd Cash and bank deposits at 1 January Kontanter og innskudd Cash and bank deposits at 31 December Netto driftsinntekter pr. forretningsområde Operating revenues per business area NOK mill. Q Q Kvartalsrapport/1 st. Quarter Report 2002 Pelagisk Pelagic fish 205,8 266, ,1 696,4 Hvitfisk filet Whitefish fillet 51,3 65,0 215,2 186,6 Trading 44,7 59,0 233,8 223,4 Ervik Havfiske 15,3 15,0 90,3 61,2 Sum industri Total industry 317,1 405, , ,6 Ferdigvare Value Added 0,0 77,0 339,3 232,7 Pieters (Fjord Domstein Holding) 287,2 192,0 855,3 161,6 Sum ferdigvare Total Value Added 287,2 269, ,6 394,3 Eliminering Eliminations -18,8-24,0-82,7-62,5 Sum driftsinntekter Total operating revenues 585,5 650, , ,4 Driftsresutltat pr.forretningsområde Operating profits per business area NOK mill. Q Q Pelagisk Pelagic fish 11,0 33,0 49,1 37,9 Hvitfisk filet White fish fillet -2,8-2,0-19,9-16,7 Trading -2,9 1,0 0,1 4,7 Ervik Havfiske 1,5 2,0 27,7 16,1 Sum industri Total industry 6,8 34,0 57,0 42,0 Ferdigvare Value Added 0,0 2,0 38,6 9,3 Pieters (Fjord Domstein Holding) 8,9 8,0 37,1 10,0 Sum ferdigvare Total Value Added 8,9 10,0 75,7 19,3 Eliminering Eliminations -2,8-3,0-13,5-13,7 Sum driftsinntekter Total operating revenues 12,9 41,0 119,2 47,6 1. Kvartalsrapport/1 st. Quarter Report

7 Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY. Tel.: (+47) Fax: (+47)

8 1 Quarterly Kvartalsrapport 2002 report Kvartalsrapport/1 st. Quarter Report 2002

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 2002. 2.Kvartalsrapport/2 nd. Quarter Report 2002

Kvartalsrapport 2002. 2.Kvartalsrapport/2 nd. Quarter Report 2002 2 Quarterly Kvartalsrapport 2002 report 2002 2.Kvartalsrapport/2 nd. Quarter Report 2002 2.Kvartalsrapport/2 nd. Quarter Report 2002 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var

Detaljer

Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90

Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90 Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90 3 Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001 3. Kvartalsrapport / 3. Quarterly report 2001 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets

Detaljer

I finansresultat inngår tap på investeringer i tilknyttede selskaper på kr 58 mill. 2. kvartal og kr 80 mill. for 1. halvår samlet.

I finansresultat inngår tap på investeringer i tilknyttede selskaper på kr 58 mill. 2. kvartal og kr 80 mill. for 1. halvår samlet. DOMSTEIN ASA 2 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet mill.kroner Q2 2003 Q2 2002 Q2 2002 H1 2003 H1 2002 H1 2002 proforma proforma Netto driftsinntekter 215 647 274 584 1224 646

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2007 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2007 var kr 310,6 mill. mot kr 257,2 mill. i fjor. EBITDA var kr 10,5 mill. mot kr -0,2 mill. i fjor, og EBIT kr 1,9 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2009 var kr 122,1 mill. mot kr 136,0 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -0,9 mill. mot kr 0,9 mill. proforma i fjor.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2009 var kr 118,8 mill. mot kr 111,5 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,9 mill. mot kr -4,0 mill. proforma i fjor.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2010 var kr 129,6 mill. mot kr 118,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,2 mill. mot kr 1,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,8

Detaljer

Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001

Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001 2 Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001 2. Kvartalsrapport / 2. Quarterly report 2001 Resultatregnskap konsern Consolidated profit and loss account Group NOK mill. Q2 2001 Q2 2000 30.06.2001 30.06.2000

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 Sammendrag Q2 Oppkjøp av Iglo Haugesund og Breivik & Co. AS i Bergen. Lavsesong for pelagisk fisk, men økte priser og forbedret resultat i Domstein Pelagic. Press

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 2. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 111,2 mill. mot kr 93,6 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,8 mill. mot kr -2,6

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

Net operating revenues 57,9 66,5 142,9 166,5 EBITDA -3,6-2,0-4,9 3,5 EBIT -5,3-4,2-8,4-1,0 Operating margin -9,2 % -6,3 % -5,9 % -0,6 %

Net operating revenues 57,9 66,5 142,9 166,5 EBITDA -3,6-2,0-4,9 3,5 EBIT -5,3-4,2-8,4-1,0 Operating margin -9,2 % -6,3 % -5,9 % -0,6 % 2nd quarter 2008 Group The Group s operating revenues in Q2 2008 from continued operations was MNOK 111,2 compared to MNOK 93,6 proforma last year. EBITDA was MNOK 1,8 compared to MNOK -2,6 proforma last

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90

Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90 Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90 H e r r i n g Mackerel Resultatregnskap konsern Q1 2001 Q1 2000 2000 Netto driftsinntekter 650 304 1.499 Varekostnad -448-209

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for 2005

Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for 2005 Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for har vært et godt år for Marine Farms ASA. Lakseprisen holdt seg på et relativt høyt nivå gjennom året og konsernet oppnådde en mer effektiv drift. Driftsresultat

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

Q4 2011. Oppsummering av kvartalet: EBITDA (MNOK) - Resultatforbedring på drift i forhold til samme periode året før, med en EBITDA på kr 111 mill.

Q4 2011. Oppsummering av kvartalet: EBITDA (MNOK) - Resultatforbedring på drift i forhold til samme periode året før, med en EBITDA på kr 111 mill. Oppsummering av kvartalet: - Resultatforbedring på drift i forhold til samme periode året før, med en EBITDA på kr 111 mill. - Nedgang i sildekvotene har ført til stor prisoppgang og positiv marginutvikling

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2000 STERK VEKST I RESULTAT OG OMSETNING. Selskapets utvikling - omsetning og resultat. Marked. Ekornes ASA, 6222 Ikornnes

FORELØPIG REGNSKAP 2000 STERK VEKST I RESULTAT OG OMSETNING. Selskapets utvikling - omsetning og resultat. Marked. Ekornes ASA, 6222 Ikornnes Ekornes ASA, 6222 Ikornnes FORELØPIG REGNSKAP 2000 STERK VEKST I RESULTAT OG OMSETNING Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 2000 hatt en omsetning på NOK 1.535,8 mill., som tilsvarer

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002

Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002 Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002 Hovedpunkter Driftsresultat på 183 millioner kroner før spesielle poster for første halvår er det høyeste som er oppnådd av konsernet, og understreker at landbruksvirksomheten

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA Austevoll Seafood ASA Delårsrapport 1. kvartal 2007 Page 1 of 10 Konsernets inntekter for 1Q 2007 utgjorde MNOK 848,0, mens driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble MNOK 136,5 for samme periode. Proforma

Detaljer

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003

NORMAN ASA. 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 NORMAN ASA 1. halvår 2003 / 1 st half 2003 Lysaker, 10. juli 2003 / 10 th July 2003 Norman med god lønnsomhet i et utfordrende marked Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 120,5 millioner i første halvår,

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 1999

REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 1999 Ekornes ASA, N-6222 Ikornnes REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 1999 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har per 1999 hatt en omsetning på NOK 943,3 mill., som tilsvarer en økning på NOK 77,5 mill.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Storfusjon. Major merger. Kvartalsrapport/Quarterly report

Storfusjon. Major merger. Kvartalsrapport/Quarterly report Storfusjon Major merger Kvartalsrapport/Quarterly report Andre kvartal 2006/Second quarter 2006 Hovedtrekk AKVAsmart fusjonerer med Polarcirkel og Wavemaster danner AKVA group ASA som blir den klart største

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016

STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 KVARTALSRAPPORT Q1 2016 QUARTERLY REPORT Q1 2016 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2016 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet har forretningsadresse i Oslo

Detaljer

Resultatpresentasjon for fjerde kvartal 2003. Oslo 10. februar 2004. Fredd Causevic Stein Hedemark

Resultatpresentasjon for fjerde kvartal 2003. Oslo 10. februar 2004. Fredd Causevic Stein Hedemark Resultatpresentasjon for fjerde kvartal 2003 Oslo 10. februar 2004 Fredd Causevic Stein Hedemark Oppsummering 2003 MÅLSETNING OM BREAK- EVEN ER NÅDD! 2001 Resultat MNOK 225 2002 Resultat MNOK 72 2003 Resultat

Detaljer

Page 1 of 10 Q1 2008 Austevoll Seafood ASA

Page 1 of 10 Q1 2008 Austevoll Seafood ASA Q1 Page 1 of 10 Q1 2008 2008 Godt konsumfiske i Peru, god produksjon av fiskemel og olje i Norge, begrenset fiske i Chile, stabilt marked for fiskemel, godt marked for konsumprodukter og fiskeolje Konsernets

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Alle tall i NOK 1.000 Q1 12 Q1 11 2011. Driftsinntekter 2 989 018 2 952 389 12 161 571 EBITDA 434 940 611 539 2 045 773 EBITDA % 15 % 21 % 17 %

Alle tall i NOK 1.000 Q1 12 Q1 11 2011. Driftsinntekter 2 989 018 2 952 389 12 161 571 EBITDA 434 940 611 539 2 045 773 EBITDA % 15 % 21 % 17 % Austevoll Seafood ASA 0 Finansiell rapport 1. kvartal 2012 Høye salgsvolum innenfor alle virksomhetsområdene Gode markedsutsikter for konsernets virksomhetsområder Vellykket plassering av obligasjonslån

Detaljer

Markedet for torsk i EU

Markedet for torsk i EU Markedet for torsk i EU v/ruth Kongsvik AqKva-konferansen 2007 Konsumutvikling og trender Tilførsel av fersk torsk til EU Fangstutvikling Oppdrett av torsk Eskportutvikling torsk Prisutvikling Konkurrerende

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

NORMAN ASA. 2. kvartal 2002 / 2 nd Quarter 2002

NORMAN ASA. 2. kvartal 2002 / 2 nd Quarter 2002 NORMAN ASA 2. kvartal 2002 / 2 nd Quarter 2002 Lysaker, 11. juli 2002 / 11 th July 2002 Norman med 25% vekst og 22% EBITDA margin Norman ASA hadde driftsinntekter på NOK 61,7 millioner i 2. kvartal 2002.

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008

1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA 1. kvartal 2008-1th Quarter 2008 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 166,9 mill i 1.kvartal 2008 (NOK 81,2 mill i 1.kvartal 2007). Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA)

Detaljer

Børs og Bacalao Historien om Aker Seafoods

Børs og Bacalao Historien om Aker Seafoods Historien om Aker Seafoods Olav Holst-Dyrnes, Konsernsjef Aker Seafoods ASA Begynnelsen Bilde: Sjømatrådet 2 Fortsettelsen «Angel» blant de første trålerne «Skaidi» (1935-overtatt i 1956) «Hekktind» (1961)

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

Presentation 12 February 2002

Presentation 12 February 2002 Presentation 12 February 2002 Profit & Loss statement MUSD Q401 Q400 2001 2000 205 189 Gross revenue 817 836 26 43 EBITDA 146 162 (20) (17) Depreciation/write-downs (79) (81) 6 26 EBIT 67 81 (4) (8) Net

Detaljer

Finansiell Rapport 3. kvartal. Austevoll Seafood ASA 1. Finansiell rapport 3. kvartal

Finansiell Rapport 3. kvartal. Austevoll Seafood ASA 1. Finansiell rapport 3. kvartal Finansiell Rapport 3. kvartal Austevoll Seafood ASA 1 * Sterkt driftsresultat også i tredje kvartal 2009 * Gode priser og godt marked for laks og ørret * Stabile markeder for konsernets pelagiske produkter,

Detaljer

Report for the 1 st quarter of 2009

Report for the 1 st quarter of 2009 Report for the 1 st quarter of 2009 Oslo, 16. april, 2009 Første kvartal 2009 ble Visma s beste kvartal noensinne. Både omsetning og resultat ble forbedret, målt mot alle tidligere kvartaler. EBITDA ble

Detaljer

2001: Andre Kvartal/Second Quarter

2001: Andre Kvartal/Second Quarter 2001: Andre Kvartal/Second Quarter TANDBERG Television med resultat på 33 millioner kroner Andre kvartal 2001 Omsetning på 374 millioner (+54%) og et overskudd før skatt på 33 millioner kroner Overføring

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 3.kvartal / 3.quarter 2007 Q3 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no Finansiell rapport 3. kvartal 2007 Hovedpunkter 3. kvartal Konsernets inntekter

Detaljer

Delårsrapport / Interim report 2002. 3. kvartal / 3rd quarter

Delårsrapport / Interim report 2002. 3. kvartal / 3rd quarter Delårsrapport / Interim report 2002 3. kvartal / 3rd quarter Kommentarer 3. kvartal 2002 Det implementerte produktivitets- og lønnsomhetsprogrammet gir fortsatt besparelser på kostnadssiden. Målsetningen

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat

REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes ASA, 6222 Ikornnes REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 2000 hatt en omsetning på NOK 373,7 mill., som tilsvarer en økning på NOK 24,9 mill. (7,1%)

Detaljer

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006

WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS. Report for the 4th quarter of 2006 WE SIMPLIFY YOUR BUSINESS Report for the 4th quarter of 2006 Oslo, 31 januar, 2007 Visma oppnådde i 2006 en omsetning på NOK 2306m mot NOK 1907m i 2005. Dette tilsvarer en vekst på 21%. Av dette utgjorde

Detaljer

FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999

FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999 FINANCIAL REPORT 3 rd Quarter 1999 Office Systems ASA (Oslo 27.10.1999) Office Systems ASA ble registrert 6.oktober 1999. Dette er således første kvartalsrapport for selskapet som ble fisjonert fra SuperOffice

Detaljer

Kvartalsrapport Quarterly report. Nr 2-2006. Storfusjon Major merger

Kvartalsrapport Quarterly report. Nr 2-2006. Storfusjon Major merger Kvartalsrapport Quarterly report Nr 2-2006 Storfusjon Major merger Highlights AKVA group ASA established - AKVAsmart, Polarcirkel and the Wavemaster group merged creating the largest technology supplier

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2004

Rapport for 2. kvartal 2004 Høydepunkter: Patent i Europa og USA Fusjon med Mefjorden og godkjenning av børsnotering fra Oslo Børs I andre kvartal har ( DiaGenic ) fortsatt hatt fokus på kjerneområdet; utvikling av en diagnosemetode

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no

DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no DOF ASA 2.kvartal / 2.quarter 2007 Q2 DOF ASA N-5392 Storebø, NORWAY Tel: +47 56 18 10 00 Fax: +47 56 18 10 06 www.dof.no NØKKELTALL/ KEY FIGURES Resultat pr. aksje/ Profit per share 1) 2,43 1,79 3,90

Detaljer

Press release / Pressemelding

Press release / Pressemelding Our ref: 0127AUSSM Dato: 12.08.2013 STRATEGISK KONSOLIDERING INNEN PELAGISK INDUSTRI I EUROPA (AUSS) og Kvefi AS (kontrollert av Kverva AS) kunngjør at de har inngått avtale om sammenslåing av sine respektive

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010

REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 REM OFFSHORE ASA 2. KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 2 KVARTAL 2010-2ND QUARTER 2010 Rem Offshore ASA oppnådde driftsinntekter på NOK 197,4 mill i første halvår 2010. (NOK 478,2 i første halvår 2009 inkl.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2008

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 INTERIM REPORT TO 31 MARCH 2008 1 Kvartalsrapport STATUS PR. 31.03.08 Innledning I 1. kvartal 2008 var fortjeneste pr. aksje NOK 1,11 basert på en omsetning på 870,7 MNOK.

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 4 th quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 4 th quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 4 th quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Interim report To 30 SEPTEMBER 2009 1 Kvartalsrapport STATUS PR. 30.09.09 Innledning Konkurser blant våre kunder og kanselleringer preger resultatet til TTS i årets første

Detaljer

Kommentarer 3. kvartal 1998

Kommentarer 3. kvartal 1998 3. kvartal 30.9.98 SCHIBSTED KONSERN Kommentarer 3. kvartal 1998 Norsk økonomi er preget av usikkerhet, og de norske avisene merker dette på annonseomsetningen. I Sverige viser imidlertid Aftonbladet rekordresultat.

Detaljer

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 2. kvartal 2004 Financial Report 2. quarter 2004

Profdoc ASA. Kvartalsrapport 2. kvartal 2004 Financial Report 2. quarter 2004 Profdoc ASA Kvartalsrapport 2. kvartal 2004 Financial Report 2. quarter 2004 20. August 2004 1 (Oslo 20.08.2004). Profdoc konsernet hadde en omsetning på NOK 86,2 millioner i 1. halvår 2004, en vekst på

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

KVARTALSRAPPORT Q3 2009

KVARTALSRAPPORT Q3 2009 CLIENT COMPUTING EUROPE ASA KVARTALSRAPPORT Q3 29 28. oktober 29 1 HOVEDPUNKTER OG HENDELSER I Q3 Netto driftsinntekter i Q3 29 ble 15,6 MNOK mot 12,8 MNOK i samme periode 28. Dette tilsvarer en økning

Detaljer

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES

www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES www.olympic.no Q1 REPORT 2014 BEST OPERATING PRACTICES Olympic Ship AS hadde i første kvartal 2014 driftsinntekter på NOK 294 m, et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på NOK 139 m og et resultat

Detaljer