Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Domstein-konsernet. Domstein Pelagic"

Transkript

1 4. Kvartalsrapport 2004

2 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor, og EBITA kr 11,5 mill. mot kr 13,3 mill. i fjor. Resultatandelen i tilknyttede selskaper utgjorde kr 8,7 mill. mot kr 51,8 mill. i fjor. Resultatet før skatt var kr 33,4 mill. mot kr 48,6 mill. i fjor, og resultatet etter skatt kr 41,5 mill. mot kr 37,2 mill. i fjor. Driftsinntektene for året 2004 var kr 1 494,5 mill. mot kr 1 363,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 26,5 mill. mot kr 62,5 mill. i fjor. EBITA var kr -8,8 mill. mot kr 28,7 mill. i fjor. Resultatandelen i tilknyttede selskaper utgjorde kr 9,1 mill. mot kr 175,8 mill. i fjor. Resultatet før skatt var kr 64,8 mill. mot kr 206,4 mill. i fjor. Resultatet etter skatt kr 64,3 mill. mot kr 152,8 mill. i fjor. Konsernets balanse ved utgangen av 2004 utgjorde kr mill. mot kr mill. ved utgangen av Nedgangen skyldes først og fremt lavere verdi på aksjeposten i Fjord Seafood som er bokført til kr 2,97 pr. aksje. Bokført egenkapital var kr 206 mill. som tilsvarer en egenkapitalandel på 16,1%. Konsernet hadde utestående konvertible obligasjoner for kr 80 mill. Inklusiv obligasjoner var soliditeten 22,3%. Netto rentebærende gjeld var kr 797 mill. Konsernet hadde i 2004 en positiv kontantstrøm fra driften på kr 1,4 mill. Det er investert kr 17,7 mill. Finansieringsaktiviteter har tilført kr 20,8 mill., og kontantbeholdningen er økt med kr 4,4 mill. Domstein Pelagic Domstein Pelagic omfatter salgsorganisasjonen for pelagisk fisk og produksjonsbedriftene i Kalvåg, Måløy, Selje og Bodø. DOMSTEIN PELAGIC mill.nok Q Q YTD 2004 YTD 2003 Netto driftsinntekter 376,0 428,4 942,1 935,2 Driftsresultat EBITDA 14,7 27,7 27,7 53,2 Driftsresultat EBITA 9,5 22,4 7,3 32,7 Driftsmargin 2,5 % 5,2 % 0,8 % 3,5 % 4. kvartal er høysesong for både makrell og NVG sild. Den samlede råstoffmengden var tonn som er tonn mindre enn i fjor. Nedgangen skyldes lavere norske fiskekvoter og reduserte landinger fra utenlandske båter. Marginene har vært under sterkt press på grunn av hard konkurranse om råstoffet. Råstoffprisene for sild var 60% høyere og for makrell 20% høyere enn i 4. kvartal i fjor. Bl.a. på grunn av ugunstig valutautvikling har det ikke vært mulig å ta denne økningen igjen i markedet. Bruttomarginene ble derfor redusert fra kr 1,70 pr. kg (27%) til kr 1,42 pr kg (18%). Den vanskelige markedssituasjonen førte til betydelig lageroppbygning av frosne sildeprodukter i 4. kvartal. Lagerbeholdningen av sild er i løpet av januar og februar 2005 redusert til et normalt nivå. SILD marginutvikling 2004 Kr/kg 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Jul Aug Sep Okt Nov Des 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Tusen tonn Råstoffpris Bruttomargin Råstoffmengde Dollarkurs

3 Pelagic fish per quarter thousand tons 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Q1 Q2 Q3 Q ,5 13,2 23,4 64, ,0 14,9 28,1 58, ,1 3,6 44,0 55,8 Det forventes en økning i tilgjengelig mengde norsk råstoff i 2005 på 5-10%. Dette vil være positivt for kapasitetsutnyttelsen. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til tilgangen på råstoff fra utenlandske båter på grunn av manglende samordning av ressurskontrollen mellom Norge og EU. Aktiviteten i 1. kvartal 2005 har vært på omtrent samme nivå som i fjor. Domstein Enghav Domstein Enghav består av salgsorganisasjoner ferdigvarer i Norge, Sverige, Danmark og Finland, og produksjonsbedrifter i Måløy, Vardø, Lysekil og Kungshamn. Domstein Enghav har etablert et eget selskap, Domstein Enghav Ferskfisk, som skal drive salg og distribusjon av ferskfisk og ferske fiskeprodukter. Selskapet har vært i drift siden 1. januar 2005 og er allerede i gang med leveranser til dagligvarebutikker i østlandsområdet. For å sikre tilgang til fersk fisk har Domstein Enghav i 2005 gått inn med en 34% eierandel i Ultra Seafood Loppa i Øksnes kommune i Finnmark. DOMSTEIN ENGHAV mill.nok Q Q YTD 2004 YTD 2003 Netto driftsinntekter 146,0 133,0 566,4 499,5 EBITDA -14,3-2,9 5,2 17,4 EBITA -17,7-6,1-8,0 6,2 Driftsmargin -12,1 % -4,6 % -1,4 % 1,2 % Omsetning og EBITA Q4 Q4 YTD YTD pr. land mill.nok Netto driftsinntekter Sverige 67,0 61,6 241,8 203,5 Danmark 12,9 9,6 44,0 29,8 Norge salg 45,3 41,9 189,2 184,4 Måløy produksjon 54,4 48,7 215,6 189,2 EBITA Sverige 2,4 2,1 12,0 4,5 Danmark -1,0-0,9-2,3-2,8 Norge salg -0,1-1,3 3,0 6,7 Måløy produksjon -18,3-6,2-18,6-1,7

4 Driftsinntektene for Domstein Enghav økte i 2004 med 13%. Det har vært svært positiv salg- og resultatutvikling i Sverige, mens nedgangen i Norge skyldes økt konkurranse og tapte marginer i lavprissegmentet. Salgsorganisasjonen i Danmark som ble etablert i 2003, har også positiv utvikling, men omsetningen er ennå ikke høy nok til å dekke kostnadene. Filetfabrikken i Måløy har hatt svært negativ resultatutvikling. Dette skyldes kombinasjonen av høye råstoffpriser og reduserte markedspriser for frosne filetprodukter. Både råstoff- og ferdigvaremarkedet påvirkes sterkt av konkurranse fra lavkostprodusenter i bl.a. Kina. Den vanskelige markedssituasjonen førte til en kraftig lageroppbygging i 4. kvartal. Styret har derfor funnet det nødvendig å foreta en nedskriving av verdien av varelageret med kr 16 mill. Samtidig er produksjonen redusert ved å gå fra to til ett skifts drift. Det tas sikte på at varelageret skal være på et normalt nivå ved utgangen av 1. kvartal For å bli mindre sårbar for konkurransen fra Kina intensiverer Domstein Enghav satsingen mot forbrukermarkedet i Norden. I tillegg til å videreutvikle og modernisere frysesegmentet, vil en satse på å øke salget mot ferskmarkedet. Det skal i 2005 satses sterkere på innovasjon i form av produktutvikling og etablering av nye distribusjonsløsninger. Det forventes at tiltakene har positiv effekt på resultatet for 2005, men det forventes fortsatt press på marginene for frosne varer i 1. kvartal. Ervik Havfiske AS (50%) Ervik Havfiske AS er et fiskebåtrederi med til sammen 12 havgående banklinebåter. Rederiet kontrollerer 12 torskekvoter og 13 hysekvoter i Norge. I tillegg fisker flere av rederiets fartøyer på utenlandske kvoter. Andelen av resultatet i Ervik Havfiske inngår i finansresultatet som inntekt på investering i tilknyttet selskap. ERVIK HAVFISKE mill.nok Q Q YTD 2004 YTD 2003 Netto driftsinntekter 45,5 63,9 179,9 177,4 Resultat etter skatt -10,5-0,3-6,2-14,5 Domsteins andel -5,4-2,7-3,8-8,6 Høye fiskepriser, spesielt for torsk, og god drift har bidratt til positiv resultatutvikling for rederiets virksomhet i Norge i Styret har imidlertid funnet det nødvendig å skrive ned verdien av fartøyer som opererer i utlandet med til sammen kr 14,0 mill. De norske og russiske kvotene for torsk og hyse blir de samme for 2005 som for For båtene som fisker på utenlandske kvoter forventes stabilt driftsgrunnlag. Det forventes også stabile fiskepriser. Fjord Seafood ASA (18,6%) Fjord Seafood er en global produsent av oppdrettslaks og internasjonal ledende leverandør av sjømat med virksomhet bl.a. i Norge, Chile, Skottland,USA og Belgia. Andelen av resultatet i Fjord Seafood inngår i finansresultatet som inntekt på investering i tilknyttet selskap. FJORD SEAFOOD mill.nok Q Q YTD 2004 YTD 2003 Netto driftsinntekter 926, , , ,6 Resultat etter skatt -14,3-224,7-27,1-782,0 Domsteins andel -2,7-49,4-5,1-167,3

5 Aksjonærforhold Domstein ASA er notert på Oslo Børs med tikker DOM. Markedsverdien av selskapet pr var kr 360 mill., basert på kurs kr 5,89. Styret har i henhold til fullmakt fra generalforsamlingen utstedt nye konvertible obligasjoner for kr 20 mill. Obligasjonene er solgt til pålydende. Implementering av IFRS Alle børsnoterte selskaper skal fra 2005 rapportere etter den internasjonale regnskapsstandarden ( IFRS ). Det forventes ikke vesentlige endringer for Domstein ASA. i forbindelse med implementeringen av IFRS. Første rapportering i henhold til den nye standarden blir 1. kvartal 2005 som vil inneholde sammenlignbare tall for 2004 omarbeidet i henhold til IFRS. Implementeringen av IFRS vil utdypes i årsrapporten for Måløy, 25. februar 2005 Styret i Domstein ASA

6 Resultatregnskap konsern 2004 Q Q YTD 2004 YTD 2003 Consolidated profit and loss account Group Nok.mill. Netto driftsinntekt Operating revenue 517,7 496, , ,5 Varekostnad Raw materials and consumables used -424,8-381, , ,1 Øvrige betalbare driftskostnader Other operating expenses -95,4-92,4-323,7-298,9 Sum driftskostnader Total operating expenses -520,1-474, , ,0 EBITDA -2,4 22,3 26,5 62,5 Ordinære avskrivinger Ordinary depreciation -9,0-8,9-35,3-33,8 EBITA -11,5 13,3-8,8 28,7 Goodwill avskrivninger Goodwill amortization -2,3-2,2-9,3-8,6 EBIT -13,8 11,2-18,1 20,0 Inntekt på investering i tilknyttet selskap -8,7-51,8-9,1-175,8 Income from investments in associated companies Netto finanskostnader Net financial expenses -10,9-7,9-37,5-50,6 Ordinært resultat før skatt P/L before tax -33,4-48,6-64,8-206,4 Skattekostnad Taxes -8,1 11,4 0,4 53,5 Resultat etter skatt P/L after tax -41,5-37,2-64,3-152,8 Minoritetsandel Minority share 0,07 0,01-0,15-0,29 Resultat margin Profit margin -8,0 % -7,5 % -4,3 % -11,2 % Driftsmargin Operating margin -2,7 % 2,3 % -1,2 % 1,5 % Resultat pr. aksje (nok) Profit per share -0,69-0,69-1,06-2,91 Utv.resultat pr. aksje (nok) Diluted profit per share -0,61-0,62-0,90-2,67 Avkastning sysselsatt kapital Return on capital employed -2,6 % -13,6 % Egenkapitalandel (inkl min int) Book equity ratio 16,1 % 22,8 % Tidsveiet utestående aksjer Balanse konsern Consolidated balance sheet Group Nok.mill. Immaterielle eiendeler Intangible fixed assets 105,0 159,2 Varige driftsmidler Tangible fixed assets 358,3 373,7 Finansielle anleggsmidler Financial fixed assets 301,1 333,1 Anleggsmidler Total fixed assets 764,4 866,1 Varer Inventories 314,8 218,4 Fordringer Receivables 182,0 214,3 Betalingsmidler Cash and equivalents 17,6 13,1 Omløpsmidler Current assets 514,3 445,8 Sum eiendeler Total assets 1278,7 1311,9 Innskutt egenkapital Equity contributions 205,5 299,3 Opptjent egenkapital Earned equity 0,0 Minoritetsinteresser Minority interests 0,7 0,0 Egenkapital og minoritetsinteresser Total equity 206,2 299,3 Avsetning for forpliktelser Provisions 12,1 57,2 Rentebærende langsiktig gjeld Interest bearing long term liabilities 470,5 489,1 Rentebærende kortsiktig gjeld Interest bearing current liabilities 344,5 293,5 Ikke-rentebærende kortsiktig gjeld Non interest bearing current liabilities 245,5 172,9 Kortsiktig gjeld Current liabilities 589,9 466,3 Sum egenkapital og gjeld Total equity and liabilities 1278,7 1311,9 Netto rentebærende gjeld Net interest bearing debt 797,4 763,6

7 Kontantstrømoppstilling konsern Consolidated cash flow statement Group Kontantstrøm operasjonelle aktiviteter Net cash flow from operating acitvities 1,4 26,4 Kontantstrøm investeringsaktiviteter Net cash flow investment activities -17,7-28,6 Kontantstrøm finansieringsaktiviteter Net cash flow from financial activities 20,8-1,9 Effekt av valutakursendringer Effect on change in exchange rates -0,1 0,5 Endring av kontanter og innskudd Net change in cash and bank deposits 4,4-3,6 Kontanter og innskudd ved periodens begynnelse Cash and bank deposits at start of period 13,1 16,8 Kontanter og innskudd ved periodens slutt Cash and bank deposits at end of period 17,6 13,1 Avstemming av egenkapital Change in equity Egenkapital ved begynnelsen av perioden Equity at the start of the period Resultat i perioden Result for the period Omregningsdifferanser Conversion differences Emisjon Capital increase Andre egenkapital justeringer Other changes in equity Egenkapital ved slutten av perioden Equity at the end of the period ved utarbeidelse av delårsrapporten er det benyttet de samme prinsipper som i årsregnskapet - When preparing interim reports we utilise the same principles as for the annual report - delårsrapporten er i overenstemmelse med delårsrapportstandarden - Interim reports are produced in accordance with the interim report standard

8 Domstein ASA N-6706 Måløy, Norway Tel.: Fax:

Årsrapport 2004 Annual report 2004

Årsrapport 2004 Annual report 2004 Årsrapport 2004 Annual report 2004 Et naturlig valg i fisk og sjømat A natural choice in fish and seafood Innhold Contents To sterke merkevarer Two strong brands 3 Dette er Domstein i dag Domstein today

Detaljer

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013

THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 2013 THON HOLDING HALVÅRSRAPPORT 213 Thon Holding Halvårsrapport 213 Ill. Diagonale, Bjørvika - Oslo Lund/Hagem Arkitekter og Atelier Oslo Side 2 Thon Holding Halvårsrapport 213 Thon Holding Første halvår 213

Detaljer

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold

Contents. Fra oppdrett og fangst til ferdigretter From farming and catching to ready-made meals. Innhold 1 Innhold Contents Fra oppdrett og fangst til ferdigretter side 2 From farming and catching to ready-made meals page 2 Posisjonert for vekst side 4 Positioned for growth page 4 Begivenheter i 2000 side

Detaljer

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter

Schibsted. Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Schibsted Delårsrapport / Interim report 2003 1. kvartal / 1st quarter Kommentarer 1. kvartal 2003 Konsernets driftsresultat i 1. kvartal viser en betydelig forbedring mot 1. kvartal 2002 innen de fleste

Detaljer

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma.

Visma ASA. Financial Report 1st quarter 2003. Contact information. Visma ASA. Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo. www.visma.com visma@visma. Visma ASA Financial Report 1st quarter 2003 Contact information Visma ASA Biskop Gunnerusgt. 6 N-0106 Oslo www.visma.com visma@visma.no CEO Øystein Moan CFO Tore Bjerkan Phone +47 23 15 80 00 Fax +47 23

Detaljer

Økt ordrereserve, gode utsikter

Økt ordrereserve, gode utsikter Aker ASA Delårsrapport 4. kvartal med årsregnskap 2004 Økt ordrereserve, gode utsikter Oslo, 25. februar 2005: Aker-konsernets omsetning i 2004 var 52 mrd kroner og driftsoverskuddet før renter, skatt,

Detaljer

Årsrapport 2006 // Annual report 2006

Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Årsrapport 2006 // Annual report 2006 Visjon: Være et naturlig valg i fisk og sjømat // Vision: To be a natural choice in fish and seafood Innhold // contents 2-3 Visjon Vision 4 Målsettinger og strategi

Detaljer

REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat

REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes ASA, 6222 Ikornnes REGNSKAP FOR 1. KVARTAL 2000 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 2000 hatt en omsetning på NOK 373,7 mill., som tilsvarer en økning på NOK 24,9 mill. (7,1%)

Detaljer

Q1 2010. 10. mai 2010

Q1 2010. 10. mai 2010 client COMPUTING EUROPE asa KvartaLSRAPPORT Q1 21 1. mai 21 1 Hovedpunkter og hendelser i Q1 Netto driftsinntekter Q1 29 ble 16,8 MNOK mot 17,4 MNOK i samme periode i 29. (-3,1%). Svakere driftsresultat

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A

STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 3 STYRETS BERETNING FOR A U S T E V O L L S E A F O O D A S A 2007 Innledning Austevoll Seafood ASA (AUSS) er et vertikalt integrert fiskerikonsern som er engasjert i virksomhet innenfor pelagisk fiskeri,

Detaljer

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international.

HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs goal is to be a leading long-term HAVILA SHIPPING ASA supplier of quality assured supply services to offshore companies, both national and international. Havila Shipping ASAs mål er

Detaljer

1. halvår. 2001 1st half year

1. halvår. 2001 1st half year 1. halvår 2001 1st half year REGNSKAP FOR 1. HALVÅR 2001 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 1. halvår 2001 hatt en omsetning på NOK 839,8 mill., som tilsvarer en økning på NOK 122,0

Detaljer

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010

byggma asa rapport for 1. kvartal 2010 byggma asa rapport for 1. kvartal Rapport for 1. kvartal KONSERN Hovedtall Salgsinntekter 433,1 424,2 EBITDA 16,7 9,2 Netto finans -11,9-4,2 Resultat før skatt -10,4-9,9 Konsernet oppnådde et resultat

Detaljer

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000

Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 >> 2000 Delårsrapport Interim Report 4. KVARTAL/ 31.12.2000 SCHIBSTED KONSERN SCHIBSTED GROUP DELÅRSRAPPORT / INTERIM REPORT >> Resultatregnskap / Income statement SCHIBSTED KONSERN / SCHIBSTED GROUP 1.10.-31.12.99

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2009

Delårsrapport. 1. kvartal 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Nordic Semiconductor ASA 1. kvartal 2009 Driftsinntekter i første kvartal ble 71,5 MNOK, en økning på 12% sammenlignet med 1. kvartal 2008. EBITDA ble 8,3 MNOK i første kvartal,

Detaljer

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013

DOF ASA Finansiell Rapport. 4. kvartal 2013 DOF ASA Finansiell Rapport 4. kvartal 2013 DOF ASA Alfabygget 5392 Storebø NORWAY www.dof.no Innhold Finansiell rapport 4. kvartal 2013... 4 Regnskap 4. kvartal 2013... 9 Konsernets sammendratte resultatregnskap...9

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013

HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 1 Reach Subsea ASA - KONSERNRAPPORT KVARTAL HØYDEPUNKTER TREDJE KVARTAL 2013 // HØYDEPUNKT REACH leverer positivt resultat for tredje kvartal 2013 som et resultat av vellykket oppstart av offshore operasjoner

Detaljer

byggma asa Årsrapport 2008

byggma asa Årsrapport 2008 byggma asa Årsrapport 2008 Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Byggma ASA ledelse 5 Presentasjon av datterselskaper 7 Eiendommer 8 Finansielle hovedtall / Financial key figures 10 Styrets årsberetning 12

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007

- et miljøteknologiselskap. Resultatrapport. .3. kvartal 2007. 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 - et miljøteknologiselskap Resultatrapport.3. kvartal 2007 4. kvartal 2007 foreløpige tall 2007 1 ØKTE INNTEKTER OG REDUSERTE KOSTNADER 2 VIKTIGE HENDELSER 3 FINANSIELLE TALL 4 KONVERTIBELT LÅN 5 FOKUS

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2015. Page 2

STATKRAFT FORSIKRING AS KVARTALSSRAPPORT Q1 2015. Page 2 KVARTALSRAPPORT Q1 2015 QUARTERLY REPORT Q1 2015 KVARTALSSRAPPORT Q1 2015 Page 2 STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2015 Statkraft Forsikring AS er et egenforsikringsselskap eiet av Statkraft AS. Selskapet

Detaljer

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS

VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat 2004 Et godt år for VPS VPS Holding ASA, foreløpig årsresultat Et godt år for VPS (Samme periode i fjor i parentes) VPS Konsern hadde et forbedret resultatet i i forhold til året før. Resultatet etter skatt ble 63,7 MNOK (16,1).

Detaljer

KONSERNLEDELSEN I BYGGMA ASA

KONSERNLEDELSEN I BYGGMA ASA ÅRSRAPPORT 2004 INNHOLD Vekst og utvikling ved administrerende direktør 3 Produktutvikling er grunnlaget for Byggma`s suksess 5 «Alt til huset» 6 Presentasjon av datterselskaper 9 Finansielle hovedtall

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8

Innhold. Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8 Fra verdens ende... Innhold Nøkkeltall 3 Styrets beretning 4 Erklæring fra styret og daglig leder 7 Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse 8 Styret web Selskapsledelsen web Bærekraft og forretningsetikk

Detaljer