Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002"

Transkript

1 Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002 Hovedpunkter Driftsresultat på 183 millioner kroner før spesielle poster for første halvår er det høyeste som er oppnådd av konsernet, og understreker at landbruksvirksomheten er inne i en positiv utvikling. Kverneland-konsernet oppnådde andre kvartal 2002 et driftsresultat på 120 millioner kroner, en resultatforbedring på 6% i forhold til andre kvartal Dette til tross for en tilbakegang innen vinområdet. Driftsmarginen for kvartalet er på 10% for 2002 mot 9% for Driftsresultatet for andre kvartal 2002 er negativt påvirket med 7 millioner kroner som følge av styrking av NOK i forhold til kursnivået i andre kvartal Konsernet har en samlet omsetningsreduksjon på 2% i andre kvartal 2002 mot samme periode i Justert for effekten av den sterke norske kronen dette året, har konsernet en omsetningsøkning på 3% i forhold til andre kvartal Driftsresultat for første halvår er 183 millioner kroner sammenlignet med et resultat eksklusive salgsgevinster for samme periode i 2001 på kr 164 millioner kroner, en resultatfremgang på 12%. Akkumulert er driftsresultatet for 2002 negativt påvirket med 10 millioner kroner som følge av den sterke kronen. Justert for effekten av den sterke kronen er resultatfremgangen på 18%. For første halvår har konsernet en omsetningsøkning i forhold til samme periode i fjor på 6 % etter justering av valutaeffekter med 123 millioner kroner for perioden. Drift og resultat Konsernet oppnådde en omsetning for andre kvartal 2002 på millioner kroner mot millioner kroner for samme periode i fjor. Av konsernets omsetning er kun 2% i norske kroner. Resterende omsetning er salg i Euro eller andre valuta. Omregnet til norske kroner er konsernets omsetning for andre kvartal 65 millioner kroner lavere enn den ville vært dersom krone-kursen var på samme nivå som for fjoråret. Driftsresultat for andre kvartal er på 120 millioner kroner sammenlignet med et driftsresultat på 113 millioner kroner for samme periode i Dette gir en driftsmargin på 10% for andre kvartal 2002 mot 9% for Driftsresultatet er negativt påvirket med 7 millioner kroner på grunn av styrking av NOK i forhold til Euro og andre valuta sammenlignet med andre kvartal Vinområdet hadde et svakt resultat for andre kvartal og for første halvår. Dette representerer en resultatsvekkelse som er omtalt i mer detalj under segmentinformasjonen. 1

2 Konsernet hadde i første halvår 2002 en omsetning på millioner kroner mot millioner kroner for første halvår Justert for gevinst ved salg av anleggsmidler i 2001 representerer dette en omsetningsøkning på 0,5%. Som en følge av styrket NOK er omsetningen i norske kroner negativt påvirket med 123 millioner kroner eller ca 5% i forhold til kursnivået de første seks månedene av Reel omsetningsøkning er derved 6% for første halvår. Salgsinntektene for landbruksområdet var millioner kroner. Dette representerer en økning på 1% i forhold til samme periode i fjor. Vingårdsmekanisering hadde salgsinntekter på 215 millioner kroner. Dette innebærer en salgsnedgang på 5%. Driftsresultat for første halvår er på 183 millioner kroner mot et justert driftsresultat på 164 millioner kroner for første halvår Dette gir en akkumulert driftsmargin på 8% pr 30 juni 2002 mot 7% på samme tidspunkt i fjor. Driftsresultatet er negativt påvirket med totalt 10 millioner kroner på grunn av styrking av NOK i forhold til andre valutaer i perioden. Ordinært resultat for første halvår 2002 er 64 millioner kroner, sammenlignet med 107 millioner kroner samme periode i Skattekostnaden utgjør 89 millioner kroner, eller 55% for første halvår 2002 sammenlignet med 44 millioner kroner, eller 28% for tilsvarende periode i fjor. Som kommunisert tidligere vil betalbar skatt for Kverneland-konsernet over tid ligge i området 35%. Selskapets virksomhet blir utøvet i flere land. I noen av landene er ikke konsernet i skatteposisjon og det påløper følgelig ikke betalbar skatt for konsernets totale omsetning. Konsernets skattekostnad inkluderer også utsatt skatt som bestemmes basert på midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige resultater og skattemessig overskudd. Da det stilles strenge krav til oppføring av utsatte skattefordeler i balansen, samt at det ikke innrømmes skattemessig fradrag for goodwill avskrivninger, medfører dette at skattekostnaden i perioder vil variere i forhold til nominell skattesats for betalbar skatt. Utsatt skattefordel i balansen er ved utgangen av juni på 46 millioner kroner i forhold til 146 millioner kroner ved samme tidspunkt i fjor. For resten av 2002 forventes det ikke vesentlig lavere total skatteprosent enn for første halvår. Selskapet vil regelmessig gi oppdatering på utviklingen i konsernets skatteposisjon. Beregnet betalbar skatt for første halvår utgjør 48 millioner kroner. Estimert utskatt skattekostnad er i tillegg kalkulert til 41 millioner kroner. Resultat pr aksje utgjør kr 5,51 pr aksje mot kr 10,99 pr aksje for første halvår i fjor. Utvannet resultat pr aksje utgjør kr 5,49 pr aksje mot kr 10,99 pr aksje for samme periode i Netto finanskostnader er redusert med 23 millioner kroner for første halvår 2002 sammenlignet med første halvår Mens finansieringskostnaden er på samme nivå, hadde konsernet valutatap i første kvartal 2001 og valutagevinster i første kvartal Selv om størstedelen av konsernets Euro-eksponering er sikret, er det til en hver tid en del kortsiktige pengeposter, som bankinnskudd, kortsiktige lån og kortsiktige fordringer, som gir opphav til valutagevinster eller -tap. Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter i første halvår er på minus 33 millioner kroner som følge av økning av fordringer i perioden. 2

3 Segmentinformasjon Fra og med første kvartal 2002 gir Kverneland Group segmentinformasjon for forretningsområdene landbruk (Agriculture) og vingårdsmekanisering (Vineyard). Landbruk inkluderer produktområdene grass, jordbearbeiding og sprøyter. Som tilleggsinformasjon er salgsinntektene innenfor segmentet landbruk rapportert pr produktområde. Agriculture Ordreinngangen innen området har vært tilfredsstillende så langt for Etter hovedsesongen er ordreboken pr halvårsskiftet i overkant av hva den var på samme tidspunkt sist år. Utfakturert salg innen landbruk økte med 1% i forhold til første halvår Økningen relaterer seg til grass og sprøyter. Justert for effekten av den sterke kronen har omsetningen innenfor agriculture økt med 7%. Til tross for en marginal økning i omsetningen, er driftsresultatet for landbruk økt med 35 millioner kroner fra 160 millioner kroner (inklusive salgsgevinst) i 2001 til 195 millioner kroner i Dette gir en driftsmargin på 10% i første halvår 2002 mot 8% for samme periode i fjor. Dette er primært drevet av de omstillingene som er gjort på landbrukssiden de siste årene. Landbruksministeren i EU har nylig lagt frem sitt forslag til justert landbrukspolitikk. Forslaget tar sikte på at en større del av midlene skal knyttes til dyrket areal og mindre skal overføres som prisstøtte, samtidig som samlet støttenivå skal ned i årene fremover. Forslaget er i tråd med det som bransjen forventet. Det kan være grunn til å tro at en vridning over til mer fast støtte vil være en fordel for landbruksmaskinbransjen ved at det tidligere har vist seg at stabile inntekter hos bøndene fører til høyere og mer jevne investeringer. Det må dog understrekes at det ved tidligere justeringer av CAP har vist seg at en rekke endringer blir gjennomført i den politiske forhandling som skjer mellom medlemslandene. Men samlet kan vi konstatere at totalmarkedet for investeringer i landbruksmaskiner nå synes å være stabilt etter en rekke år med nedgang. I EU s analyse over inntektene til bøndene i perioden antar man, dog under stor usikkerhet, at prisene for en rekke landbruksprodukter vil øke i løpet av perioden. Dette må ses på som positivt for Kverneland Group. Det er forventet en forbedring i markedene i tidligere Øst-Europa og CIS, selv om finansiering her fortsatt representerer en begrensning. Særlig er vi optimistiske i forhold til de sentral europeiske landene. Vår merkevare- og distribusjons- strategi gjør oss til spennende samarbeidspartner for de beste landbruksmaskinforhandlerne. I en tid hvor en rekke maskinprodusenter sliter og mange skifter eier søker de mest attraktive forhandlerne og de ledende bøndene mot bedrifter som de er trygge på vil være i markedet i fremtiden. Vineyard Segmentet vingårdsmekanisering har en omsetning på 215 millioner kroner i første halvår 2002, sammenlignet med 227 millioner kroner i samme periode i fjor. I tillegg til effekten av valutakursendringene, skyldes nedgangen negativ markedsutvikling. Driftsresultatet for vingårdsmekanisering er på 3 millioner kroner, sammenlignet med 18 millioner kroner for samme periode i I tillegg til salgsnedgangen skyldes svekkelsen i forhold til siste år utviklings- og 3

4 lanseringskostnader av en helt ny produktserie i vårt nye selskap URM. Inntektene fra dette nye produktet vil for fullt komme i 2003 og utover. Ved utgangen av første kvartal var prisene på druer levert til vinproduksjon; særlig i Australia, USA og deler av Frankrike under press. Markedsutviklingen innen vin har vært fulgt nøye og vi registrerer at markedet for vingårdmekanisering, utover i andre kvartal, har blitt negativt påvirket av presset på drueprisene. Omsetningen for første halvår er derfor svakere enn for samme periode i fjor. Dette til tross for at Kverneland Group har vært aggressive i markedet for å opprettholde våre markedsandeler i en urolig markedssituasjon. Nevnte markedsaktiviteter, som synes å ha hatt den målsatte effekt i forhold til markedsandel og som bidrar til en mindre svekkelse av dekningsbidraget, har ikke vært tilstrekkelig til å forhindre at salget for 2. kvartal isolert og de to første kvartaler sett under ett, for sammenlignbare produkter/selskaper blir lavere enn for samme periode i fjor. For raskere og mer effektivt å kunne ta ut synergier på drifts og innkjøpssiden samt sikre den sterke markedsposisjonen Kverneland Group har i USA og Australia, er utviklingen og lanseringen av nye modeller for australske URM akselerert. Dette har ført til høyere driftskostnader knyttet til produktutvikling og uttesting. Omsetningen for URM, vil på grunn av for få tilgjengelige maskiner av de nye modellene, bli noe lavere i år enn tidligere år utover det som den svake markedssituasjonen tilsier. Denne strategien er valgt for raskt å styrke konsernets posisjon og lønnsomhet i det viktige australske markedet til fulle, og raskt ta fordel av det siste oppkjøpet som ble gjort selv om det gir rent kortsiktige negative utslag. Markedssituasjonen innenfor vingårsmekanisering forventes å være noe utfordrende også for resten av 2002 og Kverneland Group har iverksatt tiltak for å håndtere markedsutviklingen. Det blir iverksatt kapasitets og kostregulerende tiltak innenfor den australske så vel som den europeiske virksomheten som gjør at vi går inn i 2003 med et lavere kostnadsnivå. Dette gjør at inntjeningen allerede neste år vil være tilbake på et godt nivå, selv om markedet skulle forbli noe lavere enn i de svært gode årene 2000 og Skulle markedet ta seg opp igjen, vil effekten av synergiene bli positiv. Kverneland Group arbeider også med en endring av distribusjonen for vingårdsutstyr til Australia ved at Kverneland Group vil overta en dominerende majoritet i importørselskapet for Grégoire utstyr i løpet av høsten. Dette vil føre til en forskyvning i salget fra 2002 til Årsaken er at ved salg til importør blir omsetningen klassifisert som eksternomsetning. Ved å ta eierskap til en større del av verdikjeden vil eksternomsetning først bli registrert ved salg til sluttkunde. I og med at sesongen for salg av høstemaskiner og innhøsting av druer skjer like over årsskiftet vil dette få en vesentlig effekt i overgangsåret ved at omsetning som innenfor dagens system ville ha kommet i 2002 i år vil bli overført til Denne endringen kommer i tillegg til et antatt lavere totalmarked i Australia. Ovenstående forhold gjør samlet at omsetningen for vingårsmekanisering for 2002 ventes å bli i området 15% lavere enn for siste år. Driftsresultatet som for første halvår på grunn av ovenstående er svekket i forhold til samme periode i fjor, forventes likevel å bli positivt for året. Driftsresultatet for året vil reflektere den reduserte omsetningen og et bevisst høyt aktivitetsnivå innenfor produktutvikling. Utfra den samlede markedssituasjonen forventes det svakt reduserte marginer for året sett under ett. 4

5 Det er ingen grunn til å anta at det vil være noe langvarig nedgang i inntjeningen innen segment vingårdsmekanisering. Tvert imot så vil summen av de aktiviteter som nå gjennomføres styrke grunnlaget for at vinområdet kommer tilbake på gode resultater allerede neste år. Kverneland Group arbeider med å styrke posisjonen innen de markeder hvor vi i dag er relativt svake innen vingårdsmekanisering. Balanse og likviditet Fokus på å øke konsernets kapitaleffektivitet er opprettholdt. I forhold til utgangen av andre kvartal 2001, er totalbalansen redusert med 202 millioner kroner hensyntatt innkonsolidering av URM i løpet av I andre kvartal 2002 er lageret i samsvar med sedvanlige sesongsvingninger redusert til samme nivå som ved årets begynnelse. Fordringer er økt med 198 millioner kroner i løpet av første halvår Tilsvarende økning i første kvartal 2001 var 172 millioner kroner. Økningen i forhold til siste år på 26 millioner kroner er i hovedsak relatert til vingårdsmekanisering hvor URM ikke var konsolidert per 30 juni Konsernets netto rentebærende gjeld er ved utgangen av første halvår 2002 på 849 millioner kroner, og er i forhold til utgangen av første halvår 2001 redusert med 282 millioner kroner. Kontantstrømmen fra operasjonelle aktiviteter er planmessig på minus 33 millioner kroner som følge av sesongmessig økning av fordringer. I første kvartal gjennomførte selskapet en emisjon på 275 millioner kroner. Påfølgende rettet emisjon på 25 millioner ble gjennomført i april. Begge er reflektert i egenkapitalen per utgangen av andre kvartal. Emisjonen er i sin helhet planlagt brukt til oppkjøp, og emisjonsbeløpet er ved utgangen av andre kvartal ikke anvendt til finansiering av operativ virksomhet. Restrukturering og organisasjon Ved utgangen av 2001 gjenstod 70 millioner kroner avsatt for restruktureringsaktiviteter for Tilsvarende avsetning pr 30. juni 2002, som er rapportert som del av kortsiktige forpliktelser, utgjør 54 millioner kroner. De 16 millioner kronene som er brukt av avsetningen i første halvår relaterer seg til direkte kostnader knyttet til restrukturering av Spare Parts samt utbetaling av sluttvederlag. Dette er i henhold til plan. Ordresituasjon og fremtidsutsikter Konsernets ordrebeholdning var ved inngangen til tredje kvartal i overkant av nivået på samme tid i fjor. For det enkelte forretningsområde viser vi til det som er sagt over under segmentinformasjon. 5

6 Organisasjonen er ytterligere styrket ved tilføring av større ressurser til hovedledelsen samt ytterligere fokusering på ledelsen av produksjons/sourcing området. Samtidig arbeides det med oppkjøpsmuligheter innen vin og landbruksområdet. Fremdriften på oppkjøp vil skje i et tempo som anses for tjenlig utfra langsiktig inntjeningsøkning og verdiøkning for konsernet. Det legges større vekt på tidlig uttak av synergi ved oppkjøp, noe som gjør den initielle planleggingen og analysen mer omfattende. En av de største usikkerhetene er utviklingen for den norske kronen. For de norske Kvernelandvirksomhetene gir den sterke kronen en reell resultatsvekkelse som følge av lavere inntekter omregnet til kroner, og kostnader som for en stor del er kronebasert og dermed ikke er tilsvarende påvirket av valutasituasjonen. Det vurderes fortløpende hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere denne eksponeringen. Totalt sett er en fortsatt sterk krone i forhold til andre valutaer negativt for Kverneland Group på grunn av at virksomhetens regnskap konsolideres i norske kroner. 14. august 2002 Styret Kverneland ASA 6

7 Hovedtall fra regnskapet / Main Figures from Financial Accounts Resultatregnskap / Profit & Loss Account (NOK million) Netto salgsinntekter / Operating revenues Driftskostnader ex avskrivninger / Operating cost ex. depr. and amort Avskrivninger / Depreciation and amortisation Nedskrivning goodwill / Write down of goodwill Restrukturering / Restructuring Driftsresultat / Operating profit Finansielle poster / Financial items Resultat før skattekostnad / Profit before tax Skattekostnad / Taxes Resultat før minoritetsinteresser / Profit before minority interests Minoritetsinteresser / Minority interests Ordinært resultat / Net Profit Balanse / Balance Sheet (NOK million) EIENDELER / TOTAL ASSETS Immaterielle eiendeler / Intangible assets Utsatt skattefordel / Deferred tax assets Andre driftsmidler / Other fixed assets Anleggsmidler / Fixed assets Varebeholdninger / Stocks Fordringer / Debtors Betalingsmidler / Cash and deposits Omløpsmidler / Current assets Sum eiendeler / Total assets EGENKAPITAL OG GJELD / EQUITY AND LIABILITIES Innskutt egenkapital / Paid in capital Opptjent egenkapital / Retained earnings Minoritetsinteresser / Minority interests Sum egenkapital / Total equity Avsetning for forpliktelser / Provisions Langsiktig rentebærende gjeld / Long-term interest bearing debt Kortsiktig rentebærende gjeld / Short-term interest bearing debt Operativ gjeld / Other current liabilities Kortsiktig gjeld / Current liabilities Sum egenkapital og gjeld / Total equity and liabilities Delårstall er ikke revidert / Quarterly figures have not been audited. 7

8 Hovedtall fra regnskapet / Main Figures from Financial Accounts Segment informasjon / Segment Information Netto salgsinntekter / Operating Revenues Agriculture Vineyard Annet / Other Totalt / Total Driftsresultat /Operating Profit Agriculture Vineyard Annet / Other Totalt / Total Geografisk fordeling av salgsinntekter / Geographical distribution of revenue (NOK million) Norden / Nordic countries Vest Europa forøvrig / Western Europe ex. Nordic Øst Europa / Eastern Europe Amerika / America Australasia / Australasia Øvrige Markeder / Remaining markets Total / Total Eiendeler / Assets Agriculture Vineyard Totalt / Total Netto salg Agriculture / Net sales Agriculture (NOK million) Jordbearbeidning / Arable Sprøyter / Sprayers Gras/Grass Annet / Other Agriculture Total / Total Delårstall er ikke revidert / Quarterly figures have not been audited. 8

9 Hovedtall fra regnskapet / Main Figures from Financial Accounts Kontantstrømanalyse / Funds Flow Statement 2002 (NOK million) Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter / Cash flow from operating activities Resultat før skatt / Profit before tax Betalte skatter / Taxes paid Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler / Gain/loss on fixed asset disposals Av- og nedskrivninger / Depreciation, amortisation and write down Endring fordringer / Change in debtors Endring varelager / Change in stocks Endring leverandørgjeld / Change in payables Endring andre kortsiktige poster / Change in other current items Forskjell mellom kostnadsført og betalt pensjon / Pension payments in excess of pension cost 4-1 Kontantrstrøm fra operasjonelle aktiviteter / Cash flow from operations Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter / Cash flow from investmetn activites Effekt av oppkjøp / Effect of acquisitions 0-32 Investering i varige driftsmidler / Investment in fixed assets Salg av anleggsmidler / Sale of fixed assets Endring i andre investeringer / Change in financial assets 35-3 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter / Cash flow from investment activities Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter / Cash flow from financing activites Endring langsiktig gjeld / Change debt due beyond one year Endring kortsiktig gjeld (rentebærende) / Change debt due within one year Betaling av finansiell leasing / Financial lease payments - -1 Økning egenkapital / Issue of ordinary shares Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter / Cash flow from financing activitie Effekt av endring i valutakurser Netto endring i kontanter / Net change in liquidity Beholdning av kontanter ved årets inngang / Cash at the beginning of the year Kontanter ved periodens slutt / Cash at the end of the period Delårstall er ikke revidert / Quarterly figures have not been audited. 9

10 Hovedtall (NOK million) 2Q-02 2Q-01 1H-02 1H Dr.innt Dr.kost (1.038) (1.072) (1.965) (1.967) (3.642) Avskrivninger (37) (40) (76) (82) (161) Nedskr.Goodwill (34) Restrukturering Driftsresultat Finansielle poster (7) (17) (22) (45) (107) Resultat før skatt Skatter (65) (20) (89) (44) (57) Resultat før min.int Min.interesser (5) (4) (8) (6) (10) Ordinært resultat Anlegg.mid Omløp.mid Sum eiend Egenkap Langsikt.gj Kortsikt.gj Fordelt pr. Segment 2Q-02 2Q-01 1H-02 1H Agriculture - Dr.innt Dr.res Eiendeler Vineyard - Dr.innt Dr.res Eiendeler Annet - Dr.innt Dr.res Kvartalsrapportene er utarbeidet i tråd med regnskapsprinsipper benyttet i årsregnskapet.

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

PRESSEMELDING 31. oktober 2001

PRESSEMELDING 31. oktober 2001 PRESSEMELDING 31. oktober 2001 Kverneland Group tar ytterligere andeler i vanskelig landbruksmarked - Omstilling gir resultater, ny vekst internasjonalt og styrket posisjon i Australia og USA - Kverneland-konsernet

Detaljer

Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2003

Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2003 Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2003 Hovedpunkter Ordinært resultat for andre kvartal 2003 er EUR 4,4 millioner, en forbedring på EUR 0,6 millioner i forhold til 2002. Resultat pr aksje (EPS) for

Detaljer

Kverneland Group Delårsrapport - 2. kvartal 2005

Kverneland Group Delårsrapport - 2. kvartal 2005 Kverneland Group Delårsrapport - 2. kvartal Hovedpunkter 2. kvartal Salgsinntektene i 2. kvartal på EUR 148,4 millioner var EUR 5,5 millioner høyere enn fjoråret. Driftsresultatet (EBIT) i 2. kvartal ble

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene.

Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. NAM delårsrapport pr. 31.03.2007 Generelle kommentarer Konsernets driftsresultat pr. 31.03.2007 er samlet sett bedre i forhold til i fjor. Dette skyldes hovedsakelig bedret drift på hovedområdene. Konsernets

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

Kverneland Group Delårsrapport - 1. kvartal 2006

Kverneland Group Delårsrapport - 1. kvartal 2006 Kverneland Group Delårsrapport - 1. kvartal 20 Hovedpunkter 1. kvartal 20 Salgsinntektene var på EUR 132,0 Mill, 8,2 % lavere enn i fjor, men salg pluss ordrebeholdning er nesten på samme nivå som i 20.

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 21 Styrket lønnsomhet Webcenter Unique ASA omsatte i Q3 21 for MNOK29,7 mot MNOK29,9 i Q3 2. (-,7%). Driftsresultat før goodwillavskrivninger i Q3 21 ble MNOK3,6 mot 1,4

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2016

Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Rapport for 3. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7%

Resultat 3. kvartal Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1. Driftsmargin 5,8% 1,7% Resultat 3. kvartal 2004 Hovedtall 2004 2003 Endring i mill. kr. 1.1-30.9 1.1-30.9 Driftsinntekter 346,2 287,0 59,2 Driftsresultat 20,1 4,9 15,2 Resultat før skatt 15,6-1,5 17,1 Driftsmargin 5,8% 1,7%

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1

Resultat per aksje (NOK) 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Utvannet resultat per aksje 1,7 1,3 4,0 4,2 4,1 Tide-konsernet pr. 3. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i tredje kvartal 2008 på 822 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 651 millioner kroner i Q3-07. EBITDA i kvartalet ble 141 millioner

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt.

FØRSTE KVARTAL 2008. 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. FØRSTE KVARTAL 2008 11 % vekst i omsetning. Omsetningen i USA økt med 66 %. 48 % vekst i resultat før skatt. Medi-Stims utstyr er valgt til kvalitetssikring i klinisk utprøvning. God bildekvalitet med

Detaljer

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006

Delårsrapport for P4 Radio Hele Norge ASA pr 30.09.2006 Delårsrapport for pr.9.6 s delårsregnskap pr.9.6 er avlagt i henhold til International Financial Reporting Standards og tilhørende International Accounting Standards, og er derfor avlagt etter samme standard

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 2000 Positivt driftsresultat i Q3 2000 Webcenter Unique ASA kan vise til forbedring av dritfsresultatet i 3. kvartal, etter et svakt første halvår. Driftsinntektene ble på

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

1. kvartals rapport Urevidert

1. kvartals rapport Urevidert 1. kvartals rapport 2005 Urevidert Nera ASA Q1-2005 Nera-gruppen har en rekordhøy ordreinngang i første kvartal 2005. Hovedforklaringen på denne utviklingen er at Nera har vunnet mange prosjektkontrakter

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2015

Kvartalsrapport januar mars 2015 Kvartalsrapport januar mars 2015 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2015 1.kv. 2014 Totalt 2014 Salgsinntekter 376,7 355,5 1 311,9 EBITDA 30,0 19,8 104,5 Driftsresultat 14,6 4,2 42,0 Netto finans (2,5) (6,5) (30,8)

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal

Global Reports LLC. Resultat 1. kvartal Resultat 1. kvartal 2008 Resultat hittil i 2008 Hovedtall i NOK mill. 2008 2007 Endring Driftsinntekter 87,7 124,0 (36,3) Driftsresultat (9,3) 4,9 (14,2) Resultat etter skatt (15,4) 1,0 (16,4) Driftsmargin

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2005 ANDRE KVARTAL I KORTE TREKK Selskapets driftsinntekter økte med 71% til MNOK 531,3 mot 311,1 i samme periode i fjor. Kvartalets samlede driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering

Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Kvartalsrapport 4. kvartal 2007 Resultatet for Tide-konsernet i Q4-07 er preget av restrukturering Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2007 på 737 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Halvårsregnskap 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. Det er utarbeidet et

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2017

Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Rapport for 1. kvartal 2017 Folkefinans AS og dets filialer tilbyr enkle hverdagslige finansielle tjenester i Norge og Sverige til faste priser og for kundene tydelige vilkår.

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 1. kvartal 2016 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...6 Finansielle forhold...6 Erklæring...8 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...9

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 81,9 mill. mot NOK 67,9 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 3,6 mill. mot NOK - 3,3 mill. i samme periode i fjor. Avslutning

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

Presentation 12 February 2002

Presentation 12 February 2002 Presentation 12 February 2002 Profit & Loss statement MUSD Q401 Q400 2001 2000 205 189 Gross revenue 817 836 26 43 EBITDA 146 162 (20) (17) Depreciation/write-downs (79) (81) 6 26 EBIT 67 81 (4) (8) Net

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge

God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Resultatrapport Q3 2006: God utvikling i fire av fem virksomhetsområder Salg av Lene V Danmark og restrukturering i Lene V Norge Driftsinntekter MNOK 178,6 (MNOK 168,4) Driftsresultat MNOK 11,0 (MNOK 18,9)

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004

PRESSEMELDING. Farstad Shipping ASA 12. May 2004 PRESSEMELDING Farstad Shipping ASA 12. May 2004 SAMMENDRAG: Farstad Shipping oppnådde i kvartalet en kontantstrøm på NOK 121,0 mill (NOK 178,5 mill). Driftsinntektene var på NOK 379,3 mill (NOK 307,0 mill).

Detaljer

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004

Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Foreløpig regnskap og rapport for 4. kvartal 2004 Forskning og utvikling DiaGenic arbeider for tiden med to teknologiske plattformer for å identifisere informative gener for brystkreft og for å finne en

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) Kvar t al sr appor tq22006 (22.8.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q2 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q2 2006 Driftsinntektene i Q2 utgjorde MNOK 40,9 (39,7). EBITDA ble i Q2 MNOK 5,3 (4,3).

Detaljer

Nøkkeltall TINE Gruppa

Nøkkeltall TINE Gruppa Børsmelding 2. Kvartal 2015 Innholdsfortegnelse TINE Gruppa...3 Meieri Norge...4 Meieri Internasjonalt...5 Annen virksomhet...5 Finansielle forhold...6 Erklæring...7 Tall fra TINE Gruppa og TINE SA...8

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008

Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Positiv resultatutvikling for Tide-konsernet 1. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i første kvartal 2008 på 723 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 516 millioner

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje.

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. FØRSTE KVARTAL 2007 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. Etableringen av egen distribusjon i USA går som planlagt. Vellykket test av avbildingsmodulen som skal integreres

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Resultat 4. kvartal 1.1- Driftsinntekter 493,9 420,3 73,6 Driftsresultat 21,6 16,4 5,2 Resultat før skatt 12,4 11,3 1,1. Driftsmargin 4,4% 3,9%

Resultat 4. kvartal 1.1- Driftsinntekter 493,9 420,3 73,6 Driftsresultat 21,6 16,4 5,2 Resultat før skatt 12,4 11,3 1,1. Driftsmargin 4,4% 3,9% Resultat 4. kvartal 2004 Hovedtall 2004 2003 Endring i mill. kr. 1.1-1.1-31.12 31.12 Driftsinntekter 493,9 420,3 73,6 Driftsresultat 21,6 16,4 5,2 Resultat før skatt 12,4 11,3 1,1 Driftsmargin 4,4% 3,9%

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004

Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 2004 Oslo Børs Holding ASA 3. kvartal 24 Hovedpunkter i 3. kvartal: Fortsatt god aktivitet i markedet Driftsinntekter MNOK 62,5 (58,1) Resultat MNOK 16,7 (16,3) Resultat pr. aksje NOK 3,34 (3,25) Aktiviteten

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer