SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar

2 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring i forhold til prosjektplan 9 5. Evaluering av prosjektet Prosjekt og regnskap Forslag til videreføring av prosjektet Viktige erfaringer i prosjektet (overføringsverdi) Resultater 15 Vedlegg 1 Spørreskjema til ledere med antall svar 16 Vedlegg 2 Spørreskjema til gravide med antall svar 18 Vedlegg 3 Individuell oppfølgingsplan for gravide arbeidstakere 20 2

3 1. Sammendrag Helt fra oppstarten 1.mars 2010, var prosjektet Gravid og i jobb forankra hos ledelsen i Sande kommune. Kommunens jordmor ble ansatt i 20 % stilling hvor hun var både prosjektansvarlig og prosjektjordmor. Det ble bevilget økonomisk støtte fra KLP og NAV Arbeidslivsenter i tillegg til at kommunen selv bidro økonomisk. Det ble nedsatt en Ressursgruppe som bestod av kommunalsjef, personalsjef, hovedverneombud, representant fra NAV i kommunen, fra NAV Arbeidslivssenter i Vestfold og prosjektjordmor. De første seks månedene av prosjektet ble brukt til å kartlegge behov, utarbeide informasjonsmateriell og informasjonsmuligheter i ulike forum/møter hvor målgruppen var ledere på ulike plan og i ulike virksomheter i kommunen. Videre ble det utviklet en individuell oppfølgingsplanplan for gravide ansatte og en konkret plan for hva trepartsamtalene skulle inneholde. prosjektjordmor hadde ansvar for å utarbeide informasjonsbrosjyre til ansatte. Det ble gitt regelmessig informasjon til ledere i alle virksomheter, til hovedtillitsvalgte og verneombud via lederforum og møter i tillegg til skriftelig materiell. Informasjon til alle ansatte ble distribuert via intranett, brosjyrer, plakater og personalmøter. Dessuten ble det gitt regelmessig informasjon til legene i kommunen gjennom skriftelig materiell og samarbeidsmøter. Ledere som har hatt personalansvar har deltatt gjennom trepartsamtaler sammen med den gravide og prosjektjordmor. Det ble tilbudt tre trepartsamtaler til hver gravid ansatt. Ved første samtale ble gravides jobbnærvær og arbeidsoppgaver kartlagt og definert. Det ble skrevet en individuell oppfølgingsplan der forslag til individuell tilrettelegging ble definert. Ved trepartsamtale to og tre, ble det individuelle tilretteleggingstiltaket evaluert og forandret ved behov. Målet med prosjektet Gravid og i jobb var å skape et trygt, godt og fullt forsvarlig arbeidsmiljø for gravide kvinner i Sande kommune. Individuell tilrettelegging var en svært viktig faktor for at de kunne være i arbeid fram til svangerskapspermisjonen. Prosjektjordmors rolle var å støtte den gravide arbeidstaker og få innsikt i hennes arbeidsoppgaver slik at hun fikk hjelp til å se muligheter i stedet for begrensninger og være løsningsorientert i stedet for problemfokusert. For at den gravide skulle kunne være lengst mulig i jobb fram mot svangerskapspermisjonen, var det viktig at leder iverksatte tiltak så tilretteleggingen ble et faktum. Resultatet var at kvinnene kjente trygghet for seg selv og barnet og ikke minst oppleve at de var viktige ressurser for arbeidsgiver og var ønsket på arbeidsplassen. En graviditet er ikke et hinder for å være en god arbeidstaker. For prosjektjordmor var det også viktig å støtte lederne i hvordan de kunne tilrettelegge for hver enkelt gravid arbeidstaker. Målet var at de kunne beholde den gravide lengst mulig uten å måtte sette inn vikar. Lederne som var med i prosjektet har vært interesserte, flinke og oppmerksomme overfor gravide ansatte. De har «snudd mange steiner» for å få tilrettelagt best mulig. Fra september 2010 til og med desember 2011 har 21 gravide ansatte deltatt i prosjektet. Målet var å redusere sykefraværet med 5 uker, resultatet ble reduksjon på 8 uker! 3

4 2. Bakgrunn for prosjektet Forskning viser at gravide står for 1/3 av alle fraværsdager for kvinner mellom år. K. Strand har i sin doktoravhandling påvist en klar reduksjon i sykefravær ved hjelp av tilrettelegging for gravide arbeidstakere. Basert på forskningen som finnes, kan minst 30% av sykefraværet skyldes manglende tilrettelegging, (Strand, Wergeland, 1999). Siden sykefravær er en stor belastning for alle arbeidsplasser både bemanningsmessig og økonomisk, har prosjektgruppen med prosjektleder/jordmor sett på om det med enkel tilrettelegging og oppfølging har vært mulig å holde de gravide lenger i arbeid. Prosjektet har hatt fokus på gravide arbeidstakere ansatt i Sande kommune. Av ansatte i kommunen er det beregnet at det vil være ca gravide arbeidstakere pr år. De fleste har blitt sykemeldte, gjennomsnittet viser 15 uker før lovfesta permisjon (som er fra svangerskapsuke 37). Med en fortsatt økning i boligutbygging og dermed befolkningsvekst er det estimert en befolkningsøkning på nærmere 40% i løpet av en 15 års periode. Sett i lys av denne utviklingen er det sannsynlig å anta at andelen av ansatte i kommunen i fertil alder også vil øke. Tidligere prosjekter har vist at uten tilrettelegging går de gravide ut i sykemeldinger midt i svangerskapet. Ved å øke kunnskapen blant ledere om betydningen av tilrettelegging for gravide, ønsket man å motvirke denne trenden og dermed forebygge sykefravær. Målet med prosjektet var å oppnå økt kunnskap og forståelse for gravides arbeidssituasjon, utarbeide retningslinjer for gravide arbeidstakere for bedre tilrettelegging og derigjennom oppnå en mer attraktiv arbeidsplass. Metode Jordmor Doris S. Straumsnes ble ansatt som prosjektleder i 20 % stilling fra Prosjektleder utarbeidet informasjonsskriv til ledere og fastleger. Den enkelte virksomhet skulle selv sørge for å informere sine ledere og ansatte om prosjektet. Prosjektleder har det faglige ansvaret for prosjektet og er ansvarlig for gjennomføring og oppfølging av gravide. Prosjektleder er ansvarlig for å gjennomføre trekantsamtaler med leder og den gravide, samt oppfølging av disse samtalene. Målsettingen med samtalene er å gi økt kunnskap om ivaretakelse og tilrettelegging for gravide, samt motivere til iverksetting av tiltak med tanke på forebygging av sykefravær. Prosjektleder utvikla individuelle oppfølgingsplaner for dokumentasjon av samtalene, oppfølgingen, iverksatt tilrettelegging og effekten av denne. (se vedlegg 1). 4

5 3. Prosjektets måloppnåelse Målene for prosjektet Hovedmål: Øke kunnskap og bevissthet blant gravide og ledere, dermed mulighet for reduksjon av sykefraværet blant gravide. Bidra til at gravide står lengre i jobb Sykefraværet i Sande kommune skal reduseres med gjennomsnittelig 5 uker. Delmål: Bidra til å skape trygghet og forutsigbarhet for den gravide. Bidra til god informasjon om muligheter for tilrettelegging Bidra til at kommunen etablerer et godt system med trepartsamtaler mellom gravid, leder og jordmor Bidra til at den gravide står lengst mulig i jobb. Bidra til holdningsendring om svangerskap og arbeid i organisasjonen. Bidra til at det utarbeides rutiner/retningslinjer for hvordan ledere skal følge opp gravide arbeidstakere. Sørge for at fastleger er informert om prosjektet og de rutiner Sande kommune har for oppfølging av gravide arbeidstakere. Målgruppen for prosjektet var ansatte i Sande kommune. Formålet var å skape et trygt, godt og fullt forsvarlig arbeidsmiljø for gravide kvinner i Sande kommune slik at de kan være i jobb så lenge som mulig i løpet av svangerskapet Videre er det et mål at gravide skal oppnå rett ytelse hvis de ikke kan være i arbeid. Ved sykdom har de krav på sykepenger ellers skal de ha svangerskapspenger. Dette har betydning i forhold til sykepengerettighetene. Hovedfokus var rettet mot Gravide ansatte, hvor 21 kvinner deltok i prosjektet Ledere med personalansvar, hvor 12 ledere deltok i prosjektet fra 10 virksomheter For å få så full måloppnåelse som mulig ble alle ansatte informert om prosjektet via kommunens intranett prosjektjordmor informerte alle virksomhetsledere gjennom lederforum, alle tillitsvalgte og verneombud i egne møter, fagledere og ansatte gjennom personalmøter alle fikk tilsendt informasjonsbrev, informasjonsbrosjyre og plakat regelmessig informasjon og påminnelse om prosjektet ble sendt alle ledere med oppfordring om å ta det opp på personalmøter, og at brosjyrer og plakater var tilgjengelige for alle ansatte alle legene i Sande kommune fikk informasjon ved at jordmor deltok på legerådsmøte, samtidig fikk de brev og brosjyrer tilsendt til alle legekontorene 5

6 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune: Redusere sykefraværet med 5 uker Før prosjektstart hadde gravide ansatte et sykefravær på uker. I gjennomsnitt ble de sykemeldte fra svangerskapsuke 23. I løpet av prosjektet ble sykefraværet i gjennomsnitt redusert til 8 uker og gravide var i gjennomsnitt i jobb til uke 31. Antall uker i jobb før svangerskapspermisjon Antall uker før prosjektet Antall uker i prosjektet Lovpålagt svangerskapspermisjon 6

7 Trepartsamtale. Det er viktig at jordmor kommer inn og er den nøytrale tredjepersonen. Jordmor har møter med den gravide arbeidstaker og hennes nærmeste leder i gjennomsnitt 3 ganger i løpet av svangerskapet. Møtenes varighet har vært fra ca ¾ til 1 time. I disse samtalene blir den gravides oppgaver og begrensninger kartlagt og det blir utarbeidet en individuell oppfølgingsplan. Denne fungerer som en kontrakt mellom leder og den gravide. Hovedfokuset er at arbeidsplassen skal være trygg, og at gjeldene lover og forskrifter blir fulgt. Jordmor bidrar med faglige vurderinger i forhold til hva som positivt kan styrke helsa til den gravide gjennom svangerskapet. Risikovurderinger av ulike arbeidsbelastninger blir drøftet og tatt hensyn til. Trepartsamtaler i ca uke 10, ca uke 20 og ca uke 30 TREPARTSAMTALE CA UKE 10 CA UKE 20 CA UKE 30 LEDER GRAVID JORDMOR Det ble tilbudt tre samtaler til alle gravide arbeidstakere som var med i prosjektet. Anbefalingen var å begynne med samtaler rundt svangerskapsuke 10, her var det stor variasjon alt ut fra når leder tok kontakt med prosjektjordmor eller at den gravide selv tok kontakt. Samtalene ble utført på den gravides arbeidsplass sammen med leder og prosjektjordmor, hver samtale varte fra minutter. 7

8 Antall personer Trepartssamtaler Årsaken til at ikke alle hadde tre trepartsamtaler var: Sluttet i jobb fordi de hadde tidsbestemt vikariat Ble satt på svangerskapspenger i 100 % eller sykemeldt i 100 %, hverken den gravide eller leder så da behovet for flere trepartsamtaler Leder sluttet og ny leder så ikke behovet for flere samtaler da den gravide var sykemeldt i 100 % eller hadde 100 % svangerskapspenger Kom seint med i prosjektet, begrenset tid i forhold til flere samtaler før permisjonen Individuell tilrettelegging på arbeidsplassen Alle gravide som deltok i prosjektet fikk individuell tilrettelegging. Her var det 100 % måloppnåelse. Arbeidsoppgaver ble definert og vurdert på trepartsamtalene, individuell tilrettelegging ble konkretisert og igangsatt. Lederne gjorde hva de kunne for at de gravide skulle klare å være i jobb lengst mulig. 8

9 Der det var behov ble det søkt NAV om tilretteleggingstilskudd for at det kunne settes inn ekstra ressurser som hjelp for den gravide arbeidstaker. I de tilfeller hvor tilrettelegging ikke var aktuelt eller der de ikke hadde mer tilrettelegging å tilby, ble det brukt 100 % svangerskapspenger eller 100 % sykemelding. 4.Gjennomføring i forhold til prosjektplanen Aktiviteter Nr. Aktivitet Tid Ansvar 1 Ansettelse av prosjektleder/jordmor Doris S Personalsjef Straumsnes i 20% stilling 2 Første informasjon til lederforum Personalsjef 3 Søker Fylkesmannen i Vestfold om økonomisk prosjektstøtte via Fornyingsmidler Folkeheleskoordinator Anne Sofie Lauritsen 4 Svar fra Fylkesmannen; ikke innvilget søknad Vår 2010 Anne Sofie Lauritsen 5 Konstituering av prosjektgruppe bestående av: Prosjektleder/jordmor Anne Kristin Lysell, personalsjef Tove Hallgrimsen, kommunalsjef og konstituert rådmann (juni 2010 februar 2011) Trond Hansen, hovedvernombud Doris S. Straumsnes, prosjektleder og jordmor 6 Samarbeidsmøte med NAV Sande Prosjektleder/jordmor 7 Telefonmøte med KLP om økonomisk støtte Prosjektleder/jordmor 8 Telefoner til jordmødre i samme type prosjekter Mars Prosjektleder/jordmor august Telefonsamtale med Innovasjon Norge økonomisk støtte avslått pr. tlf. April mai 2010 Prosjektleder/jordmor 10 Prosjektplan ferdigstilt Prosjektleder/jordmor 11 Prosjektplan godkjennes i Rådmannens ledergruppe Juni 2010 Kommunalsjef og personalsjef 12 Informasjonsskriv til virksomhetsleder/ledere i Juni 2010 Prosjektleder/jordmor kommunen 13 Informasjonsskriv til legene i Sande kommune Juni 2010 Prosjektleder/jordmor 14 Informasjon om prosjektet lagt ut på kommunens intranett August 2010 Anita Pettersen og jordmor 9

10 15 Ny informasjonsbrosjyre og informasjonsplakat August 2010 Prosjektleder/jordmor sendt til alle virksomhetsledere 16 Oppstart med trepartsamtaler Prosjektleder/jordmor 17 Søknad til KLP om økonomisk prosjektstøtte Prosjektleder/jordmor 18 Utvida ressursgruppe med representanter fra Marianne Fossen, NAV Sande Svein Olav Nilsen, NAV Arbeidslivsenter Oktober 2010 Personalsjef og prosjektleder/jordmor 19 Søknad om tilretteleggingstilskudd fra NAV Arbeidslivssenter Personalsjef 20 Informasjon om prosjektet til verneombudene Prosjektleder/jordmor Tilsagn om tilretteleggingstilskudd fra NAV Arbeidslivssenter på kr Deltatt på Legerådsmøte med informasjon om prosjektet Prosjektleder/jordmor 23 Tilsagn om økonomisk prosjektstøtte fra KLP på kr Februar/mars Samarbeidsmøte med nettverk for jordmødre på Bærum Prosjektleder/jordmor Østlandet som arbeider med gravide i jobb Seminar hos Idèbanken, Oslo Prosjektleder/jordmor 26 Spørreundersøkelse gravide ansatte som har April pågår Prosjektleder/jordmor deltatt i prosjektet Spørreundersøkelse ledere i ulike April mai Prosjektleder/jordmor virksomheter som har deltatt i prosjektet Antall møter i ressursgruppa Prosjektleder/jordmor fra Antall trepartsamtaler; 40 samtaler fordelt på Prosjektleder/jordmor gravide (gjennomsnitt 3 samtaler/gravid) 30 Ny informasjon om prosjektet på kommunens intranett Mai 2011 og den gravides leder Anita Pettersen 10

11 Tiltak Nr Aktivitet Virksomheter Tid Ansvar 1 Henvendelse sendt alle virksomheter der jordmor ber om å få delta på personalmøter for å informere alle ansatte om Prosjektleder/jordmor prosjektet. 2 Følgende virksomheter har gitt tilbakemelding på forespørselen: Ledere i Barnehagene (også de private) Sande ungdomsskole Familietjenesten Høst 2011 Selvik skole Høst 2011 Haga skole Kjeldås skole Høst 2011 Sandetun + hjemmesykepleien Kulturavdelingen Avtalt med leder å avvente til senere/høsten 2011 Kommunalteknikk Tar kontakt ved behov 3 Ny informasjon på Mai 2011 Anita Pettersen kommunens intranett 4 Spørreundersøkelse til April/mai 2011 Prosjektleder/jordmor ledere som har deltatt i prosjektet 5 Spørreundersøkelse til April/mai 2011 Prosjektleder/jordmor gravide ansatte som har deltatt i prosjektet pågår 6 Samarbeidsmøter med Februar 2011 Prosjektleder/jordmor nettverk på Østlandet som arbeider med samme type prosjekt Juni Seminar hos Idèbanken, Mars 2011 Prosjektleder/jordmor Oslo 8 Seminar/samarbeidsmøte Juni 2011 Prosjektleder/jordmor 11

12 NAV Arbeidslivssenter, Tønsberg 9 Seminar for jordmødre som arbeider med gravide og jobb Høst 2011 Prosjektleder/jordmor Det er vesentlig å få ledere og gravide arbeidstakere til å se betydningen av å være med i prosjektet. Ledere i den enkelte bedrift må være positive til, og ønske å ivareta og tilrettelegge for sine gravide ansatte. Vi er avhengige av at lederne på et tidlig tidspunkt får kjennskap til at ansatte er gravide, slik at prosjektleder kan intervenere tidligst mulig. For at alle ansatte i Sande kommune skal vite om og kjenne til prosjektet, er alle virksomheter og ledere kontaktet i form av e-post for å planlegge tid for informasjon. Prosjektleder/jordmor har bedt om å få delta på personalmøter, noen virksomheter har allerede avtalt tid og sted, andre ønsker å avvente til høsten på grunn av flere nye ansatte. Andre virksomheter igjen har ennå ikke gitt tilbakemelding frist var 16 mai Derfor er en kontinuerlig og regelmessig informasjon viktig for at alle til enhver tid er informert om prosjektet. Informasjon Virksomhetsledere, tillitsvalgte og verneombud fikk informasjon om prosjektet ved at jordmor har deltatt i enkeltmøter. Informasjonsmateriell (egen brosjyre og plakat med informasjonsbrev) ble sendt til alle virksomhetsledere og ellers delt ut på møter. Ansatte i kommunen fikk informasjon via kommunens Intranett. Fastleger i kommunen fikk informasjonsbrev i tillegg har også jordmor deltatt i legerådsmøte. Personalmøter på de enkelte arbeidsplassene. 12

13 5. Evaluering av prosjektet Underveis i prosjektet ble spørreskjema sendt ut til ledere og gravide som hadde deltatt. (se vedlegg 1 og 2). Av ledere svarte 10 av 12 og av gravide kom det svar fra 8 av 21 spurte. Både gravide ansatte og ledere var positive til prosjektet. De opplevde det som både nyttig og viktig at det ble satt av tid til trepartsamtaler. Lederne kommenterte synes ikke det tok for mye tid med tre trepartsamtaler pr.gravid ansatt. opplevde det som nyttig og positivt, fikk bedre forståelse og kunnskap om gravides arbeidssituasjon, garanti for at jobbtiltakene ikke gikk ut over fosteret, trygghet ved at det var en fagperson (jordmor) med i samtalene, opplevde også at oppfølging av arbeidstaker ble bedre siden det var knyttet opp mot et prosjekt, løsningsfokuserte samtaler. Kommentarer fra gravide de ble sett og tatt på alvor, en helhetlig oppfølging ved at både leder og jordmor var med i samtalen, støtte fra jordmor ved å tilpasse tilretteleggingen individuelt så de kunne være i jobb lengst mulig, veldig fornøyd med å være en del av prosjektet gravid og i jobb gravide trenger jordmor som kan være tydelig overfor leder og snakke den gravides sak, en viktig støtteperson, tidligere oppstart av trepartsamtalene, 13

14 6. Prosjekt og regnskap Opprinnelig budsjett mars desember 2010 Prosjektstart , jordmor ansatt i 20 % stilling med prosjektvarighet til Prosjektkostnader fra mars 2010 desember 2011 Lønnsutgifter for jordmor i 20 % stilling kr ,22 Utgifter i forbindelse med reiser, møter og samtaler kr 3.007,77 Sum utgifter kr ,99 Sluttregnskap desember 2011 Finansiering Fra KLP (for år 2011) kr Fra NAV/Arbeidslivssenter, tilretteleggingstilskudd (til1/3-2011) kr Fra NAV/Arbeidslivssenter, kr.3000/pr.gravid (fra1/3-2011) kr Sum kr ,10 Prosjektkostnader kr ,99 - Tilskudd fra KLP og NAV Arbeidslivssenter kr: ,10 Kommunens reelle utgifter i forbindelse med prosjektet Sum kr: ,89 14

15 7. Forslag til videreføring av prosjektet Sande kommunes administrasjon og ledelse vedtok i budsjettmøte høst 2011 at prosjektet «Gravid og i jobb» skulle implementeres i jordmorstillingen fra og med med 20 %. Stillingen er nå på 70 %, hvor jordmor arbeider mandag, tirsdag, torsdag og onsdag i lik uke. 8.Viktige erfaringer i prosjektet (overføringsverdi) Sett av tid til markedsføring av prosjektet, både via intranett, media og informasjonsmateriell Viktig med gode samarbeidspartnere både i kommunen, virksomhetene og NAV Arbeidslivsenter Regelmessig informasjon til alle ledere med personalansvar Regelmessig informasjon til alle ansatte Regelmessig samarbeidsmøter/kommunikasjon med legene for å få ned bruken av sykemelding og heller i stedet bruke svangerskapspenger Tidlige oppstart med trepartsamtaler ved at lederne eller gravide kontakter jordmor på et tidligere tidspunkt i svangerskapet Vektlegge viktigheten med individuell tilrettelegging Jordmor tilgjengelig for individuelle samtaler for gravide og også for lederne Godt nettverks- og holdningsarbeid Kontinuerlig informasjon til alle ledere på ulike nivå og alle ansatte i Sande kommune er viktig for at kommunens «gravidpolitikk» skal videreføres og ha gjennomslagskraft. Selv om prosjektet var tidsbestemt er det nå et kontinuerlig «gode» for gravide ansatte. Det er en «skal» tjeneste som er positiv for arbeidstakere og arbeidsgiver. Ved at det er en «vinn vinn» situasjon gir det gevinst for begge parter, både for arbeidstaker og for arbeidsgiver. 9. Resultater 21 gravide deltok i prosjektperioden 13 gravide mellom år 8 gravide mellom år 14 gravide arbeidet i 100%, 7 arbeidet deltid 10 av 21 gravide var i jobb fram til permisjon, halvparten med gradert svangerskapspenger eller gradert sykemelding. 100 % fikk tilrettelegging på arbeidsplassen De var i gjennomsnitt i jobb fram til uke 31, det vil si 8 uker lenger i jobb enn før prosjektstart. 15

16 VEDLEGG 1 Antall ledere som har svart: 10 av 12 Gravid og i jobb. 1. Hvordan har du som leder opplevd å delta i prosjektet Gravid og i jobb? Positivt med eller uten kommentar: 8 Negativt med eller uten kommentar: 0 Ikke svart: 0 2. Hvordan har du opplevd tidsbruken ved deltakelse i prosjektet? Positivt: 10 Negativt: 0 3. I prosjektet har vi hatt 3 trepartsamtaler med gravid, leder og jordmor i løpet av svangerskapet. Er dette en metode du vil bruke videre? Ja: 8 Nei: 0 Vet ikke: 2 4. Hvorfor / evt. Hvorfor ikke? Ser betydningen av samtalen: 9 Ser ikke betydningen av samtalen: 0 Ingen kommentar: 1 5. Har du fått råd og hjelp fra jordmor i forhold til mulige tilretteleggingstiltak? Ja: 9 Nei: 1 6 Er rutinene for oppfølging av gravide gjort kjent i bedriften? Hvis nei, hvorfor ikke? Ja: 9 Nei: 1 7. Hvordan har tilrettelegging for gravide påvirket arbeidsmiljøet i din bedrift? Positive kommentarer: 10 Negative kommentarer: 0 Ingen kommentarer: 0 16

17 8. Ta stilling til følgende påstander: 8.1 Min deltakelse i prosjektet har ført til økt kunnskap om tilrettelegging generelt, og ikke bare for gravide. _2_ Helt enig _4_ Enig _3_ Verken enig eller uenig _1_ Uenig _0_ Helt uenig 8.2 Samarbeid med jordmor har hatt betydning for meg som leder i oppfølgingsarbeidet for gravide. _8_ Helt enig _2_ Enig _0_ Verken enig eller uenig _0_ Uenig _0_ Helt uenig 8.3 Som leder vil jeg ta kontakt med jordmor ved fremtidig tilrettelegging for gravide. _8_ Helt enig _2_ Enig _0_ Verken enig eller uenig _0_ Uenig _0_ Helt uenig 9. Fører prosjektet til at du som leder har mer fokus på gravides arbeidssituasjon? Ja: 8 Var bevisst fra før: 2 Ingen kommentarer: Har du som leder forslag til andre tiltak/virkemidler i forhold til gravide arbeidstakere? Hvis ja, hvilke? Kommentarer: 2 Ingen kommentarer: 8 11.Utfyllende kommentarer. Hva er det viktigste du har lært? Ordet er ditt: Kommentarer på de har lært noe: 6 Kommentarer på om de ikke har lært noe: 1 Ingen kommentarer: 3 17

18 Vedlegg :2 Antall gravide som har svart: 8 av 21 Gravid og i jobb. Vi vil takke deg for at du har deltatt i prosjektet Gravid og i jobb. I forbindelse med at du nå er gått ut i permisjon, håper vi at du vil ta deg tid til å besvare dette spørreskjemaet. Vi tror det vil ta ca 10 minutter å besvare det. SPØRRESKJEMA: 1. I hvilken grad har den oppfølgingen du har fått av jordmor og leder vært viktig for at du kunne være i arbeid under graviditeten? 6 2 Utfyllende kommentarer: 2. Har du hatt noen form for tilpassning av arbeidet eller tilrettelegging på arbeidsplassen din under dette svangerskapet? _8_Ja _0_Nei _0_Ønsker ikke å svare Hvis nei,- gå videre til spørsmål Hvis ja, - hvilken type tilrettelegging/tilpassning: ( du kan sette flere kryss) _2_ Endret vaktplan _2_ Fysiske hjelpemidler, for eksempel stol, pute med mer. _5_ Endrede arbeidsoppgaver _4_ La andre ta noen av dine arbeidsoppgaver _2_ Graderte svangerskapspenger _1_ Graderte sykepenger _2_ Pauser 18

19 _3_ Annet Hvis du krysset annet på spørsmål 3, kan du spesifisere her: Ranger følgende påstander: 4. I hvilken grad var tilrettelegging/tilpassning av arbeidet viktig for at du kunne være i jobb under graviditeten? I svært liten I liten grad Vet ikke I stor grad I svært stor grad grad Utfyllende kommentarer: 5. Som gravid arbeidstaker ble jeg godt ivaretatt av min leder I svært liten I liten grad Vet ikke I stor grad I svært stor grad grad Utfyllende kommentarer: 6. Det var viktig å ha en jordmor med på oppfølgingsmøtene/samtalene I svært liten I liten grad Vet ikke I stor grad I svært stor grad grad 3 5 Utfyllende kommentarer: 7. Det er viktig at jordmor og leder innehar kompetanse på gravides arbeidsmiljø. I svært liten I liten grad Vet ikke I stor grad I svært stor grad grad 4 4 Utfyllende kommentarer: 8. Her kan du skrive dersom du har noen kommentarer eller innspill. Hva var du fornøyd med? Hva kunne vært bedre? Hva er det viktigste du har lært? Ordet er ditt. 19

20 Vedlegg 3: Individuell oppfølgingsplan for gravide ansatte Ansattes navn og adresse: (Skal fylles ut ved første trepartsamtale, medbringes til jordmor/lege) Svangerskapspenger: Sykemeldt Nei... Nei... Dato for samtale: Ja...%... Ja...%... Fødselsnummer (11 siffer): Stilling: Virksomhet og avdeling: Stillingsstørrelse: Termin: Telefon ansatt: Bostedskommune: Nærmeste leder (oppfølgingsansvarlig): Telefon leder: Oppfølgingsperiode: Arbeidstakers nåværende arbeidsoppgaver: Arbeidsoppgaver som kan utføres uten tilrettelegging: Arbeidsoppgaver som kan utføres med tilrettelegging: Arbeidstakers tilstedeværelse (%): Tiltak som har vært vurdert men ikke realisert: Evaluering av tiltak som har fungert: Hvis tiltak ikke er aktuelt eller planlagt, beskriv hvorfor ikke: 20

21 Tidspunkt for 2. samtale: Plan for videre oppfølging 3. samtale: Forandring i arbeidsoppgaver med / uten tilrettelegging: Hva fungerte /fungerte ikke: Samtykkeerklæring: Arbeidstaker gir herved tillatelse til at arbeidsgiver, jordmor, lege og NAV kan ha en kopi av oppfølgingsplanen. Ja... Nei... Arbeidstaker Dato... Sign... Arbeidsgiver Dato... Sign... 21

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00

Sak nr. Sak Ca tid for behandling 40/2014 Orientering ved rådmannen. 18:00 KONTROLLUTVALGET I SØRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien av Hans Christoffer Aargaard Terjesen & Anne Inga Hilsen AFI-FoU 2013 Forord Dette prosjektet ble først ledet av seniorforsker Anne Inga Hilsen, som

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Statusrapporter. fra prosjekter som KLP har støttet i 2013. gled deg til dagene som kommer

Statusrapporter. fra prosjekter som KLP har støttet i 2013. gled deg til dagene som kommer Statusrapporter fra prosjekter som KLP har støttet i 2013 gled deg til dagene som kommer I 2013 støtter KLP 39 prosjekter. Vi har samlet 29 av prosjektene i dette heftet. Innhold For KLP er målrettet HMS-arbeid

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Effekter av Tillitsprosjektet i Mandal pa sykefravær og avgangsalder

Effekter av Tillitsprosjektet i Mandal pa sykefravær og avgangsalder Effekter av Tillitsprosjektet i Mandal pa sykefravær og avgangsalder Arnstein Mykletun, Gaute Torsvik, Kjell Vaage Rapport til FARVE Uni Rokkansenteret 1 Sammendrag... 3 Avtaler, mandat og finansiering

Detaljer

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø

HMS. Tilrettelegging. Senior/eldre. Barnepass Kompetansebehov Tekniske hjelpemidler. Fysisk arbeidsmiljø. Psykososialt arbeidsmiljø Sissel C. Trygstad og Mona Bråten Tilrettelegging i arbeidslivet HMS Utstøting Sykefravær IA Senior/eldre Samarbeidsrutiner Fysisk arbeidsmiljø Hjemmekontor Oppfølgingsplan av langtidssykmeldte Barnepass

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142 Vår ref.: Dato: 12/2142 11.03.2014 Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet Saksnummer: 12/2142 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer