SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar

2 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring i forhold til prosjektplan 9 5. Evaluering av prosjektet Prosjekt og regnskap Forslag til videreføring av prosjektet Viktige erfaringer i prosjektet (overføringsverdi) Resultater 15 Vedlegg 1 Spørreskjema til ledere med antall svar 16 Vedlegg 2 Spørreskjema til gravide med antall svar 18 Vedlegg 3 Individuell oppfølgingsplan for gravide arbeidstakere 20 2

3 1. Sammendrag Helt fra oppstarten 1.mars 2010, var prosjektet Gravid og i jobb forankra hos ledelsen i Sande kommune. Kommunens jordmor ble ansatt i 20 % stilling hvor hun var både prosjektansvarlig og prosjektjordmor. Det ble bevilget økonomisk støtte fra KLP og NAV Arbeidslivsenter i tillegg til at kommunen selv bidro økonomisk. Det ble nedsatt en Ressursgruppe som bestod av kommunalsjef, personalsjef, hovedverneombud, representant fra NAV i kommunen, fra NAV Arbeidslivssenter i Vestfold og prosjektjordmor. De første seks månedene av prosjektet ble brukt til å kartlegge behov, utarbeide informasjonsmateriell og informasjonsmuligheter i ulike forum/møter hvor målgruppen var ledere på ulike plan og i ulike virksomheter i kommunen. Videre ble det utviklet en individuell oppfølgingsplanplan for gravide ansatte og en konkret plan for hva trepartsamtalene skulle inneholde. prosjektjordmor hadde ansvar for å utarbeide informasjonsbrosjyre til ansatte. Det ble gitt regelmessig informasjon til ledere i alle virksomheter, til hovedtillitsvalgte og verneombud via lederforum og møter i tillegg til skriftelig materiell. Informasjon til alle ansatte ble distribuert via intranett, brosjyrer, plakater og personalmøter. Dessuten ble det gitt regelmessig informasjon til legene i kommunen gjennom skriftelig materiell og samarbeidsmøter. Ledere som har hatt personalansvar har deltatt gjennom trepartsamtaler sammen med den gravide og prosjektjordmor. Det ble tilbudt tre trepartsamtaler til hver gravid ansatt. Ved første samtale ble gravides jobbnærvær og arbeidsoppgaver kartlagt og definert. Det ble skrevet en individuell oppfølgingsplan der forslag til individuell tilrettelegging ble definert. Ved trepartsamtale to og tre, ble det individuelle tilretteleggingstiltaket evaluert og forandret ved behov. Målet med prosjektet Gravid og i jobb var å skape et trygt, godt og fullt forsvarlig arbeidsmiljø for gravide kvinner i Sande kommune. Individuell tilrettelegging var en svært viktig faktor for at de kunne være i arbeid fram til svangerskapspermisjonen. Prosjektjordmors rolle var å støtte den gravide arbeidstaker og få innsikt i hennes arbeidsoppgaver slik at hun fikk hjelp til å se muligheter i stedet for begrensninger og være løsningsorientert i stedet for problemfokusert. For at den gravide skulle kunne være lengst mulig i jobb fram mot svangerskapspermisjonen, var det viktig at leder iverksatte tiltak så tilretteleggingen ble et faktum. Resultatet var at kvinnene kjente trygghet for seg selv og barnet og ikke minst oppleve at de var viktige ressurser for arbeidsgiver og var ønsket på arbeidsplassen. En graviditet er ikke et hinder for å være en god arbeidstaker. For prosjektjordmor var det også viktig å støtte lederne i hvordan de kunne tilrettelegge for hver enkelt gravid arbeidstaker. Målet var at de kunne beholde den gravide lengst mulig uten å måtte sette inn vikar. Lederne som var med i prosjektet har vært interesserte, flinke og oppmerksomme overfor gravide ansatte. De har «snudd mange steiner» for å få tilrettelagt best mulig. Fra september 2010 til og med desember 2011 har 21 gravide ansatte deltatt i prosjektet. Målet var å redusere sykefraværet med 5 uker, resultatet ble reduksjon på 8 uker! 3

4 2. Bakgrunn for prosjektet Forskning viser at gravide står for 1/3 av alle fraværsdager for kvinner mellom år. K. Strand har i sin doktoravhandling påvist en klar reduksjon i sykefravær ved hjelp av tilrettelegging for gravide arbeidstakere. Basert på forskningen som finnes, kan minst 30% av sykefraværet skyldes manglende tilrettelegging, (Strand, Wergeland, 1999). Siden sykefravær er en stor belastning for alle arbeidsplasser både bemanningsmessig og økonomisk, har prosjektgruppen med prosjektleder/jordmor sett på om det med enkel tilrettelegging og oppfølging har vært mulig å holde de gravide lenger i arbeid. Prosjektet har hatt fokus på gravide arbeidstakere ansatt i Sande kommune. Av ansatte i kommunen er det beregnet at det vil være ca gravide arbeidstakere pr år. De fleste har blitt sykemeldte, gjennomsnittet viser 15 uker før lovfesta permisjon (som er fra svangerskapsuke 37). Med en fortsatt økning i boligutbygging og dermed befolkningsvekst er det estimert en befolkningsøkning på nærmere 40% i løpet av en 15 års periode. Sett i lys av denne utviklingen er det sannsynlig å anta at andelen av ansatte i kommunen i fertil alder også vil øke. Tidligere prosjekter har vist at uten tilrettelegging går de gravide ut i sykemeldinger midt i svangerskapet. Ved å øke kunnskapen blant ledere om betydningen av tilrettelegging for gravide, ønsket man å motvirke denne trenden og dermed forebygge sykefravær. Målet med prosjektet var å oppnå økt kunnskap og forståelse for gravides arbeidssituasjon, utarbeide retningslinjer for gravide arbeidstakere for bedre tilrettelegging og derigjennom oppnå en mer attraktiv arbeidsplass. Metode Jordmor Doris S. Straumsnes ble ansatt som prosjektleder i 20 % stilling fra Prosjektleder utarbeidet informasjonsskriv til ledere og fastleger. Den enkelte virksomhet skulle selv sørge for å informere sine ledere og ansatte om prosjektet. Prosjektleder har det faglige ansvaret for prosjektet og er ansvarlig for gjennomføring og oppfølging av gravide. Prosjektleder er ansvarlig for å gjennomføre trekantsamtaler med leder og den gravide, samt oppfølging av disse samtalene. Målsettingen med samtalene er å gi økt kunnskap om ivaretakelse og tilrettelegging for gravide, samt motivere til iverksetting av tiltak med tanke på forebygging av sykefravær. Prosjektleder utvikla individuelle oppfølgingsplaner for dokumentasjon av samtalene, oppfølgingen, iverksatt tilrettelegging og effekten av denne. (se vedlegg 1). 4

5 3. Prosjektets måloppnåelse Målene for prosjektet Hovedmål: Øke kunnskap og bevissthet blant gravide og ledere, dermed mulighet for reduksjon av sykefraværet blant gravide. Bidra til at gravide står lengre i jobb Sykefraværet i Sande kommune skal reduseres med gjennomsnittelig 5 uker. Delmål: Bidra til å skape trygghet og forutsigbarhet for den gravide. Bidra til god informasjon om muligheter for tilrettelegging Bidra til at kommunen etablerer et godt system med trepartsamtaler mellom gravid, leder og jordmor Bidra til at den gravide står lengst mulig i jobb. Bidra til holdningsendring om svangerskap og arbeid i organisasjonen. Bidra til at det utarbeides rutiner/retningslinjer for hvordan ledere skal følge opp gravide arbeidstakere. Sørge for at fastleger er informert om prosjektet og de rutiner Sande kommune har for oppfølging av gravide arbeidstakere. Målgruppen for prosjektet var ansatte i Sande kommune. Formålet var å skape et trygt, godt og fullt forsvarlig arbeidsmiljø for gravide kvinner i Sande kommune slik at de kan være i jobb så lenge som mulig i løpet av svangerskapet Videre er det et mål at gravide skal oppnå rett ytelse hvis de ikke kan være i arbeid. Ved sykdom har de krav på sykepenger ellers skal de ha svangerskapspenger. Dette har betydning i forhold til sykepengerettighetene. Hovedfokus var rettet mot Gravide ansatte, hvor 21 kvinner deltok i prosjektet Ledere med personalansvar, hvor 12 ledere deltok i prosjektet fra 10 virksomheter For å få så full måloppnåelse som mulig ble alle ansatte informert om prosjektet via kommunens intranett prosjektjordmor informerte alle virksomhetsledere gjennom lederforum, alle tillitsvalgte og verneombud i egne møter, fagledere og ansatte gjennom personalmøter alle fikk tilsendt informasjonsbrev, informasjonsbrosjyre og plakat regelmessig informasjon og påminnelse om prosjektet ble sendt alle ledere med oppfordring om å ta det opp på personalmøter, og at brosjyrer og plakater var tilgjengelige for alle ansatte alle legene i Sande kommune fikk informasjon ved at jordmor deltok på legerådsmøte, samtidig fikk de brev og brosjyrer tilsendt til alle legekontorene 5

6 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune: Redusere sykefraværet med 5 uker Før prosjektstart hadde gravide ansatte et sykefravær på uker. I gjennomsnitt ble de sykemeldte fra svangerskapsuke 23. I løpet av prosjektet ble sykefraværet i gjennomsnitt redusert til 8 uker og gravide var i gjennomsnitt i jobb til uke 31. Antall uker i jobb før svangerskapspermisjon Antall uker før prosjektet Antall uker i prosjektet Lovpålagt svangerskapspermisjon 6

7 Trepartsamtale. Det er viktig at jordmor kommer inn og er den nøytrale tredjepersonen. Jordmor har møter med den gravide arbeidstaker og hennes nærmeste leder i gjennomsnitt 3 ganger i løpet av svangerskapet. Møtenes varighet har vært fra ca ¾ til 1 time. I disse samtalene blir den gravides oppgaver og begrensninger kartlagt og det blir utarbeidet en individuell oppfølgingsplan. Denne fungerer som en kontrakt mellom leder og den gravide. Hovedfokuset er at arbeidsplassen skal være trygg, og at gjeldene lover og forskrifter blir fulgt. Jordmor bidrar med faglige vurderinger i forhold til hva som positivt kan styrke helsa til den gravide gjennom svangerskapet. Risikovurderinger av ulike arbeidsbelastninger blir drøftet og tatt hensyn til. Trepartsamtaler i ca uke 10, ca uke 20 og ca uke 30 TREPARTSAMTALE CA UKE 10 CA UKE 20 CA UKE 30 LEDER GRAVID JORDMOR Det ble tilbudt tre samtaler til alle gravide arbeidstakere som var med i prosjektet. Anbefalingen var å begynne med samtaler rundt svangerskapsuke 10, her var det stor variasjon alt ut fra når leder tok kontakt med prosjektjordmor eller at den gravide selv tok kontakt. Samtalene ble utført på den gravides arbeidsplass sammen med leder og prosjektjordmor, hver samtale varte fra minutter. 7

8 Antall personer Trepartssamtaler Årsaken til at ikke alle hadde tre trepartsamtaler var: Sluttet i jobb fordi de hadde tidsbestemt vikariat Ble satt på svangerskapspenger i 100 % eller sykemeldt i 100 %, hverken den gravide eller leder så da behovet for flere trepartsamtaler Leder sluttet og ny leder så ikke behovet for flere samtaler da den gravide var sykemeldt i 100 % eller hadde 100 % svangerskapspenger Kom seint med i prosjektet, begrenset tid i forhold til flere samtaler før permisjonen Individuell tilrettelegging på arbeidsplassen Alle gravide som deltok i prosjektet fikk individuell tilrettelegging. Her var det 100 % måloppnåelse. Arbeidsoppgaver ble definert og vurdert på trepartsamtalene, individuell tilrettelegging ble konkretisert og igangsatt. Lederne gjorde hva de kunne for at de gravide skulle klare å være i jobb lengst mulig. 8

9 Der det var behov ble det søkt NAV om tilretteleggingstilskudd for at det kunne settes inn ekstra ressurser som hjelp for den gravide arbeidstaker. I de tilfeller hvor tilrettelegging ikke var aktuelt eller der de ikke hadde mer tilrettelegging å tilby, ble det brukt 100 % svangerskapspenger eller 100 % sykemelding. 4.Gjennomføring i forhold til prosjektplanen Aktiviteter Nr. Aktivitet Tid Ansvar 1 Ansettelse av prosjektleder/jordmor Doris S Personalsjef Straumsnes i 20% stilling 2 Første informasjon til lederforum Personalsjef 3 Søker Fylkesmannen i Vestfold om økonomisk prosjektstøtte via Fornyingsmidler Folkeheleskoordinator Anne Sofie Lauritsen 4 Svar fra Fylkesmannen; ikke innvilget søknad Vår 2010 Anne Sofie Lauritsen 5 Konstituering av prosjektgruppe bestående av: Prosjektleder/jordmor Anne Kristin Lysell, personalsjef Tove Hallgrimsen, kommunalsjef og konstituert rådmann (juni 2010 februar 2011) Trond Hansen, hovedvernombud Doris S. Straumsnes, prosjektleder og jordmor 6 Samarbeidsmøte med NAV Sande Prosjektleder/jordmor 7 Telefonmøte med KLP om økonomisk støtte Prosjektleder/jordmor 8 Telefoner til jordmødre i samme type prosjekter Mars Prosjektleder/jordmor august Telefonsamtale med Innovasjon Norge økonomisk støtte avslått pr. tlf. April mai 2010 Prosjektleder/jordmor 10 Prosjektplan ferdigstilt Prosjektleder/jordmor 11 Prosjektplan godkjennes i Rådmannens ledergruppe Juni 2010 Kommunalsjef og personalsjef 12 Informasjonsskriv til virksomhetsleder/ledere i Juni 2010 Prosjektleder/jordmor kommunen 13 Informasjonsskriv til legene i Sande kommune Juni 2010 Prosjektleder/jordmor 14 Informasjon om prosjektet lagt ut på kommunens intranett August 2010 Anita Pettersen og jordmor 9

10 15 Ny informasjonsbrosjyre og informasjonsplakat August 2010 Prosjektleder/jordmor sendt til alle virksomhetsledere 16 Oppstart med trepartsamtaler Prosjektleder/jordmor 17 Søknad til KLP om økonomisk prosjektstøtte Prosjektleder/jordmor 18 Utvida ressursgruppe med representanter fra Marianne Fossen, NAV Sande Svein Olav Nilsen, NAV Arbeidslivsenter Oktober 2010 Personalsjef og prosjektleder/jordmor 19 Søknad om tilretteleggingstilskudd fra NAV Arbeidslivssenter Personalsjef 20 Informasjon om prosjektet til verneombudene Prosjektleder/jordmor Tilsagn om tilretteleggingstilskudd fra NAV Arbeidslivssenter på kr Deltatt på Legerådsmøte med informasjon om prosjektet Prosjektleder/jordmor 23 Tilsagn om økonomisk prosjektstøtte fra KLP på kr Februar/mars Samarbeidsmøte med nettverk for jordmødre på Bærum Prosjektleder/jordmor Østlandet som arbeider med gravide i jobb Seminar hos Idèbanken, Oslo Prosjektleder/jordmor 26 Spørreundersøkelse gravide ansatte som har April pågår Prosjektleder/jordmor deltatt i prosjektet Spørreundersøkelse ledere i ulike April mai Prosjektleder/jordmor virksomheter som har deltatt i prosjektet Antall møter i ressursgruppa Prosjektleder/jordmor fra Antall trepartsamtaler; 40 samtaler fordelt på Prosjektleder/jordmor gravide (gjennomsnitt 3 samtaler/gravid) 30 Ny informasjon om prosjektet på kommunens intranett Mai 2011 og den gravides leder Anita Pettersen 10

11 Tiltak Nr Aktivitet Virksomheter Tid Ansvar 1 Henvendelse sendt alle virksomheter der jordmor ber om å få delta på personalmøter for å informere alle ansatte om Prosjektleder/jordmor prosjektet. 2 Følgende virksomheter har gitt tilbakemelding på forespørselen: Ledere i Barnehagene (også de private) Sande ungdomsskole Familietjenesten Høst 2011 Selvik skole Høst 2011 Haga skole Kjeldås skole Høst 2011 Sandetun + hjemmesykepleien Kulturavdelingen Avtalt med leder å avvente til senere/høsten 2011 Kommunalteknikk Tar kontakt ved behov 3 Ny informasjon på Mai 2011 Anita Pettersen kommunens intranett 4 Spørreundersøkelse til April/mai 2011 Prosjektleder/jordmor ledere som har deltatt i prosjektet 5 Spørreundersøkelse til April/mai 2011 Prosjektleder/jordmor gravide ansatte som har deltatt i prosjektet pågår 6 Samarbeidsmøter med Februar 2011 Prosjektleder/jordmor nettverk på Østlandet som arbeider med samme type prosjekt Juni Seminar hos Idèbanken, Mars 2011 Prosjektleder/jordmor Oslo 8 Seminar/samarbeidsmøte Juni 2011 Prosjektleder/jordmor 11

12 NAV Arbeidslivssenter, Tønsberg 9 Seminar for jordmødre som arbeider med gravide og jobb Høst 2011 Prosjektleder/jordmor Det er vesentlig å få ledere og gravide arbeidstakere til å se betydningen av å være med i prosjektet. Ledere i den enkelte bedrift må være positive til, og ønske å ivareta og tilrettelegge for sine gravide ansatte. Vi er avhengige av at lederne på et tidlig tidspunkt får kjennskap til at ansatte er gravide, slik at prosjektleder kan intervenere tidligst mulig. For at alle ansatte i Sande kommune skal vite om og kjenne til prosjektet, er alle virksomheter og ledere kontaktet i form av e-post for å planlegge tid for informasjon. Prosjektleder/jordmor har bedt om å få delta på personalmøter, noen virksomheter har allerede avtalt tid og sted, andre ønsker å avvente til høsten på grunn av flere nye ansatte. Andre virksomheter igjen har ennå ikke gitt tilbakemelding frist var 16 mai Derfor er en kontinuerlig og regelmessig informasjon viktig for at alle til enhver tid er informert om prosjektet. Informasjon Virksomhetsledere, tillitsvalgte og verneombud fikk informasjon om prosjektet ved at jordmor har deltatt i enkeltmøter. Informasjonsmateriell (egen brosjyre og plakat med informasjonsbrev) ble sendt til alle virksomhetsledere og ellers delt ut på møter. Ansatte i kommunen fikk informasjon via kommunens Intranett. Fastleger i kommunen fikk informasjonsbrev i tillegg har også jordmor deltatt i legerådsmøte. Personalmøter på de enkelte arbeidsplassene. 12

13 5. Evaluering av prosjektet Underveis i prosjektet ble spørreskjema sendt ut til ledere og gravide som hadde deltatt. (se vedlegg 1 og 2). Av ledere svarte 10 av 12 og av gravide kom det svar fra 8 av 21 spurte. Både gravide ansatte og ledere var positive til prosjektet. De opplevde det som både nyttig og viktig at det ble satt av tid til trepartsamtaler. Lederne kommenterte synes ikke det tok for mye tid med tre trepartsamtaler pr.gravid ansatt. opplevde det som nyttig og positivt, fikk bedre forståelse og kunnskap om gravides arbeidssituasjon, garanti for at jobbtiltakene ikke gikk ut over fosteret, trygghet ved at det var en fagperson (jordmor) med i samtalene, opplevde også at oppfølging av arbeidstaker ble bedre siden det var knyttet opp mot et prosjekt, løsningsfokuserte samtaler. Kommentarer fra gravide de ble sett og tatt på alvor, en helhetlig oppfølging ved at både leder og jordmor var med i samtalen, støtte fra jordmor ved å tilpasse tilretteleggingen individuelt så de kunne være i jobb lengst mulig, veldig fornøyd med å være en del av prosjektet gravid og i jobb gravide trenger jordmor som kan være tydelig overfor leder og snakke den gravides sak, en viktig støtteperson, tidligere oppstart av trepartsamtalene, 13

14 6. Prosjekt og regnskap Opprinnelig budsjett mars desember 2010 Prosjektstart , jordmor ansatt i 20 % stilling med prosjektvarighet til Prosjektkostnader fra mars 2010 desember 2011 Lønnsutgifter for jordmor i 20 % stilling kr ,22 Utgifter i forbindelse med reiser, møter og samtaler kr 3.007,77 Sum utgifter kr ,99 Sluttregnskap desember 2011 Finansiering Fra KLP (for år 2011) kr Fra NAV/Arbeidslivssenter, tilretteleggingstilskudd (til1/3-2011) kr Fra NAV/Arbeidslivssenter, kr.3000/pr.gravid (fra1/3-2011) kr Sum kr ,10 Prosjektkostnader kr ,99 - Tilskudd fra KLP og NAV Arbeidslivssenter kr: ,10 Kommunens reelle utgifter i forbindelse med prosjektet Sum kr: ,89 14

15 7. Forslag til videreføring av prosjektet Sande kommunes administrasjon og ledelse vedtok i budsjettmøte høst 2011 at prosjektet «Gravid og i jobb» skulle implementeres i jordmorstillingen fra og med med 20 %. Stillingen er nå på 70 %, hvor jordmor arbeider mandag, tirsdag, torsdag og onsdag i lik uke. 8.Viktige erfaringer i prosjektet (overføringsverdi) Sett av tid til markedsføring av prosjektet, både via intranett, media og informasjonsmateriell Viktig med gode samarbeidspartnere både i kommunen, virksomhetene og NAV Arbeidslivsenter Regelmessig informasjon til alle ledere med personalansvar Regelmessig informasjon til alle ansatte Regelmessig samarbeidsmøter/kommunikasjon med legene for å få ned bruken av sykemelding og heller i stedet bruke svangerskapspenger Tidlige oppstart med trepartsamtaler ved at lederne eller gravide kontakter jordmor på et tidligere tidspunkt i svangerskapet Vektlegge viktigheten med individuell tilrettelegging Jordmor tilgjengelig for individuelle samtaler for gravide og også for lederne Godt nettverks- og holdningsarbeid Kontinuerlig informasjon til alle ledere på ulike nivå og alle ansatte i Sande kommune er viktig for at kommunens «gravidpolitikk» skal videreføres og ha gjennomslagskraft. Selv om prosjektet var tidsbestemt er det nå et kontinuerlig «gode» for gravide ansatte. Det er en «skal» tjeneste som er positiv for arbeidstakere og arbeidsgiver. Ved at det er en «vinn vinn» situasjon gir det gevinst for begge parter, både for arbeidstaker og for arbeidsgiver. 9. Resultater 21 gravide deltok i prosjektperioden 13 gravide mellom år 8 gravide mellom år 14 gravide arbeidet i 100%, 7 arbeidet deltid 10 av 21 gravide var i jobb fram til permisjon, halvparten med gradert svangerskapspenger eller gradert sykemelding. 100 % fikk tilrettelegging på arbeidsplassen De var i gjennomsnitt i jobb fram til uke 31, det vil si 8 uker lenger i jobb enn før prosjektstart. 15

16 VEDLEGG 1 Antall ledere som har svart: 10 av 12 Gravid og i jobb. 1. Hvordan har du som leder opplevd å delta i prosjektet Gravid og i jobb? Positivt med eller uten kommentar: 8 Negativt med eller uten kommentar: 0 Ikke svart: 0 2. Hvordan har du opplevd tidsbruken ved deltakelse i prosjektet? Positivt: 10 Negativt: 0 3. I prosjektet har vi hatt 3 trepartsamtaler med gravid, leder og jordmor i løpet av svangerskapet. Er dette en metode du vil bruke videre? Ja: 8 Nei: 0 Vet ikke: 2 4. Hvorfor / evt. Hvorfor ikke? Ser betydningen av samtalen: 9 Ser ikke betydningen av samtalen: 0 Ingen kommentar: 1 5. Har du fått råd og hjelp fra jordmor i forhold til mulige tilretteleggingstiltak? Ja: 9 Nei: 1 6 Er rutinene for oppfølging av gravide gjort kjent i bedriften? Hvis nei, hvorfor ikke? Ja: 9 Nei: 1 7. Hvordan har tilrettelegging for gravide påvirket arbeidsmiljøet i din bedrift? Positive kommentarer: 10 Negative kommentarer: 0 Ingen kommentarer: 0 16

17 8. Ta stilling til følgende påstander: 8.1 Min deltakelse i prosjektet har ført til økt kunnskap om tilrettelegging generelt, og ikke bare for gravide. _2_ Helt enig _4_ Enig _3_ Verken enig eller uenig _1_ Uenig _0_ Helt uenig 8.2 Samarbeid med jordmor har hatt betydning for meg som leder i oppfølgingsarbeidet for gravide. _8_ Helt enig _2_ Enig _0_ Verken enig eller uenig _0_ Uenig _0_ Helt uenig 8.3 Som leder vil jeg ta kontakt med jordmor ved fremtidig tilrettelegging for gravide. _8_ Helt enig _2_ Enig _0_ Verken enig eller uenig _0_ Uenig _0_ Helt uenig 9. Fører prosjektet til at du som leder har mer fokus på gravides arbeidssituasjon? Ja: 8 Var bevisst fra før: 2 Ingen kommentarer: Har du som leder forslag til andre tiltak/virkemidler i forhold til gravide arbeidstakere? Hvis ja, hvilke? Kommentarer: 2 Ingen kommentarer: 8 11.Utfyllende kommentarer. Hva er det viktigste du har lært? Ordet er ditt: Kommentarer på de har lært noe: 6 Kommentarer på om de ikke har lært noe: 1 Ingen kommentarer: 3 17

18 Vedlegg :2 Antall gravide som har svart: 8 av 21 Gravid og i jobb. Vi vil takke deg for at du har deltatt i prosjektet Gravid og i jobb. I forbindelse med at du nå er gått ut i permisjon, håper vi at du vil ta deg tid til å besvare dette spørreskjemaet. Vi tror det vil ta ca 10 minutter å besvare det. SPØRRESKJEMA: 1. I hvilken grad har den oppfølgingen du har fått av jordmor og leder vært viktig for at du kunne være i arbeid under graviditeten? 6 2 Utfyllende kommentarer: 2. Har du hatt noen form for tilpassning av arbeidet eller tilrettelegging på arbeidsplassen din under dette svangerskapet? _8_Ja _0_Nei _0_Ønsker ikke å svare Hvis nei,- gå videre til spørsmål Hvis ja, - hvilken type tilrettelegging/tilpassning: ( du kan sette flere kryss) _2_ Endret vaktplan _2_ Fysiske hjelpemidler, for eksempel stol, pute med mer. _5_ Endrede arbeidsoppgaver _4_ La andre ta noen av dine arbeidsoppgaver _2_ Graderte svangerskapspenger _1_ Graderte sykepenger _2_ Pauser 18

19 _3_ Annet Hvis du krysset annet på spørsmål 3, kan du spesifisere her: Ranger følgende påstander: 4. I hvilken grad var tilrettelegging/tilpassning av arbeidet viktig for at du kunne være i jobb under graviditeten? I svært liten I liten grad Vet ikke I stor grad I svært stor grad grad Utfyllende kommentarer: 5. Som gravid arbeidstaker ble jeg godt ivaretatt av min leder I svært liten I liten grad Vet ikke I stor grad I svært stor grad grad Utfyllende kommentarer: 6. Det var viktig å ha en jordmor med på oppfølgingsmøtene/samtalene I svært liten I liten grad Vet ikke I stor grad I svært stor grad grad 3 5 Utfyllende kommentarer: 7. Det er viktig at jordmor og leder innehar kompetanse på gravides arbeidsmiljø. I svært liten I liten grad Vet ikke I stor grad I svært stor grad grad 4 4 Utfyllende kommentarer: 8. Her kan du skrive dersom du har noen kommentarer eller innspill. Hva var du fornøyd med? Hva kunne vært bedre? Hva er det viktigste du har lært? Ordet er ditt. 19

20 Vedlegg 3: Individuell oppfølgingsplan for gravide ansatte Ansattes navn og adresse: (Skal fylles ut ved første trepartsamtale, medbringes til jordmor/lege) Svangerskapspenger: Sykemeldt Nei... Nei... Dato for samtale: Ja...%... Ja...%... Fødselsnummer (11 siffer): Stilling: Virksomhet og avdeling: Stillingsstørrelse: Termin: Telefon ansatt: Bostedskommune: Nærmeste leder (oppfølgingsansvarlig): Telefon leder: Oppfølgingsperiode: Arbeidstakers nåværende arbeidsoppgaver: Arbeidsoppgaver som kan utføres uten tilrettelegging: Arbeidsoppgaver som kan utføres med tilrettelegging: Arbeidstakers tilstedeværelse (%): Tiltak som har vært vurdert men ikke realisert: Evaluering av tiltak som har fungert: Hvis tiltak ikke er aktuelt eller planlagt, beskriv hvorfor ikke: 20

21 Tidspunkt for 2. samtale: Plan for videre oppfølging 3. samtale: Forandring i arbeidsoppgaver med / uten tilrettelegging: Hva fungerte /fungerte ikke: Samtykkeerklæring: Arbeidstaker gir herved tillatelse til at arbeidsgiver, jordmor, lege og NAV kan ha en kopi av oppfølgingsplanen. Ja... Nei... Arbeidstaker Dato... Sign... Arbeidsgiver Dato... Sign... 21

GRAVID? Har du ikke sykemeldt deg enda?

GRAVID? Har du ikke sykemeldt deg enda? GRAVID? Har du ikke sykemeldt deg enda? Sluttrapport Gravid og i arbeid GIA Resultatmål Øke kunnskap og bevissthet blant gravide og ledere, dermed mulighet for reduksjon av sykefraværet blant gravide Sykefraværet

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

Tiltak for å redusere sykefraværet. Gravid og i arbeid. Seniortiltak

Tiltak for å redusere sykefraværet. Gravid og i arbeid. Seniortiltak Tiltak for å redusere sykefraværet Gravid og i arbeid Seniortiltak Gravid og i arbeid i Nøtterøy kommune 1310 Hvorfor tiltak? Lederforum Bolkesjø våren 2007 ønsker å øke nærværet blant gravide Omfang,

Detaljer

Sluttrapport for prosjekt gravide arbeidstakere ved Sykehuset Innlandet, Divisjon Tynset

Sluttrapport for prosjekt gravide arbeidstakere ved Sykehuset Innlandet, Divisjon Tynset Sluttrapport for prosjekt gravide arbeidstakere ved Sykehuset Innlandet, Divisjon Tynset 1 Om prosjektet... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Bakgrunn for prosjektet... 3 1.3 Mål for prosjektet... 3 1.4 Deltagere

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Fokus på tiltak og veien videre St.Olavs Hospital Arbeidsmiljøavdelingen 2012 Bedriftsykepleier/jordmor Bjørg Sørvik Innhold Historikk

Detaljer

Sør-Troms HMS-Tjeneste 60 år i 2010.

Sør-Troms HMS-Tjeneste 60 år i 2010. Sør-Troms HMS-Tjeneste 60 år i 2010. Har fokus på ivaretakelsen av og tilrettelegging for gravide arbeidstakere i våre 115 medlemsbedrifter. Prosjekt fra 2008 2009 Gravid og i Arbeid. 85 % reduksjon av

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Bydelsutvalget /2014 "PROSJEKT OPPFØLGING AV TJENESTESTEDER MED HØYT SYKEFRAVÆR " VERBALVEDTAK

Bydelsutvalget /2014 PROSJEKT OPPFØLGING AV TJENESTESTEDER MED HØYT SYKEFRAVÆR  VERBALVEDTAK Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 201200399 Arkivkode: 217.9 Saksbeh: Dagfrid Haarberg Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 17.11.2014 199/2014 "PROSJEKT OPPFØLGING AV TJENESTESTEDER MED HØYT SYKEFRAVÆR

Detaljer

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan

IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan IA-handlingsmål - I henhold til gjeldende HMS plan Delmål 1 Tilstedeværelse 94% nærvær Kommentarer / beskrivelse / hvordan nå målsetting Forebygge Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt blir sykmeldt * Kartlegging

Detaljer

Forankring og prosess

Forankring og prosess Forankring og prosess Prosjektledersamling Thon hotel Vettre, Asker Steinar Hannevig prosjektleder Prosjektet samhandling NAV, lege og arbeidsgiver Prosjekt samhandling lege, arbeidsgiver og NAV oppdragsgiver:

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.

Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN

Detaljer

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse

Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Handlingsplan for 2014-2015 - IA-arbeidet i Eigersund kommune Delmål 1.: Tilstedeværelse Forebygge Tilrettelegge Oppfølging Mål 94 % Nærvær - Øke fokus på jobbnærværet Tiltak forsøkes iverksatt før ansatt

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av

Løtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Sammen om en bedre kommune Løtenmodellen En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Samarbeid mellom ansatt, leder, NAV og lege Økt lederkompetanse Bruk av avventende sykmelding Forebyggende arbeid

Detaljer

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet

passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen av IAavtalen som SINTEF utfører på oppdrag fra

Detaljer

Målrettet sykefraværsoppfølging

Målrettet sykefraværsoppfølging NAV Arbeidslivssenter Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide Målrettet sykefraværsoppfølging Folldal kommune 02.09.14 Geir Arne Mæland / Sigbjørn Hagen NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen»

Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Sluttrapport fra prosjekt «Hva skjer med sykefraværet når arbeidstaker og arbeidsgiver samarbeider om aktiv bruk av IA avtalen» Innledning Samarbeidsprosjektet startet opp høsten 2010, som et resultat

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/1147-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Strategisk rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Personalavdelingen 2009 Sluttrapport utarbeidet av: prosjektleder Martha Haaland - Bratland jordmor Hilde Hertzenberg

Personalavdelingen 2009 Sluttrapport utarbeidet av: prosjektleder Martha Haaland - Bratland jordmor Hilde Hertzenberg Personalavdelingen 2009 Sluttrapport utarbeidet av: prosjektleder Martha Haaland - Bratland jordmor Hilde Hertzenberg Innhold Sammendrag... 3 Konklusjon:... 5 Innledning... 7 Prosjektets målsetting...

Detaljer

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT

SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT LEVANGER KOMMUNE PLEIE- OG OMSORG DISTRIKT SØR Revidert 29.05.07. SØKNAD PÅ 2-ÅRIG SYKEFRAVÆRSPROSJEKT Prosjektet ønskes delt mellom de to store avdelingene i Distrikt Sør. Åsen helsetun m/hjemmetjenester.

Detaljer

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland

Snitt Strand barnehage. Snitt Sortland Resultater - medarbeiderundersøkelsen 2014, per. 25.03.14 : 13 svar av 13 ansatte, 100 % : 732 svar av 932 ansatte, 79 % : 45 r Organisering av arbeidet Nedenfor har vi satt opp en del spørsmål om hvordan

Detaljer

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste

GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste GRAVID OG I ARBEID Et pilotprosjekt i regi av Sør-Troms HMS-Tjeneste Ekstern sluttrapport september 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 5 1.1 PROSJEKTETS MÅL... 5 1.1.1 Effektmål... 5 1.1.2 Resultatmål...

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

OPPFØLGINGSPLAN SYKMELDTE

OPPFØLGINGSPLAN SYKMELDTE Arbeidstaker: Privat adresse: Postnummer + poststed: Telefon privat / telefon arbeid: Fødselsnummer: Nærmeste leder: Adresse arbeid: Postboks 195 Postnummer + poststed: 1431 Ås Telefon leder: Den ansattes

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

Saman om ein betre kommune. NETTVERKSSAMLING Tromsø 3. og 4.september

Saman om ein betre kommune. NETTVERKSSAMLING Tromsø 3. og 4.september Saman om ein betre kommune NETTVERKSSAMLING Tromsø 3. og 4.september PROSJEKTORGRANISERING Styringsgruppe: Formannskapet Ressursgruppe: Rådmann, repr. styringsgruppe, hovedtillitsvalgt, prosjektleder,

Detaljer

EVALUERING AV IA-AVTALEN

EVALUERING AV IA-AVTALEN EVALUERING AV IA-AVTALEN Til hovedtillitsvalgt/tillitsvalgt SINTEF setter stor pris på at dere deltar i dette forskningsprosjektet! Undersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved Norsk Samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013

HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 HANDLINGSPLAN Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2011-2013 Edvard Velsvik Bele Rådgiver Personal- og organisasjonsavdelingen BAKGRUNN I februar 2010 ble regjeringen og partene i arbeidslivet

Detaljer

NAV og legenes rolle. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud.

NAV og legenes rolle. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud. NAV og legenes rolle v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud. Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Vestby/Fellestjenesten

Vestby/Fellestjenesten Medarbeiderundersøkelse 2012 Vestby/Fellestjenesten Engangspassord: UUBBAZER http://svar.bedrekommune.no - Registreringsperiode: fra 15.01.12 til 31.01.13 Bakgrunnsspørsmål Vi ønsker at du svarer på noen

Detaljer

Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser

Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser Tilrettelegging for livssituasjoner og livsfaser Styrker det jobbnærværet? Mona Bråten, Fafo Bodø 3.mai 2012 1 Sentrale problemstillinger og metode Mener norske arbeidstakere at det blir tilrettelagt for

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune

Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune 1 Rapport Seniorpolitik k for Steinkjer kommune 2 11.mai 2007 INNHOLD: Sammendrag s. 3 Bakgrunn for prosjektet s. 3 Prosjektets mandat s. 3 Prosjektgruppe S. 4 Arbeidsform S. 4 Seniorpolitikk livsfaseorientert

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Saman for ein betre kommune

Saman for ein betre kommune Saman for ein betre kommune Tilrettelegging for Nærvær - Del av Nærværsprogrammet i Arendal kommune. - Langsiktige mål er å sikre at tilrettelegging for (jobb) nærvær i vid forstand er en del av den helhetsvurderingen

Detaljer

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Formålet med tilretteleggingstilskuddet Stimulere og støtte oppunder

Detaljer

Yrkesarbeid i graviditeten Tilrettelegging/svangerskapspenger

Yrkesarbeid i graviditeten Tilrettelegging/svangerskapspenger Yrkesarbeid i graviditeten Tilrettelegging/svangerskapspenger Rikshospitalet, 16.10.2009 Ebba Wergeland Arbeidstilsynet Gravides fraværsbehov Ca. 60 000 fødsler i Norge per år Ca. 75% av mødrene er yrkesaktive

Detaljer

Forord ved Politimesteren:

Forord ved Politimesteren: Forord ved Politimesteren: Retningslinjen er sentral, og gjelder for alle medarbeidere i organisasjonen. Formålet med retningslinjer ved graviditet foreldrepermisjon ved Oslo politidistrikt er å sikre

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET

P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtedato: 19.11.2012 Fra kl. 13.00 Møtested: Møterom 5. etg. Fra saknr.: 13/12 Til saknr.: 19/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE". Trykte vedlegg: Fylkesrevisjonens rapport Arbeidsmiljø i Hedmark fylkeskommune.

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Trykte vedlegg: Fylkesrevisjonens rapport Arbeidsmiljø i Hedmark fylkeskommune. Saknr. 10/7500-1 Ark.nr. 216 Saksbehandler: Steinar Gulbrandsen FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "ARBEIDSMILJØ I HEDMARK FYLKESKOMMUNE". Sekretariatets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger saken

Detaljer

Gravide i handelsnæringen

Gravide i handelsnæringen Helga Bull-Rostrup og Anne Inga Hilsen Gravide i handelsnæringen et sykefraværsprosjekt Helga Bull-Rostrup og Anne Inga Hilsen Gravide i handelsnæringen et sykefraværsprosjekt Fafo-notat 2013:06 Fafo

Detaljer

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie

Verneombudssamling 12. juni IA ved UiO. v/personaldirektør Irene Sandlie Verneombudssamling 12. juni 2015 IA ved UiO v/personaldirektør Irene Sandlie UiOs IA-handlingsplan 2015-2018 Partene ved UiO signerte ny IA-avtale med virkning fra 15. januar 2015 Ny IA-handlingsplan ble

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Raskere tilbake Arbeidsgivers bestridelse av sykmelding Kronisk syke arbeidstakere Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd BHT-honorar

Raskere tilbake Arbeidsgivers bestridelse av sykmelding Kronisk syke arbeidstakere Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd BHT-honorar Ælvespeilet 10 des 2014 Raskere tilbake Arbeidsgivers bestridelse av sykmelding Kronisk syke arbeidstakere Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd BHT-honorar Raskere tilbake Side 2 NAV Telemark Raskere

Detaljer

Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte

Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Gjeldende fra 1.5.2012 Retningslinjer for oppfølging av sykemeldte Side 1 av 5 Innhold Innledning... 3 Henvisninger... 3 Generelt... 3 Lokale retningslinjer...

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR Side1 Sortertetterviktigstefaktorer:...4 Innholdsfortegnelse Hvasomhargittmesteffekt...4 Innledning... 3 Forebygging av sykefravær... 3 Hvordan

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan - 2018 Bakgrunn og mål Lillehammer kommune sin HMS/IA-handlingsplan skal gjenspeile hvordan vi systematisk skal jobbe for å oppnå et godt arbeidsmiljø og redusere sykefraværet. Det

Detaljer

Halvårsrapport i Kvalitetskommuneprogrammet i Sola januar juni 2008

Halvårsrapport i Kvalitetskommuneprogrammet i Sola januar juni 2008 Halvårsrapport i Kvalitetskommuneprogrammet i Sola januar juni 2008 1 Innledning Vi er inne i 2. driftsår i Kvalitetskommuneprogrammet ( KKP). Mange aktiviteter er satt i gang og det tok fart når prosjektleder

Detaljer

Treparts - samarbeidet mellom. Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen

Treparts - samarbeidet mellom. Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen Treparts - samarbeidet mellom fastlege, sykmeldt og arbeidsgiver Jan Emil Kristoffersen Fastlege og leder av Allmennlegeforeningen g Utdanning i trygdemedisin for spesialister i allmennmedisin: EØS godkjent

Detaljer

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse NAVN v/daglig leder/virksomhetsleder ADRESSE PNR STED Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA-arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen

Detaljer

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN Gjeldende fra 1.1.2011-31.12.2012 Tannhelse Rogaland FKF har i samarbeid med NAV valgt følgende overordnede mål for planen: Dyrke organisasjonskulturen med fokus på

Detaljer

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkalling. Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Arbeids- og administrasjonsutvalget Møtested: Leksvik kommunehus, kommunestyresalen Møtedato: 12.05.2016 Tid: 09:00 Forfall meldes til Servicekontoret som sørger for innkalling av

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2006 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 1.12.2006-5.1.2007 Sendt til 2 456 personer (2 379 i 2005) Mottatt

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

HORTEN KOMMUNE. Samarbeid og kompetanse for økt nærvær Horten kommune

HORTEN KOMMUNE. Samarbeid og kompetanse for økt nærvær Horten kommune Samarbeid og kompetanse for økt nærvær Horten kommune 1 Bakgrunn for prosjektet Gjennomsnittlig sykefravær på 11-12 % de siste årene Ønske og behov for systematisk samspill mellom aktørene Gode erfaringer

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2008 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2008-8.1.2009 Sendt til 2 707 personer (2 703 i 2007) Mottatt

Detaljer

Laget for. Språkrådet

Laget for. Språkrådet Språkarbeid i staten 2012 Laget for Språkrådet Laget av Kristin Rogge Pran 21. august 2012 as Chr. Krohgs g. 1, 0133 Oslo 22 95 47 00 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Holdninger og kjennskap

Detaljer

1. Innledning Det vises til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 2. juni 2014, hvor det bes om høringssvar til ovennevnte innen 23. juni 2014.

1. Innledning Det vises til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 2. juni 2014, hvor det bes om høringssvar til ovennevnte innen 23. juni 2014. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Arbeids- og sosialdepartementet - ASD Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 14/01010-2 Arkivkode: 461 Saksbehandler:

Detaljer

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet?

Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Er det en sammenheng mellom sykefravær og medarbeidertilfredshet? Sykefravær et samfunnsproblem Forskning Utvikling av sykefraværet hos Tollpost Larvik 2007-2009 Utvikling medarbeidertilfredshet hos Tollpost

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

IA-Webinar Slik søkjer du : «Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA virksomheter og BHT-honorar»

IA-Webinar Slik søkjer du : «Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA virksomheter og BHT-honorar» IA-Webinar 19.04.17 Slik søkjer du : «Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA virksomheter og BHT-honorar» Agenda 2 tilskotsordningar under same tak Forskrift Døme Korleis Spørsmål og svar IA,

Detaljer

Utfordringer og muligheter ved utdanning og arbeid Innledning med erfaringsutveksling

Utfordringer og muligheter ved utdanning og arbeid Innledning med erfaringsutveksling Utfordringer og muligheter ved utdanning og arbeid Innledning med erfaringsutveksling TRS Kurs på Frambu om MHE Uke 50 2015 Brede Dammann, sosionom 1 Hva jeg skal si noe om Det ulike fokuset i helsevesenet

Detaljer

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN NAV 08.05.12 oppdatert 10.04.15 VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN Oppfølgingsplan er et verktøy i oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen. Planen skal sikre at dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kommer

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN 2007 Lillehammer kommune - samlet resultat Om undersøkelsen Nettbasert, invitasjon sendt ut pr. e-post 1) Åpen 3.12.2007-6.1.2008 Sendt til 2 503 personer (2 456 i 2006) Mottatt

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og i juni 2014. Avtalen gjelder fram til og med 31.

Detaljer

Nøtterøy kommune HMS håndbok

Nøtterøy kommune HMS håndbok Godkjent av: Rådmannen Dato: mai 2004 Side 1 av 14 Sjekkliste oppfølging av syke Navn: Fnr: Arbeidssted: Ressursnr: Funksjon/stilling: Stillingsstørrelse: Tidspunkt Hva gjøres Dato Sign leder Sendt 1.

Detaljer

RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER

RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER 1. Formål 2 2. Ansvar og roller 2 3 Beskrivelser av rutinen 3 3.1. Første fraværsdag 3 3.2. 8. fraværsdag 3 3.3. 9. fraværsdag 3 3.4. Innen 6 uker 3 3.5.

Detaljer

RESULTAT FRA BRUKERUNDERSØKELSE EVALUERING AV TRIVSELSUNDERSØKELSEN (MTU)

RESULTAT FRA BRUKERUNDERSØKELSE EVALUERING AV TRIVSELSUNDERSØKELSEN (MTU) Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling Seksjon for konkurranse og utvikling RESULTAT FRA BRUKERUNDERSØKELSE EVALUERING AV TRIVSELSUNDERSØKELSEN (MTU) Versjon: 1.0 Dato: 08.04.08 Prosjektgruppe:

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer