Yrkesarbeid i graviditeten Tilrettelegging/svangerskapspenger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Yrkesarbeid i graviditeten Tilrettelegging/svangerskapspenger"

Transkript

1 Yrkesarbeid i graviditeten Tilrettelegging/svangerskapspenger Rikshospitalet, Ebba Wergeland Arbeidstilsynet

2 Gravides fraværsbehov Ca fødsler i Norge per år Ca. 75% av mødrene er yrkesaktive Ca får fødselspenger Av disse har ca. 60% sykepengefravær i graviditeten, mot ca. 20% året før (Strand, Wergeland 1999)

3 Gravides tilretteleggingsbehov 2 av 3 trenger tilrettelegging 1 av 3 oppnår noe tilrettelegging Sykmelding er assosiert med» fysisk belastende arbeidsforhold» nattarbeid» høyt tempo Mindre fravær ved tilrettelegging (Strand, Wergeland 1999, Kristensen et al. 2008)

4 Aktuelle miljøproblemer Fysiske og organisatoriske forhold» fysiske toppbelastninger (løft, forflytning),» liten innflytelse på eget arbeidstempo,» langvarig stående el. gående arbeid» fysisk slitsomt arbeid Fremmedstoffer som kan tas opp i blodet (jf. medikamenter)» løsemidler, tungmetaller,pesticider Infeksjoner Støy, nattarbeid, vibrasjon, ulykkesrisiko

5 Yrkesanamnese tidligst mulig Hva går arbeidet ditt ut på? Spesielle forhold som kan gi problemer i graviditeten? Hvordan er det gått med andre gravide? Behov for tilrettelegging (si fra tidlig!) Støttespillere? (Arbeidsleder, bedriftshelsetjeneste, arbeidskolleger, tillitsvalgte/verneombud)

6 Tommelfingerregler Sårbarhet for fremmedstoffer gjennom hele svangerskapet, ikke bare første trimester Medikamentfilosofi (føre var) Unngå eksponering utover bakgrunnseksponering Alltid individuell vurdering av risiko EU guidelines søkeord GRAVID

7 Rådgivere Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Spesialtjenesten for risikofylt arbeidsmiljø (kjemi) Nasjonalt folkehelseinstitutt (infeksjoner) Statens Strålevern (stråling) Lokale BHTog arbeidsmedisinske avdelinger Arbeidstilsynet arbeidsrett

8 Arbeidsmiljøloven og forskrift om forplantningsskader (best.nr. 535) Arbeidsgiver har, uavhengig av om det er gravide arbeidstakere, plikt til å tilstrebe et arbeidsmiljø som også er forsvarlig for gravide Arbeidsgiver har ikke lov til å la den gravide fortsette i arbeid som kan medføre risiko for barnet Gravid og i arbeid Temahefte for personalansvarlige fra

9 Folketrygdloven Svangerskapspenger» En kvinne har rett til svangerskapspenger dersom hun etter bestemmelser i lov eller forskrift blir pålagt å slutte i arbeidet fordi hun er gravid, og det ikke er mulig å omplassere henne til annet høvelig arbeid i bedriften.. Svangerskapspengene beregnes etter de samme reglene som sykepengene fra trygden.

10 Hva skriver lege/jordmor i skjema 474? Hvilke arbeidsforhold kvinnen ikke bør utsettes for Hva slags tilrettelegging som trengs Hva slags arbeid hun fortsatt kan gjøre Unngå diagnose hvis du mener hun er frisk, ellers gir NAV sykepenger

11 Hvorfor svangerskapspenger? Unngår sykeliggjøring Beholder sykepengerettigheter Synliggjør arbeidslivets begrensninger oppmuntrer i beste fall til bedre tilrettelegging Ingen arbeidsgiverperiode

12 Svangerskapspenger (1) Svangerskapspenger gis til frisk gravid» dersom det er forhold på arbeidsplassen som kan skade fosteret og» tilrettelegging/omplassering er umulig for arbeidsgiver

13 Svangerskapspenger (2) Legen/jordmoren vurderer om arbeidet kan skade fosteret Stønaden tilsvarer beløpet som gis i fødselspenger, og gir feriepenger Perioden kommer i tillegg til fødselspengeperioden

14 Svangerskapspenger (3) Selvstendig næringsdrivende og frilansere har rett til svangerskapspenger på lik linje med arbeidstakere Dersom det er tilstrekkelig at vedkommende reduserer arbeidstiden, kan det gis graderte svangerskapspenger NB. Tillegg må dekkes etter arbeidsavtaler Trygdekontoret skal ikke overprøve legens eller jordmorens risikovurdering i det enkelte tilfellet

15 Råd til arbeidsgiver Planlegg grunnbemanningen så den holder med N*0,07 gravide (N= antall ansatte kvinner < 40) Kartlegg miljørisiko (bruk bedriftshelsetjenesten), ikke vent til noen må ha svar raskt La ikke avlastning av gravide føre til økt belastning på andre ansatte Legg ansvaret på så høyt nivå at det er ressurser til å finne løsninger og ta avgjørelser Lag generelle planer, tilpass individuelt Gjør bedriftens graviditetspolitikk kjent Bruk den som modell når andre ansatte trenger tilrettelagte arbeidsoppgaver