RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett -

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett -"

Transkript

1 RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett -

2 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie og permisjon 3. Krav på lønn og feriepenger 4. Oppsigelse, avskjed og permittering 5. Rettigheter ved graviditet og fødsel Brosjyren er sist oppdatert i januar 2009 av Sosial- trygd- og arbeidsrettsgruppen på Juss-Buss. 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 UNDER GRAVIDITETEN Opplysningsplikt Varsel til arbeidsgiver Foreldrepermisjon Arbeidsmiljøet under graviditet Omplassering Rett til fri ved svangerskapskontroll Svangerskapspenger Sykepenger Oppsigelsesvernet ved graviditet Nyttige linker og telefonnumre ETTER FØDSELEN Foreldrepenger Hvem har rett til foreldrepenger Hvor lang er foreldrepengeperioden? Hvordan beregne foreldrepengene Uttak av foreldrepenger Fedrekvoten Utsettelse av foreldrepengeperioden Sykdom Ferie Gradert uttak av foreldrepenger Perioder som ikke kan inngå ved gradert uttak av foreldrepenger Fremgangsmåte Klage Retten til foreldrepenger hvis mor dør Retten til foreldrepenger hvis barnet dør Engangsstønad ved fødsel Nyttige linker TILBAKE I ARBEID Innledning Retten til redusert arbeidstid Fritak for overtidsarbeid på grunn av omsorg Fri på grunn av amming Rett til fri ved barns sykdom Rett til fri ved barnepassers sykdom Nyttige linker ADOPSJON OG FOSTERBARN Adopsjon Fosterbarn

4 1 UNDER GRAVIDITETEN 1.1 Opplysningsplikt Arbeidstaker har ingen lovfestet plikt til å gi beskjed til arbeidsgiver straks hun er blitt gravid. Av lojalitetshensyn bør det likevel gis beskjed ganske tidlig i svangerskapet. Arbeidssøkende har i utgangspunktet ingen plikt til å opplyse arbeidsgiver om en graviditet, og arbeidsgiver har i utgangspunktet heller ikke lov til å legge vekt på graviditeten ved ansettelsen. Varsel Aml Varsel til arbeidsgiver Ved permisjon i forbindelse med svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon og foreldrepermisjon må arbeidstaker varsle arbeidsgiver så tidlig som mulig. Fravær utover to uker må varsles senest én uke før første fraværsdag, fravær utover tolv uker må varsles senest fire uker i forveien og fravær utover ett år, må varsles senest tolv uker før permisjonen. Arbeidsgiver får dermed muligheten til å planlegge arbeidet fremover. Aml Ftrl flg. Aml Foreldrepermisjon Arbeidstaker som er gravid har rett til permisjon i inntil tolv uker under svangerskapet. Arbeidsgiver har ikke lønnsplikt under permisjonen, men fraværsretten er kombinert med rett til stønad fra folketrygden. Det kan også foreligge tilleggsregulering i tariffavtale og individuell avtale. Ønsker arbeidstaker å gjøre bruk av slik permisjon, må hun varsle arbeidsgiver snarest mulig og senest én uke i forveien dersom permisjonen skal vare i mer enn to uker. 4

5 Tilrettelegging Se særlig aml. kap. 3 og Arbeidsmiljøet under graviditet Arbeidsmiljøloven skal sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere. Arbeidsplassen skal derfor så langt som mulig tilrettelegges slik at også gravide arbeidstakere skal kunne arbeide uten at det er til skade for barnet. Verneombudet og Arbeidstilsynet skal påse at arbeidsmiljøet er forsvarlig. Dersom arbeidstaker er misfornøyd med arbeidsmiljøet, bør en av disse instansene kontaktes, se punkt Annet passende arbeid: Aml. 4-2 og Omplassering Enkelte arbeidsplasser kan være uegnet for gravide arbeidstakere. I slike tilfeller kan det tenkes at arbeidsgiver har plikt til å finne et annet passende arbeid til vedkommende dersom det er mulig. 1.6 Rett til fri ved svangerskapskontroll Aml En gravid arbeidstaker har rett til fri med lønn fra arbeid i forbindelse med svangerskapskontroll, når det er vanskelig å få gjort slike undersøkelser utenfor arbeidstiden. Ftrl Svangerskapspenger I noen tilfeller kan arbeidstaker ha krav på svangerskapspenger. Eksempelvis kan en få svangerskapspenger dersom arbeidet kan medføre risiko for skade på foster, og det ikke er mulig med omplassering eller tilrettelegging til annet arbeid innen bedriften. Ftrl tredje ledd annen For at arbeidstaker skal ha rett til svangerskapspenger, må inntekten utgjøre minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp (folketrygdens grunnbeløp er per mai

6 setning kroner ,-), og arbeidstaker må ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før arbeidstaker blir pålagt å slutte i arbeidet. Ftrl 14-4 femte ledd Ftrl 14-4, fjerde ledd Svangerskapspenger beregnes ut fra reglene om sykepenger, det vil si at svangerskapspenger regnes ut fra den gjennomsnittlige ukentlige arbeidsinntekt de fire siste ukene. For arbeidstakere vil dette normalt være 100 prosent av bruttoinntekt. Folketrygden har en øvre grense for utbetaling av svangerskapspenger, som tilsvarer 6 G (per mai 2008 tilsvarer dette kroner ,-). Svangerskapspenger ytes fra det tidspunktet arbeidstaker er pålagt å slutte i arbeidet, og frem til tre uker før fødselen. Etter dette tidspunkt får arbeidstaker foreldrepenger dersom dette er opptjent. Les mer om dette under punkt 2.1. Ftrl. Kap Sykepenger Komplikasjoner under svangerskapet anses som sykdom, og vil da medføre rett til sykepenger for arbeidstaker. Moderate svangerskapsplager vil derimot ikke gi rett til sykepenger. Hvor grensen går, vil være skjønnsmessig, og vil i stor grad være avhengig av en konkret medisinsk vurdering. 1.9 Oppsigelsesvernet ved graviditet Aml 15-9 En gravid arbeidstaker er vernet mot oppsigelse begrunnet i graviditeten. Dette innebærer imidlertid ikke at hun er beskyttet mot oppsigelse som følge av vanlige driftsinnskrenkninger eller andre forhold på arbeidstakers side. Blir arbeidstaker oppsagt når hun er gravid, må arbeidsgiver bevise at oppsigelsen er saklig begrunnet i andre forhold enn graviditeten. 6

7 Aml. 15-9, annet ledd. Dersom oppsigelsen skyldes graviditeten, er den å anse som en usaklig oppsigelse. Det vises her til brosjyren Oppsigelse, avskjed og permittering. Gis gyldig oppsigelse under svangerskapspermisjon, vil ikke oppsigelsestiden begynne å løpe før kvinnen er tilbake i arbeid. Eksempelvis, dersom arbeidstaker får oppsigelsen 1. oktober og har permisjon ut november, vil oppsigelsestiden begynne å løpe fra første i måneden etter, som her vil være 1.desember Nyttige linker Arbeidstilsynet: Trygdeetaten: Juss-Buss: Lover og regler: 7

8 2 ETTER FØDSELEN 2.1 Foreldrepenger Ftrl Ftrl femte ledd Yrkesaktivitet: Ftrl. 14-6, første ledd Ftrl. 14-6, tredje og fjerde ledd Inntekt: Ftrl. 14-6, annet ledd Ftrl Hvem har rett til foreldrepenger? Både mor og far har rett til foreldrepenger dersom de oppfyller lovens vilkår. Som utgangspunkt er det en forutsetning at den som mottar foreldrepengene har ansvar for barnet og ikke er i arbeid. Ved gradert uttak av foreldrepenger er det likevel en forutsetning at en jobber noe, se nærmere om dette under punkt 2.4. For at mor skal ha rett til foreldrepenger må hun ha vært yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden hennes starter. De samme vilkår må være oppfylt for at far skal ha rett til foreldrepenger. Likestilt med yrkesaktivitet er tidsrom der det er ytt dagpenger under arbeidsløshet, sykepenger, svangerskapspenger m.m. Den pensjonsgivende inntekten må på årsbasis svare til minst halvparten av grunnbeløpet (grunnbeløpet er per mai 2008 kroner ,-) Hvor lang er foreldrepengeperioden? Ved fødsel er stønadsperioden 44 uker tilsvarende 100 prosent lønn eller 54 uker tilsvarende 80 prosent lønn. Stønadsperioden etter fødselen er 41 uker tilsvarende 100 prosent lønn eller 51 uker tilsvarende 80 prosent lønn. Med unntak av visse uker, kan mor og far ta permisjon i disse ukene. 8

9 Ftrl. 14-9, femte ledd Ftrl. 14-9, sjette ledd Ftrl Flerbarnsfødsler: Ftrl. 14-9, fjerde ledd Ftrl. 14-7, første ledd, jf. kap. 8 Ftrl. 8-16, jf Ftrl 8-34, første ledd Uker som er bundet opp: Stønadsperioden kan deles mellom foreldrene når begge fyller vilkårene for rett til foreldrepenger etter ftrl De tre siste ukene før fødselen er forbeholdt permisjon for mor. Disse ukene kan hun ikke ta igjen senere, for eksempel ved for tidlig fødsel. Om hun ønsker det, kan hun ta ut permisjon allerede 12 uker før fødselen. De første seks ukene etter fødselen er forbeholdt mor. Dette er obligatorisk permisjon. Det kan gjøres unntak dersom mor kan dokumentere ved legeattest at det er bedre for henne å arbeide. Seks uker er forbeholdt far, les om fedrekvote under punkt 2.2. Ved flerbarnsfødsler blir stønadsperioden forlenget med fem uker for hvert barn dersom full sats er valgt. Dersom redusert sats er valgt, blir forlengelsen syv uker. Foreldrene står fritt med hensyn til hvordan de vil dele forlengelsen seg imellom, også slik at det kan ytes ugraderte fødselspenger til begge foreldrene samtidig Hvordan beregne foreldrepengene? Foreldrepengene beregnes etter inntekten til den av foreldrene som har permisjon. Stønaden utgjør vanligvis full årslønn begrenset oppad til 6 G (som per mai 2008 tilsvarer kroner ,-). For selvstendige næringsdrivende utgjør stønaden 65 % av antatt inntekt. 9

10 Ftrl. 14-9, femte ledd Uttak av foreldrepenger Når både mor og far har opptjent rett til foreldrepenger, kan stønadsperioden deles mellom foreldrene. Ftrl Dersom bare far har opptjent rett til foreldrepenger, er stønadsperioden inntil 29 uker med 100 prosent lønn eller 39 uker med 80 prosent lønn, dersom visse vilkår er oppfylt. Vilkår: Ftrl 14-13, første ledd Ftrl 14-13, annet ledd Mor må gå ut i eller gjenoppta arbeid, eller ta offentlig godkjent studie på heltid, idet far tar permisjon. Mor kan også ta ut foreldrepenger på opptil 50 prosent av valgt sats, samtidig som far tar ut fedrekvoten. Farens foreldrepenger vil da bli redusert tilsvarende. 2.2 Fedrekvoten Ftrl Seks av ukene er forbeholdt far (fedrekvoten), dersom mor har arbeidet i minst 50 prosent stilling i opptjeningsperioden. Retten til uttak av fedrekvoten er uavhengig av om far har rett til foreldrepenger. Dersom far ikke tar permisjon i disse ukene, faller retten til stønad i disse ukene bort. Ftrl Utsettelse av foreldrepengeperioden Foreldrepengeperioden løper i utgangspunktet sammenhengende. Perioden kan likevel utsettes ved blant annet sykdom og ved ferie. Ftrl , første ledd bokstav c Sykdom Etter fødselen kan stønadsperioden utsettes dersom den som mottar foreldrepenger eller barnet på grun av sykdom eller skade er innlagt i helseinstitusjon. 10

11 Stønadsperioden kan utsettes også i andre særlige tilfeller når den som mottar foreldrepenger på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å seg av barnet. Ftrl , tredje ledd Ftrl første ledd bokstav a Ferieloven (feriel.) 9 (2) Behovet må dokumenteres med legeerklæring Ferie Stønadsperioden kan utsettes når den som mottar foreldrepenger har lovbestemt ferie. Når ferien er slutt, må den gjenværende del av stønadsperioden tas umiddelbart. Arbeidsgiver kan imidlertid ikke pålegge arbeidstaker å avvikle ferie under fødselspengeperioden. Ftrl Gradert uttak av foreldrepenger Gradert uttak av foreldrepenger innebærer at arbeidstaker kan kombinere delvis uttak av fødselspermisjon med delvis gjenopptakelse av arbeidet. Perioden med foreldrepenger vil dermed kunne strekkes ut i tid. Desto mer arbeidstaker arbeider, desto lenger kan vedkommende ta ut foreldrepenger delvis. Ftrl annet ledd, jf. ftrl 14-9, femte ledd Perioder som ikke kan inngå ved gradert uttak av foreldrepenger Foreldrene kan ta ut graderte fødselspenger samtidig, med unntak av følgende uker: De tre siste ukene før fødsel er forbeholdt moren. De seks første ukene etter fødselen er forbeholdt moren. 11

12 De seks ukene som er forbeholdt far, fedrekvoten. Skriftlig avtale: Ftrl , femte ledd Avtaleskjema Ikke enighet: Aml Fremgangsmåte For arbeidstaker skal kunne nyttegjøre seg av gradert uttak av foreldrepenger, må det inngås skriftlig avtale med arbeidsgiver. En slik avtale kalles gjerne en avtale om tidskonto. For selvstendig næringsdrivende og frilansere baserer det forlengede uttaket av stønad på en utbetalingsavtale med NAV Trygd. I praksis benyttes et standardisert skjema ved avtaleinngåelsen. Avtaleskjemaet fås hos NAV trygd eller Arbeids-tilsynet. Deretter må arbeidstaker og arbeidsgiver i fellesskap fylle ut blanketten, som så sendes NAV Trygd. Både mor og far kan velge gradert uttak av foreldrepenger. Forutsetningen er at begge har skrevet avtale om gradert uttak og at uttaket for foreldrene til sammen er innenfor rammen på tre år. Gradert uttak av foreldrepenger kan foreldrene ta ut samtidig eller etter hverandre Klage Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om en tidskontoavtale, kan de bringe tvisten inn for Tvisteløsningsnemnda. Dette gjøres ved å sende klagen til Arbeidstilsynet. 2.5 Retten til foreldrepenger hvis mor dør Ftrl Hvis moren dør, har faren rett til foreldrepenger for den gjenværende del av stønadsperioden. Ftrl. 14-9, siste ledd 2.6 Retten til foreldrepenger hvis barnet dør Dersom barnet dør i stønadsperioden, ytes det foreldrepenger i opptil seks uker av den gjenværende 12

13 del av stønadsperioden. Ftrl , første ledd Ftrl tredje ledd Ftrl fjerde ledd 2.7 Engangsstønad ved fødsel Kvinner som føder barn eller adopterer, men ikke har krav på foreldrepenger får en engangsstønad ved fødsel (som per januar 2009 tilsvarer kroner ,-). Far har rett til engangsstønad dersom moren dør dersom han har overtatt omsorgen for barnet og stønaden ikke allerede er utbetalt til moren. Faren har rett til engangsstønad også dersom han i stønadsperioden har overtatt omsorgen for barnet med sikte på å overta foreldreansvaret alene. Retten gjelder selv om moren har fått utbetalt engangsstønad. 2.8 Nyttige linker Trygdeetaten: Juss-Buss: Lover og regler: 13

14 3 TILBAKE I ARBEID Arbeidsgive rs styringsrett er begrenset: Tilbake til samme stilling Til rettelegging Aml 4-6 første ledd 3.1 Innledning Arbeidstaker som begynner i arbeid etter å ha vært i permisjon, har rett til samme stilling som før graviditeten. Har for eksempel arbeidstaker arbeidet som sekretær, har hun/han rett til å fortsette som sekretær, men ikke nødvendigvis for den samme overordnede som tidligere, eller på den samme avdeling som før. Så lenge det er sekretærarbeid det er snakk om, kan vanligvis arbeidsgiver omplassere arbeidstaker på denne måten i kraft av arbeidsgivers generelle styringsrett. Les mer om arbeidsgivers styringsrett i brosjyren Oppsigelse, avskjed og permittering. Det kan tenkes at arbeidstaker får skade som følge av graviditet og fødsel, og får en større eller mindre funksjonshemming. Arbeidsgiver plikter da å legge arbeidet til rette slik at arbeidstaker i størst mulig grad kan utføre de samme oppgaver som før. Er dette ikke mulig, skal arbeidstaker så langt som mulig tilbys annet passende arbeid. Aml fjerde ledd 3.2 Retten til redusert arbeidstid Arbeidstaker kan få redusert arbeidstid dersom vedkommende på grunn av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det. Dette kan for eksempel være omsorgen for små barn. En betingelse er at redusert arbeidstid kan gjennomføres uten særlige ulemper for bedriften. Arbeidsgiver må her tåle ulemper, det er kun vesentlig ulempe som kan forhindre et krav om nedsatt arbeidstid. Arbeidsreduksjonen kan tas ut som arbeidsfrie 14

15 perioder. Drøfting: Aml Arbeidstaker har rett til å få saken drøftet med sine tillitsvalgte. Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan ha bistand ved disse drøftelsene. Når grunnen til at man fikk innvilget redusert arbeidstid faller bort, har man rett og plikt til å gå tilbake til den tidligere stillingen. Aml. 10-6, tiende ledd Aml Fritak for overtidsarbeid på grunn av omsorg Omsorg for små barn kan gi rett til å slippe overtidsarbeid. Dette må arbeidstaker imidlertid be om, arbeidsgiver plikter ikke å ta initiativ til slikt fritak. 3.4 Fri på grunn av amming I forbindelse med amming har arbeidstaker rett til enten en times reduksjon i den vanlige arbeidstiden, eller fri minst en halv time to ganger om dagen. Fri til amming gis uten lønn hvis ikke annet er avtalefestet. Aml første ledd, bokstavene a) og b) Aml. 12-9, annet ledd Aml. 12-9, tredje ledd 3.5 Rett til fri ved barns sykdom Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon for nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt, eller hvis barnet skal følges til legebesøk eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom. Permisjonsretten gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller tolv år. Permisjonsretten er begrenset til 10 dager per kalenderår per arbeidstaker, men til 15 dager dersom arbeidstaker har omsorg for mer enn to barn. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet og sykdommen eller funksjonshemmingen medfører en markert økning av risikoen for at foreldrene får fravær fra arbeidet, gjelder permisjonsretten til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år. Permisjonsretten er i slike tilfeller begrenset til 20 dager per kalenderår. 15

16 Aml. 12-9, femte ledd Ftrl. Kap. 8 Arbeidstaker som er alene om omsorgen har rett til permisjon i 20 dager per kalenderår og 30 dager hvis vedkommende har omsorg for mer enn to barn. Dersom arbeidstaker har omsorgen alene for barn som er kronisk sykt eller funksjonshemmet, har vedkommende rett til permisjon i inntil 40 dager per kalenderår. Ved fravær på grunn av barns sykdom kan man ha krav på sykepenger. Aml 12-9, første ledd bokstav c 3.6 Rett til fri ved barnepassers sykdom Når den som passer barnet er syk har arbeidstaker også rett til permisjon. Det vil si 10 dager hver for mor og far per kalenderår eller 20 dager dersom man er aleneforsørger. Også her kan man ha krav på sykepenger. 3.7 Nyttige linker Arbeidstilsynet: Juss-Buss: Lover og regler: 16

17 4. ADOPSJON OG FOSTERBARN Ftrl. 14-5, første og tredje ledd Stønadsperioden: Ftrl. 14-9, annet ledd Ftrl , annet ledd Gradert uttak av foreldrepenger Ftrl , jf første ledd Omsorgspermisjon: Aml. 12-3, annet ledd Ftrl motsetnings vis 4.1 Adopsjon Ved adopsjon av barn under 15 år får adoptivforeldrene foreldrepenger etter samme mønster som ved fødsel, se punkt 2. Adopsjon av ektefellens barn gir likevel ikke rett til adopsjonspenger. Foreldrepenger kan ytes i en stønadsperiode på 41 uker med full sats (100 prosent av lønnen) eller 51 uker med redusert sats (80 prosent av lønnen). Ved uadopsjon kan uttak av foreldrepenger tidligst påbegynnes når foreldrene overtar omsorgen for barnet. Ellers er bestemmelsene stort sett de samme som gjelder for foreldrepermisjon, se punkt 2. Adoptivforeldre kan benytte seg av gradert uttak av foreldrepenger i samme utstrekning som foreldre som har født, se punkt Fosterbarn Fosterforeldre har rett til to ukers permisjon i forbindelse med at omsorgen for barnet overtas. Dette gjelder likevel ikke hvis barnet er over 15 år. Fosterforeldre har ikke rett til foreldrepenger. Barnevernet vil imidlertid betale godtgjørelse til fosterforeldrene. 17

18 Juss-Buss Arbinsgate 7, 0253 Oslo Saksmottak: Du kan ta kontakt med oss på telefon eller møte opp personlig i våre lokaler, innenfor våre saksmottakstider: Mandag 10:00-15:00 og torsdag 17:00-20:00 Telefon: Faks JURIDISK RÅDGIVNING FOR KVINNER Postboks 2691 Solli, 0204 Oslo 18

19 Saksmottak: Tlf.vakt: Mandag og onsdag 09:00-15:00 og tirsdag 17:00-20:00 på telefon Gangvakt: tirsdag 17:00-20:00 og torsdag 12:00-15:00 19

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. JURK ønsker å gjøre leseren oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. Denne brosjyren omtaler de lovfestede

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. Denne brosjyren omtaler de lovfestede Forord Denne brosjyren omtaler de lovfestede rettigheter under svangerskap, fødsel, adopsjon og når barna er små. Det er redegjort for støtteordninger for hjemmearbeidende, yrkesaktive, arbeidsledige,

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Permisjonsreglementet

Permisjonsreglementet Permisjonsreglementet Hamar kommune 23.10.2008 Behandlet i rådmannens ledermøte 23.11.2011 Godkjent og revidert 24.11. 2011 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementes omfang...3 1.2 Lønn og lønnsansiennitet...3

Detaljer

Arbeidsmiljøloven og ferieloven

Arbeidsmiljøloven og ferieloven Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 347 Veiledning om Arbeidsmiljøloven og ferieloven Utgitt september 2002 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Revidert mai 2007 2 Innhold Innledning

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Rettigheter og plikter i arbeidslivet

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Rettigheter og plikter i arbeidslivet ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Rettigheter og plikter i arbeidslivet ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Rettigheter og plikter i arbeidslivet Av Ola Winsvold, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet Innledning

Detaljer

Informasjonshefte ved permitteringer

Informasjonshefte ved permitteringer Informasjonshefte ved permitteringer Revidert 1. oktober 2009 1 Informasjonshefte om permitteringer Dette heftet gir en beskrivelse av de lover, forskrifter og avtaler som gjelder i forbindelse med permittering

Detaljer

Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne.

Til veilederen. Bruk flipover/tavle for tilbakemelding fra deltakerne. Til veilederen Modulen er laget som en felles modul for alle tillitsvalgte uavhengig av tariffområde. Det som kan være spesielt for ett tariffområde er lagt inn i modulen som vedlegg. Modulen baseres i

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Mai 2015 Velkommen til Manpower Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Fri ved religiøse høytider Våre verdier Våre

Detaljer

Manpower Personalhåndbok

Manpower Personalhåndbok Velkommen til Manpower Manpower Personalhåndbok For utleide medarbeidere Velkommen til Manpower 2 Innholdsfortegnelse: Manpower som arbeidsgiver side 3 Våre verdier Våre etiske retningslinjer Vårt miljøarbeid

Detaljer

KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT -

KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT - KRAV PÅ LØNN OG FERIEPENGER - EN BROSJYRE I ARBEIDSRETT - FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er en av fem

Detaljer

RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER

RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER RETTIGHETER OG SOSIALE YTELSER Av Sissil Haugen I dette kapitlet vil kun rettigheter og ytelser tilknyttet våre diagnosegrupper bli omtalt. Det er en forutsetning at man er pliktig medlem av folketrygden

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner)

Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) DATO: LOV-2008-12-19-106 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er:

FORORD. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: Våren 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. De øvrige brosjyrene er: 1. Ferie og permisjon 2. Arbeidsavtalen og miljøet

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Velkommen til Adecco

Velkommen til Adecco Personalhåndbok Velkommen til Adecco Du er nå en viktig del av verdens største bemanningsselskap. I Norge arbeider over 6.000 medarbeidere for Adecco hver dag. En stor andel av disse tilbys jobb hos kunden

Detaljer

Ot.prp. nr. 51 (2007 2008)

Ot.prp. nr. 51 (2007 2008) Ot.prp. nr. 51 (2007 2008) Om lov om endringer i folketrygdloven (svangerskaps- og foreldrepenger med 100 prosent dekning for selvstendig næringsdrivende) Tilråding fra Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Hovedavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014 og. Hovedtariffavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014. FUS AS og Utdanningsforbundet.

Hovedavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014 og. Hovedtariffavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014. FUS AS og Utdanningsforbundet. Hovedavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014 og Hovedtariffavtale for perioden 1.5.2012 30.4.2014 mellom FUS AS og Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no Forord... 5 HOVEDAVTALEN... 7 1 Avtalens

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1.

Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. ENIGHETSDOKUMENT VEDLEGG TIL PROTOKOLL FORHANDLINGER OM SGS 1701 Fellesbestemmelsene m.m. Når det gjelder fellesbestemmelser, pensjon m.m. vises det til vedlegg 1. Økonomi Pr. 01.09.2010 gis alle ansatte

Detaljer

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv.

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. I OMFANG 1 OMFANG Overenskomsten gjelder alle medlemmer i Utdanningsforbundet som er tilsatt i foretak og virksomheter som er heleid av foretakene og plassert i overenskomstområde 10. Partene lokalt har

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE INNHOLDSFORTEGNELSE I Generelle bestemmelser... 3 1. Hovedavtale... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 4 4. Ansettelse... 4 5. Oppsigelsesfrister... 4 6. Generell lønn... 4 7. Ferie... 6 8. Tjenestereiser...

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund TARIFFAVTALE. Spesialisthelsetjenesten. MAI 2012 april 2014.

Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund TARIFFAVTALE. Spesialisthelsetjenesten. MAI 2012 april 2014. TARIFFAVTALE Overenskomst mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund Spesialisthelsetjenesten MAI 2012 april 2014 Korrigert utgave TARIFFAVTALE Spesialisthelsetjenesten Spekter 3 Til NFFs medlemmer

Detaljer

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet

Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstens del A, A1 og A2 Unio-forbundene: NSF, NFF, NETF og Utdanningsforbundet Overenskomstområde 10 2012-2014 Innhold: Overenskomstens del a...6 Inndeling i overenskomstområder...6 Gjennomføring

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Norge

Dine trygderettigheter. i Norge Dine trygderettigheter i Norge Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer