RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett -"

Transkript

1 RETTIGHETER VED GRAVIDITET OG FØDSEL - en brosjyre i arbeidsrett -

2 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie og permisjon 3. Krav på lønn og feriepenger 4. Oppsigelse, avskjed og permittering 5. Rettigheter ved graviditet og fødsel Brosjyren er sist oppdatert i januar 2009 av Sosial- trygd- og arbeidsrettsgruppen på Juss-Buss. 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 UNDER GRAVIDITETEN Opplysningsplikt Varsel til arbeidsgiver Foreldrepermisjon Arbeidsmiljøet under graviditet Omplassering Rett til fri ved svangerskapskontroll Svangerskapspenger Sykepenger Oppsigelsesvernet ved graviditet Nyttige linker og telefonnumre ETTER FØDSELEN Foreldrepenger Hvem har rett til foreldrepenger Hvor lang er foreldrepengeperioden? Hvordan beregne foreldrepengene Uttak av foreldrepenger Fedrekvoten Utsettelse av foreldrepengeperioden Sykdom Ferie Gradert uttak av foreldrepenger Perioder som ikke kan inngå ved gradert uttak av foreldrepenger Fremgangsmåte Klage Retten til foreldrepenger hvis mor dør Retten til foreldrepenger hvis barnet dør Engangsstønad ved fødsel Nyttige linker TILBAKE I ARBEID Innledning Retten til redusert arbeidstid Fritak for overtidsarbeid på grunn av omsorg Fri på grunn av amming Rett til fri ved barns sykdom Rett til fri ved barnepassers sykdom Nyttige linker ADOPSJON OG FOSTERBARN Adopsjon Fosterbarn

4 1 UNDER GRAVIDITETEN 1.1 Opplysningsplikt Arbeidstaker har ingen lovfestet plikt til å gi beskjed til arbeidsgiver straks hun er blitt gravid. Av lojalitetshensyn bør det likevel gis beskjed ganske tidlig i svangerskapet. Arbeidssøkende har i utgangspunktet ingen plikt til å opplyse arbeidsgiver om en graviditet, og arbeidsgiver har i utgangspunktet heller ikke lov til å legge vekt på graviditeten ved ansettelsen. Varsel Aml Varsel til arbeidsgiver Ved permisjon i forbindelse med svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon og foreldrepermisjon må arbeidstaker varsle arbeidsgiver så tidlig som mulig. Fravær utover to uker må varsles senest én uke før første fraværsdag, fravær utover tolv uker må varsles senest fire uker i forveien og fravær utover ett år, må varsles senest tolv uker før permisjonen. Arbeidsgiver får dermed muligheten til å planlegge arbeidet fremover. Aml Ftrl flg. Aml Foreldrepermisjon Arbeidstaker som er gravid har rett til permisjon i inntil tolv uker under svangerskapet. Arbeidsgiver har ikke lønnsplikt under permisjonen, men fraværsretten er kombinert med rett til stønad fra folketrygden. Det kan også foreligge tilleggsregulering i tariffavtale og individuell avtale. Ønsker arbeidstaker å gjøre bruk av slik permisjon, må hun varsle arbeidsgiver snarest mulig og senest én uke i forveien dersom permisjonen skal vare i mer enn to uker. 4

5 Tilrettelegging Se særlig aml. kap. 3 og Arbeidsmiljøet under graviditet Arbeidsmiljøloven skal sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle arbeidstakere. Arbeidsplassen skal derfor så langt som mulig tilrettelegges slik at også gravide arbeidstakere skal kunne arbeide uten at det er til skade for barnet. Verneombudet og Arbeidstilsynet skal påse at arbeidsmiljøet er forsvarlig. Dersom arbeidstaker er misfornøyd med arbeidsmiljøet, bør en av disse instansene kontaktes, se punkt Annet passende arbeid: Aml. 4-2 og Omplassering Enkelte arbeidsplasser kan være uegnet for gravide arbeidstakere. I slike tilfeller kan det tenkes at arbeidsgiver har plikt til å finne et annet passende arbeid til vedkommende dersom det er mulig. 1.6 Rett til fri ved svangerskapskontroll Aml En gravid arbeidstaker har rett til fri med lønn fra arbeid i forbindelse med svangerskapskontroll, når det er vanskelig å få gjort slike undersøkelser utenfor arbeidstiden. Ftrl Svangerskapspenger I noen tilfeller kan arbeidstaker ha krav på svangerskapspenger. Eksempelvis kan en få svangerskapspenger dersom arbeidet kan medføre risiko for skade på foster, og det ikke er mulig med omplassering eller tilrettelegging til annet arbeid innen bedriften. Ftrl tredje ledd annen For at arbeidstaker skal ha rett til svangerskapspenger, må inntekten utgjøre minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp (folketrygdens grunnbeløp er per mai

6 setning kroner ,-), og arbeidstaker må ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før arbeidstaker blir pålagt å slutte i arbeidet. Ftrl 14-4 femte ledd Ftrl 14-4, fjerde ledd Svangerskapspenger beregnes ut fra reglene om sykepenger, det vil si at svangerskapspenger regnes ut fra den gjennomsnittlige ukentlige arbeidsinntekt de fire siste ukene. For arbeidstakere vil dette normalt være 100 prosent av bruttoinntekt. Folketrygden har en øvre grense for utbetaling av svangerskapspenger, som tilsvarer 6 G (per mai 2008 tilsvarer dette kroner ,-). Svangerskapspenger ytes fra det tidspunktet arbeidstaker er pålagt å slutte i arbeidet, og frem til tre uker før fødselen. Etter dette tidspunkt får arbeidstaker foreldrepenger dersom dette er opptjent. Les mer om dette under punkt 2.1. Ftrl. Kap Sykepenger Komplikasjoner under svangerskapet anses som sykdom, og vil da medføre rett til sykepenger for arbeidstaker. Moderate svangerskapsplager vil derimot ikke gi rett til sykepenger. Hvor grensen går, vil være skjønnsmessig, og vil i stor grad være avhengig av en konkret medisinsk vurdering. 1.9 Oppsigelsesvernet ved graviditet Aml 15-9 En gravid arbeidstaker er vernet mot oppsigelse begrunnet i graviditeten. Dette innebærer imidlertid ikke at hun er beskyttet mot oppsigelse som følge av vanlige driftsinnskrenkninger eller andre forhold på arbeidstakers side. Blir arbeidstaker oppsagt når hun er gravid, må arbeidsgiver bevise at oppsigelsen er saklig begrunnet i andre forhold enn graviditeten. 6

7 Aml. 15-9, annet ledd. Dersom oppsigelsen skyldes graviditeten, er den å anse som en usaklig oppsigelse. Det vises her til brosjyren Oppsigelse, avskjed og permittering. Gis gyldig oppsigelse under svangerskapspermisjon, vil ikke oppsigelsestiden begynne å løpe før kvinnen er tilbake i arbeid. Eksempelvis, dersom arbeidstaker får oppsigelsen 1. oktober og har permisjon ut november, vil oppsigelsestiden begynne å løpe fra første i måneden etter, som her vil være 1.desember Nyttige linker Arbeidstilsynet: Trygdeetaten: Juss-Buss: Lover og regler: 7

8 2 ETTER FØDSELEN 2.1 Foreldrepenger Ftrl Ftrl femte ledd Yrkesaktivitet: Ftrl. 14-6, første ledd Ftrl. 14-6, tredje og fjerde ledd Inntekt: Ftrl. 14-6, annet ledd Ftrl Hvem har rett til foreldrepenger? Både mor og far har rett til foreldrepenger dersom de oppfyller lovens vilkår. Som utgangspunkt er det en forutsetning at den som mottar foreldrepengene har ansvar for barnet og ikke er i arbeid. Ved gradert uttak av foreldrepenger er det likevel en forutsetning at en jobber noe, se nærmere om dette under punkt 2.4. For at mor skal ha rett til foreldrepenger må hun ha vært yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden hennes starter. De samme vilkår må være oppfylt for at far skal ha rett til foreldrepenger. Likestilt med yrkesaktivitet er tidsrom der det er ytt dagpenger under arbeidsløshet, sykepenger, svangerskapspenger m.m. Den pensjonsgivende inntekten må på årsbasis svare til minst halvparten av grunnbeløpet (grunnbeløpet er per mai 2008 kroner ,-) Hvor lang er foreldrepengeperioden? Ved fødsel er stønadsperioden 44 uker tilsvarende 100 prosent lønn eller 54 uker tilsvarende 80 prosent lønn. Stønadsperioden etter fødselen er 41 uker tilsvarende 100 prosent lønn eller 51 uker tilsvarende 80 prosent lønn. Med unntak av visse uker, kan mor og far ta permisjon i disse ukene. 8

9 Ftrl. 14-9, femte ledd Ftrl. 14-9, sjette ledd Ftrl Flerbarnsfødsler: Ftrl. 14-9, fjerde ledd Ftrl. 14-7, første ledd, jf. kap. 8 Ftrl. 8-16, jf Ftrl 8-34, første ledd Uker som er bundet opp: Stønadsperioden kan deles mellom foreldrene når begge fyller vilkårene for rett til foreldrepenger etter ftrl De tre siste ukene før fødselen er forbeholdt permisjon for mor. Disse ukene kan hun ikke ta igjen senere, for eksempel ved for tidlig fødsel. Om hun ønsker det, kan hun ta ut permisjon allerede 12 uker før fødselen. De første seks ukene etter fødselen er forbeholdt mor. Dette er obligatorisk permisjon. Det kan gjøres unntak dersom mor kan dokumentere ved legeattest at det er bedre for henne å arbeide. Seks uker er forbeholdt far, les om fedrekvote under punkt 2.2. Ved flerbarnsfødsler blir stønadsperioden forlenget med fem uker for hvert barn dersom full sats er valgt. Dersom redusert sats er valgt, blir forlengelsen syv uker. Foreldrene står fritt med hensyn til hvordan de vil dele forlengelsen seg imellom, også slik at det kan ytes ugraderte fødselspenger til begge foreldrene samtidig Hvordan beregne foreldrepengene? Foreldrepengene beregnes etter inntekten til den av foreldrene som har permisjon. Stønaden utgjør vanligvis full årslønn begrenset oppad til 6 G (som per mai 2008 tilsvarer kroner ,-). For selvstendige næringsdrivende utgjør stønaden 65 % av antatt inntekt. 9

10 Ftrl. 14-9, femte ledd Uttak av foreldrepenger Når både mor og far har opptjent rett til foreldrepenger, kan stønadsperioden deles mellom foreldrene. Ftrl Dersom bare far har opptjent rett til foreldrepenger, er stønadsperioden inntil 29 uker med 100 prosent lønn eller 39 uker med 80 prosent lønn, dersom visse vilkår er oppfylt. Vilkår: Ftrl 14-13, første ledd Ftrl 14-13, annet ledd Mor må gå ut i eller gjenoppta arbeid, eller ta offentlig godkjent studie på heltid, idet far tar permisjon. Mor kan også ta ut foreldrepenger på opptil 50 prosent av valgt sats, samtidig som far tar ut fedrekvoten. Farens foreldrepenger vil da bli redusert tilsvarende. 2.2 Fedrekvoten Ftrl Seks av ukene er forbeholdt far (fedrekvoten), dersom mor har arbeidet i minst 50 prosent stilling i opptjeningsperioden. Retten til uttak av fedrekvoten er uavhengig av om far har rett til foreldrepenger. Dersom far ikke tar permisjon i disse ukene, faller retten til stønad i disse ukene bort. Ftrl Utsettelse av foreldrepengeperioden Foreldrepengeperioden løper i utgangspunktet sammenhengende. Perioden kan likevel utsettes ved blant annet sykdom og ved ferie. Ftrl , første ledd bokstav c Sykdom Etter fødselen kan stønadsperioden utsettes dersom den som mottar foreldrepenger eller barnet på grun av sykdom eller skade er innlagt i helseinstitusjon. 10

11 Stønadsperioden kan utsettes også i andre særlige tilfeller når den som mottar foreldrepenger på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å seg av barnet. Ftrl , tredje ledd Ftrl første ledd bokstav a Ferieloven (feriel.) 9 (2) Behovet må dokumenteres med legeerklæring Ferie Stønadsperioden kan utsettes når den som mottar foreldrepenger har lovbestemt ferie. Når ferien er slutt, må den gjenværende del av stønadsperioden tas umiddelbart. Arbeidsgiver kan imidlertid ikke pålegge arbeidstaker å avvikle ferie under fødselspengeperioden. Ftrl Gradert uttak av foreldrepenger Gradert uttak av foreldrepenger innebærer at arbeidstaker kan kombinere delvis uttak av fødselspermisjon med delvis gjenopptakelse av arbeidet. Perioden med foreldrepenger vil dermed kunne strekkes ut i tid. Desto mer arbeidstaker arbeider, desto lenger kan vedkommende ta ut foreldrepenger delvis. Ftrl annet ledd, jf. ftrl 14-9, femte ledd Perioder som ikke kan inngå ved gradert uttak av foreldrepenger Foreldrene kan ta ut graderte fødselspenger samtidig, med unntak av følgende uker: De tre siste ukene før fødsel er forbeholdt moren. De seks første ukene etter fødselen er forbeholdt moren. 11

12 De seks ukene som er forbeholdt far, fedrekvoten. Skriftlig avtale: Ftrl , femte ledd Avtaleskjema Ikke enighet: Aml Fremgangsmåte For arbeidstaker skal kunne nyttegjøre seg av gradert uttak av foreldrepenger, må det inngås skriftlig avtale med arbeidsgiver. En slik avtale kalles gjerne en avtale om tidskonto. For selvstendig næringsdrivende og frilansere baserer det forlengede uttaket av stønad på en utbetalingsavtale med NAV Trygd. I praksis benyttes et standardisert skjema ved avtaleinngåelsen. Avtaleskjemaet fås hos NAV trygd eller Arbeids-tilsynet. Deretter må arbeidstaker og arbeidsgiver i fellesskap fylle ut blanketten, som så sendes NAV Trygd. Både mor og far kan velge gradert uttak av foreldrepenger. Forutsetningen er at begge har skrevet avtale om gradert uttak og at uttaket for foreldrene til sammen er innenfor rammen på tre år. Gradert uttak av foreldrepenger kan foreldrene ta ut samtidig eller etter hverandre Klage Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke blir enige om en tidskontoavtale, kan de bringe tvisten inn for Tvisteløsningsnemnda. Dette gjøres ved å sende klagen til Arbeidstilsynet. 2.5 Retten til foreldrepenger hvis mor dør Ftrl Hvis moren dør, har faren rett til foreldrepenger for den gjenværende del av stønadsperioden. Ftrl. 14-9, siste ledd 2.6 Retten til foreldrepenger hvis barnet dør Dersom barnet dør i stønadsperioden, ytes det foreldrepenger i opptil seks uker av den gjenværende 12

13 del av stønadsperioden. Ftrl , første ledd Ftrl tredje ledd Ftrl fjerde ledd 2.7 Engangsstønad ved fødsel Kvinner som føder barn eller adopterer, men ikke har krav på foreldrepenger får en engangsstønad ved fødsel (som per januar 2009 tilsvarer kroner ,-). Far har rett til engangsstønad dersom moren dør dersom han har overtatt omsorgen for barnet og stønaden ikke allerede er utbetalt til moren. Faren har rett til engangsstønad også dersom han i stønadsperioden har overtatt omsorgen for barnet med sikte på å overta foreldreansvaret alene. Retten gjelder selv om moren har fått utbetalt engangsstønad. 2.8 Nyttige linker Trygdeetaten: Juss-Buss: Lover og regler: 13

14 3 TILBAKE I ARBEID Arbeidsgive rs styringsrett er begrenset: Tilbake til samme stilling Til rettelegging Aml 4-6 første ledd 3.1 Innledning Arbeidstaker som begynner i arbeid etter å ha vært i permisjon, har rett til samme stilling som før graviditeten. Har for eksempel arbeidstaker arbeidet som sekretær, har hun/han rett til å fortsette som sekretær, men ikke nødvendigvis for den samme overordnede som tidligere, eller på den samme avdeling som før. Så lenge det er sekretærarbeid det er snakk om, kan vanligvis arbeidsgiver omplassere arbeidstaker på denne måten i kraft av arbeidsgivers generelle styringsrett. Les mer om arbeidsgivers styringsrett i brosjyren Oppsigelse, avskjed og permittering. Det kan tenkes at arbeidstaker får skade som følge av graviditet og fødsel, og får en større eller mindre funksjonshemming. Arbeidsgiver plikter da å legge arbeidet til rette slik at arbeidstaker i størst mulig grad kan utføre de samme oppgaver som før. Er dette ikke mulig, skal arbeidstaker så langt som mulig tilbys annet passende arbeid. Aml fjerde ledd 3.2 Retten til redusert arbeidstid Arbeidstaker kan få redusert arbeidstid dersom vedkommende på grunn av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det. Dette kan for eksempel være omsorgen for små barn. En betingelse er at redusert arbeidstid kan gjennomføres uten særlige ulemper for bedriften. Arbeidsgiver må her tåle ulemper, det er kun vesentlig ulempe som kan forhindre et krav om nedsatt arbeidstid. Arbeidsreduksjonen kan tas ut som arbeidsfrie 14

15 perioder. Drøfting: Aml Arbeidstaker har rett til å få saken drøftet med sine tillitsvalgte. Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan ha bistand ved disse drøftelsene. Når grunnen til at man fikk innvilget redusert arbeidstid faller bort, har man rett og plikt til å gå tilbake til den tidligere stillingen. Aml. 10-6, tiende ledd Aml Fritak for overtidsarbeid på grunn av omsorg Omsorg for små barn kan gi rett til å slippe overtidsarbeid. Dette må arbeidstaker imidlertid be om, arbeidsgiver plikter ikke å ta initiativ til slikt fritak. 3.4 Fri på grunn av amming I forbindelse med amming har arbeidstaker rett til enten en times reduksjon i den vanlige arbeidstiden, eller fri minst en halv time to ganger om dagen. Fri til amming gis uten lønn hvis ikke annet er avtalefestet. Aml første ledd, bokstavene a) og b) Aml. 12-9, annet ledd Aml. 12-9, tredje ledd 3.5 Rett til fri ved barns sykdom Arbeidstaker som har omsorg for barn har rett til permisjon for nødvendig tilsyn med barnet når det er sykt, eller hvis barnet skal følges til legebesøk eller annen oppfølging i forbindelse med sykdom. Permisjonsretten gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller tolv år. Permisjonsretten er begrenset til 10 dager per kalenderår per arbeidstaker, men til 15 dager dersom arbeidstaker har omsorg for mer enn to barn. Dersom barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet og sykdommen eller funksjonshemmingen medfører en markert økning av risikoen for at foreldrene får fravær fra arbeidet, gjelder permisjonsretten til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år. Permisjonsretten er i slike tilfeller begrenset til 20 dager per kalenderår. 15

16 Aml. 12-9, femte ledd Ftrl. Kap. 8 Arbeidstaker som er alene om omsorgen har rett til permisjon i 20 dager per kalenderår og 30 dager hvis vedkommende har omsorg for mer enn to barn. Dersom arbeidstaker har omsorgen alene for barn som er kronisk sykt eller funksjonshemmet, har vedkommende rett til permisjon i inntil 40 dager per kalenderår. Ved fravær på grunn av barns sykdom kan man ha krav på sykepenger. Aml 12-9, første ledd bokstav c 3.6 Rett til fri ved barnepassers sykdom Når den som passer barnet er syk har arbeidstaker også rett til permisjon. Det vil si 10 dager hver for mor og far per kalenderår eller 20 dager dersom man er aleneforsørger. Også her kan man ha krav på sykepenger. 3.7 Nyttige linker Arbeidstilsynet: Juss-Buss: Lover og regler: 16

17 4. ADOPSJON OG FOSTERBARN Ftrl. 14-5, første og tredje ledd Stønadsperioden: Ftrl. 14-9, annet ledd Ftrl , annet ledd Gradert uttak av foreldrepenger Ftrl , jf første ledd Omsorgspermisjon: Aml. 12-3, annet ledd Ftrl motsetnings vis 4.1 Adopsjon Ved adopsjon av barn under 15 år får adoptivforeldrene foreldrepenger etter samme mønster som ved fødsel, se punkt 2. Adopsjon av ektefellens barn gir likevel ikke rett til adopsjonspenger. Foreldrepenger kan ytes i en stønadsperiode på 41 uker med full sats (100 prosent av lønnen) eller 51 uker med redusert sats (80 prosent av lønnen). Ved uadopsjon kan uttak av foreldrepenger tidligst påbegynnes når foreldrene overtar omsorgen for barnet. Ellers er bestemmelsene stort sett de samme som gjelder for foreldrepermisjon, se punkt 2. Adoptivforeldre kan benytte seg av gradert uttak av foreldrepenger i samme utstrekning som foreldre som har født, se punkt Fosterbarn Fosterforeldre har rett til to ukers permisjon i forbindelse med at omsorgen for barnet overtas. Dette gjelder likevel ikke hvis barnet er over 15 år. Fosterforeldre har ikke rett til foreldrepenger. Barnevernet vil imidlertid betale godtgjørelse til fosterforeldrene. 17

18 Juss-Buss Arbinsgate 7, 0253 Oslo Saksmottak: Du kan ta kontakt med oss på telefon eller møte opp personlig i våre lokaler, innenfor våre saksmottakstider: Mandag 10:00-15:00 og torsdag 17:00-20:00 Telefon: Faks JURIDISK RÅDGIVNING FOR KVINNER Postboks 2691 Solli, 0204 Oslo 18

19 Saksmottak: Tlf.vakt: Mandag og onsdag 09:00-15:00 og tirsdag 17:00-20:00 på telefon Gangvakt: tirsdag 17:00-20:00 og torsdag 12:00-15:

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr.

Besl. O. nr. 40. (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40. Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. Besl. O. nr. 40 (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 40 Jf. Innst. O. nr. 34 (2005-2006), Ot.prp. nr. 12 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) År 2006 den 9. mars holdtes Odelsting, hvor da ble gjort

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon

Disposisjon. Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon Juridiske problemstillinger i forbindelse med svangerskap og foreldrepermisjon C-kurs 7. mars 2012 Radisson Blu, Gardermoen Rådgiver Liv Marit Fagerli Jus og arbeidsliv Disposisjon 1) Mens legen er gravid

Detaljer

Rettigheter ved svangerskap og fødsel

Rettigheter ved svangerskap og fødsel Rettigheter ved svangerskap og fødsel Legeforeningens tillitsvalgtkurs for tillitsvalgte på Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset Radisson Blu Bodø 9. - 10. april 2014 Jon Ole Whist Rådgiver Avdeling

Detaljer

GRAVIDITET en veileder for ansatte i skoleverket

GRAVIDITET en veileder for ansatte i skoleverket GRAVIDITET en veileder for ansatte i skoleverket Sist oppdatert: august 2011 Hensikten med denne oversikten er å gi en innføring om rettigheter og muligheter som gjelder gravide arbeidstakere. Vi vil presisere

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Innst. O. nr. 8. (1998-99)

Innst. O. nr. 8. (1998-99) Innst. O. nr. 8. (1998-99) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lov om endringer i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd. Ot.prp. nr. 62 (1997-98) Til Odelstinget. SAMMENDRAG

Detaljer

Oslo 15. november 2008 Marianne Jenum Hotvedt og Aslak Syse

Oslo 15. november 2008 Marianne Jenum Hotvedt og Aslak Syse Uten barn stopper Norge. Det er derfor viktig at samfunnet legger til rette, økonomisk og praktisk, for at barn kan ønskes velkommen av nybakte foreldre. Boka gir en oversikt og en innføring i rettigheter

Detaljer

Familieytelser. Familieytelser er de trygdeytelsene du kan få som følge av familiesituasjonen din. De gruppene som omfattes av dette, er:

Familieytelser. Familieytelser er de trygdeytelsene du kan få som følge av familiesituasjonen din. De gruppene som omfattes av dette, er: Folketrygden Bokmål 2004 1999 Familieytelser Familieytelser er de trygdeytelsene du kan få som følge av familiesituasjonen din. De gruppene som omfattes av dette, er: Barnefamilier Enslige forsørgere Tidligere

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. FORORD Denne brosjyren er utgitt av Juridisk rådgivning for kvinner (JURK). JURK gir gratis juridisk rådgivning til alle kvinner bosatt i hele Norge. JURK ønsker å gjøre leseren oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

Barneomsorg og familieforhold økonomiske ytelser

Barneomsorg og familieforhold økonomiske ytelser Professor Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Barneomsorg og familieforhold økonomiske ytelser Høsten 2013 Gjelder økonomiske ytelser. Hvilke situasjoner: Svangerskap, fødsel, adopsjon Aleneomsorg

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. kan fås på trygdekontoret, Arbeidstilsynets kontorer, eller på Internett:

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. kan fås på trygdekontoret, Arbeidstilsynets kontorer, eller på Internett: Forord Denne brosjyren omtaler de lovfestede rettigheter under svangerskap, fødsel, adopsjon og når barna er små. Det er redegjort for støtteordninger for hjemmearbeidende, yrkesaktive, arbeidsledige,

Detaljer

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett -

FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - FERIE OG PERMISJON - en brosjyre i arbeidsrett - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonene Juss-Buss. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen

Detaljer

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom

Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom Folketrygden Bokmål 2002 Ytelser ved barns og andre nære pårørendes sykdom - elektronisk utgave 1 2 Brosjyren gir en kort orientering om hvilken rett foreldre har til stønad når barnet eller den som passer

Detaljer

Barneomsorg og familieforhold økonomiske ytelser

Barneomsorg og familieforhold økonomiske ytelser Kirsten Sandberg FORELESNINGER I VELFERDSRETT: Barneomsorg og familieforhold økonomiske ytelser Høsten 2014 Gjelder økonomiske ytelser. Hvilke situasjoner: Svangerskap, fødsel, adopsjon Aleneomsorg for

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN SYKELØNN Arbeidsgiver utbetaler sykelønn, fødselspenger og adopsjonspenger til arbeidstakere som omfattes av HTA 1 hele den tid arbeidstakeren har rett til slik stønad

Detaljer

Innst. O. nr. 34. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 12 (2005-2006), jf. Ot.prp. nr.

Innst. O. nr. 34. (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen. Ot.prp. nr. 12 (2005-2006), jf. Ot.prp. nr. Innst. O. nr. 34 (2005-2006) Innstilling til Odelstinget fra familie- og kulturkomiteen Ot.prp. nr. 12 (2005-2006), jf. Ot.prp. nr. 104 (2004-2005) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. kan fås ved NAV lokalt, Arbeidstilsynets kontorer, eller på internett:

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. kan fås ved NAV lokalt, Arbeidstilsynets kontorer, eller på internett: Forord Denne brosjyren omtaler de lovfestede rettighetene i forbindelse med svangerskap, fødsel, adopsjon og når barna er små. Brosjyren gir en oversikt over støtteordninger for hjemmearbeidende, yrkesaktive,

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/1689-8-KIM 19.06.2007 UTTALELSE I KLAGESAK - ATTFØRINGSPENGER SOM GRUNNLAG FOR RETT TIL FORELDREPENGER

Vår ref. Deres ref. Dato: 06/1689-8-KIM 19.06.2007 UTTALELSE I KLAGESAK - ATTFØRINGSPENGER SOM GRUNNLAG FOR RETT TIL FORELDREPENGER Barne- og likestillingsdepartementet Vår ref. Deres ref. Dato: 06/1689-8-KIM 19.06.2007 UTTALELSE I KLAGESAK - ATTFØRINGSPENGER SOM GRUNNLAG FOR RETT TIL FORELDREPENGER Likestillings- og diskrimineringsombudets

Detaljer

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. Denne brosjyren omtaler de lovfestede

Forord. Flere opplysninger og orientering om mulige endringer i satser m.v. Denne brosjyren omtaler de lovfestede Forord Denne brosjyren omtaler de lovfestede rettigheter under svangerskap, fødsel, adopsjon og når barna er små. Det er redegjort for støtteordninger for hjemmearbeidende, yrkesaktive, arbeidsledige,

Detaljer

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11

Innhold. Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Innhold Kapittel I Innledning... 11 1 Hvordan bruke boken... 11 2 Oversikt over arbeidsretten... 11 Kapittel II Arbeidsavtalen... 14 1 Den individuelle arbeidsavtalen... 14 1.1 Stiftelse... 14 1.2 Annonsering...

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i

Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i 100 Syk med egenmelding Skal benyttes når ansatt er syk med egenmelding. Må ha vært ansatt i minst 2 måneder(

Detaljer

Ot.prp. nr. 51 (2007 2008)

Ot.prp. nr. 51 (2007 2008) Ot.prp. nr. 51 (2007 2008) Om lov om endringer i folketrygdloven (svangerskaps- og foreldrepenger med 100 prosent dekning for selvstendig næringsdrivende) Tilråding fra Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover DATO: LOV-2010-12-17-80 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 14 s 2420 IKRAFTTREDELSE: 2010-12-17, 2011-01-01, 2012-01-01

Detaljer

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-avtalens overordnede mål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær

Detaljer

Sykepenger og foreldrepenger - Norske Landbrukstenester. Kursleder Kamilla Lunde Sørli Rådgiver

Sykepenger og foreldrepenger - Norske Landbrukstenester. Kursleder Kamilla Lunde Sørli Rådgiver Sykepenger og foreldrepenger - Norske Landbrukstenester Kursleder Kamilla Lunde Sørli Rådgiver Infotjenester AS 2010 Omsetning: over 120 mill. Antall ansatte: 110 Kursdeltakere: over 10 000 Ledende innen

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

Informasjonshefte ved permitteringer

Informasjonshefte ved permitteringer Informasjonshefte ved permitteringer Revidert 1. oktober 2009 1 Informasjonshefte om permitteringer Dette heftet gir en beskrivelse av de lover, forskrifter og avtaler som gjelder i forbindelse med permittering

Detaljer

Sy S k y e k fr e a fr v a ærsarbeidet v hva hv sier sier r egelverk regelv et? erk HMS KONFERANSEN 2010

Sy S k y e k fr e a fr v a ærsarbeidet v hva hv sier sier r egelverk regelv et? erk HMS KONFERANSEN 2010 Sykefraværsarbeidet hva sier regelverket? HMS KONFERANSEN 2010 Dagens Næringsliv mandag 14. desember 2009: HVA GJORDE DE? 1. Fikk en innføring i regelverket: Hva legitimerer sykefravær og hva gir rett

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 1. Innledning 1.1. Formål 1.2. Mål 1.3. Myndighet 1.4. Saksgang 1.5. Lønnsansiennitet 1.6. Feriepenger 1.7. Pensjonsmedlemskap 1.8. Gjensidig tillit / andre forhold

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Dette er nettadressen til brosjyren: http://www.fellesforbundet.no/internet/templates/section.aspx?id=803 Informasjonshefte ved permitteringer

Dette er nettadressen til brosjyren: http://www.fellesforbundet.no/internet/templates/section.aspx?id=803 Informasjonshefte ved permitteringer Opplysningene i denne brosjyren er basert på aktuelle avtaler og lover som var gjeldende i oktober 2008. Brosjyren finnes også i en nettbasert versjon på Fellesforbundets hjemmesider som vil bli oppdatert

Detaljer

Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker

Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker Fedre tar ut hele fedrekvoten også etter at den ble utvidet til ti uker Av Elisabeth Fougner SAMMENDRAG Fra 1.7.2009 ble fedrekvoten utvidet med fire uker, fra seks uker til ti uker. Foreldrepengeperioden

Detaljer

DE NORDISKA LÄNDERNAS SOCIALSKYDD FOR FÖRETAGARE VED SJUKDOM, BARSEL OG ARBETSLÖSHET OG STARTPENG FÖR FÖRETAGARE

DE NORDISKA LÄNDERNAS SOCIALSKYDD FOR FÖRETAGARE VED SJUKDOM, BARSEL OG ARBETSLÖSHET OG STARTPENG FÖR FÖRETAGARE DE NORDISKA LÄNDERNAS SOCIALSKYDD FOR FÖRETAGARE VED SJUKDOM, BARSEL OG ARBETSLÖSHET OG STARTPENG FÖR FÖRETAGARE 1 NORGE 1. SYKDOM Kompensasjon for deler av inntektstap fra folketrygden Lov om folketrygd

Detaljer

Yrkesarbeid i graviditeten Tilrettelegging/svangerskapspenger

Yrkesarbeid i graviditeten Tilrettelegging/svangerskapspenger Yrkesarbeid i graviditeten Tilrettelegging/svangerskapspenger Rikshospitalet, 16.10.2009 Ebba Wergeland Arbeidstilsynet Gravides fraværsbehov Ca. 60 000 fødsler i Norge per år Ca. 75% av mødrene er yrkesaktive

Detaljer

STUDENT OG GRAVID. Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning

STUDENT OG GRAVID. Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning STUDENT OG GRAVID Et informasjonshefte fra SiO Rådgivning per 1. juli 2015 V I K T I G Dette informasjonsarket er ment som et supplement til samtaler/annen informasjon om samme tema. Informasjonen handler

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven].

INNHOLD. Lov om ferie [ferieloven]. Kap I. Alminnelige bestemmelser. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1497-7 IKRAFTTREDELSE: 1990-01-01, 1989-01-01, 1988-05-01. SIST-ENDRET:

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... Page 1 of 5 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 1988-04-29 nr 21: Lov om ferie [ferieloven]. Skriv ut DATO: LOV-1988-04-29-21 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang 2. Sosiale bestemmelser 3. Ansettelse, prøvetid og oppsigelse 4.

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF Bring/YTF Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF 2012 Overenskomst av 2012 mellom Spekter/ Bring Warehousing AS på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund / Yrkestrafikkforbundet

Detaljer

Familievennlig arbeidsliv FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

Familievennlig arbeidsliv FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Familievennlig arbeidsliv FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENTET BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Anbefalinger for en familievennlig personalpolitikk i staten Et familievennlig

Detaljer

Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 4 Lovisenberg

Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 4 Lovisenberg Protokoll fra forhandlinger vedrørende sosiale bestemmelser for overenskomstområde 4 Lovisenberg År 2014, den 6. mai, ble det holdt forhandlinger mellom Spekter og Fagforbundet Fellesorganisasjonen vedrørende

Detaljer

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser.

Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. Sosiale bestemmelser Partene er enige om å garantere følgende minimumsbestemmelser. 1. Lønn under sykdom, svangerskap, fødsel og adopsjon mv. 1.1 Med full lønn etter disse bestemmelsene menes all godtgjøring

Detaljer

Permisjonsreglementet

Permisjonsreglementet Permisjonsreglementet Hamar kommune 23.10.2008 Behandlet i rådmannens ledermøte 23.11.2011 Godkjent og revidert 24.11. 2011 1 GENERELLE BESTEMMELSER... 3 1.1 Reglementes omfang...3 1.2 Lønn og lønnsansiennitet...3

Detaljer

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Tilskot til avløysing ved sjukdom mv.

Tilskot til avløysing ved sjukdom mv. Tilskot til avløysing ved sjukdom mv. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 22. august 2013 1. Føremål Føremålet med tilskot etter denne forskrifta er å medverke til å dekkje kostnadene til avløysing i jordbruket.

Detaljer

Endringsforslaget: 1. En utvidelse av omsorgspertnisjonen ved fødsel og adopsjon for deltakere i introduksjonsordningen fra 10 til 12 måneder

Endringsforslaget: 1. En utvidelse av omsorgspertnisjonen ved fødsel og adopsjon for deltakere i introduksjonsordningen fra 10 til 12 måneder Endringsforslaget: 1. En utvidelse av omsorgspertnisjonen ved fødsel og adopsjon for deltakere i introduksjonsordningen fra 10 til 12 måneder 1.1 Kort om dagens ordning Permisjon ved fødsel og adopsjon

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover DATO: LOV-2011-12-16-58 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1721 IKRAFTTREDELSE: 2011-12-16, 2012-01-01 ENDRER:

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder.

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. Instruks Velferdsreglement for Oslo kommune Fra Personalreglement for Oslo kommune 8 Permisjon Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. a) Offentlig verv/borgerplikt

Detaljer

Forord ved Politimesteren:

Forord ved Politimesteren: Forord ved Politimesteren: Retningslinjen er sentral, og gjelder for alle medarbeidere i organisasjonen. Formålet med retningslinjer ved graviditet foreldrepermisjon ved Oslo politidistrikt er å sikre

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

Fremgangsmåte ved foreldrepermisjon. Gjelder fra: 01.juni 2015. Utarbeidet av: HR-seksjonen

Fremgangsmåte ved foreldrepermisjon. Gjelder fra: 01.juni 2015. Utarbeidet av: HR-seksjonen Lederhåndbok Prosedyre Fremgangsmåte ved foreldrepermisjon Gjelder fra: 01.juni 2015 : Utarbeidet av: HR-seksjonen Godkjent av: personaldirektør Bakgrunn og formål I samsvar med lov- og avtaleverk og interne

Detaljer

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema

Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Arbeidsmiljøloven utvalgte tema Tillitsvalgtopplæring Modul 2 Gardermoen, 1. februar 2012 Spesialrådgiver/advokat Hanne Gillebo-Blom Fagsjef/advokat Frode Solberg Jus og arbeidsliv Foto: Colourbox L Utvalgte

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014 Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Aml. 4-6 MH Innhold Tilretteleggingsplikten, aml. 4-6 Oppsigelse etter utløpet av verneperioden 2 1 Hjemmel aml. 4-6 (1) 4-6.

Detaljer

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDA Søknad om yting ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygda, har rett på foreldrepengar eller eingongsstønad. Du finn meir informasjon

Detaljer

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune

Permisjonsreglement. for ansatte i Ibestad kommune Permisjonsreglement for ansatte i Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 26.01.2012 Innholdsfortegnelse 1 Generelle regler... 4 1.1 Omfang... 4 1.2 Personell- budsjett- og driftsmessige hensyn... 4 1.3

Detaljer

1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 ENDRINGER SOM IKKE OMFATTES AV DETTE HØRINGSNOTATET... 3 1.2.1 Styrking av fedres rettigheter... 3 1.2.

1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 ENDRINGER SOM IKKE OMFATTES AV DETTE HØRINGSNOTATET... 3 1.2.1 Styrking av fedres rettigheter... 3 1.2. 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 ENDRINGER SOM IKKE OMFATTES AV DETTE HØRINGSNOTATET... 3 1.2.1 Styrking av fedres rettigheter... 3 1.2.2 Selvstendig næringsdrivendes rettigheter ved svangerskap,

Detaljer

INNBLIKK TRYGDERETTENS UKEAVIS TRYGDERETTEN

INNBLIKK TRYGDERETTENS UKEAVIS TRYGDERETTEN INNBLIKK TRYGDERETTENS UKEAVIS TRYGDERETTEN År den ble rett holdt i Trygderettens lokale i Grønlandsleiret 27, Oslo. I medhold av lov av 16. desember 1966 Kjennelse av 21. september 2001. Ankesak nr. 00/03421

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer

Kort om omstilling og nedbemanning

Kort om omstilling og nedbemanning Kort om omstilling og nedbemanning TM dagen 19. januar 2009 Morten Bjerkhaug, advokatfullmektig HSH Ikke la dette bli deg Hvert år havner opp mot 1500 nye avskjeds- og oppsigelsessaker i rettssystemet.

Detaljer

Disposisjon til forelesninger i trygderett Imran Haider. Forelesning 02.02.10: Folketrygdens inntektsbegrep

Disposisjon til forelesninger i trygderett Imran Haider. Forelesning 02.02.10: Folketrygdens inntektsbegrep Disposisjon til forelesninger i trygderett Imran Haider Forelesning 02.02.10: Folketrygdens inntektsbegrep 1. Hvordan kan inntektene komme inn? - Som vilkår - Ved utmålingen av ytelsene - Begrensninger

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

30. Kvalifiseringsprogrammets innhold

30. Kvalifiseringsprogrammets innhold 30. Kvalifiseringsprogrammets innhold Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking og kan inneholde andre tiltak som kan være med på å støtte opp under og forberede overgang til arbeid.

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig:

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 27.03.2012 Erstatter: Eier/ Byråd for finans ansvarlig: Innenfor rammen på 12 (14) dager pr. kalenderår evt. budsjettår, jf. personalreglementets 7 d), kan etatsjef/bedriftsdirektør/administrasjonssjef innvilge permisjon innenfor disse rammer. Dette er permisjon

Detaljer

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT

Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT Kort innføring i arbeidsrett 1 KORT INNFØRING I ARBEIDSRETT 2 Kort innføring i arbeidsrett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Papir: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - mai 2010 Forside

Detaljer

Permisjonsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Permisjonsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Permisjonsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Justert med bakgrunn i ny hovedtariffavtale pr. 1. mai 2010 Innholdsfortegnelse Innledning...3

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10.

2-2 første ledd ny bokstav c skal lyde: c) sørge for at innleid arbeidstakers arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10. Nærmere om lovendringene i vikarbyrådirektivet Ikrafttredelsen for endringene er ikke fastsatt p.t., men basert på Innst. 326 L (2011 2012), vil arbeidsmiljøloven få en rekke endringer i innleiereglene.

Detaljer

NOTAT OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn. Til: Fra: Dan Frøskeland 11/210-24 /SF-411, SF-414, SF- 513.4, SF-821, SF-902, SF-801 / 21.09.

NOTAT OMBUDETS UTTALELSE. Sakens bakgrunn. Til: Fra: Dan Frøskeland 11/210-24 /SF-411, SF-414, SF- 513.4, SF-821, SF-902, SF-801 / 21.09. NOTAT Til: Fra: Dan Frøskeland Vår ref. 11/210-24 /SF-411, SF-414, SF- 513.4, SF-821, SF-902, SF-801 / Dato: 21.09.2011 Bonusordning ikke diskriminerende for kvinne i foreldrepermisjon En kvinne anførte

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer