Østfold fylkeskommune en IA-virksomhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Østfold fylkeskommune en IA-virksomhet"

Transkript

1

2 Østfold fylkeskommune en IA-virksomhet Avtalen om Inkluderende arbeidsliv ble inngått på nyåret mellom Østfold fylkeskommune og trygdeetaten. Dette er etter min oppfatning et godt eksempel på en vinn-vinn-situasjon. Inkluderende arbeidsliv handler om å skape større fleksibilitet i forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver når det gjelder sykefravær, redusert funksjonsevne og pensjonering. De ansatte er fylkeskommunens viktigste ressurs. Jeg tror at avtalen kan være med på å gi større trygghet og trivsel hos den enkelte. Dette kommer igjen østfoldingen til gode gjennom vårt arbeid. Den som trives, skaper gode resultater. Så enkelt er det. Atle Haga fylkesrådmann

3 Om veiviseren Denne veiviseren er ment å være en håndbok for arbeidsgiver i arbeidet med inkluderende arbeidsliv. Veiviseren inneholder veiledning, fakta og eksempler som ledere kan ha nytte av. Alle ledere med personalansvar bør derfor gjøre seg kjent med veiviseren. Arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv er en del av Østfold fylkeskommunes HMSsystem. Veiviseren vil av den grunn ikke være et levende dokument. Det betyr at ved endringer i rutiner og skjema, vil veiviseren ikke bli revidert. Endringer vil bli lagt ut på Østfold fylkeskommunes intranettside og melding om endringer vil i hovedsak komme som nyhetsoppslag på intranett ev. via e-post. Veiviseren presenterer også de viktigste skjemaene som brukes i oppfølging av sykmeldte. Originale skjema finnes imidlertid i utskriftversjon på Østfold fylkeskommunes intranettside.

4 INNHOLDFORTEGNELSE Samarbeidsavtalen 01 Sjekkliste for leders kontakt med sykmeldte 04 Veiledning for samtale med sykmeldte 05 Egenmelding 06 Aktiv sykmelding 08 Individuell oppfølgingsplan 10 Andre virkemidler 12 HMS-kompetansesenter 20 Eksempler på brev til arbeidstaker 21 Kontaktpersoner for arbeidsgiver 26

5 1

6 2

7 3

8 4

9 VEILEDNING FOR SAMTALE MED EN SYKMELDT ARBEIDSTAKER Forberedelse Du har ingen rett til å få vite diagnosen. Vær klar over at sykdommen er en privatsak, men ikke sykefraværet. Det er opp til den sykmeldte å velge å fortelle det som omhandler sykdom eller diagnose. Dersom forholdet mellom den ansatte og deg er konfliktfylt, bør den sykmeldt få tilbud om å ha med seg tillitsvalgt eller verneombud. Du kan også velge å ta med deg verneombud. Gjennomgå ditt kjennskap til den sykmeldte. Tenk gjennom vedkommendes personlighet, familiesituasjon og lignende. Tenk også gjennom aktuelle temaer i forhold til den sykmeldtes arbeid, fritid og hobbyer. Sett av god tid til samtalen. Ikke sett av fem minutter før du skal i et møte eller like før du går hjem for dagen. Foreta samtalen i et rom der du ikke blir forstyrret. Sperr av telefonen i de tilfeller den sykmeldte kommer til samtale på arbeidsstedet. Bestem deg for hva du ønsker å formidle. Noter gjerne ned stikkord for deg selv før samtalen, f. eks; Du ringer for å høre hvordan vedkommende har det Du ønsker å vite når vedkommende kommer tilbake, ev motivere til handling Du ønsker å vite om det er noe behov for tilrettelegging, kartlegge muligheter, finne løsninger Du ønsker å vite om hva som skal til for at den sykmeldte kan komme tilbake til jobb helt eller delvis; Aktiv sykmelding? Hva er den sykmeldtes mål/hensikt med samtalen? Få hjelp til å mestre / komme tilbake Få hjelp til å avklare veien videre Få hjelp til å ikke mestre Sett deg inn i den sykmeldtes sted. Undersøk på forhånd om kollegaer/medarbeidere kan gi hjelp eller støtte til den som er sykmeldt. Tenk igjennom hva som er viktig å informere om angående forhold på arbeidsplassen. F.eks: Hvordan avdelingen fungerer for tiden Utvikling av virksomheten / seksjon Forestående møter/kurs sosiale aktiviteter vedkommende kan være med på Dette bør du ikke ta opp i samtalen: Ikke spør om diagnose/sykdom. Ikke led samtalen slik at den sykmeldte føler seg presset til å fortelle dette. Ikke gi råd om behandling. Dette kan virke mer frustrerende enn hjelpende. Ikke nevn sykmeldingsprosenter eller reduksjonsmål i forhold til handlingsplan IA for din virksomhet. Dette kan virke sårende og truende på den sykmeldte. Ikke lov mer enn det du kan stå inne for. Dette kan føre til forventninger hos den sykmeldte som du kanskje ikke kan innfri. Unngå å ordlegge deg slik at du kan bli oppfattet som kontrollerende eller nysgjerrig Selve samtalen Det er viktig at den sykmeldte blir trodd og at du tar vedkommende på alvor. Husk at væremåten din er viktig. Observer din egen allmenntilstand sympati / antipati spenninger i kroppen overskudd sliten grad av nærvær / fravær vær tilsted i kroppen din Den sykmeldte er syk og kan ofte være sårbar / sliten og er ofte var for de signaler du gir bevisst eller ubevisst. Lytt, vis medfølelse og interesse. Prøv å sette deg inn i den sykmeldtes situasjon. Vær oppriktig interessert i det vedkommende har å fortelle deg. skap atmosfære for trygghet og tillit still løsningsfokuserte spørsmål vær anerkjennende forstørr opp hvert minste tegn på ressurser hva er målet med samtalen? Observer den sykmeldtes allmenntilstand språkbruk / ordvalg non verbale tegn (sett dere i samme stilling) grad av offerrolle (Fortell meg hvordan du kommer igjennom dagen?) generell fysisk / psykisk form Legg vekt på at arbeidstakeren er ønsket tilbake på jobb. Dette for å vise at vedkommende er en ressurs på jobben og at vedkommende er savnet La den du kontakter få gi utløp for eventuell frustrasjon eller andre følelser. Gode råd trengs som regel ikke. Du bør få vite om fraværet er arbeidsrelatert for å kunne gjøre noe med forholdene Avklar om den sykmeldte kan si noe om når vedkommende kan komme tilbake på jobb. Forklar vedkommende at det er viktig med hensyn til overveielse av å sette inn en vikar. Det er viktig at du forsikrer deg om at arbeidstakeren forstår sin plikt til å medvirke, og hvilke konsekvenser det kan få hvis hun/han ikke gjør det, ref. Folketrygdloven 8-8. Oppsummering av samtalen Samtalen avsluttes med å avklare hva som skjer videre nå. Skal vedkommende snart til legen? Telefonisk kontakt igjen? Hvem ringer? Har den sykmeldte lyst til å komme til samtale eller besøk på avdelingen? Har vedkommende lyst til å komme og hilse på kolleger m.m. Avklar hva du kan si / ikke si videre til kolleger. Noter de viktigste punktene dere blir enige om, slik at du sikrer deg at dere har felles forståelse av situasjonen. Gjennomgå disse punktene sammen med den sykmeldte før dere avslutter. 5

10 EGENMELDING Skjema for egenmelding hentes i utskriftsformat på Østfold fylkeskommunes intranett Forklaring - egenmeldingsskjema Del I fylles ut av nærmeste leder ved kontakt første fraværsdag. Arbeidstakeren har plikt til å melde fra til nærmeste leder om fravær så snart som mulig og senest første fraværsdag innen arbeidstidens slutt. Arbeidsgiver skal hvis det er mulig få en indikasjon på lengden av fraværet. Del II fylles ut av nærmeste leder ved andre kontakt, senest 7. fraværsdag. Denne samtalen har til hensikt å hjelpe den ansatte tilbake i arbeid. Del III fylles ut av den ansatte første arbeidsdag etter fraværet. Generelt om bruk av egenmelding Egenmelding kan ikke nyttes før arbeidstakeren har vært ansatt hos sin arbeidsgiver i 2 md. Ved midlertidige avbrudd av arbeidsforholdet på over to uker (permisjoner f.eks.), kan egenmelding først nyttes etter at arbeidstakerne igjen har vært i arbeid i to måneder. Egenmelding kan likevel nyttes når vedkommende har vært i arbeid i to uker etter avbruddet, dersom dette skyldes permisjon i forbindelse med svangerskap, fødsel, adopsjon, barns og andre nære pårørendes sykdom eller militær- eller siviltjeneste. Egenmelding kan nyttes for inntil 8 kalenderdager pr sykefraværstilfelle med et samlet øvre tak på 24 dager pr 12 måneder. Sammenhengende fravær utover 8 kalenderdager må dokumenteres med sykmelding. Arbeidsfrie dager telles med dersom arbeidstakeren er syk både umiddelbart før og umiddelbart etter slike arbeidsfrie dager. Når arbeidstakeren har brukt opp de 8 egenmeldingsdagene i løpet av en 16 dagers periode, må arbeidstakeren arbeide sammenhengende i 16 kalenderdager før egenmelding kan brukes på nytt. Dersom lege oppsøkes dag 4, vil de tre foregående egenmeldingsdagene ikke bli regnet med. Oppsøkes derimot lege først dag 5 eller senere, vil alle dager bli regnet som oppbrukte egenmeldingsdager. Egenmelding kan ikke benyttes umiddelbart etter en sykmelding. Arbeidet må gjennoptas minimum en dag før dette kan benyttes, forutsatt at sykefraværet ligger innenfor rammen av arbeidsgiverperioden. Overstiger sykmeldingen eller egenmelding+sykmelding antall dager i arbeidsgiverperioden, må arbeidstaker arbeide 16 kalenderdager før egenmelding kan benyttes. Dersom arbeidstaker har hatt mer en 24 fraværsdager i løpet av de siste 12 månedene, kan arbeidsgiver bestemme at arbeidstaker må levere sykmelding ved alle fremtidige sykefravær fra første sykedag, ev. søke fritak for arbeidsgiverperioden fra første fraværsdag til trygdeetaten. Når en arbeidstaker har benyttet 16 dager med egenmelding eller mer, vil arbeidsgiver kontakte den ansatte med informasjon om faktisk brukte dager og avklare om arbeidsgiver kan bistå arbeidstakerne med forhold omkring fraværet. 6

11 EGENMELDING Del I Fylles ut av nærmeste leder ved første kontakt - 1. fraværsdag Navn: Avd: Har i dag dato)... kl.. gitt melding om at han/hun er fraværende pga: Egen sykdom Barns sykdom Egen sykdom/sykmelding Barnepassers sykdom Innlagt sykehus Annen årsak Fraværet vil antakelig vare i dager. Ny kontakt 7. fraværsdag: Ja Nei (Gjelder kun ved egen sykdom ) Dersom nei, neste kontakt senest 14 dager fra i dag:.. Del II Fylles ut av nærmeste leder ved andre kontakt, senest 7. fraværsdag Vurdering av funksjonsevnen: Kan fraværet skyldes forhold på arbeidsplassen: Ja Nei Usikker Hvis ja, hvilke forhold kan settes i sammenheng med fraværet?:..... Er det noe du kan utføre helt eller delvis?..... Har du forslag til hvordan vi kan tilrettelegge for deg på arbeidsplassen (hjelpemidler, organisering, arbeidsoppgaver, arbeidstid m.m.):.... Neste kontakt blir seinest 14 dager fra i dag: Informasjonen er mottatt av: Dato: Underskrift:.. Del III Fylles ut av den ansatte første arbeidsdag etter fraværet Bekreftelse av informasjon gitt på telefon til nærmeste leder: Ja Nei Eventuell kommentarer:.... Undertegnede var borte fra arbeidet f.o.m... t.o.m.. Pga. sykdom eller andre forhold som nevnt ovenfor. Ved barns/barnepassers sykdom oppgi barnets fødselsdato:.. Jeg er alene om omsorgen: Ja Nei Dato:.. Underskrift. Arbeidstaker 7

12 AKTIV SYKMELDING Skjema for aktiv sykmelding hentes i utskriftsformat på Østfold fylkeskommunes intranett. Gjennom intensjonsavtalen får virksomhetene i Østfold fylkeskommune mulighet til å starte opp aktiv sykmelding uten forhåndsgodkjenning fra trygdeetaten. Gjennom aktiv sykmelding kan den sykmeldte: opprettholde kontakten med arbeidsplassen gjenoppta arbeidet gradvis utprøve/avklare egen arbeidsevne Aktiv sykmelding er et virkemiddel som gir anledning til å utbetale sykepenger eller rehabiliteringspenger i forbindelse med aktivisering eller arbeidstrening på arbeidsplassen i opptil 12 uker. Perioden kan forlenges med inntil 12x2 uker (dvs. inntil totalt 36 uker) dersom det er nødvendig og hensiktsmessig for å beholde arbeidet. Det er en forutsetning at sykdommen ikke er til hinder for slik aktivitet. Aktiv sykmelding gjør det enkelt å sette i gang tiltak på arbeidsplassen for en sykmeldt arbeidstaker. Det gjøres en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er en forutsetning at nærmeste leder og arbeidstaker sammen utarbeider en plan som beskriver innholdet i avtalen. Planen skal angi hensikten med tiltaket og: hvilke oppgaver/aktiviteter som skal utføres hvor lang tid aktiv sykmelding er planlagt brukt antall arbeidstimer pr. dag eller uke navn på ansvarlig oppfølgingsperson i virksomheten Det er viktig at planen beskriver hensikten med tiltaket, at den inneholder konkrete tiltak og er forpliktende for begge parter. Aktiviseringen kan starte omgående. Arbeidstaker og arbeidsgiver tar en kopi hver av ferdig utfylt skjema. En kopi av avtalen sendes til kontaktperson i Arbeidslivssenteret når aktiv sykmelding begynner. Det er viktig at partene i felleskap, ev. med bistand fra tillitsvalgte/personal/hms/andre, finner fram til en god løsning for tilrettelegging av arbeidsoppgavene. Det er ikke noe i veien for at arbeidstakeren kan utføre enkelte av sine ordinære arbeidsoppgaver mens vedkommende går på aktiv sykmelding, dersom kravene til ytelse settes lavere enn vanlig. Den sykmeldte beholder sykepengene (ev. rehabiliteringspengene) mens Østfold fylkeskommune betaler lønn bare i arbeidsgiverperioden. Graderte sykepenger/rehabiliteringspenger må derimot vurderes hvis den sykmeldte settes til å utføre sine vanlige oppgaver med ordinær arbeidsinnsats, men med redusert arbeidstid. Både arbeidstaker, arbeidsgiver, behandlende lege og trygdeetaten kan ta initiativ til aktiv sykmelding. Aktiv sykmelding kan i prinsippet settes i gang fra første dag i et sykefravær. Er det tvil om opplegget er medisinsk forsvarlig, bør arbeidstakeren/den sykmeldte ta dette opp med sin lege. 8

13 Avtale/kontrakt om aktiv sykmelding Navn: F.nr: Stilling Tlf. arbeid: Tlf. privat: Arbeidsgiver: Arbeidsgivers adresse: Tlf.: I forbindelse med arbeidstakers sykefravær, har vi gjort avtale om aktivisering/arbeidstrening i perioden fra til Hensikten med aktiv sykmelding er: Beskrivelse av arbeidsoppgaver/aktiviteter: Arbeidstid: (eks. antall timer pr. dag eller uke) Ansvarlig for oppfølging på arbeidsplassen underveis og i sluttfasen: Evalueringsdato: Merknader: Dato :. Dato :.. Underskrift - arbeidsgiver. Underskrift - arbeidstaker Original: Personalmappen Kopi: Trygdetatens kontaktperson FDA lønningskontoret Arbeidstaker 9

14 INDIVIDUELL OPPFØLGINGSPLAN Skjema for individuell oppfølgingsplan hentes i utskriftsformat på Østfold fylkeskommunes intranett. Individuell oppfølgingsplan er et sentralt verktøy i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv. I henhold til Samarbeidsavtalen har arbeidsgiver ansvar for å utarbeide en individuell oppfølgingsplan i samarbeid med den sykmeldte innen åtte uker. En slik avtale kan imidlertid utarbeides også i andre sammenhenger etter behov, for eksempel tidligere i en sykmeldingsperiode eller dersom en arbeidstaker med redusert arbeidsevne trenger tiltak for å beholde eller tilbakeføres til arbeid. Det kan gjøres unntak fra plikten til å utarbeide oppfølgingsplan i situasjoner hvor det åpenbart ikke er behov for en slik plan. Oppfølgingsplanen skal ta utgangspunkt i dialogen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Den bygger på en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver i forhold til funksjonsevne. Planen skal bl a inneholde en beskrivelse av hva som skal til for at den sykmeldte skal komme tilbake i arbeid, herunder konkrete tilretteleggingstiltak som virksomheten kan sette i verk mht fysiske, organisatoriske og psykososiale forhold. Tilrettelegging/tiltak kan f eks innebære - fysisk tilrettelegging - tilpasning av utstyr - endring av rutiner, arbeidsfunksjoner eller arbeidstid - nye arbeidsoppgaver - opplæring/omskolering. Planen bør evalueres og ev. justeres underveis. Det er et gjensidig ansvar at planen er realistisk og forenlig med medisinske vurderinger. Er det tvil om opplegget er medisinsk forsvarlig, bør arbeidstaker ta dette opp med sin lege. Planen er primært til bruk i samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Kopi sendes trygdeetaten i de tilfeller hvor det er aktuelt å benytte trygdens økonomiske virkemidler. Om funksjonsvurdering Funksjonsvurderingen skal ta utgangspunkt i hva arbeidstakeren faktisk kan eller ikke kan utføre av oppgaver i forhold til sitt arbeid. Arbeidstakeren plikter ikke å gi medisinske eller sensitive opplysninger, men skal opplyse om hva han mener å kunne utføre av oppgaver. Det er viktig at arbeidstakers opplysningsplikt og arbeidsgivers plikt til individuell tilrettelegging ikke medfører utilbørlig press på arbeidstakeren om å utlevere forhold av privat art. På den annen side må det stilles visse krav til arbeidstakers medvirkning i tilretteleggingsprosessen. Arbeidstakers bidrag er en forutsetning for at arbeidsgivers sykefraværsarbeid skal ha reell effekt. Opplysninger om funksjonsevne som framkommer av sykmeldingsattesten gir nyttig informasjon i denne sammenheng. 10

15 INDIVIDUELL OPPFØLGINGSPLAN Ved utarbeiding av oppfølgingsplan tas det utgangspunkt i en funksjonsvurdering (dvs hva arbeidstaker kan / ikke kan gjøre) sett i forhold til arbeidsoppgaver. Arbeidstaker Navn Fødselsnummer Stilling Avdeling Telefon jobb Telefon privat Sykmeldt fra dato: Arbeidsgiver (nærmeste overordnede med personalansvar) Navn Telefon jobb Mål (Hva skal tilretteleggingen føre til) Tiltak virksomheten har iverksatt (Ytterligere) tiltak som må iverksettes Behov for bistand Fra HMS-kompetansesenter. Fra trygdeetaten. Fra andre. Oppfølgingsplanen gjelder fra og med. Oppfølging/justering innen (dato) Ansvarlig. Tiltak etter oppfølgingen Dato: Arbeidstaker Arbeidsgiver 11

16 ANDRE VIRKEMIDLER På sidene vil du finne informasjon om følgende virkemidler: Tilretteleggingstilskudd Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som lider av en langvarig kronisk sykdom Krav om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som har sykefravær på grunn av svangerskap Gradert sykmelding Svangerskapspenger Kjøp av helsetjenester Hjelpemiddel på arbeidsplassen Reisetilskudd 12

17 TILRETTELEGGINGSTILSKUDD Skjema for krav om tilretteleggingstilskudd hentes i utskriftsformat på Østfold fylkeskommunes intranett. Tilretteleggingstilskudd kan gis til arbeidsgiver som kompensasjon for merutgifter i forbindelse med tilrettelegging av arbeidsplassen. Tilskuddet kan ytes ved utprøving, tilrettelegging, opplæring eller arbeidstrening. Det gis ikke tilskudd til kjøp av gjenstander eller fysiske innretninger. Det kan ytes tilskudd for arbeidstakere som er sykmeldt. Dersom tiltaket ikke er avsluttet når arbeidstakeren er friskmeldt, kan det fortsatt ytes tilskudd dersom dette anses nødvendig. Det kan også ytes tilskudd for en arbeidstaker for å forebygge sykmelding. Tilskuddet kan som hovedregel ytes for inntil 12 uker. Dersom tilrettelegging anses nødvendig og hensiktsmessig for at arbeidstakeren skal kunne beholde arbeidet, kan det ytes tilskudd for en lengre periode. Det kan likevel ikke ytes tilskudd for mer enn 36 uker for samme arbeidstaker. Tilskuddet ytes i utgangspunktet med en dagsats på minst 250 kroner. Dersom arbeidsgiver kan dokumenter høyere utgifter kan det ytes tilskudd opp til 500 kroner pr. dag. Vilkår for å få rett til tilskudd er at arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap utarbeider en individuell plan som blant annet skal inneholde en beskrivelse av aktuelle tilretteleggingstiltak. Det må sannsynliggjøres i søknaden at tiltaket vil medføre merutgifter/merinnsats for arbeidsgiveren Det søkes for den enkelte arbeidstaker. Ferdig utfylt skjema sendes kontaktpersonen i Arbeidslivssenteret. Utbetaling skjer etterskuddsvis etter endt vedtaksperiode. 13

18 14

19 UNNTAK FRA ARBEIDSGIVERPERIODEN VED LANGVARIG ELLER KRONISK SYKDOM Skjema for søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som lider av en langvarig kronisk sykdom hentes i utskriftsformat på Østfold fylkeskommunes intranett. Dersom en arbeidstakers helsetilstand medfører risiko for særlig stort/hyppig sykefravær, kan arbeidsgiver få unntak for dekning av sykepenger i arbeidsgiverperioden. Ordningen gjelder arbeidstakere med langvarige eller kroniske sykdommer, eller sykdom som medfører risiko for gjentatte sykefravær i en begrenset periode. Ingen spesielle diagnoser gir rett til unntaksordningen, men dokumentasjon som viser at det er risiko for spesielt stort samlet sykefravær. Hvis trygdeetaten ikke allerede har tilstrekkelige opplysninger om arbeidstakerens helsetilstand, kan det være aktuelt med ny legeundersøkelse. Utgiftene til undersøkelse vil i så fall bli dekket av trygden. Hensikten med ordningen er å redusere arbeidsgivers utgifter slik at personer med slike helseproblemer ikke skal møte unødig store problemer på arbeidsmarkedet. Arbeidstakeren selv eller arbeidsgiveren (i samråd med arbeidstakeren) kan søke om at trygden dekker utgiftene til sykepenger i arbeidsgiverperioden. Søknad sendes trygdekontoret der arbeidstakeren bor. Arbeidstaker og arbeidsgiver får melding om vedtaket. Hvis søknaden blir innvilget, får avgjørelsen virkning fra den dagen trygdeetaten mottok søknaden. Vedtak om unntak fra arbeidsgiverperioden gjelder inntil videre eller for en bestemt periode. Arbeidstakeren plikter å melde fra til trygdekontoret om enhver bedring i helsetilstanden som kan medføre at vilkårene for unntak ikke lenger er tilstede. Arbeidsgiveren utbetaler sykepengene i arbeidsgiverperioden og får refusjon fra trygden. Arbeidsgiveren kan kreve å få sykepengene og arbeidsgiveravgiften refundert av trygdekontoret for alle sykdomsfravær uansett diagnose. 15

20 16

21 UNNTAK FRA ARBEIDSGIVERPERIODEN NÅR ÅRSAKEN TIL SYKEFRAVÆRET ER RELATERT TIL SVANGERSKAP Skjema for krav om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som har sykefravær på grunn av svangerskap hentes i utskriftsformat på Østfold fylkeskommunes intranett. Dersom en arbeidstaker har sykefravær pga. svangerskap, kan arbeidsgiveren søke om unntak fra ansvaret for å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden. Fraværet skal være relatert til svangerskapet. Dermed vil ikke et hvilket som helst fravær i løpet av svangerskapet utløse rett til refusjon av sykepenger. Det er også et vilkår at tilrettelegging eller omplassering skal være forsøkt eller vurdert. Arbeidsgiver gjøres ikke automatisk oppmerksom på at det dreier seg om svangerskapsrelatert fravær. Arbeidsgivers eventuelle krav om refusjon må derfor bygge på en dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, eventuelt etter at svangerskapet er åpenbart. Refusjon kan gis tilbake i tid inntil tre måneder før den måneden da kravet ble satt fram. Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan søke om fritak fra arbeidsgiverperioden. Arbeidsgiver må gjøre rede for hvilke tiltak som er forsøkt og hvorfor tilrettelegging eller omplassering ikke er mulig. Unntaket vil gjelde for hele svangerskapet, forutsatt at fraværet er svangerskapsrelatert. Arbeidsgiver utbetaler sykepenger i arbeidsgiverperioden, men vil få refusjon fra trygden dersom unntak innvilges. Krav om refusjon av utbetalte sykepenger fremsettes på egen blankett. 17

22 18

23 Øvrige virkemidler gitt fra trygdeetaten Gradert sykmelding Gradert sykmelding ned til 20% kan brukes der den sykmeldte kan utføre sine vanlige arbeidsoppgaver med ordinær innsats, men med redusert arbeidstid. Tidsrom med gradert sykmelding medregnes i den totale sykepengeperiodens lengde. Gradert sykmelding kan også kombineres med aktiv sykmelding. Svangerskapspenger Dersom en arbeidstaker er gravid, og som en følge av graviditeten ikke kan utføre sitt vanlige arbeid pga. fare for fosterskader, skal mulighetene for tilrettelegging eller omplassering vurderes. En kvinne har rett til svangerskapspenger dersom hun etter bestemmelser i lov eller forskrift blir pålagt å slutte i arbeidet fordi hun er gravid og det ikke er mulig å omplassere henne til annet høvelig arbeid i bedriften. Det er kvinnens lege eller jordmor som skal vurdere om hennes arbeid utgjør risiko for fare på fosteret. Det må foreligge en erklæring fra arbeidsgiver om at tilrettelegging/omplassering ikke er mulig (påføres skjema som den gravide har med fra lege/jordmor til arbeidsgiver). Svangerskapspenger gis fra det tidspunkt den gravide er pålagt å slutte i arbeidet. Det påløper ingen arbeidsgiverperiode ved svangerskapspenger. Det kan gis graderte svangerskapspenger. Arbeidstaker bruker ikke opp retten til sykepenger. Kjøp av helsetjenester Kjøp av helsetjenester er et virkemiddel som gjelder personer som går sykmeldt (helt/delvis/ aktiv sykmeldt) i påvente av behandling for relativt enkle lidelser. Som et ledd i intensjonsavtalen gjennomføres en viss utvidelse av ordningen ift. utredning og enkelte større inngrep. Trygdeetaten kan kjøpe behandling/utredning fra behandlingsapparatet, slik at den sykmeldte får behandling/utredning på et tidligere tidspunkt enn vedkommende ville ha fått ved å følge ordinære ventelister. Det den sykmeldte skal behandles for må være den direkte årsak til fraværet. Det er en forutsetning for å godkjenne kjøp av helsetjenester at sannsynlighet for friskmelding og rask retur til arbeidslivet blir vurdert som stor. Initiativ til kjøp av helsetjenester kan komme fra alle berørte i en sykmeldingssak, men det forutsettes at behandlende lege vurderer spørsmålet. Behandlende lege må gi melding til trygdeetaten om at kjøp av helsetjenester vurderes som et egnet tiltak for den sykmeldte. Hjelpemiddel på arbeidsplassen Trygdeetaten kan gi støtte til hjelpemidler og ergonomiske tiltak i arbeid og under attføring. Støtte kan gis når hjelpemidler er nødvendige for at arbeidstakeren skal kunne fortsette i eller begynne i et arbeidsforhold. Ordinært utstyr som enhver arbeidstaker trenger for å utføre tilsvarende jobb faller utenfor stønadsordningen. Det må gjøres en utredning av arbeidstakerens behov for hjelpemidler og/eller tilrettelegging. Søknad på eget skjema. Reisetilskudd I visse tilfeller kan en arbeidstaker utføre arbeidet sitt, til tross for helseplager, bare det blir ordnet med transport til og fra arbeidsstedet. Som et virkemiddel for å holde arbeidstakeren helt eller delvis i arbeid kan derfor trygdeetaten i stedet for sykepenger eller rehabiliteringspenger gi reisetilskudd til dekning av nødvendige ekstra transportutgifter til og fra arbeidsstedet. Reisetilskuddet gis når arbeidstakeren midlertidig ikke kan benytte seg av vanlig reisemåte pga. sykdom eller skade. Reisetilskudd ytes etter utløpet av arbeidsgiverperioden, i arbeidsgiverperioden må arbeidsgiver og arbeidstaker selv finne en løsning. Trygdeetaten avgjør om det kan ytes reisetilskudd på grunnlag av legeerklæring. 19

24 HMS-KOMPETANSESENTER HMS-kompetansesenter er en viktig samarbeidspartner i arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv. HMS-kompetansesenter har spisskompetanse innen: Arbeidsmedisin Yrkeshygiene - stoffregister Sykefravær - Attføring Ergonomi Rus Smittevern Psykososialt arbeid/konflikthåndtering HMS-systemarbeid Det henvises til HMS-kompetansesenters tjenestetilbud for ytterligere informasjon. 20

25 EKSEMPLER PÅ BREV TIL ARBEIDSTAKER Brevene som følger er eksempler og er ment som en veiledning. Det betyr at innholdet bør tilpasses både situasjon og virksomhet. 21

26 22

27 23

28 24

29 25

30 KONTAKTPERSONER FOR ARBEIDSGIVER Ressursgruppa Pia Silvik personalkonsulent, sentralledelsen Terje Kinn fylkesvernombud Erik Lund overlege, HMS-kompetansesenter Ressursgruppa i Østfold fylkeskommune skal bistå arbeidsgiver i arbeidet med inkluderende arbeidsliv. Ressursgruppa kan kontaktes for råd og veiledning generelt, men også i enkeltsaker. Ressursgruppa vil også videreformidle kontakt mot arbeidslivssenteret. HMS-kompetansesenter Telefon Arbeidslivssenteret Trygdeetatens arbeidslivssenter i Østfold Senter for inkluderende arbeidsliv Postboks Sarpsborg 26

31

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune

HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE. Meldal kommune Meldal kommune 4. april 2006, versjon 3, redigert 18.06.13 HÅNDBOK I OPPFØLGING AV SYKMELDTE Meldal kommune Planstatus Fagplan Arkivsak og dato År/saksnummer 13/759 Vedtatt av Administrativt vedtatt 19.06.2013

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV VIRKEMIDLER FOR ET MER INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Tove Istad Rådgiver Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA-avtalen Bygger på en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du:

Er du syk og ikke kan møte på jobb skal du: Seadrills verdiplattform underbygger et arbeidsmiljø med ansvarsfulle og aktive medarbeidere. Vi tar vare på oss selv, og vi bryr oss om hverandre. Blir du syk, vil arbeidsgiver bidra til at du får god

Detaljer

Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Versjon 1/ 18.01.02 Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv - hvordan virksomheter og myndigheter skal gå fram i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv Veilederen vil forklare

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN

VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN NAV 08.05.12 oppdatert 10.04.15 VEILEDNING TIL OPPFØLGINGSPLAN Oppfølgingsplan er et verktøy i oppfølgingsarbeidet på arbeidsplassen. Planen skal sikre at dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kommer

Detaljer

Retningslinjer for A.S.S. utvalg (Utvalg for Attføring- sykefravær og seniortiltak) I Sirdal kommune

Retningslinjer for A.S.S. utvalg (Utvalg for Attføring- sykefravær og seniortiltak) I Sirdal kommune 1. MÅLSETTING Retningslinjer for A.S.S. utvalg (Utvalg for Attføring- sykefravær og seniortiltak) I Sirdal kommune Sirdal kommunes målsetting på dette området er som følger: Ansatte i Sirdal Kommune skal

Detaljer

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Arbeidsgivere Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % i 4. kvartal 2014 Hordaland 5,6 %. Langvarig sykefravær er ofte

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Revidert Administrasjonsutvalget 28.1.2016 (Sak 2/16, Esa sak:15/2314). Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte?

6. Skal det alltid utarbeides plan og avholdes dialogmøte? Spørsmål og svar om endringene i reglene om sykefraværsoppfølging Hva innebærer de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere? Her finner du svar

Detaljer

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-avtalens overordnede mål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Forslag Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Innholdsfortegnelse Retningslinjene følger arbeidsmiljøloven og IA-avtalen

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

1. Innledning Det vises til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 2. juni 2014, hvor det bes om høringssvar til ovennevnte innen 23. juni 2014.

1. Innledning Det vises til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 2. juni 2014, hvor det bes om høringssvar til ovennevnte innen 23. juni 2014. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Arbeids- og sosialdepartementet - ASD Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Vår referanse: 14/01010-2 Arkivkode: 461 Saksbehandler:

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE. Aktiv og Trygt Tilbake

PROSJEKTBESKRIVELSE. Aktiv og Trygt Tilbake PROSJEKTBESKRIVELSE Aktiv og Trygt Tilbake - Et prøve- og samarbeidsprosjekt for sykemeldte ansatte og ansatte som helt eller delvis står i fare for å bli sykemeldt. Prosjektet er på initiativ fra Mandal

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy

NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag. Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse. Jørgen Tømmerås. - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy NAV Arbeidslivssenter Sør-Trøndelag Jørgen Tømmerås Temamøte v/ HMS-faglig forum: Arbeid = Helse - Ny IA-avtale - Virkemidler og verktøy 16. Juni 2010 Kjernen i IA-arbeidet NAV, 21.06.2010 Side 2 Kjernen

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag

NY IA - AVTALE 2014-2018. Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag NY IA - AVTALE 2014-2018 Ole Jonny Vada, NAV Arbeidslivssenter Nord-Trøndelag Arbeidslivssenteret i Nord Trøndelag Vi leverer: 19 ansatte med høy kompetanse som bidrar til å styrke private og offentlige

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

IA skolen dag 2. NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING

IA skolen dag 2. NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING IA skolen dag 2 NAV Arbeidslivssenter Hedmark 4.12.14 Hauge & Hagen HELHETLIG PERSONALOPPFØLGING Tema: Hvordan drive systematisk og målrettet personaloppfølging? Hvordan legge til rette for medarbeidere

Detaljer

En samtale om arbeidsmuligheter

En samtale om arbeidsmuligheter I A - F U N K S J O N S V U R D E R I N G En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Det forutsetter gode rutiner og verktøy

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no

Gravid og i arbeid. Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gravid og i arbeid Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 post@gran.kommune.no www.gran.kommune.no Gran kommune vil som din arbeidsgiver gratulere med graviditeten. Kommunen håper

Detaljer

Målrettet sykefraværsoppfølging

Målrettet sykefraværsoppfølging NAV Arbeidslivssenter Hedmark et arbeidsliv som har plass til alle som kan og vil arbeide Målrettet sykefraværsoppfølging Folldal kommune 02.09.14 Geir Arne Mæland / Sigbjørn Hagen NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1 ERFARINGSSEMINAR 2015 Aktivitetskravet Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold NAV, 04.06.2015 Side 1 1. Juli 2004 Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Innholdsfortegnelse: HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn

Innholdsfortegnelse: HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn 9593 Breivikbotn Innholdsfortegnelse: 1. PROSEDYRE FOR HÅNDTERING OG FOREBYGGING AV SYKEFRAVÆR... 1 1.1 ANVENDELSE OG HENSIKT... 1 1.2 ANSVAR OG MYNDIGHET... 2 Arbeidstaker... 2 Nærmeste leder med personalansvar...

Detaljer

OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I LOPPA KOMMUNE

OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I LOPPA KOMMUNE OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I LOPPA KOMMUNE Formål Arbeidsmiljøloven pålegger arbeidsgiver ansvar for de arbeidstakere som er blitt hemmet i sitt yrke, jfr. 4 6 nr.1: Hvis en arbeidstaker har fått redusert

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901

Saksframlegg. Trondheim kommune. Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901 Saksframlegg Retningslinjer for rett til permisjon ved sykdom ut over 2 år Arkivsaksnr.: 11/2901 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Arbeidstaker som får innvilget

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER

RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER RUTINE FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDT ARBEIDSTAKER 1. Formål 2 2. Ansvar og roller 2 3 Beskrivelser av rutinen 3 3.1. Første fraværsdag 3 3.2. 8. fraværsdag 3 3.3. 9. fraværsdag 3 3.4. Innen 6 uker 3 3.5.

Detaljer

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter

Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Samarbeid og kontakt mellom BHT og NAV Arbeidslivssenter i IA-virksomheter. Per Ivar Clementsen NAV Østfold, Arbeidslivssenter Quality, Sarpsborg 3. november 2014. Her i dag: Ny IA avtale 2014-2018. Prosjekt

Detaljer

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon

Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Folketrygden Bokmål 2004 Ytelser ved svangerskap, fødsel og adopsjon Denne brosjyren gir en kort orientering om retten til ytelse i forbindelse med svangerskap, fødsel og adopsjon. Brosjyren er àjour pr

Detaljer

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten

Sjekkliste for IA-arbeid. Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Sjekkliste for IA-arbeid Et hjelpemiddel ved planlegging, gjennomføring og evaluering av det inkluderende arbeidet i virksomheten Virksomhet: Organisasjonsnummer: Antall ansatte: Sjekklista er utarbeidet

Detaljer

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet

Detaljer

EGENMELDING VED EGEN SYKDOM

EGENMELDING VED EGEN SYKDOM Publisert juli 2015 (ver-1.4) De viktigste tingene du som arbeidsgiver trenger å vite om: EGENMELDING VED EGEN SYKDOM INNHOLD Om denne e-boken Hva er egenmelding? Når må egenmeldingen gis? Hva er egenerklæring?

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende. 2.1 Diagnose(r) (Hoveddiagnose først) 2.2 Kode(r) 2.3 Kodesystem

A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende. 2.1 Diagnose(r) (Hoveddiagnose først) 2.2 Kode(r) 2.3 Kodesystem FOLKETRYGDEN 1 Om personen og arbeidsforholdet 0.1 Første 1.1 Etternavn, fornavn 1.3 Telefonnummer A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende 1.6 Arbeidsgivers navn i det arbeidsforholdet

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012

Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Informasjon om IA-avtalen Mosjøen 15. Mai 2012 Nye krav og forventninger til arbeidsgivere og arbeidstakere og sykemelder. Tidligere og tettere oppfølging av sykmeldte Frister for oppfølging fremskyndes

Detaljer

Endring av praksis for søknad om BHThonorar for IA-virksomheter

Endring av praksis for søknad om BHThonorar for IA-virksomheter Endring av praksis for søknad om BHThonorar for IA-virksomheter Endringen trådte i kraft 01.01.2017 11.01.2017//IEB0391 Bakgrunn for forskriftsendring Bakgrunn for endringen er at kravene for støtte etter

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Dato: 16.01.07 Versjon fra RTV sist endret januar 2002 Korrigert versjon 15.02.2007 // NOTAT Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen

Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Forskrift om forebyggings og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter og BHT- honorar. NAV arbeidslivssenter Rådgiver Mette Eriksen Formålet med tilretteleggingstilskuddet Stimulere og støtte oppunder

Detaljer

Tiltak for å redusere sykefraværet. Gravid og i arbeid. Seniortiltak

Tiltak for å redusere sykefraværet. Gravid og i arbeid. Seniortiltak Tiltak for å redusere sykefraværet Gravid og i arbeid Seniortiltak Gravid og i arbeid i Nøtterøy kommune 1310 Hvorfor tiltak? Lederforum Bolkesjø våren 2007 ønsker å øke nærværet blant gravide Omfang,

Detaljer

Rettigheter og plikter ved sykefravær

Rettigheter og plikter ved sykefravær Rettigheter og plikter ved sykefravær Dagens tema: Interne rutiner Egenmelding VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / Sykmelding (blanketten) Rettigheter og plikter Tidsaksen Oppfølgingsplan Aktivitetskravet Manual

Detaljer

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom 8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom Nina Grytten Torkildsen, Inghild Follestad og Liv Doksrød En kort oppsummering av de meste relevante støtteordningene fra NAV (Hovedregler) følger

Detaljer

Innst. O. nr. 39 (2001-2002)

Innst. O. nr. 39 (2001-2002) Til Odelstinget Innst. O. nr. 39 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i folketrygdloven (tiltak for å redusere sykefravær mv.) Ot.prp. nr. 29 (2001-2002) 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler

NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus. Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo, NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus Informasjonsmøte om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og hjelpemidler NAV Oslo//Ingeborg Isaksen Sykepenger Innhold Formål Opptjening Beregning Sykepengeperiodens

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014 Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Aml. 4-6 MH Innhold Tilretteleggingsplikten, aml. 4-6 Oppsigelse etter utløpet av verneperioden 2 1 Hjemmel aml. 4-6 (1) 4-6.

Detaljer

Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230

Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Det samlede fraværet i kommunen var

Detaljer

Veilederen til samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene.

Veilederen til samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene. Revidert versjon 3/ mai.04 Veileder til samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv - hvordan virksomheter og myndigheter skal gå fram i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv Veilederen vil

Detaljer

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv

Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv Hvordan tillitsvalgte kan bidra til et mer inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter Oslo des. 2010 Agenda Avtalen om Inkluderende Arbeidsliv Tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet IA-virksomhet hva innebærer

Detaljer

Nøtterøy kommune HMS håndbok

Nøtterøy kommune HMS håndbok Godkjent av: Rådmannen Dato: mai 2004 Side 1 av 14 Sjekkliste oppfølging av syke Navn: Fnr: Arbeidssted: Ressursnr: Funksjon/stilling: Stillingsstørrelse: Tidspunkt Hva gjøres Dato Sign leder Sendt 1.

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013

PRØVETID. Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETID Vedtatt i AMA 14.01.2013 PRØVETIDSREGLEMENT INNHOLD 1. HENSIKT MED PRØVETIDSREGLEMENT 2. HJEMMEL OG MYNDIGHET 3. SKRIFTLIGHET OG VARIGHET 4. ARBEIDSGIVER OG ARBEIDSTAKERS PLIKTER I PRØVETIDEN

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr.

AltInn. Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan. NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. AltInn Elektronisk innsending av Rapport fra dialogmøte 1 og oppfølgingsplan NAV Arbeidslivssenter Akershus Seniorrådgiver/jurist Odd Andr. Hoika IA, 09.11.2011 Side 1 NAV er pålagt å benytte Altinn NAV

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Sykmelding. En håndbok i hvordan sykmelde

Sykmelding. En håndbok i hvordan sykmelde Sykmelding En håndbok i hvordan sykmelde // Sykmelding En håndbok i hvordan sykmelde Innhold HÅNDBOK I HVORDAN SYKMELDE 5 modell for sykefraværsoppfølging 6 Hvem kan sykmelde? 8 Habilitet Honorar Utelukkelse

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Fakta om psykisk helse

Fakta om psykisk helse Fakta om psykisk helse Halvparten av oss vil oppleve at det i en kortere eller lengre periode fører til at det er vanskelig å klare arbeidsoppgavene. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer.

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

Saksframlegg. Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2015/554-6623/2015 Saksbehandler: Terje Vestad Saksframlegg Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten v/ NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Rogaland

NAV Arbeidslivssenter Rogaland NAV Arbeidslivssenter Rogaland Å sette psykisk helse på dagsorden, bidrar til økt trygghet hos alle i virksomheten Psykisk sykdom er årsak til Hver 5. fraværsdag Hver 4. nye uføretrygdet Hver 3. som er

Detaljer

Orientering. Pleiepenger 9-12

Orientering. Pleiepenger 9-12 Orientering Pleiepenger 912 Pleiepenger for pleie av nær pårørende Dersom du pleier en nær pårørende i livets sluttfase i hjemmet, kan du få pleiepenger. Du kan få pleiepenger både når du gir pleie i hjemmet

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 1. Intensjonsavtalens mål Utviklingen de senere år med at stadig flere går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er ikke til det beste verken

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom)

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) DATO: LOV-2011-06-24-18 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet)

Detaljer

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN SYKELØNN Arbeidsgiver utbetaler sykelønn, fødselspenger og adopsjonspenger til arbeidstakere som omfattes av HTA 1 hele den tid arbeidstakeren har rett til slik stønad

Detaljer

Endring av praksis for søknad om BHThonorar for IA-virksomheter

Endring av praksis for søknad om BHThonorar for IA-virksomheter Endring av praksis for søknad om BHThonorar for IA-virksomheter Endringen trådte i kraft 01.01.2017 11.01.2017//IEB0391 Bakgrunn for forskriftsendring Bakgrunn for endringen er at kravene for støtte etter

Detaljer

Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i

Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i Fraværskoder i Gat og beskrivelse av disse Fraværskode Tekst Forklaring Bruken i Gat Registreres i 100 Syk med egenmelding Skal benyttes når ansatt er syk med egenmelding. Må ha vært ansatt i minst 2 måneder(

Detaljer

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018

Rindal kommune. Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Rindal kommune Handlingsplan for IA-arbeidet 2014-2018 Bakgrunn Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, er videreført for perioden 2014 2018. Avtalen stiller fortsatt krav til

Detaljer

Møte med fastlegene - NAV Sarpsborg 11. april 2016. NAV har økt innsatsen for sykmeldte i en tidlig fase

Møte med fastlegene - NAV Sarpsborg 11. april 2016. NAV har økt innsatsen for sykmeldte i en tidlig fase Møte med fastlegene - NAV Sarpsborg 11. april 2016 NAV har økt innsatsen for sykmeldte i en tidlig fase Agenda Presentasjon Om NAV v/nav-leder Jon Stanley Fredriksen Aktivitetskravet ved 8 uker v/avdelingsdirektør

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

Veileder til utfylling og bruk av sykmeldingsblankett

Veileder til utfylling og bruk av sykmeldingsblankett Veileder til utfylling og bruk av sykmeldingsblankett Vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom / Sykmelding Gjelder fra 01.07.11 Revidert: 1. juni 2011 Opplag 25.000 Trykkeri: 07 gruppen Layout: Informasjon

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett Juridiske forhold ved sykefravær - krav i praksis

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett Juridiske forhold ved sykefravær - krav i praksis Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett Juridiske forhold ved sykefravær - krav i praksis IA-rådgiver/Jurist Richard Vatten Avdelingsleder Arnfinn Bjørshol Juridiske forhold ved sykefravær

Detaljer

Sy S k y e k fr e a fr v a ærsarbeidet v hva hv sier sier r egelverk regelv et? erk HMS KONFERANSEN 2010

Sy S k y e k fr e a fr v a ærsarbeidet v hva hv sier sier r egelverk regelv et? erk HMS KONFERANSEN 2010 Sykefraværsarbeidet hva sier regelverket? HMS KONFERANSEN 2010 Dagens Næringsliv mandag 14. desember 2009: HVA GJORDE DE? 1. Fikk en innføring i regelverket: Hva legitimerer sykefravær og hva gir rett

Detaljer

Mo i Rana. 5. mai 2011. Magnar Kleiven, Vivilja AS

Mo i Rana. 5. mai 2011. Magnar Kleiven, Vivilja AS Legens rolle i sykmeldingsarbeidet Mo i Rana 5. mai 2011 Magnar Kleiven, Vivilja AS Arbeidsreglement 1873 De ansatte maa holde seg friske. Lønudbetalinger standses øjeblikkelig i Tilfælde Sykdom. Det anbefales

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer