passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: for arbeid og helse og last ned skjemaet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: www.sintef.no/helse/gruppe for arbeid og helse og last ned skjemaet"

Transkript

1 Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen av IAavtalen som SINTEF utfører på oppdrag fra partene i IA avtalen. Dersom årsaken til at du ikke har svart er at du ikke føler du har riktig kompetanse for å besvare spørsmålene ber vi deg videresende skjemaet til rette vedkommende (for eksempel hovedtillitsvalgt høyere opp i organisasjonen). Det er da viktig at dette kommer frem i kommentarfeltet på slutten av skjemaet. Om skjemaet ikke er besvart fordi dere ikke lenger er IA virksomhet aldri har vært det (vi har oppdaget flere feil i IA registeret) organisasjonsnummeret ikke finnes lenger, ber vi deg skrive dette i kommmentarfeltet til slutt i skjemaet og returnere det med kun en kommentar om hva som er årsaken til at du ikke vil svare. Dersom årsaken til at du ikke har svart er at du ikke har hatt tid, at du ikke har mottatt skjemaet tidligere ber vi deg fylle ut skjemaet og returnere det så snart som mulig.på en av følgende tre måter: Alternativ 1: Gå inn på nettsiden: og logg inn med følgende: brukernavn: [BRUKERNAVN] passord: [PWD] Alternativ 2: Gå til nettsiden: for arbeid og helse og last ned skjemaet og skriv ut. Fyll ut og returnere det til: SENTIO, Klæbuveien 196B, 7037 Trondheim Alternativ 3: Returner skjemaet du fikk tilsendt i begynnelsen av desember 2008 i svarkonvolutten du fikk tilsendt sammen med skjemaet. Dersom du ber noen andre fylle ut skjemaet skal de svare på samme måte, men husk å skrive i kommentarfeltet at det er noen andre enn tillitvalgte hovedtillitsvalgt for samme organisasjonsnummer som henvist til øverst på dette arket og hvem dette er. Med vennlig hilsen Solveig Osborg Ose prosjektleder tlf

2 Til Hovedtillitsvalgt/Tillitsvalgt Spørreskjema om IA-arbeidet En datainnsamling tilknyttet evalueringsarbeidet SINTEF Helse, Gruppe for arbeid og helse tlf Dersom det ikke er du (Hovedtillitsvalgt/Tillitsvalgt) som er mest involvert i IA-arbeidet fra de ansattes side, vennligst be den som er mest involvert fra de ansatte om å fylle ut skjemaet. Spørreskjemaet du nå har mottatt skal besvares i forbindelse med evalueringen av IA-avtalen som SINTEF Helse utfører på oppdrag fra partene i IA-avtalen. Utvalget er trukket tilfeldig. Det er frivillig å delta, men det er viktig at alle som er plukket ut prioriterer å svare uavhengig av om erfaringene med IA-arbeidet er gode dårlige. Data fra undersøkelsen vil bli koblet sammen med informasjon om næringskoder, sykefravær osv av SSB for at dere skal slippe å svare på informasjon vi finner i offentlige registre. Datamaterialet vil bli anonymisert etter prosjektslutt i juni Forskerne som får tilgang til data er underlagt taushetsplikt og alle data behandles konfidensielt. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. SKRIV INN VIRKSOMHETENS ORGNR. HER:

3 Virksomheten du svarer på vegne av skal gjelde samme navn og organisasjonsnummer som står på følgebrevet. 1. Hvor lenge har du vært ansatt i virksomheten? (sett ett kryss) Mindre enn 1 år 7 10 år Mellom 1 og 3 år år 4-6 år Mer enn 20 år 2. Hvilket verv innehar du? (sett ett kryss) Tillitsvalgt Verneombud Hovedtillitsvalgt Hovedverneombud Ingen verv, vanlig ansatt Annet (hva): 3. Når ble virksomheten IA-virksomhet? (om du ikke er sikker ber vi deg spørre noen som vet) Var de ansatte med på beslutningen om at virksomheten skulle tegne IA-avtalen? Ja Nei 5. Hvor godt kjenner du til innholdet i IAavtalen? (sett ett kryss) Svært godt Godt Kjenner ikke detaljene men hovedtrekkene Dårlig Svært dårlig 6. Hvem har det praktiske hovedansvaret for oppfølging av sykmeldte? (sett ett kryss) Daglig leder / Enhetsleder / Virksomhetsleder Linjeleder / Nærmeste leder til den sykmeldte Personalavdeling / Personalsjef Bedriftshelsetjenesten HMS seksjonen Andre (hvem) 7. Hvem deltar vanligvis på oppfølgings-møter i tillegg til den sykmeldte? (sett ett flere kryss) Daglig leder / Enhetsleder / Virksomhetsleder Linjeleder / Nærmeste leder til den sykmeldte Personalavdeling / Personalsjef Bedriftshelsetjenesten Tillitsvalgte Verneombud HMS seksjonen Andre (hvem) 8. Har virksomheten utarbeidet oppfølgingsplan for de som har vært sykmeldte over seks uker i din virksomhet i løpet av 2008? (sett ett flere kryss) Ja, for alle Ja, for noen Sjelden Nei, aldri Har ikke hatt noen sykmeldte over seks uker 9. I hvor stor mener du dere har arbeidet med målene i IAavtalen (sett ett kryss på hver rad) Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Redusere sykefraværet generelt Legge til rette for egne ansatte som har redusert funksjonsevne Rekruttere personer som har varig redusert funksjonsevne Øke reell pensjonsalder Ikke i det hele tatt I liten I stor I svært stor Vet ikke 10. Aktivitet og måltall (sett ett kryss på hver rad) Ja Nei Vi planlegger å gjøre det 1. Har virksomheten satt seg aktivitetsmål for oppfølgings- og tilretteleggingsarbeidet for sine arbeidstakere med redusert arbeidsevne? Har virksomheten satt seg aktivitetsmål for seniorarbeidet? Har virksomheten satt måltall for sykefraværsutviklingen? Vet ikke 11. Ta stilling til følgende påstander IA og samarbeid (sett ett kryss på hver rad) u u / 1) Vi har godt innarbeidede HMS-rutiner... 2) Vi har forankret IA-arbeidet i vårt HMS-arbeid... 3) De tillitsvalgte deltar i utviklingen av HMS-arbeidet i virksomheten...

4 12. Nå følger noen utsagn som handler om hva som er vanlige oppfatninger blant ansatte i din bedrift. Hvor u er du i hvert av disse utsagnene? (sett ett kryss på hver rad) u u / 1) Her ventes det at man kommer på jobb uansett hvordan man føler seg ) Ansatte som er fraværende blir sett på som illojale ) Hos oss henter vi nødig inn vikarer ved kortere fravær ) På min arbeidsplass er det mulig å ordne private ærend i arbeidstiden ) Her må alle komme på jobb hver dag s er arbeidsplassen vår truet ) Hos oss blir fravær med egenmelding sett på som ekstraferie ) Frivillig ulønnet overtidsarbeid er helt normalt her ) Ansatte som kommer sent og går tidlig blir uglesett her ) Her er det greit å komme på jobb selv om formen ikke er på topp ) På denne arbeidsplassen feires perioder med lavt intet fravær ) Vi finner lett alternativt arbeid til de som trenger mindre belastning ) Det er stor takhøyde her for de som sliter med helsa ) Folk her er så samvittighetsfulle at det går på helsa løs ) Hvis noen er borte uten grunn får de høre det ) Her får folk med helseproblemer hjelp og støtte til å klare jobben ) Hos oss blir arbeid sett på som helsefremmende og positivt, også for de med helseproblemer ) Her tas det hensyn til at ulike helseproblemer kan kreve ulik tilrettelegging ) Her går vi ikke hjem før jobben er gjort ) Det er mye bruk av betalt overtid i virksomheten ) Vi har en slitsom arbeidsplass og det er stor forståelse for at man av og til tar en fraværsdag for å ta seg litt inn Ta stilling til følgende påstander om IA og sykefraværsarbeidet (sett ett kryss på hver rad) u 1) Lederne har etter hvert blitt ganske gode på oppfølging av sykmeldte... 2) Sykefravær er det vi blir målt på i IA-sammenheng i vår virksomhet... 3) IA-arbeidet har hatt stor effekt på holdninger til oppfølging av sykmeldte hos oss... 4) Før IA-avtalen var det ikke noe særlig fokus på sykefravær i vår virksomhet... 5) Lederne får god opplæring til å gjennomføre oppfølgingssamtaler med sykmeldte... 6) De ansatte opplever det som positivt å bli fulgt opp dersom de blir syk ) De ansatte opplever at virksomheten har gode rutiner for hvor snart og hvor ofte de skal ha kontakt med langtidssykemeldte u 14. Ta stilling til følgende påstander om IA og redusert funksjonsevne (sett ett kryss på hver rad) u u 1) Arbeidsoppgavene og organiseringen av arbeidet gjør vår virksomhet til en lite egnet arbeidsplass for ansatte med funksjonsbegrensninger... 2) Å ansette folk med varig redusert funksjonsevne har aldri vært diskutert i vår virksomhet.... 3) Arbeidsgiver kan ikke ha ansvaret for å inkludere personer med varig nedsatt funksjonsevne som ikke har noen tilknytning til virksomheten... 4) Virksomheten kan ikke ansette folk som ikke kan yte 100 %... 5) De ansatte føler usikkerhet ved å få kolleger med varig nedsatt funksjonsevne... 6) Ansatte med psykiske lidelser og problemer blir tatt godt vare på i virksomheten Ta stilling til følgende påstander om IA og senior- livsfasepolitikken til virksomheten (sett ett kryss på hver rad) u u 1) Virksomhetens arbeid med seniorpolitikk foregår egentlig uavhengig av IA-avtalen... 2) De ansatte er opptatt av seniorpolitikk... 3) Det er ikke noe særlig fokus på seniorpolitikk i vår virksomhet... 4) For mange seniorer passer ikke med virksomhetens aktivitet... 5) De aller fleste går av med AFP når de har muligheten... 6) IA-avtalen har bidratt til større fokus på seniorpolitikk i virksomheten... 7) Vi har arbeidet mer med seniorpolitikk de siste par årene...

5 16. Ta stilling til følgende påstander om IA og tilrettelegging (sett ett kryss på hver rad) 1) IA-avtalen har ført til at ansatte stiller større krav til tilrettelegging ) Aktiviteten vi driver med i vår virksomhet gjør tilrettelegging av arbeidet vanskelig ) Tilrettelagt arbeid for enkeltpersoner medfører økt belastning for andre medarbeidere ) I vår virksomhet er det for mange som har tilrettelagt arbeid ) Hos oss strekker ledelsen seg langt for å tilrettelegge arbeidet for sykmeldte ) Tilrettelegging av arbeidet for sykmeldte har i stor ført til at ansatte har kunnet fortsette arbeidet på tross av sykdom ) Det har ikke vært noe særlig behov for tilrettelegging i vår virksomhet ) Ansatte kan føle seg presset til å komme på jobb dersom tilrettelegging foreslås Ta stilling til følgende påstander IA og samarbeid (sett ett kryss på hver rad) u u 1) IA-avtalen har bidratt til bedre samarbeid mellom ansatte og ledelsen... 2) Fastlegene kjenner godt til virksomheten og gjør en god og viktig jobb... 3) NAV er ikke involvert som de burde... 4) Fastlegene uteblir fra møter... 5) NAV innkaller fastlegene rutinemessig... 6) Jeg kjenner godt til arbeidsdelingen mellom NAV lokal og Arbeidslivssentrene... 7) Tillitsvalgte andre ansatte-representanter har lite direkte kontakt med NAV... 8) Omorganisering av NAV har ført til at IA-arbeidet i vår virksomhet har blitt skadelidende... 9) Lederne prioriterer ikke oppfølgingsplaner... 10) NAV tar sjelden initiativ til dialogmøter... 11) Kontakten vår i NAV Arbeidslivssenter er svært viktig i vårt IA-arbeid Ta stilling til følgende generelle påstander om IA-avtalen og IA-arbeidet (sett ett kryss på hver rad) 1) Det å inngå IA-avtale har vært positivt for de ansatte i virksomheten... 2) IA-arbeidet er avhengig av enkeltpersoners innsats... 3) IA-arbeidet har stort potensial og vi kunne nok gjort mer i vår virksomhet... 4) IA-avtalen er en ulempe for friske arbeidstakere... 5) Jeg synes ikke IA-avtalen har hatt forventet effekt... 6) IA-arbeidet er egentlig det vi har gjort på HMS alltid... 7) IA-arbeid i vår virksomhet medfører mye mas fra lederne... 8) IA-avtalen har ført til et bedre arbeidsmiljø i virksomheten... 9) Jeg har fått tilfredsstillende opplæring til å utføre oppgavene mine i IA-arbeidet... 10) Virkemidlene i IA-avtalen er oversiktelige og enkle å forholde seg til... 11) IA-arbeidet nedprioriteres i travle tider... 12) IA-avtalen har medført at det stilles større krav til meg som ansattrepresentant... 13) Jeg synes IA-arbeidet tar for mye tid uten at vi oppnår resultater... 14) Vi er gode på å utveksle erfaringer med IA-arbeidet internt i virksomheten... 15) De ansatte er godt informert om sine rettigheter og plikter i IA-avtalen... 16) Ledelsen tar initiativ til en åpen og god dialog på arbeidsplassen... 17) Ledelsen jobber godt og systematisk med IA i vår virksomhet... 18) Ledelsen lytter godt til innspill fra de ansatte om IA... 19) Vi får god informasjon fra fagforeningene om IA-avtalen... 20) Arbeidslivssentrene har bidratt med mye informasjon om IA-avtalen til oss ansatte... 21) Vi finner mye nyttig informasjon om IA på nettsidene til NAV... 22) Vi finner mye nyttig informasjon om IA på nettsidene til Arbeidstilsynet/Petroliumstilsynet Kommentarer til IA-avtalen og IA-arbeidet tilleggskommentarer til enkeltspørsmål kan du skrive her. Om det er noe dere mener er særlig viktig for evalueringen, kan dere også sende en e-post til u u u u Tusen takk for at du svarte!

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse

www.sintef.no/helse/gruppe-for-arbeid-og-helse NAVN v/daglig leder/virksomhetsleder ADRESSE PNR STED Orgnr: Påminnelse for besvaring av: Spørreskjema om IA-arbeidet Rett før jul mottok dere et spørreskjema som skal besvares i forbindelse med evalueringen

Detaljer

Evaluering av IA-avtalen (2001 2009) Juni 2009

Evaluering av IA-avtalen (2001 2009) Juni 2009 Solveig Osborg Ose, Anne Mette Bjerkan, Ivar Pettersen, Karl-Gerhard Hem, Arild Johnsen, Jan Lippestad, Bård Paulsen, Tone O Mo, Per Øystein Saksvik (NTNU) Evaluering av IA-avtalen (2001 2009) Juni 2009

Detaljer

Evaluering av IA-avtalen (2010 2013)

Evaluering av IA-avtalen (2010 2013) Forskningsrapport Evaluering av IA-avtalen (2010 2013) Forskere bak rapporten Solveig Osborg Ose, Karin Dyrstad, Rune Slettebak, Jan Lippestad, Roland Mandal, Ingunn Brattlid og Heidi Jensberg SINTEF Teknologi

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

Inger Lise Skog Hansen, Christer Hyggen og Bjørn Richard Nuland. Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet

Inger Lise Skog Hansen, Christer Hyggen og Bjørn Richard Nuland. Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet Inger Lise Skog Hansen, Christer Hyggen og Bjørn Richard Nuland Hjelpemidler og tilrettelegging i arbeidslivet Inger Lise Skog Hansen, Christer Hyggen og Bjørn Richard Nuland Hjelpemidler og tilrettelegging

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte fungerer dagens regime?

Oppfølging av sykmeldte fungerer dagens regime? Forskningsrapport Oppfølging av sykmeldte fungerer dagens regime? Oppfølgingsplaner, dialogmøter, rapportering, kontroller og sanksjoner Forskere Solveig Osborg Ose, Karin Dyrstad, Ingunn Brattlid, Rune

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

arbeidsbok for IA-arbeidet

arbeidsbok for IA-arbeidet Inspirasjons- og arbeidsbok for IA-arbeidet i Spekter-området Navn: Virksomhet: Avdeling: Forord Denne Inspirasjons- og Arbeidsboken er laget for ledere, tillitsvalgte og verneombud i Spekters medlemsvirksomheter.

Detaljer

Små virksomheter store krav En casestudie av tilrettelegging i varehandelen.

Små virksomheter store krav En casestudie av tilrettelegging i varehandelen. Små virksomheter store krav En casestudie av tilrettelegging i varehandelen. Lene Angelskår, Karoline Indreeide Grimstad, Jonas Hellan Larsen, Maren Lindhardt, Nerma Masic Prosjektforum, Universitetet

Detaljer

Nærværsledelse - forebygging av sykefravær

Nærværsledelse - forebygging av sykefravær Nærværsledelse - forebygging av sykefravær Malvik kommune Mai 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Malvik kommunes kontrollutvalg i perioden februar - mai 2008. Undersøkelsen

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen En veileder fra Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet Forord Bedre føre

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding

Rapport prøveprosjekt. Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding 0 Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Utvidet rett til egenmelding

Utvidet rett til egenmelding Rapport prøveprosjekt Utvidet rett til egenmelding Tromsø kommune August 2001 Martin H Petersen Prosjektleder sykefraværsprosjektet "friskt arbeid" Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 Innledning hvorfor

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter

Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Inkluderende arbeidsliv i kunnskapsbedrifter Det er deg det gjelder Knut Aarbakke Leder i Akademikerne IA-avtalen forplikter partene og angår derfor oss. Avtalen ble inngått mellom regjeringen ved arbeids-

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv Hva karakteriserer de gode virksomhetene? Sluttrapport

Inkluderende arbeidsliv Hva karakteriserer de gode virksomhetene? Sluttrapport Inkluderende arbeidsliv Hva karakteriserer de gode virksomhetene? Sluttrapport Forfatter: Arve Lie, Kirsti Jacobsen, Steinar Aasnæss, Anita Ingebrigtsen, Berit Bakken Prosjektleder: Arve Lie, overlege/rådgiver

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Veilederen til Samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene.

Veilederen til Samarbeidsavtalen er utarbeidet og drøftet av representanter for organisasjonene i arbeidslivet og myndighetene. Til IA-avtalen 2010-2013 Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå fram i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv Veilederen vil forklare

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Hva blir bedriftshelsetjenestens rolle i Det Inkluderende Arbeidsliv?

Hva blir bedriftshelsetjenestens rolle i Det Inkluderende Arbeidsliv? Hva blir bedriftshelsetjenestens rolle i Det Inkluderende Arbeidsliv? Foreløpig rapport Av Arve Lie, Inger Helene Gudding, Odd Bjørnstad og Steinar Aasnæss Statens arbeidsmiljøinstitutt 31.05.03 2 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA)

Lurt å vite. Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Lurt å vite Tillitsvalgtes rolle og oppgaver i arbeidet med intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) Utgitt av Landsorganisasjonen i Norge, Youngsgt 11, 0181 Oslo, www.lo.no Trykk: LO Media,

Detaljer