Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF"

Transkript

1 17. november 2014 Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Tilnærming Beskrivelse av scenariene Økonomisk bærekraft Evaluering av alternativenes kontantstrøm Annuitetsberegning av prosjektenes bærekraft Bærekraftsanalyse Investeringer Finansiering og økonomisk bærekraft Beregning av økonomisk bærekraft Beregning av kontantstrømbasert økonomisk bærekraft Annuietsberegning av økonomisk bærekraft Oppsummering finansiering og økonomisk bærekraft Usikkerhetsvurdering Utdypende forklaringer på tilnærming Metode Organisering av prosjektet Intervjuer Økonomiske analyser Ordliste og forkortelser Kildehenvisninger of 16

3 1 Tilnærming 1.1 Beskrivelse av scenariene Økonomisk bærekraft er beregnet for de 6 bygningsmessige alternativ som er beskrevet i konseptfaserapporten. Disse vises i figuren under. Alternativ 0 er kun lett oppussing av dagens bygningsmasse på Eg med en estimert levetid på 5 år. Alternativ 1 innebærer nytt bygg med 40 døgnplasser i tilknytning til bygg 4, 6 og 7 der bygg 4, 6 og 7 rehabiliteres. I tillegg vil PSA Arendal videreføres, mens bygg 2 vil frigjøres til andre formål. I alternativ 2 vil det bygges nytt bygg med 80 døgnplasser syd på Eg samtidig som PSA i Arendal videreføres. Alternativ 3 medfører et samlokalisert PSA i nytt bygg med 120 døgnplasser syd på Eg. Figur 1 Oversikt over de foreslåtte bygningsmessige alternativ i "Konseptfaserapport ny PSA" Det er i tillegg belyst scenarioer hvor ABUP samlokaliseres med PSA, slik at all psykiatrisk døgnbehandling i SSHF kan samordnes. Bygningsmessig vil dette kunne realiseres ved en utbygging av ytterligere 10 døgnplasser tilknyttet nybyggene i alternativ 2 og 3. Dette anses som nye alternativer og er presentert som alternativ 2 m ABUP og alternativ 3 m ABUP. Det er gjennomført separate vurderinger av investeringsbehov og driftsøkonomiske konsekvenser knyttet til at ABUP samlokaliseres med PSA. 1.2 Økonomisk bærekraft Det er et krav at prosjekter kan gjennomføres innen foretakets «økonomiske bæreevne». Dette er et uttrykk for i hvilken grad HF og RHF kan håndtere sine økonomiske forpliktelser når bygget står ferdig, og gjennom byggets levetid 1. Vi har beregnet prosjektets økonomiske bærekraft for å kunne evaluere de identifiserte besparelser opp mot de nødvendige investeringer hensyntatt foretakets generelle økonomi. Basis for denne rapporten er å kartlegge hvilken effekt de enkelte alternativer har med tanke på foretakets evner til å betjene ekstern og intern finansiering av investeringsprosjekter, løpende vedlikehold av bygningsmasse og infrastruktur, samt oppfyllelse av sine plikter som helseforetak. Investeringer og driftsøkonomiske besparelser er beregnet for de ulike bygningsmessige alternativene. For bakgrunn henvises det til skisseprosjekt 2, usikkerhetsanalyse 3 og driftsøkonomiske konsekvenser 4. Det er en forutsetning for vår bærekraftsvurdering at Klinikk for Psykisk Helse (KPH) har opptjente midler, positive bidrag fra drift og at identifiserte besparelser i alternativene kan anvendes til finansiering av nødvendige investeringer. For alternativ 2, 2 m ABUP, 3 og 3 m ABUP er det forutsatt at nytt bygg for PSA (m ABUP) vil ha sydlig lokasjon på Eg. 1 Ref Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter kap 7 s Vedlegg 4: Skisseprosjekt, Nordic Arch, Konseptfaseutredning Ny PSA SSHF 3 Vedlegg 9: Usikkerhetsanalyse, FAVEO, Konseptfaseutredning Ny PSA SSHF 4 Vedlegg 8: Driftsøkonomiske konsekvenser, Konseptfaseutredning Ny PSA SSHF 3 of 16

4 I beregningene av den økonomiske bærekraften er det benyttet en løpetid på 25 år 5, og 3 % rente som tilsvarer gjennomsnittlig 10årig statsobligasjonsrente de siste 5 år Evaluering av alternativenes kontantstrøm I tillegg til å beregne prosjektenes økonomiske bærekraft har vi evaluert prosjektenes kontantstrøm opp mot hverandre. Utgangspunktet for beregningene er samme modell som ble brukt til å identifisere prosjektenes økonomiske bærekraft. I kontantstrømberegningen er det hensyntatt prosjektenes inn- og utbetalinger. Det forventes at prosjektene skal genere avkastning på investert kapital uavhengig av kapitalkilde. Det forutsettes også at rentesatsen er lik for innlån og utlån slik at alternativkostnaden er lik. Forutsetningene er tilsvarende som for den økonomiske bærekraftsanalysen. 1.4 Annuitetsberegning av prosjektenes bærekraft Sum investering er beregnet som annuitet over 25 år for å kunne synligjøre alternativenes utfordringsbilde. Prosjektenes identifiserte besparelser er evaluert mot en årlig annuitetskostnad basert på en annuitetslånsmodell. For alternativ 0 før 2020 vil det ikke være oppfylt krav om lånefinansiering og investeringen må finansieres gjennom over drift med tilsvarende redusert bidrag til bærekraft 7. Forutsetningene er tilsvarende som for den økonomiske bærekraftsanalysen. 5 I henhold til "Sykehusprosjekters økonomiske bæreevne" korrigert for endringer i statsbudsjett Investeringsbehovet for alternativ 0 før 2020 er i analysen fordelt over 2 år (perioden ) og ført som redusert bidrag til bærekraft. 4 of 16

5 2 Bærekraftsanalyse 2.1 Investeringer Alle alternativer vil medføre betydelige investeringer for Klinikk for Psykisk Helse (KPH), da alternativ 0 grunnet kort levetid forutsetter nytt investeringsprosjekt innen Bygningsmessig har vi seks alternativer som vises i tabell under. Investeringsbehovet er i henhold til P50 verdier hentet fra usikkerhetsanalysen. Disse verdiene er korrigert for beregnet prisvekst for å beskrive investeringen i 2014-kroner for å sikre konsistent behandling i analysen. I alternativ 1, 2, 2 m ABUP, 3 og 3 m ABUP vil hele bygningsmassen oppgraderes i henhold til dagens bygningskrav (TEK-10). Det vil ikke være vesentlige forskjeller i fremtidig investeringsbehov for disse alternativene. Alternativ 0 vil ha en begrenset levetid da bygningsmassen ikke oppgraderes i henhold til dagens bygningskrav. Estimert levetid for alternativ 0 er satt til 5 år, hvilket vil være et utsettelsesalternativ. Alternativ 0 vil etter 5 år i videre betraktninger bli erstattet med alternativ 2 m ABUP. Investeringsbehov - Oversikt over inn- og utbetalinger Forventet prosjektkostnad nybygg (P50) fra usikkerhetsanalysen Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 3 Før 2020 Fra og med 2020 Sum m ABUP m ABUP 32,7 740,3 773,0 484,1 691,1 740,3 868,7 921,5 Netto utstyrskostnad SUM INVESTERINGSBEBHOV JUSTERT FOR PRISVEKST 32,7 760,3 793,0 489,1 709,1 760,3 892,7 946,5 - prisvekst 0 55,3 55,3 36,3 51,5 55,3 65,0 68,9 SUM INVESTERINGSBEHOV I 2014-KRONER 32,7 705,0 737,7 452,8 657,6 705,0 827,7 877,6 Tabell 1 Beregnet investeringsbehov oversikt over inn og utbetalinger i de seks alternativene Alternativene 0, 1, 2 og 2 m ABUP er baseres på videreføring på dagens to lokasjoner i Kristiansand og Arendal og innebærer oppgradering av dagens bygningsmasse og/eller nybygging på Eg. PSA Arendal har god standard og er ikke gjenstand for oppussing/ombygging. Alternativ 3 og 3 m ABUP er basert på et samlet PSA i nytt bygg sør på Eg. Alternativ 2 m ABUP og 3 m ABUP er inkludert investeringsbehov knyttet til 10 ekstra døgnplasser for ABUP. Netto utstyrskostnad er beskrevet i vedlegg 5 «hovedprogram utstyr» og er basert på anslag om investeringsnivå på NOK 1500 per m 2 for areal i nybygg. Det er ikke budsjettmessige investeringsrammer for nytt utstyr i eldre bygg, og netto utstyrskostnad for alternativ 0 før nyinvestering er således satt til 0 kroner. Det frigjorte arealet ved nybygg forutsettes videreført i SSHF og vil være viktig for å sikre fleksibilitet og elastisitet. Uavhengig av utviklingsplan 2030 vil det være nødvendig med erstatningsbygg for bygg 5 i somatikk. Det er en sannsynlighet for at bygget kan legges på deler av plasseringen til dagens PSA i Kristiansand. Byggestart forutsettes her til å være 2020 slik at PSA også i alternativ 0 vil fraflytte dagens lokaler innen Ved alternativ 3 forutsettes PSA bygg i Arendal å frigjøres til sykehusets fortsatte bruk. Dagens lokaler i alle alternativer er ikke innregnet med verken verdi eller fjerningskostnad. Motsatt belastes alternativene heller ikke for ny tomt som foretaket allerede har. 5 of 16

6 Finansiering og økonomisk bærekraft KPH har over de siste 3 årene opparbeidet seg et handlingsrom i størrelsesorden 50 MNOK pr. år i resultat for å kunne bære investeringer. Dagens bygningsmasse på Eg har funksjonelle begrensninger som hemmer effektiv drift og kvalitet. Det er rapportert behov for investering i tidsmessig bygningsmasse som er tilpasset driftsoppgavene. Det er i beregningene lagt til grunn et budsjettert overskudd på minimum 40 MNOK fra KPH årlig 8 som vil gå til å finansiere nytt PSA-bygg. Budsjettert bidrag fra drift er behandlet nominelt i våre kalkyler. Dette basert på en forventning om at vekst utover dette vil bli anvendt i klinikken til løpende kvalitetsforbedringstiltak og eller kapasitetsøkninger. Uavhengig av endelig valg vil det være et PSA tilbud på Sørlandet i fremtiden. All den tid dagens bygningsmasse har begrenset levetid må 0 alternativet bli sammensatt av et av de andre alternativene for å sikre konsistent behandling av levetid for alle prosjekter. Alternativene vil alle kreve egenfinansiering (dagens krav er 30 %) og betydelige låneopptak. Egenfinansieringsbehovet vil være mellom 136 og 263 MNOK for de ulike alternativene. Dagens tilgjengelige egenfinansiering er ca. 150 MNOK. Investeringene forutsetter for alternativ 2 og 3 en oppsparing av egenfinansiering frem til oppstart i 2018 på henholdsvis 47 og 98 MNOK. I alternativene 2 m ABUP og 3 m ABUP er behovet henholdsvis 62 MNOK og 113 MNOK. Gitt et forventet bidrag på 40 MNOK per år i KPH vil det for alle alternativene være opparbeidet nødvendig egenfinansiering før oppstart i I alternativ 0 vil det ved investering i nytt bygg likt bygg likt 2 m ABUP i 2020 være behov for oppsparing av egenfinansiering på 62 MNOK. Det er i våre beregninger anvendt 3% rente som tilsvarer gjennomsnittlig 10 årig statsobligasjonsrente de siste 5 år. 9 8 Årlig resultat 40 MNOK er eksklusiv driftsøkonomiske forskjeller mellom de ulike alternativer of 16

7 2.1.1 Beregning av økonomisk bærekraft Investeringer av størrelse som ny PSA skal i henhold til retningslinjer innen Helse Sør-Øst finansieres som serielån og prosjektets bærekraft skal beregnes. Bærekraften for de seks alternativene beregnet og illustrert i figur 2. Modellen viser hvorledes beregnet besparelse fra vedlegg 8: "Driftsøkonomiske analyser" 10 bidrar til å dekke den finansieringskostnad, avdrag og egenkapitalforrentning som følger av investering i det enkelte alternativ sammen med årlig resultat bidrag på 40 MNOK 11. Grunnlaget for modellen og metoden er beskrevet i kapittel Driver Besparelse alt. 0 Besparelse Før alt Fra og med 2020 Besparelse alt. 2 Besparelse alt. 2 m ABUP Besparelse alt. 3 Besparelse alt. 3 m ABUP D1: Nattbemanning PSA 7,8 7,8 7,8 11,7 11,7 D2: Subakuttenhet 3,8 3,8 D3: Vaktordning KPH 4,4 4,4 D4: Tilstedeværelse -1,9-1,9 overlege D5: Stedlig leder 1,1 1,1 D6: Lik kvalitet -10,2-5,1 D7: Nattbemanning ABUP 2,0 2,0 2,0 D8: Redusert behov 0,5 0,5 0,5 ekstravakter og overtid grunnet samhandling ABUP og PSA D9: Korrigert pleiefaktor 3,2 3,2 3,2 ABUP ved samlokalisering og nybygg. D10: Økt vaktbehov ABUP -6,3 ved alternativ 3 D11: Forvaltning-, drift- -5,0-3,1-4,9-5,0-2,3-2,4 vedlikeholdskostnader SUM -10,2 8,4-8,2 2,9 8,4 10,5 22,3 Besparelse i forhold til 18,7 2,0 13,2 18,7 20,8 32,6 alternativ 0, dagens situasjon før 2020 Tabell 2 Beregnet investeringsbehov oversikt over inn og utbetalinger i de seks alternativene Alternativ 0 gir bidrag til bærekraft, men har kun en estimert levetid på 2 år 12. Ved levetidens utløp må det iverksettes rehabilitering av bygningsmasse eller bygges nytt. I analysen er det er forutsatt at for alternativ 0 så vil bygningsmassen i 2020 erstattes med nybygg likt som i alternativ 2 m ABUP. Med denne forutsetningen så blir den akkumulert positiv effekten ca. 940 MNOK som vist i tabell under. Alternativ 1 gir bidrag til bærekraft fordi kapitalkostnader fra investering og økte kostnader er lavere enn bidraget fra dagens drift. Den akkumulerte positive effekten frem til 2050 utgjør ca. 690 NOK. Alternativ 2 og 3 har et positivt bidrag til bærekraft siden dagens drift og de ytterligere besparelser er høyere enn kapitalkostnadene for investering. Den akkumulerte positive effekten er på henholdsvis 820 MNOK og 840 MNOK. Alternativene 2 m ABUP og 3 m ABUP har bedre bærekraft enn hovedalternativene. Det er alternativ 3 10 Dette er ikke en fullstendig kontantstrøm da det kun er beregnet effekt av et utvalg drivere ref. vedlegg 8: "Driftsøkonomiske Konsekvenser" kapittel 2.2, Konseptfaseutredning Ny PSA SSHF 11 Årlig resultat 40 MNOK er eksklusiv driftsøkonomiske forskjeller mellom de ulike alternativer. 12 Alle beregninger er gjort med utgangspunkt i 2018, men da det kun er lettere oppussing og vedlikehold som skal gjøres i 0 alternativet vil dette bidra med positiv bærekraft allerede fra of 16

8 MNOK m ABUP som har størst økonomisk bærekraft med et bidrag på ca MNOK i perioden mens alternativ 2 m ABUP oppnår ca MNOK. Figur 2 Økonomisk bærekraft Bærekraftsanalyse bygningsmessige alternativer Akkumulert bærekraft ved 70% låneandel Egenfinansiering: MNOK år a MNOK 40 Inklusiv rente på akkumulert bærekraft og egenkapitalforrenting År Alt 0 Alt 2 Alt 3 Alt 1 Alt 2 m ABUP Alt 3 m ABUP Tabell 3 Beregning av akkumulert bærekraft Investering Renter Avdrag Forrenting Bidrag drift Rente på Akkumulert egen- og akkumulert bærekraft kapital besparelser bærekraft Alt Alt Alt Alt. 2 m ABUP Alt Alt. 3 m ABUP Tabellen viser hvordan akkumulert bærekraft er bygget opp Beregning av kontantstrømbasert økonomisk bærekraft For å belyse hvorledes foretakets kontantstrøm blir påvirket av investeringen har vi gjennomført en analyse av økonomisk bærekraft på bakgrunn av en kontantstrømbasert tilnærming. I denne beregningen har vi vist hvorledes det i prosjektets oppstartfase vil være en stor negativ kontantstrøm, mens bidraget fra den løpende driften vil bidra til å øke den akkumulerte kontantstrømmen over tid. Det er i beregningen ikke hensyntatt finansieringskilde, da foretaket vil måtte betale rente på lån, eller miste rente på innskudd (alternativkostnad) i alle tilfeller. Det er således forutsatt at prosjektet skal bidra med et bidrag på minst 3% i prosjektets levetid. Det er anvendt like forutsetninger for finansieringens løpetid, og rentesats som i de øvrige økonomiske beregningene. 8 of 16

9 MNOK Figur 3 Kontantstrømbasert økonomisk bærekraft Kontantstrømbasert økonomisk bærekraft År Alt 0 Alt 2 Alt 3 Alt 1 Alt 2 m ABUP Alt 3 m ABUP Annuietsberegning av økonomisk bærekraft Sum investering er beregnet som annuitet over 25 år for å kunne synligjøre mulig bærekraft. I tabellen under viser vi beregnet investeringskostnad i de enkelte bygningsmessige alternativ. Vi viser her årlig beløp om den hadde blitt fullfinansiert som et annuitetslån. I alternativ 0 før 2020 er ikke investeringsnivået tilstrekkelig til å oppfylle vilkårene for lånefinansiering i HSØ. Investeringen må derfor finansieres gjennom løpende drift med tilsvarende redusert bidrag til bærekraft 13. Nettobeløpet, hensyntatt bidrag fra Klinikk for Psykisk Helse (KPH) 14, viser det årlige bidrag fra drift i alternativene etter at investeringene er foretatt. 13 Investeringsbehovet for alternativ 0 før 2020 er i analysen fordelt over 2 år (perioden ) og ført som redusert bidrag til bærekraft. 14 Det forventes at fremtidig årlig bidraget fra KPH vil ligge på minimum 40 MNOK. 9 of 16

10 Tabell 4 Annuitetsberegnet investeringsbehov sammenholdt med årlig merkostnad korrigert for identifiserte besparelser. Investeringsbehov Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 3 Før 2020 Fra og med 2020 ABUP ABUP SUM INVESTERINGSBEHOV Annuitetskostnad år, 3 % rente Anslått bidrag til bærekraft gjennom vurdering av alternativene 15 Bidrag til bærekraft fra drift KPH Bidrag fra drift etter investering Oppsummering finansiering og økonomisk bærekraft Alle 6 bygningsmessige alternativer vil oppnå tilstrekkelig egenfinansiering gitt dagens retningslinjer. Alternativ 3 m ABUP gir best økonomisk bærekraft i alle 3 evalueringer som vist i tabell under. Dette alternativet har for øvrig også det største investeringsbehovet. Alternativ 2 m ABUP og alternativ 0 har nest og tredje best økonomisk bærekraft. Alternativ 1 scorer dårligst i 2 tilfeller og tredje dårligst i ett tilfelle og er det svakeste alternativet basert på analyser av prosjektenes økonomiske bærekraft. Tabell 5 Oppsummering analyse av økonomiske bærekraft for de bygningsmessige alternativene (6=best) Beregning av økonomisk bærekraft Kontantbasert økonomisk bærekraft Annuitetsberegning av økonomisk bærekraft Alt Alt Alt Alt. 2 m ABUP Alt Alt. 3 m ABUP Usikkerhetsvurdering I det følgende beskrives et utvalg av usikkerheter knyttet til utfallene av våre beregninger. Organisasjonens evner til å ta ut besparelser Materialisering av de besparelser som blir beskrevet i denne rapporten er avhengig av organisasjonens evne til faktisk å klare dette. Erfaringer fra blant annet Sykehuset Østfold HF, og Helse Stavanger HF viser at det kan være en risiko for at de besparelser som blir tatt ut blir anvendt til ekstra vaktordninger som ikke nødvendigvis er begrunnet i et reelt ressursmessig eller faglig behov. 15 Ved beregning av bærekraft er det anvendt gjennomsnitt av forventet besparelse pr. driftsalternativ identifisert i vedlegg 8: "Driftsøkonomiske Konsekvenser" kapittel 2.2, Konseptfaseutredning Ny PSA SSHF 10 of 16

11 Endringer i finansieringsformer for sykehusbygg - opptjening av 30 % egenfinansiering Tidligere sykehusprosjekt (Ahus) ble finansiert med direkte tilskudd, siste prosjekt (Østfold) er lånefinansiert med 30 % egenfinansiering med krav til forrentning av både lån og egenfinansiering. Våre investeringsberegninger er basert på dagens regelverk, med 30 % egenfinansieringsandel og de resterende 70 % finansiert som serielån med 25 års løpetid. Lånefinansiering fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er imidlertid forbeholdt investeringer på over 500 MNOK. Krav til egenfinansiering kan endres, enten ved at andel som kan finansieres gjennom bruk av fordring mot mor endres eller at særlige kostnader som forprosjekt etc må tas over drift. Tidsplan for investeringer Bærekraftsanalysen er gjort med forutsetning om byggestart i 2016 og driftssetting i 2018, gitt forventet fremdrift. Utviklingsplan 2030 for SSHF omhandler blant annet fremtidige lokasjoner for somatikk på Agder. Behov for koordinering med Utviklingsplan 2030 for å sikre samlokalisering mellom psykiatri og somatikk kan medføre at investeringer skyves noe ut i tid eller gjennomføres etappevis. Dette vil ha som konsekvens at potensielle besparelser vil bli tilsvarende forskjøvet. Dette anses imidlertid ikke å vesentlig forrykke sammenligningsgrunnlaget mellom alternativene. 11 of 16

12 3 Utdypende forklaringer på tilnærming 3.1 Metode Organisering av prosjektet PwC har hatt en prosjektorganisering bestående av en prosjektleder med et dedikert team. Arbeidet har pågått i perioden Teamet har bestått av: Rune Haukaas, André Arntsen Fjelltveit, Kjell Arne Håland og Torjus Ledaal, alle fra PwC. Ansvarlig partner fra PwC har vært Reidar Henriksen. Teamet har gjennomført datainnhenting gjennom flere workshops, intervjuer samt gjennomføring av økonomiske analyser Intervjuer Vi har gjennomført intervjuer med følgende personer ved SSHF: Avdelingsleder PSA Stabssjef PSA Økonomidirektør ved SSHF Avdelingsleder for teknisk avdeling Øystein Tharaldsen Eiendomsavdeling v/ Ståle Skuterud Ledelse ABUP Økonomiske analyser Metode for beregninger av investeringskostnader: Investeringskostnader knyttet til nybygg, oppussing og rehabiliteringsbehov bygger på kostandskalkyler i skisseprosjekt som er utarbeidet av arkitekt 16. Alle alternativene vil medføre omfattende investeringer som det vil være usikkerhet knyttet til. FAVEO har gjennomført usikkerhetsanalyse 17 av kostnadskalkylene i skisseprosjektet. I bærekraftsanalysen er det benyttet verdi P50 i usikkerhetsanalysen 18 som investeringskostnad. Investeringskostnadene i bærekraftsanalysen er oppgitt med nominelle beløp og inkluderer rente på 3 % i byggeperioden. Metode for beregning av bærekraft: Det er gjort tre beregninger for å vurdere hvorvidt de beregnede besparelsene på de identifiserte driverne er tilstrekkelig for å bære nødvendige investeringer. Bærekraftsmodellen Den ene beregningen er gjort i henhold til bærekraftsanalysen for sykehusprosjekter mottatt fra Helse Sør-Øst RHF. Det er forutsatt 30 % egenfinansiering med krav til avkastning på 3 %. Bærekraften belastes med avdrag 16 Vedlegg 4: Skisseprosjekt, Nordic Arch, Konseptfaseutredning Ny PSA SSHF. 17 Vedlegg 9: Usikkerhetsanalyse, FAVEO, Konseptfaseutredning Ny PSA SSHF. 18 P50 er det forventede totale kostnadsnivået som oppnås med 50 % sannsynlighet. Beregnet ved simuleringer gjennomført av FAVEO. 12 of 16

13 og renter tilknyttet låneopptak av serielån med 25 års løpetid 19 og 3 % rente 20. Låneopptak skjer i henhold til ferdigstillelse av bygging/rehabilitering. Identifiserte besparelser i drift 21 skaper positive bidrag til bærekraften. Foruten identifiserte besparelser budsjetteres det med et positivt bidrag fra øvrig drift i størrelsesorden 40 MNOK. Dette beløpet behandles nominelt gjennom våre kalkyler da det forutsettes at evt. resultatvekst utover prisstigning vil bli anvendt til kvalitets og kompetansehevning. Det er i alle bygningsmessige alternativer forutsatt oppstart i nytt driftskonsept i år 2018 og år 1 er derfor satt til Det beregnes renter på akkumulert negativ eller positiv bærekraft. Det er brukt nominelle verdier i beregningen av økonomisk bærekraft. Modellen legger til grunn et serielånsperspektiv. Innbetaling av egenfinansiering inngår ikke i bærekraftsanalysen. KPH har imidlertid beregnet forventet tilstrekkelig opptjent egenfinansiering innen Bærekraftsanalysen tar høyde for eventuell underdekning av egenfinansiering i de forskjellige alternativene. Kontantstrømbasert bærekraftsmodell Den kontantstrømbaserte bærekraftsmodellen tar utgangpunkt i Helse Sør-Øst RHF sin modell for beregning av bærekraft i sykehusprosjekter. Denne er tilpasset for å hensyn ta en kontantstrømbasert tilnærming. Input i modellen er således PSA prosjektets inn- og utbetalinger. Modellen er nøytral for finansieringskilde, således at det er beregnet også 3 % avkastning på hele prosjektkostnaden. Det er videre en forutsetning i modellen at bidraget fra KPH drift samt identifiserte besparelser er rene kontantstrøm størrelser. Input og forutsetninger for øvrig er tilsvarende som i bærekraftsmodellen. Annuitetsmodellen Den siste modellen er beregnet ved å ta sum investeringsbehov som et annuitetslån med 25 års nedbetalingstid, og 3 % rente 21. Den årlige beregnede annuiteten sammenholdes med bidraget fra KPH, samt det enkelte bygningsalternativs identifiserte besparelser. I alternativ 0 er kostander til oppussing ansett som redusert bidrag drift fra KPH fordelt over 2 år, mens låneopptak nytt bygg er betraktet som annuitetslån over 23 år. Dette for å sikre at alle alternativ vurderes i et 25 års perspektiv. 19 Antall års løpetid for statlige investeringsprosjekter ble i statsbudsjett 2014 endret fra 20 til 25 år. 20 Renten er basert på 10-årige norske statsobligasjoner, årsgjennomsnitt siste 5 år. 21 Identifiserte besparelser iht. beregninger i vedlegg 8:"Driftsøkonomiske konsekvenser" 22 Alle beregninger er gjort med utgangspunkt i 2018, men da det kun er lettere oppussing og vedlikehold som skal gjøres i 0 alternativet vil dette bidra med positiv bærekraft allerede fra of 16

14 Vedlegg Ordliste og forkortelser ABUP: Avdeling for barn og unges psykiske helse Annuitet/annuitetslån: Annuitet, det enkelte av like store beløp som blir betalt eller satt av med like store mellomrom, for eksempel et år (termin). Eksempel på annuitetsrekke er betaling av gjeld, hvor summen av rente og avdrag hver termin er like stor. Andelen av renten minskes etter hvert som avdragsandelen vokser. DPS: Distriktspsykiatrisk senter FDVU: Forvaltning-, drift-, vedlikehold- og utvikling Helseforetak: rommer den samlede aktiviteten som foregår i regi av Sørlandet sykehus HF HOD: Helse- og omsorgsdepartementet KPH: Klinikk for Psykisk Helse OTP: Overordnet teknisk program PSA: Psykiatrisk sykehusavdeling Serielån: Lån hvor avdragsdelen i kronebeløp er likt hver periode, sum avdrag og renter hver periode vil reduseres i løpet av låneperiode da rentebærende hovedstol reduseres fortløpende. SSHF: Sørlandet sykehus HF 4 Forbehold Hovedansvarlig fra Sørlandet sykehus HF sin side har vært økonomidirektør Per Qvarnstrøm. Det har vært løpende dialog mellom PwC og Sørlandet sykehus HF gjennom hele prosjektperioden med sikte på forankring og avstemming, samt for å sikre nødvendig informasjonstilgang for prosjektet. Våre vurderinger bygger på faktainformasjon som har fremkommet i intervjuer med Sørlandet sykehus HFs ansatte og i dokumentasjon som Sørlandet sykehus HF har gjort tilgjengelig for oss. PwC har ikke foretatt noen selvstendig verifisering av informasjonen som har fremkommet, og vi innestår ikke for at den er fullstendig, korrekt eller presis. PwC har i denne rapporten ikke utført noen form for revisjon eller kontrollhandlinger av Sørlandet Sykehus HFs virksomhet. Sørlandet sykehus HF har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i samsvar med forretningsvilkårene som er vedlagt vårt engasjementsbrev. Rapporten og/eller informasjon fra rapporten skal ikke benyttes for andre formål eller distribueres til andre uten skriftlig samtykke fra PwC. PwC påtar seg ikke noe ansvar for tap som er lidt av Sørlandet sykehus HF eller andre som følge av at vår rapport eller utkast til rapport er distribuert, gjengitt eller på annen måte benyttet i strid med disse bestemmelsene eller engasjementsbrevet. PwC beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til rapporten samt ideer, konsepter, modeller, informasjon og know-how som er utviklet i forbindelse med vårt arbeid. Enhver handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på eget ansvar. 14 of 16

15 2014 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer "PwC" seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS, PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS og PricewaterhouseCoopers Services AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited. 15 of 16

16 16 of 16

Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF

Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF www.pwc.no 30. april 2015 Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF Innledning Konseptfaseutredning for nytt bygg PSA ble behandlet i SSHFs styre den 11. desember

Detaljer

17. november 2014. Driftsøkonomiske konsekvenser Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF

17. november 2014. Driftsøkonomiske konsekvenser Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF 17. november 2014 Driftsøkonomiske konsekvenser Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF Innholdsfortegnelse 1.1 Beskrivelse av scenariene... 3 1.2 Vurdering av driftsøkonomiske konsekvenser...

Detaljer

30. april 2015. Driftsøkonomiske konsekvenser Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF

30. april 2015. Driftsøkonomiske konsekvenser Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF 30. april 2015 Driftsøkonomiske konsekvenser Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF Innledning Konseptfaseutredning for nytt bygg PSA ble behandlet i SSHFs styre den 11. desember 2014.

Detaljer

15. mars 2016. Driftsøkonomiske konsekvenser Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF

15. mars 2016. Driftsøkonomiske konsekvenser Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF 15. mars 2016 Driftsøkonomiske konsekvenser Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF Innledning Konseptfaseutredning for nytt bygg PSA ble behandlet i SSHFs styre den 11. desember 2014.

Detaljer

17. november 2014. Samfunnsmessig bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF

17. november 2014. Samfunnsmessig bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF 17. november 2014 Samfunnsmessig bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF 1 Samfunnsmessig bærekraft Klinikk for Psykisk Helse (KPH) sin organisering og struktur vil påvirke

Detaljer

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Presentasjon i styremøte 11.12.2014 Sak 094-2014 Per W. Torgersen, driftsdirektør Vegard Ø. Haaland, avdelingsleder PSA Per B. Qvarnstrøm,

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF

Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF www.pwc.no 15. mars 2016 Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF Innledning Konseptfaseutredning for nytt bygg PSA ble behandlet i SSHFs styre den 11. desember 2014.

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF www.pwc.no Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF 3. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. Mandat og oppdrag... 3 Forbehold... 3 2. Evaluering av rammeverk for å redusere mislighetsrisiko... 4 Formålet...

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, 14.11.14 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 20.01.2014 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.01.2014 Sak nr 008-2014 Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett 2014 1TIngress Sørlandet

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Revidert konseptrapport nybygg PSA/ABUP

Revidert konseptrapport nybygg PSA/ABUP Arkivsak Dato 13.05.2015 Saksbehandler Per W. Torgersen, Oddvar Sæther Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 21.05.2015 Sak nr 046-2015 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Revidert konseptrapport

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nybygg psykisk helse SSK Revidert konseptrapport

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nybygg psykisk helse SSK Revidert konseptrapport Arkivsak Dato 12.05.2016 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 19.05.2016 Sak nr 044-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nybygg psykisk helse SSK Revidert

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Basert på Oslo universitetssykehus

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 40/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 16.12.11 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-63 Arkiv: 030.1

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

Bakgrunn for Utviklingsplan 2030:

Bakgrunn for Utviklingsplan 2030: Bakgrunn for Utviklingsplan 2030: Det forventes endring i befolkningsutvikling, pasientforløp, epidemilogi, medisinsk fag, teknologi, økonomi og samfunnsmessige forhold etc. Bygningsmassen til SSHF trenger

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Prosjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK

Prosjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK Prosjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK Revisjon av konseptutredning for psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) og ungdomsklinikk (ABUP-UK) ved Sørlandet Sykehus HF ENDRINGSLOGG: Versjon Dato Endring Endring

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Direktøren Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 05.09.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering

SAKSFREMLEGG. Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering SAKSFREMLEGG Sak 10/12 Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato:

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000): Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2016-2019 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25032015 Rønning

Detaljer

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Forprosjekt startet 2010 Samlokalisering med rådgiverne i Sarpsborg fra mars 2010 - Optimalisering av prosjektet april-juni Forprosjektet

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 29/01/09 SAK NR 002-2009 RENTESETTING I FORBINDELSE MED KONVERTERING AV BYGGELÅN TIL NYE AHUS.

Styret Helse Sør-Øst RHF 29/01/09 SAK NR 002-2009 RENTESETTING I FORBINDELSE MED KONVERTERING AV BYGGELÅN TIL NYE AHUS. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 29/01/09 SAK NR 002-2009 RENTESETTING I FORBINDELSE MED KONVERTERING AV BYGGELÅN TIL NYE AHUS. Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 09/16 Forprosjekt og utbyggingsvedtak - Psykiatriløftet Levanger Saksbehandler Ansvarlig direktør Lars Magnussen Jan Eirik Thoresen Saksmappe 2014/502 Dato for styremøte

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Ny Ungdomsklinikk ABUP. Konseptrapport 14-01-2015. Iris Anette Olsen / Helge Havåg

Ny Ungdomsklinikk ABUP. Konseptrapport 14-01-2015. Iris Anette Olsen / Helge Havåg Ny Ungdomsklinikk ABUP Konseptrapport 14-01-2015 Iris Anette Olsen / Helge Havåg 1 BAKGRUNN 7 2 RAMMEBETINGELSER 7 2.1 Idéfasen 8 2.2 Bestilling og mandat 8 2.3 Relevante dokumenter 9 2.4 Oppbygging av

Detaljer

Finans. Oppgave dokument

Finans. Oppgave dokument Finans Oppgave dokument Antall Oppgaver: 40 Oppgaver Antall emner: 7 emner Antall sider: 13 Sider Forfatter: Studiekvartalets kursholdere Kapittel 1 - Investeringsanalyse Oppgave 1 Gjør rede for hva som

Detaljer

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013 Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 18.10.2013 Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR SYKEHUSET TELEMARK HF UTVIKLINGSPLAN 2030 OG SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR SYKEHUSET TELEMARK HF UTVIKLINGSPLAN 2030 OG SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 099-2016 SYKEHUSET TELEMARK HF UTVIKLINGSPLAN 2030 OG SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 008-2013 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - LEIEAVTALE BYGG FOR SØNDRE OSLO DPS OG BUP OSLO SYD PÅ MORTENSRUD Forslag til

Detaljer

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak:

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 3. september 2003 Styresak nr: 077/03 B Dato skrevet: 25.08.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik/Hans Stenby Vedrørende: Påbygg 2000

Detaljer

Ny Ungdomsklinikk ABUP. Konseptrapport 14-01-2015. Iris Anette Olsen / Helge Havåg

Ny Ungdomsklinikk ABUP. Konseptrapport 14-01-2015. Iris Anette Olsen / Helge Havåg Ny Ungdomsklinikk ABUP Konseptrapport 14-01-2015 Iris Anette Olsen / Helge Havåg 1 BAKGRUNN 7 2 RAMMEBETINGELSER 7 2.1 Idéfasen 8 2.2 Mandat 8 2.3 Relevante dokumenter 9 2.4 Oppbygging av rapporten 10

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet

Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Dialogkonferanse, 22. januar 2014 Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen m-helse Eksempel på teknologitrend: kontaktlinse med innebygd glukosemåling. Endringsdrivere

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT

STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT Deres dato: Saksbehandler: Asbjørn Elde/Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 27/ 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300710-48 031 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett.

1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett. Arkivsak Dato 19.01.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 0062012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Investerings og likviditetsbudsjett

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Utviklingsplan 2030 Sørlandet sykehus HF Økonomiske vurderinger av ulike scenarier

Utviklingsplan 2030 Sørlandet sykehus HF Økonomiske vurderinger av ulike scenarier www.pwc.no 15. september 2014 Utviklingsplan 2030 Sørlandet sykehus HF Økonomiske vurderinger av ulike scenarier Forord, forbehold og leseveiledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har gjennomført økonomiske

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen 2013

Sykehuset Innlandet HF. Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen 2013 www.pwc.no Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Mars 2014 Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen 2013 Innhold Sammendrag av vår rapportering Foretaksstyring Internkontroll i forretningsprosesser

Detaljer

Nytt bygg for psykiatrisk sykehusavdeling i Kristiansand - Idefaserapport

Nytt bygg for psykiatrisk sykehusavdeling i Kristiansand - Idefaserapport Saksframstilling Arkivsak Dato 19.10.2011 Saksbehandler Per W Torgersen / Helge Havåg Nytt bygg for psykiatrisk sykehusavdeling i Kristiansand - Idefaserapport Sak nr. Styre Møtedato 105-2011 Styret for

Detaljer

Presentasjon for Østfoldkonferansen - 2006

Presentasjon for Østfoldkonferansen - 2006 Presentasjon for Østfoldkonferansen - 2006 27. januar 2006 Steinar Marthinsen Viseadm. Direktør Helse Øst RHF/ Styreleder Sykehuset Østfold HF Tema : Det nye Østfoldsykehuset på Kalnes - Status i planleggingsarbeidet

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 30.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Arkivsak 0 2010/5518/012

Detaljer

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026)

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene fortrinnsvis før 16. mai, men senest før 1. juni 2012. Styrebehandlingen skal

Detaljer

Finans. Fasit dokument

Finans. Fasit dokument Finans Fasit dokument Antall svar: 40 svar Antall emner: 7 emner Antall sider: 18 Sider Forfatter: Studiekvartalets kursholdere. Emne 1 - Investeringsanalyse Oppgave 1 Gjør rede for hva som menes med nåverdiprofil.

Detaljer

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt.

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.2.2011 Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene

Detaljer

Prosjekt Nybygg psykisk helse SSK - Sørlandet sykehus HF

Prosjekt Nybygg psykisk helse SSK - Sørlandet sykehus HF Prosjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK - Sørlandet sykehus HF Sted: Kristiansand Møtetidspunkt: 28.04.2016 kl. 14:00 16:00 Styringsgruppe: Observatører: Sekretariat: Jan Roger Olsen (Adm.dir) Per W Torgersen

Detaljer

Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) Konseptrapport. Dato: 27-11-2014 Versjon 2.0

Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) Konseptrapport. Dato: 27-11-2014 Versjon 2.0 Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) Konseptrapport Dato: 27-11-2014 Versjon 2.0 Innhold SAMMENDRAG 6 DEL I: BAKGRUNN 12 1 Bakgrunn, rammebetingelser og målsetting 12 1.1 Grunnlag for konseptfasen 12 1.1.1

Detaljer

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme

Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Møtedato: 15. juni 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T.A.Haug/H. Rolandsen Bodø, 3.6.2016 Styresak 84-2016 Byggeprosjekt i Finnmarkssykehuset HF: Nye Kirkenes sykehus, endret ramme Bakgrunn Forprosjektet

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Prosjekt Nybygg psykisk helse SSK - Sørlandet sykehus HF

Prosjekt Nybygg psykisk helse SSK - Sørlandet sykehus HF Prosjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK - Sørlandet sykehus HF Sted: Kristiansand Møtetidspunkt: 20.05.2016 kl. 12:00 14:00 Styringsgruppe: Observatører: Sekretariat: Inviterte: Jan Roger Olsen (Adm.dir)

Detaljer

SØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2011-2025 Vedlegg til styresak 82/10 INVESTERINGSNIVÅ - OPPSUMMERING PBQ, 23.09.10

SØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2011-2025 Vedlegg til styresak 82/10 INVESTERINGSNIVÅ - OPPSUMMERING PBQ, 23.09.10 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2011-2025 Vedlegg til styresak 82/10 INVESTERINGSNIVÅ - OPPSUMMERING PBQ, 23.09.10 OPPSUMMERING: (etterslep inkl 2011-15) SUM 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Forslag til

Detaljer

PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING 2009-2018

PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING 2009-2018 Styresaknr. 17/08 REF: 2006/000154 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING 2009-2018 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken: Uttrykte vedlegg: Styresak 98-2006 i Helse Nord Plankalender 2008, datert 23.11.2007

Detaljer

Renteregning. Innledning

Renteregning. Innledning Renteregning Innledning Renteregnings-teknikker Sluttverdi og nåverdi av ett enkelt beløp Sluttverdi og nåverdi av flere like og ulike beløp Nåverdi av endelig og uendelig rekke Renter og avdrag på annuitetslån

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 21/19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400355-14 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Økt avkastning gjennom regionale forvaltningsmiljøer

Økt avkastning gjennom regionale forvaltningsmiljøer Økt avkastning gjennom regionale forvaltningsmiljøer 3 grunnleggende spørsmål 1. Vi vil ha nyskaping men hvorfor vil vi ikke finansiere nyskapingen? 2. Hvordan leve av oljeformuen også etter oljealderen?

Detaljer

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF.

Styret slutter seg til avtale om virksomhetsoverdragelse av stråleterapienhet på Gjøvik fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuset Innlandet HF. Vedlegg til sak 11/2015 Status oppfølging av styrets vedtak Nedenfor følger oversikt med status og oppfølging av styrets vedtak til og med andre halvår 2014. Tidligere utkvitterte saker, vedtak uten krav

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Øyvin Grongstad/90 60 30 41 Kirkenes, 09.10.2014 Saksnummer 89/2014 Saksansvarlig: Drifts- og eiendomssjef Øyvin S Grongstad Møtedato:

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice Utkast til fremleieavtale SAK 70/2015 LEIE AV AREALER TIL OSLO UNIVERSITETS- SYKEHUS

Detaljer

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Helse Sør-Øst RHF nedsatte en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Akershus universitetssykehus HF, universitetssykehus

Detaljer

Arbeidskapital. Finansiering. Styring av arbeidskapital Effektiv rente Vanlige låneformer i næringslivet Langsiktig finansiering

Arbeidskapital. Finansiering. Styring av arbeidskapital Effektiv rente Vanlige låneformer i næringslivet Langsiktig finansiering Finansiering Styring av arbeidskapital Effektiv rente Vanlige låneformer i næringslivet Langsiktig finansiering John-Erik Andreassen 1 Høgskolen i Østfold Arbeidskapital Arbeidskapital = omløpsmidler kortsiktig

Detaljer

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse

Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Bankenes sikringsfond - Høstkonferanse Vurdering og presentasjon av utlån i regnskapet ny foreslått nedskrivningsmodell noteopplysninger IFRS 7 20. september 2010 PwC Agenda 1. IFRS 9 med vekt på vurdering

Detaljer

PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ

PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Styresaknr. 09/06 REF: 2006/000008 PROSJEKT 23214 - UTBYGGINGSPROSJEKT VOKSENPSYKIATRI BODØ Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Utbygging voksenpsykiatri

Detaljer

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport

Detaljer

Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging. Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne

Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging. Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Prosjekt sykehusutbygging Konst. adm.direktør Inger Cathrine Bryne Planer for gevinstrealisering for nye Stavanger Universitetssykehus i konseptfase. Det

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 SAK NR 51-2014 Budsjettestimat 2015 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Ingen SAK 161/2010: ORIENTERINGSSAK: NEDSKRIVNING

Detaljer

Nasjonale prosjekter/prosesser, økonomisk oppsummering

Nasjonale prosjekter/prosesser, økonomisk oppsummering Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 5.6.2015 Styresak 70-2015/4 Nasjonale prosjekter/prosesser, økonomisk oppsummering Bakgrunn/formål AD-møtet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. juni 2016 SAK NR 055-2016 SØRLANDET SYKEHUS HF KONSEPT NYBYGG PSYKISK HELSEVERN, KRISTIANSAND

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. juni 2016 SAK NR 055-2016 SØRLANDET SYKEHUS HF KONSEPT NYBYGG PSYKISK HELSEVERN, KRISTIANSAND Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. juni 2016 SAK NR 055-2016 SØRLANDET SYKEHUS HF KONSEPT NYBYGG PSYKISK HELSEVERN, KRISTIANSAND Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst

Detaljer

Nytt sykehus i Drammen. Status per ultimo oktober 2016

Nytt sykehus i Drammen. Status per ultimo oktober 2016 Nytt sykehus i Drammen Status per ultimo oktober 2016 1 Nytt sykehus Drammen Styret i Helse Sør-Øst RHF har i sak 54-2016 besluttet at nytt sykehus i Drammen skal bygges på Brakerøya. Kostnadsnivået i

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

Virksomhetsrapport pr september 2011

Virksomhetsrapport pr september 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 20.10.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr september 2011 Sak nr. Styre Møtedato 104-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.10.2011 Ingress Resultat

Detaljer

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SKISSEPROSJEKT RAPPORT LCC-BEREGNINGER

STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SKISSEPROSJEKT RAPPORT LCC-BEREGNINGER HELSE STAVANGER STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SKISSEPROSJEKT RAPPORT LCC-BEREGNINGER Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr. Godkj. 08 23.10.15 JUSTERT AREAL OG LAGT TIL GRUNN KOSTNADER (P85)/2015 wea baaw wea

Detaljer

Vedlegg 3. Tabeller til styresak 74/ Budsjett 2013

Vedlegg 3. Tabeller til styresak 74/ Budsjett 2013 Vedlegg 3 - Tabeller Oslo universitetssykehus HF Styremøte 25. oktober 2012 TABELLENE ER FORELØPIGE OG IKKE FULLSTENDIGE Vedlegg 3. Tabeller til styresak 74/2012 - Budsjett 2013 1. Foreløpig inntektsramme

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Arkivsak Dato 18.06.202 Saksbehandler Magne Gamman/ Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Møtedato 22.06.2012 Sørlandet sykehus HF Sak nr 068-2012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppgradering av operasjons-

Detaljer

Sak 43/13 Prosjekt nytt bygg Sunnaas sykehus HF (SunHF) - endring i økonomi og fremdrift

Sak 43/13 Prosjekt nytt bygg Sunnaas sykehus HF (SunHF) - endring i økonomi og fremdrift Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Inge Skullerud, Hilde Westli, Inger Nitteberg, Einar M Strand Dato: 16.08.13 Sak 43/13 Prosjekt nytt bygg Sunnaas sykehus HF (SunHF) - endring i økonomi og fremdrift

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer