Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF"

Transkript

1 17. november 2014 Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Tilnærming Beskrivelse av scenariene Økonomisk bærekraft Evaluering av alternativenes kontantstrøm Annuitetsberegning av prosjektenes bærekraft Bærekraftsanalyse Investeringer Finansiering og økonomisk bærekraft Beregning av økonomisk bærekraft Beregning av kontantstrømbasert økonomisk bærekraft Annuietsberegning av økonomisk bærekraft Oppsummering finansiering og økonomisk bærekraft Usikkerhetsvurdering Utdypende forklaringer på tilnærming Metode Organisering av prosjektet Intervjuer Økonomiske analyser Ordliste og forkortelser Kildehenvisninger of 16

3 1 Tilnærming 1.1 Beskrivelse av scenariene Økonomisk bærekraft er beregnet for de 6 bygningsmessige alternativ som er beskrevet i konseptfaserapporten. Disse vises i figuren under. Alternativ 0 er kun lett oppussing av dagens bygningsmasse på Eg med en estimert levetid på 5 år. Alternativ 1 innebærer nytt bygg med 40 døgnplasser i tilknytning til bygg 4, 6 og 7 der bygg 4, 6 og 7 rehabiliteres. I tillegg vil PSA Arendal videreføres, mens bygg 2 vil frigjøres til andre formål. I alternativ 2 vil det bygges nytt bygg med 80 døgnplasser syd på Eg samtidig som PSA i Arendal videreføres. Alternativ 3 medfører et samlokalisert PSA i nytt bygg med 120 døgnplasser syd på Eg. Figur 1 Oversikt over de foreslåtte bygningsmessige alternativ i "Konseptfaserapport ny PSA" Det er i tillegg belyst scenarioer hvor ABUP samlokaliseres med PSA, slik at all psykiatrisk døgnbehandling i SSHF kan samordnes. Bygningsmessig vil dette kunne realiseres ved en utbygging av ytterligere 10 døgnplasser tilknyttet nybyggene i alternativ 2 og 3. Dette anses som nye alternativer og er presentert som alternativ 2 m ABUP og alternativ 3 m ABUP. Det er gjennomført separate vurderinger av investeringsbehov og driftsøkonomiske konsekvenser knyttet til at ABUP samlokaliseres med PSA. 1.2 Økonomisk bærekraft Det er et krav at prosjekter kan gjennomføres innen foretakets «økonomiske bæreevne». Dette er et uttrykk for i hvilken grad HF og RHF kan håndtere sine økonomiske forpliktelser når bygget står ferdig, og gjennom byggets levetid 1. Vi har beregnet prosjektets økonomiske bærekraft for å kunne evaluere de identifiserte besparelser opp mot de nødvendige investeringer hensyntatt foretakets generelle økonomi. Basis for denne rapporten er å kartlegge hvilken effekt de enkelte alternativer har med tanke på foretakets evner til å betjene ekstern og intern finansiering av investeringsprosjekter, løpende vedlikehold av bygningsmasse og infrastruktur, samt oppfyllelse av sine plikter som helseforetak. Investeringer og driftsøkonomiske besparelser er beregnet for de ulike bygningsmessige alternativene. For bakgrunn henvises det til skisseprosjekt 2, usikkerhetsanalyse 3 og driftsøkonomiske konsekvenser 4. Det er en forutsetning for vår bærekraftsvurdering at Klinikk for Psykisk Helse (KPH) har opptjente midler, positive bidrag fra drift og at identifiserte besparelser i alternativene kan anvendes til finansiering av nødvendige investeringer. For alternativ 2, 2 m ABUP, 3 og 3 m ABUP er det forutsatt at nytt bygg for PSA (m ABUP) vil ha sydlig lokasjon på Eg. 1 Ref Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter kap 7 s Vedlegg 4: Skisseprosjekt, Nordic Arch, Konseptfaseutredning Ny PSA SSHF 3 Vedlegg 9: Usikkerhetsanalyse, FAVEO, Konseptfaseutredning Ny PSA SSHF 4 Vedlegg 8: Driftsøkonomiske konsekvenser, Konseptfaseutredning Ny PSA SSHF 3 of 16

4 I beregningene av den økonomiske bærekraften er det benyttet en løpetid på 25 år 5, og 3 % rente som tilsvarer gjennomsnittlig 10årig statsobligasjonsrente de siste 5 år Evaluering av alternativenes kontantstrøm I tillegg til å beregne prosjektenes økonomiske bærekraft har vi evaluert prosjektenes kontantstrøm opp mot hverandre. Utgangspunktet for beregningene er samme modell som ble brukt til å identifisere prosjektenes økonomiske bærekraft. I kontantstrømberegningen er det hensyntatt prosjektenes inn- og utbetalinger. Det forventes at prosjektene skal genere avkastning på investert kapital uavhengig av kapitalkilde. Det forutsettes også at rentesatsen er lik for innlån og utlån slik at alternativkostnaden er lik. Forutsetningene er tilsvarende som for den økonomiske bærekraftsanalysen. 1.4 Annuitetsberegning av prosjektenes bærekraft Sum investering er beregnet som annuitet over 25 år for å kunne synligjøre alternativenes utfordringsbilde. Prosjektenes identifiserte besparelser er evaluert mot en årlig annuitetskostnad basert på en annuitetslånsmodell. For alternativ 0 før 2020 vil det ikke være oppfylt krav om lånefinansiering og investeringen må finansieres gjennom over drift med tilsvarende redusert bidrag til bærekraft 7. Forutsetningene er tilsvarende som for den økonomiske bærekraftsanalysen. 5 I henhold til "Sykehusprosjekters økonomiske bæreevne" korrigert for endringer i statsbudsjett Investeringsbehovet for alternativ 0 før 2020 er i analysen fordelt over 2 år (perioden ) og ført som redusert bidrag til bærekraft. 4 of 16

5 2 Bærekraftsanalyse 2.1 Investeringer Alle alternativer vil medføre betydelige investeringer for Klinikk for Psykisk Helse (KPH), da alternativ 0 grunnet kort levetid forutsetter nytt investeringsprosjekt innen Bygningsmessig har vi seks alternativer som vises i tabell under. Investeringsbehovet er i henhold til P50 verdier hentet fra usikkerhetsanalysen. Disse verdiene er korrigert for beregnet prisvekst for å beskrive investeringen i 2014-kroner for å sikre konsistent behandling i analysen. I alternativ 1, 2, 2 m ABUP, 3 og 3 m ABUP vil hele bygningsmassen oppgraderes i henhold til dagens bygningskrav (TEK-10). Det vil ikke være vesentlige forskjeller i fremtidig investeringsbehov for disse alternativene. Alternativ 0 vil ha en begrenset levetid da bygningsmassen ikke oppgraderes i henhold til dagens bygningskrav. Estimert levetid for alternativ 0 er satt til 5 år, hvilket vil være et utsettelsesalternativ. Alternativ 0 vil etter 5 år i videre betraktninger bli erstattet med alternativ 2 m ABUP. Investeringsbehov - Oversikt over inn- og utbetalinger Forventet prosjektkostnad nybygg (P50) fra usikkerhetsanalysen Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 3 Før 2020 Fra og med 2020 Sum m ABUP m ABUP 32,7 740,3 773,0 484,1 691,1 740,3 868,7 921,5 Netto utstyrskostnad SUM INVESTERINGSBEBHOV JUSTERT FOR PRISVEKST 32,7 760,3 793,0 489,1 709,1 760,3 892,7 946,5 - prisvekst 0 55,3 55,3 36,3 51,5 55,3 65,0 68,9 SUM INVESTERINGSBEHOV I 2014-KRONER 32,7 705,0 737,7 452,8 657,6 705,0 827,7 877,6 Tabell 1 Beregnet investeringsbehov oversikt over inn og utbetalinger i de seks alternativene Alternativene 0, 1, 2 og 2 m ABUP er baseres på videreføring på dagens to lokasjoner i Kristiansand og Arendal og innebærer oppgradering av dagens bygningsmasse og/eller nybygging på Eg. PSA Arendal har god standard og er ikke gjenstand for oppussing/ombygging. Alternativ 3 og 3 m ABUP er basert på et samlet PSA i nytt bygg sør på Eg. Alternativ 2 m ABUP og 3 m ABUP er inkludert investeringsbehov knyttet til 10 ekstra døgnplasser for ABUP. Netto utstyrskostnad er beskrevet i vedlegg 5 «hovedprogram utstyr» og er basert på anslag om investeringsnivå på NOK 1500 per m 2 for areal i nybygg. Det er ikke budsjettmessige investeringsrammer for nytt utstyr i eldre bygg, og netto utstyrskostnad for alternativ 0 før nyinvestering er således satt til 0 kroner. Det frigjorte arealet ved nybygg forutsettes videreført i SSHF og vil være viktig for å sikre fleksibilitet og elastisitet. Uavhengig av utviklingsplan 2030 vil det være nødvendig med erstatningsbygg for bygg 5 i somatikk. Det er en sannsynlighet for at bygget kan legges på deler av plasseringen til dagens PSA i Kristiansand. Byggestart forutsettes her til å være 2020 slik at PSA også i alternativ 0 vil fraflytte dagens lokaler innen Ved alternativ 3 forutsettes PSA bygg i Arendal å frigjøres til sykehusets fortsatte bruk. Dagens lokaler i alle alternativer er ikke innregnet med verken verdi eller fjerningskostnad. Motsatt belastes alternativene heller ikke for ny tomt som foretaket allerede har. 5 of 16

6 Finansiering og økonomisk bærekraft KPH har over de siste 3 årene opparbeidet seg et handlingsrom i størrelsesorden 50 MNOK pr. år i resultat for å kunne bære investeringer. Dagens bygningsmasse på Eg har funksjonelle begrensninger som hemmer effektiv drift og kvalitet. Det er rapportert behov for investering i tidsmessig bygningsmasse som er tilpasset driftsoppgavene. Det er i beregningene lagt til grunn et budsjettert overskudd på minimum 40 MNOK fra KPH årlig 8 som vil gå til å finansiere nytt PSA-bygg. Budsjettert bidrag fra drift er behandlet nominelt i våre kalkyler. Dette basert på en forventning om at vekst utover dette vil bli anvendt i klinikken til løpende kvalitetsforbedringstiltak og eller kapasitetsøkninger. Uavhengig av endelig valg vil det være et PSA tilbud på Sørlandet i fremtiden. All den tid dagens bygningsmasse har begrenset levetid må 0 alternativet bli sammensatt av et av de andre alternativene for å sikre konsistent behandling av levetid for alle prosjekter. Alternativene vil alle kreve egenfinansiering (dagens krav er 30 %) og betydelige låneopptak. Egenfinansieringsbehovet vil være mellom 136 og 263 MNOK for de ulike alternativene. Dagens tilgjengelige egenfinansiering er ca. 150 MNOK. Investeringene forutsetter for alternativ 2 og 3 en oppsparing av egenfinansiering frem til oppstart i 2018 på henholdsvis 47 og 98 MNOK. I alternativene 2 m ABUP og 3 m ABUP er behovet henholdsvis 62 MNOK og 113 MNOK. Gitt et forventet bidrag på 40 MNOK per år i KPH vil det for alle alternativene være opparbeidet nødvendig egenfinansiering før oppstart i I alternativ 0 vil det ved investering i nytt bygg likt bygg likt 2 m ABUP i 2020 være behov for oppsparing av egenfinansiering på 62 MNOK. Det er i våre beregninger anvendt 3% rente som tilsvarer gjennomsnittlig 10 årig statsobligasjonsrente de siste 5 år. 9 8 Årlig resultat 40 MNOK er eksklusiv driftsøkonomiske forskjeller mellom de ulike alternativer of 16

7 2.1.1 Beregning av økonomisk bærekraft Investeringer av størrelse som ny PSA skal i henhold til retningslinjer innen Helse Sør-Øst finansieres som serielån og prosjektets bærekraft skal beregnes. Bærekraften for de seks alternativene beregnet og illustrert i figur 2. Modellen viser hvorledes beregnet besparelse fra vedlegg 8: "Driftsøkonomiske analyser" 10 bidrar til å dekke den finansieringskostnad, avdrag og egenkapitalforrentning som følger av investering i det enkelte alternativ sammen med årlig resultat bidrag på 40 MNOK 11. Grunnlaget for modellen og metoden er beskrevet i kapittel Driver Besparelse alt. 0 Besparelse Før alt Fra og med 2020 Besparelse alt. 2 Besparelse alt. 2 m ABUP Besparelse alt. 3 Besparelse alt. 3 m ABUP D1: Nattbemanning PSA 7,8 7,8 7,8 11,7 11,7 D2: Subakuttenhet 3,8 3,8 D3: Vaktordning KPH 4,4 4,4 D4: Tilstedeværelse -1,9-1,9 overlege D5: Stedlig leder 1,1 1,1 D6: Lik kvalitet -10,2-5,1 D7: Nattbemanning ABUP 2,0 2,0 2,0 D8: Redusert behov 0,5 0,5 0,5 ekstravakter og overtid grunnet samhandling ABUP og PSA D9: Korrigert pleiefaktor 3,2 3,2 3,2 ABUP ved samlokalisering og nybygg. D10: Økt vaktbehov ABUP -6,3 ved alternativ 3 D11: Forvaltning-, drift- -5,0-3,1-4,9-5,0-2,3-2,4 vedlikeholdskostnader SUM -10,2 8,4-8,2 2,9 8,4 10,5 22,3 Besparelse i forhold til 18,7 2,0 13,2 18,7 20,8 32,6 alternativ 0, dagens situasjon før 2020 Tabell 2 Beregnet investeringsbehov oversikt over inn og utbetalinger i de seks alternativene Alternativ 0 gir bidrag til bærekraft, men har kun en estimert levetid på 2 år 12. Ved levetidens utløp må det iverksettes rehabilitering av bygningsmasse eller bygges nytt. I analysen er det er forutsatt at for alternativ 0 så vil bygningsmassen i 2020 erstattes med nybygg likt som i alternativ 2 m ABUP. Med denne forutsetningen så blir den akkumulert positiv effekten ca. 940 MNOK som vist i tabell under. Alternativ 1 gir bidrag til bærekraft fordi kapitalkostnader fra investering og økte kostnader er lavere enn bidraget fra dagens drift. Den akkumulerte positive effekten frem til 2050 utgjør ca. 690 NOK. Alternativ 2 og 3 har et positivt bidrag til bærekraft siden dagens drift og de ytterligere besparelser er høyere enn kapitalkostnadene for investering. Den akkumulerte positive effekten er på henholdsvis 820 MNOK og 840 MNOK. Alternativene 2 m ABUP og 3 m ABUP har bedre bærekraft enn hovedalternativene. Det er alternativ 3 10 Dette er ikke en fullstendig kontantstrøm da det kun er beregnet effekt av et utvalg drivere ref. vedlegg 8: "Driftsøkonomiske Konsekvenser" kapittel 2.2, Konseptfaseutredning Ny PSA SSHF 11 Årlig resultat 40 MNOK er eksklusiv driftsøkonomiske forskjeller mellom de ulike alternativer. 12 Alle beregninger er gjort med utgangspunkt i 2018, men da det kun er lettere oppussing og vedlikehold som skal gjøres i 0 alternativet vil dette bidra med positiv bærekraft allerede fra of 16

8 MNOK m ABUP som har størst økonomisk bærekraft med et bidrag på ca MNOK i perioden mens alternativ 2 m ABUP oppnår ca MNOK. Figur 2 Økonomisk bærekraft Bærekraftsanalyse bygningsmessige alternativer Akkumulert bærekraft ved 70% låneandel Egenfinansiering: MNOK år a MNOK 40 Inklusiv rente på akkumulert bærekraft og egenkapitalforrenting År Alt 0 Alt 2 Alt 3 Alt 1 Alt 2 m ABUP Alt 3 m ABUP Tabell 3 Beregning av akkumulert bærekraft Investering Renter Avdrag Forrenting Bidrag drift Rente på Akkumulert egen- og akkumulert bærekraft kapital besparelser bærekraft Alt Alt Alt Alt. 2 m ABUP Alt Alt. 3 m ABUP Tabellen viser hvordan akkumulert bærekraft er bygget opp Beregning av kontantstrømbasert økonomisk bærekraft For å belyse hvorledes foretakets kontantstrøm blir påvirket av investeringen har vi gjennomført en analyse av økonomisk bærekraft på bakgrunn av en kontantstrømbasert tilnærming. I denne beregningen har vi vist hvorledes det i prosjektets oppstartfase vil være en stor negativ kontantstrøm, mens bidraget fra den løpende driften vil bidra til å øke den akkumulerte kontantstrømmen over tid. Det er i beregningen ikke hensyntatt finansieringskilde, da foretaket vil måtte betale rente på lån, eller miste rente på innskudd (alternativkostnad) i alle tilfeller. Det er således forutsatt at prosjektet skal bidra med et bidrag på minst 3% i prosjektets levetid. Det er anvendt like forutsetninger for finansieringens løpetid, og rentesats som i de øvrige økonomiske beregningene. 8 of 16

9 MNOK Figur 3 Kontantstrømbasert økonomisk bærekraft Kontantstrømbasert økonomisk bærekraft År Alt 0 Alt 2 Alt 3 Alt 1 Alt 2 m ABUP Alt 3 m ABUP Annuietsberegning av økonomisk bærekraft Sum investering er beregnet som annuitet over 25 år for å kunne synligjøre mulig bærekraft. I tabellen under viser vi beregnet investeringskostnad i de enkelte bygningsmessige alternativ. Vi viser her årlig beløp om den hadde blitt fullfinansiert som et annuitetslån. I alternativ 0 før 2020 er ikke investeringsnivået tilstrekkelig til å oppfylle vilkårene for lånefinansiering i HSØ. Investeringen må derfor finansieres gjennom løpende drift med tilsvarende redusert bidrag til bærekraft 13. Nettobeløpet, hensyntatt bidrag fra Klinikk for Psykisk Helse (KPH) 14, viser det årlige bidrag fra drift i alternativene etter at investeringene er foretatt. 13 Investeringsbehovet for alternativ 0 før 2020 er i analysen fordelt over 2 år (perioden ) og ført som redusert bidrag til bærekraft. 14 Det forventes at fremtidig årlig bidraget fra KPH vil ligge på minimum 40 MNOK. 9 of 16

10 Tabell 4 Annuitetsberegnet investeringsbehov sammenholdt med årlig merkostnad korrigert for identifiserte besparelser. Investeringsbehov Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 3 Før 2020 Fra og med 2020 ABUP ABUP SUM INVESTERINGSBEHOV Annuitetskostnad år, 3 % rente Anslått bidrag til bærekraft gjennom vurdering av alternativene 15 Bidrag til bærekraft fra drift KPH Bidrag fra drift etter investering Oppsummering finansiering og økonomisk bærekraft Alle 6 bygningsmessige alternativer vil oppnå tilstrekkelig egenfinansiering gitt dagens retningslinjer. Alternativ 3 m ABUP gir best økonomisk bærekraft i alle 3 evalueringer som vist i tabell under. Dette alternativet har for øvrig også det største investeringsbehovet. Alternativ 2 m ABUP og alternativ 0 har nest og tredje best økonomisk bærekraft. Alternativ 1 scorer dårligst i 2 tilfeller og tredje dårligst i ett tilfelle og er det svakeste alternativet basert på analyser av prosjektenes økonomiske bærekraft. Tabell 5 Oppsummering analyse av økonomiske bærekraft for de bygningsmessige alternativene (6=best) Beregning av økonomisk bærekraft Kontantbasert økonomisk bærekraft Annuitetsberegning av økonomisk bærekraft Alt Alt Alt Alt. 2 m ABUP Alt Alt. 3 m ABUP Usikkerhetsvurdering I det følgende beskrives et utvalg av usikkerheter knyttet til utfallene av våre beregninger. Organisasjonens evner til å ta ut besparelser Materialisering av de besparelser som blir beskrevet i denne rapporten er avhengig av organisasjonens evne til faktisk å klare dette. Erfaringer fra blant annet Sykehuset Østfold HF, og Helse Stavanger HF viser at det kan være en risiko for at de besparelser som blir tatt ut blir anvendt til ekstra vaktordninger som ikke nødvendigvis er begrunnet i et reelt ressursmessig eller faglig behov. 15 Ved beregning av bærekraft er det anvendt gjennomsnitt av forventet besparelse pr. driftsalternativ identifisert i vedlegg 8: "Driftsøkonomiske Konsekvenser" kapittel 2.2, Konseptfaseutredning Ny PSA SSHF 10 of 16

11 Endringer i finansieringsformer for sykehusbygg - opptjening av 30 % egenfinansiering Tidligere sykehusprosjekt (Ahus) ble finansiert med direkte tilskudd, siste prosjekt (Østfold) er lånefinansiert med 30 % egenfinansiering med krav til forrentning av både lån og egenfinansiering. Våre investeringsberegninger er basert på dagens regelverk, med 30 % egenfinansieringsandel og de resterende 70 % finansiert som serielån med 25 års løpetid. Lånefinansiering fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er imidlertid forbeholdt investeringer på over 500 MNOK. Krav til egenfinansiering kan endres, enten ved at andel som kan finansieres gjennom bruk av fordring mot mor endres eller at særlige kostnader som forprosjekt etc må tas over drift. Tidsplan for investeringer Bærekraftsanalysen er gjort med forutsetning om byggestart i 2016 og driftssetting i 2018, gitt forventet fremdrift. Utviklingsplan 2030 for SSHF omhandler blant annet fremtidige lokasjoner for somatikk på Agder. Behov for koordinering med Utviklingsplan 2030 for å sikre samlokalisering mellom psykiatri og somatikk kan medføre at investeringer skyves noe ut i tid eller gjennomføres etappevis. Dette vil ha som konsekvens at potensielle besparelser vil bli tilsvarende forskjøvet. Dette anses imidlertid ikke å vesentlig forrykke sammenligningsgrunnlaget mellom alternativene. 11 of 16

12 3 Utdypende forklaringer på tilnærming 3.1 Metode Organisering av prosjektet PwC har hatt en prosjektorganisering bestående av en prosjektleder med et dedikert team. Arbeidet har pågått i perioden Teamet har bestått av: Rune Haukaas, André Arntsen Fjelltveit, Kjell Arne Håland og Torjus Ledaal, alle fra PwC. Ansvarlig partner fra PwC har vært Reidar Henriksen. Teamet har gjennomført datainnhenting gjennom flere workshops, intervjuer samt gjennomføring av økonomiske analyser Intervjuer Vi har gjennomført intervjuer med følgende personer ved SSHF: Avdelingsleder PSA Stabssjef PSA Økonomidirektør ved SSHF Avdelingsleder for teknisk avdeling Øystein Tharaldsen Eiendomsavdeling v/ Ståle Skuterud Ledelse ABUP Økonomiske analyser Metode for beregninger av investeringskostnader: Investeringskostnader knyttet til nybygg, oppussing og rehabiliteringsbehov bygger på kostandskalkyler i skisseprosjekt som er utarbeidet av arkitekt 16. Alle alternativene vil medføre omfattende investeringer som det vil være usikkerhet knyttet til. FAVEO har gjennomført usikkerhetsanalyse 17 av kostnadskalkylene i skisseprosjektet. I bærekraftsanalysen er det benyttet verdi P50 i usikkerhetsanalysen 18 som investeringskostnad. Investeringskostnadene i bærekraftsanalysen er oppgitt med nominelle beløp og inkluderer rente på 3 % i byggeperioden. Metode for beregning av bærekraft: Det er gjort tre beregninger for å vurdere hvorvidt de beregnede besparelsene på de identifiserte driverne er tilstrekkelig for å bære nødvendige investeringer. Bærekraftsmodellen Den ene beregningen er gjort i henhold til bærekraftsanalysen for sykehusprosjekter mottatt fra Helse Sør-Øst RHF. Det er forutsatt 30 % egenfinansiering med krav til avkastning på 3 %. Bærekraften belastes med avdrag 16 Vedlegg 4: Skisseprosjekt, Nordic Arch, Konseptfaseutredning Ny PSA SSHF. 17 Vedlegg 9: Usikkerhetsanalyse, FAVEO, Konseptfaseutredning Ny PSA SSHF. 18 P50 er det forventede totale kostnadsnivået som oppnås med 50 % sannsynlighet. Beregnet ved simuleringer gjennomført av FAVEO. 12 of 16

13 og renter tilknyttet låneopptak av serielån med 25 års løpetid 19 og 3 % rente 20. Låneopptak skjer i henhold til ferdigstillelse av bygging/rehabilitering. Identifiserte besparelser i drift 21 skaper positive bidrag til bærekraften. Foruten identifiserte besparelser budsjetteres det med et positivt bidrag fra øvrig drift i størrelsesorden 40 MNOK. Dette beløpet behandles nominelt gjennom våre kalkyler da det forutsettes at evt. resultatvekst utover prisstigning vil bli anvendt til kvalitets og kompetansehevning. Det er i alle bygningsmessige alternativer forutsatt oppstart i nytt driftskonsept i år 2018 og år 1 er derfor satt til Det beregnes renter på akkumulert negativ eller positiv bærekraft. Det er brukt nominelle verdier i beregningen av økonomisk bærekraft. Modellen legger til grunn et serielånsperspektiv. Innbetaling av egenfinansiering inngår ikke i bærekraftsanalysen. KPH har imidlertid beregnet forventet tilstrekkelig opptjent egenfinansiering innen Bærekraftsanalysen tar høyde for eventuell underdekning av egenfinansiering i de forskjellige alternativene. Kontantstrømbasert bærekraftsmodell Den kontantstrømbaserte bærekraftsmodellen tar utgangpunkt i Helse Sør-Øst RHF sin modell for beregning av bærekraft i sykehusprosjekter. Denne er tilpasset for å hensyn ta en kontantstrømbasert tilnærming. Input i modellen er således PSA prosjektets inn- og utbetalinger. Modellen er nøytral for finansieringskilde, således at det er beregnet også 3 % avkastning på hele prosjektkostnaden. Det er videre en forutsetning i modellen at bidraget fra KPH drift samt identifiserte besparelser er rene kontantstrøm størrelser. Input og forutsetninger for øvrig er tilsvarende som i bærekraftsmodellen. Annuitetsmodellen Den siste modellen er beregnet ved å ta sum investeringsbehov som et annuitetslån med 25 års nedbetalingstid, og 3 % rente 21. Den årlige beregnede annuiteten sammenholdes med bidraget fra KPH, samt det enkelte bygningsalternativs identifiserte besparelser. I alternativ 0 er kostander til oppussing ansett som redusert bidrag drift fra KPH fordelt over 2 år, mens låneopptak nytt bygg er betraktet som annuitetslån over 23 år. Dette for å sikre at alle alternativ vurderes i et 25 års perspektiv. 19 Antall års løpetid for statlige investeringsprosjekter ble i statsbudsjett 2014 endret fra 20 til 25 år. 20 Renten er basert på 10-årige norske statsobligasjoner, årsgjennomsnitt siste 5 år. 21 Identifiserte besparelser iht. beregninger i vedlegg 8:"Driftsøkonomiske konsekvenser" 22 Alle beregninger er gjort med utgangspunkt i 2018, men da det kun er lettere oppussing og vedlikehold som skal gjøres i 0 alternativet vil dette bidra med positiv bærekraft allerede fra of 16

14 Vedlegg Ordliste og forkortelser ABUP: Avdeling for barn og unges psykiske helse Annuitet/annuitetslån: Annuitet, det enkelte av like store beløp som blir betalt eller satt av med like store mellomrom, for eksempel et år (termin). Eksempel på annuitetsrekke er betaling av gjeld, hvor summen av rente og avdrag hver termin er like stor. Andelen av renten minskes etter hvert som avdragsandelen vokser. DPS: Distriktspsykiatrisk senter FDVU: Forvaltning-, drift-, vedlikehold- og utvikling Helseforetak: rommer den samlede aktiviteten som foregår i regi av Sørlandet sykehus HF HOD: Helse- og omsorgsdepartementet KPH: Klinikk for Psykisk Helse OTP: Overordnet teknisk program PSA: Psykiatrisk sykehusavdeling Serielån: Lån hvor avdragsdelen i kronebeløp er likt hver periode, sum avdrag og renter hver periode vil reduseres i løpet av låneperiode da rentebærende hovedstol reduseres fortløpende. SSHF: Sørlandet sykehus HF 4 Forbehold Hovedansvarlig fra Sørlandet sykehus HF sin side har vært økonomidirektør Per Qvarnstrøm. Det har vært løpende dialog mellom PwC og Sørlandet sykehus HF gjennom hele prosjektperioden med sikte på forankring og avstemming, samt for å sikre nødvendig informasjonstilgang for prosjektet. Våre vurderinger bygger på faktainformasjon som har fremkommet i intervjuer med Sørlandet sykehus HFs ansatte og i dokumentasjon som Sørlandet sykehus HF har gjort tilgjengelig for oss. PwC har ikke foretatt noen selvstendig verifisering av informasjonen som har fremkommet, og vi innestår ikke for at den er fullstendig, korrekt eller presis. PwC har i denne rapporten ikke utført noen form for revisjon eller kontrollhandlinger av Sørlandet Sykehus HFs virksomhet. Sørlandet sykehus HF har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i samsvar med forretningsvilkårene som er vedlagt vårt engasjementsbrev. Rapporten og/eller informasjon fra rapporten skal ikke benyttes for andre formål eller distribueres til andre uten skriftlig samtykke fra PwC. PwC påtar seg ikke noe ansvar for tap som er lidt av Sørlandet sykehus HF eller andre som følge av at vår rapport eller utkast til rapport er distribuert, gjengitt eller på annen måte benyttet i strid med disse bestemmelsene eller engasjementsbrevet. PwC beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til rapporten samt ideer, konsepter, modeller, informasjon og know-how som er utviklet i forbindelse med vårt arbeid. Enhver handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på eget ansvar. 14 of 16

15 2014 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer "PwC" seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS, PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS og PricewaterhouseCoopers Services AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited. 15 of 16

16 16 of 16

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ Vestre Viken HF Utviklingsplan 2025 Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Versjon 2, korrigerte investeringstall

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 1 Heftets tittel: Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Utgitt: 12/2011 Produksjonsnummer: IS-1369 Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV

BASALERAPPORTEN TEMA: AVKASTNINGSKRAV BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2013 TEMA: AVKASTNINGSKRAV LEDER Hilmar Auran Adm. direktør Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester av

Detaljer

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF FINANSSTRATEGI for Helse Sør-Øst RHF Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FORMÅL, GYLDIGHET OG OMFANG... 5 1.1 FORMÅL FOR FINANSSTRATEGI... 5 1.2 GYLDIGHET... 5 1.3 OMFANG... 5 2 ANSVAR, ROLLER OG ORGANISASJON...

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 1. STATUS FOR BYGG Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har i dag et areal på ca 900 000 kvm fordelt på mer enn 40 adresser. Mye av virksomheten foregår i gamle og uhensiktsmessige

Detaljer

Avskrivning av bygninger

Avskrivning av bygninger Eiendomsforvaltning og livsløpsplanlegging Avskrivning av bygninger Prinsipper og konsekvenser Svein Bjørberg, Bjørn Fredrik Kristiansen, Anders Larsen Avskrivning av bygninger Prinsipper og konsekvenser

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Næringskreditt Årsrapport 2014

Næringskreditt Årsrapport 2014 Næringskreditt Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for årsregnskapet 2014 Nøkkeltall... 4 Sentrale hendelser i fjerde kvartal og i 2014... 4 Virksomhetens art og utvikling... 4 Årets

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Helsebygg Midt-Norge Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Trondheim, 26. mars 2003 Innhold Sammendrag...4 Innledning...4 Målsetning og

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK.

DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK. Beregnet til Difi Dokument type Rapport, versjon 1.0 Dato Desember, 2009 DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE AV MÅLSETNINGEN OM Å STYRKE EN FELLES STATLIG KOMPETANSEPOLITIKK 2

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse

Vedlegg 2. Styrets redegjørelse Vedlegg 2 Styrets redegjørelse 1 RESYMÉ Styret i DnB NOR Eiendomsinvest I ASA har siden årsskiftet 2013/14 jobbet med strategiske alternativer for datterselskapet Sveareal AS. Sommeren 2014 ble prosessen

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke

Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt. Rapport av Hallvard Bakke Offentlig-privat samarbeid Dyrt og dumt Rapport av Hallvard Bakke Forord I stadig større grad opplever vi at oppgaver som tidligere var utført av det offentlige, overtas av private aktører. Argumentasjonen

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer