Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF"

Transkript

1 17. november 2014 Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Tilnærming Beskrivelse av scenariene Økonomisk bærekraft Evaluering av alternativenes kontantstrøm Annuitetsberegning av prosjektenes bærekraft Bærekraftsanalyse Investeringer Finansiering og økonomisk bærekraft Beregning av økonomisk bærekraft Beregning av kontantstrømbasert økonomisk bærekraft Annuietsberegning av økonomisk bærekraft Oppsummering finansiering og økonomisk bærekraft Usikkerhetsvurdering Utdypende forklaringer på tilnærming Metode Organisering av prosjektet Intervjuer Økonomiske analyser Ordliste og forkortelser Kildehenvisninger of 16

3 1 Tilnærming 1.1 Beskrivelse av scenariene Økonomisk bærekraft er beregnet for de 6 bygningsmessige alternativ som er beskrevet i konseptfaserapporten. Disse vises i figuren under. Alternativ 0 er kun lett oppussing av dagens bygningsmasse på Eg med en estimert levetid på 5 år. Alternativ 1 innebærer nytt bygg med 40 døgnplasser i tilknytning til bygg 4, 6 og 7 der bygg 4, 6 og 7 rehabiliteres. I tillegg vil PSA Arendal videreføres, mens bygg 2 vil frigjøres til andre formål. I alternativ 2 vil det bygges nytt bygg med 80 døgnplasser syd på Eg samtidig som PSA i Arendal videreføres. Alternativ 3 medfører et samlokalisert PSA i nytt bygg med 120 døgnplasser syd på Eg. Figur 1 Oversikt over de foreslåtte bygningsmessige alternativ i "Konseptfaserapport ny PSA" Det er i tillegg belyst scenarioer hvor ABUP samlokaliseres med PSA, slik at all psykiatrisk døgnbehandling i SSHF kan samordnes. Bygningsmessig vil dette kunne realiseres ved en utbygging av ytterligere 10 døgnplasser tilknyttet nybyggene i alternativ 2 og 3. Dette anses som nye alternativer og er presentert som alternativ 2 m ABUP og alternativ 3 m ABUP. Det er gjennomført separate vurderinger av investeringsbehov og driftsøkonomiske konsekvenser knyttet til at ABUP samlokaliseres med PSA. 1.2 Økonomisk bærekraft Det er et krav at prosjekter kan gjennomføres innen foretakets «økonomiske bæreevne». Dette er et uttrykk for i hvilken grad HF og RHF kan håndtere sine økonomiske forpliktelser når bygget står ferdig, og gjennom byggets levetid 1. Vi har beregnet prosjektets økonomiske bærekraft for å kunne evaluere de identifiserte besparelser opp mot de nødvendige investeringer hensyntatt foretakets generelle økonomi. Basis for denne rapporten er å kartlegge hvilken effekt de enkelte alternativer har med tanke på foretakets evner til å betjene ekstern og intern finansiering av investeringsprosjekter, løpende vedlikehold av bygningsmasse og infrastruktur, samt oppfyllelse av sine plikter som helseforetak. Investeringer og driftsøkonomiske besparelser er beregnet for de ulike bygningsmessige alternativene. For bakgrunn henvises det til skisseprosjekt 2, usikkerhetsanalyse 3 og driftsøkonomiske konsekvenser 4. Det er en forutsetning for vår bærekraftsvurdering at Klinikk for Psykisk Helse (KPH) har opptjente midler, positive bidrag fra drift og at identifiserte besparelser i alternativene kan anvendes til finansiering av nødvendige investeringer. For alternativ 2, 2 m ABUP, 3 og 3 m ABUP er det forutsatt at nytt bygg for PSA (m ABUP) vil ha sydlig lokasjon på Eg. 1 Ref Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter kap 7 s Vedlegg 4: Skisseprosjekt, Nordic Arch, Konseptfaseutredning Ny PSA SSHF 3 Vedlegg 9: Usikkerhetsanalyse, FAVEO, Konseptfaseutredning Ny PSA SSHF 4 Vedlegg 8: Driftsøkonomiske konsekvenser, Konseptfaseutredning Ny PSA SSHF 3 of 16

4 I beregningene av den økonomiske bærekraften er det benyttet en løpetid på 25 år 5, og 3 % rente som tilsvarer gjennomsnittlig 10årig statsobligasjonsrente de siste 5 år Evaluering av alternativenes kontantstrøm I tillegg til å beregne prosjektenes økonomiske bærekraft har vi evaluert prosjektenes kontantstrøm opp mot hverandre. Utgangspunktet for beregningene er samme modell som ble brukt til å identifisere prosjektenes økonomiske bærekraft. I kontantstrømberegningen er det hensyntatt prosjektenes inn- og utbetalinger. Det forventes at prosjektene skal genere avkastning på investert kapital uavhengig av kapitalkilde. Det forutsettes også at rentesatsen er lik for innlån og utlån slik at alternativkostnaden er lik. Forutsetningene er tilsvarende som for den økonomiske bærekraftsanalysen. 1.4 Annuitetsberegning av prosjektenes bærekraft Sum investering er beregnet som annuitet over 25 år for å kunne synligjøre alternativenes utfordringsbilde. Prosjektenes identifiserte besparelser er evaluert mot en årlig annuitetskostnad basert på en annuitetslånsmodell. For alternativ 0 før 2020 vil det ikke være oppfylt krav om lånefinansiering og investeringen må finansieres gjennom over drift med tilsvarende redusert bidrag til bærekraft 7. Forutsetningene er tilsvarende som for den økonomiske bærekraftsanalysen. 5 I henhold til "Sykehusprosjekters økonomiske bæreevne" korrigert for endringer i statsbudsjett Investeringsbehovet for alternativ 0 før 2020 er i analysen fordelt over 2 år (perioden ) og ført som redusert bidrag til bærekraft. 4 of 16

5 2 Bærekraftsanalyse 2.1 Investeringer Alle alternativer vil medføre betydelige investeringer for Klinikk for Psykisk Helse (KPH), da alternativ 0 grunnet kort levetid forutsetter nytt investeringsprosjekt innen Bygningsmessig har vi seks alternativer som vises i tabell under. Investeringsbehovet er i henhold til P50 verdier hentet fra usikkerhetsanalysen. Disse verdiene er korrigert for beregnet prisvekst for å beskrive investeringen i 2014-kroner for å sikre konsistent behandling i analysen. I alternativ 1, 2, 2 m ABUP, 3 og 3 m ABUP vil hele bygningsmassen oppgraderes i henhold til dagens bygningskrav (TEK-10). Det vil ikke være vesentlige forskjeller i fremtidig investeringsbehov for disse alternativene. Alternativ 0 vil ha en begrenset levetid da bygningsmassen ikke oppgraderes i henhold til dagens bygningskrav. Estimert levetid for alternativ 0 er satt til 5 år, hvilket vil være et utsettelsesalternativ. Alternativ 0 vil etter 5 år i videre betraktninger bli erstattet med alternativ 2 m ABUP. Investeringsbehov - Oversikt over inn- og utbetalinger Forventet prosjektkostnad nybygg (P50) fra usikkerhetsanalysen Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 3 Før 2020 Fra og med 2020 Sum m ABUP m ABUP 32,7 740,3 773,0 484,1 691,1 740,3 868,7 921,5 Netto utstyrskostnad SUM INVESTERINGSBEBHOV JUSTERT FOR PRISVEKST 32,7 760,3 793,0 489,1 709,1 760,3 892,7 946,5 - prisvekst 0 55,3 55,3 36,3 51,5 55,3 65,0 68,9 SUM INVESTERINGSBEHOV I 2014-KRONER 32,7 705,0 737,7 452,8 657,6 705,0 827,7 877,6 Tabell 1 Beregnet investeringsbehov oversikt over inn og utbetalinger i de seks alternativene Alternativene 0, 1, 2 og 2 m ABUP er baseres på videreføring på dagens to lokasjoner i Kristiansand og Arendal og innebærer oppgradering av dagens bygningsmasse og/eller nybygging på Eg. PSA Arendal har god standard og er ikke gjenstand for oppussing/ombygging. Alternativ 3 og 3 m ABUP er basert på et samlet PSA i nytt bygg sør på Eg. Alternativ 2 m ABUP og 3 m ABUP er inkludert investeringsbehov knyttet til 10 ekstra døgnplasser for ABUP. Netto utstyrskostnad er beskrevet i vedlegg 5 «hovedprogram utstyr» og er basert på anslag om investeringsnivå på NOK 1500 per m 2 for areal i nybygg. Det er ikke budsjettmessige investeringsrammer for nytt utstyr i eldre bygg, og netto utstyrskostnad for alternativ 0 før nyinvestering er således satt til 0 kroner. Det frigjorte arealet ved nybygg forutsettes videreført i SSHF og vil være viktig for å sikre fleksibilitet og elastisitet. Uavhengig av utviklingsplan 2030 vil det være nødvendig med erstatningsbygg for bygg 5 i somatikk. Det er en sannsynlighet for at bygget kan legges på deler av plasseringen til dagens PSA i Kristiansand. Byggestart forutsettes her til å være 2020 slik at PSA også i alternativ 0 vil fraflytte dagens lokaler innen Ved alternativ 3 forutsettes PSA bygg i Arendal å frigjøres til sykehusets fortsatte bruk. Dagens lokaler i alle alternativer er ikke innregnet med verken verdi eller fjerningskostnad. Motsatt belastes alternativene heller ikke for ny tomt som foretaket allerede har. 5 of 16

6 Finansiering og økonomisk bærekraft KPH har over de siste 3 årene opparbeidet seg et handlingsrom i størrelsesorden 50 MNOK pr. år i resultat for å kunne bære investeringer. Dagens bygningsmasse på Eg har funksjonelle begrensninger som hemmer effektiv drift og kvalitet. Det er rapportert behov for investering i tidsmessig bygningsmasse som er tilpasset driftsoppgavene. Det er i beregningene lagt til grunn et budsjettert overskudd på minimum 40 MNOK fra KPH årlig 8 som vil gå til å finansiere nytt PSA-bygg. Budsjettert bidrag fra drift er behandlet nominelt i våre kalkyler. Dette basert på en forventning om at vekst utover dette vil bli anvendt i klinikken til løpende kvalitetsforbedringstiltak og eller kapasitetsøkninger. Uavhengig av endelig valg vil det være et PSA tilbud på Sørlandet i fremtiden. All den tid dagens bygningsmasse har begrenset levetid må 0 alternativet bli sammensatt av et av de andre alternativene for å sikre konsistent behandling av levetid for alle prosjekter. Alternativene vil alle kreve egenfinansiering (dagens krav er 30 %) og betydelige låneopptak. Egenfinansieringsbehovet vil være mellom 136 og 263 MNOK for de ulike alternativene. Dagens tilgjengelige egenfinansiering er ca. 150 MNOK. Investeringene forutsetter for alternativ 2 og 3 en oppsparing av egenfinansiering frem til oppstart i 2018 på henholdsvis 47 og 98 MNOK. I alternativene 2 m ABUP og 3 m ABUP er behovet henholdsvis 62 MNOK og 113 MNOK. Gitt et forventet bidrag på 40 MNOK per år i KPH vil det for alle alternativene være opparbeidet nødvendig egenfinansiering før oppstart i I alternativ 0 vil det ved investering i nytt bygg likt bygg likt 2 m ABUP i 2020 være behov for oppsparing av egenfinansiering på 62 MNOK. Det er i våre beregninger anvendt 3% rente som tilsvarer gjennomsnittlig 10 årig statsobligasjonsrente de siste 5 år. 9 8 Årlig resultat 40 MNOK er eksklusiv driftsøkonomiske forskjeller mellom de ulike alternativer of 16

7 2.1.1 Beregning av økonomisk bærekraft Investeringer av størrelse som ny PSA skal i henhold til retningslinjer innen Helse Sør-Øst finansieres som serielån og prosjektets bærekraft skal beregnes. Bærekraften for de seks alternativene beregnet og illustrert i figur 2. Modellen viser hvorledes beregnet besparelse fra vedlegg 8: "Driftsøkonomiske analyser" 10 bidrar til å dekke den finansieringskostnad, avdrag og egenkapitalforrentning som følger av investering i det enkelte alternativ sammen med årlig resultat bidrag på 40 MNOK 11. Grunnlaget for modellen og metoden er beskrevet i kapittel Driver Besparelse alt. 0 Besparelse Før alt Fra og med 2020 Besparelse alt. 2 Besparelse alt. 2 m ABUP Besparelse alt. 3 Besparelse alt. 3 m ABUP D1: Nattbemanning PSA 7,8 7,8 7,8 11,7 11,7 D2: Subakuttenhet 3,8 3,8 D3: Vaktordning KPH 4,4 4,4 D4: Tilstedeværelse -1,9-1,9 overlege D5: Stedlig leder 1,1 1,1 D6: Lik kvalitet -10,2-5,1 D7: Nattbemanning ABUP 2,0 2,0 2,0 D8: Redusert behov 0,5 0,5 0,5 ekstravakter og overtid grunnet samhandling ABUP og PSA D9: Korrigert pleiefaktor 3,2 3,2 3,2 ABUP ved samlokalisering og nybygg. D10: Økt vaktbehov ABUP -6,3 ved alternativ 3 D11: Forvaltning-, drift- -5,0-3,1-4,9-5,0-2,3-2,4 vedlikeholdskostnader SUM -10,2 8,4-8,2 2,9 8,4 10,5 22,3 Besparelse i forhold til 18,7 2,0 13,2 18,7 20,8 32,6 alternativ 0, dagens situasjon før 2020 Tabell 2 Beregnet investeringsbehov oversikt over inn og utbetalinger i de seks alternativene Alternativ 0 gir bidrag til bærekraft, men har kun en estimert levetid på 2 år 12. Ved levetidens utløp må det iverksettes rehabilitering av bygningsmasse eller bygges nytt. I analysen er det er forutsatt at for alternativ 0 så vil bygningsmassen i 2020 erstattes med nybygg likt som i alternativ 2 m ABUP. Med denne forutsetningen så blir den akkumulert positiv effekten ca. 940 MNOK som vist i tabell under. Alternativ 1 gir bidrag til bærekraft fordi kapitalkostnader fra investering og økte kostnader er lavere enn bidraget fra dagens drift. Den akkumulerte positive effekten frem til 2050 utgjør ca. 690 NOK. Alternativ 2 og 3 har et positivt bidrag til bærekraft siden dagens drift og de ytterligere besparelser er høyere enn kapitalkostnadene for investering. Den akkumulerte positive effekten er på henholdsvis 820 MNOK og 840 MNOK. Alternativene 2 m ABUP og 3 m ABUP har bedre bærekraft enn hovedalternativene. Det er alternativ 3 10 Dette er ikke en fullstendig kontantstrøm da det kun er beregnet effekt av et utvalg drivere ref. vedlegg 8: "Driftsøkonomiske Konsekvenser" kapittel 2.2, Konseptfaseutredning Ny PSA SSHF 11 Årlig resultat 40 MNOK er eksklusiv driftsøkonomiske forskjeller mellom de ulike alternativer. 12 Alle beregninger er gjort med utgangspunkt i 2018, men da det kun er lettere oppussing og vedlikehold som skal gjøres i 0 alternativet vil dette bidra med positiv bærekraft allerede fra of 16

8 MNOK m ABUP som har størst økonomisk bærekraft med et bidrag på ca MNOK i perioden mens alternativ 2 m ABUP oppnår ca MNOK. Figur 2 Økonomisk bærekraft Bærekraftsanalyse bygningsmessige alternativer Akkumulert bærekraft ved 70% låneandel Egenfinansiering: MNOK år a MNOK 40 Inklusiv rente på akkumulert bærekraft og egenkapitalforrenting År Alt 0 Alt 2 Alt 3 Alt 1 Alt 2 m ABUP Alt 3 m ABUP Tabell 3 Beregning av akkumulert bærekraft Investering Renter Avdrag Forrenting Bidrag drift Rente på Akkumulert egen- og akkumulert bærekraft kapital besparelser bærekraft Alt Alt Alt Alt. 2 m ABUP Alt Alt. 3 m ABUP Tabellen viser hvordan akkumulert bærekraft er bygget opp Beregning av kontantstrømbasert økonomisk bærekraft For å belyse hvorledes foretakets kontantstrøm blir påvirket av investeringen har vi gjennomført en analyse av økonomisk bærekraft på bakgrunn av en kontantstrømbasert tilnærming. I denne beregningen har vi vist hvorledes det i prosjektets oppstartfase vil være en stor negativ kontantstrøm, mens bidraget fra den løpende driften vil bidra til å øke den akkumulerte kontantstrømmen over tid. Det er i beregningen ikke hensyntatt finansieringskilde, da foretaket vil måtte betale rente på lån, eller miste rente på innskudd (alternativkostnad) i alle tilfeller. Det er således forutsatt at prosjektet skal bidra med et bidrag på minst 3% i prosjektets levetid. Det er anvendt like forutsetninger for finansieringens løpetid, og rentesats som i de øvrige økonomiske beregningene. 8 of 16

9 MNOK Figur 3 Kontantstrømbasert økonomisk bærekraft Kontantstrømbasert økonomisk bærekraft År Alt 0 Alt 2 Alt 3 Alt 1 Alt 2 m ABUP Alt 3 m ABUP Annuietsberegning av økonomisk bærekraft Sum investering er beregnet som annuitet over 25 år for å kunne synligjøre mulig bærekraft. I tabellen under viser vi beregnet investeringskostnad i de enkelte bygningsmessige alternativ. Vi viser her årlig beløp om den hadde blitt fullfinansiert som et annuitetslån. I alternativ 0 før 2020 er ikke investeringsnivået tilstrekkelig til å oppfylle vilkårene for lånefinansiering i HSØ. Investeringen må derfor finansieres gjennom løpende drift med tilsvarende redusert bidrag til bærekraft 13. Nettobeløpet, hensyntatt bidrag fra Klinikk for Psykisk Helse (KPH) 14, viser det årlige bidrag fra drift i alternativene etter at investeringene er foretatt. 13 Investeringsbehovet for alternativ 0 før 2020 er i analysen fordelt over 2 år (perioden ) og ført som redusert bidrag til bærekraft. 14 Det forventes at fremtidig årlig bidraget fra KPH vil ligge på minimum 40 MNOK. 9 of 16

10 Tabell 4 Annuitetsberegnet investeringsbehov sammenholdt med årlig merkostnad korrigert for identifiserte besparelser. Investeringsbehov Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 3 Før 2020 Fra og med 2020 ABUP ABUP SUM INVESTERINGSBEHOV Annuitetskostnad år, 3 % rente Anslått bidrag til bærekraft gjennom vurdering av alternativene 15 Bidrag til bærekraft fra drift KPH Bidrag fra drift etter investering Oppsummering finansiering og økonomisk bærekraft Alle 6 bygningsmessige alternativer vil oppnå tilstrekkelig egenfinansiering gitt dagens retningslinjer. Alternativ 3 m ABUP gir best økonomisk bærekraft i alle 3 evalueringer som vist i tabell under. Dette alternativet har for øvrig også det største investeringsbehovet. Alternativ 2 m ABUP og alternativ 0 har nest og tredje best økonomisk bærekraft. Alternativ 1 scorer dårligst i 2 tilfeller og tredje dårligst i ett tilfelle og er det svakeste alternativet basert på analyser av prosjektenes økonomiske bærekraft. Tabell 5 Oppsummering analyse av økonomiske bærekraft for de bygningsmessige alternativene (6=best) Beregning av økonomisk bærekraft Kontantbasert økonomisk bærekraft Annuitetsberegning av økonomisk bærekraft Alt Alt Alt Alt. 2 m ABUP Alt Alt. 3 m ABUP Usikkerhetsvurdering I det følgende beskrives et utvalg av usikkerheter knyttet til utfallene av våre beregninger. Organisasjonens evner til å ta ut besparelser Materialisering av de besparelser som blir beskrevet i denne rapporten er avhengig av organisasjonens evne til faktisk å klare dette. Erfaringer fra blant annet Sykehuset Østfold HF, og Helse Stavanger HF viser at det kan være en risiko for at de besparelser som blir tatt ut blir anvendt til ekstra vaktordninger som ikke nødvendigvis er begrunnet i et reelt ressursmessig eller faglig behov. 15 Ved beregning av bærekraft er det anvendt gjennomsnitt av forventet besparelse pr. driftsalternativ identifisert i vedlegg 8: "Driftsøkonomiske Konsekvenser" kapittel 2.2, Konseptfaseutredning Ny PSA SSHF 10 of 16

11 Endringer i finansieringsformer for sykehusbygg - opptjening av 30 % egenfinansiering Tidligere sykehusprosjekt (Ahus) ble finansiert med direkte tilskudd, siste prosjekt (Østfold) er lånefinansiert med 30 % egenfinansiering med krav til forrentning av både lån og egenfinansiering. Våre investeringsberegninger er basert på dagens regelverk, med 30 % egenfinansieringsandel og de resterende 70 % finansiert som serielån med 25 års løpetid. Lånefinansiering fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er imidlertid forbeholdt investeringer på over 500 MNOK. Krav til egenfinansiering kan endres, enten ved at andel som kan finansieres gjennom bruk av fordring mot mor endres eller at særlige kostnader som forprosjekt etc må tas over drift. Tidsplan for investeringer Bærekraftsanalysen er gjort med forutsetning om byggestart i 2016 og driftssetting i 2018, gitt forventet fremdrift. Utviklingsplan 2030 for SSHF omhandler blant annet fremtidige lokasjoner for somatikk på Agder. Behov for koordinering med Utviklingsplan 2030 for å sikre samlokalisering mellom psykiatri og somatikk kan medføre at investeringer skyves noe ut i tid eller gjennomføres etappevis. Dette vil ha som konsekvens at potensielle besparelser vil bli tilsvarende forskjøvet. Dette anses imidlertid ikke å vesentlig forrykke sammenligningsgrunnlaget mellom alternativene. 11 of 16

12 3 Utdypende forklaringer på tilnærming 3.1 Metode Organisering av prosjektet PwC har hatt en prosjektorganisering bestående av en prosjektleder med et dedikert team. Arbeidet har pågått i perioden Teamet har bestått av: Rune Haukaas, André Arntsen Fjelltveit, Kjell Arne Håland og Torjus Ledaal, alle fra PwC. Ansvarlig partner fra PwC har vært Reidar Henriksen. Teamet har gjennomført datainnhenting gjennom flere workshops, intervjuer samt gjennomføring av økonomiske analyser Intervjuer Vi har gjennomført intervjuer med følgende personer ved SSHF: Avdelingsleder PSA Stabssjef PSA Økonomidirektør ved SSHF Avdelingsleder for teknisk avdeling Øystein Tharaldsen Eiendomsavdeling v/ Ståle Skuterud Ledelse ABUP Økonomiske analyser Metode for beregninger av investeringskostnader: Investeringskostnader knyttet til nybygg, oppussing og rehabiliteringsbehov bygger på kostandskalkyler i skisseprosjekt som er utarbeidet av arkitekt 16. Alle alternativene vil medføre omfattende investeringer som det vil være usikkerhet knyttet til. FAVEO har gjennomført usikkerhetsanalyse 17 av kostnadskalkylene i skisseprosjektet. I bærekraftsanalysen er det benyttet verdi P50 i usikkerhetsanalysen 18 som investeringskostnad. Investeringskostnadene i bærekraftsanalysen er oppgitt med nominelle beløp og inkluderer rente på 3 % i byggeperioden. Metode for beregning av bærekraft: Det er gjort tre beregninger for å vurdere hvorvidt de beregnede besparelsene på de identifiserte driverne er tilstrekkelig for å bære nødvendige investeringer. Bærekraftsmodellen Den ene beregningen er gjort i henhold til bærekraftsanalysen for sykehusprosjekter mottatt fra Helse Sør-Øst RHF. Det er forutsatt 30 % egenfinansiering med krav til avkastning på 3 %. Bærekraften belastes med avdrag 16 Vedlegg 4: Skisseprosjekt, Nordic Arch, Konseptfaseutredning Ny PSA SSHF. 17 Vedlegg 9: Usikkerhetsanalyse, FAVEO, Konseptfaseutredning Ny PSA SSHF. 18 P50 er det forventede totale kostnadsnivået som oppnås med 50 % sannsynlighet. Beregnet ved simuleringer gjennomført av FAVEO. 12 of 16

13 og renter tilknyttet låneopptak av serielån med 25 års løpetid 19 og 3 % rente 20. Låneopptak skjer i henhold til ferdigstillelse av bygging/rehabilitering. Identifiserte besparelser i drift 21 skaper positive bidrag til bærekraften. Foruten identifiserte besparelser budsjetteres det med et positivt bidrag fra øvrig drift i størrelsesorden 40 MNOK. Dette beløpet behandles nominelt gjennom våre kalkyler da det forutsettes at evt. resultatvekst utover prisstigning vil bli anvendt til kvalitets og kompetansehevning. Det er i alle bygningsmessige alternativer forutsatt oppstart i nytt driftskonsept i år 2018 og år 1 er derfor satt til Det beregnes renter på akkumulert negativ eller positiv bærekraft. Det er brukt nominelle verdier i beregningen av økonomisk bærekraft. Modellen legger til grunn et serielånsperspektiv. Innbetaling av egenfinansiering inngår ikke i bærekraftsanalysen. KPH har imidlertid beregnet forventet tilstrekkelig opptjent egenfinansiering innen Bærekraftsanalysen tar høyde for eventuell underdekning av egenfinansiering i de forskjellige alternativene. Kontantstrømbasert bærekraftsmodell Den kontantstrømbaserte bærekraftsmodellen tar utgangpunkt i Helse Sør-Øst RHF sin modell for beregning av bærekraft i sykehusprosjekter. Denne er tilpasset for å hensyn ta en kontantstrømbasert tilnærming. Input i modellen er således PSA prosjektets inn- og utbetalinger. Modellen er nøytral for finansieringskilde, således at det er beregnet også 3 % avkastning på hele prosjektkostnaden. Det er videre en forutsetning i modellen at bidraget fra KPH drift samt identifiserte besparelser er rene kontantstrøm størrelser. Input og forutsetninger for øvrig er tilsvarende som i bærekraftsmodellen. Annuitetsmodellen Den siste modellen er beregnet ved å ta sum investeringsbehov som et annuitetslån med 25 års nedbetalingstid, og 3 % rente 21. Den årlige beregnede annuiteten sammenholdes med bidraget fra KPH, samt det enkelte bygningsalternativs identifiserte besparelser. I alternativ 0 er kostander til oppussing ansett som redusert bidrag drift fra KPH fordelt over 2 år, mens låneopptak nytt bygg er betraktet som annuitetslån over 23 år. Dette for å sikre at alle alternativ vurderes i et 25 års perspektiv. 19 Antall års løpetid for statlige investeringsprosjekter ble i statsbudsjett 2014 endret fra 20 til 25 år. 20 Renten er basert på 10-årige norske statsobligasjoner, årsgjennomsnitt siste 5 år. 21 Identifiserte besparelser iht. beregninger i vedlegg 8:"Driftsøkonomiske konsekvenser" 22 Alle beregninger er gjort med utgangspunkt i 2018, men da det kun er lettere oppussing og vedlikehold som skal gjøres i 0 alternativet vil dette bidra med positiv bærekraft allerede fra of 16

14 Vedlegg Ordliste og forkortelser ABUP: Avdeling for barn og unges psykiske helse Annuitet/annuitetslån: Annuitet, det enkelte av like store beløp som blir betalt eller satt av med like store mellomrom, for eksempel et år (termin). Eksempel på annuitetsrekke er betaling av gjeld, hvor summen av rente og avdrag hver termin er like stor. Andelen av renten minskes etter hvert som avdragsandelen vokser. DPS: Distriktspsykiatrisk senter FDVU: Forvaltning-, drift-, vedlikehold- og utvikling Helseforetak: rommer den samlede aktiviteten som foregår i regi av Sørlandet sykehus HF HOD: Helse- og omsorgsdepartementet KPH: Klinikk for Psykisk Helse OTP: Overordnet teknisk program PSA: Psykiatrisk sykehusavdeling Serielån: Lån hvor avdragsdelen i kronebeløp er likt hver periode, sum avdrag og renter hver periode vil reduseres i løpet av låneperiode da rentebærende hovedstol reduseres fortløpende. SSHF: Sørlandet sykehus HF 4 Forbehold Hovedansvarlig fra Sørlandet sykehus HF sin side har vært økonomidirektør Per Qvarnstrøm. Det har vært løpende dialog mellom PwC og Sørlandet sykehus HF gjennom hele prosjektperioden med sikte på forankring og avstemming, samt for å sikre nødvendig informasjonstilgang for prosjektet. Våre vurderinger bygger på faktainformasjon som har fremkommet i intervjuer med Sørlandet sykehus HFs ansatte og i dokumentasjon som Sørlandet sykehus HF har gjort tilgjengelig for oss. PwC har ikke foretatt noen selvstendig verifisering av informasjonen som har fremkommet, og vi innestår ikke for at den er fullstendig, korrekt eller presis. PwC har i denne rapporten ikke utført noen form for revisjon eller kontrollhandlinger av Sørlandet Sykehus HFs virksomhet. Sørlandet sykehus HF har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i samsvar med forretningsvilkårene som er vedlagt vårt engasjementsbrev. Rapporten og/eller informasjon fra rapporten skal ikke benyttes for andre formål eller distribueres til andre uten skriftlig samtykke fra PwC. PwC påtar seg ikke noe ansvar for tap som er lidt av Sørlandet sykehus HF eller andre som følge av at vår rapport eller utkast til rapport er distribuert, gjengitt eller på annen måte benyttet i strid med disse bestemmelsene eller engasjementsbrevet. PwC beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til rapporten samt ideer, konsepter, modeller, informasjon og know-how som er utviklet i forbindelse med vårt arbeid. Enhver handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på eget ansvar. 14 of 16

15 2014 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer "PwC" seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS, PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS og PricewaterhouseCoopers Services AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited. 15 of 16

16 16 of 16

Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF

Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF www.pwc.no 30. april 2015 Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF Innledning Konseptfaseutredning for nytt bygg PSA ble behandlet i SSHFs styre den 11. desember

Detaljer

17. november 2014. Driftsøkonomiske konsekvenser Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF

17. november 2014. Driftsøkonomiske konsekvenser Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF 17. november 2014 Driftsøkonomiske konsekvenser Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF Innholdsfortegnelse 1.1 Beskrivelse av scenariene... 3 1.2 Vurdering av driftsøkonomiske konsekvenser...

Detaljer

30. april 2015. Driftsøkonomiske konsekvenser Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF

30. april 2015. Driftsøkonomiske konsekvenser Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF 30. april 2015 Driftsøkonomiske konsekvenser Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF Innledning Konseptfaseutredning for nytt bygg PSA ble behandlet i SSHFs styre den 11. desember 2014.

Detaljer

15. mars 2016. Driftsøkonomiske konsekvenser Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF

15. mars 2016. Driftsøkonomiske konsekvenser Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF 15. mars 2016 Driftsøkonomiske konsekvenser Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF Innledning Konseptfaseutredning for nytt bygg PSA ble behandlet i SSHFs styre den 11. desember 2014.

Detaljer

17. november 2014. Samfunnsmessig bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF

17. november 2014. Samfunnsmessig bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF 17. november 2014 Samfunnsmessig bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF 1 Samfunnsmessig bærekraft Klinikk for Psykisk Helse (KPH) sin organisering og struktur vil påvirke

Detaljer

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning

Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Presentasjon i styremøte 11.12.2014 Sak 094-2014 Per W. Torgersen, driftsdirektør Vegard Ø. Haaland, avdelingsleder PSA Per B. Qvarnstrøm,

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Helse Møre og Romsdal Analyse av økonomisk bærekraft. 1.Juni 2016

Helse Møre og Romsdal Analyse av økonomisk bærekraft. 1.Juni 2016 Helse Møre og Romsdal Analyse av økonomisk bærekraft 1.Juni 2016 Økonomisk bæreevne Det overordnede målet for beregning av økonomisk bæreevne er å vurdere hvorvidt et investeringsprosjekt kan gjennomføres

Detaljer

Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF

Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF www.pwc.no 15. mars 2016 Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF Innledning Konseptfaseutredning for nytt bygg PSA ble behandlet i SSHFs styre den 11. desember 2014.

Detaljer

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen

Styret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen Styret for Sørlandet sykehus HF Sak 044-2016 Møtedato 19. mai 2016 Teknologidirektør Per W. Torgersen Tidligere styrebehandling Styre Dato Innhold / Vedtak SSHF 27.10.2011 Sak 105-2011 SSHF 26.04.2012

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF

Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF www.pwc.no Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF 3. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. Mandat og oppdrag... 3 Forbehold... 3 2. Evaluering av rammeverk for å redusere mislighetsrisiko... 4 Formålet...

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, 14.11.14 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Nybygg psykisk helse SSK

Nybygg psykisk helse SSK Nybygg psykisk helse SSK Konseptrapport revidert Dato: 22-04-2016 Versjon 3.1 nytt kapittel revisjon 2016 Anbefaling Etter optimalisering av det konseptet som styret for SSHF vedtok i desember 2014, anbefaler

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 20.01.2014 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.01.2014 Sak nr 008-2014 Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett 2014 1TIngress Sørlandet

Detaljer

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011

Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011 Prop 1S 2011-2012 Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte 12.10.2011 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S 2011-2012 Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i 2009- kroner ) til bygging av nytt

Detaljer

Revidert konseptrapport nybygg PSA/ABUP

Revidert konseptrapport nybygg PSA/ABUP Arkivsak Dato 13.05.2015 Saksbehandler Per W. Torgersen, Oddvar Sæther Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 21.05.2015 Sak nr 046-2015 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Revidert konseptrapport

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. juni 2015 SAK NR 045-2015 INVESTERINGSTILTAK I BYGNINGSMASSEN TIL OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Basert på Oslo universitetssykehus

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nybygg psykisk helse SSK Revidert konseptrapport

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nybygg psykisk helse SSK Revidert konseptrapport Arkivsak Dato 12.05.2016 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 19.05.2016 Sak nr 044-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nybygg psykisk helse SSK Revidert

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 40/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 16.12.11 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-63 Arkiv: 030.1

Detaljer

Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Presentasjon for Sørlandet sykehus HF Kristiansand, 5. februar 2015 Ole Martin Semb, Terramar Terramar, Oslo Economics og Hospitalitet har gjennomført

Detaljer

barnehager Vurdering av treffsikkerhet ny forenklet modell

barnehager Vurdering av treffsikkerhet ny forenklet modell www.pwc.no Treffsikkerhet ny forenklet modell 18. februar 2015 Tilleggsoppdrag- Ny finansiering av ikkekommunale barnehager Vurdering av treffsikkerhet ny forenklet modell Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Nybygg psykisk helse SSK revidert program. Styret har i flere møter tidligere behandlet, eller blitt orientert om, prosjekt Nybygg

Nybygg psykisk helse SSK revidert program. Styret har i flere møter tidligere behandlet, eller blitt orientert om, prosjekt Nybygg Arkivsak Dato 12.11.2015 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 19.11.2015 Sak nr 093-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nybygg psykisk helse SSK revidert

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF

Sak nr. Styre Møtedato. 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF Saksframstilling Arkivsak Dato 23.9.2010 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Økonomisk langtidsplan 2011-2014 Investeringsplan 2011-2025 Sak nr. Styre Møtedato 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 29.9.2010

Detaljer

Bakgrunn for Utviklingsplan 2030:

Bakgrunn for Utviklingsplan 2030: Bakgrunn for Utviklingsplan 2030: Det forventes endring i befolkningsutvikling, pasientforløp, epidemilogi, medisinsk fag, teknologi, økonomi og samfunnsmessige forhold etc. Bygningsmassen til SSHF trenger

Detaljer

Mandat for videreføring av arbeidet med nytt sykehus i Drammen

Mandat for videreføring av arbeidet med nytt sykehus i Drammen Vedlegg til protokoll fra foretaksmøte i Vestre Viken HF 18. august 2016 Mandat for videreføring av arbeidet med nytt sykehus i Drammen 1. Innledning Styret i Helse Sør-Øst RHF behandlet i møte 16.06.2016

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Styret i Vestre Viken HF 27/ Møte Saksnr. Møtedato

Styret i Vestre Viken HF 27/ Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 22. april 2014 Saksbehandler: Frode Instanes Mandat for Konseptfasen for Nytt sykehus i Vestre Viken Møte Saksnr. Møtedato Styret i Vestre Viken HF 27/2014 28.04.2014 Vedlegg: 1. Idéfase

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand. 1. Styret tar den fremlagte rapporten Nytt bygg for ARA poliklinikk

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand. 1. Styret tar den fremlagte rapporten Nytt bygg for ARA poliklinikk Arkivsak Dato 06.10.2016 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 13.10.2016 Sak nr 078-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand

Detaljer

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

Prosjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK

Prosjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK Prosjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK Revisjon av konseptutredning for psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) og ungdomsklinikk (ABUP-UK) ved Sørlandet Sykehus HF ENDRINGSLOGG: Versjon Dato Endring Endring

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering

SAKSFREMLEGG. Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering SAKSFREMLEGG Sak 10/12 Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato:

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 074-2012 SUNNAAS SYKEHUS HF GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 09/16 Forprosjekt og utbyggingsvedtak - Psykiatriløftet Levanger Saksbehandler Ansvarlig direktør Lars Magnussen Jan Eirik Thoresen Saksmappe 2014/502 Dato for styremøte

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 99/17 Konseptfase for nytt sikkerhetsbygg for St Olavs Hospital Saksbehandler Ansvarlig direktør Lars Magnussen Gunn Fredriksen Saksmappe 2017/10 Dato for styremøte 07.12

Detaljer

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Direktøren Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 05.09.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase

STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6. Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase STYREMØTE 24. november 2008 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Nytt østfoldsykehus revidert konseptfase Sammendrag: Rapport fra revidert konseptfase foreligger med anbefaling om videreføring

Detaljer

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset

Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i 0-alternativet Hjelset 0-alternativet Foreløpig Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 2. METODE OG

Detaljer

Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet

Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Dialogkonferanse, 22. januar 2014 Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen m-helse Eksempel på teknologitrend: kontaktlinse med innebygd glukosemåling. Endringsdrivere

Detaljer

sak 25/17. Økonomisk Langtidsplan (ØLP) (2035)

sak 25/17. Økonomisk Langtidsplan (ØLP) (2035) 2017-06 08 sak 25/17 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2018-2021 (2035) ØLP 2018-21: Fremdrift og frister Endelig versjon sendt HSØ 26.4.17. Små endringer etter utsendelse ØLP dokumenter til styret 19.4.17,

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Plass for arkitektur i dagens sykehusbygg? Dag Bøhler Prosjektdirektør

Plass for arkitektur i dagens sykehusbygg? Dag Bøhler Prosjektdirektør Plass for arkitektur i dagens sykehusbygg? Dag Bøhler Prosjektdirektør Prioriteringer i økonomisk langtidsplan 2018-2021 Handlingsrom for nye prosjekter etter utløpet av økonomisk langtidsplan 2018-2021

Detaljer

Finans. Oppgave dokument

Finans. Oppgave dokument Finans Oppgave dokument Antall Oppgaver: 40 Oppgaver Antall emner: 7 emner Antall sider: 13 Sider Forfatter: Studiekvartalets kursholdere Kapittel 1 - Investeringsanalyse Oppgave 1 Gjør rede for hva som

Detaljer

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Forprosjekt startet 2010 Samlokalisering med rådgiverne i Sarpsborg fra mars 2010 - Optimalisering av prosjektet april-juni Forprosjektet

Detaljer

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000): Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2016-2019 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25032015 Rønning

Detaljer

Dato: Prosjekt PSA (Psykiatrisk sykehusavdeling) Kristiansand

Dato: Prosjekt PSA (Psykiatrisk sykehusavdeling) Kristiansand 1 / 7 Prosjektmandat Prosjekt PSA (Psykiatrisk sykehusavdeling) Kristiansand GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Jan Roger Olsen Prosjekteier Adm.dir 01.12.2010 Per W. Torgersen Leder styringsgruppen

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet

Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF. Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge RHF Forslag til prosjektdirektiv leveranse fra forprosjektet Helse Midt-Norge må ha en felles utviklingsplan for sitt «sørge for» ansvar Behovet for å samordne

Detaljer

1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett.

1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett. Arkivsak Dato 19.01.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 0062012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Investerings og likviditetsbudsjett

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 29/01/09 SAK NR 002-2009 RENTESETTING I FORBINDELSE MED KONVERTERING AV BYGGELÅN TIL NYE AHUS.

Styret Helse Sør-Øst RHF 29/01/09 SAK NR 002-2009 RENTESETTING I FORBINDELSE MED KONVERTERING AV BYGGELÅN TIL NYE AHUS. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 29/01/09 SAK NR 002-2009 RENTESETTING I FORBINDELSE MED KONVERTERING AV BYGGELÅN TIL NYE AHUS. Forslag til vedtak: 1. Styret slutter

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR SYKEHUSET TELEMARK HF UTVIKLINGSPLAN 2030 OG SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR SYKEHUSET TELEMARK HF UTVIKLINGSPLAN 2030 OG SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 099-2016 SYKEHUSET TELEMARK HF UTVIKLINGSPLAN 2030 OG SØKNAD OM OPPSTART AV IDÉFASE SOMATIKK SKIEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Ny Ungdomsklinikk ABUP. Konseptrapport 14-01-2015. Iris Anette Olsen / Helge Havåg

Ny Ungdomsklinikk ABUP. Konseptrapport 14-01-2015. Iris Anette Olsen / Helge Havåg Ny Ungdomsklinikk ABUP Konseptrapport 14-01-2015 Iris Anette Olsen / Helge Havåg 1 BAKGRUNN 7 2 RAMMEBETINGELSER 7 2.1 Idéfasen 8 2.2 Mandat 8 2.3 Relevante dokumenter 9 2.4 Oppbygging av rapporten 10

Detaljer

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak:

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 3. september 2003 Styresak nr: 077/03 B Dato skrevet: 25.08.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik/Hans Stenby Vedrørende: Påbygg 2000

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern

SAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern SAKSFREMLEGG Sak 19/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 23.06.11 Saksbehandler: Åge Lien Arkivsak: 10/6002-53 Arkiv: 030.1 Innstilling

Detaljer

Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik risikoreduserende tiltak, oppfølging av styresak Sakspapirene var ettersendt.

Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik risikoreduserende tiltak, oppfølging av styresak Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 22.3.2012 Styresak 36-2012 Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik risikoreduserende tiltak, oppfølging av

Detaljer

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 17.10.2014 Styresak 119-2014 Byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Formål/sammendrag

Detaljer

Ny Ungdomsklinikk ABUP. Konseptrapport 14-01-2015. Iris Anette Olsen / Helge Havåg

Ny Ungdomsklinikk ABUP. Konseptrapport 14-01-2015. Iris Anette Olsen / Helge Havåg Ny Ungdomsklinikk ABUP Konseptrapport 14-01-2015 Iris Anette Olsen / Helge Havåg 1 BAKGRUNN 7 2 RAMMEBETINGELSER 7 2.1 Idéfasen 8 2.2 Bestilling og mandat 8 2.3 Relevante dokumenter 9 2.4 Oppbygging av

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket.

HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. HELSE MØRE OG ROMSDAL Teknisk oppgraderingsbehov, funksjonell egnethet og utviklingsmuligheter for bygningene i foretaket. Utarbeidet av Narud Stokke Wiig Arkitekter og Planleggere AS Juni 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT

STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT Deres dato: Saksbehandler: Asbjørn Elde/Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 27/ 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300710-48 031 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak SSHF investeringsbudsjett 2016 Styrepresentasjon 28. januar 2016

Styresak SSHF investeringsbudsjett 2016 Styrepresentasjon 28. januar 2016 Styresak 007-2016 SSHF investeringsbudsjett 2016 Styrepresentasjon 28. januar 2016 Økt handlingsrom for investeringer i 2016 FINANSIERING / HANDLINGSROM: Resultat i 2015 på minst 110 mill til investeringer

Detaljer

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013 Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 18.10.2013 Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Detaljer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 27.11.2013 Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Budsjett 2014, behandles endelig i styremøte 18. desember

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 016-2012 FULLMAKTSTRUKTUR FOR BYGGINVESTERINGER TILPASNING TIL ENDREDE STYRINGSKRAV Forslag til vedtak: Styret godkjenner

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby SAKA GJELD: Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus

DATO: SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby SAKA GJELD: Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.11.2015 SAKSHANDSAMAR: Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby SAKA GJELD: Konseptrapport - utbyggingsplan for Førde sentralsjukehus ARKIVSAK:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner):

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2018 (tall i millioner kroner): Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 121-2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2018 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav

Detaljer

Utviklingsplan 2030 Sørlandet sykehus HF Økonomiske vurderinger av ulike scenarier

Utviklingsplan 2030 Sørlandet sykehus HF Økonomiske vurderinger av ulike scenarier www.pwc.no 15. september 2014 Utviklingsplan 2030 Sørlandet sykehus HF Økonomiske vurderinger av ulike scenarier Forord, forbehold og leseveiledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har gjennomført økonomiske

Detaljer

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2

Oppgradering av operasjons- og anestesiavdelingen Kristiansand Fase 2 Arkivsak Dato 18.04.2013 Saksbehandler Per Torgersen / Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 25.04.2013 Sak nr 039-2013 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppgradering av operasjons-

Detaljer

Byggeprosjekter i Helse Nord, felles oppfølging oppfølging av styresak

Byggeprosjekter i Helse Nord, felles oppfølging oppfølging av styresak Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 21.11.2012 Styresak 136-2012 Byggeprosjekter i Helse Nord, felles oppfølging oppfølging av styresak 49-2012

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen 2013

Sykehuset Innlandet HF. Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen 2013 www.pwc.no Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Mars 2014 Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen 2013 Innhold Sammendrag av vår rapportering Foretaksstyring Internkontroll i forretningsprosesser

Detaljer

Finans. Fasit dokument

Finans. Fasit dokument Finans Fasit dokument Antall svar: 40 svar Antall emner: 7 emner Antall sider: 18 Sider Forfatter: Studiekvartalets kursholdere. Emne 1 - Investeringsanalyse Oppgave 1 Gjør rede for hva som menes med nåverdiprofil.

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans SAK 165/2010 BESLUTNINGSSAK: FRAMTIDIG LEIEFORHOLD FOR

Detaljer

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013

Detaljer

Prosedyre for beslutning og gjennomføring av investeringsprosjekter. Fastsatt av styret i Helse Vest RHF 10/02-16

Prosedyre for beslutning og gjennomføring av investeringsprosjekter. Fastsatt av styret i Helse Vest RHF 10/02-16 Prosedyre for beslutning og gjennomføring av investeringsprosjekter Fastsatt av styret i Helse Vest RHF 10/02-16 Oppdatert januar 2016 INNHOLD 1 OVERORDNET BESLUTNINGS OG STYRINGSSYSTEM... 3 2 FORMÅL MED

Detaljer

Renteregning. Innledning

Renteregning. Innledning Renteregning Innledning Renteregnings-teknikker Sluttverdi og nåverdi av ett enkelt beløp Sluttverdi og nåverdi av flere like og ulike beløp Nåverdi av endelig og uendelig rekke Renter og avdrag på annuitetslån

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 30.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Arkivsak 0 2010/5518/012

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 95/12 St. Olavs Hospital - etablering av PET CT og PET MR og innredning av Kjøkkenbygget - investeringskostnad og finansiering Saksbehandler Nils Arne Bjordal Ansvarlig

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan

Detaljer

Styresak Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik - lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet og kvalitetssikring av konseptrapport

Styresak Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik - lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet og kvalitetssikring av konseptrapport Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.11.2017 Styresak 129-2017 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik - lånesøknad til Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE

Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Forslag til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 087-2015 SYKEHUSPARTNER HF INVESTERINGSRAMME OG GODKJENNING AV FINANSIELL LEASING VEDRØRENDE PERIFERIUTSTYR OG LAGRING

Detaljer

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026)

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene fortrinnsvis før 16. mai, men senest før 1. juni 2012. Styrebehandlingen skal

Detaljer

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt.

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.2.2011 Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 21/19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400355-14 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Program utvidet ledersamling :

Program utvidet ledersamling : Program utvidet ledersamling 20.09.2012: 12:15 Lunsj; rundstykker, kaffi etc 12:15 12:30 Velkommen v/adm.dir Jan Roger Olsen 12:30 12:55 Utviklingsplan; hensikt, rammebetingelser og forventninger fra Helse

Detaljer

SØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2011-2025 Vedlegg til styresak 82/10 INVESTERINGSNIVÅ - OPPSUMMERING PBQ, 23.09.10

SØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2011-2025 Vedlegg til styresak 82/10 INVESTERINGSNIVÅ - OPPSUMMERING PBQ, 23.09.10 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2011-2025 Vedlegg til styresak 82/10 INVESTERINGSNIVÅ - OPPSUMMERING PBQ, 23.09.10 OPPSUMMERING: (etterslep inkl 2011-15) SUM 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Detaljer