Sykehuset Innlandet HF. Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Innlandet HF. Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen 2013"

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Mars 2014 Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen 2013

2 Innhold Sammendrag av vår rapportering Foretaksstyring Internkontroll i forretningsprosesser Regnskapsrapportering Øvrige forhold Veien videre 2

3 Sammendrag av vår rapportering I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer, herunder overholdelse av regler for registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Foretaksstyring Sykehuset Innlandet HF sin virksomhetsstyring synes å være tilfredsstillende på de viktigste områdene. Internkontroll i forretningsprosesser Selskapet har etablert gode interne kontrollrutiner som i det alt vesentlige er i overensstemmelse med konsernpolicy Regnskapsrapportering Selskapets finansielle rapportering vurderes som god på de vesentligste områder, men praksis knyttet til budsjettperiodisering bør endres. Se de påfølgende sidene for ytterligere informasjon 3

4 Foretaksstyring Foretaksstyring omfatter hovedelementene i hvordan styret forvalter og kontrollerer virksomheten og dens ledelse. Gjennom vår revisjon har vi observert følgende. Anbefaling/ Kommentar Selskapets foretaksstyring er i det alt vesentlige tilfredsstillende Ingen spesielle anbefalinger Foretaket har et resultat på ca mnok 178 som er mnok 178 over resultatkrav fra eiere. Det avholdes jevnlige styremøter og referater utarbeides. Vi mottar kopier av alle styreprotokoller. LGG utføres tertialvis ifm tertialrapporteringen og inkluderer også en grundig risikovurdering. 4

5 Foretaksstyring Foretaksstyring omfatter hovedelementene i hvordan styret forvalter og kontrollerer virksomheten og dens ledelse. Gjennom vår revisjon har vi observert følgende. Anbefaling/ Kommentar Selskapets foretaksstyring er i det alt vesentlige tilfredsstillende Selskapet har etterslep på investeringer og det kan synes som man bruker lang tid med å få iverksatt prosjekter som er tildelt midler. SI har gjennom året tatt inn andel av underskudd fra datterselskapet Tekstilvask Innlandet AS i resultatet hver måned. Totalt har dette utgjort mnok 5,2 for Foreløpig regnskap for Tekstilvask Innlandet viser et underskudd på ca mnok 5,0. Når man har etterslep på investeringer vil det være spesielt viktig å ha effektive og gode prosesser slik at de midlene man har til rådighet blir investert raskt der behovet er størst. Vi anbefaler at man fortsetter denne praksisen. Da prognosene for Tekstilvask Innlandet AS har en betydelig usikkerhet, anbefaler vi at SI har en tett oppfølging av datterselskapet. 5

6 Forretningsprosesser, risiko og intern kontroll Mulig effekt/ anbefaling Foretaket har formelle kontrollrutiner som synes å være tilfredsstillende på de fleste områder Samarbeid med Sykehuspartner knyttet til lønn fungerer totalt sett tilfredsstillende, men fortsatt rom for forbedringer bl.a. knyttet til lønnsrefusjoner. Det ble etter interimsrevisjonen påpekt at det var behohov for å styrke kommunikasjonslinjene mellom avdeling for eiendomsforvaltning og økonomi vedrørende beslutninger om avhendelse av bygningsmasse. Vi opplever at det er tatt tak i dette og at man har hatt en god dialog ifm årsavslutningen for Det er utarbeidet et eiendomsregister der alle eiendommer og bruken av disse fremkommer. Registeret oppdateres ved endringer. Jobbe tett videre med SP for å sikre at man kvaliteten i arbeidet hos SP er tilfredsstillende og at SI får de rapporter de trenger for intern oppfølging og kontroll. Viktig at man fortsatt har løpende dialog mellom eiendomsforvaltning regnskap gjennom året. SI er svært desentralisert og det vurderes fornuftig med et eiendomsregister. Viktig at dette ajourholdes løpende. Linken mot anleggsregisteret synes å mangle, noe som gjør det vanskelig for regnskap å benytte seg av eiendomsregisteret. 6

7 Forretningsprosesser, risiko og intern kontroll Mulig effekt/ anbefaling Foretaket har formelle kontrollrutiner som synes å være tilfredsstillende på de fleste områder Vi har gjennomgått selskapets rutiner knyttet til oppfølging av øremerkede midler. Vår gjennomgang har avdekket at det gjennom 2013 har vært manglende avstemming mellom prosjektregnskaper og hovedbok. Det er også avdekket at det ligger eldre, ubrukte midler igjen i balansen. For enkelte av disse har vi ikke funnet dokumentasjon på at tilskuddene kan overføres til senere år. Pr var øremerkede midler tilstrekkelig avstemt. Det er ifm årsoppgjørsrevisjoen avdekket at man ikke har ført avskrivninger på samleprosjekt "MTU investeringer 2010." Manglende avskrivninger er estimert å utgjøre ca mnok 3,6 og er ikke korrigert i endelig regnskap. Se SUM-skjema for ytterligere informasjon Vi anbefaler at det gjøres månedlige avstemminger av alle balansekonti tilknyttet øremerkede midler. Man bør også ha en jevnlig gjennomgang av ubrukte midler med sikte på å kartlegge hva som ligger igjen av eldre midler, hvilke vilkår som gjelder for disse og hvilke planer som foreligger for å benytte seg av midlene. Vi anbefaler at man har en enda bedre oppfølging av AUU med tanke på igangsetting av avskrivninger, samt at man så langt det er mulig unngår samleprosjekter. 7

8 Regnskapsrapporteringsprosessen Regnskapsrapporteringsprosessen omfatter (i) regnskapsprinsippene, (ii) prosessen for finansiell rapportering, og (iii) selve regnskapene. Risiko med relevans for regnskapet kan oppstå i hele regnskapsrapporteringsprosessen og i den underliggende forretningen. Anbefaling/Kommentar Foretakets finansielle rapportering er tilfredsstillende på de fleste områder Det er månedlig rapportering til Helse Sør-Øst fra ledelsen i SI. I enkelte tilfeller hvor foretaket vet at kostnaden kommer på et senere tidspunkt enn den var budsjettert med, avsetter man etter budsjett i stedet for å bokføre faktiske kostnader løpende gjennom året. Slik vi har forstått dette er det for å få et resultat som mer samsvarer med budsjett. Rutinen er uendret fra tidligere år. Bør etablere praksis for at resultatrapporteringen månedlig er basert utelukkende på faktiske tall og heller varsle i prognoser hvilke endringer som er forventet frem mot

9 Takk for oppmerksomheten er benevnelsen for de uavhengige medlemsfirmaene i PricewaterhouseCoopers International Limited. s virksomhet i Norge ligger i selskapene PricewaterhouseCoopers AS og Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS.

Helse Bergen HF. Oppsummering av revisjonen for 2014

Helse Bergen HF. Oppsummering av revisjonen for 2014 Helse Bergen HF Oppsummering av revisjonen for 2014 Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Vassbotnen 11A Forus, NO-4313 Sandnes Postboks 8015, NO-4068 Stavanger Foretaksregisteret: NO 976 389 387

Detaljer

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2010. Styremøte 13. april 2011

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2010. Styremøte 13. april 2011 Helse Vest RHF Styremøte 13. april 2011 Vassbotnen 11 Forus, NO-4313 Sandnes Postboks 8015, NO-4068 Stavanger Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf.: + 47 51 70 66 00 Fax: + 47 51 70 66 01 www.ey.no

Detaljer

Helse Bergen HF. Oppsummering av revisjonen for 2013

Helse Bergen HF. Oppsummering av revisjonen for 2013 Helse Bergen HF Oppsummering av revisjonen for 2013 Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Vassbotnen 11A Forus, NO-4313 Sandnes Postboks 8015, NO-4068 Stavanger Foretaksregisteret: NO 976 389 387

Detaljer

Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med.

Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med. 2. Sammendrag Revisor har i brev av 22. september 2011 til Oslo universitetssykehus HF redegjort for de forhold de ble kjent med under revisjonen av årsregnskapet for 2010 og som i henhold til revisorloven

Detaljer

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2013

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2013 Helse Vest RHF Oppsummering av revisjonen for 2013 Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Vassbotnen 11A Forus, NO-4313 Sandnes Postboks 8015, NO-4068 Stavanger Foretaksregisteret: NO 976 389 387

Detaljer

Helse Førde HF. Oppsummering av revisjonen for 2011. Styremøte 30. mars 2012

Helse Førde HF. Oppsummering av revisjonen for 2011. Styremøte 30. mars 2012 Helse Førde HF Styremøte 30. mars 2012 Ernst & Young AS Thormøhlens gate 53 D P.O. Box 6163 Postterminalen NO-5892 Bergen Tel: +47 55 21 30 00 Fax: +47 55 21 30 01 www.ey.no Bergen, 14. mars 2012 Til styret

Detaljer

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken :

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken : Økonomi Styresak 47 /08 Styresak revisjonsrapport 2007 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/2731 Dato: 05.08.2008 Trykt vedlegg: Revisjonsrapport fra Ernst & Young for regnskapsåret

Detaljer

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004 Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf.75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.11.2004 200300022-78 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 81-2004

Detaljer

Helse Førde HF. Oppsummering av revisjonen for 2010. Styremøte 25. mars 2011

Helse Førde HF. Oppsummering av revisjonen for 2010. Styremøte 25. mars 2011 Helse Førde HF Styremøte 25. mars 2011 Er nst & Young AS Thormøhlens gat e 53 D P. O. Box 6163 Post t er mi nal en NO- 5892 Ber gen Tel : +47 5 21 30 0 Fax: +47 5 21 30 01 www. ey. no Bergen, 14. mars

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2012

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2012 Helse Vest RHF Oppsummering av revisjonen for 2012 Ernst & Young AS Vassbotnen 11a Forus, NO-4313 Sandnes Postboks 8015, NO-4068 Stavanger Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf.: + 47 51 70 66 00

Detaljer

www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012

www.pwc.no Sykehuset Telemark HF Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim November 2012 www.pwc.no Revisjonsplan 2012 og oppsummering interim Agenda Revisjonens målsetning og innhold Overordnet forretningsanalyse - punkter til diskusjon Risikovurdering og revisjonsplan Kommunikasjonsplan

Detaljer

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2014

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2014 Helse Vest RHF Oppsummering av revisjonen for 2014 Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Vassbotnen 11A Forus, NO-4313 Sandnes Postboks 8015, NO-4068 Stavanger Foretaksregisteret: NO 976 389 387

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Helse Stavanger HF. Helse Stavanger HF. Begrenset gjennomgang av regnskap pr 30. september 2003

Helse Stavanger HF. Helse Stavanger HF. Begrenset gjennomgang av regnskap pr 30. september 2003 Begrenset gjennomgang av regnskap pr 30. september 2003 1 03.08.2010 Arbeid utført Begrenset gjennomgang gjennomgangen er foretatt av to personer i løpet av en dag (mandag 20. oktober) og er derfor nødvendigvis

Detaljer

Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold

Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold 2 0 1 1 REVISJONSRAPPORT 103 / F - 14 Dato: 09. 09. 2011 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Intern kontroll i Etat for byggvedlikehold INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Ullevål Universitetsykehus HF

Ullevål Universitetsykehus HF Assurance and Advisory Business Services Ullevål Universitetsykehus HF Gjennomgang av anskaffelser i eiendomsavdelingen Vår rapport er ment for bruk av Ullevål Universitetssykehus HF internt for vurdering

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Artikkelen er forfattet av: Statsautorisert revisor Barbro Bruu Revisorgruppen Mæland & Østbye Tidligere fagsjef kvalitetssikring, Revisorforeningen. Resultater fra

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet beklager

Landbruks- og matdepartementet beklager Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2007 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Landbruks- og matdepartementet har ansvar for

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Revisjon av risikostyring og -ledelse - Variabel lønn og pensjon

Revisjon av risikostyring og -ledelse - Variabel lønn og pensjon Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 8-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Revisjon av risikostyring og -ledelse - Variabel lønn og pensjon For kontrollutvalget i Oppland fylkeskommune Januar 2009 FORORD Denne

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

1 INNLEDNING... 4 2 HÅNDTERING AV BEBOERMIDLER I BOFELLESSKAP... 7

1 INNLEDNING... 4 2 HÅNDTERING AV BEBOERMIDLER I BOFELLESSKAP... 7 Hovedbudskap Sammendrag 1 INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn for prosjektet og problemstilling... 4 1.2 Revisjonskriterier... 5 1.3 Metode og fremgangsmåte... 5 1.4 Forvaltning av beboermidler, herunder midler

Detaljer

Nærings- og handelsdepartementet Statsregnskapet 2002 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Nærings- og handelsdepartementet Statsregnskapet 2002 Antegnelser med svar og forslag til desisjon 2003 2004 Nærings- og handelsdepartementet 43 Nærings- og handelsdepartementet Statsregnskapet 2002 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 2. september og svar avgitt 26.

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer