Rapport 1. tertial 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 1. tertial 2011"

Transkript

1 Rapport 1. tertial 2011 Innhold: Personal... 2 Sykefravær... 2 Økonomi Inntekter... 4 Varekostnader... 6 Lønns- og personalkostnader... 6 Andre driftskostnader... 6 Oppsummering... 7 Prognose... 7 Investeringer... 7 Bemanning... 8 Salg til eksterne... 8 Risikostyring... 8

2 Personal Sykefravær Sykefraværet for Sykehusapotek Nord HF for første kvartal 2011 var på 7,0 %. For samme periode i fjor var fraværet på 4,5 %. Egenmeldinger S.fravær 1-3 d Fravær 4-16 d Fravær d Fravær > 56 d Sum fravær 1. kvartal ,8 % 0,2 % 0,2 % 1,0 % 1,4 % 4,6 % 1. kvartal ,5 % 0,2 % 1,3 % 2,2 % 1,7 % 7,0 % Endring -0,3 % 0,0 % 1,1 % 1,2 % 0,3 % 2,4 % I forhold til første kvartal 2010 er det sykemeldt fravær lengre enn 3 dager som har økt. Denne økningen har kommet som følge av tilfeldige svingninger i fraværet og er ikke relatert til arbeidsmiljøet. Bruken av egenmeldinger har gått ned i forhold til samme periode i fjor. Figuren under viser utviklingen i fravær per måned. Figuren viser at fraværet i januar 2011var relativt høyt, men at fraværet går ned i februar og mars. Fraværet nærmer seg nivået fra

3 Økonomi Budsjetterte inntekter er periodisert i henhold til inntektsutviklingen i 2010, budsjetterte varekostnader er periodisert i henhold til kostnadsutviklingen i 2010, mens lønnsbudsjettet er periodisert i forhold til periodiseringsnøkkelen som brukes i Helse Nord. Avsetninger for å dekke lønnsoppgjøret er regnskapsført. Budsjett for øvrige kostnader er stort sett periodisert med 1/12 per måned. Regnskapet for 1. tertial 2011 viser et underskudd på 0,72 millioner. For samme periode i 2010 var resultatet et underskudd på 1,51 millioner. Det er budsjettert med et underskudd på 1,31 millioner per 1. tertial, slik at resultatet er 0,60 millioner høyere enn budsjettert. april Budsjett april Avvik hittil i år Budsjett hittil i år Avvik 2010 Endring Inntekter Varekostnader Dekningsbidrag Lønns- og personalkostnader Andre driftskostnader Finansinntekter Regnskapet for april 2011 viser et underskudd på 0,90 millioner. Det var budsjettert med et underskudd på 0,61 millioner, slik at resultatet er 0,29 millioner lavere enn budsjettert. Figuren over viser resultat per måned for 2010, budsjett per måned i 2011, resultat per måned hittil i 2011 og akkumulert budsjettavvik hittil i år (desember er utelatt på grunn av atypisk resultat i 2010). Figuren viser at budsjettavviket har vært positivt for alle måneder i 2011 med unntak av april. 3

4 Inntekter Inntektene er 2,30 millioner lavere enn budsjettert, og 2,23 millioner høyere enn på samme tidspunkt i 2010, dette tilsvarer en økning på 2,2 %. hittil i år Budsjett hittil i år Avvik 2010 Endring kroner Endring % Sykehusekspedisjon og produksjon ,5 % Publikumssalg ,0 % Rådgivning og klinisk farmasi ,6 % Annet ,8 % Sum ,2 % Omsetningen i sykehusekspedisjonene og produksjonsavdelingene er omtrent som budsjettert, mens omsetningen i publikumsavdelingene er 2,1 millioner lavere enn budsjettert. Rådgivning og klinisk farmasi er som budsjettert. Økningen på 25,6 % for rådgivning og klinisk farmasi kommer av at det leveres rådgivning til flere kommuner enn tidligere, og etablering av klinisk farmasi ved medisinsk klinikk ved UNN Tromsø. Salg av medikamenter til sykehusene Figuren over viser salget av medikamenter til Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF per tertial for 2009, 2010 og Universitetssykehuset Nord-Norge Omsetningen av medikamenter til Universitetssykehuset Nord-Norge har økt med 0,9 % i forhold til samme periode i fjor. I Tromsø har det vært en økning på 4,1 %, i Harstad har det vært en reduksjon på 21,4 %, mens det er en økning på 19,6 % i Narvik. 4

5 Nordlandssykehuset Omsetningen av medikamenter til Nordlandssykehuset har økt med 2,2 %. I Bodø er det en økning på 2,2 %, mens det er en økning på 8,2 % i Lofoten og en økning på 1,6 % i Vesterålen. Salg i publikumsavdelingene Omsetningen i publikumsavdelingene er redusert med 1,0 % i forhold til samme periode i Ved apoteket i Tromsø har det vært en omsetningsnedgang på 2,9 %, mens apoteket i Bodø har hatt en økning på 0,6 %. Apoteket i Harstad har en økning på 6,3 %. Figuren over viser at omsetningen ved publikumsavdelingen i Bodø har hatt en relativt stor økning i omsetningen i 2010, mens økningen er noe mindre hittil i Publikumsavdelingen i Harstad viser fortsatt økning, mens det for Tromsø har vært en nedgang i forhold til 2010, men omsetningen har vært høyere enn i 1. tertial Aktiviteten i publikumsavdelingen har økt i forhold til 1. tertial I Harstad har antall resepter økt med 12 %, i Tromsø med 7 % og i Bodø med 7 %. Til tross for dette har det vært samlet nedgang i omsetningen på 1 %. Årsaken til dette er at prisen på de mest solgte medikamentene er betydelig redusert i forhold til i Et eksempel på dette er at gjennomsnittlig utsalgspris for humira er redusert med 6,6 % i forhold til 1. tertial

6 Varekostnader Avdeling Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Regnskap 2010 Endring Bodø - sykehus og produksjon 85,6 % 87,0 % -1,4 % 87,3 % -1,8 % Bodø - publikum 87,5 % 86,2 % 1,4 % 88,2 % -0,7 % Harstad - sykehus 85,3 % 87,0 % -1,7 % 89,3 % -4,0 % Harstad - publikum 90,3 % 86,4 % 3,9 % 87,3 % 3,0 % Lofoten 83,4 % 87,4 % -4,0 % 85,8 % -2,4 % Narvik 81,8 % 83,8 % -2,0 % 82,5 % -0,7 % Tromsø - sykehus og produksjon 85,8 % 85,8 % 0,0 % 85,4 % 0,4 % Tromsø - publikum 81,9 % 85,5 % -3,6 % 85,7 % -3,8 % Vesterålen 83,4 % 87,4 % -4,0 % 85,8 % -2,4 % Totalt 85,1 % 86,1 % -1,0 % 86,6 % -1,5 % Vareforbruket er på 85,1 % per 1. tertial, noe som er 1,0 prosentpoeng lavere enn budsjettert. For samme periode i 2009 var vareforbruket på 86,6 %. Reduksjonen i vareforbruk tilsvarer en redusert varekostnad på om lag kr 1 million. Med unntak av for publikumsavdelingen i Bodø og publikumsavdelingen i Harstad er vareforbruket lavere enn budsjettert. For publikumsavdelingen i Bodø er vareforbruket redusert i forhold til i 2010, mens det har vært en økning i Harstad. Årsaken til avviket og økningen i Harstad er hovedsakelig kassasjon som følge av et ødelagt kjøleskap. Det har vært en betydelig reduksjon i vareforbruket ved publikumsavdelingen i Tromsø. Dette kommer av at gjennomsnittsprisen for ekspederte resepter har gått ned, og at omsetningen av handelsvarer har økt. Vareforbruket ved salg til sykehusene i Vesterålen og Lofoten er fire prosentpoeng lavere enn budsjettert. Dette kommer av at antall solgte pakninger øker mer enn omsetningen, det vil si at det er en dreining mot billigere preparater. Lønns- og personalkostnader Lønns- og personalkostnadene er 0,36 millioner høyere enn budsjettert. Årsaken til avviket er økte avsetninger til pensjonskostnader. Den økte avsetningen utgjør totalt 0,62 millioner per 1. tertial. Korrigert for økt pensjonsavsetning er lønns- og personalkostnadene 0,26 millioner lavere enn budsjettert. I forhold til 1. tertial 2010 har lønns- og personalkostnadene økt med 1,8 millioner. 0,62 millioner kommer av økte pensjonsavsetninger, 0,54 millioner er forventet effekt av lønnsoppgjøret. Resten av økningen kommer av at foretaket ikke har vakante stillinger per 1. tertial. Andre driftskostnader Andre driftskostnader er 0,3 millioner lavere enn budsjettert. Det har vært lavere forbruk enn budsjettert på en rekke poster. Den viktigste årsaken til at kostnadene er lavere enn budsjettert er reduserte kostnader til samarbeid med øvrige sykehusapotekforetak (legemiddelinnkjøpssamarbeid, grossistadministrasjon og legemiddelstatistikk). 6

7 Oppsummering Som følge av redusert vareforbruk er dekningsbidraget 0,66 millioner høyere enn budsjettert, lønns- og personalkostandene er høyere enn budsjettert som følge av økte avsetninger til pensjonskostnader, og andre driftskostnader er lavere enn budsjettert. Dette gjør at resultatet for 1. tertial er 0,6 millioner høyere enn budsjettert. Prognose Prognosen er satt til et underskudd på 1,66 millioner. Dette tilsvarer avviket mellom prognostiserte pensjonskostnader og Helse Nords budsjettkrav for pensjonskostnader. Korrigert for økte pensjonskostnader forventes et resultat i balanse. Investeringer Ramme 2011 Tidligere års rammer - ikke benyttet Totalt disponibelt Investeringer hittil 2011 Planlagt investeringsnivå resterende 2011 Udisponert Cytostatikarekvireringssystem Sum investeringer Den opprinnelige investeringsrammen var på 1,4 millioner. I forbindelse med utdeling av midler til kvalitetsforbedring i Helse Nord har Sykehusapotek Nord fått økt sin investeringsramme med 2 millioner for å anskaffe cytostatikarekvireringssystem til sykehusene i Helse Nord. Sykehusapotek Nord skal forestå koordinering av implementeringen og inngåelse av rammeavtale med leverandør, men det er sykehusene selv som skal kjøpe systemet. Disse midlene skal derfor overføres til sykehusene. 7

8 Bemanning Figuren over viser antall månedsverk i 2009, 2010 og I forhold til 1. tertial 2010 har antall månedsverk økt med 6. Årsaken til økningen er ny 60 % stilling som apotektekniker i Bodø (godkjent i budsjett 2011), oppfylling av vakante stillinger i Bodø og vikarer for ansatte som er sykemeldte eller i svangerskapspermisjon. Bemanningen er som planlagt i budsjettet for Salg til eksterne Salg av ikke reseptpliktige varer og reseptomsetning til pasienter som ikke er tilknyttet sykehuset skal utgjøre under 20 % av totalomsetningen. For 1. tertial 2011 utgjør dette salget 14,3 % av total omsetning. Risikostyring I henhold til Retningslinjer for risikostyring i Helse Nord skal foretakene per 1. tertial ha gjennomført en risikovurdering av de overordnede målsetningene og styringsvariablene som er besluttet fulgt opp det aktuelle året. For 2011 skal følgende overordnede målsetninger og styringsparametre risikovurderes: Hovedmål 2: Internkontrollen skal være tilstrekkelig dokumentert i henhold til 5 i forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenester Delmål/KSF hovedmål 2: 8

9 Dokumentasjonen av rutiner og prosedyrer skal være innholdsmessig sikret og oppdatert. Økt bruk av DocMap blant ansatte og ledere. Trygghet for at internkontrollen i Helse Nord er godt dokumentert og tilgjengelig for bruk er viktig for å opprettholde pasientsikkerheten og tilliten til helsetjenestene. Det er derfor vurdert å ha en sentral rolle i Hovedmål 3 Oppnå et økonomisk resultat i tråd med budsjett. Delmål/KSF hovedmål 3: Aktivitetsnivået må styres for å oppnå budsjettert resultat. Innholdet i aktiviteten skal innrettes mot prioriterte områder. Helse Nord står foran en rekke større investeringer, blant annet i medisinskteknisk utstyr og sykehusbygg. For å kunne bære disse investeringene er Helse Nord avhengig av å ha et driftsnivå på linje med budsjettet. Dersom Helse Nord ikke klarer økonomiske resultatmålene, vil investeringer måtte utsettes. Risikovurdering av disse er ikke gjort per 1. tertial, men er planlagt gjennomført i juni Hovedmål 1 er ikke relevant for Sykehusapotek Nord HF. 9

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder dekning av underskudd

Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder dekning av underskudd Møtedato: 24. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 131 2011/319 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 17.4.2013 Foretaksmøtesak 10-2012 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2012, herunder

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial 2007

Regnskapsrapport 1. tertial 2007 Vår dato: Vår referanse: 22. mai 2007 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomikonsulent Torunn Engum Kopi til: Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Regnskapsrapport 1. tertial 2007 1 Oppsummering

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.mai 2012

DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.mai 2012 SAK 20/12 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.mai 2012 Side 1 av 11 Innhold 1. Økonomi... 3 2. Personale... 7 3. HMS helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring... 9 4.

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Helse Nord 20.november 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.september 2012

DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.september 2012 SAK 24/12 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.september 2012 Side 1 av 12 Innhold 1. Økonomi... 3 2. Personale... 8 3. HMS helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sunnaas sykehus HF 1. Det skal kommenteres kort hvordan foretaket i planperioden arbeider målrettet for å oppnå foretaksgruppens hovedmål og - krav, og

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4 April 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR Styreleder Ketil Holmgren 8. januar 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer