Helse Førde HF. Oppsummering av revisjonen for Styremøte 30. mars 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helse Førde HF. Oppsummering av revisjonen for 2011. Styremøte 30. mars 2012"

Transkript

1 Helse Førde HF Styremøte 30. mars 2012

2 Ernst & Young AS Thormøhlens gate 53 D P.O. Box 6163 Postterminalen NO-5892 Bergen Tel: Fax: Bergen, 14. mars 2012 Til styret i Helse Førde HF Formålet med denne presentasjonen er å presentere resultatene av vår årsoppgjørsrevisjon av Helse Førde HFs regnskap for Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Vår oppgave er å gjennomføre en profesjonell og uavhengig etterprøving av regnskapet for å kunne bekrefte at det er utarbeidet i samsvar med God Regnskapsskikk. I samsvar med god revisjonsskikk har vi innhentet tilstrekkelig forståelse av den interne kontrollen til å kunne planlegge revisjonen og å fastsette type, tidspunkt og omfang av våre revisjonshandlinger. Vi er imidlertid ikke bedt om å utføre, og har heller ikke utført, en revisjon av internkontrollenover finansiell rapportering. Denne rapporten er utarbeidet utelukkende for bruk av styret og ledelsen og er ikke ment for og skal ikke brukes av andre. Innholdet er i samsvar med kravene i RS 260 Kommunikasjon om revisjonsmessige forhold med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll. Med vennlig hilsen Ernst & Young AS Jørund Haga Indrehus Side 2

3 Innhold Innledning Revisors kommunikasjon Risikoforhold og revisjonens angrepsvinkel Internkontrollog rutiner Vesentlige regnskaps- og revisjonsmessige forhold Øvrige vesentlige forhold etter RS 260 Side 3

4 Revisors kommunikasjon Krav til kommunikasjon om revisjonsmessige forhold til styre Vurdering av revisjonsmessige forhold av interesse for styring og kontroll som fremkommer gjennom revisjonen Feil avdekket av revisor, enten de er korrigert eller ikke, som har eller kunne hatt betydelig effekt for foretakets regnskap Forventede avvik fra normal revisjonsberetning Krav som følger av revisorloven Tilleggskrav om bl.a. rapportering av forhold som kan føre til ansvar for medlem av styret eller daglig leder Krav om rettidig rapportering muntlig eller skriftlig Side 4

5 Risikoforhold og revisjonens angrepsvinkel Betydning Risiko for regnskapsmessige feil i finansiell rapportering Pensjon Skjønnsmessige avsetninger Lønn Inntekt Overlegepermisjon Driftsmidler Vesentlige risikoforhold Risikokartet oppsummerer forhold som krever stort fokus i vår revisjon De røde risikoforholdene er tema med høy iboende risiko og store tall. Iboende risiko vurderes som høy ved Stor grad av skjønn Ikke-rutinemessige transaksjoner/vurderinger Komplekse transaksjoner/regler Risikoforholdene i risikokartet kommenteres på de følgende sidene Våre kommentarer er i stor grad en redegjørelse for de vurderinger Helse Førde har gjort. I den utstrekning vi ikke har andre kommentarer, har vi ingen vesentlige innvendinger mot Helse Førdes vurdering. Sannsynlighet Side 5

6 Intern kontroll og rutiner Regnskapsavslutningsprosessen Vi har gjennomgått rutiner på følgende områder: Inntekter Rammeinntekt ISF-inntekt POLK-inntekter Andre inntekter Innkjøp Anleggsmidler Lønn Likvider Pensjoner Regnskapsavslutningsprosessen Månedsavslutningsprosessen Kommentar Gode rutiner etablert i økonomiavdelingen knyttet til løpende regnskapsføring og rapportering samt behandling av lønnstransaksjoner Arbeidsdeling anses tilstrekkelig i forhold til avdelingens og foretakets størrelse Regnskapsavdelingen er dog sårbar for fravær og har begrenset med ressurser til å følge opp månedsrapporteringen/ de overordnede avstemminger av ISF-inntekter, konsernmellomværender, anleggsmidler mv. Side 6

7 Internkontroll og rutiner - kommentarer Inntekter Kommentar Avstemmingsrutinen av ISF-inntekterforbedret fra i fjor. Risiko med manuell overførsel til excel-ark Klinikkbarometeret ikke implementerbart i sin nåværende form. Vil potensielt kunne gi foretaket økt funksjonalitet. Krevende å kontrollere fullstendigheten av pasientdata Fra pasientbehandling i DIPS til foretakets database -Analysesenteret. Lønn Driftsmiddel Har tatt i bruk Helse Vests årskalenderfor dokumentasjon av lønnskontroller Godkjenningsrutine turnusplan Skal godkjennes av tillitsvalgt og leder i GAT Avdekket svakhet i rutinen foreligger ikke alltid godkjenning Krevende å holde anleggsregister ajour. Tungvindt å finne link mellom anleggsregister og underliggende anleggsmiddel. Liten risiko for vesentlig feil i årsregnskap. Side 7

8 Vesentlige forhold innen regnskap og revisjon -inntekter og lønn Inntekter Rammeinntekt er avstemt mot styringsdokument. Bokførte DRG-inntekterer avstemt mot Analysesenteret. De bokførte inntektene er basert på første innsending til NPR Konsernmellomværender er avstemt mot Helse Vest Lønn - Sykepengerefusjon Bokført krav på sykepengerefusjoner (Netto fordring) er per på 18,8 mill. 7,4 mill av sykepengekravene er fra 2007 og 2008 og er avsatt i sin helhet. Vi har sett på Helse Førdes rutiner for innmelding og oppfølging av krav, og herunder sett at foretaket kan dokumentere de gamle kravene fra 2007 og Vi anbefaler at disse følges opp ytterligere. Side 8

9 Vesentlige forhold innen regnskap og revisjon -overlegepermisjon Overleger og psykologer opptjener for hvert år rett til å ta ut 0,8 mnd permisjon med lønn. Helseforetakene avsetter løpende for opptjening av rettighet. Når overlegene tar ut permisjonen, blir lønn utbetalt i permisjonsperioden regnskapsført mot avsetningen slik at regnskapet ikke belastes med lønnskostnad i permisjonsperioden. Avsetningen for overlegepermisjon baseres på oversikter over hvor mange måneder hver enkelt overlege /psykolog har opptjent. Disse multipliseres med snittberegnet dagens lønn (inkl. sosiale påslag). Det forventes ikke at all opptjent permisjon tas ut, og avsetningen reduseres i forhold til forventet uttakstilbøyelighet som er estimert ut fra faktisk permisjonsuttak de siste årene. Følgende tabell viser uttakstilbøyelighet siste år, og hvilken avsetning dette har gitt i årsregnskapet. Faktisk uttak Uttakstilbøyelighet i regnskapet Gj.snitt % 83 % 20 mill % 86 % 23 mill Avsetning i regnskapet % 37 % 14,0 mill % 37 % 14,0 mill % 37 % 18,5 mill % 36 % 20 mill Gjennomsnittlig uttakstilbøyelighet på 36 % for perioden er lagt til grunn ved beregning av overlegepermisjon per Helseforetakene benytter ikke samme prinsipp for beregning av uttakstilbøyligheten. Usikker avsetning basert på beste estimat. Felles gjennomgang i 2012 innen Helse Vest. Side 9

10 Vesentlige forhold innen regnskap og revisjon Pensjoner Nøkkeltall 2011 (2010) Pensjonskostnad: 233 mill (13 mill) Brutto pensjonsforpliktelse: mill (2 678 mill) Pensjonsmidler: mill (2 009 mill) Forpliktelse er beregnet av aktuar og regnskapsført i samsvar med god regnskapsskikk Økonomiske forutsetninger er i samsvar med anbefaling fra Norsk regnskapsstiftelse Korridor -løsning benyttes som tidligere år i samsvar med god regnskapsskikk. Se også neste side. Netto balanseført pensjonsforpliktelse(-)/ netto pensjonsmidler (+) ; 58 mill (109 mill) Ikke resultatført estimatavvik mill (865 mill) Basert på: Diskonteringsrente 3,8% (4,6%) Forventet avkastning 4,1% (5,40%) Lønnsvekst 3,5% (4,00%) Pensjonsregulering 2,48% (2,97%) G-regulering 3,25% (3,75%) Side 10

11 Vesentlige forhold innen regnskap og revisjon -pensjon Faktisk utvikling kan avvike fra forutsetningene og oppdaterte beregninger vil endre beregnet pensjonsforpliktelse. Slike endringer som gjelder tidligere års opptjening, kan i samsvar med gjeldende regnskapsregler håndteres som uamortisert estimatavvik som innebærer utsatt kostnadsføring/inntektsføring av endringene. Pr har Helse Førde mill i slik utsatt kostnadsføring. I pensjonskostnaden for 2011 er det kostnadsført 33 mill i estimatavvik. Balanseførte pensjonsmidler (eiendel) Årets pensjonskostnad Årets innbetaling (premie/arbeidsgiveravgift) Balanseførtepensjonsmidler (eiendel) Brutto pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Arbeidsgiveravgift Uamortisert estimatavvik Sum = balanseførtepensjonsmidler Brutto pensjonskostnad Avkastning på pensjonsmidler Arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnad Amortisering estimatavvik Sum = årets pensjonskostnad 109 mill -233 mill 182 mill 58 mill mill mill -114 mill 1047 mill 58 mill 275 mill -111 mill 35 mill 33 mill 233 mill Side 11

12 Vesentlige forhold innen regnskap og revisjon -driftsmidler Driftsmiddel - Nedskrivning Nedskrivning kan være aktuelt når driftsmidler ikke lenger brukes (selges, skrapes eller erstattes) og ved enkelte større bruksendringer HelseFørde har enkelte bygg hvor det er stilt spørsmål ved om balanseført verdi er høy i forhold til bruken av byggene. Dette gjelder blant annet sykehusbygg i Florø. Sykehusbyggetligger nå ute for salg med prisantydning på 24 MNOK. Bygget (inkl.tomten) er bokført med 22,8 mill i regnskapet. Dersom bygget fortsatt ikke er solgt ila 2012 anbefaler vi at det gjøres en fornyet vurdering av hva som er virkelig verdi Side 12

13 Vesentlige forhold innen regnskap og revisjon -skjønnsmessige avsetninger Enkelte regnskapsposter er beheftet med usikkerhet. Dette gjelder blant annet avsetninger som må baseres på skjønn. Anvendelse av beste estimat er i samsvar med regnskapsloven, men vi påpeker at endelig oppgjør eller senere revurderinger kan medfører resultateffekter i senere perioder. Tabellen nedenfor viser noen av de skjønnsmessige avsetningene som historisk har vært beregnet med stor grad av skjønn. Helse Førde har etter hvert fått bedre systemer for å måle grunnlaget for postene. Det er ikke store endringer i avsetningene Overført ferie -5 mill -6 mill -7 mill Overført avspassering -7 mill -7 mill -6 mill Pasientskade -2 mill -3 mill -3 mill Overlegepermisjon -20 mill -18 mill -14 mill Pasienttransport -11 mill -14 mill -12 mill Helse Førde får et betydelig antall regninger knyttet til pasienttransport gjennom året (Total kostnad for året er ca 93 mill.). Avsetning for pasienttransport per er avsatt på bakgrunn av erfaring fra tidligere år. Pr har Helse Førde gjort et estimat og avsatt 11 mill. Usikkerhet knyttet til estimatet. Side 13

14 Øvrige vesentlige forhold etter RS 260 Uenighet med ledelsen Vi plikter å informere om ev. uenighet med ledelsen om forhold som vesentlig kan påvirke regnskapet. Avdekkede feil Vi skal informere styret/ revisjonsutvalget om avdekkede feil, korrigerte eller ikke, som har eller kunne hatt vesentlig effekt på regnskapet. Vi har ikke hatt vanskeligheter i samarbeidet med ledelsen i gjennomføringen av revisjonen Vi har ingen områder hvor vi er uenige med ledelsen i deres vurderinger Ingen slike feil avdekket ved årets revisjon. Nummererte brev Ingen nummererte brev er sendt Side 14

15 Øvrige vesentlige forhold etter RS 260 Revisjonsberetning Vi planlegger å utstede en ren revisjonsberetning uten forbehold eller presiseringer så snart årsberetningen og endelig årsregnskap foreligger i undertegnet stand. Bekreftelse på uavhengighet Vi bekrefter at Ernst & Young er uavhengig av Helse Førde HF og at revisorlovens regler i tilknytning til uavhengighet er etterlevd. Vi mener det ikke foreligger forhold som er egnet til å svekke tilliten til oss som revisor for Helse Førde HF Side 15

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2010. Styremøte 13. april 2011

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2010. Styremøte 13. april 2011 Helse Vest RHF Styremøte 13. april 2011 Vassbotnen 11 Forus, NO-4313 Sandnes Postboks 8015, NO-4068 Stavanger Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf.: + 47 51 70 66 00 Fax: + 47 51 70 66 01 www.ey.no

Detaljer

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2012

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2012 Helse Vest RHF Oppsummering av revisjonen for 2012 Ernst & Young AS Vassbotnen 11a Forus, NO-4313 Sandnes Postboks 8015, NO-4068 Stavanger Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf.: + 47 51 70 66 00

Detaljer

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2013

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2013 Helse Vest RHF Oppsummering av revisjonen for 2013 Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Vassbotnen 11A Forus, NO-4313 Sandnes Postboks 8015, NO-4068 Stavanger Foretaksregisteret: NO 976 389 387

Detaljer

Helse Bergen HF. Oppsummering av revisjonen for 2014

Helse Bergen HF. Oppsummering av revisjonen for 2014 Helse Bergen HF Oppsummering av revisjonen for 2014 Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Vassbotnen 11A Forus, NO-4313 Sandnes Postboks 8015, NO-4068 Stavanger Foretaksregisteret: NO 976 389 387

Detaljer

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken :

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken : Økonomi Styresak 47 /08 Styresak revisjonsrapport 2007 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/2731 Dato: 05.08.2008 Trykt vedlegg: Revisjonsrapport fra Ernst & Young for regnskapsåret

Detaljer

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004 Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf.75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.11.2004 200300022-78 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 81-2004

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Høringsutkast. Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader

Høringsutkast. Endringer i NRS 6 Pensjonskostnader Høringsutkast Endringer i NRS 6 (Oktober 2012) Formål og omfang 1. Denne standarden omhandler regnskapsmessig behandling av pensjonskostnader. Som motytelse for sin arbeidsinnsats mottar de ansatte en

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsrapport 2014 Styrets beretning 2014 Bakgrunn Troll Forsikring AS ble stiftet den 8. mars 2007 og fikk Finanstilsynets tillatelse til å drive skadeforsikringsvirksomhet den 28. oktober 2011 under forutsetning

Detaljer

IFRS - Endring av regnskapsprinsipper

IFRS - Endring av regnskapsprinsipper IFRS - Endring av regnskapsprinsipper Klepp Sparebank (Overgangsdokument) Omarbeidede 2010 (urevidert) 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. De viktigste virkningene sammendrag... 3 3. Omarbeidelse av regnskapstall

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

- Resultatstyring ved hjelp av pensjoner i ikke-børsnoterte selskaper -

- Resultatstyring ved hjelp av pensjoner i ikke-børsnoterte selskaper - Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI - Resultatstyring ved hjelp av pensjoner i ikke-børsnoterte selskaper - Eksamenskode og navn: GRA 19203 Endelig masteroppgave Innleveringsdato: 1.09.2010 Veileder:

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader

Norsk RegnskapsStandard 6. Pensjonskostnader Norsk RegnskapsStandard 6 Pensjonskostnader (April 1994, revidert oktober 1995. Endelig NRS november 2000. Revidert november 2001, november 2002, november 2005, november 2007, juni 2008, desember 2009,

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager Tilskudd til ikke-kommunale barnehager - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706037 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...ii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og rammer...1 1.2 Problemstilling

Detaljer

2007 Årsberetning og regnskap

2007 Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2007 Bankens virksomhet drives i Lillesand kommune, og virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg formidler

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

VEAS og eierkommunene: Kraftavregning

VEAS og eierkommunene: Kraftavregning Side 1 av 11 Forvaltningsrevisjon Utført av Kommunerevisjon IKS VEAS og eierkommunene: Kraftavregning Formål: - Verifisere kraftavregningen og vurdere rapporteringsformen Område: Kraftavregning Kommune:

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

Helse og omsorg - økonomistyring

Helse og omsorg - økonomistyring Helse og omsorg - økonomistyring - Bamble kommune - Revisjonsrapport nr: 714 014 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...2

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår Årsberetning og regnskap 2013 115. forretningsår INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en lokalbank for Hjartdal, Notodden og Kongsberg som tilbyr hyggelig og kompetent service. Vårt mål

Detaljer

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012

VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 VERD BOLIGKREDITT AS Årsrapport 2012 Sparebanken Vest Haugesund Sparebank Spareskillingsbanken Skudenes & Aakra Sparebank Flekkefjord Sparebank Søgne & Greipstad Sparebank Lillesands Sparebank Luster Sparebank

Detaljer

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s 23 Bankens tillitsvalgte s 24 ÅRSBERETNING

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Internrevisjonsrapport nr 1/06 25.08.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 5 2.3 Omfang, avgrensing...

Detaljer

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34.

Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Veiledning om utøvelse av granskers rolle iht. Finansieringsvirksomhetsloven 2-34. Formålet med veiledningen Formålet med denne veiledningen er å bidra til en ensartet og konsistent praksis for utøvelsen

Detaljer