Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med."

Transkript

1 2. Sammendrag Revisor har i brev av 22. september 2011 til Oslo universitetssykehus HF redegjort for de forhold de ble kjent med under revisjonen av årsregnskapet for 2010 og som i henhold til revisorloven krever skriftlig rapportering fra revisor. Det vises også til den gjennomgang som ble foretatt av revisor i styremøte 31. mars d.å. I denne saken redegjøres det for oppfølging av de forhold revisor har tatt opp i sitt brev. 1. Administrerende direktørs vurdering Administrerende direktør legger stor vekt på at Oslo universitetssykehus HF holder høy standard på foretakets økonomistyring, regnskapsføring og at ansatte etterlever de regler som kreves for å forvalte foretakets og dermed samfunnets økonomiske verdier. Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med. 2. Faktagrunnlag Revisors brev omfatter følgende hoveddeler: I. Interrimsrevisjon Fokus på foretaksstyring og internkontroll II. Avleggelse av årsregnskapet III. Spesielt om enkelte regnskapsposter Selv om revisors brev først er mottatt i september har forholdene som omtales vært kjente, og det er jobbet med forbedringstiltak gjennom Nedenfor gis en oversikt over revisors merknader og de forbedringstiltak som det er arbeides med I. Interrimsrevisjon Fokus på foretaksstyring og internkontroll Anbefaling fra revisor 1. Et dokumentert og avklart ansvarsforhold mellom regnskap og klinikkene i forhold til dokumentasjon og oppfølging av de månedlige inntekts- og kostnadsperiodiseringene. 2. Skriftlige og enhetlige rutiner for lønn, innkjøp, driftsmidler, inntekter og øremerkede midler på tvers av alle klinikker og avdelinger, inkludert beskrivelse av nøkkelkontroller, arbeidsdeling og overvåking av kontrollene. Tiltak i foretaket En overordnet rolleavklaring mellom stab, klinikk og OSS Regnskap er utarbeidet i samarbeid med alle klinikker og arkivert i ehåndbok som en nivå 1-instruks Roller og ansvar i forbindelse med periodeslutt og rapportering. Hver klinikk har utarbeidet en sjekkliste for eget ansvarsområde til bruk ved månedsrapportering. Denne skal fortløpende vedlikeholdes og kobles med gjeldende rutiner og retningslinjer for den enkelte aktivitet. Regnskap har også detaljerte sjekklister for overordnet kontroll av regnskapet.

2 Oslo universitetssykehus HF styresak 115/2011 Side 2 av 5 3. Enhetlige rutiner og systemer for dokumentasjon av avstemminger og analyser av regnskapsposter. Regnskap utarbeider Regnskapsregler, et dokument som beskriver dokumentasjonskrav, kontobruk og gjeldende retningslinjer ved månedsrapportering. Oppdatert versjon av denne sendes til klinikkene i forkant av hver månedsrapportering, sammen med tidsfrister og detaljert rapporteringsplan. II. Avleggelse av årsregnskapet Anbefaling fra revisor 1. Revisor anbefaler at avstemminger og annen dokumentasjon kvalitetssikres før revisjonen starter Tiltak i foretaket Regnskap har gjennom 2011 hatt regnskapsmøter med et utvalg av klinikker etter hver månedsrapportering. Dette er med på å skape en tettere forståelse for hvilke dokumentasjonskrav som foreligger pr og har bidratt til en kompetanseoverføring på områder som var mangelfulle. I tillegg til rolleavklaringen, (ref del I, anbefalning 1) har dette bidratt til en tydeligere arbeidsfordeling. I forkant av oppstart revisjon 2011 går regnskap gjennom og kvalitetssikrer/gjør nødvendige avklaringer mot klinikk, for å sikre at nødvendig dokumentasjon foreligger til rett tid slik at revisjonen kan gjennomføres i henhold til plan. Foretaket har gitt revisor tilbakemeldinger på det som ble oppfattet som en for generell bestilling ved oppstart av revisjonen for Det har vært en dialog mellom regnskap og revisor for å få en bedre planlegging av gjennomføringen av årsoppgjørsprosessen for Revisor anbefaler at arbeidsdelingen mellom regnskap og klinikkene tydeliggjøres Se del I pkt 1. III. Spesielt om enkelte regnskapsposter

3 Oslo universitetssykehus HF styresak 115/2011 Side 3 av 5 Revisor har kommentert enkelte regnskapsposter. I tabellen under redegjøres for foretakets tiltak/vurdering på de punkter som krever oppfølging. Kommentar fra revisor Driftsmidler Det var problemer med å få utarbeidet en konsolidert anleggsmiddelnote for den samlede virksomheten. Varelager Revisor opplevde at foretaket ikke hadde tilstrekkelig rapporter på kapitaliserte balanseposter under anlegg under utførelse. Det var mangelfull dokumentasjon på bokført verdi på flere av lagrene. Gjennomføring av varetelling ble ikke gjennomført ifht instruks i alle tilfeller. Tiltak / vurdering Siden fusjon av anleggsregistret fra Aker, Ullevål og Rikshospitalet, har man forsøkt å benytte eksisterende rapporteringssystem FA (anleggsregister) i Oracle. Det har siden våren 2011 vært jobbet med nye rapporter i anleggsregistret, som skal tilpasses et fusjonert OUS. Testkjøring pr 31/ viser en betydelig bedring i dokumentasjons grunnlag og avstemning var det første året med OUS felles lager, med nye lageransvarlige og forkjellige retningslinjer. Det er i 2011 definert felles retningslinjer og rutiner rundt lagertelling, og samkjørt frister for telling som skal gjennomføres hvert tertial. Det ble gjennomført telling alle lager pr 31/ Regnskap har nå direkte kontakt med lageransvarlig pr klinikk. Gaver og øremerkede midler Det har gjennom 2010 vært mangelfull oppfølging og kontroll av prosjektregnskaper. Revisor opplever varierende forståelse av rutiner knyttet til behandling av øremerkede midler. Svakheter i rutiner knyttet til overvåking av prosesser knyttet til øremerkede midler. Regnskap har i 2011 i tillegg til fortløpende opprydning, gjennomført flere tiltak som i sum skal bedre fokus og felles forståelse for dette omfattende området. Det kan nevnes: LIS rapporter med alle detaljer og oppdatert prosjektsaldo på intranett. Klinikk organisering med prosjekt ansvarlig/koordinator. Regnskap har ryddet gavetilskudd i henhold til nye NRS retningslinjer. Regnskap har ryddet mindre prosjektsaldo for alle klinikker. Regnskap har satt på ressurser og jobber fortløpende med større prosjekt saldo i samråd med klinikk, som fortsatt har resultatansvar for egne prosjekt.

4 Oslo universitetssykehus HF styresak 115/2011 Side 4 av 5 Inntekter Lønn Innkjøp Vanskeligheter med å henføre DRGinntekter korrekt til de enkelte klinikker løpende gjennom året. Ikke mottatt tilfredsstillende avstemminger og forklaringer på de enkelte inntektspostene i form av avtaler eller annet kvalifiserbart underlag. Revisor opplevde i flere tilfeller at oppgavefordeling og grensesnitt gjerne er definert i inngåtte leveranseavtaler, men at ansvaret og den praktiske oppfølgingen kan være uklar. Grensesnitt og ansvarsdeling mellom Sykehuspartner og OUS bør gjennomgås. Tre forskjellige fakturabehandlingssystemer gjør det vanskelig å overvåke innkjøpsprosessen og nøkkelkontrollen med korrekt attestant og anviser overholdes. Revisor anbefaler at det innføres beløpsgrenser i systemet som velges for det fusjonerte foretaket. Det er avdekket flere brudd på protokollføring i forbindelse med offentlige anskaffelser. Gjennom dokumenter og møter med klinikk, er det presisert at resultat- og analyseansvaret for inntektene ligger på klinikk. I tillegg har regnskap ansatt (22/9) en inntektscontroller, som sammen med klinikk skal bidra til felles forståelse på overordnede avvik på inntektsområdet og ikke minst inn mot sentrale poster. For noen klinikker bidrar usikkerhet om intern DRGfordeling til ulik forståelsen av det samlede resultatet. Det arbeides med å gjennomføre en enhetlig registreringspraksis i hele foretaket. På området som ble avdekket rundt Sykehuspartners manglende oppfølgning av sykelønnsrefusjoner, har det vært en tett dialog med SP, OUS og NAV gjennom hele Det er fortsatt store beløp fra tidligere år som ikke er innbetalt, noe som SP og Nav jobber med og som OUS fortløpende vurderer som en regnskapsmessig tapsavsetning. OUS har startet prosjektet felles fakturaløsning som innebærer at OUS får et system når dette implementeres i Q1 eller Q2 i Prosjektet har måttet vente på oppstart i forhold til avgjørelsen rundt avvikling av NPSS fra HSØ. Foretaket har følgende nivå-1 prosedyrer innenfor innkjøpsområdet: 1)Bestilling av varer og tjenester fra eksterne leverandører, hvor formålet med prosedyren er å sikre god intern kontroll, at fullmaktstrukturen blir fulgt, at etiske retningslinjer for innkjøp og

5 Oslo universitetssykehus HF styresak 115/2011 Side 5 av 5 leverandørkontakt i Helse Sør-Øst etterleves, samt å unngå brudd på inngåtte rammeavtaler 2) Saksbehandling anskaffelser mindre enn eks mva, hvor hensikten med prosedyren er bla å sikre enhetlig gjennomføring av anskaffelser under eks. mva, å sikre sporbar dokumentasjon for disse anskaffelser, og å sikre at det føres anskaffelsesprotokoll for alle anskaffelser over eks. mva. 3) Innkjøpsdefinisjoner: som blant annet omtaler bruk av kjøpsprotokoll og oppsumerer anskaffelsesprosedyrer iht. gitte terskelverdier

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 9. desember 2009 Dato møte: 17. desember 2009 Saksbehandler: Vedlegg: Konstituert økonomidirektør Brev fra revisor 13. mars 2009 Brev fra revisor 16. mars

Detaljer

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken :

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken : Økonomi Styresak 47 /08 Styresak revisjonsrapport 2007 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/2731 Dato: 05.08.2008 Trykt vedlegg: Revisjonsrapport fra Ernst & Young for regnskapsåret

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 31.01.2013 kl.16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Ullevål Universitetsykehus HF

Ullevål Universitetsykehus HF Assurance and Advisory Business Services Ullevål Universitetsykehus HF Gjennomgang av anskaffelser i eiendomsavdelingen Vår rapport er ment for bruk av Ullevål Universitetssykehus HF internt for vurdering

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - Delprosjekt Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 1

Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - Delprosjekt Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 1 Internkontroll knyttet til byggeprosjekter og bygningsmessig vedlikehold - Delprosjekt Nordlandssykehuset HF somatikk Bodø, byggetrinn 1 Internrevisjonsrapport nr 02/08 15.04.08 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Helse Bergen HF. Oppsummering av revisjonen for 2014

Helse Bergen HF. Oppsummering av revisjonen for 2014 Helse Bergen HF Oppsummering av revisjonen for 2014 Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Vassbotnen 11A Forus, NO-4313 Sandnes Postboks 8015, NO-4068 Stavanger Foretaksregisteret: NO 976 389 387

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet beklager

Landbruks- og matdepartementet beklager Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2007 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Landbruks- og matdepartementet har ansvar for

Detaljer

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 07.11.2007 Rapport nr. 7/2007 Revisjonsperiode April-juni 2007 Virksomhet Rapportmottaker Kopi (av endelig

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Rapport Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Oslo, 13. januar 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SELSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS UTARBEIDET AV: 2014 Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... 4 1.0 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 8 1.2 AVGRENSNING...

Detaljer

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004 Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf.75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.11.2004 200300022-78 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 81-2004

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706027 2010 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...1 1.3 Avgrensing...2

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2010. Styremøte 13. april 2011

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2010. Styremøte 13. april 2011 Helse Vest RHF Styremøte 13. april 2011 Vassbotnen 11 Forus, NO-4313 Sandnes Postboks 8015, NO-4068 Stavanger Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf.: + 47 51 70 66 00 Fax: + 47 51 70 66 01 www.ey.no

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Dokument 3:4 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Gransking av Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune - Fase 2

Gransking av Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune - Fase 2 Gransking av Eiendomsforvaltningen i Bærum kommune - Fase 2 Granskingsrapport for Bærum kommunerevisjon - 18. april 2007 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Oppsummering fase 1... 5 3 Tiltak fra Rådmannen...

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets budsjett og regnskap for 2012 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning 2012 (nysaldert budsjett) Samlet bevilgning Regnskap Overført

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer