Mottak av gaver omfattes av Prosedyre for gaver og donasjoner til Oslo universitetssykehus HF.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mottak av gaver omfattes av Prosedyre for gaver og donasjoner til Oslo universitetssykehus HF."

Transkript

1 Dokument ID: Versjon: 0 Status: Godkjent Retningslinje Retningslinje for virksomhet (oppgaver) med særskilt finansiering Dokumentansvarlig: Anne Karlsen OUS Nivå 1 / Økonomi Godkjent av: Morten Reymert Godkjent fra: :40:20 1. Endringer siden forrige versjon Retningslinjen er ny. 2. Hensikt og omfang Oslo universitetssykehus sin virksomhet skal drives i henhold til de formål som fremgår av sykehusets vedtekter. Rammebetingelser besluttes av Helse Sør Øst RHF i foretaksmøtet i form av dokumentet Oppdrag og bestilling, i spesifikke vedtak og gjennom avtaler som sykehuset inngår. Retningslinjen har som formål å sikre god styring, gjennomføring og intern kontroll av oppgaver med særskilt ekstern finansiering. Med særskilt ekstern finansiering forstås finansiering som kun kan benyttes til gjennomføring av en eller flere spesifiserte oppgaver/virksomheter (for eksempel forskningsprosjekter), med eventuelle støttefunksjoner. Denne finansieringen skiller seg fra generelle inntekter som basisramme, DRG inntekter med videre, hvor de enkelte pengestrømmene ikke er knyttet i et en til en forhold til spesifiserte oppgaver. Figuren under gir en forenklet oversikt over finansieringen av Oslo universitetssykehus HF og hva som omfattes av denne retningslinjen: Avgrensning Inntekter fra salg av utstyr og tjenester reguleres av Fullmaktsinstruksen i Oslo universitetssykehus HF, fullmaktsområde for anskaffelse, leie og salg av varer, tjenester og utstyr. Mottak av gaver omfattes av Prosedyre for gaver og donasjoner til Oslo universitetssykehus HF. Oppdragsforskning som håndteres av Inven2 på vegne av sykehuset, i henhold til gjeldende avtale med Inven2, omfattes av retningslinje Forskningsfond i Inven2 AS. Avtaler og dokumentasjon Virksomhet med særskilt ekstern finansiering som utføres av Oslo universitetssykehus HFs ansatte, i foretakets lokaler og med bruk av foretakets infrastruktur er normalt sykehusets ansvar og skal være basert på avtaler mellom eksterne finansieringskilder og helseforetaket. De som gjennomfører oppgavene, er underlagt de bestemmelser som ellers gjelder for ansatte i helseforetaket. Det er ønskelig å stimulere til økt omfang av eksternt finansiert forskning. Alle avtaler skal imidlertid være relevante i forhold til foretakets ansvarsområde. Oppgaver med særskilt finansiering må ikke komme i konflikt med lovpålagte og instruerte oppgaver og heller ikke være av en slik karakter at de kan komme i konflikt med gjeldende lov og rett eller bidra negativt til foretakets omdømme. Oppgaver som medfører tiltak og/eller handlinger som er i strid med foretakets retningslinjer og lignende, skal ikke aksepteres. Avtaler som avviker fra Oslo universitetssykehus s standardavtaler og / eller er av spesiell karakter, skal legges frem for juridisk direktør. Søknader, tildelingsbrev/kontrakter, løpende prosjektrapporter og annen relevant dokumentasjon skal kunne gjenfinnes i sykehusets arkivsystem eller i andre databaser sykehuset kan få tilgang til ved behov (eksempelvis databaser/elektronisk søknads og rapporteringssystem i helseregionene, Helsedirektoratet, Norges forskningsråd etc). Oversikt over virksomhet med særskilt ekstern finansiering skal fremkomme av basisinformasjonsfilen (jfr pkt 4.2.4). Virksomhet med særskilt ekstern finansiering skal gjennomføres i henhold til avtale (eventuelt tildelingsbrev). Ved Utarbeidet av: Anne Karlsen Godkjent av: Morten Reymert Dokument Id: Versjon: 0 Side 1 av 5

2 eventuelle endringer i betingelsene skal leder for den aktuelle virksomhet vurdere om oppgaven fortsatt kan gjennomføres av Oslo universitetssykehus HF. Budsjettering Virksomhet med særskilt ekstern finansiering skal som hovedregel ha en totalbudsjettering der både øremerkede midler og eventuelle interne bidrag fra helseforetaket skal inngå. All virksomhet med særskilt ekstern finansiering som samtidig forutsetter delfinansiering fra sykehuset (egenandel), kan bare besluttes gjennomført i henhold til gjeldende budsjettfullmakter og skal planlegges driftsmessig på samme måte som klinikkens øvrige aktivitet. Ved budsjettering av eksternt finansiert virksomhet, skal følgende elementer inngå: Direkte kostnader til lønn inkludert sosiale kostnader. Årlig lønnsvekst skal dekkes av det enkelte oppdrag/prosjekt. Dette omfatter blant annet løpende ansiennitetsopprykk iht. overenskomst, minstelønnsjusteringer, generelle og individuelle tillegg gitt i årlige lønnsoppgjør. Kostnader til materiell og utstyr som anskaffes i forbindelse med prosjektet (aktiviteten). Dekningsbidrag etter gjeldende retningslinjer i Oslo universitetssykehus HF. Kostnad til revisjon og andre kostnader. Eventuell egenfinansiering/bidrag skal godkjennes av den som har budsjettfullmakt for aktuell klinikk/avdeling og den som har fullmakt til å godkjenne søknaden, og være innenfor gjeldende budsjett. Oppgaver med særskilt finansiering skal normalt avsluttes med en rapport til den som har finansiert virksomheten. Rapporten skal minimum omfatte en beskrivelse av hvordan oppgaven er gjennomført, samt regnskap. For forskning vil rapportering normalt følge de krav som den eksterne finansieringskilde stiller i henhold til inngått avtale eller bevilgningsbrev. 3. Ansvar Fullmakter for virksomhet med særskilt ekstern finansiering fremkommer av Fullmaktsinstruksen i Oslo universitetssykehus HF. Kun linjeleder har fullmakt til å treffe økonomiske disposisjoner på vegne av Oslo universitetssykehus HF. Prosjektleders oppgaver er knyttet til gjennomføring av prosjektet/aktiviteten og at midlene benyttes i overensstemmelse med de betingelser som ligger til grunn for bevilgningen. Det følger imidlertid ingen økonomiske fullmakter til rollen og oppgaven som prosjektleder. Økonomileder i klinikk har et selvstendig faglig ansvar for å følge opp at det er kontroll med økonomiske forutsetninger ved søknad om midler og i gjennomføring av virksomhet med særskilt ekstern finansiering. 4. Fremgangsmåte 4. Fremgangsmåte Under gis en nærmere beskrivelse av fremgangsmåte for utarbeidelse av søknad, gjennomføring og avslutning av virksomhet med særskilt finansiering. Fremgangsmåte er i hovedsak lik for eksternt finansiert forskning og andre oppgaver med særskilt finansiering. På enkelte områder er det imidlertid egne bestemmelser for eksternt finansiert forskning. Dette fremkommer av punktene under Søke om midler med tilhørende budsjett Prosjektleder utarbeider søknad, som skal godkjennes av leder med fullmakt, i henhold til Fullmaktsinstruksen i Oslo universitetssykehus HF. Ved søknad om midler til nye prosjekter skal det tas hensyn til gjeldende satser for dekningsbidrag og sosiale kostnader. Gjeldende maler for budsjettering skal som hovedregel benyttes. Forskningsstøtte i Oslo Sykehusservice (OSS) tilbyr rådgivning og hjelp til arbeidet med forskningsrelaterte søknader (EU, Forskningsrådet, Helse Sør Øst RHF og andre forskningskilder). For søknader som krever støttebrev fra egen institusjon, skal det tas kontakt med Forskningsstøtte, Avdeling for forskningsadministrasjon og biobank. Leder med fullmakt for prosjektet det søkes om er ansvarlig for at søknad er av god kvalitet og at de økonomiske forutsetninger er oppfylt. Økonomileder har ansvar for at det er kontroll med de økonomiske forutsetningene Oppstart Akseptere bevilgning / inngå avtale Utarbeidet av: Anne Karlsen Godkjent av: Morten Reymert Dokument Id: Versjon: 0 Side 2 av 5

3 Bekreftelse på aksept for gjennomføring av oppdrag og mottak av finansiering skal godkjennes på samme nivå som søknad om midler. For eksternt finansiert forskning gjelder følgende: Bevilgningsbrev og avtale med ekstern finansieringskilde skal kvalitetssikres og signeres av Forskningsstøtte, før søker kan takke ja til bevilgning. Ulike forskningskilder har forskjellige systemer for mottak av aksept: Elektronisk aksept og avtaleinngåelse med administrativt ansvarlig: EU, Forskningsrådet, Helse Sør Øst RHF, Kreftforeningen Aksept med svar per post: Helsedirektoratet Legater og stiftelser: Tildelingsbrev med eventuelle spesifikasjoner for bevilgningen I de tilfeller hvor den eksterne finansieringskilden krever at den som bekrefter tilskuddet har signaturrett (prokura) kan undertegning kun foretas av administrerende direktør eller styreleder. For øvrig gjelder ordinær fullmaktsstruktur Melding om opprettelse av prosjektnummer Prosjektleder kontakter økonomistab i klinikk for opprettelse av prosjektnummer. Økonomistab i klinikk sender utfylt skjema og kopi av tildelingsbrev til Regnskapsavdelingen Opprettelse av prosjektnummer Regnskap sender per e post prosjektets kilde og prosjektnummer til økonomileder i klinikk og for forskningsprosjekter kopi til Forskningsstøtte. Regnskap er ansvarlig for at nye prosjektnumre legges inn i relevante systemer (faktura, innkjøp og personal). Økonomileder i klinikk er ansvarlig for at det er etablert rutiner som sikrer at denne informasjonen videresendes til prosjektleder og eventuelle andre som skal benytte denne informasjonen. For å sikre riktig regnskapsføring skal følgende dimensjoner i kontostrengen alltid benyttes: Kostnadssted Kilde Prosjekt Arkivering og registrering av bevilgning All prosjektdokumentasjon (kontrakter, tildelingsbrev og lignende) lagres i ephorte. For eksternt finansiert forskning gjøres dette av Forskningsstøtte, med mindre dette er dokumentasjon som lagres i andre databaser sykehuset har tilgang til. I disse tilfelles skal det tas utskrift av relevant dokumentasjon for arkivering i ephorte. For øvrige oppgaver med øremerket finansiering er den enkelte prosjektleder ansvarlig for arkivering i ephorte. Forskningsstøtte er ansvarlig for å registrere eksternt finansiert virksomhet (forskningsprosjekter mv) i Basisinformasjonsfilen (denne er tilgjengelig fra regnskapsavdelingens intranettside). Basisinformasjonsfilen skal gi en fullstendig oversikt (prosjektkontering, bevilgningsbeløp, prosjektleder, prosjektperiode, finansieringskilde, ephortereferanse mv) over virksomhet med ekstern finansiering. Dette inkluderer informasjon om eventuelle unntak fra regler om dekningsbidrag. Forskningsstøtte er ansvarlig for oppdatering av basisinformasjonsfilen Gjennomføre oppdrag / forvalting av midler Linjeleder har hovedansvar for gjennomføring. I forskningsprosjekter med ekstern finansiering, vil prosjektleder normalt ha det daglige ansvaret for gjennomføring og at midlene benyttes i overensstemmelse med de betingelser som ligger til grunn for bevilgningen. Økonomiske fullmakter: Dersom prosjektleder ikke er linjeleder, har prosjektleder ikke økonomiske fullmakter, og bestilling av varer/tjenester og fakturabehandling, ansettelser mv skal håndteres av linjeledelsen. Regnskapsføring: Fullstendig kontostreng til prosjektet skal benyttes for riktig føring av kostnader og inntekter. Regler for belastning av internt dekningsbidrag fremkommer av retningslinje for Dekningsbidrag (overhead) ved eksternt finansierte prosjekter. I OUS LIS (ledelsesinformasjonssystem, tilgjengelig fra forsiden på Virksomhetsportalen) finnes prosjektrapport som viser regnskap for prosjekter. Økonomileder har ansvar for at prosjektledere informeres om gjeldende retningslinjer for virksomhet med særskilt ekstern finansiering og gi opplæring i bruk og forståelse av regnskapsrapporter i LIS. Prosjektledere som ikke har tilgang til Virksomhetsportalen må etterspørre informasjon om regnskap fra økonomistab i klinikk. Det skal løpende kontrolleres at regnskapet for prosjektet er korrekt og fullstendig, dvs. at alle kostnader og inntekter er inkludert. For lønn er det spesielt viktig å påse at aktuelle arbeidsforhold løpende konteres med riktig kilde og prosjekt. Dette innebærer at prosjektleder og linjeleder må forsikre seg om at bevilgninger faktisk blir tilført prosjektregnskapet, og Utarbeidet av: Anne Karlsen Godkjent av: Morten Reymert Dokument Id: Versjon: 0 Side 3 av 5

4 med riktig beløp. Bruk av midler skal løpende være i henhold til tildelingsbrev/avtale med finansieringskilden. Grunnlag for utfakturering må utarbeides hvis dette er nødvendig for å få utbetalt midler. Prosjektleder har ansvar for å følge opp at all innbetaling fra ekstern finansieringskilde blir bokført riktig. Ved tvil eller feil kontaktes økonomistab i egen klinikk, og alternativt aktuell finansieringskilde. Prosjektleder må varsle økonomileder dersom det er åpenbart manglende samsvar mellom reelt forbruk og det som fremkommer i rapportene. Fremdriftsrapportering: All virksomhet med særskilt ekstern finansiering skal gjennomføres innenfor tildelte midler. Prosjektleder og linjeleder er ansvarlig for både faglig og økonomisk rapportering til finansieringskilden. Linjeleder må sammen med prosjektleder løpende vurdere om prosjektet har tilstrekkelig finansiering og om nødvendig ta initiativ til å vurdere prosjektets ambisjonsnivå. Økonomileder skal signere regnskap ved årlig eller avsluttende rapportering, dersom signert regnskap er påkrevd. Tilsvarende gjelder for annen løpende regnskapsrapportering i forbindelse med forskningsprosjekter. For forskningsprosjekter med ekstern finansiering, vil prosjektleder normalt være den som utformer nødvendige rapporter på vegne av sykehuset. For forskningsprosjekter kan Forskningsstøtte hjelpe til med følgende: Spørsmål knyttet til regler og rutiner hos finansieringskilden Økonomisk rapportering i EU prosjekter Økonomirådgiver/ leder i klinikk kan kontaktes for hjelp til å hente ut økonomirapporter. Krav til timelister: For flere finansieringskilder (EU, Extrastiftelsen mv) kreves timelister for alle ansatte som arbeider på et prosjekt. Se link til mal for føring av arbeidstimer for eksternt finansierte prosjekter i pkt 6. Dersom timelister omfatter bruk av ansatte fra andre kostnadssteder skal kostnad omposteres til aktuelt prosjekt, slik at prosjektets totale kostnader fremkommer i regnskapet Avslutning av aktivitet Linjeleder har hovedansvar for avslutning av oppdrag og skal påse at det utarbeides rapport/regnskap for bruk av midler og nødvendig faglig rapportering. Når prosjektet er avsluttet må prosjektleder ta kontakt med økonomistab i klinikk. Prosjektleder og økonomistab går sammen gjennom prosjektets regnskap for å sikre at inntekter og kostnader er riktig belastet i regnskapet. Det skal utarbeides sluttrapport til den aktuelle finansieringskilden i henhold til krav angitt i bevilgningsbrev/avtale. For EU prosjekter gir Forskningsstøtte bistand til rapportering. 4.5 Tilbakebetaling til finansieringskilden av ubenyttede midler Dersom prosjektets sluttrapportering viser at det er ubenyttede midler etter prosjektavslutning, må det sjekkes hva som står om dette i tildelingsbrevet. Noen finansieringskilder har spesifisert i tildelingsbrevet at ubenyttede midler skal tilbakebetales. Normalt skal ubenyttede midler tilbakebetales. Tilbakebetaling skal godkjennes av klinikkens økonomileder. Prosjektleder tar kontakt med giver for å innhente givers kontonummer og annen informasjon giver trenger i forbindelse med innbetalingen. Dersom den aktuelle finansieringskilden ikke ønsker å få tilbake gjenværende midler, skal midlene inntektsføres på en enhet innenfor ordinær drift, som besluttes av linjeleder. Tilbakebetaling skjer enten ved at aktuell finansieringskilde sender faktura med korrekt beløp til foretaket eller ved at økonomistab i klinikk tar kontakt med Regnskapsavdelingen for tilbakebetaling. Dersom prosjektet har et overforbruk må linjeleder informeres om dette, og det må tas stilling til hvilken enhet i avdelingen som skal bære prosjektets økonomiske tap. Når prosjektets saldo er i null gir økonomistab i klinikk beskjed til Regnskapsavdelingen om at prosjektet skal avsluttes i økonomisystemet. Bestilling av eksternt revisjon Enkelte finansieringskilder stiller spesielle krav til dokumentasjon og/eller revisjon av prosjektregnskapene mv. Price Waterhouse Coopers (PwC) er revisor for Oslo universitetssykehus HF og reviderer også prosjektregnskaper. Dersom det kreves revisjon av et prosjektregnskap, ta kontakt med økonomistab i klinikk og for EU prosjekter Forskningsstøtte. 4.6 Internkontroll Som en del av arbeidet med internkontroll innenfor økonomiområdet vil det jevnlig gjennomføres kontrolltiltak for å sikre at retningslinjen følges. Utarbeidet av: Anne Karlsen Godkjent av: Morten Reymert Dokument Id: Versjon: 0 Side 4 av 5

5 5. Avvik eller dissens Ved registrerte avvik fra retningslinjen, har alle ansatte en plikt til å rapportere til nærmeste overordnede. Dette kan også meldes til Forskningsstøtte eller økonomileder. Avvik skal meldes i helseforetakets avvikssystem. 6. Referanser Dekningsbidrag (overhead) ved eksternt finansierte prosjekter Basisinformasjonsfilen Vedlegg Mal_timeliste_ekstern_finansierte_prosjekter fra EU og Extrastiftelsen Andre ehåndboksdokumenter Fullmaktsstruktur Budsjettering av øremerkede midler (ØM) Vedtekter for OUS HF Utarbeidet av: Anne Karlsen Godkjent av: Morten Reymert Dokument Id: Versjon: 0 Side 5 av 5

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Norges musikkhøgskole

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Norges musikkhøgskole Revidert versjon pr. september 2014 Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet ved Norges musikkhøgskole 1. Avgrensninger og definisjoner 1.1 Hjemmelsgrunnlag og iverksettelse NMHs retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole Revidert versjon pr. mai 2012 Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet ved Norges musikkhøgskole 1. Avgrensninger og definisjoner 1.1 Hjemmelsgrunnlag og iverksettelse NMHs retningslinjer

Detaljer

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Vilkårene som er en integrert del av Tilskuddsbrevet for prosjekter som støttes av CLIMITdemo programmet, gjelder fra 01.01.15 dersom

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

1. Endringer siden siste versjon. 2. Hensikt og omfang. 3. Ansvar. Instruks Forskningsinstruks. Oslo universitetssykehus HF

1. Endringer siden siste versjon. 2. Hensikt og omfang. 3. Ansvar. Instruks Forskningsinstruks. Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Dokument-ID: 60 Versjon: 0 Utarbeidet av: Stab FoU Instruks Forskningsinstruks Virksomhetsomfattende Godkjent av: Siri Hatlen Dato: 24.06.2010 Gyldig fra: 24.06.2010 Gyldig

Detaljer

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark

Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Interne retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Telemark Dato: 04.06.2014 1 1 Innledning Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er virksomhet som ikke

Detaljer

Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF

Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF Fullmakter ved Akershus universitetssykehus HF Gyldig fra: 1. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Relaterte dokumenter... 4 1.2. Fullmaktsene... 4 1.3. Etikk og habilitet... 6 1.4.

Detaljer

Styrking av økonomiforvaltningen av forskningsmidler

Styrking av økonomiforvaltningen av forskningsmidler Gjennomgang av forskningskonti Innovest AS Styrking av økonomiforvaltningen av forskningsmidler Høringsutkast Audit & Advisory Oktober 2014 1 Sammendrag Intensjonen med Innovest AS var å sikre mer og bedre

Detaljer

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK

INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR HØGSKOLEN I GJØVIK INTERN ØKONOMIINSTRUKS FOR - HØGSKOLEN I GJØVIK Vedtatt av høgskolestyret 14.06.2011 NNHOLD 1 INTERN ØKONOMIINSTRUKS... 3 1.1 Hovedregler for økonomiforvaltningen... 3 1.1.1 Innledning... 3 1.1.2 Myndighets-,

Detaljer

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013

BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 BUDSJETTFULLMAKTER OG INTERNKONTROLL 2013 Fastsatt av høgskoledirektør. Fullmaktene gjelder fra 1.1.2013 1. BUDSJETTSTRUKTUR... 2 2. BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET... 3 3. DELEGERT BUDSJETTANSVAR... 4 4.

Detaljer

Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning Veilederen utdyper enkelte sider ved reglementet. Det understrekes at i tillegg til

Detaljer

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud 1 (15) Opphavsmann ØKO, Agneta Davidsson Retningslinje Dokumentnummer Betekkning Dokumentansvarlig Gyldig fra Gyldig t o m Versjon Senest endret søko, Juel H. Rye 28-08-2009-1.0 20-08-2009 Retningslinjer

Detaljer

Prosjekthåndbok BOA. Økonomiavdelinga Oppdatert 10.06.2015

Prosjekthåndbok BOA. Økonomiavdelinga Oppdatert 10.06.2015 Prosjekthåndbok BOA Økonomiavdelinga Oppdatert 10.06.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 1 PROSJEKTSØKNAD OG BUDSJETT 4 1.1 GENERELLE BUDSJETTERINGSPRINSIPP 4 1.2 BEGRUNNELSE AV KLASSIFISERING OG EGENINNSATS 4

Detaljer

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks

Undergruppen for forskningsadministrasjon. 25. januar 2005. Appendiks Appendiks Gantt- diagram og kostnadsestimat som viser progresjonen i prosjektet... 25 Mandat... 27 Strateginotat om Avdeling for naturvitenskap... 29 Oversikt over Harmoniseringsarbeidsgruppens virke og

Detaljer

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF

Vedlegg. Rapport 1/2011. Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Vedlegg Rapport 1/2011 Revisjon av lønnsområdet ved Oslo universitetssykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.2.2011 Rapport nr. 1/2011 Revisjonsperiode Juni 2010 - november 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud

Retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved Høgskolen i Buskerud Retningslinje Opphavsmann Dokumentnummer Betekkning ØKO, Agneta Davidsson Dokumentansvarlig Gyldig fra Gyldig t o m Versjon Senest endret søko, Juel H. Rye 28-08-2009-1.0 20-08-2009 1 (15) Retningslinjer

Detaljer

Finansstrategi Helse Midt-Norge

Finansstrategi Helse Midt-Norge Finansstrategi Helse Midt-Norge 1 Gyldighet, endringslogg og definisjoner... 3 1.1 Gyldighet... 3 1.2 Endringslogg... 3 1.3 Definisjoner... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 4

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon

DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT. Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon DET KONGELIGE JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENT Hovedinstruks for økonomiforvaltningen og virksomhetsstyringen av Direktoratet for nødkommunikasjon Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med virkning

Detaljer

Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF www.pwc.no Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF ENDELIG 22. mai 2013 Click icon to add picture Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 1.1 OPPDRAGET... 2 1.2 RESULTAT AV VÅRE UNDERSØKELSER... 2 2 OM OPPDRAGET...

Detaljer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Dette reglement er utarbeidet med bakgrunn i departementets bestemmelser for universiteter

Detaljer

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED

FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED FYLKESKOMMUNENS DELTAGELSE I FORSKNINGSVIRKSOMHETEN VED SINTEF UNIMED INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 1 2. Innledning... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Mål... 3 3. SINTEF Unimed... 4 4. Gjennomføring...

Detaljer

Dette er en veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen).

Dette er en veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen). Veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene. Utenriksdepartementet har delegert oppgaven å forestå forvaltning av tilskuddsmidlene til

Detaljer

Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013

Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Regelverksspeil for endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten, kapittel 3, fastsatt av Finansdepartementet 18.9.2013 Henvisning til punkt og gjengivelse av tekst i bestemmelsene Kapittel 3 Felles

Detaljer

Kvalitetssikringshåndbok

Kvalitetssikringshåndbok Kvalitetssikringshåndbok for Ålvik vekst, Kvam KF Vedtatt av styret 27. april 2007 Rev. nr.: Kvalitetssikringshåndbok Godkj. av: Styret Dato: 27.04.07 INNHOLD FORORD...3 OVERSIKT OVER REVISJONER...4 1.

Detaljer

Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA)

Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) Reglement for Bidrags- og oppdragsaktivitet (BOA) ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen Vedtatt av kunst- og designhøgskolens styre 19. september 2012 Innholdsfortegnelse 1.1. STYRETS ANSVAR... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Samarbeidsavtale mellom Helse Nord RHF (helseregionen) og LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Samarbeidsavtale mellom (helseregionen) og Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi 1 Avtalen, formål og parter Oppdatert avtale 01.01.14 1.1 Felleserklæring Mål med avtalen I denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 6.

Detaljer

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig

Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no. Personvernombud. Sikkerhetsleder/ sikkerhetskoordinator Virksomhetens leder/ledelse Forskningsansvarlig Utgitt med støtte av: Norm for informasjonssikkerhet www.normen.no Personvernombud Støttedokument Faktaark nr. 35 Versjon: 2.1 Dato: 15.12.2010 Målgruppe Dette faktaarket er spesielt relevant for: Ansvar

Detaljer