År Grunnlag Punkter i handlingsplanen som ikke er sluttført ved oppfølging av iverksatte tiltak i helseforetaket pr desember 2008 i brev

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "År Grunnlag Punkter i handlingsplanen som ikke er sluttført ved oppfølging av iverksatte tiltak i helseforetaket pr desember 2008 i brev 06.02.09."

Transkript

1 REVISJONER Oppfølging av anbefalinger og svar Tema: Innkjøp rapportert 2007 handlingsplan 2008 Dato: For: Oslo universitetssykehus HF, Aker År Grunnlag Punkter i handlingsplanen som ikke er sluttført ved oppfølging av iverksatte tiltak i helseforetaket pr desember 2008 i brev Revisjonsrapport Styresak , , Brev fra helseforetaket ref 09/ Direkte sitat fra brev: Handlingsplanen inneholder tiltak for alle avvik funnet i internrevisjonen, noe som er avsjekket mot representanter for intern revisjonen i HSØ. Tiltakene er gruppert i tiltaksområder som følger: Holdninger og bevissthet Styring og kontroll Anbud og kontrakter Organisasjon Faktura Intern kontroll Bakgrunnsbilde stor ressursutskifting og presset ressurssituasjon i 2008 Daværende innkjøpssjef, sammen med 2-3 sentrale medarbeidere i innkjøpsavdelingen sluttet på AUS HF sommeren Innkjøperne ble erstattet av meget kompetente nyansatte, mens kvaliteten på innkjøpssjefskandidatene var såpass lite tilfredsstillende at Økonomi- og finansdirektør valgte å leie inn en konsulent med tidligere innkjøpserfaring fra Aker og Helse Sør-Øst som fungerende innkjøpssjef. Denne konsulenten har imidlertid ikke vært fristilt for Aker i mer enn 3 dager i uken. Status pr november 2009 i forhold til tiltak Ad s vurdering av om gjennomførte tiltak har medført forbedringer Aker identifiserte, med bakgrunn i resultatene av internrevisjonens arbeid, en rekke tiltak for å bedre på punktene som ble brakt opp. Tiltakene har, basert på stor gjennomtrekk både i avdelingen (spesielt på ledernivå), ikke blitt fulgt opp som forvetnet. De viktigste arbeidene som det har vært prioritert ressurser til, og som er fulgt opp over tid er: Varekatalog (sikre implementering av rette avtalevarer og priser og rydde ut gamle varer) Gjennomgå fullmaktshierarki,o g sikre implementering i systemet Implementering av to signaturer Elektronisk fakturascanning Den store utskiftingen har gjort at forankringen og kontinuiteten i arbeidet med forankring av denne handlingsplanen har blitt noe skadelidende. Side 1 av 7

2 Holdninger og bevissthet Hovedstadsprosessen har stjelt uforholdsmessig mye tid, noe som har gått til en viss grad på bekostning av bevistgjøring rundt holdninger og kultur i forhold til innkjøp. Et samlet ledermøte stiller seg bak at det er bare gjennom økt bevissthet for viktigheten av god intern kontroll og nytten av dette, at man kan få redusert avvik. Status handlingsplan har vært presentert ledergruppen ved sykehuset, og vil følges opp jevnlig. Innkjøpsavdelingens fremste verktøy i dette arbeidet har vært de obligatoriske kursene for alle som er blitt opprettet som rekvirenter eller godkjennere i Clockwork/Procurement, der vi også har adressert overordnede holdninger og bevissthet til innkjøp i tillegg til ren brukeropplæring i innkjøpsløsningen. I tillegg vil videreføring og utvikling av tidligere innkjøpssjefs kvartalsrapport, nå planlagt omarbeidet til tertialrapport med oppstart f.o.m. tredje tertial 2008, bidra til økt bevissthet og bedre holdninger i ledergruppen. Gjennomgående i revisjonsrapporten ble det påpekt at helseforetaket som helhet har hatt for liten bevissthet og fokus på risiko innenfor innkjøpsområdet. Det ble definert flere tiltakspunkter som skulle bedre dette, men tiltakene har ikke blitt fulgt opp systematisk over tid. Seminarer for ansatte og ledere i hver klinikk: Det har vært gjennomført ett lederkurs der innkjøp har vært deltagend og temaet innkjøp har vært på agendaen. Utarbeidelse og rapportering av nøkkeltall til ledelsen og styret, samt avviksoppfølging: Tertial-rapport og årsrapport er utarbeidet av innkjøpsavdelingen, men dette er ikke brukt aktivt inn mot ledergruppen ved sykehuset. Innkjøpsavdelingen jobber aktivt i alle sammenhenger med å øke bevissthet til regelverk og rutiner knyttet til innkjøp. Intranettsidene og EK benyttes til å spre informasjon om regelverk og rutiner. Innkjøpsavdelingen benyttes aktivt av alle Side 2 av 7

3 klinikker i forbindelse med små og store kjøp. Kurs i innkjøpssystemet gjennomføres jevnlig for alle med rekvirent eller godkjenningsfullmakt i innkjøpssystemet. Styring og kontroll Lukking av avvik i forhold til kjøp uten avtaler ligger sorterer under styring og kontroll, og det er jobbet mye på dette området. Det kan nevnes at Eiendomsdivisjonen og innkjøpsavdelingen har etablert nye kontrakter på 15 viktige områder. Laboratoriene, i samarbeid med innkjøpsavdelingen, har også etablert en hel del avtaler for å lukke avvikene avdekt der. Videre deltar Aker aktivt i store regionale innkjøpsprosjekter for nye, felles regionale avtaler innfor store medisinske forbruksvarekategorier. Disse vil få effekt fra og med februar Etter at disse nye, omfattende regionale avtalene er på plass vil innkjøpsavdelingen gjennom analysearbeid identifisere og prioritere eventuelle gjenstående områder uten god nok avtaledekning. Når det gjelder fullmakter er bruk av innkjøpssystem et viktig instrument til å sørge for at fullmaktsstrukturen blir fulgt. Procurement er rullet ut til hele sykehuset. Prinisipp om to involverte, i attestasjon og anvisning er lagt til grunn. Fullmaktprosjektet, ledet av Anne Karlsen, er iferd med å rydde opp og legge føringer for at (a) alle kjøp, også kjøp mot gyldige avtaler, må formelt godkjennes av en godkjenner (b) ingen rekvirent kan også være godkjenner for et og samme kostnadssted Internrevisjonen konkluderte med at intern kontroll på innkjøpsområdet ikke var tilfredsstillende. Retningslinjer og rutiner var etablert, men ble ikke etterlevd. Det ble definert en del tiltak for å stramme inn overholdelse av disse ved bedre overvåking og oppfølging av avvik. Revisjon av rutiner og kommunisering av rutiner: Retningslinjer og rutiner er kommunisert på EK og Intranett. I forbindelse med OUSsammenslåingsprossen er det en ny gjennomgang av rutiner og retningslinjer for å etablere felles rutiner og policys i OUS. Videreutvikling og innstramming i fullmaktsmatrisen: Fullmaktsstrukturen er gjennomgått i fullmaktsprosjektet, og ny fullmaktsstruktur er implementert i innkjøpssystemet. Prinsippet om to signaturer er også implementert i innkjøpssystemet og i fakturabehandling. Analyser og avviksbehandling: Tertialrapport og årsrapport er utarbeidet av Side 3 av 7

4 innkjøpsavdelingen, men er ikke benyttet til oppfølging av avvik i klinikkene. Rapportering på Innkjøpsområdet til RHFet fra andre tertial. Varekatalog: Innkjøpsavdelingen har jobbet aktivt med å implementere nye avtaler i innkjøpssystemet for å sikre at produkter kjøpes hos avtaleleverandører. Det er i tillegg gjort et omfattende arbeid med varekatalogen for å rydde bort gamle produkter som ikke lenger er på avtale. Anbud og kontrakter Fokus har vært på økt kvalitet i anbudsarbeidet, og man har revidert interne prosesser og etablert sjekklister for hele anbudsprosessen. Alle anbud som gjennomføres av innkjøpsavdelingen, gjennomføres i henhold til Lov om Offentlige Anskaffelser. Omfattende rapportering i forhold til saksmengde er også gjort tilgjengelig for ledelsen gjennom tertialrapporteringen. Rapportering annen tertial ble avlyst pga ressurssituasjon, mens tredje tertial 2008 vil bli rapportert. Lov om offentlige anskaffelser legger rammen for alt kjøp av varer og tjenester ved helseforetaket. Alle kjøp skal ha grunnlag i en avtale. Det ble definert tiltak for å stramme inn på hvordan anbud gjennomføres og hvordan kontrakter inngås og av hvem. Verifisering av kontrakter, dokumentasjonskrav for kontrakter og innkjøpsavdelingen skal være delaktig i alle anskaffelsessaker: Før alle kontrakter signeres skal de innom innkjøpsavdelingen for verifisering, og ingen kontrakter skal verifiseres uten at det foreligger nødvendig dokumentasjonskrav. I tillegg skal innkjøpsavdelingen involveres i alle anskaffelsessaker. I fullmatsmaterisen er Side 4 av 7

5 det definert roller og fullmakter i forhold til signering av avtaler og bestillinger. Avtaledekning: Sykehuset er i stor grad dekket av regionale og nasjonale avtaler, spesielt innen forbruksvarer, tjenester og andre fellesområder. I tillegg jobber innkjøpsavdelingene i Oslo universitetssykehusmed å inngå lokale avtaler for å forbedre avtaledekningen totalt sett for sykehuset. Anbudsprosess: Revidering av anbudsprosess og presentasjon for ledelsen. Dette tiltaket har ikke blitt fulgt opp. Alle anbud som gjennomføres av innkjøpsavdelingen gjennomføres ihht. LOA og FOA. Organisasjon Man har internt i Økonomi- og finansavdelingen startet et eget prosjekt for økt samhandling mellom avdelingene. Spesielt er dette viktig for å sikre god kvalitet i alle ledd av en innkjøpsprosess, fra behov oppstår helt til utbetaling er gjennomført. Behov for tiltak vil bli følgt opp som en del av elektronisk fakturascanningsprosjektet, for øvrig utsatt til etter årsoppgjøret Helseforetaket deltar aktivt inn mot de regionale innkjøpsprosessene. Hele 8 representanter er med i Medisinsk forbruksmateriell prosjektet på regionsnivå, og like mange på prosjektet for nye rammeavtaler for konsulenttjenester. Helseforetaket vurderte at det var behov for en vridning fra ordrebehandling til rådgivning og intern kontroll innenfor innkjøpsområdet. Følgende tiltak ble identifisert. Øke kapasitet: Økningen i kapasitet i innkjøpsavdelingen har vært midlertidig. Fra å være 8 personer i 2008 er innkjøpsavdelingen nå på 6 personer, hvorav en 60% stilling. Side 5 av 7

6 Etablere funksjon for controller-rolle, samt skille driftsoppgaver fra anbudsoppgaver. Controller-rollen er ikke iverksatt som planlagt på grunn av presset ressurs-situasjonen i innkjøpsavdelingen. Driftsoppgaver er skilt fra anbudsoppgaver. Utnytte samarbeid i regionen og nasjonalt: Innkjøpsavdelingen følger opp alle regionale og nasjonale anskaffelser med kommersielle ressurser og fagpersoner. Gjennomgang av oppgavefordeling i Økonomiog finansenheten for å sikre at enheten sammen monitorerer innkjøpsvirksomheten: Dette tiltaket har ikke blitt fulgt opp. Faktura intern kontroll Tiltakene er i hovedsak samlet i fakturaflytprosjektet som nevnt over, og vil følges opp som en del av dette prosjektet. For øvrig er også rutinen for søknad og opprettelse av nye leverandører strammet inn i løpet av Følgende tiltak ble identifisert: Reduksjon av leverandører og myndighet til å opprette nye leverandører: Følges kontinuerlig opp av innkjøpsavdelingen. Leverandører uten omsetning mot helseforetaket slettes jevnlig. Det er etablert rutine om å søke innkjøpsavdelingen om opprettelse av ny leverandør. Søknad om opprettelse av leverandør følges opp av innkjøpsavdelingen daglig. Attestasjon og anvisning: Fullmaktsstrukturen er gjennomgått i fullmaktsprosjektet, og ny fullmaktsstruktur er Side 6 av 7

7 implementert i innkjøpssystemet. Prinsippet om to signaturer er også implementert i innkjøpssystemet og i fakturabehandling. Kontroll av faktura opp mot avtale: Fakturascanning ble implementert i september 2009 og gir bedre mulighet til å kontrollere faktura mot avtale. Gjenstående aktiviteter og fokus for 2009 Fakturaflytprosjektet, utsatt til etter årsoppgjøret, vil ivareta store deler av de identifiserte tiltakene som ennå ikke er fullt gjennomført. I tillegg vil også Fullmaktsprosjektet, ledet av Anne Karlsen, supplere dette arbeidet. Faktisk iverksettelse av Innkjøpsavdelingens lenge planlagte rolle for controller og analyseansvarlig vil ytterligere bidra i riktig retning. Endelig er det rimelig å anta at forestående fusjon inn i Oslo universitetssykehus HF vil tilføre støttefunksjoner som bl.a. Innkjøp verdifull ekstra kompetanse og kapasitet til å ivareta sine overvåkings- og kontrollansvar på en enda bedre måte. Videre aktiviteter Helseforetaket er i en omstillingsprosess/sammenslåing med Rikshospitalet og Ullevål til Oslo universitetssykehus. Alle rutiner, policys, systemer, fullmakter og ansvarsområder gjennomgås i denne sammeheng, og beste praksis vil gjøres gjeldende for hele det nye helseforetaket. Side 7 av 7

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 07.11.2007 Rapport nr. 7/2007 Revisjonsperiode April-juni 2007 Virksomhet Rapportmottaker Kopi (av endelig

Detaljer

SAK NR 035 2015 RISIKOVURDERT STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK:

SAK NR 035 2015 RISIKOVURDERT STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.04.2015 SAK NR 035 2015 RISIKOVURDERT STATUS OG HANDLINGSPLAN FOR INNKJØP OG LOGISTIKK I SYKEHUSET INNLANDET HF Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar risikovurdert statusrapport

Detaljer

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010

Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Møtedato: 28. april 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne haug, 75 51 29 20 Dato: 16.4.2010 Styresak 48-2010 Oppfølging av internkontroll knyttet til bygningsmessig vedlikehold og byggeprosjekter i helseforetakene,

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 16.1.2009 Rapport nr. 1/2009 Revisjonsperiode September 2008-januar 2009 Virksomhet

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

INTERN KONTROLL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INNKJØPSOMRÅDET FORVALTNINGSREVISJON N R. 1700-1 /2007

INTERN KONTROLL NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE INNKJØPSOMRÅDET FORVALTNINGSREVISJON N R. 1700-1 /2007 INTERN KONTROLL INNKJØPSOMRÅDET NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE N R. 1700-1 /2007 FORVALTNINGSREVISJON INNHOLDSREGISTER 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunnen for prosjektet... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Revisjonsrapport Innkjøp Sykehuset Innlandet HF

Revisjonsrapport Innkjøp Sykehuset Innlandet HF Revisjonsrapport Innkjøp Sykehuset Innlandet HF Internrevisjonen Helse Øst RHF 14.9.2006 Side 1 av 12 Rapport nr. 9-2006 Revisjonsperiode Juni august 2006 Virksomhet Rapportmottaker Rapportavsender Oppdragsgiver

Detaljer

Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF www.pwc.no Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF ENDELIG 22. mai 2013 Click icon to add picture Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 1.1 OPPDRAGET... 2 1.2 RESULTAT AV VÅRE UNDERSØKELSER... 2 2 OM OPPDRAGET...

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

Prosjektrapport. Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest. Endringslogg Versjon Dato Endring Hvem?

Prosjektrapport. Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest. Endringslogg Versjon Dato Endring Hvem? Prosjekt Orkidè Rapport fra delprosjekt: Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest Prosjekteier: Herlof Nilssen Prosjektleder: Per Karlsen Dato for godkjenning av rapporten:

Detaljer

Bakgrunn... 3 Sammendrag... 4 Målområder... 5 Prosjekter... 13 Investeringssaker... 13

Bakgrunn... 3 Sammendrag... 4 Målområder... 5 Prosjekter... 13 Investeringssaker... 13 Innkjøpsvirksomheten i Sykehuset Innlandet HF Tertialrapport for 2. tertial 2014 Status pr 31.8.2014 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Sammendrag... 4 Målområder... 5 Prosjekter... 13 Investeringssaker...

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 3 Oppsummering av revisjonsområdet ressursstyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord

Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Direktøren Styresak 14-2015 Kategoristyring av innkjøp i Helse Nord Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2015/382 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Organisasjonsplan

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med.

Administrerende direktør vil følge opp de anbefalingene som revisor har kommet med. 2. Sammendrag Revisor har i brev av 22. september 2011 til Oslo universitetssykehus HF redegjort for de forhold de ble kjent med under revisjonen av årsregnskapet for 2010 og som i henhold til revisorloven

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Direktør for pasientsikkerhet og kvalitet Vedlegg: 1. Risikovurdering med tiltaksplaner etter 1.tertial 2015 2. Utvalgte områder

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 31.01.2013 kl.16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen»

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» Rapport fra e-handelsprosjektet for Hadelandskommunene «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» 01.04.2015 INNHOLD Innhold... 2 Sammendrag... 3 Bakgrunnsinformasjon... 4 1 Interessenter og rammevilkår...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Rapport Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Oslo, 13. januar 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Ledelsens gjennomgåelse Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Dato: Dato: Tore Prestegard Administrerende direktør Anne Katrin Haga Kvalitetsdirektør Overordna

Detaljer