Ullevål Universitetsykehus HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ullevål Universitetsykehus HF"

Transkript

1 Assurance and Advisory Business Services Ullevål Universitetsykehus HF Gjennomgang av anskaffelser i eiendomsavdelingen Vår rapport er ment for bruk av Ullevål Universitetssykehus HF internt for vurdering av anskaffelser i eiendomsavdelingen, og annen bruk av rapporten kan ikke medføre noe ansvar for Ernst & Young AS. Vi viser for øvrig til avtalte ansvarsbegrensninger.

2 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Funn og anbefalinger Offentlig regelverk Internkontroll Intern kommunikasjon 2

3 1.0 Innledning Ernst & Young AS har fått i oppdrag fra Ullevål Universitetssykehus HF å gjennomføre en gjennomgang av innkjøp knyttet til utvalgte prosjekter i eiendomsavdelingen i perioden etter 1. august Oppdraget har pågått i perioden fra 26. august til 28. september 2004 og har kun omfattet gjennomgang og initielle vurderinger av dokumentasjon som er gjort tilgjengelig av sykehusets eiendoms- og økonomiavdelinger samt informasjon mottatt i forbindelse med intervjuer av nøkkelpersoner i eiendomsavdelingen. Vi har i gjennomgangen hatt tilgang til nøkkelpersoner hos Ullevål Universitetssykehus og eksterne prosjektledere, men ikke til sykehusets eiendomssjef eller nøkkelpersoner hos valgte entreprenører. Vi vil presisere at dette i kombinasjon med tidsfaktoren kan medføre at vi ikke har fått tilgang til informasjon som kunne ha medført andre observasjoner enn det som fremgår av vår rapport. Formålet med denne rapporten er å gi en overordnet oppsummering over våre funn og anbefalinger knyttet til disse. Formålet med oppdraget er å kartlegge omfanget av og former for brudd på forskriften om offentlige anskaffelser og interne retningslinjer. Videre å analysere hva som kan ha vært årsakene til at det evt. har oppstått brudd på forskriften og interne retningslinjer, samt å gjennomgå annen relevant informasjon som kan belyse anskaffelsesrutiner i de utvalgte prosjektene. 3

4 1.1 Arbeidsmetode og dokumentasjon Arbeidsmetode Observasjoner omtalt i denne rapporten er basert på gjennomgang av rapporter fra regnskapssystemet (Agresso), regnskapsbilag, avtaler i arkivene, elektroniske arkiver, DOFFIN-databasen og informasjon mottatt i møter. Dokumentasjon Følgende kilder har blitt benyttet ved vår gjennomgang: Regnskapsbilag Prosjektarkiver Øvrig dokumentasjon mottatt fra eksterne prosjektledere Skriftlig dokumentasjon funnet i eiendomsavdelingen Søk i Brønnøysundregistrene Søk i Dun & Bradstreet Søk i Creditinform Dokumentasjon mottatt fra Oslo Skifterett og Byskriverembete Dokumentasjon mottatt fra bostyrer i enkelte selskaper som har vært gjenstand for våre undersøkelser Gjennomførte møter I forbindelse med gjennomgangen har vi vært i kontakt med eller avholdt møter med sentrale personer ved UUS, prosjektledere ved eiendomsavdelingen, samt eksterne innleide prosjektledere. Avgrensning Vår gjennomgang har fokusert på innkjøpsprosessen knyttet til prosjektene, og ikke den løpende prosjektstyringen. 4

5 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Funn og anbefalinger Offentlig regelverk Internkontroll Intern kommunikasjon 5

6 2.0 Sammendrag Det er identifisert totalt 56 prosjekter for perioden 1. august 2003 til 2. september 2004 med en total omsetningsverdi på MNOK 205. Vi har gjennomgått 32 prosjekter, som tilsvarer ca 85% av omsetningsverdien for de 56 prosjektene. Stikkprøvetester av bilag har identifisert svært få avvik med hensyn på attestasjon av prosjektleder og anvisning av en overordnet. Interne retningslinjer på dette området er således i det alt vesentlige fulgt. Vår gjennomgang har ikke gitt holdepunkter for å hevde at ansatte ved UUS har begått uregelmessigheter med personlig vinnings hensikt. Det er imidlertid notert et tilfelle hvor sluttoppgjør er utbetalt til et annet selskap enn kontraktspart. Dette forholdet er politianmeldt av Ullevål Universitetssykehus. I tillegg har vi funnet et tilfelle hvor en faktura er bokført og betalt to ganger. Vi har fått opplyst at denne dobbeltbetalingen nylig har blitt motregnet mot annen faktura fra samme leverandør. Det offentlige reglementet er fulgt for 19 av 32 gjennomgåtte prosjekter Konkurransegrunnlag er identifisert for 24 av 32 prosjekter. Anbudsprotokoll eller en annen form for dokumentasjon for vurdering og valg av leverandør er benyttet for 17 av de 32 prosjektene. Vi har identifisert skriftlig avtale for hovedentreprisen for 20 av 32 prosjekter. Vi har blitt informert om at flere prosjekter har vært gjennomført som hastesaker som følge av hensynet til liv og helse. Vi har imidlertid ikke funnet dette begrunnet og dokumentert i prosjektdokumentasjonen. Prosjektene er derfor klassifisert i kategorien brudd på regelverket. 6

7 2.0 Sammendrag, forts. Det er benyttet eksterne prosjektledere i 21 av 32 gjennomgåtte prosjekter. De fleste av disse oppdragene er gjennomført av en av to ulike prosjektledere som man høsten 2003 etablerte rammeavtaler med. Rammeavtalen for ekstern prosjektledelse ble ikke utlyst offentlig av eiendomssjefen. Det er i svært liten grad gjennomført og dokumentert kredittvurderinger, hvilket er et krav i henhold til regelverket. Vi er imidlertid ikke kjent med at manglende kredittvurderinger har medført noe økonomisk tap for Ullevål. (Det har dog heller ikke vært et selvstendig formål å undersøke dette.) Det foreligger systemer og rutiner for gjennomføring av anskaffelser i tråd med de offentlige anskaffelsesreglene. Disse er imidlertid ikke fulgt i eiendomsavdelingen. Avvikene som er identifisert i eiendomsavdelingen representerer således brudd på interne rutiner. Vi har identifisert tilfeller der ansatte ved eiendomsavdelingen internt har forsøkt å gi uttrykk for at innkjøpsreglementet ikke blir fulgt, uten å nå frem i avdelingen. Vi har avdekket mangler knyttet til arkiverings- og dokumentasjonsrutinene for prosjektene. 7

8 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Funn og anbefalinger Offentlig regelverk Internkontroll Intern kommunikasjon 8

9 3.0 Offentlig regelverk Lov og forskrift om offentlige anskaffelser EIENDOMSAVDELINGEN Utvalgte prosjekter Omsetning TESTING Utlyst anbud Konkurransegrunnlag Protokoll Avtale Regelverk fulgt KONKLUSJON Ufullstendig/ mindre Brudd på brudd regelverk Antall identifiserte prosjekter 56 MNOK 205 Antall prosjekter gjennomgått 32 MNOK 177(85%) Antall hovedentrepriser Herav benyttet ekstern prosjektledelse Funn Det er identifisert totalt 56 prosjekter for perioden 1. august 2003 til 2. september Antall prosjekter er basert på tre ulike kilder som ikke er enhetlige. Vi har gjennomgått 32 prosjekter, som tilsvarer ca 85% av omsetningsverdien for de 56 prosjektene. Det er i 21 av 32 prosjekter benyttet eksterne prosjektledere i eiendomsavdelingen. Ingen av prosjektlederoppdragene er utlyst offentlig. 12 av 32 prosjekter er inngått gjennom utlysning og anbudskonkurranse, og ytterligere syv leveranser er under kr Konkurransegrunnlag er ikke identifisert for 8 av prosjektene. Anbudsprotokoll er ikke identifisert for 15 av prosjektene. Vi har ikke identifisert skriftlig avtale for hovedentreprisen for 12 av prosjektene For flere prosjekter har vi fått muntlig opplyst at prosjektet ble definert som hastesak og at offentlig utlysning dermed kunne utelates. Vi har imidlertid ikke funnet slik begrunnelse forklart og dokumentert i prosjektdokumentasjonen. Våre anbefalinger Det bør vurderes å innføre løpende oversikter over prosjekter der blant annet følgende informasjon fremgår: Planlagt/faktisk start-/sluttidspunkt Budsjett / faktiske påløpte kostnader/investeringer Ansvarlig prosjektleder Etter vår vurdering kan det være nyttig at slike prosjektoversikter inngår i ledelsesrapporteringen Vi er gjort kjent med at Ullevål har utarbeidet en standardisert mal for anbudsprotokoll. Vi anbefaler at denne også tas i bruk i eiendomsavdelingen. 9

10 3.1 Offentlig regelverk Rammeavtaler OMFANGET AV EKSTERN PROSJEKTLEDELSE HAR ØKT BETYDELIG SIDEN RAMMEAVTALER FOR PROSJEKTLEDERE ER INNGÅTT UTEN AT DISSE ER UTLYST OFFENTLIG. Funn Det er etablert rammeavtaler med entreprenører innenfor ulike fagområder. Rammeavtalene er utlyst offentlig. Avtalene er begrenset til kontrakter under kr Vi har imidlertid identifisert flere prosjekter der disse entreprenørene benyttes ved oppdrag over kr , uten offentlig utlysning. De fleste prosjektlederoppdragene i prosjektene vi har gjennomgått, er utført av to ulike leverandører (en leverandør per prosjekt). I oktober 2003 inngikk eiendomssjefen rammeavtaler med disse to selskapene uten at rammeavtalen ble utlyst offentlig. De to leverandørene har fakturert Ullevål for henholdsvis omlag MNOK 3 og MNOK 9 Våre anbefalinger Alle rammeavtaler må utlyses offentlig. 10

11 3.2 Offentlig regelverk Kredittvurdering DET ER I SVÆRT LITEN GRAD GJENNOMFØRT OG DOKUMENTERT KREDITTVURDERINGER. DET ER OGSÅ NOTERT ET TILFELLE HVOR SLUTTOPPGJØR ER UTBETALT TIL ET ANNET SELSKAP ENN KONTRAKTSPART Funn Innhenting av regnskap, skatteattest og HMS erklæring for tilbyderne er gjennomgående mangelfull. Fullstendige kredittvurderinger er dermed ikke gjennomført. Manglende kredittvurderinger er i strid med de offentlige anskaffelsesreglene. Vi er imidlertid ikke kjent med at UUS har lidt noe økonomisk tap som følge av manglende kredittvurderinger. Det er identifisert et tilfelle hvor en entreprenør (Akron AS) er faset ut/avviklet begrunnet med dennes økonomiske problemer. Sluttoppgjør knyttet til Akrons leveranser ble utbetalt i september 2003 til et annet selskap enn kontraktspartner. Akron AS ble slått konkurs i november Etter avvikling av avtale med Akron AS ble ny entreprenør hentet inn uten noen form for anbudskonkurranse eller kredittvurdering. Den nye entreprenøren (BE Entreprenør AS) hadde i følge regnskapet for 2002 negativ egenkapital, anmerkninger i revisjonsberetning og liten eller ingen aktivitet. BE Entreprenør AS har fakturert for om lag MNOK 20 siden september Våre anbefalinger Regler om kredittvurdering ihht det offentlige anskaffelsesreglementet må følges ved innhenting av tilbud. Kredittvurderinger bør gjennomføres og dokumenteres før valg av leverandør er foretatt. 11

12 3.3 Internkontroll Interne retningslinjer DET ER IDENTIFISERT SVÆRT FÅ AVVIK FRA RETNINGSLINJER FOR ATTESTASJON OG ANVISNING, MENS DET ER IDENTIFISERT AVVIK MELLOM PROSJEKTREGNSKAPET SOM BENYTTES FOR PROSJEKTSTYRING OG REGNSKAPSSYSTEMET AGRESSO. Funn Stikkprøvetester av bilag har identifisert lite avvik med hensyn på attestasjon av prosjektleder og anvisning av en overordnet. Interne retningslinjer på dette området er således i all hovedsak etterlevd. Det er identifisert omposteringer der kostnader er overført fra ett prosjekt til et annet, uten at dette er attestert av prosjektleder. Det er identifisert kostnader som er belastet prosjekt i Agresso, men ikke i prosjektleders skyggeregnskap som benyttes for styring av prosjektet. Det er funnet et tilfelle hvor en faktura har blitt kostnadsført to ganger, og betalt to ganger. Det er identifisert leverandører som er registrert med flere leverandørnumre i leverandørreskontro. Dette representerer en større risiko for at dobbelfakturering ikke avdekkes. Våre anbefalinger Interne rutiner for attestasjon og anvisning bør sikre at alle kostnader som belastes et prosjekt blir attestert av prosjektleder uavhengig av om det er snakk om en leverandørfaktura eller ompostering. Det bør vurderes å ta i bruk rapportgenerator i regnskapssystemet for økonomisk oppfølging av prosjekter fremfor å benytte skyggeregnskaper. Dersom dette ikke er mulig bør det implementeres rutiner for avstemming av hovedbok og skyggeregnskaper som benyttes i den løpende prosjektstyringen Det bør gjennomføres en opprydning og vasking av leverandørreskontro, og etableres rutiner for løpende oppfølging av denne. 12

13 3.4 Internkontroll Arkivering ARKIVERINGSRUTINER I EIENDOMSAVDELINGEN BØR FORBEDRES. Funn Det synes ikke å være utarbeidet rutiner for hvor og hvordan ulike avtaler og dokumentasjon for øvrig skal arkiveres innenfor eiendomsavdelingen. Eksempelvis ble to av tilbudene på psykiatribygget ikke funnet på Ullevål, men ble faxet til Ullevål fra leverandørene i forbindelse med vår gjennomgang. Det har tatt oss mye tid å finne frem gjeldende rammeavtaler, da ingen visste hvor disse befant seg. Avtalene ble funnet på et sentralt arkiv ved Ullevål. Gjeldende avtaler (rammeavtaler med mer) er dermed ikke samlet på ett sted tilgjengelig for alle det er relevant for. Store deler av dokumentasjonen (tilbud, anbudsprotokoll, avtaler osv.) knyttet til prosjektene er ikke arkivert hos UUS, men oppbevares hos innleide eksterne prosjektledere. Dette gjelder også for avsluttede prosjekter. Våre anbefalinger Retningslinjer for arkivering av avtaler og dokumentasjon for øvrig bør utarbeides. Gjeldende avtaler som er relevante for de ansatte i eiendomsavdelingen bør arkiveres slik at disse er tilgjengelig, ikke bare på et sentralt arkiv. Alle rammeavtaler må utlyses offentlig. Prosjektdokumentasjonen generelt, og dokumentasjon av anbudsprosessen spesielt bør oppbevares tilgjengelig ved UUS. 13

14 3.5 Internkontroll Standardisering av dokumentasjon DOKUMENTASJON AV PROSJEKTENE VED EIENDOMSAVDELINGEN ER IKKE STANDARDISERT Funn Hvilken type dokumentasjon og hvordan dette er arkivert varierte mye mellom de ulike prosjektene. Etter vår oppfatning representerer dette en risiko for at prosjektdokumentasjonen er ufullstendig. Videre medfører dette at prosjektoppfølgingen blir svært personavhengig, og at det er utfordrende å gjennomføre etterkontroller av prosjektdokumentasjonen. UUS utarbeidet i april 2004 en mal for anbudsprotokoll. Vi har imidlertid ikke registrert at denne malen er tatt i bruk ved noen av de gjennomgåtte prosjektene i eiendomsavdelingen. Våre anbefalinger Vi anbefaler at de rutiner, maler og sjekklister for prosjektdokumentasjon som er utarbeidet tas i bruk umiddelbart. Dette vil etter vår oppfatning sikre at alle vurderinger og beslutninger som skal gjennomføres blir dokumentert. Videre vil et standardisert opplegg gjøre det enklere å gjennomføre kontroller og eventuelt overføre prosjekter mellom prosjektledere ved behov. En standardisering av dokumentasjonen vil også medføre en mer effektiv prosjektledelse. 14

15 3.6 Intern kommunikasjon DET ER IDENTIFISERT TILFELLER DER ANSATTE HAR PRØVD Å GI UTTRYKK FOR KRITIKKVERDIGE FORHOLD, UTEN Å NÅ FREM Funn Vi har identifisert tilfeller der ansatte ved eiendomsavdelingen har forsøkt å gi uttrykk for at innkjøpsreglementet ikke blir fulgt, uten å nå frem. Våre anbefalinger Det bør vurderes å etablere en intern kommunikasjonskanal der forhold kan kommuniseres dersom man ikke når frem via tjenestevei. 15

16 ERNST & YOUNG AS

Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF

Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF www.pwc.no Utvidet revisjon av Akershus universitetssykehus HF ENDELIG 22. mai 2013 Click icon to add picture Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 1.1 OPPDRAGET... 2 1.2 RESULTAT AV VÅRE UNDERSØKELSER... 2 2 OM OPPDRAGET...

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Rapport Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Oslo, 13. januar 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten Aker universitetssykehus HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 07.11.2007 Rapport nr. 7/2007 Revisjonsperiode April-juni 2007 Virksomhet Rapportmottaker Kopi (av endelig

Detaljer

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken :

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken : Økonomi Styresak 47 /08 Styresak revisjonsrapport 2007 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/2731 Dato: 05.08.2008 Trykt vedlegg: Revisjonsrapport fra Ernst & Young for regnskapsåret

Detaljer

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten ved Sykehusprosjektet Nye Ahus

Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten ved Sykehusprosjektet Nye Ahus Rapport Revisjon av innkjøpsvirksomheten ved Sykehusprosjektet Nye Ahus Internrevisjonen Helse Sør-Øst 08.09.2007 Rapport nr. 6/2007 Revisjonsperiode Mai-juli 2007 Virksomhet Rapportmottaker Kopi (av endelig

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet

Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av internkontroll på anskaffelsesområdet i Statens vegvesen Dokument 3:4 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte.

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte. Rapport til Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester 11 februar 2009 Deloitte. Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester

Detaljer

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring

Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring Internrevisjonsrapport nr 1/06 25.08.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 5 2.3 Omfang, avgrensing...

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Bruk av konsulenttjenester

Bruk av konsulenttjenester Skien kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 020 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag......iii 1 Innledning......1 1.1 Bakgrunn......1 1.2 Problemstillinger......1 1.3 Avgrensing....1 2 Metode og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 5. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Konsulentbruk i Kristiansand kommune

Konsulentbruk i Kristiansand kommune Rapport til Kontrollutvalget i Kristiansand kommune Konsulentbruk i Kristiansand kommune Delrapport 1 Forvaltningsrevisjon April 2014 Sammendrag 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Kristiansand kommune vedtok

Detaljer

Helse Bergen HF. Oppsummering av revisjonen for 2014

Helse Bergen HF. Oppsummering av revisjonen for 2014 Helse Bergen HF Oppsummering av revisjonen for 2014 Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Vassbotnen 11A Forus, NO-4313 Sandnes Postboks 8015, NO-4068 Stavanger Foretaksregisteret: NO 976 389 387

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2010. Styremøte 13. april 2011

Helse Vest RHF. Oppsummering av revisjonen for 2010. Styremøte 13. april 2011 Helse Vest RHF Styremøte 13. april 2011 Vassbotnen 11 Forus, NO-4313 Sandnes Postboks 8015, NO-4068 Stavanger Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA Tlf.: + 47 51 70 66 00 Fax: + 47 51 70 66 01 www.ey.no

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter

Detaljer

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF Oslo kommune Rapport 12/2010 2 0 1 0 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF - integritet og verdiskaping Rapport 12/2010 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2010

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer