Fremtidens sykehusløsning for innbyggere

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere"

Transkript

1 Fremtidens sykehusløsning for innbyggere

2 Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste Vestre Viken-administrasjonens vurderinger 5. Hva skjer når? 6. Informasjon og høring

3 Vestre Viken ett av 7 sykehusområder i Helse Sør-Øst Helseforetak: 3

4

5 Om helseforetaket Etablert 1. juli 2009 Sykehus- og spesialisthelsetjenester til mennesker i 26 kommuner i 4 fylker 8 klinikker ansatte 7,3 mrd. kr til drift i 2013, og 231 mill. kr til årlige investeringer 5

6 Psykisk helse og rus, prehospitale tjenester Klinikk for psykisk helse og rus: den største klinikken med 10 avdelinger fordelt på en rekke behandlingssteder i regionen Klinikk for prehospitale tjenester: medisinsk nødsentral (AMK), ambulansetjeneste med 17 stasjoner, luftambulanse og pasientreiser

7 Somatisk aktivitet 2012

8 Hva har vi oppnådd? Overføring av pasientstrømmer fra Oslo og Ahus til Vestre Viken Mer robust fagmiljø og organisasjon Økt pasientbehandling og bedre kvalitetssystem Felles rutiner og IKT-systemer Bedre økonomikontroll Avtaleverk med kommunene

9 Behandlingsaktivitet per årsverk DRG-poeng DRG-produktivitet per brutto månedsverk somatikk ,83 1,85 1,40 1,47 1,04 0,95 1,98 1,91 1,66 1,55 1,84 1,83 1,83 1,89 1,93 1,76 1,87 1,97 1,67 1,68 0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk HiÅ somatikk (budsjett)

10 Vi bygger for fremtiden - Vestre Viken mot 2040

11 Vestre Viken i 2025 og 2040 Folketallet øker med 17 % fram mot 2025 og 30 % fram mot 2040 Aldersgruppen over 67 år øker med 42 % fram mot 2025 og 100 % fram mot 2040

12 Befolkningen i Vestre Viken sykehusområde

13 Befolkningsvekst per kommune mot 2025

14 Utviklingstrekk og føringer Egendekning øker fra 71 til 80 % Samhandlingsreformen gir gevinst på 10 % Effektiviseringsgevinst på 5 % Mer dag- og poliklinisk behandling De distriktspsykiatriske sentrene (DPS) skal styrkes

15 Behov for sykehustjenester Behovet for sykehustjenester i Vestre Viken øker med: 30 % fram mot % fram mot 2040

16 Utviklingsplanen Visjon: Et robust og fremtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken

17 Mål for utviklingsplanen Sikre kvalitet i helsetjenestene på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå Være et attraktivt sykehus med god tilgjengelighet for pasienter, pårørende og ansatte Ha gode behandlingskjeder for akutt og planlagt behandling Samlokalisere sykehuspsykiatri og somatikk Drive forskning og undervisning på høyt nivå Dekke minst 80 % av sykehustilbudet til befolkningen innen eget område Være kostnadseffektiv på nivå med de beste i landet

18 Alternativene innen somatikk Drammenssykehuset : Rehabilitering/bygging av nytt sykehus for Drammen på nåværende område. Buskerudsykehuset : Slå sammen Drammen og Kongsberg sykehus. Vestre Viken sykehuset : Slå sammen Drammen sykehus, Kongsberg sykehus og Bærum sykehus. Vestre Viken sykehuset B : Slå sammen Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Bærum sykehus og Ringerike sykehus. 0-alternativet : Utsettelse av vedtak om utbygging i 5-10 år.

19 Alternativene innen psykiatri Styrking av de distriktspsykiatriske sentrene (DPSene) A: Samlokalisering av all sykehuspsykiatri legges til nytt sykehus B: Blakstad videreføres for lokalisering av deler av sykehuspsykiatrien Investeringsbehovet er likt i A og B

20 Drammenssykehuset hva innebærer det? Somatikk ved dagens fire sykehus. Nybygg: ca m 2 Investeringer: ca 8 mrd. kr

21 Buskerudsykehuset hva innebærer det? Drammen og Kongsberg slått sammen. Bærum og Ringerike er lokalsykehus. Nybygg: ca m 2 Investeringer: ca 10 mrd. kr

22 Vestre Viken-sykehuset hva innebærer det? Drammen, Kongsberg og Bærum slått sammen. Ringerike er lokalsykehus. Nybygg: ca m 2 Investeringer: ca 12,5 mrd. kr

23 Vestre Viken-sykehuset B hva innebærer det? Alle dagens somatiske sykehus samlet, dvs. inkl. Ringerike sykehus. Nybygg: ca m 2 Investeringer: ca 14 mrd. kr

24 Arealbehov ved de ulike alternativene

25 0-alternativet hva innebærer det? Viser alternativet hvis man ikke investerer i nytt sykehus nå. Bruke dagens bygninger uten å bygge nytt, men sikre plass til god behandling i ytterligere 5 til 10 år Somatikk ved dagens fire sykehus Lier lagt ned - fortsatt drift ved Blakstad Må uansett fungere fram til nytt sykehus er ferdig i og i ytterligere 5 10 år, dvs. til 2030 Arealbehov: m 2 Investeringer: 2 mrd. kr

26 Utbygging av DPSene i Vestre Viken Nybygg: ca m 2 Investeringer: ca 1 mrd kr

27 Utviklingsplanen anbefaler Best for befolkningen og mest økonomisk: 1. Vestre Viken-sykehuset: Drammen, Kongsberg og Bærum blir ett sykehus med/uten Ringerike Sykehuspsykiatrien samlokaliseres i begge alternativer Blakstad som sykehus for langtidspsykiatrien vurderes i idéfasen 2. Nytt hovedsykehus i Vestre Viken (Buskerudsykehuset): Drammen og Kongsberg blir ett sykehus Sykehuspsykiatrien samlokaliseres 3. 0-alternativet må være med i idéfasen

28 Kriterier for valg av sykehustomt Bør være 250 mål for å sikre utviklingsmuligheter Kommunikasjon hovedvei (E18/E 134), jernbane mm. Reiseavstander pasienter, pårørende og ansatte Topografi; forholdsvis flat tomt Egnet (ikke lang og smal) Helikopterlanding, unngå støyplager, inn- og utflyvning Reguleringsmessige forhold Fredede bygninger/arkeologiske forhold Miljøperspektiv Strøm, vann, avløp for å begrense investeringene

29 Sykehustilbud til befolkningens beste Vestre Viken-administrasjonens vurderinger og styrets vedtak

30 Det ideelle alternativet Ett hovedsykehus i Vestre Viken (Bærum, Ringerike, Kongsberg og Drammen) MEN: Sammenslåing av Drammen og Bærum er ikke tilstrekkelig utredet og modnet Ikke forenlig med byggestart 2016 Ringerike og Bærum har delvis nyere bygningsmasse og bør utvikles i sin nåværende form og iht. strategi 2025

31 Det realistiske alternativet Nytt hovedsykehus i Vestre Viken (Kongsberg og Drammen) FORDI: Muliggjør byggestart 2016 Forankret i oppdraget til utviklingsplanen Folk har ventet lenge Drammen og Kongsberg må uansett fornyes og utbedres Bør gripe muligheten til byggestart når nytt sykehus i Østfold er ferdig

32 Tiltak innen psykiatri og rus DPS Drammen med byggestart 2014 (salg av Lier) Midlertidige tiltak på Bærum (Blakstad) Vurdere langsiktig samlokalisering ved Bærum sykehus

33 Økonomi Samlet investeringsbehov 9-13 mrd. kr. Salgsinntekter finansierer 1-3 mrd. kr Effektiviseringsgevinst av sammenslåing ca mill. kr pr år Årlig kapitalkostnad ca 750 mill. kr. Finansieres slik: Effektiviseringsgevinst Reduserte gjestepasientkostnader Økt rammetilskudd som følge av befolkningsøkning Finansieringsbehov psykiatri (DPS): 900 mill. kr

34 Oppsummering styrevedtak VV HF Utviklingsplanen gir et godt grunnlag for høringen 2. Målet med høringsprosessen er å få synspunkter på utformingen av foretakets fremtidige faglige tilbud ikke ta stilling til lokalisering 3. Styret avgjør hvilke strukturelle løsninger som skal utredes nærmere når mandatet for idéfasen utformes 4. Det bes om tilleggsvurdering av Buskerudsykehuset, dvs. i samråd med kommunen vurdere bruk av Kongsberg sykehus til spesialisthelsetjeneste. (Ferdigstilles mars 2013.)

35 Oppsummering styrevedtak VV HF forts. 5. Strategi 2025 legges til grunn for funksjonsfordeling mellom klinikker/sykehus 6. Oppfyllelse av økonomisk langtidsplan betyr krav om balanse i regnskapet for 2013 og overskudd f.o.m Byggestart 2016 forutsetter god fremdrift: Det søkes Helse Sør-Øst om fullmakt til å starte idéfasen for nytt sykehus i Vestre Viken, og for nytt distriktspsykiatrisk senter i Drammen 8. Mandatet for idéfasen behandles 17. juni 2013

36 Videre prosess og høring

37 Fasene i sykehusplanlegging

38 Hva skjer når? Høring fra 29. januar til 10. mai Sluttbehandling i styret 17. juni Valg av tomt høst 2013 Byggestart høst 2016 Innflytting 2020/2021

39 Informasjon og høring Alle skal få si sitt før vi konkluderer! Infokanaler: vestreviken.no høringsmøter

40 Hva ønskes belyst i høringen? Utviklingsplanens visjon og ma lsettinger Utforming av fremtidig sykehustilbud Dimensjonering og kapasitet De ulike utviklingsalternativene innen somatikk og psykiatri Behovet for a bygge et nytt sykehus Kriterier for valg av tomt og synspunkter pa alternativene i forhold til lokalisering Ide er i tillegg til innholdet i utviklingsplanen

41 Vi planlegger fremtidens sykehus si din mening!

Utviklingsplan Vestre Viken bystyresak om høringsuttalelse. NB: Foreløpig skisse

Utviklingsplan Vestre Viken bystyresak om høringsuttalelse. NB: Foreløpig skisse Utviklingsplan Vestre Viken bystyresak om høringsuttalelse. NB: Foreløpig skisse Skisse til innstilling/høringsuttalelse til formannskapet 7. mai / bystyret 22.mai: 1. Sykehusstruktur og sykehustilbud

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 066-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ Vestre Viken HF Utviklingsplan 2025 Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Versjon 2, korrigerte investeringstall

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS STRATEGIPLAN 2013-2016 1. Innledning 1.1. Klinikk for psykisk helse og rus Etableringen av Vestre Viken HF har medført at området psykisk helse og rus er organisert i én

Detaljer

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 1. STATUS FOR BYGG Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har i dag et areal på ca 900 000 kvm fordelt på mer enn 40 adresser. Mye av virksomheten foregår i gamle og uhensiktsmessige

Detaljer

Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus. Temamøte 31. oktober. Medisinsk avdeling 3/2013. VBS-NYTT 3/2013 ı 1

Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus. Temamøte 31. oktober. Medisinsk avdeling 3/2013. VBS-NYTT 3/2013 ı 1 Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus Temamøte 31. oktober Medisinsk avdeling 3/2013 VBS-NYTT 3/2013 ı 1 Medlemsblad for Venner av Bærum Sykehus Nr. 3 - oktober 2013 - Årgang 21 Ansvarlig utgiver: VBS

Detaljer

Revidert konseptrapport. Nytt østfoldsykehus

Revidert konseptrapport. Nytt østfoldsykehus Revidert konseptrapport (beslutningspunkt B3) Nytt østfoldsykehus Dato: 14.11.08 Prosjekteier: Helse Sør-Øst RHF Nytt østfoldsykehus Sykehuset Østfold Dokumentets historie: Versjon Dato Forfatter Årsak

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike

Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Samarbeid om helsetjenester Lokalmedisinsk Senter Øvre Romerike Forprosjekt 08.08.2011 Side 1 1. Sammendrag...4 2. Bakgrunn...7 3. Befolkning og levekår på Øvre Romerike...8 3.1 Befolkningsutvikling...8

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Inkluderer oppdatert arealbehov vedtatt i styret for Helse Nordmøre og Romsdal 27.05.2008

Detaljer

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram

Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Drammen kommune og Lier kommune Forslag til planprogram Nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya i Forslag til planprogram August 2014 Forsidebilde: Drammen kommune/maudal foto Kartgrunnlag: Lier kommune, Drammen kommune/geovekst 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Tema Oslo universitetssykehus (OUS)

Tema Oslo universitetssykehus (OUS) Tema Oslo universitetssykehus (OUS) Byggeplass, flytte 6000 av de 17 000 ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS) er sykepleiere. Mange vet ennå ikke hvor de kommer til å havne, eller om de i det hele

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer