Prosjekt Nybygg psykisk helse SSK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK"

Transkript

1 Prosjekt Nybygg psykisk helse SSK Revisjon av konseptutredning for psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) og ungdomsklinikk (ABUP-UK) ved Sørlandet Sykehus HF ENDRINGSLOGG: Versjon Dato Endring Endring utført av Godkjent av Revidert konseptutredning m/økonomisk bærekraft Per W Torgersen GODKJENT AV: Hvem og når: Styringsgruppen for Ny psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) i møte Postadresse Sørlandet sykehus HF Besøksadresse Eg Telefon Administrasjonsadresse Sørlandet sykehus HF Foretaksregisteret NO MVA Postboks Kristiansand Telefaks Postboks Kristiansand Hjemmeside Kristiansand Bankkonto Telefon e-post

2 BAKGRUNN 3 Idefase 3 Konseptfase 3 Styrevedtak 3 FORELIGGENDE RAPPORT 4 Generelt 4 Rammebetingelser og målsetting 4 Organisering av arbeidet med revisjon av konseptrapportene 4 Metode og datagrunnlag 5 Status dagens virksomhet og bygg 5 Framskriving av aktiviteter og kapasitetsbehov 5 Alternative virksomhetsmodeller 5 Byggalternativer 5 Reviderte vedlegg 5 Delfunksjonsprogram 5 Romprogram 5 Hovedprogram utstyr 5 Overordnet teknisk program 6 Skisseprosjekt 6 Kalkyle / usikkerhetsanalyse 7 Driftsøkonomi 7 Økonomisk bærekraft 7 Nye vedlegg 7 Rombehov tekniske anlegg 7 PLAN FOR DET VIDERE ARBEID 8 Organisering 8 Gjennomføringsmodell 8 Mandat for forprosjektfasen 8 VEDLEGG 8 Side 2 av 8

3 Bakgrunn Idefase Det ble gjennomført en idefaseutredning for ny psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) i Kristiansand i Hovedproblemstillingen er at PSA Kristiansand ikke vil kunne drive sin fremtidige virksomhet på en hensiktsmessig måte i eksisterende lokaler. Konseptfase Denne rapporten bygger på Konseptrapport for ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) datert Ekstern kvalitetssikring (KSK) datert for PSA Konseptrapport for ny Ungdomsklinikk (ABUP) datert Styrevedtak i møte når det gjelder PSA Styrevedtak i møte når det gjelder ABUP Videre reviderte vedlegg Delfunksjonsprogram datert med romprogram for både PSA og ABUP-UK Skisseprosjekt datert Kalkyle Usikkerhetsanalyse Revidert overordnet teknisk program (OTP) Revidert hovedprogram utstyr (HPU) Driftsøkonomiske konsekvenser Økonomisk bærekraft Styrevedtak Konseptrapport for Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) ble behandlet i styret for SSHF i møte Følgende vedtak ble fattet: 1 Styret tar fremlagt konseptutredning for nye arealer til PSA til orientering. 2 Konseptutredningens alternativ 2 med ungdomsklinikk legges til grunn for videre arbeid. 3 Styret forutsetter at de momenter som er påpekt gjennom ekstern kvalitetssikring, følges opp i forberedelsene til og i forprosjektfasen. 4 Styret ber om at konseptutredning for ABUPs ungdomsklinikk og mandat for forprosjektfasen legges frem for styret etter at Utviklingsplan 2030 er styrebehandlet. 5 Det valgte konseptet legger ikke føringer for fremtidig sykehusstruktur eller omlegginger i DPSene. 6 Styret ber direktøren sende saken til HSØ RHF for videre oppfølging. I møte behandlet styret for SSHF konseptrapport for Ny Ungdomsklinikk ABUP. Følgende vedtak ble fattet: 1 Styret tar den fremlagte konseptutredning for ABUPs ungdomsklinikk til orientering, og ser den som et godt grunnlag for videre arbeid. 2 Styret ber om at en revidert, felles konseptrapport med skisseprosjekt og kostnadskalkyle for både PSA og ABUPs ungdomsklinikk legges frem for styret, sammen med forslag til mandat for forprosjektfasen. Side 3 av 8

4 Foreliggende rapport Generelt I henhold til KSK- rapporten gir den fremlagte konseptrapporten tilstrekkelig dokumentasjon til at man kan fatte det konseptuelle valget, men det er avdekket enkeltelementer som er mangelfullt behandlet. KSKgruppen anbefaler at SSHF jobber videre med disse elementene i en forprosjektfase. SSHF har imidlertid funnet det riktig å jobbe videre med noen hovedelementer allerede nå som en avslutning og samordning av de to konseptutredningene; PSA og ABUP/UK. Det vises i denne forbindelse også til pkt 2 i styrets vedtak Rammebetingelser og målsetting I henhold til styrets vedtak om å velge alternativ 2 med ungdomsklinikk er det bare dette alternativet som omtales i foreliggende rapport. Både plassering og virksomhetsmodell er valgt av styret Dette vedtaket ligger også til grunn for revisjon av delfunksjonsprogram med romprogram og skisseprosjekt. Vedtak i styret om døgnplasser og plassering mot sør på sykehusområdet på Eg i Kristiansand gir sentrale rammebetingelser for utført revisjonsarbeid. Målsettingen fremgår av de to konseptrapportene som foreligger, henholdsvis for PSA og for ABUP-UK. Målene kan bli utdypet og tydeliggjort i arbeidet med mandat for forprosjektet. Organisering av arbeidet med revisjon av konseptrapportene Administrerende direktør for Sørlandet sykehus HF Jan-Roger Olsen er prosjekteier. For å lede den daglige oppfølging av revisjonsarbeidet har han oppnevnt teknologidirektør Per W Torgersen som prosjektleder. På grunn av stor arbeidsbelastning har så prosjektleder fått hjelp av Per Myklebust og Knut-Kristian Aas Bjørnstad. Styringsgruppen består av Jan-Roger Olsen adm. dir. og leder av gruppen Oddvar Sæther klinikksjef for psykisk helse Per Engstrand fagdirektør Nina Hoper Iversen klinikksjef Medisinsk klinikk Gun-Elise Gustafsson klinikksjef Medisinsk service klinikk Geir Bøhler klinikksjef Kirurgisk klinikk Per B Qvarnstrøm økonomidirektør Nina Føreland organisasjonsdirektør Anders Wahlstedt seniorrådgiver Birger Stamsø prosjektsjef HSØ RHF Anne Aasen HSØ representant Bjørg S. Nikolaisen foretakstillitsvalgt Randi Torjussen hovedverneombud Lise Kristiansen brukerrepresentant Per W. Torgersen driftsdirektør Konseptutredningen for ny psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) er utarbeidet av egen faggruppe administrert av Faveo prosjektledelse AS. Konseptutredningen for ungdomsklinikken (ABUP/UK) er utarbeidet av egne ansatte. Til å revidere og sette sammen de to utredningene til en konseptrapport er bistand fra samme faggruppe som utarbeidde PSA konseptrapporten engasjert. For å få et best mulig resultat, og til å bistå i dette arbeidet, er det oppnevnt egen brukergruppe bestående av Oddvar Sæther Vegard Øksendal Haaland Edgar Sundbø Side 4 av 8

5 Tarjei Sanden Iris Anette Olsen Liv Mari Høgseth Kirsten Djupesland Randi Torjussen (hovedvernombud) Lene Gundersen Peersen (hovedtillitsvalgt) Metode og datagrunnlag Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter er lagt til grunn når det gjelder program og skisseprosjekt Status dagens virksomhet og bygg Styret har valgt å bygge et nytt bygg. Dagens virksomhet og bygg er derfor ikke vurdert i dette revisjonsarbeidet. Framskriving av aktiviteter og kapasitetsbehov KSK-rapporten savner en tabell/oversikt som viser dagens aktivitet, sammen med fremskrevet aktivitet. Videre vises til at det ville ha vært nyttig å få beskrevet grensesnittet mellom PSA og ARA, spesielt når det gjelder rusakuttilbudet. Foreliggende konseptrevisjon har imidlertid lagt styrets vedtak til grunn, og har ikke tatt aktivitet og kapasitetsbehov opp til ny drøfting. Alternative virksomhetsmodeller Alternativ B Delt PSA PSA Kristiansand 80 døgnplasser ABUP i ny PSA 10 døgnplasser PSA Arendal ca 40 døgnplasser videreføres. er valgt av styret for SSHF i møte Foreliggende revisjon har derfor ikke foretatt noen ny vurdering av alternativer. Byggalternativer Nybygg for døgnplasser er valgt av styret Dette ligger til grunn for vedlagte skisseprosjekt. Reviderte vedlegg Delfunksjonsprogram Delfunksjonsprogrammet (DFP) inkl person- og vareflyt er revidert i samråd med, og med bistand fra brukergruppen. Mulige løsninger er skissert av arkitekt og drøftet i brukermøtene. Dette har gitt det omforente delfunksjonsprogram datert , og som nå foreligger for videre saksbehandling. Romprogram Romprogrammet som inngikk i fremlagt konseptutredning for nye arealer til PSA, som styret tok til orientering i møte , hadde et nettoareal inkl ABUP på kvm. Etter styrets behandling av konseptutredningen for ungdomspsykiatrien , og bearbeiding av hele romprogrammet med bistand fra egen brukergruppe, er forslag til nettoareal nå kvm. Dette er en reduksjon på 49 kvm. Del av romprogrammet er blant annet to rom på til sammen 56 kvm netto som ECTklinikk. Dette er som i tidligere romprogram, men brukerne ønsker noe mer tid for å vurdere om disse rommene bør være en del av romprogrammet, eller om de bør utgår fra dette programmet for så å finne løsning annet sted. Det er derfor vedtatt at dette må vurderes i forprosjektet. Hovedprogram utstyr Den eksterne kvalitetssikringen (KSK) peker på at andel brukerutstyr (10 %) som skal flyttes med fra eksisterende virksomhet til nytt bygg kan virke høy, og at anslått kostnad per kvm nybygg kan virke lav. Side 5 av 8

6 KSK-rapporten anbefaler en økning i området % for å sikre krav til kvalitet, prisstigning og valutaforhold. Revidert hovedprogram utstyr tar hensyn til KSK-kommentarene, og foreliggende kalkyle har et netto kostnadsanslag inkl administrasjon og mva på ca 33 MNOK, mot ca 20 MNOK i den versjon som ble kvalitetssikret. Dette er en økning på ca 65 %. Det nye kostnadsanslaget er tatt inn i grunnkalkylen som er usikkerhetsanalysert. Overordnet teknisk program Den eksterne kvalitetssikringen pekte på at overordnet teknisk program (OTP) som forelå i desember 2014 var overordnet og generelt. Det ble i KSK-rapporten anbefalt å gjennomføre mer grunnundersøkelser for å trygge fundamenteringsmåten samt å angi mer presist hvilken teknisk standard som skal benyttes i videre prosjektering og bygging. Kristiansand kommune har i forbindelse med reguleringsarbeid for sykehusområdet på Eg engasjert Rambøll Norge AS til å foreta overordnet kartlegging av grunnforholdene på Eg. Arbeidet er utført og blir nå kvalitetssikret av ekstern rådgiver. Områdestabilisering kan bli rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen som Kristiansand kommune utarbeider, og som forventes sluttbehandlet innen utgangen av Dette må vurderes som del av forprosjektarbeidet I forbindelse med planlegging og bygging av det nye psykiatribygget må imidlertid byggherren foreta mer detaljerte grunnundersøkelser på byggeområdet. Sørlandet sykehus er miljøsertifisert, og i henhold til dette, samen med prosjektrapport II fra Helse Sør-Øst, anbefales å vurdere passivhusstandard. Passivhusstandard ligger til grunn for den grunnkalkyle som foreligger. Teknisk program bør påbegynnes før forprosjektarbeidet starter opp, og ferdigstilles som krav til prosjekteringen før forprosjektet ferdigstilles. Skisseprosjekt Skisseprosjekt er nå tegnet med grunnlag plassering sør på Egsområdet (nord for Storebølgen) døgnplasser, henholdsvis PSA og ABUP-UK anbefalt delfunksjonsprogram med romprogram på til sammen kvm netto funksjonsareal tekniske rom etter anbefaling fra teknisk rådgiver Robust materialbruk både i fasade og innvendige løsninger Hovedkonseptet er som i vedlegg til konseptrapport behandlet i styret , men den gang var PSAandelen 120 døgnplasser og ABUP-UK skissert som et tilbygg på sørsiden. Nå er ABUP-UK integrert i hovedbygningsmassen og PSA-andelen er redusert. Brutto-/netto-faktoren var i de skisser og kalkyler som ble utarbeidet høsten 2014 anslått til 1,76 for alternativ 2a. Dette ga et bruttoareal på kvm. Foreliggende skisseprosjekt har en brutto-/netto-faktor på ca 2,0 og bruttoarealet er øket til kvm. Dette er en betydelig økning i bruttoarealet, og bør søkes redusert i forprosjektet. Hovedbegrunnelsen er rombehov til tekniske anlegg etter egen utredning datert fra teknisk rådgiver. Denne er ny og teknisk rombehov ble ikke utarbeidet for den versjon som ble styrebehandlet korridorer bredere enn i somatiske sykehus (opp til 2,90 m i 1. etasje mot 2,40 ellers ) stor andel ensidige korridorer for å trekke dagslys og naturen inn i bygget Gjennomføringsmodell er ikke valgt, men må drøftes i forprosjektarbediet etter at organisering og rollefordeling er avklart. Som i tidligere konseptutredning er det lagt vekt på mange like rom. Dette både for å sikre generalitet og fleksibilitet ved bruk, samt i byggefasen, for eksempel modul-/fabrikk-produksjon Side 6 av 8

7 og/eller elementbygging. For å søke etter utførelsesmåter som kan redusere både gjennomføringstid og investeringskostnad bør dette utredes videre i forprosjektfasen. Kalkyle / usikkerhetsanalyse For alternativ 2a forelå det i konseptutredningen som ble styrebehandlet en grunnkalkyle på 716,6 millioner kroner eks finansieringskostnader og eks brukerutstyr. Kostnadsestimatet på 85 % sikkerhetsnivå var ca 834 mill kr. Nytt kostnadsestimat med samme sikkerhetsnivå er ca 982 mill kr. Dette er en økning på 148 mill kr, eller ca 18 %. I forprosjektfasen bør man både søke løsninger som reduserer investeringsbehovet samt utarbeide kuttliste som byggherren kan benytte dersom behovet skulle oppstå. Dette for å sikre god økonomistyring. I nedenstående tabell er kalkyle fra foreliggende skisseprosjekt (mars 2015) satt opp i forhold til alternativ 2a (2014). Prosjektutgave November 2014 Mars 2015 Endring Endring mill kr mill kr mill kr % Prisnivå oktober 2014 mars 2015 Anslått ferdigstillelse Grunnkalkyle inkl utstyr, men eks. prisstigning, finansiering og reserver 602,4 753, ,9 + 25,0 Prisstigning 54,6 66,4 + 11,8 + 21,6 Reserver 85,2 64,6-20,6-24,1 Forventet sluttkostnad 742,2 884,3 142,1 + 19,1 Avsetning for usikkerhet 91,2 97,6 + 6,4 + 7,0 Finansieringsramme P85 833,4 981, ,5 17,8 Reserve = uspesifisert, høyreskjevhet i basisestimat og forventet effekt av indre og ytre faktorer, f eks markedsforhold Prisstigningen er redusert fra anslått 3,0 % pa til 2,4 % pa for henholdsvis 2014 utkastet og 2015-skisseprosjektet. I saksfremlegg til foretakets styre (sak ) ble det angitt et forventet investeringsbehov på 760 millioner kroner. Skisseprosjektet fra mars 2015 er mer detaljert enn november 2014-utgaven. Dette er derfor et bedre grunnlag for kalkulasjon og derved riktigere kostnadsanslag. Driftsøkonomi Et større areal medfører høyere kostnad til forvaltning, drift og vedlikehold (FDVU). Kostnader til FDVU vil øke med 2,7 mill kr, og besparelse i forhold til tidligere medtatt alternativ 0; dagens situasjon frem til 2020 og så nybygg, vil reduseres fra 18,7 til 16,0 mill kr. Økonomisk bærekraft Den økonomiske bærekraften er svakere i april 2015-utgaven enn i november 2014-utgaven, men prosjektet er fortsatt økonomisk bærekraftig, kfr vedlegget Økonomisk bærekraft datert Bærekraften er rundt nullpunktet de første årene for deretter å stige. Nye vedlegg Rombehov tekniske anlegg Rombehov tekniske anlegg datert er utarbeidet av teknisk rådgiver som grunnlag for skisseprosjektet. Notatet anslår på overordnet nivå arealbehov for varme, ventilasjon og sanitæranlegg samt elkrafttekniske anlegg og teletekniske rom. Side 7 av 8

8 Plan for det videre arbeid Organisering Som del av en konseptutredning bør det foreligge en plan for videre arbeid. Denne planen skal blant annet omfatte en plan for forprosjektfasen inkludert mål, organisering, kontraheringsstrategi, styring og kvalitetssikring. Prosjektet er så stort at det er et Helse Sør-Øst RHF prosjekt og plan for videre arbeid bør da utarbeides av HSØ RHF, men med bistand fra Sørlandet sykehus HF. Etter opprettelse av Sykehusbygg HF må også den totale rollefordeling avklares. Gjennomføringsmodell Generell mulig gjennomføringsmodell for nytt PSA er beskrevet i eget vedlegg i konseptutredning for PSA datert Anbefaling fra rådgiver er å samhandle ved å kontrahere entreprenørene i forprosjektfasen slik at de kan bidra med sin kompetanse i prosjekteringen. Videre heter det at prosjektleder og byggherre bør gjennomføre en grundig gjennomgang av prosjektet før endelig struktur og gjennomføringsmodell etableres. KSK-rapporten er enig i at samhandling er en god tilnærming, men kan ikke se at dette er helt avklart. For eksempel bør spørsmålet drøftes i forhold til lov om offentlige anskaffelser og antall entrepriser. En totaleller hovedentreprenør eller flere sideentreprenører hvor hver entreprenør har en totalentreprise. Dette bør drøftes med prosjektleder når prosjektledelse er etablert. I tillegg til en samhandlingsmodell hvor selve byggingen foregår etter tradisjonelle avtaler og metoder bør det vurderes utvidet bruk av fabrikkproduksjon og standardiserte løsninger. Gjennomføringsmodell bør derfor drøftes i forprosjektfasen. Mandat for forprosjektfasen Mandat for forprosjektfasen er påbegynt etter mal fra Helse Sør-Øst RHF, men ikke ferdigstilt. Som del av plan for videre arbeid bør denne utarbeides og vedtas av Helse Sør-Øst RHF på grunn av prosjektets størrelse. Vedlegg Kvalitetssikring (KSK) av konseptrapport Ny psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) Konseptrapport Ny psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) Ny Ungdomsklinikk ABUP Konseptrapport Mandat for konseptfasen Hovedfunksjonsprogram Delfunksjonsprogram inkl person- og vareflyt Romprogram Revidert hovedprogram utstyr Overordnet teknisk program Rombehov tekniske anlegg Skisseprosjekt Usikkerhetsanalyse Samfunnsmessig bærekraft Driftsøkonomiske konsekvenser Økonomisk bærekraft Organisasjonsutvikling Intern prosess januar 2014 Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell Side 8 av 8

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter

IS-1369. Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter IS-1369 Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter 1 Heftets tittel: Veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Utgitt: 12/2011 Produksjonsnummer: IS-1369 Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF

Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF www.pwc.no 17. november 2014 Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Tilnærming... 3 1.1 Beskrivelse av scenariene...

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF

Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF Oslo kommune Rapport 12/2010 2 0 1 0 Økonomisk styring av investeringsprosjekter i Undervisningsbygg Oslo KF - integritet og verdiskaping Rapport 12/2010 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2010

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken :

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken : Økonomi Styresak 47 /08 Styresak revisjonsrapport 2007 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/2731 Dato: 05.08.2008 Trykt vedlegg: Revisjonsrapport fra Ernst & Young for regnskapsåret

Detaljer

Idéfaserapport for etablering av protonterapisenter i Helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus

Idéfaserapport for etablering av protonterapisenter i Helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus 2014 Idéfaserapport for etablering av protonterapisenter i Helse Sør-Øst ved Oslo universitetssykehus Leveranse til HSØ 15.10.2014 2 Forsideillustrasjon: Illustrasjon for interesseerklæring partikkelsenter

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Helsebygg Midt-Norge Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Trondheim, 26. mars 2003 Innhold Sammendrag...4 Innledning...4 Målsetning og

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.10.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 1. STATUS FOR BYGG Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har i dag et areal på ca 900 000 kvm fordelt på mer enn 40 adresser. Mye av virksomheten foregår i gamle og uhensiktsmessige

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ

Vestre Viken HF. Utviklingsplan 2025. Delutredning Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ Vestre Viken HF Utviklingsplan 2025 Driftsgevinster, investeringsbehov og total økonomisk effekt per alternativ Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Versjon 2, korrigerte investeringstall

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv

Skanning av pasientjournaler. Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv K I T H INFORMASJONSTEKNOLOGI FOR HELSE OG VELFERD Skanning av pasientjournaler Sentrale problemstillinger ved overgang til elektronisk arkiv Samt oversikt over status skanning ved helseforetak pr. 1.

Detaljer

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Direktøren Styremøte i Helse Finnmark Styresak 59/2013 Saksbehandler: Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen Dato: 29. august 2013 Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Administrerende

Detaljer