Dokument 4. Sivilombudsmannen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dokument 4. Sivilombudsmannen"

Transkript

1 Dkumt 4 ( ) Mli fr årt 2013 fr Sivilmbusm Avitt til Strtit i mrs 2014

2 2 Dkumt

3 Til Strtit I smsvr m lv 22. jui 1962 r. 8 m Strtits mbusm fr frvlti 12, jf. Strtits istruks fr mbusm 19. fbrur , ir j m tt Strtit mli m virksmht i Osl, mrs 2014 Ar Fliflt

4 4 Dkumt

5 Dkumt 4 5 Ihl I. Om mbusms rbi i Mt Ombusm i Kmmus sksbhli Vrsli fftli stts ytrisfriht Sksbhlisti Oppføli v mbusms uttllsr Ombusms rissj Sivilmbusm sm sjl frby mkism (NFM) Utrttt virksmht II. Sttistikk Skr i Ombusms sksbhlisti Utfllt v sk Frli v vslutt skr ttr frvltisr sksmrår særli m klr på kmmur fylksm Kmmul frvlti Fylksm Utvikli sist ti år III. Eklt tmr fr ktrll m frvlti Sksbhli i kmmu Ili Grll rfrir Brpt kltvtk Skriftliht tritt Sks pplysi Ml bruls Hbilitt Frløpi svr Oppsummri Skr m vrsli fftli stts ytrisfriht Sksbhlisti i frvlti Grlt Nv Utlisfrvlti Frvltis ppføli v mbusms uttllsr Ili Skr r mbusms sy ikk hr blitt fult Oppsummri Ombusms rbi m mskrttihtr Hsyt til brts bst Uskylsprsumsj Frihtsbrøvls... 27

6 6 Dkumt IV. Ovrsikt vr skr i Ili Skr v lmili itrss Skr sm r ttt pp v t tiltk Skr r mbusm hr jrt frvlti ppmrksm på mlr v lvr, frskriftr llr prksis Skr sm mhlr itrsjl mskrttihtsrmr Hørisuttllsr Vl 1 Ombusms ktr prslvrsikt Vl 2 Likstillisvrsikt Vl 3 Ovrsikt vr vlisili sksmrår Vl 4 Frr, møtr, bsøk risr i Vl 5 Busjtt rskp fr Vl 6 Sttistikk Vl 7 Krit Nrs Grulv 75 bkstv L Vl 8 Lv m Strtits mbusm fr frvlti (sivilmbusmslv). 50 Vl 9 Istruks fr Strtits mbusm fr frvlti... 53

7 Dkumt 4 7 I. Om mbusms rbi i Mt Sm Strtits tillitsm r t mbusms ppv å søk å sikr t t i fftli frvlti «ikk øvs urtt mt klt brr», bir til t frvlti «rspktrr sikrr mskrttiht», jf. sivilmbusmslv 3. Dt følr v sivilmbusmslv 10 først l t mbusm k «uttl si mi m frhl sm år i ur hs rbismrå». Ombusm k påpk t t r jrt fil i sksbhli llr rttsvls, i uttrykk fr t vjørls må rs sm uyli llr klrt urimli llr klrt i stri m frvltisprksis. Dt llr mst v fftli frvlti r mfttt v mbusms mt. Nrmlt r t iiviull frvltisvjørlsr sm r jst fr ursøklsr; mbusm utøvr ikk t lmili tilsy m frvlti. Ombusm hr imilrti til å stt i vrk ursøklsr v t tiltk sm k mhl myihts virksmht mr rlt. Ombusm hr så t vir siktmål i frm v frby fuksj. Gjm si bhli v kltskr k mbusm vær vr, hlis- prksisskp. Istitusjs rlvs fr brr slkrft vrfr frvlti vhr særli v å få løftt frm prisipilt vikti spørsmål sm k frhir urtt fr m. Dtt ibærr bl.. t fkus på rttssikkrht rll frvltisrtt. i mf vsklihtsr. Ombusm hr så li til å t pp skr v t tiltk, jf. sivilmbusmslv 5. I 2013 bl 45 slik «ttiltk» skr ttt pp. Gjm v kltskr ir vrsikt vr virksmht i 2013, m r mir t fr prstsj v tsr lys. I t frsøk på å i mr sml vurri sm k utls v kltskr hr j rfr stt v kpittl III i årts mli til mr prisipill mtl v skr. V slik prisipill mtl r t ikk muli, llr hsiktsmssi, å å i yb på ll frvltismrå mbusm bskjftir s m. J hr rfr vlt ut fir tmr sm j mr frtjr mr utførli bhli i årts mli. Frhåptlivis k tt bir til vir iskusj v ktull prblmstillir, kskj så kst lys vr utøvls v mbusms virk. Tm sm is mr prisipill mtl i 2013 r kmmus sksbhli, vrsli fftli stts ytrisfriht, frvltis sksbhlisti ppføli v mbusms uttllsr. I t føl is krt vrsikt vr tmtikk hvslutir. Kpittl III ihlr så krt rjørls fr mbusms rbi fr å bir til t frvlti rspktrr sikrr mskrttiht. Sivilmbusm Ar Fliflt. Ft: Ir Næss 2. Ombusm i 2013 Årsmli tr utspukt i årts sttistikk publisrt skr. Kpittl II tr fr s sttistisk pplysir m sksbhli, kpittl IV ihlr vrsikt vr skr v lmili itrss fr mlisårt, jf. istruks fr sivilmbusm 12 t l. Uttlls jis br m sksummr tittl. All uttllsr sm r mtlt i årsmli jfis i fulltkst på mbusms ttsir, Lvt Rttst, m mir t mtstt r prsisrt. Atllt skr sm blir klt i til mbusm hr vært lu stbilt sist år, m 2987 ristrrt skr i Mtttt klskr rprstrr lt størst l v skr, m tt tllt ir ikk t fullt bil v rll rbisbyr. Dt r rlittsbhl sk sm krvr størst ists, iss vrirr btyli

8 8 Dkumt Kmmus sksbhli Rjørls fr sksbhli i kmmu tr utspukt i mbusms rll rfrir m kmmus prktisri v strl frvltisrttsli sksbhlisrlr. Mitt hvitrykk r t sksbhli i kmmu jvt vr hlr t t ivå mi hr r å frmhv utk. Frmstilli r ilt i urpuktr, mfttr bl.. kmmus utrisplikt, brulssplikt, prktisri v hbilittsrlr vrhlls v frmkrv. Tm blyss m ksmplr fr kltskr. Sksbhli i kmmu r t mftt tm, kklusj lss bst i smmh m mr utførli mtl i kpittl III. Mi rll rfri r t t r bhv fr økt juriisk kmpts, t små kmmur r særli utstt. Itrykkt jspilr sluti sm bl trukkt ttr tilsvr ursøkls i årsmli fr Vir r t ikk øvivis slik t vtull mlr v sksbhli vil løss v å øk tll årsvrk. Kmmu r stt til å frvlt t mftt rlvrk, m t r trli my å ht v økt ppmrksmht rut pplæri rutir, smt økt smrbi. D påå btt m kmmustruktur r i så måt rlvt. 4. Vrsli fftli stts ytrisfriht I skr sm jlr rbis- tjstfrhl tilsir ft hsyt til klr særli frtrli bhli, sm mførr t mbusms uttlls ikk publisrs. J hr rfr fut ru til å rjør mr rlt fr mbusms bhli v skr m vrsli fftli stts ytrisfriht. Dt li utfllt v skr sm r m kritikk k vrir. Drsm t frlir ulvli jjlls, f.ks. i frm v rsstrff, vil mbusm sm rl b m t trkks tilbk. Hvis frvlti ikk følr mi, vil mbusms uttlls ku ls på klrs prslmpp smm m rsstrff. Mi rfri fr rbit m tt rttsmråt r bl.. t frvlti i flr skr hr vist til itr rtislijr rutir fr hvr stt skl frhl s til prss mivlsr. Ombusm hr l vært ppmrksm på fr fr brsir i ytrisfriht sm føl v slik itr rlmtr. Rtislij vil ltt ku bli sttisk, ut v st til å f pp rttsli utvikli. Dt k m tt sys sm m Grulvs styrk vr m ytrisfriht å ikk hr fått t tiltkt jmsl i prksis. Dtt risr spørsmål m t bør ivrkstts tiltk m sikt på ifrmsj hlisri blt lr i fftli frvlti. 5. Sksbhlisti Når mbusm mttr kl på sksbhlisti, k t ft klt k ksttrs t frvlti hr brukt fr l ti. Spørsmålt sm r frsøkt rssrt i kpittl III, r m t k påviss kskvt frsiklsr, m slik frsiklsr r t på urli prblmr. Rjørls r i hvsk kyttt til Nv utlisfrvlti. Sksbhlisti i Nv utlisfrvlti hr blitt mtlt flr r tilir, sst i årsmli fr Et hvitrykk i sr ti r t sksbhlisti i utlisfrvlti hr blitt br. Mitt ktr mttr f.ks. å færr klr på sksbhlisti i Utlisirktrtt. Dt r imilrti klt skstypr sm skillr s ut i tiv rti, hrur fmiliivris- sttsbrrskpsskr. Oså i Nv hr t skj psitiv utvikli, slv m t frtstt r t klrt frbrisptsil v m Nvhtr. I m tilfllr kls t ikk br vr frvltis tisbruk, m så vr ml svr tilbkmli m sks. Erfri tilsir t t pplvs sm vikti fr brr å få tilstrkkli ifrmsj, hrur t t is frløpi svr, tilbkmli på purrir ifrmsj m frsikls år sk ikk hr blitt bhlt i itt ti. 6. Oppføli v mbusms uttllsr Ombusms uttllsr r ikk bi. Gjm i kpittl III visr likvl t frvlti rmlt rttr s ljlt ttr mbusms visir. Dtt r så frutsti fr ffktiv mbusmsfuksj. Dt hr imilrti t tjstm i stt fr å tilpss s t uttlls hr ått frvlti imt, frtsttr å rumtr. E slik tilærmi r trli lit frmålstjli, bå v hsy til mbusmsri v hsy til frvlti, sm i stt fr å å vir m y ppvr r m å bruk rssursr på sk mbusm hr ttt li stilli til. Slik skr hørr imilrti sjlht til. Drsm frvlti ikk rttr s ttr mbusms uttlls, k j rå brr til å ris sk fr mstl. Brr vil h krv på fri skførsl, jf. rttshjlplv 16 først l r. 3. E y utvikli i 2013 r t prt hllr ikk vill ku bli svrli fr mtprts llr rttr st t fftlis skskstr rsm j hr bflt t søksmål sm ikk førr frm.

9 Dkumt 4 9 Astt Ft: Ir Næss 7. Ombusms rissj V ut v 2013 rbit t 38 juriisk mrbir frlt på fm vlir sm bhlr klskr, t miistrtivt støttpprt på 13 prsr, v mitt ktr. Ili i vlir ir fli sikrr mr ffktiv rissj, smtii sm t hlhtli vrblikk priritri v bstmt sksflt k pprtthls. E ærmr vrsikt vr ktrts risri stt r itt i vl 1 3. Ombusm vjør slv m kl ir tilstrkkli ru til bhli. I lys v sksm hsyt til sksbhlisti hr j fut t hsiktsmssi å ifør priritriskritrir fr sksvvikli. Hsikt m priritriskritri r å i vili m hvilk skstypr kltskr t skl ls mst rssursr i. Dtt skl tilrttl fr t prisipilt vikti spørsmål, llr skr sm birr til å frhir urtt fr m, k bli priritrt. Kritri skl så bir til t rssurs sm mbusm isprr utytts på måt sm støttr pp m smfuspprt. 8. Sivilmbusm sm sjl frby mkism (NFM) Strtit smtykkt 14. mi 2013 til t Nr skull slutt s til tillsprtkll til FNs trturkvsj, th Optil Prtcl t th Cvti ist Trtur, frkrtt OPCAT. Dtt ibr smtii frpliktls til å tblr y ri m rlmssi bsøk fr t uvhi sjlt r til fslr, plitirrstr, psykitrisk istitusjr r str hvr mskr r frihtsbrøvt. Strtit vtk 21. jui 2013 t mbusm skull h svrt fr bsøksri, så klt sjl frby mkism (NFM). Hvr vi tr vr på prsr sm r frttt friht, r t mål på kvlitt i t rsk smfu. Dt r rfr vikti ppv mbusm å hr fått. Prtkll stillr krv m t t skl jmførs rlmssi bsøk. På sikt vil t jmførs rut 40 bsøk i årt frlt vr hl lt. Sm NFM skl mbusm iht ifrmsj m situsj fr frihtsbrøv utrbi rpprtr bflir til myiht, hrur årli mli til Strtit FNs urkmité fr frbyi. Asvrli myiht skl jmå bfli fr NFM il il m mbusm m muli jmføristiltk. Dt hr blitt pprttt NFM-vli m lr tr mrbir v mbusms ktr. Lr vlis sksbhlr bl tilstt i slutt v 2013 vil tiltr i løpt v vår Ombusm skl så tblr t råiv utvl sm skl bir m kmpts, ifrmsj, rå ispill til rbit sm NFM. Dt vil

10 10 Dkumt bli lt til rtt fr å sikr syriffktr mllm NFM-rbit mbusms øvri rbi m klr skr ttt pp v t tiltk. E målstti fr rbit vir vil vær å fr NFM-vlis prktiv tilærmi m mbusms rktiv sksbhli, å jør tt på måt sm styrkr rissj. M vttt ri i sivilmbusmslv, tilføri v rssursr, vil mbusm, slik j sr t, vær i st til å ivrt NFM-mtt prtklls krv på måt. 9. Utrttt virksmht Sivilmbusms mskrttihtssmir 2013 Sivilmbusms mskrttihtssmir bl rrrt 31. ktbr Tmt vr «Frihtsbrøvls v miråri». Smirt blyst ulik prblmstillir kyttt til frihtsbrøvls v miråri i plitirrst, fsl brvrsistitusj. Hvilk rttihtr hr miråri sm bår lvbru i hhl til FNs brkvsj? Er miråris rttssikkrht t k ivrttt? Hvr bhls frihtsbrøv miråri? Hvilk ltrtiv tiltk fis? Dt bl lt til rtt fr br btt mllm plitikr, fftli myihtr frivilli rissjr. Smirt h rut 210 ltkr fr fftli frvlti, frivilli rissjr, kmi, vktst, mmrst Strtit. Nærmr mtl v smirt, ilrs prstsjr, fis på mbusms hjmmsi. Ombusms kmmuiksjsrbi Strtit hr ifm. bhli v Ist. 287 S ( ) Ist. 10 S ( ) ppfrrt mbusm til å ivrkstt tiltk fr å jør mbusm br kjt. Ombusm hr sm føl v tt påbyt rbit m y kmmuiksjsstrti. Dt r strlt t mbusms smfusppr blir frstått v sm k r ytt v ri. Hr r t viss bls mllm, på si, å jør mbusmsri llmt kjt ppfrr flk til å kl på urtt, på r si, å kmmuisr til brr år t ikk k kls til mbusm. Av sm klr i løpt v tt år, får st hlvprt bskj m t frmll vilkår fr å få kl bhlt, ikk r tilst. Et ktult tiltk fr å rusr tllt klr sm må vviss r å sikr t frvlti ir bst muli ifrmsj m mbusm år frvltissk r m vsl. I årrkk hr t ksmplvis vært vli t klt frvltisrr lr v strblktt hvr t bl.. ifrmrs m ulik klrir, hrur mbusm. Itrykkt r t blktt ikk lr bruks så my. Dt r hllr ikk klrt m slik blktt r mst hsiktsmssi frm fr ritri til ptsill klr. Dt vil ksmplvis vær uhli rsm mbusm ppftts sm lmili klists fr frvltisvtk, fri tt ikk r mbusms mt. Dt sys ustt å vær rm fr å frbr ifrmsj sm is publikum i frbils m vrsls v frvltisvtk. E kl til mbusm r vir mt sm kl ytti måt å få klt frvltisrttsli sir v sk prøvt. I trå m tt r t vikti t klt k kl til mbusm på hå, ut å bhøv vkt llr skkyi hjlp. Ombusms uttllsr øvri rbi skl så vær ltt tiljli utfrmt på måt sm ir mi fr brr, frvlti Strtit. Pririttr fr 2013 hr vært å br ifrmsj på mbusms hjmmsi m uttllsr, hørisuttllsr, rissjsrir r yhtr. Mi hr i størr r tilir blitt ktktt fr å sylijør skr sm hr str smfusitrss, skr sm k vær vikti fr kltmskt. Dtt hr itt økt miki. Nytt v årt r så t mbusm hr ttt i bruk Twittr sm kmmuiksjskl. Ar kmmuiksjsmssi tiltk j priritrr, r å tylijør prstsj v tsr lys i årsmli. Smm m hjmmsi utjør årsmli vikti l v mbusms sikt ut. D li utfrmi v kmmuiksjsstrti vil skj i smrå m y mbusm.

11 Dkumt 4 11 II. Sttistikk 1. Skr i 2013 I 2013 km t i 2942 skr til mbusms ktr. I till bl 45 skr ttt pp v t tiltk. Ettr pri m btyli øki jm flr år, hr tll y skr lit stbilt på c pr år i pri , m lit i 2013 smmlit m frå år (tbll 1). Dt hr vært øki i tll skr ttt pp v t tiltk fr 35 skr i 2012 til 45 skr i Tbll 2 visr hvr m skr sm r vsluttt i løpt v 2013 tllt uvslutt skr v årts slutt, smmlit m frå år. I tkt m t tllt klskr økt vr t i flr år så øki i sksbhli. D tr bl imilrti su i 2012, hvr t vr i tll uvslutt skr fr 536 skr i 2011 til 419 skr i Sksbhli hr ått yttrlir i 2013, tll uvslutt skr v årts slutt vr 329. Dtt r ruksj på c. 21 prst fr 2012 c. 39 prst fr 2011, sm r psitivt. Tbll 1 Atll y skr Klskr skriftli frspørslr Skr ttt pp v t tiltk I lt Tbll 2 Avslutt uvslutt skr Avslutt skr i løpt v årt Uvslutt skr v ut v årt I 2013 r t ristrrt 1722 rll tlffrspørslr. Dtt r høyr i 2012, t bl ristrrt 1575 rll frspørslr. Atll ristrrt tlffrspørslr hr sist år lit mllm Dt bl bjært isy i 1208 kumtr hs mbusm i Dt r st hlvri smmlit m 2012, t bl bjært isy i 2383 kumtr. Ombusm fullt isy i 959 kumtr, lvis isy i 65 kumtr ktt isy i 184 kumtr. Avsl jlr i hvsk kumtr m tushtsblt ifrmsj. Ombusm ir ikk isy i kumtr sm r ihtt fr frvlti. Vrisj i tllt tlffrspørslr isysbjærir påvirks i viss r v kltprs 2. Ombusms sksbhlisti Ti t tr å bhl sk hs mbusm vrirr ttr hv sk jlr, hvr mftt r, hv sls ursøklsr sm r øvi fr å få sk tilstrkkli pplyst. I 2013 vr t i sksbhlisti fr skr sm bl vsluttt ttr å h vært ttt pp m frvlti, ttr t t h vært svk øki i bhlisti i 2012 (tbll 3). Tbll 3 Gjmsittli sksbhlisti v mbusms ktr Avvist skr 18 r 15 r 17 r 16 r 14 r Skr vsluttt ut å h vært ttt pp m frvlti 41 r 39 r 47 r 46 r 36 r Skr vsluttt ttr å h vært ttt pp m frvlti 197 r 170 r 183 r 210 r 189 r

12 12 Dkumt Dt r vikti t mbusm k vslutt skr i rimli ti. Sm t tiltk fr å rusr sksbhlisti bl t i 2013 iført klt priritriskritrir fr sksvvikli, s ærmr m tt i kpittl I pkt 7. Ombusm hr sm mål å ffktivisr sksbhli i størr r st år. Ut fr hsyt til rikti bhli v klt klrs sk r t imilrti brst hvr my slik ffktivisri sm r frsvrli. Bå hsyt til ktriksj hsyt til t sk skl bli bst muli pplyst jør t sksbhlisti fr skr sm hr vært ttt pp m frvlti k bli l. Tillit til mbusmsri tilsir t sk må bhls m tilstrkkli ruiht. 3. Utfllt v sk Utfllt v sk sm bhls hs mbusm k ls i t hvktrir; vvist rlittsbhl skr. I 2013 bl 51 prst v hvls til mbusm vvist 49 prst rlittsbhlt. D frli hr vært rltivt stbil jm flr år. Sm rlittsbhlt rs ll skr hvr mbusm ikk hr fut t t frlir vvisisru, ksmplvis fri klr ikk hr uttømt klmuliht i frvlti llr fri kl fllr utfr mbusms rbismrå. Grll frspørslr ut tilkyti til klsk hvlsr st hit til ritri rs så sm vvist skr. Skr sm hr blitt rt fr klr, f.ks. ttr tlfhvls hrfr til frvltisrt, rs rimt sm rlittsbhlt. E sk rs vir sm rlittsbhlt år mbusm hr jrt frløpi ursøkls v m t frlir «tilstrkkli ru» til å bhl kl, jf. sivilmbusmslv 6 fjr l, slv m sk vslutts ut ærmr ursøklsr. I slik skr blir t br i brst r ttt stilli til rlitt i frvltissk t r klt på. Tbll 4 visr frhlt mllm vvist rlittsbhl sk i 2013 smmlit m Fr rlittsbhl sk r t ærmr itt hv sm bl rsulttt v sksbhli hr. Sm t frmår v tbll, hr t vært pp i tll vvist skr, i tll rlittsbhl skr. Smtii hr tllt skr sm r vsluttt m kritikk llr hstilli m å s på sk på ytt vært stbilt. Tbll 4 Frli mllm vvist rlittsbhl skr Avvist skr Rlittsbhl skr Uøvi å iht skriftli uttlls fr frvlti ) Sk ku rs v tlfhvls.l b) Klbrvt, vtult supplrt m skskumt, vist t kl ikk ku før frm Ihtt skriftli uttlls fr frvlti (frlls) ) Sk rt ut t t vr øvi m vslutt uttlls fr mbusm b) Sk vsluttt ut kritikk llr hstilli, vs. kl ført ikk frm c) Sk vsluttt m kritikk llr hstilli m å s på sk på ytt, vtult vbøt skvirkir Fiur 5 visr vvisisru prstvis frli iss utjr v vvist sk. Sm t frmår v fiur r vlist vvisisru t sk frtstt r til bhli i frvlti. Fiur 6 visr t prstvis utfllt v rlittsbhl sk. Dt frmår hr t 62 prst v sk t ut kritikk, ms hhlsvis 12 prst 26 prst t m kritikk llr bl rt ttr t mbusm hvt s til frvltisrt. D flst sk sm t m kritikk jlt slv vjørls, vs. vjørlss mtrill ihl (fiur 7).

13 Dkumt 4 13 Fiur 5 Avvist skr (51 %) 3% 2% 1% Frtstt til bhli i frvlti 8% 6% Utilstrkkli klru Utfr mbusms rbismrå Brv st til ritri 10% 47% Frspørslr mv. ut tilkyti til klsk Frlt frhl 11% 12% Aym ufrståli hvlsr Klr sm r tilbkklt v klr Ikk klrtt Fiur 6 Rlittsbhl skr (49 %) Fiur 7 Nærmr m hv sk sm bl vsluttt m kritikk llr hstilli m å s på sk på ytt, ri s m (12 %) 12% 26% 21% 20% 59% 62% Ort Avsluttt ut kritikk llr hstilli Avsluttt m kritikk llr hstilli Avjørls Sksbhlisti Ar sksbhlisspørsmål

14 14 Dkumt Frli v vslutt skr ttr frvltisr sksmrår særli m klr på kmmur fylksm I vl 6 r t ttt i vrsikt vr vslutt skr i 2013 frlt på hhlsvis frvltisrr sksmrår. D flst kl (75,5 prst) jlt sttli frvltisrr. Omtrt fjrl v iss vr klr på fylksm. Kl på kmmul frvlti utjr 18,8 prst, ms kl på fylkskmmul frvlti utjr br 1,4 prst. I 2013 vr t hvskli trysk pl- byissk sm mirt. Diss utjr mtrt trjl v kl sm bl vsluttt i Fr øvri r t t rltivt høyt tll klr ifr sksmrå rbisliv, hls- ssilvs, fmili- prsskr justissktr. Dt r vskli å trkk tyi kklusjr m hvilk frvltisrr sm frhlsmssi får mst kritikk i skr sm bris i fr mbusm. Bkru r t tll rlittsbhl skr vrirr, t t fr klt rr ikk frlir t tilstrkkli tllmtril til å si sikkrt m kritikkl. Dt r imilrti vrt å mrk s t mbusm i 2013 rlittsbhlt 277 klr rttt mt Arbis- vlfrstt, t 17 v iss rsultrt i skriftli kritikk v tt. Dtt ir kritikkl (6 prst) sm lir vstli ur jmsittt fr ll frvltisrr (12 prst). D lv kritikkprst på Arbis- vlfrstt k mulis frklrs m t flrtllt v sk jlr l sksbhlisti. Dtt r skr sm ft rs v tlfhvls til frvltisrt. Fr øvri r t vrt å mrk s t mbusm bhlt t rltivt høyt tll klr på kmmul frvlti, t kritikkprst hr lir l høyr sittt, s pkt D kmmul frvlti fylksm trffr til smm t strt tll vtk hvrt år. Ombusm mttr rfr turli k rkk klr på iss frvltisr. Stt i lys v tt, vil t i t st pukt is mtl v kl på kmmul frvlti fylksm. Tll r jitt smlt fr ll kmmu ll fylksm. 4.1 Kmmul frvlti Dt bl i 2013 vsluttt 578 skr rttt mt kmmu. Av iss bl 349 (60 prst) vvist 229 (40 prst) rlittsbhlt. Sk frlt s på rkk sksmrår, hvrv 194 (33 prst) jlt pl by, 95 (16 prst) jlt rbisliv, særli tilstti, 59 (10 prst) jlt hls- ssilvs. Dt bl så bhlt t mir tll klr ifr sksmrå fmili prs (bl.. brvr, brhr vrmål), uti, rssurs- miljøfrvlti imssktt. Av rlittsbhl sk jlt 75 (33 prst) ml svr s sksbhli. Av iss bl 56 (75 prst) v sk rt ttr t mbusm hvt s til frvltisrt. Dt bl bhlt flst klr på sksbhlisti ifr sksmråt pl by. Ellrs frlt sksbhlistissk s på flst sksmrår. D rlittsbhl sk t m kritikk i 45 tilfllr (20 prst). Al kritikk r rm l høyr sittt fr frvlti smlt stt (12 prst). Av kritikksk jlt 10 (22 prst) ml svr s sksbhlisti, 11 (24 prst) sksbhli llrs, ms i øvri 24 sk (53 prst) jlt kritikk sks rlitt. D størst l kritikkskr jlt rbisliv m 12 skr (27 prst) pl by m 9 skr (20 prst). Sksbhli i kmmu r ærmr mtlt i kpittl III pkt Fylksm Ttlt 519 klr på fylksm bl vsluttt i Av iss bl 160 (31 prst) vvist 359 (69 prst) rlittsbhlt. Al rlittsbhl skr r btyli høyr fr øvri frvltisr (49 prst). Frlt på sksmrår vr t flst klr i pl byskr. Diss sk st fr m l hlvprt v ll kl på fylksm (251 skr). Av r sksmrår hvr t bl bhlt t visst tll skr k vs hls ssil m 39 skr (7 prst), brvr m 34 skr (7 prst), skr m økmisk stø m 22 skr (4 prst). D rlittsbhl sk t m kritikk i 37 tilfllr (c. 10 prst). Al kritikk r rm mtrt sm fr frvlti smlt stt. Av kritikksk jlt 3 (8 prst) ml svr s sksbhli, 2 (5 prst) sksbhli llrs, ms i øvri 32 sk (86 prst) jlt kritikk sks rlitt. D størst l kritikkskr vr pl- byskr m 23 skr (62 prst). Fr øvri vr kritikksk sprt jvt vr ulik sksmrå. 5. Utvikli sist ti år Fiur 8 ir smlt vrsikt vr ikm vslutt skr, vvist rlittsbhl, sist tiårspri. Grf visr t t i r blitt vsluttt flr skr t r kmmt i til mbusms ktr.

15 Dkumt 4 15 Fiur 8 Ikm vslutt skr vvist rlittsbhl ( ) k r 2000 l s t 1500 A 1000 Ikmmt Avslu t Avvist Rlittsbhl År Fiur 9 Avvist skr ( ) t s 25 r P 20 Frts l bhlii frvlti U lstrkkli klru Utfr mbusms rbismrå Brv st l ritri Frspørslrmv. ut lkyti l klsk Frlt frhl Aym ufrståli hvlsr Klrsm r lbkklt klr Ikk klr v År

16 16 Dkumt Fiur 9 til 11 visr utfllt v sk sist ti år. Fiur 9 visr bl.. t str l v vvist sk skyls t kl kmmr fr tili til mbusm, vs. t må vviss fri sk frtstt r til bhli i frvlti. Dtt frhlt visr sti tr. Ut vr tt visr fiur t utvikli r rltivt stbil. Dt bmrks imilrti t tll skr sm bhls hs mbusm hvrt år r så vit lvt t t vskli k trkks tyi kklusjr år t jlr utvikli sist ti år. Fiur 10 Rlittsbhl skr ( ) t 40 s r P Ort Avslu t ut kri kk llr hs lli Avslu t mkri kk llr hs lli År Fiur 11 Nærmr m hv sk sm bl vsluttt m kritikk llr hstilli m å s på sk på ytt, ri s m ( ) t s 40 r P Avjørls Sksbhlis Arsksbhlisspørsmål År

17 Dkumt 4 17 III. Eklt tmr fr ktrll m frvlti 1. Sksbhli i kmmu 1.1 Ili E btyli l v kl til mbusm jlr kmmul frvlti. Av ttlt 3076 bhl skr i 2013, jlt 578 kmmul rr, hvilkt ibærr l på m l 19 prst. Tllt mfttr ikk skr r t vrrt, ikkkmmult frvltisr (sttli), så h bhlt sk, sm f.ks. klists vr kmmult vtk. Hvitrykkt v sksbhli i kmmu r frhlsvis br, m så t t ku vært br. Bhli v klr på kmmu ttrltr t itrykk v mlfull ttrlvls v strl rlr m sksbhli. Områr sm k vs r spørsmål m hv sm lir i brpt kltvtk, frmkrv pplysi m kl, skriftliht tritt, brulssplikt, plikt til å sør fr sks pplysi, hbilitt frløpi svr. E bstmmls sm særskilt k vs, r kmmulvs rlr m risri v klbhli, sm t sys prblmtisk fr m kmmur å prktisr. Nfr mtls flr ktull mrår, m ksmplifisrir v skr fr ivær år, m så klt skr fr tilir år, sm urbyr ttlitrykkt. Sm t frmår, r t i v sk bått bru på flr v bstmmls i frvltislv. Skr sm bhls v kmmu i først ists m kl til sttli frvltisrr, i prksis fylksm, mfttr rkk skstypr. Sm ksmplr på sksmrår sm r risrt slik, k vs pl- byskr, frursisskr, skr m mtrfrsl i utmrk vssr, klt kssjsskr, ulik tilltlsr ttr ærislvivi, hls- msrstjstr, brvr, sklr brhr skr m kumtisy. Ttlt utjør tt t strt tll vstli l v sk sm hørr ur kmmus svrsmrå. Ombusms ktrll m kmmu i iss sk blir mr iirkt, t på ru v prisippt m t ktrll skl vær ttrføl, r t sttli klrt sm i utspuktt r jst fr vtull ursøklsr fr mbusms si. Sk vs likvl, illustrrr mft v kmmus svr fr bhli v skr v str rttssikkrhtsmssi btyi fr brr. Kl på iss mrå ir så mbusm isy i hvr strl frvltisrttsli prisippr blir fult v kmmu. Utspuktt fr vir rjørls fr sksbhli i kmmu, r kl mbusm mttr på kmmul rr sm ikk hr vært bhlt v t sttli frvltisr sm klists llr tilsysr. Ovrprøvi v slik kmmul vtk skjr i ll hvsk v kmmult pprtt klmr. Diss sk står i spsill stilli, t i rlitt i str r br r mbusm sm furr sm utfrstå ktrllists. Frvltislvs rlr m sksbhli i frvlti jlr fr kmmu, slik sm fr r frvltisrr. I till kmmr kmmulvs rlr m kmmus sksbhli. Rl r rll r smm fr smtli kmmur, små str. 1.2 Grll rfrir Brpt kltvtk Frvltislv 2 først l bkstv b firr brpt kltvtk sm t «vtk sm jlr rttihtr llr pliktr til llr flr bstmt prsr». Brpt r hlt strlt fr frvltis vjørlsr, t r bstmm fr m rl m sksfrbrls, vtkt kl mjøri i frvltislv kpittl IV VI kmmr til vls. Prisippr sm iss rl byr på, vil fr øvri så ku jl fr vjørlsr sm r uttt fr bstmmls, sm f.ks. tilsttir. Viss frmkrv til vjørls sksbhli r v prisipp sm k vs, iss til ls byr på ulvfst krv til fftli frvlti. Dtt vil t bli rjrt fr i pkt Hvrt år bhlr mbusm skr sm visr t t k vær vskli å vjør hv sm r kltvtk. Fil sm føl v tt, r lvrli, t btyr t vjørlsr ftts ut rttssikkrhtsrti sm lir i krrkt bhli ttr rlvrkt. E kskvs v mlfull kuskp m år vjørlsr r å s sm kltvtk, r t t ikk pplyss m ls til rtt fr klbhli. Flr hvlsr skyls tt frhlt. Brr hr fått tiv vjørls øskr å påkl, m får bskj m t t ikk r kl. I upublisrt sk, 2012/3284, m bri v v- vløpsbyr, vvist frmskpt i kmmu kl fr bt vist til t fststtls v byrt fult irkt v kmmul frskrift. Kmmu mt rfr t t ikk frlå t kltvtk. Ettr mi mi jlt kl hvr frskrift bl prktisrt ikk ihlt i frskrift. Avvisi v kl byt rfr på urikti

18 18 Dkumt frståls v rlvrkt, kmmu bl bt m å bhl sk på ytt. I sk 2013/949 m tilrttlt ksm fr privtist l kmmu til ru t vvisi v å bhl fr st ikmmt søk m tilrttli, ikk vr t kltvtk. Dt bl vist til t t r privtist sm hr svrt fr å søk m tilrttli, t t vr itt ifrmsj m t kskvs v å søk fr st vr t søk ikk vill bli bhlt, t t jlt mssfrvlti. Ettr mi mi vr tt vvisi rfr t kltvtk, jf. frvltislv 2 trj l. Kmmu bl bt m å vurr prksis, t pp vtull bhv fr rlri m svrli prtmt. Et t ksmpl jlt tilli v typ TTkrt. Kmmu h kjt prs sm riær TT-brukr, sm påst s brttit til TT-krt tiltkt brukr m særskilt bhv, jf. sk 2012/ Søk bl ikk ttt til føl, brukr fikk ikk påkl vjørls, kmmu mt t tt vr ristrisk vjørls ikk t kltvtk. J mt t ikk br kji sm TT-brukr, m så tilli v ulik krt, ri s m frm fr rttiht, sm må ku påkls. Kmmu irttt s ttr tt Skriftliht tritt Dt r itt rlr m utfrmi ihlt i frvltis vtk i frvltislv kpittl V. I 23 først l står t t kltvtk skl vær skriftli m ikk tt v prktisk rur vil vær særli byrfullt fr frvltisrt. I ær tilkyti til frvltislv 23 r rl i 27 m urrti m vtkt pplysi m kl. Utvr lvfst bstmmls, frlir t krv m skriftliht i sksbhli, sm føl v t bhli skl vær frsvrli. Dt klr utspuktt r ltså krv m skriftliht. Ml skriftliht r likvl mbusm jvli sr i bhli v klr. Krvt til skriftliht hr bl.. smm m t t i ttrti skl vær muli å ktrllr t prsss hr vært skli frsvrli, hvilkt så hr btyi fr t mbusms ktrll m frvlti skl vær ffktiv. E skstyp t r ru til å v særskilt, r tilsttir. Rl m bruls i frvltislv 24-25, m kl i mjøri i 35 trj l jlr ikk i iss sk, jf. frvltislv 3 t l. Muliht fr ttrprøvi i iss sk, vil sm ftst vær ktrll mbusm utøvr. Frvltislvs rlr m bruls til prt jlr ikk. På ru v ktrllhsy r t spsilt vikti m skriftli tlsr fr sksbhli. E tilfrsstill bruls vil jør t muli å ktrllr t tilsttismyihts vjørls hr vært skli brut t rlvt mmtr hr vært vurrt. Ombusm hr i flr tilsttisskr kritisrt kmmu fr ml skriftli tlsr, pkt på t t k tilsi t sk ikk hr vært t k pplyst rfr svkk tillitt til t vjørls r byt på skli hsy, jf. sk 2007/ 1486, rfrrt i årsmli fr 2008 si 96 (SOMB ). Ur mbusms bhli i sk 2012/2044 km t frm pplysir m smrbisprblmr mllm øvrst lr klr. Ml skriftliht i sk jr t t hftt usikkrht m tt vr frhl sm h htt btyi fr kvlifiksjsvurri. Vir ttrlt ml tvil m søkr ur itrvjut h fått li til å kmm m sitt sy på smrbit, rlvs v tt fr stilli. Dt bl så vist til t slv m t ikk r t bslutt krv m itrvju skriftli tlsr fr tt, vil t ku still s rls i skr r prsli tht r vjør. J kklurt m t ml skriftliht ført til t sk ikk ku ss t k pplyst år t jlt søkrs prsli tht, t t rfr ikk ku utlukks t uskli hsy h vært utslsiv fr t søkr ikk bl istilt til stilli. E, upublisrt, sk r t ikk fts skriftli rfrtr fr itrvjur llr rfrsihtir, r sk 2013/335. J l til ru t t ikk vr tilstrkkli, fr å tilfrsstill hsy bk skriftliht mbusms muliht fr ttrføl ktrll, t itrvjur til stilli hvr fr s h ttt ttr. Dt syts å h vært lt vjør vkt på prsli skpr pplysir sm km frm ur itrvju. Dssut h tillitsvlt vært ui i kvlifiksjsvurri, ut t t frmkm i skriftli istilli. Et t tilfll r t bl pkt på t t vr særli vikti m skriftli kumtsj, vr i tilsttissk r milrtii lærr, ut kumtrt frmll kvlifiksjr, bl tilstt frmfr frmlt kvlifisrt søkr, s sk 2011/2624. Ml skriftliht k så skyls mlfull kuskp m rl i frvltislv. Ombusm mttr l klr sm jlr tilli v kmmult riftstilsku til fysitrputr. Avjørls r kltvtk vrfr hvr klt søkr, frvltislvs rlr jlr. Ombusm sr likvl ksmplr på t sk bhls på smm måt sm tilsttir, slik t t bl.. ikk llti jørs skriftli vtk, t ml kuskp m rll frvltisrtt mførr bru på krvt til skriftliht ur sksbhli. Dt k viss til sk 2012/ /501.

19 Dkumt Sks pplysi Før vtk trffs, skl frvlti pås t sk r så t pplyst sm muli, jf. frvltislv 17. Bru på tt prisippt, førr hyppi til kritikk fr mbusm. Mlfull pplysi v sk frkmmr på flst rttsmrår. Av sksflt sm k trkks frm fr å blys prisippt r, sm i mtl v krvt til skriftliht, tilli v riftstilsku til fysitrputr tilstti. I iss sk skl t jørs smmli kvlifiksjsvurri fr å fi frm til sm r bst kvlifisrt. Dtt btyr t t ttr mstiht må frts ursøklsr ut vr jm v søk. Typisk ursøklsr vil vær itrvjur /llr ihti v rfrsr. Drsm t r ttrlyst særli kvlifiksjr i utlysistkst, k tt mfør krv m å få blyst ærmr iss si v søkr. Vir skl t is muliht fr krrksj imøtåls, fr ktriksj. Krvt m t sk skl vær tilstrkkli pplyst, jlr så fr vtull klists, sm hr slvsti plikt til å sør fr tt. Dt k ij viss til sk 2012/ /501 m tilli v riftstilsku til fysitrputr, fr illustrsj v prisippt m t sk skl vær så t pplyst sm muli. Av skr m tilstti viss t til upublisrt sk 2012/ /2656, r ml itrvjur rfrsihtir ført til t sk ikk ku ss tilstrkkli pplyst. Fil v kmmus sksbhli k, i tilfllr mfør rsttissvr. I sk 2004/3371, sm så jlt riftstilsku til fysitrput, rfrrt i årsmli fr 2006 si 139 (SOMB ) bl kmmu kritisrt bl.. fr ml utri v sk. Sk bl sr brkt i fr mstl, v Høystrtts m 22. ktbr 2009 fikk klr mhl. Høystrtt så t tilstrkkli ssylijrt t klr vill blitt tillt ktull vtlhjmml, rsm kmmu ikk h bått fil, kmmu bl ømt til å btl rstti, jf. Rt s Ml bruls Ekltvtk skl sm hvrl brus, plikt r ærmr rulrt i frvltislv 24, Et vikti prisipp r t bruls skl is smtii m t vtkt trffs. Plikt skl ivrt flr hsy, bl.. hsyt til vtkt jlr. V å få bruls, stts prt br i st til å frstå rsulttt, ir rul fr å vurr m vtkt bør ts, llr m t r ru til å å vir m sk. Et t vikti hsy r ivirki på frvltis bhli. Krvt til bruls skjrpr frvltis ppmrksmht jør sksbhli br. I skr sm r uttt fr frvltislvs brulssplikt, f.ks. tilsttisskr, jlr likvl krvt m t vtkt skl vær skli brut. Hvilk krv sm må stills til bruls sm is, k vrir fr sk til sk. Ombusm hr flr r pkt på t bruls skl ivrt prts bhv fr å frstå ihlt i vtkt, sikr muliht fr ktriksj muliht til å ktrllr t plikt til å pplys sk r ppfylt. E bruls k, ttr mstiht, bli fr rll. Krv til bruls jlr fr øvri ikk br fr førstistss vtk, m så fr klists. Ombusm sr i flr skr t klrt øyr s m å vis til miistrsjs vtk bruls, sm i utspuktt k vær tilstrkkli, m ikk ut vir. Dt må i hvrt fll kmm klrt frm t klrts bruls r smm sm miistrsjs. Et ksmpl på t bruls ikk vr kkrt k til å stt prt i st til å frstå ihlt i vtkt m.m., r sk 2012/1960 m tilli v riftstilsku til fysitrputr. I sk 2012/2566 (upublisrt) 2011/1369 m prkristilltls til frflytishmm, h søkr ikk fått ærmr frklri på hvrfr h fått vsl. I først sk vr t i till slik t søkr i t år frut fr søk llr h htt slik prkristilltls. D klrs situsj i ll hvsk frmst sm lik sm v først s utstls v prkristilltls, stilt tt ssut strr krv til bruls. Klists h ikk itt bruls i v sk, m ku vist til miistrsjs sksfrmstilli i vtkt. I upublisrt sk, sk 2012/975, m strtlå, km kmmu, ttr t sk vr ttt pp v mbusm, til t t vill vær rikti å t m bruls itt v miistrsj i klvtkt Hbilitt Dt r vikti t brr hr tillit til frvltis vjørlsr. Fr å sikr t vjørlsr sm ts r bjktivt rikti, ikk påvirkt v uskli llr utfrli frhl, r t itt hbilittsrlr i frvltislv 6. Bru på hbilittsrl vil ltt ku før til t t vtk blir uyli. I till til rl i frvltislv hr kmmulv 40 rlr m hbilitt. Kmmulv 40 r. 3 bkstv c mhlr hbilitt v kl vr vtk fttt v kmmu i først ists. Dt står i først l t «[v] bhli v klr ttr frvltislv 28 r l r stt llr flkvlt sm vr m på å trff t påkl vtk, llr sm mvirkt v tilrttlls v rult fr tt, ihbil v klistss bhli v sk v tilrttlls v sk fr klists». Vir frmår t v t l t «[]r vrrt stt ihbil i sk, k irkt urrt stt ikk lt v kli-

20 20 Dkumt stss bhli v sk, llr v tilrttlls v sk fr klists». D str rl r itt fr å ppå uvhi bhli i klists, sm i utspuktt r l v smm frvltisr sm urists, ltså kmmu. Kmmulvs rlr skpr i prksis utfrrir kyttt til krvt m t t må vær t tyli skill mllm hv sm r uristss hv sm r klistss sksbhli. Særli jlr tt fr tilrttlls v sk fr klists. Rl ibærr t sksbhlr i først ists ikk k vær m på å tilrttl rult fr klistss bhli. Dt btyr t sksbhlr ikk k l skriftli istilli til klists, i brst r lt m mutli tilrttli, f.ks. i møtr fr klm. Drsm vrrt tilir hr vært m på å trff vtkt, llr mvirkt v tilrttlls, btyr t t urr hllr ikk k l til rtt fr klistss bhli. I mbusms prksis r t flr ksmplr på bru på bstmmls m hbilitt i kmmulv. I sk 2012/ 1978 (upublisrt) m tilsku til tblri v bli sk 2012/1960 m riftstilsku til fysitrpi, h sksbhlr lttt i klms møt ritrt m sk. I sist sk bl t i skriftli sksfrmstilli så itt vurri v m fil sm vr bått, ku ss å h virkt i på rsulttt. E slik tilrttli mt j vr i stri m krv i kmmulv 40 r. 3 bkstv c. I upublisrt sk, sk 2013/1064, m tilrttlt rbi fr utviklishmmt prs, bl sksfrmlt til kmmus klm utrbit v sksbhlr i kmmus miistrsj, r virksmhtslr vr ihbil, fri vkmm h vært m på å ftt t pprili vtkt. Dtt mført t hllr ikk urr ku vær m på å tilrttl rult fr klistss bhli Frløpi svr Frvltislv 11 bstmmr t frvlti skl frbr vjør sk ut urut pphl. Drsm t må vts t t vil t ufrhlsmssi l ti før hvls k bsvrs, skl t frvltisrt sm mttk hvls, srst muli i t frløpi svr. Gjlr t kltvtk, skl t is frløpi svr rsm hvls ikk k bsvrs i løpt v må ttr t r mtttt. Bru på rl m t t skl is frløpi svr r hyppi årsk til klr til mbusm. Ombusm tr rlmssi pp skr v t tiltk. I sk 2012/2632, 2013/815 (upublisrt), 2013/ /1686 (upublisrt) bl flr kmmurs bruk v frløpi svr, i till til sksbhlisti ttt pp. Sk jlt frhl kyttt til fst im. I ll sk bl t pkt på ml bruk v frløpi svr, jf. frvltislv 11 t l. I till bl t vist til t krvt til frløpi svr så jlr i klskr. D sksbhlisti i frvlti mtls særskilt i tt kpittlts pkt. 3, ts t ikk m mr m tt i mtl v sksbhli i kmmu. 1.3 Oppsummri Ombusms rll rfrir visr, slik rfrrt ksmpl illustrrr, t t r utfrrir kyttt til t t bås bru på strl frvltisrttsli sksbhlisrlr i kmmu. Dt r ærli å t t tt skyls ml kuskp m rlvrkt uklr mlfull rutir. I årsmli fr 2007 si 32 bl kmmus bhv fr juriisk kmpts mtlt. Dt bl vist til t flr skr sist år h skpt usikkrht m hvrvit kmmu spsilt små kmmur møtt utfrri kyttt til økt rttslijøri rttihtsfsti på hsiktsmssi måt. Om ml juriisk kmpts bl t pkt på t tt k svkk brrs rttssikkrht, t t r vikti t kmmu r ppmrksmm på btyi v å jør bruk v slik kmpts. Dt r ikk llti tilstrkkli å ht i juriisk kmpts v bhv, t ft r uklrt år t r bhv fr t. Astt m full juriisk uti r ikk llti påkrv, my k jørs v itr pplæri. Oså smrbi mllm kmmur bl ttt å ku bir til å ppå løsir på t juriisk mråt. Bhli v skr i sr år ir ikk ru til å t t situsj r vvri frrt. Oppfrri til særli små kmmu m å vurr hv sm k jørs fr å øk juriisk kmpts, jlr frtstt. Dt r t strt tll skr sm bhls i kmmu, m t r svært få sm kls i fr mbusm. Hvilk kmmur sm fr år til t blir klt i, vil vær tilfli. Ombusms mulihtr fr, jm si virksmht å bir til juriisk kmptshvi, r rfr brst. Sm vt k skr ts pp v t tiltk. Dt ibærr t rttsli spørsmål k ts pp på rlt rul, uvhi v kkrt kl. I iss såklt t tiltk-sk vil ft bkru fr å ris sk vær rfri fr bhli v kkrt skr. Ombusm hr f.ks. jm bhli v kltskr stt t fil år ij. Dtt jlr så kmmu. I skr sm ts pp brt, sm bskrvt, må t ts t muliht fr ivirki r størr v bhli v kltskr. V ursøkls v kltskr vil ppmrksmht vær rttt mt sksbhli. Når t

21 Dkumt 4 21 v ursøkls v skr ss t t k kytts tvil til m sksbhli hr vært krrkt, r tt sm ft vil før til t ktull spørsmål ts pp m kmmu, slv m t i hvrt fll i utspuktt ikk øvivis sys å vær tvil kyttt til slv vjørls. På måt k mbusm bir til å rtt ppmrksmht mt sksbhlisrl rs btyi, spr kuskp m m. Dt frkmmr så t mbusm i kltskr mir frvlti m sksbhlisrlr, slv m t ikk jørs yttrlir ursøklsr i ktull sk. Et ksmpl r påmils m krvt til skriftliht i skr m tilstti krvt til rsk bhli v isyskrv ttr fftllv. Dt jørs jvli bsøk i frvlti, hrur i kmmu. Slik bsøk k bytts til å t pp spørsmål m sksbhlisrlr. Dt k så vær ktult å h ktkt m KS fr å blys mr vrr prblmstillir. 2. Skr m vrsli fftli stts ytrisfriht Ytrisfriht til rbistkr i fftli frvlti r vikti. Dt r tl m rul rttiht fr klt stt, r så vikti fr smfusutvikli. I rbisfrhl k ljlittsplikt skp usikkrht m rkkvi v ytrisfriht. Ombusm mttr rlmssi klr m sksjr rksjr sm hvs å vær ulvli jjlls llr vrsli. Kl k så jl r rksjr sm ppftts sm uksptbl brsi v ytrisfriht. I skr sm jlr rbis- tjstfrhl vil hsyt til klr ft tilsi frtrli bhli v sk. Risik fr t klr blir itifisrt k mfør t mbusms uttlls ikk blir publisrt. Dtt jlr bl.. i vrslisskr r vrslrs ititt ikk r lmili kjt. Offtli stt hr, sm r fri ytrisfriht vrt v Grulv 100 D urpisk mskrttskvsj (EMK) rtikkl 10. D ytrisfriht mfttr så ytrir m frhl sm hørr i ur stts rbismrå brørr frhlt til rbisivr. Hsyt til fftli btt mkrtisk styrfrm tlr fr t fftli stt skl ku ytr s m frhl sm lir ifr t rbismrå. D rttsli rmm fr ytrisfriht hr jmått utvikli v rir i Grulv 100 i 2004 lvfsti v rtt til å vrsl m kritikkvri frhl i virksmht i rbismiljølv Diss rl tråt i krft 1. jur Ombusms hørisuttlls til rpprt «Astts ytrisfriht» fr 2005, sm ihlt frsl til y lvrlr, r ttt i i årsmli fr 2006 si Tilir bl klr m rksjr fr rbisivr på rbistkrs ytrir vurrt ttr Grulv 100 rbistkrs ljlittsplikt. Vrslisrl i rbismiljølv hr i øk r ført til t ytri hvs å h vært t vrsl m kritikkvri frhl i virksmht. Et slikt vrsl vil i tilfll i t lvbstmt vr mt jjlls i till til t rll rulvsvrt fr ytrir. Dt mtts, imilrti, frtstt klr fr rbistkr vr brsir i ytrisfriht fr rbisivr ut t t rir s m vrsli. Hv sk jlr, hvilk spørsmål risr, vil ku få btyi fr hvr sk bhls. I sist år r t mtttt rut ti klr i årt r fftli stt mr å h blitt utstt fr ubrttit sksj fr rbisivr sm rksj på stts ytrir. I år jlt t str flrtllt v iss kl påstått bru på vrslisrl i rbismiljølv. Br v iss vrslissk t m publisrt uttlls hs mbusm (sk 2012/279). Til smmlii bl mtrt hlvprt v sk i pri sm jlt spørsmål m ytrisfriht utfr virkmråt fr vrslisrl publisrt (sk 2012/1031, 2011/ /605). Sm vt, r t flr årskr til t kl til mbusm vr ulvli jjlls v vrsli sjl publisrs. E årsk r hsyt til klr. D flst sm klr vr bru på vrslisrl r ikk kjt sm vrslr øskr å frbli ym. Fr å sikr klr mt å bli itifisrt mt si vilj hr t ft vist s øvi å ult publisri fri ymisrt uttlls ikk ir tilstrkkli bskyttls mt fftlijøri, ut å mist strl pplysir sm hr vært vjør i sk. I sk sm jlr vr m ytrir sm ikk jlr «kritikkvri frhl v virksmht», vil ytri ftr vær frmstt kstrt klr vil llr vær ksprt i fftliht. Dtt vil ku jør t mir btkli å publisr mbusms uttlls. På si vil t i skr r klr llr r fftli kjt ku vær vikti å sl tushtsblt pplysir. E årsk til t vrslrsk ikk publisrs, r t t r rltivt få v iss sk sm blir ttt pp til ærmr ursøklsr hs mbusm. E l v sk blir vvist v frmll rur. E str l vil så rlittsbhls vslutts ut t t r fut rul fr å t sk pp m frvlti. Dtt k skyls t kl skskumt ir tilstrkkli rul til å kklur m t t ikk r ru til å tr t yttrlir ursøklsr vil vkk bru på vrslisbstmmls. I flrtllt v sk r t imilrti ikk ru-

22 22 Dkumt l fr å trkk slik kklusj br v jm v skskumt. Når t likvl ikk r fut rikti å t sk pp til ærmr ursøkls, skyls t f.ks. t frhl sm påbrps v klr lir lt tilbk i ti /llr t t r uiht m fktisk frhl sm ikk r kumtrt vskli lr s vklr v skriftli sksbhli ut vhør v prtr vitr. Uttlls i sk 2012/279 jlt spørsmål m stt h vrslt m kritikkvri frhl m påføl skriftli irttsttls vr jjlls ttr vrsli. J km til t t frlå kritikkvri frhl v rutir på rbisplss sm klr h vrslt m, t skriftli irttsttls h irkt tilkyti til hlsr sm ppst i smmh m vrsli v kritikkvri frhl. På tt rul km j til t irttsttls vr ulvli jjlls fr kmmus si. Vir vr j kritisk til kmmus ml vrsls v strl kumtr i frbils m ursøkls v sk. Dt vr klr sm bir m skskumtr sm jr sk tilstrkkli pplyst. Sk illustrrr rfr så btyi v skriftli kumtsj. Sk 2012/1031 jlt lærrs ytrisfriht bl ikk stt sm vrslrsk. I sk km j til t kmmus rksj på t visppsl vr ulvli brsi v lærrs ytrisfriht. Sk rist så spørsmål m kmmu ku krv t rbistkr først vrslt itrt «ikk tjstvi», t spørsmål sm rlmssi ukkr pp i vrslrskr skr m ytrisfriht. Dt k rfr vær ru til å mi m t år rbismiljølv 2-4 (2) t puktum fllr t rbistkr «hr ustt rtt til å vrsl i smsvr m... virksmhts rutir fr vrsli», r tt mt sm sikkrht fr rbistkr m t slik vrsli llti vil ss «frsvrli», jf. 2-4 (2) først puktum. M k imilrti ikk mtstt slutt t vrsli sm ikk følr virksmhts rutir ikk vil vær frsvrli. Om t frlir frsvrli vrsli vil br på kkrt vurri v bå bjktiv subjktiv frhl i sk, hrur m itr vrsli frmst sm t rlt ltrtiv fr sm vrslt. Fr ytrir utfr vrslisrls rkkvi, vil vurri vær m rbistkr hr hlt s ifr ljlittsplikt. D stt må uå å ytr s på illjl måt sm åpbrt vil sk rbisivrs litim skli itrssr. Dt k ikk stills bslutt krv m t ytri først frmstts vrfr rbisivr, s så sk 2006/530 rfrrt i årsmli fr 2006 si 79 (SOMB ). Sk 2011/2414 jlt kmmus håtri v vrslissk. J km til t t vr hlt i stri m kmmus rutibskrivlsr fr vrsli t t frlå bru på frvltisskikk. Sk illustrrr btyi v ryi prfsjll håtri fr rbisivr i vrslisskr. Fr øvri vil klr sm i først rkk tr pp ml vrslisrutir mlfull håtri v vrslrskr hs rbisivr sm rl bli hvist til å t sk pp m Arbistilsyt i først m, i smsvr m prisippt m t mbusms ktrll m frvlti skl vær ttrføl. Sks li utfll år frvlti kritisrs fr bru på rlr m vrslisrtt llr ytrisfriht k vrir. Drsm t frlir ulvli jjlls, f.ks. i frm v rsstrff, vil mbusm sm rl b m t trkks tilbk. Dt frkmmr t frvlti ikk ttrkmmr mbusms mi, f.ks. i sk 2012/ 279, mbusm hr i iss sk bt m t mbusms uttlls i sk ls på klrs prslmpp smm m rsstrff. I flr skr m vrsli ytrisfriht hr frvlti vist til itr rtislijr rutir fr hvr stt skl frhl s til prss mivlsr, s bl.. sk 2012/1031, vt vr. Fr fr brsir i ytrisfriht sm føl v slik itr rlmtr hr vært kjt l. I sk 2007/ 544, sm jlt ytrisfriht fr lærr i frbils m skllls, ft mbusm t skls rbisrlmt prssrlmt på klt puktr ikk fr lt i å brs stts ytrisfriht. Syspuktt vr så frmm i sk 2006/1632 m ytrisfriht fr rktr i frbils m mrisri v ppvkstsktr. J mt t lr v kmmus rlmt fr uttllsr til mi st i t tvilsmt uklrt frhl til vrt v ytrisfriht i Grulv 100 EMK rtikkl 10 (2). Itr rlmtr står i fr fr å bli sttisk ut å f pp rttsli utvikli sm hr fut st, t k vær ru til å jt t j s i årsmli fr 2006 si 25, rtt ttr vrslisrls ikrfttrls: «Dt k sys sm m Grulvs styrk vr m ytrisfriht å ikk hr fått t tiltkt jmsl i prksis, t flr fftli rbisivr frtstt prktisrr t frlt sy på stts ytrisfriht rtt til vrsli. Dtt risr spørsmål m t bør ivrkstts tiltk m sikt på ifrmsj hlisri blt lr i fftli frvlti.» D jm illustrrr t vrslissk risr ulik spørsmål m rttsli rmm fr vrslisrtt ytrisfriht m t frlir ubrttit rksj fr rbisivr. Skr r t r uiht m vikti fktisk frhl sm vskli lr s vklr v mbusms skriftli sksbhli, vil sm rl mått bli vsluttt ut ærmr ursøklsr ikk r s fr bhli hr. Dt vil vær turli frtstt å h ppmrksmht rttt mt rlmt rutir ut-

23 Dkumt 4 23 rbit v rbisivr sm brsr fftli stts ytrisfriht rtt til å vrsl m kritikkvri frhl i virksmht. 3. Sksbhlisti i frvlti 3.1 Grlt Ombusm hr i 2013 mtttt 527 klr på sksbhlisti i frvlti, mt klr i hhlsvis I till kmmr klr r s sksbhli vr v flr førslr, m r kls hvspørsmål vr t t. E str l v kl på s sksbhli hr blitt ursøkt hrfr tlfisk. I llr flst tilfll hr mbusm fått t svr fr frvlti sm hr jrt t sk hr kut vslutts m lv m t sk skl rs i itt tisrmm. Dr t ikk hr lykts å få frklri på sksbhlisti pr tlf, llr r t hr vært ru til å still mr rll llr prisipill spørsmål, hr sk blitt ttt pp skriftli. Ovrfr klt frvltisrr hr t så blitt ivrkstt mr rll ursøklsr v t tiltk. E vrsikt vr iss sk r itt i mlis kpittl IV pkt. 3. V si v klr vr tisbruk, kls t så vr ml utsls v frløpi svr, ml på tilbkmli på klrs purrir llr ml ifrmsj m frsikls år sk ikk hr blitt bhlt i itt ti. Hvls hit i 2013 visr t t r vstli fr klr å bli hlt ritrt m sksbhlisti, t l sksbhlisti lttr ksptrs, rsm t ifrmrs m årsk smt is sk kkrt rlistisk år svr k vts. G rutir fr å sikr frsvrli frmrift løp ritri m rlistisk sksbhlisti r v str btyi fr tillit til frvltis sksbhli rlt. Dt r rfr vikti t frvlti r ppmrksm på t svikt llr mlfull rutir fr ppføli v y påå skr, k h uhli virkir fr tillitsfrhlt mllm frvlti brr. Frvltisrs lls må pås t rutir sm sikrr t bhlisti ifrmsj sm is til brr r i smsvr m rl i frvltislv ulvfst krv til frvltisskikk. Itrykkt fr klsk i 2013 r t flr frvltisrr, bå i sttli, kmmul fylkskmmul sktr, hr t frbrisptsil hr. I mlisårt hr t vært flr skr v lmili itrss m s sksbhli ml utsls v frløpi svr llr mli m frsikls. E vrsikt vr iss sk r itt i kpittl IV pkt. 2. Nfr is rjørls fr utvikli i sksbhlisti i Nv utlisfrvlti bsrt på mbusms itrykk ttr klbhli t sist årt. Diss frvltissktr hr vært mtlt i tilir årsmlir fr mbusm, sist i Nv I 2013 mttk mbusm c. 530 skriftli klr på Arbis- vlfrstt (Nv Arbis vlfrsirktrtt). Tilsvr tll t frå år vr hhlsvis c. 700 i 2012, i urkt v 600 i Rut 180 v hvls i 2013 jlt sksbhlisti. Dt vr st 100 færr i 2012 mbusm fikk c. 270 klr på Nvs sksbhlisti, m tilsvr sm i I 2012 vr t fr øvri spsilt m klr, c. 120, på Nvs bhlisti i skr m uførpsj. V ærmr ursøklsr km t frm t hvårsk til t bhlisti h trukkt ut i sk spsilt, vr mfrli v rbisppvr mllm Nv Psj frvltisht, ut t brukr vr blitt vrslt m t. Dt r å lt færr klr på sksbhlisti i Nv Psj. Vir r t ikk tilsvr rll øki v sksbhlistisklr mt frvltisht. Dt r usikkrt hv øvri skyls. Flr frhl k h spilt i. Nærli r t Arbis- vlfrstts srvicklri, iført i smbr 2011 m t frmål å frkl kl til Nv Klists, bl br kjt fr brukr i løpt v 2013 t vr i I tilkyti til tt r t så ru til å tr t bhli v srvicklr i s slv hr psitiv ffkt på flks ppfti v bl.. sksbhlisti i Nv. D ktkt sm hr vært mllm mbusm Arbis- vlfrsirktrtt i skr v t tiltk llrs, hr vist t t fr strlt ivå vir vr i rissj r målrttt styri m sikt på rlt å ffktivisr sksbhli i Nv, krt sksbhlisti l til rtt fr rutir fr å kmmuisr frsiklsr i ti. Sm i tilir år, r hvls m sksbhlisti frlt på ll sls tryytlsr, t strt tll Nv-ktrr, m Nv-ktrr kls t ftr på r. Frtstt mttr mbusm rltivt m klr (37 i 2013) på bhlisti v Nv Itrsjlt. J r kjt m t Nv Itrsjlt mt slutt v 2013 fikk tilført kstr rssursr fr å vvikl rstsr spsilt fr skr m mlmskp i flktry vift til flktry. Dt k frtstt spørrs m Nv Itrsjlt hr tilstrkkli rssursr til å ivrt ktrts mftt til ls vskli rbisppvr på tilfrsstill måt.

24 24 Dkumt Av m l 180 kl m sksbhlisti i 2013 bl i vrkt v 100 rt, llr lvt rt, i itt tisrmm. I klt skr vr t imilrti øvi å b Arbis- vlfrsirktrtt m ærmr skriftli rjørls. Skr r så ttt skr pp v t tiltk, ksmplvis sk 2013/1984 m sksbhlisti i pskr sk 2012/3401 m Nv Klists rutir fr utsls v frløpi svr. Erfri m sksbhlisti i Nv i 2013 visr t t r jrt frbrir. Likvl r t ru til å frykt t t frtstt vil kmm klr på l bhlisti llr t skskumt sk ikk lr s jfi. Atllt vtk bslutir i Nv hvrt år r høyt. På trss v psitiv utvikli, r t t klrt frbrisptsil fr sksbhlisti v m Nv-htr. Dt r ru til å tr t Arbis- vlfrstt r s bvisst prblm utfrri sm l frsikt sksbhli rprstrr. 3.3 Utlisfrvlti Sksbhlisti i utlisfrvlti hr vært t tilbkv tm i årsmli sist år. I fjrårts mli bl t ritrt m t Utlisirktrtt syts å h htt t særskilt fkus på ffktivisri v sksbhli ruksj v sksbhlisti, t tt h rsultrt i t bhlisti h ått på l sksmrår. Sksbhlisti hr i hvsk hlt s på t smm ivåt så i Dt r å færr klr på sksbhlisti i Utlisirktrtt før. Dtt r psitivt. Likvl r t frtstt klt skstypr sm skillr s ut i tiv rti. Utlisirktrtts sksbhlisti i fmiliivris- sttsbrrskpsskr r frtstt l, slv m t sys å h vært bri så fr iss skstyp. Dt smm jlr irktrtts tisbruk v sksfrbrls i klskr før vrsls til Utlism. Oså bhli v søkr m pphvls v irisfrbu fr brr v l utfr EU/EØS-mråt tr l ti. Slv m bhlisti frtstt r l år t jlr skstypr, r t rll itrykkt t irktrtt r klr vr utfrri hr ivrkstt tiltk fr å få sksbhlisti. Dt k så virk sm t irktrtt i størr r tilir ir pplysir m sksbhlisti, sm bl.. r vikti fr brrs frvtir. I årsmli fr 2012 bl t ritrt m t t vr mrkt pp i klr vr sksbhlisti i Utlism. Itrykkt vr imilrti t m h t øsk m å få sksbhlisti t t bl rbit ktivt fr å få tt til. Atll klr til mbusm på sksbhlisti i Utlism hr ått i N i kltllt smsvrr m ms pplysir m t tll ubhl skr bl brtimt hlvrt i først må v Dt r ru til å tr t tt vil rsultr i krtr sksbhlisti frmvr. Dtt r psitivt. 4. Frvltis ppføli v mbusms uttllsr 4.1 Ili Spørsmålt m mbusms uttllsr blir fult, m frvlti rttr s ttr mbusms sy r vikti, bå fr tillit til mbusm frvlti. Ombusm hr ku «rtt til å uttl si mi m frhl sm år i ur hs rbismrå». Slv m mbusms uttllsr ikk r rttsli bi, blir vlivis fult. I flst sk r mbusm fir t t r ru til kritikk, blir frvlti bt m å frt y bhli v sk. Dt k vær ru til å skill mllm skr r mbusm i hvsk hr kritisk mrkr til sksbhli skr r mbusm r ui i frvltis rttsvls kklusj. I skr r mbusm kritisrr sksbhli, is t sm ftst uttrykk fr t sksbhlisfil k h fått btyi fr vjørlss ihl. Dt vil rmlt bli påpkt t t frlir frhl sm ir «brut tvil til frhl v btyi fr sk», jf. sivilmbusmslv 10 t l, frvlti blir bt m å frt y bhli v sk. Når sksbhli kritisrs, uås t å ls førir på hvr sk skl løss v y bhli. Slik vil t vær i skr sm ikk hr vært t k pplyst, jf. frvltislv 17, llr t t hr frlit ihbilitt ttr frvltislv 6 t l. Når frvlti blir bt m å frt y bhli v sk, k t før til flr ulik utfll. Drsm t førr til t vjørls rs til ust fr klr, vil t rmlt ikk vær bhv fr vir ppføli fr mbusms si. D flst sk r på måt, s f.ks. sk 2012/ 1158, 2012/ /2803. På klt sksmrår, f.ks. i tilsttisskr skr m riftstilsku til fysitrputr, vil ft trjprts itrssr bli brørt. Trjprt hr ikk vært prt i mbusms bhli v sk, vil t ikk vær ktult å b m y vurri v sk, slv m t r fut kritikkvri frhl, s sk 2012/ /1461. D vslutts sk m kritikk frvlti bs m å mrk s mbusms kritikk v bhli v li skr i frmti. Dt k så bli bflt t jørs fr sm hr klt.

25 Dkumt 4 25 Dt k så vær t t i kltsk ikk r fut ru til å b m fryt bhli v sk, m likvl fut ru til å b frvlti m å r llr utrbi y rutir rtislijr fr å frhir t li tilfllr vil itrff i frmtii skr. Dtt vil vær ktult i skr m ml svr r t r vkkt mlfull rutir rtislijr. Dt k så vær t t frlir mlfull sksbhlisrutir sm må rs, s sk 2012/1580, 2012/ / Skr r mbusms sy ikk hr blitt fult Slv m frvlti strt stt rttr s ttr mbusm, r t klt skr r frvlti står på sitt ikk rttr s ttr mbusms sy. Sk 2011/870 jlt t krv m iløsi v t mrå rulrt til fllsrl (lkplss). Områt h i såklt småhuspl i Osl kmmu vært rulrt til blifrmål, m bl i rispl i 2003 tilbkført til fllsrl sm vr pprili rulri i pl fr Osl kmmu vsl iløsiskrvt ur hvisi til t rulri i småhuspl br på fil, t vilkår fr iløsi ikk vr ppfylt. J km til t bst rur tlt fr å s vilkår fr iløsi i pl- byislv fr å vær ppfylt, b kmmu vurr spørsmålt på y. Kmmu hr i brv pplyst t sk stillr s rttsli sm før mi uttlls, hr fsthl sitt sy ut t mi mrkr sys vurrt. Sk 2013/293 jlt spørsmålt m Stts psjskss (SPK) jr k fr å sikr skkyis hbilitt i skr ttr Frsvrts særskilt kmpssjsri fr psykisk blstisskr sm føl v ltls i itrsjl prsjr. I sk bl hbilitt til privtprktisr skkyi vurrt. D skkyi vr stt i sksjslrstilli v Frsvrts ktr fr strssmstri psykitri. J km til t slik stilli vskli ku frs m ppr sm skkyi i skr ttr kmpssjsri. Frsvrsprtmtt vr ui i uttllss prmissr, rttsli vurrir kklusjr. Psjskss hr pplyst t r i i prtmtts mrkr. D uvhi Klm fr kmpssj billihtsrstti hr i t vtk før prtmtts mrkr lt syspukt i mbusms uttlls til ru fr bhli v klsk, sm rfr bl hjmvist til SPK fr y bhli på ru v skkyis ihbilitt. På bkru v Frsvrsprtmtts mrkr bl t ihtt y rjørls fr psjskss, lr v sks fktisk sir bl jmått på ytt. D jm ført ikk til rir i mitt sy, m rul fr utypi v hvilk rutirir j mr SPK bør frt. Dt vvts å tilbkmli fr prtmtt psjskss på rsulttt v fry jm hr. Sk 2012/2498 jlt ppføli v sk 2011/ 720, s årsmli fr 2012 si si 16. J h i sk lt til ru t byismyiht ikk ku vslå søk m rmmtilltls ur hvisi til kmmulpl, sm vr blitt vttt ttr utløpt v 12-ukrsfrist i pl byislv r. 1. Fylksm bl rfr bt m å bhl sk på ytt. På bkru v mbusms uttlls i sk mjr fylksm sitt pprili vtk t bl vurrt å vær uyli. Fylksms mjørisvtk bl påklt til Kmmul- rilprtmtt, sm vurrt t it h t t r rttstilst på vtkstispuktt sm r rult fr byismyihts vjørls, t rttsvirki v vrsittls v 12-ukrsfrist r byrsttls. Dprtmtt ft t fylksm ikk h rul fr å mjør t pprili vtkt m bkru i uyliht pphvt rfr mjørisvtkt. Vtkt fr prtmtt bl så brkt i fr mbusm. I kl bl t ført y frhl, t vr rfr øvi å s sk tilbk til prtmtt fr y vurri. Si prtmtt h ått mt mbusms uttrykt rttsppfti, vr t så øvi å kytt kmmtrr til sks mr prisipill si. Dt bl uttlt t prtmtts stpukt vr uhli ut fr t rttssikkrhtssyspukt, fri t i rlitt ibr t myiht ku hl ut sksbhli på ubstmt ti, fr rttr å skff s hjmml til å frby tilir lvli hli. Lvivr bør i hvrt fll få li til å t stilli til m slik rttstilst r øskli. Dprtmtt bl rfr bt m å s på bhvt fr å vurr s rlvrk. Sk r frløpi ikk vsluttt, tilbkmli fr prtmtt r vtt. 4.3 Oppsummri Sm t frmår v vvt ksmplr, k kritisk uttlls fr mbusm føls pp på frskjlli måtr i frvlti. Hv sm blir t li utfllt v mbusms uttllsr, vhr i ll hvsk v hv mbusm hr fut kritikkvri hvr frvlti blir bt m å føl pp uttlls. Gjm v uttlls fr 2013 visr t mbusms sy i ll hvsk blir rspktrt fult v frvlti. D få sk t ppstår uiht m jlr i str r spørsmål m rttsvls hv sm ut i fr rlvrkt r

Evaluering av NGU-dagen

Evaluering av NGU-dagen .. :: QustBk xport - Evlurin v NGU-n Evlurin v NGU-n Pulis rom.. to.. rsponss ( uniqu). Forrn på NGU-n vr li rlvnt 9 9,9 %, %,8 %,8 %, %, % Avr,9,,. Tmn or rupprit vr o, % %, % 8, %, %, %, % Avr, 9,8,

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (3) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1)

MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS - SKJEMA (1) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i n ktull rurikkn. 1. TA VARE PÅ DEG SELV: f g h i j k l m n o p q r s t u Er u i stn til å: - komm g

Detaljer

Nissedal kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 04.09.2014 Tidspunkt: 20:00

Nissedal kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 04.09.2014 Tidspunkt: 20:00 Nissdl kmmu Møtiklli Kmmustyrt Utvl: Møtstd: Kmmuhust Dt: 04.09.2014 Tidspukt: 20:00 Frfll skl mldst på tlf. 35 04 84 00. Vrmdlmmr møtr brr vd særskilt iklli. Ikludrt ttrsdt sk m sl v Kilhust. Hlvr Hmm

Detaljer

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig

MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Er du i stand til å: På egenhånd Vanskelig Svært vanskelig Nvn: MAYERS LIVSSITUASJONS-SKJEMA (2) Dto: Vnnligst svr på spørsmåln som r rlvnt for g, v å stt t i ktull rurikk. 1. TA VARE PÅ DEG SELV Er u i stn til å: På gnhån Vnsklig Svært vnsklig f g h i j k l m

Detaljer

ny student06 Published from to responses (10 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_MASTER) a b c d e f

ny student06 Published from to responses (10 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_MASTER) a b c d e f ..6 :: QustBk xport - ny stunt6 ny stunt6 Pulish rom..6 to 8..6 rsponss ( uniqu) Currnt iltr (SAMFØK_MASTER) "Hvilkt stuiprorm sturr u v? (Du kn inn inormsjon om hvilkt stuiprorm u hr ått opptk til i tilut

Detaljer

ny student06 Published from to responses (29 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_BA) a b c d e f 37,9 %

ny student06 Published from to responses (29 unique) 1. Din alder 2. Kjønn Current filter (SAMFØK_BA) a b c d e f 37,9 % .. 9:: QustBk xport - ny stunt ny stunt Pulish rom.9. to.9. 9 rsponss (9 uniqu) Currnt iltr (SAMFØK_BA) "Hvilkt stuiprorm sturr u v? (Du kn inn inormsjon om hvilkt stuiprorm u hr ått opptk til i tilut

Detaljer

6 Konsept. 6.1 Løysingar. Juni Statens vegvesen

6 Konsept. 6.1 Løysingar. Juni Statens vegvesen tt Jui 2 j t r t i t r i 6 I f k k t pukt i firttikk:. Tiltk pårkr trprtttrpør trprti 2. Tiltk ir r ffkti ytti kitr ifrtruktur 3. tr kitr ifrtruktur 4. Nyitr tørr byir ifrtruktur ørt t r lit kt fr VU.

Detaljer

Vernerunde sjekkliste og oppfølging

Vernerunde sjekkliste og oppfølging Si 1 av 6 Vrnrun sjlist g ppfølging Ml virgån sl Gjnt av: AMU Dat: Vrnmrå:Ml vg sl Dltar : Hvvrnmbu Arn Brvi, vatmstr Olav Mrstøl, Pr Arnt Harns ATV Elvråslr Juli Riis g Fungrn HMS-ansvarlig: Kirsti M

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

PRINSEBAKKE N gbnr 3/161,162, gbnr 4/16,43,62 og 74

PRINSEBAKKE N gbnr 3/161,162, gbnr 4/16,43,62 og 74 vl tljll f IB 3/161,162, 4/16,43,62 74 ji 2011, it vij 22.05.2012 G itt f l l lj t i i vl tljll f, jæhl G 3/161, 3/162, 4/16, 4/43, 4/62, 4/74 låt liht i t v jæhl. t Gl i I B f lit 03 l 03 ifhl 03 vt ltt

Detaljer

Ved å prøve lykkehjulet 1000 ganger har vi funnet ut at sannsynligheten for at pila stopper på de ulike fargene er slik du ser i tabellen nedenfor.

Ved å prøve lykkehjulet 1000 ganger har vi funnet ut at sannsynligheten for at pila stopper på de ulike fargene er slik du ser i tabellen nedenfor. Mtmtikk for ungomstrinnt KAPITTEL 5 STATISTIKK OG SANNSYNLIGHET FLERE UTFORDRINGER Oppgv 1 Osr h htt tr ulik mtmtikkprøvr. Hn h rgnt riktig 90 % på n først prøvn, 80 % på n nr prøvn og 75 % på n trj prøvn.

Detaljer

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse

Spørreskjema: Hvordan bedre kvaliteten på allemennlegens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelse Appniks til Tori Flttn Hlvorsn, Ol Rikr Hvt, Birgit Johnn Ryså, Tov Skrø, Elin Olug Rosvol. Psintrfringr m llmnnlgrs oppfølging v lvorlig spisforstyrrls. Tisskr Nor Lgforn 2014; 134: 2047-51. Dtt ppnikst

Detaljer

Kommunedelplan for Hjelset

Kommunedelplan for Hjelset ll f Hjlt 20162026 l: 201301 VEDEGG 2: ti 2 Ilftl 1. ti... 4 2. l til lifål... 10 2.1 1 Hl... 10 2.2 2 y ø... 12 2.3 3 ø t... 14 2.4 4... 16 2.5 5 ø... 18 2.6 6 t... 20 2.7 7 t ø... 22 2.8 8... 24 2.9

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

Vernerunde sjekkliste og oppfølging

Vernerunde sjekkliste og oppfølging Si 1 av 5 Vrnmrå:Ml vg sl Dltar : Hvvrnmbu Arn Brvi, vatmstr Olav Mrstøl, Sjur Spurlan ATV, BHT v/ Tv Martinsn g HMS-rinatr: Ov Opsta I møtt: Elvråslr Håvar Bjørnrm Vrnrun gjnnmført at:12.01.15 Fatr Fysis

Detaljer

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2014. N.K.S.Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2014 N.K.S.Vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS vildigsstr.o parordnn facbook.com/vildigsstr 03 Ihold Ihold Ildig... sid 04 Asvarlig for N.K.S. vildigsstr for pårørd i Nord Norg AS...sid 06

Detaljer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Optimalitetsprinsippet. Overlappende delproblemer

Dynamisk programmering. Hvilke problemer? Optimalitetsprinsippet. Overlappende delproblemer ysk progrrg Mtod bl forlsrt v Rchrd Bll (RAN Corporto på -tllt. Progrrg btydg pllgg, t bslutgr. (Hr kk o d kod llr å skrv kod å gør. ysk for å dkr t dt r stgvs prosss. M også t pytord. Hvlk problr? ysk

Detaljer

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser

Håndbok 014 Laboratorieundersøkelser Vdlgg 1 sid 1 av 5 Hådbok Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vdlgg 1 Jordartsklassifisrig Vrsjo mars 2005 rstattr vrsjo juli 1997 Omfag Jord ka bstå av t miralsk matrial, orgaisk matrial llr bladig av diss.

Detaljer

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV "'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE.

Fag: Menneskef maskin - interaksjon. Fagnr: LV 'i3a. Faglig veileder: Ann-Mari Torvatn. Gruppe(r): 3AA -3AB- 3AC,3AD,3AE. Fag: nnskf maskin intraksjn Fagnr: LV "'i3a Faglig vildr: Annari Trvatn Grupp(r): 3AA 3AB 3A3AD3A Dat: 200401 ks amnstid fra til: 900 1200 ksamnsppgavn bstår av Antall sidr: inkl frsid 9 Antall ppgavr:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Miljøvernavdelingen Statens Hus 7468 Trondheim Tlf. 73 19 90 00 Telefaks 73 19 91 01. Rapport. Nr. Fyls i Sør-røl Miljøvrvli Stts Hs 468 ri lf. 9 9 lfs 9 9 Rpprt Nr. 2-2 ittl: Frvltispl fr Byr trrsrvt i ri 2-22 Frfttr/Ssblr: Sirråivr J-Eri Ars Atll sir: 45 (il. vl) Asvrli sitr ISBN 98-82-54-99-9 Oppl:

Detaljer

Hverdagen. er bedre med meny. Kjøttdeig av storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Husk tøymykner! SPAR 46% ord.pris 46,90/pk

Hverdagen. er bedre med meny. Kjøttdeig av storfe, u/salt og vann (62,25/kg) Husk tøymykner! SPAR 46% ord.pris 46,90/pk Hvrn r br m mny 46% or.pris 46,/pk Kjøtti v storf, u/st o vnn (62,25/k) jr t u b i T ons n m KUN 13,31 PR STK 39% or.pris 41,10/pk 79 Ppsi Mx 6pk 6, Gi, (41,50/k) 6x1,5 tr, (8,87/) pr pk or.pris 37,/stk

Detaljer

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk

Tillatt utvendig overtrykk/innvendig undertrykk Tillatt utvndig ovrtrykk/innvndig undrtrykk For t uffrør vil ttningsringns vn til å tål undrtrykk oft vær dinsjonrnd. I t rør so blasts d t jvnt utvndig trykk llr innvndig undrtrykk vil dt oppstå spnningr,

Detaljer

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med

med en mengde korrelasjoner mellom delmengdene. Det er her viktig a fa med Lsningsantydning til kontinuasjonsksamn i 45060 Systmring Tirsdag 23. august 994 Kl. 0900 { 300 3. august 994 Oppgav, 5% S sidn 346 og 349: Dlsystmstruktur En oppdling av systmt i n mngd dlsystmr, sammn

Detaljer

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn

Årskalender Barns medvirkning / Pedagogiske arbeid med barn Åskd Bs mdvikig / Pdggisk bid md b August Sptmb Oktb Nvmb Dsmb Tivig v y b g y smt md fd Stt må f kt b i idividu utvikigsp Obsvsj v b g utvikig TRAS spåk gistig Rsjsskjm (fg) Obsvsj: Lk v/kkmt Aktivittsskjm

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Dispensasjonsbehandling ved Kulturminneavdelingen, Seksjon for arkeologiske kulturminner 2013

ÅRSRAPPORT. Dispensasjonsbehandling ved Kulturminneavdelingen, Seksjon for arkeologiske kulturminner 2013 ÅRSRAPPORT Dipjbhli v Kltrivli, Skj fr lik kltrir 2013 Til vtr: Alik firøkl v t tibr fr lr tilr på Ekbr i Ol. Ft: Atri J. Nyl, IAKH, Uivrittt i Ol. Til høyr øvrt : E kjr fr pprkj, v kvrtitt. Rikvi 52,

Detaljer

Grunntall 10 Kapittel 2 Algebra Fordypning

Grunntall 10 Kapittel 2 Algebra Fordypning Grunntll 0 Kpittl Algr Forypning Kvrtstningn Fsit: I t kvrt r ll sin lik lng. Vi innr rlt v kvrtt v å multiplisr n si m sg slv. Dtt r t smm som å opphøy t tll i nr potns. Å opphøy t tll i nr potns klls

Detaljer

Høring- Forslag til forskrift om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger

Høring- Forslag til forskrift om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger Vår to Vår rfrns Vår skshnlr 23.10.2015 2015/65015 Nin Hnssn Ås Drs rfrns Arkivko Dirkt tlfon 33-16 52 74 52 51 Høringsinstnsr iht. list Høring- Forslg til forskrift om vkurings- og rningsrskpr på flyttr

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer

Kompetansevurdering av MTS utøver

Kompetansevurdering av MTS utøver Norwgin Mnhstr Trig Group Komptnsvurring v MTS utøvr Tortisk l Hvrt spørsmål i tt skjm står v t utsgn ttrfulgt v fm yttrligr uttllsr. Hvr v uttllsn kn vær snn llr usnn. Kryss v snn / usnn for hvr uttlls.

Detaljer

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post:

UTLEIGE AV CONTAINERAR. Botnetank AS Eidsfossveien Eidsfoss. Mob: E-post: lsk k Avfllss l T I A l slsk s k l, IKS i i N, D k i v i f li. IATA IKS Å l s Nis s sli, i ki i ø ilj isk sik i øk ll f v v li slh s. Ml fsvl l fll j v v v. f k vi j s si vflls f i IATA h s kv i 28 ils

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen

Tilkobling. Windows-instruksjoner for en lokalt tilkoblet skriver. Hva er lokal utskrift? Installere programvare ved hjelp av CDen Si 1 av 6 Tilkobling Winows-instruksjonr or n lokalt tilkoblt skrivr Mrk: Når u installrr n lokalt tilkoblt skrivr og oprativsystmt ikk støtts av CDn Programvar og okumntasjon, må u bruk Vivisr or skrivrinstallasjon.

Detaljer

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen

Retningslinjer for klart og tydelig språk i Statens vegvesen Rtningslinjr for klart og tydlig språk i Statns vgvsn vgvsn.no EN KLAR TEKST Slik skrivr vi klar og tydlig tkstr: 1. Vi sørgr for at lsrn får dn informasjonn d trngr ikk mr, ikk mindr. 2. Vi startr tkstn

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

Geologiske hovedtrekk

Geologiske hovedtrekk Glisk hvdrkk 74 72 7 68 66 2 EGGA- KANTEN TROMS II Trmsø Harsad Vsrål Narvik 25 2 Lf 1 NORDLAND VII Bdø VESTFJORDEN NORDLAND V Sadssjø NORDLAND VI 5 1 Srukurli Fiur 3. Ladmrådr havbu i d mråd sm iår i

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og c = 10 + c c c + c + + c + c d + c + c Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st c st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4,

Detaljer

Fagevaluering FYS Kvantefeltteori

Fagevaluering FYS Kvantefeltteori Fvlurin FYS4170 - Kvntlttori høst 05 Forlsr: Jn Olv E Fysisk Futvl 22. novmr 2005 Bsvrlsn r nonym, mn vi jør oppmrksom på t orlsr hr tiln til ll skjmn. Evlurinn lir orttt v Fysisk Futvl, som slv vlr hvilk

Detaljer

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014

MA1102 Grunnkurs i analyse II Vår 2014 Norgs tkiskaturvitskaplig uivrsitt Istitutt for matmatisk fag MA Grukurs i aalys II Vår 4 Løsigsforslag Øvig 8.8. a) Vi har fuksjo f(). Vi skal taylorrkk til f i puktt, kovrgsitrvallt til d rkk, og vis

Detaljer

Formelsamling for matematiske metoder 3.

Formelsamling for matematiske metoder 3. Formlsmli for mmis modr 3 f f Grdi Slrfl f r rdi f Risdrivr drivr il slrfl f i p o i ri r f f f os vor risvor r svor o r vil mllom rdi o risvor rivr v vorfl F m : F R F R vær diffrsirr i r F i d drivr

Detaljer

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 1"1. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel.

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 11. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel. Dispenssjn søknd Søker m dispenssjn fr ppsett v grsje 5 meter fr vei på eiendm: Gnr 58 Bnr 385. Unsett hvr vi setter grsjen på tmt, vil den kmme nærmere veien enn det reguleringspln tilsier. Det vil være

Detaljer

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG).

Den foreliggende oppfinnelsen gjelder en tank for lagring av kryogenisk fluid, f.eks. kondensert naturgass (LNG). (12) Oversettelse v eurpeisk ptentskrift (11) NO/EP 227 B1 (19) NO NORGE (1) nt Cl. F17C 13/00 (06.01) Ptentstyret (21) Oversettelse publisert 14.03.17 (80) Dt fr Den Eurpeiske Ptentmyndighets publisering

Detaljer

Mer øving til kapittel 1

Mer øving til kapittel 1 Mr øving til kpittl 1 KAPITTEL 1 ALGEBRA Oppgv 1 Rgn ut når =, = 5 og = 10 + + + + + d + + Oppgv Rgn ut når t = 5, s = 10 og v = st st + sv (t + v)s d v(s + t ) Oppgv Rgn ut når = 4, = 5, z = og w =. zw

Detaljer

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen

Generelt format på fil ved innsending av eksamensresultater og emner til Eksamensdatabasen Gnrlt format på fil vd innsnding av ksamnsrsultatr og mnr til Eksamnsdatabasn Til: Lærstdr som skal rapportr ksamnsrsultatr på fil 1 Bakgrunn Gjnnom Stortingsvdtak r samtlig norsk lærstdr pålagt å rapportr

Detaljer

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord.

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord. 53% 39.i 85,/ Smmtltt fa fvai 55% fl 3 8, 4 1 K K 89 7.i 17,/t i 0 2,9 53% 20-30%.i 37,5042,/ Nyillt yllilå Pi Max Iablla Fii Ntai fa vamat x1,5 l + at (9,89/l) 10, Hi-Ol (49,83/l) 1, Saia Vi ta fbhl m

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år.

Konkurransen starter i august og avsluttes i månedsskiftet mai/juni hvert år. Lærrvildning: Aksjon boligbrann Konkurrans for all skolklassr på llotrinnt: Saarbidsgruppa for brannvrn i skoln invitrr d dtt all skolklassr på llotrinnt til å bli d på konkurransn "Aksjon boligbrann".

Detaljer

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser.

Krav om sikker påfyllingsanordning, transport og merking av emballasje for bioetanol til alkoholfyrte peiser. D da Vår rfras Vår sasbhadlr Drs da Drs rfras gby, lf. 33 41 25 00 I hhld il lis 1 av 5 Arivd 422 Krav sir påfylligsardig, raspr g rig av ballasj fr bial il alhlfyr pisr. Dirra fr safssirh g brdsap (DSB)

Detaljer

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker

Asker 17.03.12. Kaare Granheim: Askers rolle i den regionale utviklingen. Konsekvenser for befolkning og boligmarked i Asker Askr 17.03.12 Kaar Grahim: Askrs roll i d rgioal utviklig. Koskvsr for bfolkig og boligmarkd i Askr Kaar Grahim Vidrgåd (KG) NTH bygigsigiør md økoomi for kraftkommur som ksamsoppgav Aspla 1970 md kommual

Detaljer

TEMA. helhetlig risiko- og. rapportmaler. sårbarhetsanalyse. denne boksen. Datering, undertittel, ingress eller annen informasjon skrives under linjen

TEMA. helhetlig risiko- og. rapportmaler. sårbarhetsanalyse. denne boksen. Datering, undertittel, ingress eller annen informasjon skrives under linjen TEMA Tittl Vildr 30 til pt fr hlhtli risik- rpprtmlr sårbrhtslys skrivs i kmmu ii d bks Dtri, udrtittl, irss llr ifrmsj skrivs udr lij Utitt v: Dirktrtt fr smfussikkrht brdskp ( ) 2014 ISBN: 978-82-7768-344-7

Detaljer

Next Generation Plattformen Quick guide

Next Generation Plattformen Quick guide Nxt Gnrtion Plttformn Quik gui Dnn kortftt guin hr litt stt smmn for å hjlp g å rskt li kjnt m mngfolig funskjonn og vrktøy som r tilgjnglig på Nxt Gnrtion Plttformn. Finn frm til prouktr å hnl og mrksnyhtr,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Riving av eksisterende bolighus / oppføring av enebolig på 1 plan- GB 74/30 - Toftelandsveien 170 øg kommu rkiv 74/3 aksmapp 4/3744-337/5 aksbhadlr Øysti ørs Dato..5 aksframlgg økad om dispsasjo - ivig av ksistrd bolighus / oppførig av bolig på pla- 74/3 - oftladsvi 7 Utv.saksr Utvalg øtdato /5 Pla-

Detaljer

KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG SIF8043 BILDETEKNIKK LØRDAG 16. AUGUST 2003 KL Løsningsforslag - grafikk

KONTINUASJONSEKSAMEN I FAG SIF8043 BILDETEKNIKK LØRDAG 16. AUGUST 2003 KL Løsningsforslag - grafikk Sd v 8 NTNU Norgs tksk-turvtskpg uvrstt Fkutt for formsostkoog, mtmtkk og ktrotkkk Isttutt for dttkkk og formsosvtskp KONTINUASJONSEKSAEN I FAG SIF8 BILDETEKNIKK LØRDAG 6. AUGUST KL. 9.. Løsgsforsg - grfkk

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

Periodisk emne-evaluering FYS Relativistisk kvantefetteori

Periodisk emne-evaluering FYS Relativistisk kvantefetteori Prioisk mn-vluring FYS4170 - Rltivistisk kvntttori høst 2009 Forlsr: Jn Olv Eg Forlsr r nsvrlig or skjmt 23. novmr 2009 Svr på tt skjmt r nonym, mn orlsr, SUFU og stuimonistrsjonn v Fysisk institutt hr

Detaljer

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT!

ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! Utli av fritidsindom: ENKELT, TRYGT OG LØNNSOMT! NYTT GRAM O R P S L E D FOR E R E: FOR UTLEI ort r på ssongk s ri p d o g Svært gsstdr n ri rv s å p t Rabat ulightr m s g in n j t n God in g rkdsavdlin

Detaljer

Marine Harvest. MOM - B undersøkelse. Breivika. Dønna kommune, Nordland fylke. Oktober A a e. e L

Marine Harvest. MOM - B undersøkelse. Breivika. Dønna kommune, Nordland fylke. Oktober A a e. e L Mri Hrvt MOM - B urøkl Brivik Dø kmmu, Nrl fylk S A ts L Oktbr 2015 MOM - B Brivik Oktbr 2015 Tittl MOM - B på lklitt Brivik Oktbr 2015 Oppummri LtS AS hr utført MOM - B urøkl på lklitt Brivik i ktbr 2015.

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling N Uvl u Møtilli Ss: 64-74 Utvl: Kustyt Møtst: Kustysl, Røb Dt: 15.12.2014 Tisput: 11:00 Ss ut li til jsy på stæs t. Evtult ffll å ls sst på tlf 31024023, v/ui Wtls. As t ihbil i s, å t ls f tt. Utvlt vil

Detaljer

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller

Vi feirer med 20-års jubileumspakker på flere av våre mest populære modeller r d i v r Vi klatr Vi firr md 20-års jubilumspakkr på flr av vår mst populær modllr Hyundai i40 stolt vinnr av EuroCarBody 2011 Fra 113g/km 0,43 l/mil Utdrag av utstyrsnivå i40 Prmium: Hyundai i40 I dn

Detaljer

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling?

Hvordan sikre barn og pårørendes behov i spesialisert rusbehandling? H h l hl? Rl l j B R/l A Schch Sl Gl l Gl l h H? j B Bl All Rl A 2008 Tll j Al All P Vl Pll RAS 139 47,9 Bl Bhll RAS Al RAS 42 107 14,5 36,9 Tl 288 99,3 M S 2,7 Tl 290 100,0 D 290 l 171 V h l V h h U Rhlj

Detaljer

Convex hull. Konveks innhylling. La P være en mengde punkter i et k-dimensjonalt rom, P R k. (Vi skal for enkelthets skyld bare se på k = 2.

Convex hull. Konveks innhylling. La P være en mengde punkter i et k-dimensjonalt rom, P R k. (Vi skal for enkelthets skyld bare se på k = 2. Conv ull La P vær n mn punktr t k-mnsjonalt rom, P R k. (V skal or nkltts skl bar s på k.) Dnsjon En mn Q R k r konvks rsom or all punktr q, Q lnjsmntt q lr Q. Dnsjon Dn konvks nnllnn tl n mn punktr P

Detaljer

ARSPLAN. Stavsberg barnehage

ARSPLAN. Stavsberg barnehage ARSPLAN Stavsbrg barnhag 2015 2016 ! a urr H Vi blir 20 år i dtt barnhagårt! Stavsbrg barnhag Vi r n hldagsbarnhag, som bl byggt høstn/vintrn 1995! Barnhagn åpnt 28.12.95. Fra august 2015 r dt 51 barn(andlr)

Detaljer

HJEMMEEKSAMEN FYS2160 HØSTEN Kortfattet løsning. Oppgave 1

HJEMMEEKSAMEN FYS2160 HØSTEN Kortfattet løsning. Oppgave 1 HJEMMEEKSAMEN FYS16 HØSTEN Kortfttt løsning Oppgv 1 ) b = P b =P T b = P /Nk = T T c =T (isotrm) Adibtligningn P CP = P, = = C c c b b c = 1 P c c = Nc = N Pc = P 1 b) Forndring i indr nrgi: U = Nk( T

Detaljer

Flere utfordringer til kapittel 1

Flere utfordringer til kapittel 1 KAPITTEL 1 ALGERBA Oppgav 1 Rgn ut uttrykkn. a 6 (4 2) c 6 4 6 2 b 5 (10 7) d 5 10 5 7 Oppgav 2 Rgn ut uttrykkn. a 2 (3 4) c (2 3) 4 b 5 (6 7) d (5 6) 7 Oppgav 3 Rgn ut uttrykkn. a 25 (3 + 7) c 25 3 7

Detaljer

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert ). 2. ADFERDSRISIKO 2.1 ADFERDSRISIKO -PROBLEMET

FORELESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Geir B. Asheim, våren 2001 (oppdatert ). 2. ADFERDSRISIKO 2.1 ADFERDSRISIKO -PROBLEMET FOREESNINGSNOTATER I INFORMASJONSØKONOMI Gr B. Ash, år odatrt.... ADFERDSRISIKO Otal kotraktr dr asytrsk forasjo. Agts sats r kk rfsrbar; ds., kotraktr ka kk btgs å. Agt å gs str tl å lg d sats rsal øskr.

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans Dans Dans. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans Dans Dans Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans for voksn Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan

Detaljer

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE

BALANCE. Sunniva. Vi har snakket med. Flerkulturell bakgrunn 13. FEBRUAR 2015 BALANCE BALANCE k s i r f D i h o o sm p p o a r a h i V A M E T G I VIKT Flrkulurll bakgru Klub b bl m som bar r kl ubb Vi har sakk md Suiva magasi.idd 1 1 13.02.2015 13:02:52 Ldr Ihold I d ugav av BALANCE ka

Detaljer

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud

Eldre i Verdal Muligheter Rettigheter Aktiviteter/tilbud Eldr i Vrdal Mulightr Rttightr Aktivittr/tilbud Eldrrådt Omsorg og vlfrd Omsorg og vlfrd i Vrdal r dlt inn i to virksomhtsområdr: Øra omsorg-og vlfrdsdistrikt Vinn og Vuku omsorg-og vlfrdsdistrikt Hva

Detaljer

Klart vi skal debattere om skum!!

Klart vi skal debattere om skum!! Klart vi skal dbattr om skum Mn basrt på fakta og ikk fantasi. Danil Apland, daglig ldr/vd Nordic Fir & Rscu Srvic, AS Bo Andrsson og Ptr Brgh har fått boltr sg fritt i Swdish Firfightr Magasin ovr hl

Detaljer

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud

Intervjuet. Bergen kino. Svømmetilbud Nr. 2 Fbruar 2016 21. årgag Itrvjut Brg kio Svømmtilbud I o h ld Kjær lsr! Vil du vær md å das? Ellr dra på diskotk? Ellr kaskj du vil svømm? io k Brg Daskamp Faa og Ytrbygda Dt r litt av hvrt å dlta på,

Detaljer

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons

LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. FEBRUAR 2015. ============================= ------------------------------------------------- Respons LANDSOMFATTENDE UNDERSØKELSE 22. JANUAR - 6. Frkvnstabll for spørsmål 1 Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr bst? D trykt mdin Etrmdin Nttmdin Andr mdir 18% 29% 49% 1% 3% Hvilkt mdium r dt som dk din intrssr

Detaljer

mot mobbing 2011 2014 Manifest

mot mobbing 2011 2014 Manifest g t n s b f b n o a M ot m 014 m 11 2 20 dt mljø o g t rngs r o d f g læ rb st- o a sam pvk nd op t lk rnd p r o Et f nklud Manfst Et forplktnd samarbd for t godt nkludrnd oppvkst- lærngsmljø Forord All

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Fagevaluering FYS Klassisk mekanikk og elektrodynamikk

Fagevaluering FYS Klassisk mekanikk og elektrodynamikk Fgvluring FYS3120 - Klssisk mknikk og lktroynmikk vår/høst 2009 Forlsr: Jon Mgn Lins Rgnøvlsr: Pr Øyvin Solli Fysisk Fgutvlg 1. mi 2009 Bsvrlsn r nonym, mn vi gjør oppmrksom på t orlsr hr tilgng til ll

Detaljer

Prisliste Januar 2015

Prisliste Januar 2015 Prisliste Januar 2015 Side 1 Prisliste Interfil AS Januar 2015 Prisgruppe A Side SuperFlow Eco Posefilter med miljøramme i tre M5-F9 3 SuperFlow Alu Posefilter med markedets mest stabile ramme M5-F9 17

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole

Søknad om Grønt Flagg på Østbyen skole Søknad om på Østbyn skol Østbyn skol startt opp md i 2007, og har sidn da vært n Grønt Flagg-skol som r opptatt av miljø Skoln hatt n dl utfordringr dt sist årt, som har gjort dt vansklig å følg opp intnsjonn

Detaljer

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport]

KRAVFIL TIL KREDINOR [Spesialrapport] KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] - Sid 1 / 5 IS Doc. Sit Bildr Rapportr Ordlist R104 KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport] Bskrivls sist rvidrt: År: 2009. Månd: 10. Dag: 05. KRAVFIL TIL KREDINOR [Spsialrapport]

Detaljer

Hvorfor E134 Miljøvegen som hovedvei mellom Øst og Vest?

Hvorfor E134 Miljøvegen som hovedvei mellom Øst og Vest? Hvrfr E34 Miljvgn sm hvdvi mllm Øst g Vst? Frbindlsn vr Hauklifjll vil btjn dsidrt flst blir krtst raskst tryggst g prsnt vintrsikkr Osl Brgn 3 tim VEGFORUM ØSTVEST Hvdvin sm knyttr sammn d mst flkrik

Detaljer

Matematikk 15 V-2008

Matematikk 15 V-2008 Matmati V-8 Løsigsorslag til øvig 7 OPPGVE Liigssttt på matrisorm: t b t y. t z t Et liært og vadratis liigsstt ar tydig løsig vis og bar vis dt Drsom dt må ølglig liigssttt a dlig mag løsigr llr ig løsig.

Detaljer

HELGELAND PLAST SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFYLLING I SJØ

HELGELAND PLAST SØKNAD OM TILLATELSE TIL OPPFYLLING I SJØ ppaiv Hlla i Bå appttyp øka 2--2 HLL L ØK ILLL IL FYLLI I JØ HLL L ØK ILLL IL FYLLI I JØ ppa: 35 ppaav: Hlla lat kut : Filav: -ap--35 vij at 2--2 Utabit av Li tøv Ktllt av u hu Uå kjt av Li tøv Bkivl øka

Detaljer

Løsningsforslag. EKSAMEN Matematikk 20 - Elektro desember f(t) OPPGAVE 1

Løsningsforslag. EKSAMEN Matematikk 20 - Elektro desember f(t) OPPGAVE 1 Løigforlg EKSMEN Mtmti - Eltro dmbr 6 OPPGVE ltrtiv. yttr prgfujor og "tigigtllbtrtig" f ut ) t ) f ut) t ) ft) ) )tigigtll ) 5-5) ) t -5) -5 - f ut ) 5t ) 5) -5) -5 f ut ) 5t ) f t) f f f f ut) t ut )

Detaljer

ISE matavfallskverner

ISE matavfallskverner ISE matavfallskvrnr ... dn nklst vin til t praktisk og hyginisk kjøkkn l t h y h i l n k l h t h y g i n m i l j ø h y g i n m n k l h t i l j ø n k l h y g i n h t h y g m i l j i n ø k m n k i n l j

Detaljer

(urettede) Grafer. Sterke og 2-sammenhengende komponeneter, DFS. Rettede grafer. Sammenhengende grafer

(urettede) Grafer. Sterke og 2-sammenhengende komponeneter, DFS. Rettede grafer. Sammenhengende grafer Strk o -smmnnn komponntr, DFS Grr (urtt o rtt) Dy Først-Søk (DFS) Smmnnn komponntr.. DFS Topolosk sortrn / Løkkr.. DFS Strkt smmnnn komponntr... DFS -smmnnn komponntr... DFS (urtt) Grr En r G=(V,E) står

Detaljer

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen

Dans i Midsund. Danseprosjektet i. Midsund kommune. Våren 2007. Dans i skolene Dans i klubbene Dans i fritida Dans i hverdagen Dans i Midsund Dansprosjktt i Midsund kommun Vårn 2007 Dans i skoln Dans i klubbn Dans i fritida Dans i hvrdagn Dans for barn Dans for ungdom Dans dg glad Dans dg i form Jan Risbakkn Jan Risbakkn Parkvin

Detaljer

Bakgrunnsstatistikk. Vedlegg til tilrådning kommunestruktur i Sør-Trøndelag

Bakgrunnsstatistikk. Vedlegg til tilrådning kommunestruktur i Sør-Trøndelag Bkgrssttistikk Vgg ti tiråig kommstrktr i Sør-Trøg 30.09.2016 Fok og smf Brhg og oppærig Br og forr Hs og omsorg Mijø og kim Lbrk, mt og ririft Komm styrig P og bygg Smfssikkrht og brskp Bfokigstvikig

Detaljer

Det Hvite Bånd. 104. årgang nr. 7/8 2014. Velsignet julehøytid og et godt Nytt År!

Det Hvite Bånd. 104. årgang nr. 7/8 2014. Velsignet julehøytid og et godt Nytt År! RUSFRI VERE t Hvt Bå 104. åra r. 7/8 2014 Vlst jlyt t t ytt År! Jlvalt 1 t skj a at t kk t fal fra ks sts at l v skll skrvs atall. 2 frst skrv l lt s Kvrs var lasv Syra. 3 O all r st fr å la s skrv, v

Detaljer

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO

ANNERLEDESLANDET NORGE? FOOD 2017: OSLO ANNERLEELANET NRGE? : L.3. RE TEEN HLER NHH NG PRERHIP IN CMPETITIN ECNMIC N GRCERY MARKET EPARTMENT ECNMIC NRWEGIAN CHL ECNMIC JA! Ng vlig ks mak 45,% 4,% 35,% 3,% 5,%,% 5,%,% 5,%,% Cp Ng ICA NgsGupp

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

Tegningshefte HØRINGSUTGAVE

Tegningshefte HØRINGSUTGAVE Rgulrigpla, plaid 6100000 Årtad, gr 160, br 904 m.fl. Sltt Buholdpla m.m. vd Sltt bybatopp Vilhlm Bjrk vi Hagrup vi Tgighft HØRINGSUTGAVE Dato TEGNINGSLISTE Oppdragr: 1194 Tgiglit opprttt Tgiglit rvidrt

Detaljer

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014

DELTAKERINFORMASJON FEMUNDLØPET 2014 DELAKERINFORASJON FEUNDLØPE 1 Vdg ir du vikig irj di dk. Vig vdg irj øy g jkk gå id vår www.ud. d d y øybkriv vriærirj g rgr. Vi økr dg gd ri i Rør g r r i å øk dg vk! Rgirrig krri g buikk Skrri bir å

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. KalKUlator som ikke kan kommunisere med andre. Tabeller O.R; formelsa~~er -

EKSAMENSOPPGAVE. KalKUlator som ikke kan kommunisere med andre. Tabeller O.R; formelsa~~er - I I høgskln i sl EKSAMESPPGAVE Emn: Fysikalsk kjmi Grupp(r): 2KA Eksamnsppgavn bstår av: Antall sidr (inkl frsidn): 4+1 Emnkd: L040IK Dat: 08.06.04 Antall ppgavr: 5 Faglig vildr Ingrid Gigstad Eksamnstid

Detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer

lindab prisliste rektangulært Prisliste Rektangulære kanaler og detaljer ind prisist rktnguært Prisist Rktnguær knr og dtjr Gydig fr 1. pri 2015 Sgs- og vringstingsr n i prisistn r produsrt i nod ti d spsifiksjonr som finns i Linds Vntisjonsktog. Prisistn innodr t utvg v vårt

Detaljer