Økonomi / Regnskapskurs. Tema på kurset. Regnskap. Selskapsformer. Merverdiavgift. Skatt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "11.11.2013. Økonomi / Regnskapskurs. Tema på kurset. Regnskap. Selskapsformer. Merverdiavgift. Skatt"

Transkript

1 Økonomi / Regnskapskurs For Gramart og MØST v/ Ida Sørås Lægreid Tema på kurset Regnskap Selskapsformer Merverdiavgift Skatt 1

2 Hvorfor regnskap: Plikt etter lov og regler Innsyn Kontroll Styringsverktøy Sammenligningsgrunnlag Det skal gi brukeren informasjon om midlene er forvaltet i tråd med organisasjonens formål. Regnskap hvem er det for og hva brukes det til Eiere Styre Myndigheter Interessenter, mulige investorer Ansatte Strategisk planlegging Styringsverktøy Oppfylles målet med driften? Hvordan skaffes midlene og hvordan blir de benyttet? Det gir grunnlag for kontroll av ledelse og formuesforvaltning. Grunnlag for vurdering av fortsatt drift. Beregning av skatter og avgifter. Fremtidige disposisjoner (budsjetter/ kalkyler) 2

3 Regnskapsarbeide nøkkelen til suksess Gode rutiner Forståelse Kompetanse Retningslinjer Synlighet og innsyn Rapportering og oppfølging Ansvar Styret har hovedansvaret for forvaltning, regnskap og økonomistyring. Dersom revisjonsplikt: Revisor har ansvar for å påse at regnskapet er i henhold til lover og regler og om det er grunnlag for videre drift. Lover og regler (et lite utdrag ) Lov om bokføring Lingningsloven Skatteloven Merverdiavgiftsloven Regnskapsloven Selskapsloven Aksjeloven Stiftelsessloven 3

4 Offentlige krav Brønnøysundregistrering Skatt på inntekt og formue Arbeidsgiveransvar - Arbeidsgiveravgift - Forskuddstrekk Merverdiavgift Evt. Revisjonsplikt Krav fra tilskuddsytere Selskap Et selskap er et verktøy for innretning av virksomheten. Ringnesdommen betegner virksomhet slik: "Det sentrale i virksomhetsbegrepet( ) er at virksomheten objektivt sett må være egnet til å gi overskudd, om ikke i det år som ligningen gjelder, så i alle fall på lengre sikt. Det er ikke tilstrekkelig at driften isolert sett gir inntekter, hvis de utgifter som pådras ved den aktivitet som utøves, overstiger inntektene." Enkelt sagt, driver man virksomhet hvis man tjener penger uten å være ansatt. Brønnøysundregisteret: - Foretaksregisteret - næringsvirksomhet - Enhetsregisteret stiftelser, foreninger m.fl. Brønnøysundregistrene 4

5 Viktig valg! Selskapsformer Enkeltpersonforetak EPF Deltakerlignede selskaper DLS, ANS og DA Samvirkeforetak SA Aksjeselskap AS Almennaksjeselskap ASA Norsk Registrert Utenlandsk Foretak NUF Lag, foreninger og annen innretning Stiftelse Andre organisasjonsformer Enkeltpersonforetak EPF Én ansvarlig for virksomheten / én eier Fullt økonomisk ansvarlig! Ikke skille mellom privat og selskapsrettslig ansvar Må være myndig, men ikke bosatt i Norge( men må ha adresse her) Nettooverskudd er skattepliktig, uavhengig av "uttak" Nettounderskudd er fradragsberettiget Ingen egen lov om enkeltpersonforetak Formelle krav - enkeltpersonforetak Registrering i enhetsregisteret. Frivillig å registreres i foretaksregisteret. Dette er gebyrbelagt, men da er også navnet beskyttet. Likning og næringsoppgave 1 Forskuddsskatt Hvis ansatte: - Registrering i Arbeidsgiverregisteret - Terminoppgaver for skatt og arbeidsgiveravgift og Lønns- og trekkoppgaver ved årsslutt. Eventuell registrering i MVA registeret (hvis man er mva-pliktig) 5

6 Deltakerlignende selskap DA og ANS To eller flere eiere (deltakere) Fullt økonomisk ansvarlig, helt eller delt Plikt til å opprette selskapsavtale Loven krever ikke startkapital Deltakerlignes, det vil si at hver deltaker blir personlig skattlagt for sin andel av netto overskudd / underskudd Regulert av selskapsloven Formelle krav deltakerliknede selskaper ANS/DA Registrering i foretaksregisteret Næringsoppgave 1 - Deltakerne leverer "Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i deltakerliknet selskap" RF-1221B som vedlegg til sin egen selvangivelse Eventuell MVA-registrering Aksjeselskap En eller flere eiere (aksjonærer) Ikke personlig ansvar Plikt til å opprette vedtekter, styre og daglig leder Krav til minimumskapital på Krav til revisjon på større foretak Eget skattesubjekt Regulert av aksjeloven 6

7 Formelle krav aksjeselskap AS Her er det så mange at du må ha regnskapsfører! Registrering i foretaksregisteret Likning Næringsoppgave Arbeidsgiverregisteret Mva- registeret hvis mva-pliktig Aksjonærregisteroppgave Årsregnskap Generalforsamlingsprotokoll Styre Årsmøte/generalforsamling Lag, forening og annen innretning Gratis å registrere i Brønnøysundregistrene Dokumentasjon på eksistens Selveiende - for ekselmpel ved vedtekter, stiftelsesdokumenter etc. Kan registreres i Frivillighetsregisteret. - Dette gir rett til å blant annet å søke om MVA kompensasjon- aktuelt for blant andre konsertarrangører. (Søknadsskjema på Altinn). Vurderinger ved valg av form: Formålet Antall eiere Risiko og personlige heftelser Formelle krav (innledende og løpende) Kostnader Sosiale rettigheter Skatt 7

8 Tenk nøye etter! Rådfør deg gjerne med fagfolk Det kan koste deg dyrt å velge feil Hvor skal vi begynne? Dokumentasjonen Systemet Praksis Bokføringspliktige Bokføringsloven ( ) 2 annet avsnitt: Enhver som har plikt til å levere næringsoppgave etter ligningsloven eller omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven har bokføringsplikt etter denne loven for den virksomheten som drives. (Ligningsloven 4-4,1: Skattyter som driver virksomhet eller utleie av fast eiendom skal som vedlegg til selvangivelse levere næringsoppgave og utskrift av konti som har betydning for vurdering av årsoppgjoret) 8

9 Innsamling av dokumentasjon Bilag: - Inngående faktura - Utgående faktura - Kontantbilag, herunder reiseregninger - Inn- og utbetalinger - Kontrakter og avtaler (sekundærinformasjon) - Kontoutskrifter - Område lønn, arbeidsgodtgjørelse etc. Systematisering, oppbevaring, nummerering etc Faktura- og reiseregningseksempel Se vedlegg! Systemer Excel? Bokføringsbøker? Eksempler på regnskapssystemer (PC / MAC?) - Uni Micro - Mammut - DaTax Totaløkonomi - Visma - Nettbaserte programmer: www. 24sevenoffice.com 9

10 Praksis dobbelt bokholderi Metode for registrering av regnskapsmessige posteringer. Prinsippet er at det skal føres like mye til debet (+) som til kredit (-) ved hver postering. Dette gjør det enklere å kontrollere da summen av alle posteringer skal være null. Først beskrevet av Pater Luca Pacioli i 1494 Resultat og balanse - eksempel Leilighet til 2 millioner kjøpes og du har 20 % egenkapital. Øvelse i dobbel bokføring Tegn og fortell. Kari er artist og driver et enkeltpersonforetak. Hun mottar en faktura fra Petter, gitaristen i bandet og betaler denne fra sin driftskonto Debet + Kredit - 10

11 Pluss og minus Debet er en regnskapsteknisk betegnelse som anvendes når en konto på eiendelssiden (aktiva) øker. For eksempel når en konto tilskrives penger. I resultatregnskapet representerer debet kostnadssiden. En debetpost vil alltid ha sin motpost i en post som går til kredit. I balanseregnskapet finner man egenkapital og gjeld på kreditsiden. I resultatregnskapet er en kreditpost en inntekt, siden inntekter øker resultatet, som igjen øker egenkapital som er en kreditpost Merverdiavgift Kjært barn osv Merverdiavgift er også kjent som moms, MVA, VAT og omsetningsavgift Hva er moms? Statlig avgift på omsetning av varer og tjenester Forbruksskatt Viktig inntektskilde for staten 25,8 % av inntektssiden på statsbudsjettet 2013 (236 milliarder) Merverdiavgift Hva er moms? Regulert av Merverdiavgiftsloven og Merverdiavgiftsforskriften Satser: - 25 % - hovedsats - 15 % - Matvarer - 8 % - NRK-lisens, persontransport, hotell, kinobilletter 11

12 Merverdiavgift Forbruksskatt Sluttbrukeren/forbrukeren må betale momsen - Den som tar i bruk tjenesten/varen utenfor avgiftsområdet. MVA-registrerte næringsdrivende krever inn MVA, og får også fradrag for inngående MVA. Merverdiavgift En organisasjon skal registrere seg i MVA-registeret når den: Driver næringsvirksomhet jf Ringnes-dommen Har avgiftspliktig omsetning og uttak som overstiger beløpsgrensen for registrering (kr / ) Merverdiavgift Hva er omsetning? Levering av varer og/eller tjenester mot vederlag Ordinært salg/bytte Uttak Innførsel 12

13 Merverdiavgift Hva er avgiftspliktig omsetning? All omsetning som ikke er spesifikt unntatt i loven Det skilles mellom unntatt og fritatt omsetning Unntatt omsetning er ikke omfattet av loven Fritatt omsetning er omfattet av loven, men beregnes med såkalt null-sats - Salg av bøker i siste ledd, eksport, tidsskrifter, EL-biler med mer. Merverdiavgift Eksempler på unntak: Billetter til konserter, teater, sirkus, dataparty Undervisning Fremføring av eget eller andres åndsverk Finansielle tjenester Merverdiavgift for artister. Artister flest er ikke registrert i MVA registeret. Dersom man driver varesalg (t-skjorter, plater etc) på konserter eller i andre sammenhenger, er dette mva pliktig. Det betyr at hvis omsetningen av dette overstiger i løpet av 12 måneder, må man mva registreres. Salget skal dokumenteres på ordinær måte med bilag/kvittering for de solgte varene. MVA spesifiseres og virksomhetens organisasjonsnummer skal være tydelig. 13

14 Øvelse i dobbel bokføring med mva Tegn og fortell. Kari er artist og driver et enkeltpersonforetak. Hun mottar en faktura for telefonbruk og betaler denne fra sin driftskonto Debet + Kredit - Skattegrunnlaget Globalskatteprinsipp Inntekt - Personinntekt - Alminnelig inntekt Formue - Reelle verdier - Penger på konto - Likningsmessige verdier - Fast eiendom - Aksjer - Bil Alminnelig inntekt Alle typer inntekt Lønn Renter Gevinster Leieinntekter Etc.. Skattlegges med 28 % 14

15 Personinntekt Lønn Naturalgodtgjørelser Pensjoner Trygdeytelser Generelt den inntekt man har av ytt arbeidsinnsats Skatt i Norge 2013 satser Skatt på alminnelig inntekt 28% både for personlige skatteytere og aksjeselskaper Toppskatt (9% fra , 12% fra og over) Trygdeavgift 7,8 % lønnstakere, 11% på næringsinntekt Formuesskatt 1,1 % fra Personfradrag/klassefradrag - klasse klasse Minstefradrag forlønnsmottakere: 40% / maks Minstefradrag for næringsdrivende: 0 Artistskatt Arrangøren er ansvarlig for innbetaling Melde inn arrangement i forkant Trekk fra artistens reise-,overnattings-,booking med merkostnader fra skattegrunnlaget 15% av bruttohonorar Obs! særregler for amerikanske artister USD pr person pr år Må likevel innmeldes til Skattekontoret For Utenlandssaker 15

16 Skatteeksempel lønnstaker (AS) Bruttoinntekt /personinntekt Minstefradrag = Alminnelig inntekt Personfradrag = Skattbar alminnelig inntekt Skatt 28 % av Toppskatt 9 % av Trygdeavgift 7,8 % av Total skatt Arbeidsgiveravgift 14,1 % av Skatt og arbeidsgiveravgift Skatteeksempel enkeltpersonforetak EPF Alminnelig inntekt/ Resultat = Personinntekt Alminnelig inntekt Personfradrag = Skattbar alminnelig inntekt % av % av % av Totale skatter og trygdeavgift AS: Selskapet betaler også skatt. Eksempelvis gir et resultat på en skatt: * 0,28 =

17 Goder, tilbud, rettigheter hos NAV - et lite utvalg Sykepenger Permisjonsordninger Forsikringer Pensjon Sykepenger AS- arbeidstaker: Arbeidsgiver dekker lønn i arbeidsgiverperioden de første 16 kalenderdagene av sykemeldingen. Fra den 17. dagen dekker NAV sykepenger, enten direkte til arbeidstaker, eller via arbeidsgiver som en refusjon. EPF næringsdrivende: Uten ekstra forsikring dekker man selv de første 16 sykedagene. Fra 17. sykemeldingsdag utbetales 65 % av sykepengegrunnlaget (gjennomsnitt av næringsinntekt de siste tre årene). Maks 6 G = Frivillig forsikring: Gir bedre dekning, koster noe, men er verdt å sjekke ut! Nyttige linker (masse info om skatt og mva) (bedriftsinformasjon, maler etc) - altinn (brønnøysundregistrene) (utarbeider og utgir standarder) (portal for innlevering av offentlige skjema) (autoriserte regnskapsførers forening, masse info!) Pwc app Skatteetaten app Lovdata.no 17

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent.

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe Agenda Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ansvarlig selskap

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

tips og råd rundt det å starte egen bedrift

tips og råd rundt det å starte egen bedrift tips og råd rundt det å starte egen bedrift entreprenøren Egen bedrift IKONER: Dette er en brosjyre for deg som tenker på å starte egen bedrift. Her finner du viktig informasjon enten du vil starte egen

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

ØKONOMI- FALL- GRUBER

ØKONOMI- FALL- GRUBER E-bok 007 ØKONOMI- FALL- GRUBER I EGEN NÆRING 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold ØKONOMI- FALLGRUBER i egen næring R!SANGERS E-BOK 007 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Økonomi og regnskap UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Økonomi og regnskap Ungt Entreprenøskap i Norge Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen

Detaljer