START DITT EGET BILLIG-AS 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "START DITT EGET BILLIG-AS 2012"

Transkript

1 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger

2 Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf: Forsideomslag: Rune Drevland Otto Risanger 2012 ISBN Det må ikke kopieres fra denne bok i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, Interesseorganisasjon for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. LES MINDRE - LÆR MER! R!SANGERS E-BØKER i DrivBedre-pakken skal på kort tid gi deg innblikk i og oversikt over temaer der du ønsker bedre innsikt. Du skal lære hvordan tingene virker og henger sammen, uten å gå veien innom alle forbehold, alle detaljer og alle faguttrykk Kunder om DrivBedre-pakken (40 ebøker i oppdateringsabonnement): Utrolig mye nyttig informasjon. Veldig verdifull tjeneste Har spart meg for titusenvis av kroner Hadde aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv Sparte meg for mye penger En god investering! Prisen tatt i betraktning var det ingen tvil om å kjøpe hele pakken Les mer på 2

3 INNHOLD HVA ER ET "BILLIG-AS"? "Inngangsbillett" fra 2012 kun kr i aksjekapital - Kostnadene ved stiftelsen kan trekkes fra i aksjekapitalen - Banker mv kan bekrefte aksjekapitalen - Ansvar for den som bekrefter - Ikke høyere startkostnader enn aksjekapitalen Revisorbekreftet åpningsbalanse Regler som gjelder for nye selskaper Dårlig regnskapsføring kan bety revisjon likevel Revisjonsplikt for morselskap Melding om ikke-revisjon HVA BETYR ENKLERE OG BILLIGERE AS I PRAKSIS? Selskapet er arbeidsgiver ENK eller AS Fordeler med ENK Ulemper med ENK - Fordeler med AS Ulemper med AS - Når bør du velge ENK eller billig-as? ENPERSONS-AS UAKTUELT PGA ARBEIDSGIVERAVGIFTEN? GANGEN NÅR DU SKAL STARTE EGET AS Etablere norsk AS Nyetablering gjennomføres slik Betaling av honorar, gebyr og mva Selskapets bankkonto Revisors bekreftelse Registrering i Brønnøysund STIFTELSESDOKUMENT MED VEDTEKTER FOR AS Selskapets vedtekter Valg av styre og eventuelt revisor LAG ÅPNINGSBALANSE FOR EGET AS FLERE TIPS OM OPPRETTELSE AV EGET AS Aksjer og aksjonærer Spesielle forhold Merverdiavgift (moms): Registrering Rett til å drive virksomhet Firmaattest Aksjonærer ansvarlige fram til registrering Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret - Nettsteder AKTUELT MED AKSJONÆRAVTALE? Hva er en aksjonæravtale Må ikke forveksles med vedtekter Kan regulere alle typer aksjonærretiigheter KORT OM AS, DAGLIG LEDER, ANSVAR Begrenset ansvar - Én person kan eie alt - Samme person med flere funksjoner: Eier/aksjonær, styremedlem, daglig leder - Daglig leder er lønnstaker 3

4 SKILLET MELLOM EGNE OG SELSKAPETS MIDLER Skarpt skille mot private midler - Lån i eget AS - Lån blir gjort om til lønn og tilleggsskatt - Lån blir gjort om til utbytte - Underskudd eller for lav egenkapital - Ha orden i formalitetene KORT OM REGNSKAP Regnskap - Oppbevaring 10 og 3 1/2 år - Krav til bilag - Forenklet regnskapsføring for små foretak - Regnskap til Brønnøysund - Organisasjonsnummer - Tilleggskrav for AS KORT OM STYREANSVARSFORSIKRING Åtte grunner til å tegne styreansvarsforsikring Styreansvarsforsikring i sammendrag KORT OM SKATT, TREKK, AVGIFT, FERIEPENGER Forskuddstrekk - Skattetrekkskonto Arbeidsgiveravgift - MVA - Forfallsdatoer AKSJELOVENS KRAV NÅR DU STIFTER AS Aksjeloven kapittel 2 paragraf for paragraf 4

5 HVA ER ET "BILLIG"-AS? Fra 1. januar 2012 er nok med kroner i aksjekapital for å kunne starte et aksjeselskap. Fra 1. mai 2011 ble i tillegg små-as fritatt fra plikten til å ha årlig revisjon av regnskapet av revisor. Mange små-as (under 5 mill i omsetning mv) vil imidlertid trenge hjelp fra autorisert regnskapsfører når revisor er ute av bildet. MERK! Det hører også med her at det fortsatt vil være et krav i aksjeloven om at aksjeselskapet til enhver tid må ha en forsvarlig egenkapital og tilstrekkelig likviditet. STIFTELSESKOSTNADEN KAN TREKKES FRA I AKSJEKAPITALEN Nytt fra 1. januar 2012 er det også at stiftelseskostnadene kan trekkes fra i selskapet, altså fra aksjekapitalinnskuddet. TIPS! I "stiftelseskostnader" ligger både registreringsavgift i Foretaksregisteret i Brønnøysund og eventuelle kostnader til bistand fra rådgiver, advokat, revisor mv ved stiftelsen. OGSÅ BANKER MV KAN BEKREFTE KAPITALEN Dessuten kan også finansinstitusjoner (banker eller kredittinstitusjoner) - ikke bare revisorer - bekrefte aksjeinnskuddene til selskapet. MERK! Dette gjelder bare i de tilfellene der aksjeinnskuddene kun gjøres opp med penger. ANSVAR FOR DEN SOM BEKREFTER Banken mv skal bekrefte "selskapet har mottatt aksjeinnskuddene". Finansinstitusjonen skal altså ikke bekrefte at innskuddene er på konto ved registreringen. Men en finansinstitusjon som gir bekreftelse har det samme ansvaret etter aksjeloven som styrets medlemmer har: MERK! De er solidarisk ansvarlig for det som måtte mangle av aksjeinnskudd som er oppgitt og bekreftet innbetalt i meldingen til Foretaksregisteret. IKKE HØYERE STIFTELSESKOSTNADER ENN AKSJEKAPITALEN Stiftelseskostnadene kan ikke overstige aksjeinnskuddet (aksjekapitalen). Det må være snakk om reelle stiftelseskostnader. 5

6 MERK! Det skal oppgis i stiftelsesdokumentet hvilke utgifter det gjelder, hvordan de er beregnet, og navn og adresse på den som er tilgodesett (revisor, advokat, rådgiver). TIPS! Du finner et eksempel på stiftelsesdokument lenger bak i denne eboka. REVISORBEKREFTET ÅPNINGSBALANSE Aksjeloven sier at stifterne av et aksjeselskap skal utarbeide, datere og underskrive en åpningsbalanse som i tillegg skal bekreftes av revisor. TIPS! Du finner et skjema for åpningsbalanse lenger bak i denne eboka. Kravet om revisorbekreftet åpningsbalanse kommer senere til å bli sløyfet. TIPS! Det er ventet mange forenklinger i driften av små AS i tida framover. Les mer om det i ebok 008 Økonomifallgruber i eget AS. Fjerningen av revisjonsplikt innebærer at et aksjeselskap kan velge bort revisjon av årsregnskapet hvis det oppfyller samtlige av disse tre vilkårene: - under 5 millioner kroner i driftsinntekter - under 20 millioner kroner i balansesum - gjennomsnittlig antall ansatte som ikke utfører mer enn 10 årsverk MERK! Aksjeselskap som ønsker å benytte denne adgangen, må aktivt fravelge revisjon. REGLER SOM GJELDER FOR NYE SELSKAPER Følgende gjelder for nye aksjeselskaper: - Selskaper som blir stiftet etter 1. mai 2011 kan innta i stiftelsesdokumentet at styret skal ha slik fullmakt som er omtalt ovenfor. MERK! Det er styret som må beslutte selve fravalget. DÅRLIG REGNSKAPSFØRING KAN GI PÅLEGG OM REVISJON Ligningsmyndighetene kan pålegge at ett eller flere årsregnskap revideres dersom selskapets årsregnskap er fastsatt i strid med bestemmelser i eller i medhold av regnskapsloven eller bokføringsloven eller god regnskapsskikk eller bokføringsskikk. 6

7 REVISJONSPLIKT FOR MORSELSKAP Aksjeselskaper som er morselskap i konsern skal fortsatt ha revisjonsplikt. Dette gjelder uavhengig av størrelse. TIPS! Les mer om dette i ebok 008 Økonomifallgruber i eget AS. MELDING OM IKKE-REVISJON TIL SKATTEETATEN OG REGNSKAPSREGISTERET Selskapene skal opplyse særskilt i næringsoppgaven og i skjema som skal sendes inn til Regnskapsregisteret i tilknytning til årsregnskapet - om de har valgt bort revisjon av årsregnskapet og - om de har benyttet autorisert regnskapsfører. Les mer i vår ebok 008 Økonomifallgruber i eget AS blant dette: Tre steg i prosedyren fram mot revisjonsfritak - Opplegget for nye selskaper - Generalforsamlingens fullmakt Mindretall kan trekke fullmakt Investerings- eller holdingselskap med datterselskaper Tilpasninger i minikonsern Revisjonsplikt og -fritak for NUF og andre selskapsformer Stiftelser Attestasjoner etter aksjeloven og andre lover Strengere krav til regnskapsførere Kr spart årlig Långivere, kreditorer Få eller én eier - Revisorens situasjon - Beholde revisor likevel, eller velge regnskapsfører? 7

8 HVA BETYR ENKLERE OG BILLIGERE AS I PRAKSIS? Det er altså blitt enklere og billigere å starte og drive aksjeselskap (AS). Dette kan gjøre det mer aktuelt for en del selvstendig næringsdrivende å drive sin virksomhet gjennom eget AS i stedet for enkeltpersonforetak (ENK). - I et ENK er innehaveren selvstendig næringsdrivende etter de regler som gjelder i den sammenheng. - I eget AS er det normale at innehaveren ansettes i selskapet, tar ut lønn og kommer inn under de regler som gjelder for lønnstakere. SELSKAPET ER ARBIDSGIVER Selskapet er dermed innehaverens arbeidsgiver. Innehaveren er både aksjonær (eier) og ansatt med lønnsinntekt i sitt eget selskap. Lønnsinntekt gir fordeler mht sykepenger og dagpenger, kmgodtgjørelse og diett på reise sammenlignet med næringsinntekt. En stor ulempe ved eget AS er at særlig arbeidsgiverstatusen medfører svært mye administrasjonsarbeid sammenlignet med et ENK. Et ENK kan omdannes til et AS skattefritt. Verdier og gjeld i ENK-et overføres da til et AS som ENK-innehaveren oppretter. Fra AS til ENK går ikke det samme. FORDELER/ULEMPER: ENK ELLER AS? FORDELER MED ENK - Mest ubyråkratiske foretaksform. Det kreves ikke kapitalinnskudd. Lett å starte, lett å legge ned. - 11% trygdeavgift på overskudd i ENK er halvparten av 7,8% på lønn og 14,1% arbeidsgiveravgift i AS. - Underskudd går direkte til fradrag i innehaverens selvangivelse. - Registrering av ENK i Enhetsregisteret gir gratis organisasjonsnummer. - Enkel bokføringsplikt (årlig næringsoppgave). - Bruk av egen privatbil gir fradrag etter samme sats som kmgodtgjørelse for lønnstakere. - Enkelt både skattemessig og ellers å omdanne til AS dersom det ønskes. ULEMPER MED ENK - Personlig risiko svært stor ved tap eller konkurs. Innehaveren må dekke gjeld av sine personlige midler. - Overskudd beskattes hos innehaveren sammen med annen inntekt. Det 8

9 kan bety at inntekten fra næringen beskattes med 51 prosent fra første krone hvis innehaveren har betydelige lønns- og/eller næringsinntekter fra annet hold (minst ). - Innehaver av et ENK kan ikke utsette beskatning ved å la overskudd bli stående i virksomheten, slik innehavere av AS kan. Innehaveren må skatte av årets overskudd i regnskapet. - Dårligere sykepengedekning enn arbeidstakere. - Ingen dagpengerettigheter ved arbeidsledighet. - Innehaver av ENK kan normalt ikke bruke statens satser for diettgodtgjørelse. Fradrag kun for diettutgifter dokumentert med kvittering. FORDELER MED AS - Én eier kan eie hele selskapet. - Begrenset økonomisk ansvar for eieren/eierne aksjonæren(e), godt egnet for prosjekter med høy risiko. - Aksjonærer som arbeider i AS-et er normalt ansatte på vanlige måte, de hever lønn og har arbeidstaker-rettigheter til sykepenger, dagpenger mv. - I lønn gis 38% minstefradrag, maks fradrag kroner, kan redusere lønnstakerens skatt med opptil kroner. - Ved reisevirksomhet gjelder reglene for statens reiseregulativ, bl a statens satser for kost. ULEMPER MED AS - Krav om aksjekapital på kroner for å starte. - Aksjonærer får tilgang til selskapets kapital kun gjennom reglene for utbetaling av utbytte. En viss mulighet for et begrenset forskuddslån (0,6G) til ansatte i selskapet. - Aksjonær kan ikke motta utbytte før AS ets regnskap er avsluttet uti neste kalenderår. - Selskapet må betale arbeidsgiveravgift (opptil 14,1%) på bruttoen av alle utbetalinger av lønn og feriepenger til alle arbeidstakere. - Mer omstendelighet og byråkrati når ansatte skal ha lønnsinnberetning, forskuddstrekk mv for å få ut sin arbeidsgodtgjørelse. (Enklere i ENK: Regnskapet avgjør overskudd og dermed skatt.) - Selskapet må betale sykepenger de første 16 sykedagene for ansatte hvis det ikke har tegnet forsikring mot sykepenger hos NAV. NÅR BØR DU VELGE ENK ELLER BILLIG-AS? DU BØR VELGE ENK... - når du stort sett har bruk for de inntektene virksomheten gir, altså ikke store årlige overskudd som du kan salte ned. - når du vil ha det enkelt og bruke minst mulig tid og krefter på administrasjon av virksomheten. 9

10 - når du vil ha fri tilgang til pengene som kommer inn akkurat når det passer deg. - når gratis registrering i Brønnøysund (unntak: mva, ansatte) er verdt å få med seg. - når du ikke har noen økonomisk risiko å snakke om. - når du sørger for å forsikre deg hos NAV for mer sykepenger. - når du bygger opp en buffer for tider med lite oppdrag. - når du vet at du en gang kanskje gjør noe annet (fast jobb? annet yrke?), fordi det er gratis å legge ned ditt ENK. DU BØR VELGE AS... - når du tar stor økonomisk risiko, i verste fall konkurs: Arrangerer festivaler, finansierer større plateutgivelser, konsertopplegg, turnéer osv. - når AS'et har så stor omsetning at du bare trenger å ta ut en del av overskuddet som lønn. Du slipper skatt aksjeutbytte til deg selv som du ikke tar ut, men lar bli stående, for eksempel som lån til selskapet. Midlene kan tas ut ved behov senere og utbyttebeskattes privat da. - når du ønsker rett til dagpenger ved arbeidsledighet. - når du vil ha 100% sykepenger av lønna. (AS'et kan forsikre seg slik at NAV betaler også de første 16 sykedagene.) - når du kjører km eller mer i tjeneste med egen bil og ser skattefri km-godtgjørelse som en fordel (selskapet får fradrag). - når du reiser mye men billig og statens satser for diett er en fordel. 10

11 Dette var bare startsidene i denne e-boka Du har her fått en liten smakebit fra én av Risangers rundt 40 e- bøker (pdf). Disse e-bøkene kan kjøpes enkeltvis. De er også samlet - med 80 prosent rabatt! - i den store DrivBedre- pakken Skatt & økonomi. Mer info på vårt nettsted I DrivBedre-pakken Skatt & økonomi finner du et vell av informasjon og tips, skreddersydd til bruk for næringsdrivende og små firmaer. E-bøkene oppdateres jevnlig. Det betyr at innholdet er ajour i forhold til gjeldende bestemmelser. Som abonnent kan du bruke DrivBedre-pakken Skatt & økonomi akkurat som du selv ønsker: Du kan laste ned én, noen - eller alle - e-bøkene og ha dem lokalt på din egen datamaskin, akkurat når det passer deg selv. Eller du kan lese e-bøkene på nettet, akkurat når det passer deg selv. Liker du best å lese på papir, skriver du bare ut de delene av den aktuelle e-boka som du vil gjennomgå. Vår garanti er at opplysningene er oppdaterte og kurante. Skjer det endringer som har betydning for deg som driver firma, får du melding om det i en e-post. Etterhvert som endringene innarbeides i e-bøkene, kan du lese på nettet eller laste ned helt ajourførte e-bøker, eventuelt skrive ut det du ønsker. E-bokpakkene dekker blant annet disse områdene: - beste selskapsform - moms - skattetips - fradrag i eget firma - biløkonomi - reise og diett - regnskap og bokføring - pensjon i eget firma - trygderettigheter På kjøpet får du Otto Risangers daglige nyheter om skatt og økonomi på Dessuten blir du med i vår eksklusive svartjeneste kun for våre abonnenter: Otto Risanger svarer på dine spørsmål om skatt osv. Les mer om abonnement på våre DrivBedre-pakken Skatt & økonomi her: Les mer om våre e-bøker her: Se på neste side noe av det våre kunder sier.

12 Dette sier abonnentene om Risangers e-bokpakker Jeg har lært utrolig mye dette året som abonnent på DrivBedre. Liv Janne Brennsæter, RÅHOLT Takk for rask ekspedering og godt opplagt stoff. Godt forklarande. Kåre Solheim, LÆRDAL Takk for nyttige og praktiske råd! Gunn Helleland, IBT SydVest, LODDEFJORD Er meget fornøyd med tjenesten, og synes du gjør en fantastisk bra jobb med den informasjonen du gir oss. Med kun meg selv i enkeltmannsforetak hadde jeg aldri hatt mulighet til å finne ut av denne informasjonen selv. Jeanette Hustad, Bewebbed, SANDNES Tusen takk for kjempegode og lærerike e-bøker! Eirik Sandal Lund, Bilde og Tekst ANS, HAUGESUND Takker for et meget matnyttig sett med e-bøker og tilhørende nyhetsbrev, det har vært verdt sin vekt i gull for min bedrift som ble startet i mai! Kristian Berge Nessa, Cavatina Software AS, TANANGER Synes DrivBedre-pakken er et fantastisk bra oppslagsverk. Svein Hylland, Toppen Trearbeid & Høvleri, ODDA Takk for mange gode tips. Jon-Erik Hammer, daglig leder, V, D & H NUF, FYLLINGSDALEN Fin, kjapp og lett tilgjengelig info! Takk. Johan F. Jakhelln, assosiert partner, Tennebø & Partners, OSLO DrivBedre-pakken er svært nyttig for meg som har begynt å føre regnskapet selv i år. Du gjør det mulig for meg å få dette til på en bra måte og spare meg flere tusen kroner med dine tips og forklaringer. Benjamin R. Warin, Impress Presentasjoner, HURDAL God og lettlest. Det er fint å få kjennskap til regler og fallgruber. Slikt får vi aldri i forståelig form fra revisorer og ligningsmyndigheter. Sverre Grøtte, Vare-Nytt Tekstilsenter AS, EIDE