Hvordan etablere firma? - Et mini-etablererkurs. Ergoterapeutforbundet, 21.september 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan etablere firma? - Et mini-etablererkurs. Ergoterapeutforbundet, 21.september 2012"

Transkript

1 Hvordan etablere firma? - Et mini-etablererkurs Ergoterapeutforbundet, 21.september 2012

2 DAGENS HEADING: Greit å vite Kort om Servicekontoret Valg av selskapsform Litt om skatt, regnskap, mva Forretningsplanlegging, markedsføring og salg

3 Hva gjør Servicekontoret Gir gratis informasjon om start av egen virksomhet Etablererpakke egne brosjyrer Forretningsplanveiledning Koordinerer informasjon fra andre etater > One stop shop! Arrangerer kurs, temakvelder og fagseminarer

4 Temakvelder og fagseminarer Eksempler.. Grunnleggende markedsføring Grunnleggende regnskap Grunnleggende salg / pris Skatt for EPF/ANS/AS HMS for småfirmaer Suksesskriterier for markedsføring på internett Temakveld.no

5 Servicekontoret - tilgjengelighet Vi er åpne hverdager mellom Kom gjerne innom du behøver ikke avtale time Informasjon tilgjengelig på internett

6 Organisasjonsformer Et strategisk valg Vi vil omtale de tre vanligste typene Enkeltpersonforetak EPF Aksjeselskap AS Ansvarlige selskap ANS/DA

7 EPF AS ANS/DA Lav risiko og få eller ingen ansatte Ikke krav til oppstartskapital Høy risiko, mange ansatte eller høy omsetning ,- i oppstartskapital Lav risiko og få eller ingen ansatte Ikke krav til oppstartskapital KOMPETANS E FOR ET GODT NÆRINGSLIV

8 Valg av selskapsform og personlige rettigheter Ansvarlig selskap / enkeltpersonforetak Næringsdrivende Regnes IKKE som ansatte Næringsinntekt Aksjeselskap Regnes som ansatte Lønnsinntekt og arbeidsgiveravgift Færre personlige rettigheter Flere personlige rettigheter

9 Valg av selskapsform og risiko Ansvarlig selskap / enkeltpersonforetak Ubegrenset personlig ansvar for selskapets forpliktelser Kan gå personlig konkurs Aksjeselskap Begrenset ansvar for selskapets forpliktelser Ved konkurs mister du kun aksjeinnskudd - Vurdér risikoen før du velger selskapsform!

10 Ansvarlig selskap/delt ansvar Næringsvirksomhet drevet under fullt personlig ansvar av to eller flere enkeltpersoner (deltakere) Regulert av Selskapsloven Deltakerne kan ikke være ansatt (lønnstaker) i eget selskap Kan ikke slettes uten offentlig kunngjøring Egnet ved lav risiko og få eller ingen ansatte

11 2 ansvarsformer ANS og DA Ubegrenset ansvar (ANS) Hver enkelt deltaker har ubegrenset personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser. Kreditorene kan rette hele kravet mot samtlige deltakere. Delt ansvar (DA) Hver enkelt deltaker har ubegrenset ansvar for deler av selskapets forpliktelser. Til sammen svarer de for selskapets samlede forpliktelser. Kreditorene må rette kravet mot hver enkelt deltaker i forhold til dennes ansvarsdel.

12 Selskapsavtale Det skal opprettes en skriftlig selskapsavtale som skal dateres og underskrives av samtlige deltakere. Selskapets navn Navn og adresse for samtlige deltakere Formål Forretningskommune Hvorvidt deltakerne skal gjøre innskudd og i tilfelle den verdi innskutte eiendeler har Deltakernes ansvarsandel i DA må angis

13 Andre forhold relevant for ANS/DA Selskapsmøtet Selskapets øverste myndighet Avholdes minst en gang i året Samtlige deltakere har møterett Styre Valgfritt, velges eventuelt av selskapsmøtet Daglig leder Valgfritt, velges eventuelt av selskapsmøtet

14 Kompanjongavtale Ikke pålagt å ha kompanjongavtale, men det anbefales. Kompanjongavtalen regulerer forhold som Inntektsfordeling Arbeidsfordeling Daglig leder og styre Nye deltakere / uttreden av selskapet Annet Mal ->

15 Skatt og avgifter - næringsdrivende Enkeltpersonsforetak beskattes etter Foretaksmodellen Ansvarlige selskap (ANS/DA) beskattes etter Deltakermodellen Skatt Øst Skaff regnskapsfører nettverk eller noe annet lurt

16 Skatt og avgifter - næringsdrivende FORSKUDDSSKATT 4 faste terminer: 15.2/15.5/15.9/15.11 RF1102 Egen selvangivelse med næringsoppgave

17 Hvem kan bistå med regnskap og skatt Skatt Øst Tlf skatteetaten.no / Kurs for nye næringsdrivende, sjekk ut Gründerkalender på Lignings-ABC via ker/lignings-abc/ Regnskapsfører Fagseminar skatt sjekk ut Gründerkalender på

18 Personlige rettigheter - næringsdrivende Andre personlige rettigheter enn lønnstakere Viktigste forskjeller er i forhold til: Sykepenger Dagpenger

19 Personlige rettigheter - næringsdrivende Ingen dekning de første 16 virkedager. 65% av sykepengegrunnlaget fra 17. virkedag. Sykepengegrunnlaget svarer til pensjonsgivende årsinntekt (beregnet personinntekt) de siste 3 årene Tilleggsforsikring i Folketrygden: 65% fra og med første sykedag (1,7 %) 100% fra og med 17. sykedag (2,9 %) 100% fra og med første sykedag (10,8 %) Søknadsskjema: nav.no > Jobb & arbeidsliv> Arbeidsgiver > Forsikring NB! Premien for tilleggstrygd er fradragsberettiget i selvangivelsen Sykepengene er begrenset oppad til seks ganger folketrygdens grunnbeløp G (pr. i dag 6 x = )

20 Svangerskapspenger - næringsdrivende Hvis arbeidet kan forårsake skade på fosteret 100 % av personinntekten frem til tre uker før termindato Må ha vært i aktivitet i minst to uker før du går ut i svangerskapspermisjon

21 Foreldrepenger - næringsdrivende 100 % av antatt personinntekt fra første permisjonsdag Må ha vært i aktivitet i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden starter

22 Omsorgspenger og dagpengernæringsdrivende Ikke krav på dette! Eneste unntak dagpenger, hvis etablerer er over 64 år -> NAV har mer info

23 Arbeidsforhold og yrkesskade - næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende er ikke dekket av arbeidsmiljøloven! Oppdragsgiver har ingen plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for de som gjør oppdrag i næring Du kan tegne frivillig yrkesskadetrygd og yrkesskadeforsikring

24 Aksjeselskap Selskapsform der eierne har begrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Innehaver regnes som ansatt lønnstaker Krav om revisor hvis antall ansatte > 10 Krav om innlevering av årsregnskap Minimum aksjekapital kr Krav om styre Regulert av Aksjeloven av 13. Juni 1997 nr 44 Kan ikke slettes uten offentlig kunngjøring

25 Prosess oppstart av Aksjeselskap 1. Opprette åpningsbalanse 2. Opprette stiftelsesdokument 3. Lage vedtekter 4. Revisorerklæring 5. Registreringsskjema Underskrives av... Eier & Revisor Eier Eier Revisor Styret

26

27 Aksjeselskap - organer Generalforsamling Styre Daglig leder

28 Aksjeselskap - generalforsamling Selskapets øverste organ Alle aksjonærene har møterett, 1 aksje = 1 stemme Godkjenner årsregnskap, årsberetning, m.m. Skal avholdes før 1. juli årsregnskap sendes til Regskapsregisteret i Brønnøysund senest 1. august Kan ha ekstraordinær generalforsamling dersom det er spesielle saker eller om 10% av aksjonærene krever det

29 Aksjeselskap - styre Alle aksjeselskaper skal ha et styre Styret har ansvaret for forvaltningen av selskapet Fastsetter planer (strategi) og budsjetter Skal holde seg orientert om den økonomiske situasjonen i selskapet Krav om møte 4 ganger i året

30 Aksjeselskap daglig leder Daglig leder velges av styret Daglig leder gjennomfører styrets vedtatte strategi gjennom daglig ledelse av bedriften Dersom aksjekapitalen er på under 3 millioner er det valgfritt å ha daglig leder

31 Skatt for aksjeselskap aksjonærmodellen Regnskapsmessig overskudd beskattes med 28 % selskapsskatt. Utdeling av utbytte til aksjonærene utover et skjermingsfradrag beskattes med 28 % hos aksjonærene. Skatt betales etterskuddsvis, betales 15. februar og 15. april året etter inntektsåret Egen selvangivelse med næringsoppgave

32 Personlige rettigheter for innehavere av AS Basert på det du tar ut i lønn - ikke utbytte (som ikke gir noen rettigheter) Som lønnstager regnes du som vanlig ansatt selv om det er ditt eget selskap. Du har av den grunn samme personlige rettigheter som alle ansatte 100% sykelønn fra første dag (Selskapet betaler sykepengene de første 16 dagene) Krav på dagpenger ved arbeidsledighet

33 Registrering av foretak Gjøres hos Brønnøysundregistrene på fastsatt blankett eller elektronisk via Tips:

34 Regnskap og bokføring Alle selskap har regnskaps- og bokføringsplikt! Regnskap og bilag skal oppbevares i 10 år Ta vare på bilagene!

35 Regnskapsplikt Komplisert fagområde. Alle kan føre regnskapet selv Du kan spare penger på å ta regnskapet selv. Men feil kan gjøre at du taper mer... forutsetter imidlertid at man har kjennskap til hvilke krav bokføringsloven setter for regnskapet. Et annen moment du bør være klar over er at lover, forskrifter og praksis endrer seg løpende. Fører du regnskapet selv, må du selv sørge for at du får oppdatert din kunnskap. Eller du kan overlate det til en kyndig regnskapsfører Du sparer mye arbeid, får tid til å drive din virksomhet og konsentrere deg om det kommersielle

36 Trenger du regnskapsfører? - Test deg selv Påføre kontokode på bilag Avgjøre hvordan kjøp skal behandles i forbindelse med merverdiavgift Avgjøre om en utgiftsgodtgjørelse er oppgavepliktig, trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig Avgjøre om større innkjøp av maskiner og inventar skal aktiveres eller kostnadsføres Bokføre regnskapsopplysningene Utarbeide periodisert resultatregnskap og balanse med jevne mellomrom Spesifisere kjøp/salg på motpart Avstemme konto for bank, kasse og offentlige utgifter Avstemme åpne poster i kunde - og leverandørreskontroen Utarbeide lovpålagte dokumenter som skal sendes inn til skatteoppkrever (kemner/kommunekasserer), likningskontor, fylkesskattekontor, og Brønnøysundregistrene Skatteetaten anbefaler at du minst bør beherske alle disse oppgavene for å føre regnskapet selv!

37 Fakturering Selgers navn Selgers org. nr. + evt. MVA Fakturanr. og dato Kjøpers navn Leveringsadresse Varenavn og antall Beløp Spesifisert MVA sats/beløp Tips: Google faktura eller tomme fakturaer fra kontorrekv.butikk

38 Plikter Oppsummering av formelle krav Selskapsform Enkeltpersonsforetak Ansvarlig selskap Aksjeselskap Bokføringsplikt Ja Ja Ja Oppbevaring av bilag 10 år 10 år 10 år Regskapsplikt Ja Ja Ja Regnskapsfører Frivillig Frivillig Frivillig Revisor Ved omsetning over 5 millioner Ved omsetning over 5 millioner eller flere enn 5 deltakere Ja Innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret i Brønnøysund Ved eiendeler verdt mer enn 20 millioner eller flere enn 20 ansatte Ved omsetning på over 5 millioner eller flere enn 5 deltakere eller flere enn 5 ansatte Ja

39 Litt om Merverdiavgift ( Moms ) Hva er moms? En slags omsetningsavgift på varer og tjenester 4 satser (25%, 15%, 8% og 0-sats)

40 Hvem er unntatt fra loven? Alle varer og tjenester er merverdiavgiftspliktige med mindre de er særskilt unntatt 5 i merverdiavgiftsloven spesifiserer hva som faller utenfor loven Eksempler: Omsetning av helsetjenester, undervisningstjenester, sosiale tjenester, finansielle tjenester, museer, teatre, kunstnerisk fremføring, samleobjekter, fast eiendom Denne gruppen har omsetning som faller helt utenfor loven. Virksomheter som bare har slik omsetning skal ikke registreres i merverdiavgiftsmanntallet, og har heller ikke rett på fradrag for inngående merverdiavgift.

41 Merverdiavgift et par kjernespørsmål 1 2 Er du momspliktig? Svar se Momsloven 5 Hvis ja, hva da? Svar bl.a: 1. Fakturere med moms først etter kr Registeres i Merverdiavgiftregister etter kr Momsoppgave 1 eller 6 ganger pr. år 4. Moms betyr rabatt.

42 Forretningsplanlegging, markedsføring og salg

43 Din UNIKE forretningside Hva utgjør selve kjernen i din etableringen?

44 Markedsføring = kjernen i din etablering Utvikle og selge et produkt eller tjeneste som kunden vil ha - basert på hans behov til riktig pris gjennom riktig salgskanal og effektiv reklame

45 Hvorfor Kjøper Folk?

46 Salg dreier seg om Kunde Selger Jeg har et behov. Jeg trenger hjelp! Hva er problemet? Jeg har løsningen!

47 Maslows behovshierarki Selv- realisering Status Sosiale behov Trygghet Fysiologiske behov

48 Hvorfor drar kunder på McDonalds? For å dempe hungeren Ønsker opplevelse Vil glede ungene Dårlig samvittighet i forhold til kona

49 P.U/salg: Tenk/kommuniser nytteverdi! Produktets egenskaper Fordeler Opplevd nytteverdi Egenskap Fordel Nytteverdi Goretexjakke Puster Slipper ut fuktighet Blir ikke våt Ergoterapitjeneste - Sparer tid i søk - Raskere få et bedre liv Hjelper deg til å finne hjelpe midler - Trygghet I valg - Minimere frustrasjoner

50 Markedsføringens 4 P er! Beste Produkt / tjeneste? Beste Pris? Beste Plass (distribusjon)? Beste Promosjon? Crash-kurs salg:

51

52 SÅNNE Kunder vil vi ha!

53 NÆRINGSETATEN OSLO KOMMUNE Servicekontoret for næringslivet Paul Bø, tlf Lykke til med egen bedrift!

Hvordan etablere firma? Ergoterapeutforbundet, 23.november 2011

Hvordan etablere firma? Ergoterapeutforbundet, 23.november 2011 Hvordan etablere firma? Ergoterapeutforbundet, 23.november 2011 Agenda Kort om Servicekontoret Valg av selskapsform Forretningsplan planlegg for suksess! Hva gjør Servicekontoret Gir gratis informasjon

Detaljer

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent.

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe Agenda Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ansvarlig selskap

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

tips og råd rundt det å starte egen bedrift

tips og råd rundt det å starte egen bedrift tips og råd rundt det å starte egen bedrift entreprenøren Egen bedrift IKONER: Dette er en brosjyre for deg som tenker på å starte egen bedrift. Her finner du viktig informasjon enten du vil starte egen

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

Tips og råd for deg som skal starte enkeltpersonforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltpersonforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

11.11.2013. Økonomi / Regnskapskurs. Tema på kurset. Regnskap. Selskapsformer. Merverdiavgift. Skatt

11.11.2013. Økonomi / Regnskapskurs. Tema på kurset. Regnskap. Selskapsformer. Merverdiavgift. Skatt Økonomi / Regnskapskurs For Gramart og MØST 11.11.2013 v/ Ida Sørås Lægreid Tema på kurset Regnskap Selskapsformer Merverdiavgift Skatt 1 Hvorfor regnskap: Plikt etter lov og regler Innsyn Kontroll Styringsverktøy

Detaljer

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd

Kontorarbeid og Regnskapsføring - Tips og Råd - Tips og Råd Innholdsfortegnelse S 3 S 3 S 4 S 5 S 6 S 8 S 9 S 10 S 11 S 13 S 14 S 15 S 15 Kontorarbeid og regnskapsføring Trenger du regnskapsfører, test deg selv Selv om du har regnskapsfører, må du

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

ABC ENTREPRENØRSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENØRSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENØRSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og gjøre noe med den. Det skjer i mange sammenhenger, men oftest snakker man om entreprenørskap

Detaljer

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Velkommen Drømmen om eget firma? Introduksjonskurs - Firmaetablering Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Hva vil vi oppnå med introduksjonskurset Ønsker å gi svar på følgende: Hva bør man ha fokus på

Detaljer

Regnskap for tannleger

Regnskap for tannleger Anton Gomnæs: Regnskap for tannleger Regnskap og økonomi for tannleger er et tema det har vært stor oppmerksomhet rundt den senere tid, ikke minst fordi det har blitt avdekket at flere tannleger har unndratt

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold SKATTE-ABC FOR EGET FIRMA R!SANGERS E-BOK 001 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer

ØKONOMI- FALL- GRUBER

ØKONOMI- FALL- GRUBER E-bok 007 ØKONOMI- FALL- GRUBER I EGEN NÆRING 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold ØKONOMI- FALLGRUBER i egen næring R!SANGERS E-BOK 007 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer