INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET"

Transkript

1 INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Driver du næringsvirksomhet i Norge? 1

2 Driver du næringsvirksomhet i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse som gir rett til å arbeide Side 4: Skatt Utenlandsk virksomhet med ansatte må trekke skatt av de ansattes lønn etter skattekort tilsendt fra Skatt vest, Sentralskattekontoret for utenlandssaker Side 6: Trygd Utenlandske selvstendig næringsdrivende og utenlandske arbeidstakere skal som hovedregel være medlem i den norske folketrygden fra første arbeidsdag Side 8: Arbeid og arbeidsplasser I Norge er det flere lover som en arbeidsgiver må følge Side 10: Kontaktinformasjon Hvem som kan svare på spørsmål om opphold, skatt, trygd eller arbeidsforhold 2

3 Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse med adgang til å arbeide. Som arbeid regnes all type arbeid eller næringsvirksomhet, mot eller uten vederlag. Du kan søke om oppholdstillatelse fra Norge. Ansatte i virksomheter innenfor EØS-/ EFTA-området som midlertidig utfører tjenester i Norge kan arbeide i Norge uten tillatelse i inntil tre måneder. Dersom oppholdet skal vare mer enn tre måneder, kreves det oppholdstillatelse med rett til å ta arbeid. Det samme gjelder for selvstendig næringsdrivende innenfor EØS-/EFTA-området som midlertidig utfører tjenester i Norge. Søknad om oppholdstillatelse leveres til det lokale politidistriktet dersom du oppholder deg i Norge. Ellers leveres søknaden til norsk utenriksstasjon. Mer informasjon om oppholdstillatelser i forbindelse med tjenesteyting og selvstendig næringsvirksomhet får du hos Utlendingsdirektoratet (UDI). Informasjon om ulike oppholds- og arbeidstillatelser, vilkår, prosedyrer og søknadsskjema finner du også på UDIs nettside EØS-/EFTA-borgere som etablerer varig næringsvirksomhet i Norge trenger oppholdstillatelse med rett til å ta arbeid etter de tre første månedene i Norge. 3

4 Skatt Utenlandske selskap og selvstendig næringsdrivende som er midlertidig i Norge, må passe på følgende: Registrering i Enhetsregisteret i Brønnøysund Skatt skal betales til Skatt vest, Skatteoppkrever utland Selskap skal betale forhåndsskatt i to terminer. Skatten betales i året etter inntektsåret, men før skatten er ferdig utliknet Selvstendig næringsdrivende skal betale forskuddsskatt. Skatten beregnes etter forventet inntekt og betales i fire terminer i løpet av inntektsåret Selvangivelse leveres til Skatt vest, Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Skatt vest, SFU) innen 31. mars året etter inntektsåret Virksomheter med årlig omsetning på mer enn kroner skal betale merverdiavgift Alle arbeidstakere i Norge må ha skattekort. Utenlandsk virksomhet med ansatte må trekke skatt av de ansattes lønn etter skattekort tilsendt fra Skatt vest, SFU (forskuddstrekk). Skatt vest, SFU utsteder skatte kort på bakgrunn av opplysninger gitt i skjema RF-1198 «Opplysninger om arbeidstakere» (se side 5). Skattekortet sendes til arbeidsgiver. Den ansatte skal ha del to av skattekortet. Hvis virksomheten får oppdrag fra privatpersoner, må arbeidstakere som ikke allerede har skattekort fylle ut skjema RF-1209 «Søknad om skattekort for utenlandske borgere». Skjemaet må leveres til Skatt vest, SFU sammen med kopi av pass for å få utstedt skattekort. Arbeidsgiver skal trekke 50 prosent skatt dersom skattekort ikke er mottatt. Det skal trekkes skatt uavhengig av om arbeidstakerne er skattepliktige eller ikke. Arbeidsgivere må også betale arbeidsgiveravgift. Både skatt og avgift betales terminvis til Skatt vest, Skatteoppkrever utland. 4

5 Lønns- og trekkoppgave må leveres til Skatt vest, Skatteoppkrever utland innen 20. januar i året etter inntektsåret. Rapportering av oppdrag og arbeidstakere på oppdraget Utenlandske virksomheter som utfører oppdrag på land i Norge eller på den norske kontinentalsokkelen, må rapportere arbeidstakerne som arbeider på oppdraget til Skatt vest, SFU. Plikten gjelder både oppdrag for næringsdrivende og oppdrag for det offentlige. Arbeidstakerne skal rapporteres på skjema RF-1198 «Opplysninger om arbeidstakere». Rapporteringen til Skatt vest, SFU gjøres enklest elektronisk på Opplysningene kan også gis per post. De nødvendige skjemaene kan skrives ut fra Det er også mulig å få skjemaene tilsendt fra Skatt vest, SFU. Dersom skattemyndighetene ikke mottar opplysningene kan oppdragsgiver bli gjort ansvarlig for ubetalte skatter og avgifter. På bakgrunn av opplysninger gitt i skjema RF-1198 utsteder Skatt vest, SFU skattekort. Alle arbeidstakere ansatt hos utenlandsk arbeidsgiver skal ha skattekort fra Skatt vest, SFU, og ikke fra lokalt liknings kontor (etter 1. januar 2008: Skatte kontor). I tillegg skal oppdrag til utenlandske virksomheter rapporteres på skjema RF-1199 «Opplysninger fra oppdragsgiver om oppdragstaker/kontrakter». 5

6 Trygd Utenlandsk arbeidsgiver og norsk trygd Arbeidstakeren skal som hovedregel være medlem i den norske folketrygden fra første arbeidsdag. Dette skjer automatisk. Informasjon gis av det lokale kontoret til Arbeids- og velferdsetaten (NAV) på bostedet eller på arbeidsstedet hvis arbeidstakeren ikke bor i Norge. Som medlem i norsk trygd opptjener arbeidstakeren rettigheter etter norsk trygdelovgivning. Enkelte grupper arbeidstakere er som regel unntatt fra medlemskap i norsk trygd: Ansatte som arbeider i to eller flere land og ikke bor i Norge Arbeidstaker som sendes ut av den virksomheten han/hun vanligvis arbeider for, for å arbeide i Norge i inntil ett år for denne virksomhetens regning Dersom du har en arbeidstaker i en av disse kategoriene, skal vedkommende som hovedregel høre inn under trygdelovgivingen i det landet han/hun er utsendt fra og/eller bor i og ikke være medlem i norsk trygd. Da må enten du som arbeidsgiver eller arbeidstakeren selv, skaffe blankett E 101 fra trygdemyndighetene i det landet han/hun skal være medlem som bekreftelse på at vedkommende er unntatt norsk trygd. Arbeidstakeren skal da ikke betale trygdeavgift til Norge og du som arbeidsgiver skal heller ikke betale norsk arbeidsgiveravgift. For arbeidstakere som har utenlandsk arbeidsgiver og som ikke har kontoradresse i Norge, skal blankett E 101 leveres til NAV Madla Trygd. Utenlandsk selvstendig næringsdrivende og norsk trygd Når du er EØS-borger, bosatt i et EØS-land og driver næringsvirksomhet i Norge, skal du som hovedregel være medlem av norsk trygd. Dette gjelder selv om du ikke bor i Norge. Som medlem i norsk trygd har du rettigheter etter norsk trygdelovgivning. Som næringsdrivende skal du betale trygdeavgift som utgjør 10,7 prosent av næringsinntekten. Avgiften kreves vanligvis inn av skattemyndighetene sammen med skatten. Dersom skattemyndighetene ikke krever inn avgiften fordi det ikke betales skatt til Norge, 6

7 skal trygdeavgiften betales til det lokale kontoret av Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Enkelte grupper næringsdrivende er som regel unntatt fra medlemsskap i norsk trygd: Næringsdrivende som til vanlig driver selvstendig næringsvirksomhet i et annet EU/EØS-land enn Norge, og som bare skal drive næringsvirksomhet i Norge i inntil 12 måneder. Disse skal være omfattet av lovgivningen i det landet hvor de til vanlig driver sin virksomhet Den som driver næringsvirksomhet i to eller flere land, skal være omfattet av trygdelovgivningen i bostedslandet dersom vedkommende også utøver en del av virksomheten sin der Næringsdrivende som ikke er bosatt i noen av landene de har virksomhet, skal være omfattet av trygdelovgivningen i det landet hvor de har sin hovedbeskjeftigelse. Blankett E 101 skal da utstedes av medlemslandets trygdemyndigheter og leveres norsk NAV-kontor. Trygdeytelser Som medlem i norsk trygd har du rettigheter etter norsk trygdelovgivning. Dersom du skal søke om familieytelser eller fødselspenger, skal du ta kontakt med det lokale NAV-kontoret. For å få helsetrygdkort/hasteblankett, eller dersom du har behov for andre opplysninger om helsetjenester, skal du kontakte NAV Helsetjenesteforvaltning servicesenter. Er du bosatt i et annet EØS-land enn Norge, skal blankett E 106 brukes. Denne gir rett til helsetjenester i bostedslandet ditt etter reglene i dette landet. Som hovedregel kreves det at du benytter deg av offentlig helsetilbud. Blankett E 109 gir familiemedlemmer rett til helsetjenester dersom du bor i Norge mens familien din bor i et annet land. I Norge har du rett til å benytte de norske helsetjenestene på lik linje med bosatte i Norge. 7

8 Arbeid og arbeidsplasser Dersom du ønsker å søke om sykepenger eller fødselspenger fra Norge, men oppholder deg i utlandet, skal du sende søknaden til NAV Utland, postboks 8138, 0033 Oslo. Ønsker du å søke om pensjon (alderspensjon, uførepensjon) skal du ta kontakt med trygdemyndighetene i hjemlandet ditt. Rapportering til NAV AA-registeret Både norske og utenlandske arbeidstakere må meldes inn i Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret (NAV AA-registeret). Unntatt fra dette er utenlandske arbeidstakere som arbeider på plass for bygg og montering eller på den norske kontinentalsokkelen. Disse skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker (se ovenfor). I Norge har vi flere lover som du som arbeidsgiver er ansvarlig for å følge. Lovene skal sikre at arbeidstakerne ikke blir skadet, syke eller får dårlig helse av arbeide for deg. Norsk lov gjelder for utenlandske virksomheter i Norge på samme måte som for norske. Arbeidsmiljøloven regulerer retter og plikter i arbeidslivet. Loven skal sikre et godt arbeidsmiljø og sørge for at arbeidstakere ikke blir syke eller skadet som følge av arbeidet. Det er også en rekke forskrifter du må sette deg godt inn i og innarbeide i din virksomhet. Arbeidstilsynet ser til at virksomhetene følger regelverket. Petroleumstilsynet har tilsyn med virksomheter på sokkelen og de store petroleumsanleggene på land. Skal du utføre oppdrag i petroleumsvirksomheten, må du derfor forholde deg til Petroleumstilsynet. Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at bestemmelsene i regelverket blir overholdt. Arbeidstaker har imidlertid også et lovpålagt ansvar slik at dere sammen kan sørge for at helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen er fullt forsvarlig. 8

9 Arbeidsgivere som aktivt samarbeider med arbeidstakerne om helse, miljø og sikkerhet opplever at arbeidstakerne har færre skader, bedre helse og lavere fravær enn de som ikke har et slikt samarbeid. Som arbeidsgiver må du sørge for at alle farekilder på arbeidsplassen som kan skade eller påvirke helsen til arbeidstakerne, er kartlagt og styrt på en forsvarlig måte. Det er du som arbeidsgiver enten du er norsk eller utenlandsk - som har hovedansvaret for at dette blir gjort. Er du arbeidsgiver må du sikre at arbeidstakerne får: Informasjon om farekilder på nåværende eller planlagte arbeidssteder som kan føre til skade eller påvirke arbeidstakernes helse Informasjon om eksisterende forhold eller forandringer i arbeidet som kan ha betydning for arbeidstakernes sikkerhet og helse Opplæring og informasjon om hvordan jobben kan utføres på en sikker måte. Opplæring i førstehjelp i tilfelle skade Informasjon om hva som skal gjøres i en nødssituasjon 9 Du må også sørge for: Skriftlig arbeidsavtale Personlig verneutstyr verneklær, hjelm, vernebriller, vernesko, hørselsvern eller åndedrettsmaske - dersom det er nødvendig for at de skal unngå å bli skadet Helseundersøkelser, blant annet dersom det er fare for at arbeidet kan påvirke helsen til arbeidstakerne Yrkesskadeforsikring for arbeids takeren Hvis du som arbeidsgiver stiller bolig, skal boforholdene være tilfredstillende Skriftlig instruks ved arbeid som kan være særlig farlig for liv eller helse Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid på byggeplasser i Norge og på enkelte petroleumsanlegg på land har krav på minstelønn. Det har også arbeidstakere som utfører installa sjoner, vedlikehold og reparasjoner på elektro- og automatiseringsanlegg på enkelte petroleumsanlegg på land, samt arbeidstakere i verksteds- og teknologiindustrien på enkelte petroleumsanlegg på land. Mal for arbeidsavtale og informasjon om de viktigste reglene i arbeidsmiljøloven finnes på engelsk, estisk, latvisk, litauisk, polsk og russisk, og fås ved henvendelse til Arbeidstilsynet.

10 Kontaktinformasjon Servicesenter for utenlandske arbeidstakere Besøksadresse: Hagegata Oslo Samarbeid mellom Politiet, Utlendingsdirektoratet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet. Her kan du blant annet søke om arbeids- og oppholdstillatelse. Opphold: Politiet Telefon: Internett: Utlendingsdirektoratet (UDI) Postadr: Hausmanns gt 21 Postboks 8108 Dep. NO-0032 Oslo Telefon Opplysningstjenesten i UDI: , e-post: Arbeidsgiverservice: , e-post: Skatt OG AVGIFT: Spørsmål om skattekort/fastsetting av skatt: Skatt vest, Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Skatt vest, SFU) Postadr: Postboks 8031 NO-4068 Stavanger Besøksadr: Lagårdsveien 46 NO-4010 Stavanger Telefon: Telefaks: E-post: Spørsmål om innbetaling av skatt/ skatt til gode: Skatt vest, Skatteoppkrever utland Postadr: Postboks 148, Sentrum NO-4001 Stavanger Besøksadr: Lagårdsveien 46 NO-4010 Stavanger Telefon: Til Fra Telefaks: E-post: Internett skatt/avgift: (engelsk) eller (norsk) Spørsmål om merverdiavgift og om virksomheten må ha norsk representant: Lokalt fylkesskattekontor (etter 1. januar 2008: skattekontor) 10

11 Skatteetatens sentralbord etter 1. januar 2008: Telefon: Fra utlandet: Registrering i Enhets- og Foretaksregisteret: Brønnøysundregistrene Postadr: NO-8910 Brønnøysund Info-telefon: Internett: Trygd: Lokalt NAV-kontor Internett: Kundesenter for innbyggere i: Østfold: Hedmark: Rogaland: Hordaland: Nordland: NAV AA-registeret Postadr: Postboks 4330 NO-2308 Hamar Telefon: NAV Utland Postadr: Postboks 8138 NO-0033 Oslo NAV Helsetjenesteforvaltning servicesenter Telefon: E-post: nav.helsetjenesteforvaltning. Spørsmål om fritak fra norsk trygd: NAV Madla Trygd Postadr: Postboks 484 NO-4090 Hafrsfjord Telefon: Arbeidsforhold: Arbeidstilsynets svartjeneste Telefon: (mandag fredag ) Spørsmål kan også stilles på e-post til Internett: Informasjon på polsk: Hos Arbeidstilsynets svartjeneste kan du også stille spørsmål på polsk. Bruk passordet POLSKI når de svarer. For arbeidsavtaler, faktasider, brosjyrer og annen informasjon på polsk, se Arbeidsforhold i petroleums VIRKSOMHETEN: Petroleumstilsynet Telefon E-post: Internett: 11

12 November 2007 Opplag: Grafisk utforming: Blå Design Trykk: Aske Trykk AS 12

INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Skal du arbeide i Norge? 1 Skal du arbeide i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse som gir rett til

Detaljer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

Bygge på, eller bare pusse opp litt?

Bygge på, eller bare pusse opp litt? Oslo kommune Kemnerkontoret Bygge på, eller bare pusse opp litt? Informasjon til privatpersoner Tips, gode råd, lover og regler for deg som skal benytte håndverkere til å bygge bygge på endre eller pusse

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

Velkommen som arbeidstaker i Norge!

Velkommen som arbeidstaker i Norge! Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon Innledning Velkommen som arbeidstaker i Norge. Mye er sikkert annerledes enn det du er vant til hjemmefra. Du er kanskje allerede i ferd med å gjøre deg

Detaljer

Velkommen som arbeidstaker i Norge!

Velkommen som arbeidstaker i Norge! Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon Innledning Velkommen som arbeidstaker i Norge. Mye er sikkert annerledes enn det du er vant til hjemmefra. Du er kanskje allerede i ferd med å gjøre deg

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN Innledning Denne publikasjonen er utarbeidet med det

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

INNLEIE AV ARBEIDSKRAFT OG BORTSETTING AV ARBEID

INNLEIE AV ARBEIDSKRAFT OG BORTSETTING AV ARBEID INNLEIE AV ARBEIDSKRAFT OG BORTSETTING AV ARBEID HÅNDBOK FOR BEDRIFTSTILLITSVAGTE BYGNING Fellesforbundet Region Oslo byggfag Revisjon A 30.09.2002 INNLEDNING 1 Svart arbeid Flere og flere ønsker å luke

Detaljer

ansvarlig selskap (ANS/DA) Tips og råd for deg som skal starte TEMAER I DETTE HEFTET:

ansvarlig selskap (ANS/DA) Tips og råd for deg som skal starte TEMAER I DETTE HEFTET: Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Tips og råd for deg som skal starte ansvarlig selskap (ANS/DA) TEMAER I DETTE HEFTET: Krav til eiere Valg av ansvarsform Stiftelsesprosessen

Detaljer

Tjeneste i utlandet. PymForum.no

Tjeneste i utlandet. PymForum.no Tjeneste i utlandet Veiledningsnotat om arbeidsregler, lønn, skatt, pensjon, trygd, forsikringer - for misjonærer og annen misjonstjeneste i utlandet 2011.no Side 1 Tjeneste i utlandet Veiledningsnotat

Detaljer

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge.

I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. I Norge er arbeidslivet regulert av mange ulike lover og regler som både arbeidsgivere og arbeidstakere må følge. Hva er skatt, og hvordan fungerer arbeidslivet i Norge? Hva tenker dere når dere ser dette

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen

Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen Innføringen av id-kort er et tiltak som tar sikte på å bidra til mer effektiv kontroll med arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet samt seriøsitet i bransjen

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2 Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon Rapport 2012 2 FORORD Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

// Innhold. // Jobbe og bo i Norge

// Innhold. // Jobbe og bo i Norge Jobbe og bo i Norge // Jobbe og bo i Norge // Innhold Fakta om Norge 3 Kultur 6 Arbeidsmarkedet 8 Hvordan finne en jobb 10 Sjekkliste 14 Arbeidsledighet og sosialforsikring 16 (Folketrygden) Arbeidsbetingelser

Detaljer

Tips og råd for deg som skal starte enkeltpersonforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltpersonforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2014 Grant Thornton informerer Nr. 4/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Regjeringens forslag til statsbudsjett for

Detaljer

Informasjon til utenlandske statsborgere bosatt i Longyearbyen. Skatteetaten

Informasjon til utenlandske statsborgere bosatt i Longyearbyen. Skatteetaten Informasjon til utenlandske statsborgere bosatt i Longyearbyen Skatteetaten Heftet du nå holder i hånden er ment å gi en grunnleggende informasjon om viktige rettigheter og plikter som gjelder for alle

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

tips og råd rundt det å starte egen bedrift

tips og råd rundt det å starte egen bedrift tips og råd rundt det å starte egen bedrift entreprenøren Egen bedrift IKONER: Dette er en brosjyre for deg som tenker på å starte egen bedrift. Her finner du viktig informasjon enten du vil starte egen

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009

Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009 Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009 Forslag til regelverk for å følge opp forslag i St.meld. nr.18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter til ny utlendingslovs kapittel

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere

PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere PERSONALHÅNDBOK for utleide medarbeidere Versjon juni 2015 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. WORKSHOP SOM side 4 4. FERIE, OFFENTLIGE side10 ARBEIDSGIVER HØYTIDSDAGER OG 1.1 Våre verdier 1.2

Detaljer