Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet"

Transkript

1 Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet 3. utgave juni 2013

2 Rutiner 2

3 Forord Utgangspunktet er at Arbeids og velferdsetaten og Skatteetaten har et felles ansvar for at det blir fastsatt trygdeavgift for medlemmene av norsk folketrygd. For å oppnå dette er vi avhengig av at etatene samarbeider på en mer strukturert måte enn tidligere, og at den enkelte etats oppgaver tydeliggjøres slik at det ikke er tvil om hvilken etat som har ansvar for å fastsette trygdeavgift for hvilke brukere. NAV og Skatteetaten har en rekke utfordringer på utlandsområdet, spesielt i grenseflaten mellom etatene. For en bred gjennomgang av disse utfordringene innledet etatene et tett samarbeid i januar Det er nødvendig med tiltak innenfor en rekke områder, og endringene kommer over noe tid. Ett av tiltakene er å ha en løpende og oppdatert samhandlingsrutine mellom etatene. Til tredje utgave Denne tredje utgave er utgitt i juni 2013 og er ment å dekke Skatteetatens praksis ved ordinær ligning for 2012, endring i tidligere års ligning og forskudd for 2013, samt løpende informasjonsutveksling mellom etatene gjennom Neste utgave planlegges å komme i første kvartal 2014, og er ment å dekke Skatteetatens praksis for inntektsåret 2013, forskudd 2014 samt løpende informasjonsutveksling mellom etatene gjennom Generelt er rutinen oppdatert på bakgrunn av lovendringer og erfaringer fra dette året. Oslo, juni 2013 NAV Internasjonalt/ Arbeids og velferdsdirektoratet Rettsavdelingen Skattedirektoratet 3

4

5 Innhold FORORD INNLEDNING HISTORIKK OG ENDRINGER FRA FORRIGE UTGAVE LOVENDRINGER FOLKETRYGDLOVEN FORSKRIFT TIL FOLKETRYGDLOVEN FORSKRIFT TIL FOLKETRYGDLOVEN EØS AVTALEN ART. 29, RÅDSFORORDNING (EF) 883/ OVERFØRING AV OPPGAVER MELLOM ETATENE ARBEIDSDELING NAV SKATTEETATEN MV ARBEIDSDELING INNEN NAV ARBEIDSDELING INNEN SKATTEETATEN ARBEIDSDELING INNBETALING AV ARBEIDSGIVERAVGIFT REGISTRERING AV UNNTAK FRA MEDLEMSKAP I FOLKETRYGDEN VED ARBEID MV. I NORGE HVA ER A1/E ANDRE TYPER BLANKETTER SOM DOKUMENTERER UNNTAK FRA FOLKETRYGDEN KONSEKVENSEN AV AT DET FORELIGGER EN A1/E101 MV IKKE FULLT UT SAMSVAR MELLOM TIDSPERIODEN PÅ A1/E101 OG ARBEIDSPERIODEN ETATENES BEHOV FOR A1/E ANSVARSDELING VED UNNTAK FRA NORSK TRYGD ELEKTRONISK OVERFØRING FRA NAV TIL SKATTEETATEN UNNTAK FRA NORSK TRYGD REGISTRERING AV MEDLEMSKAP I FOLKETRYGDEN VED ARBEID MV. I UTLANDET BÅDE INNENFOR OG UTENFOR EØS OMRÅDET AVKLARING AV MEDLEMSKAP I IKKE KURANTE SAKER FASTSETTELSE AV TRYGDEAVGIFT VED FØR OG ETTERBETALINGER (PERIODISERING) ARBEID OVER LANDEGRENSENE FRA UTLANDET TIL NORGE ANSVARSFORDELING FOR FASTSETTING AV TRYGDEAVGIFT INFORMASJONSFLYT FRA SKATTEETATEN TIL NAV INTERNASJONALT FRA NAV INTERNASJONALT TIL SKATTEETATEN PRAKTISK SAMARBEID ARBEID OVER LANDEGRENSENE FRA NORGE TIL UTLANDET ANSVARSFORDELING FOR FASTSETTING AV TRYGDEAVGIFT SKATTEKONTORET FASTSETTER TRYGDEAVGIFTEN I FØLGENDE TILFELLER: NAV INTERNASJONALT FASTSETTER TRYGDEAVGIFTEN I FØLGENDE TILFELLER: INFORMASJONSFLYT FRA SKATTEKONTORET TIL NAV INTERNASJONALT FRA NAV FORVALTNING TIL SKATTEKONTORET FRA NAV INTERNASJONALT TIL SKATTEKONTORET NÆRING OVER LANDEGRENSENE FRA UTLANDET TIL NORGE ANSVARSFORDELING FOR FASTSETTING AV TRYGDEAVGIFT INFORMASJONSFLYT FRA SKATTEETATEN TIL NAV INTERNASJONALT FRA NAV INTERNASJONALT TIL SKATTEETATEN PRAKTISK SAMARBEID NÆRING OVER LANDEGRENSENE FRA NORGE TIL UTLANDET ANSVARSFORDELING FOR FASTSETTING AV TRYGDEAVGIFT INFORMASJONSFLYT...30

6 Rutiner FRA SKATTEETATEN TIL NAV INTERNASJONALT FRA NAV INTERNASJONALT TIL SKATTEETATEN PRAKTISK SAMARBEID PENSJON OVER LANDEGRENSENE FRA UTLANDET TIL NORGE ANSVARSFORDELING FOR FASTSETTING AV TRYGDEAVGIFT PRAKTISK SAMARBEID PENSJON OVER LANDEGRENSENE FRA NORGE TIL UTLANDET ANSVARSFORDELING FOR FASTSETTING AV TRYGDEAVGIFT INFORMASJONSFLYT FRA SKATTEKONTORET TIL NAV INTERNASJONALT FRA NAV INTERNASJONALT TIL SKATTEKONTORET PRAKTISK SAMARBEID REGLENE OM SKATTEPLIKT OG MEDLEMSKAP I FOLKETRYGDEN UTGANGSPUNKTET FOR SAMARBEID OM TRYGDEAVGIFT SKATTEPLIKTEN TIL NORGE REGLENE ETTER NORSK INTERNRETT SYSTEMATIKKEN I VURDERING AV NORSK BESKATNINGSRETT SKATTEAVTALE, SKATTEMESSIG BOSTED NÅR FORELIGGER DOBBELTBESKATNING GENERELT OM FOREBYGGELSE AV DOBBELTBESKATNING FOREBYGGING AV DOBBELTBESKATNING I NORSK INTERNRETT SKATTEPLIKT OG FOREBYGGING AV DOBBELTBESKATNING UT FRA INNTEKTSKILDE OPPHØR AV SKATTEPLIKT ETTER INTERNRETTEN MEDLEMSKAP I FOLKETRYGDEN PLIKTIG MEDLEMSKAP PERSONER SOM ER BOSATT FTL PLIKTIG MEDLEMSKAP ARBEIDSTAKERE I NORGE OG PÅ KONTINENTALSOKKELEN FTRL PLIKTIG MEDLEMSKAP VED ARBEID I UTLANDET FTRL OPPHØR AV PLIKTIG MEDLEMSKAP FTRL FRIVILLIG MEDLEMSKAP ETTER SØKNAD ARBEID/OPPHOLD I UTLANDET FTRL FRIVILLIG MEDLEMSKAP ETTER SØKNAD ARBEID/OPPHOLD I NORGE FTRL OPPHØR AV FRIVILLIG MEDLEMSKAP FTRL TRYGDEAVTALER NORGE HAR INNGÅTT NÆRMERE OM EØS AVTALEN MV KONTAKT MELLOM ETATENE E POST TELEFONHENVENDELSER OVERSIKT OVER KONTAKTPUNKTER...52 VEDLEGG I: ANBEFALT TEKST

7 1 Innledning Denne samarbeidsrutinen er et resultat av et formalisert samarbeid mellom etatene som startet i januar Samarbeidsrutinen er ment som praktisk hjelpemiddel og landsdekkende rutine for medarbeiderne i våre etater. Målsettingen med rutinen er å sikre at bare brukere som er medlem av norsk folketrygd betaler trygdeavgift. Vi unngår da at brukere feilaktig tror at de ved betalingen i seg selv får rettigheter etter norsk folketrygd. Videre ønsker vi å sikre at alle med rettigheter i norsk trygd som medlem faktisk innbetaler trygdeavgift. Det er NAV som er kompetent myndighet for å avgjøre spørsmål om medlemskap i norsk folketrygd, mens det som hovedregel er Skatteetaten som har ansvar for at trygdeavgiften blir fastsatt og innkrevd. For medarbeidere innen NAV er det imidlertid viktig å ha noe kjennskap til regelverket og arbeidsmetodene innen Skatteetaten i tilknytning til å fastsette og kreve inn trygdeavgift over landegrenser. Tilsvarende ser vi behovet for at medarbeidere innen Skatteetaten har noe kjennskap til regelverket og arbeidsmetodene som benyttes innen NAV i tilknytning til spørsmål om medlemskap og trygd. Samtidig er vår erfaring at det også er et betydelig behov for å ha klare rutiner for når og hvordan man skal utveksle informasjon mellom våre etater. Samhandlingsrutinen skal følges i begge etater. Vi håper at rutinen oppleves som et nyttig og egnet hjelpemiddel for samarbeid og fordeling av arbeid/ansvar knyttet til fastsettelse og innkreving av trygdeavgift mellom våre etater. Vi forutsetter videre at samarbeid og informasjonsutveksling mellom våre etater gjøres i gjensidig respekt for våre etaters taushetsbestemmelser. Etter ligningsloven 3 13 nr. 2 er det åpnet for skatteetaten til å gi opplysninger til annen offentlig myndighet som kan ha bruk for dem i sitt arbeid med skatt, toll, avgifter, trygder mv. Tilsvarende gir arbeids og velferdsforvaltningen (NAV loven) 7 begrensning av ordinær taushetsplikt for ansatte i NAV når opplysningene som gis til Skatteetaten anses nødvendig for å ivareta korrekt saksbehandling for den berørte personen. Eventuelle innspill og kommentarer til innhold, form, struktur mv. rettes til: SKD, rettsavdelingen, personbeskatning ved o o Bente Elizabeth Bøgestub, Hanne Huser, Skatt, Fastsetting utland, ved May Mulstad, NAV Internasjonalt ved Kirsten Winger Jenssen, 7

8 Arbeid over landegrensene fra utlandet til Norge 1.1 Historikk og endringer fra forrige utgave Lovendringer Ved lov 9. desember 2011 nr. 51 ble en ny bestemmelse i folketrygdloven vedtatt: 23 4a. Avgifter for personer som er omfattet av norsk trygdelovgivning etter trygdeavtale Det skal svares arbeidsgiveravgift og trygdeavgift for ytelser til personer som er omfattet av norsk trygdelovgivning i henhold til EØS avtalens trygderegler eller annen avtale om trygd inngått med hjemmel i 1 3. Departementet kan gi forskrift til utfylling og gjennomføring av bestemmelsen i første punktum Folketrygdloven 24 1 Skatteetaten og Arbeids og velferdsetaten (NAV) har et felles men ikke overlappende ansvar for å sikre inntekter til folketrygden ved fastsetting og innkreving av trygdeavgift. Gjennomgang av praksis viste at det ikke var samsvar mellom den faktiske oppgavedelingen mellom de to etatene og den rettslige reguleringen. I lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) ble det derfor gjort følgende endringer: 24 1 lyder etter dette slik: Skatteetaten og Arbeids og Velferdsetatens oppgaver Pensjonsgivende inntekt og trygdeavgift fastsettes av det skattekontoret Skattedirektoratet bestemmer. Departementet kan i forskrift bestemme at Arbeids og velferdsetaten skal fastsette pensjonsgivende inntekt og trygdeavgift for nærmere angitte grupper medlemmer av folketrygden eller deler av deres inntekt. Departementet kan også bestemme at Arbeids og Velferdsetaten skal fastsette deler av trygdeavgiften for personer som for øvrig får trygdeavgiften fastsatt av skattekontoret ble opphevet med virkning fra Endringene trer i kraft straks. For å legge til rette for en formålstjenlig og effektiv overføring av oppgaver, har departementet foreslått en forskriftshjemmel i folketrygdloven, med en nærmere regulering av arbeidsdelingen Forskrift til folketrygdloven 24 1 Det har kommet en ny forskrift til folketrygdloven 24 1 med virkning fra Forskrift om Arbeids og velferdsetatens kompetanse til å fastsette pensjonsgivende inntekt og trygdeavgift Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 29. april 2013 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) Fastsettelse for visse grupper ved arbeid eller opphold i Norge, på norsk kontinentalsokkel og norskregistrerte skip (1) Arbeids- og velferdsetaten fastsetter pensjonsgivende inntekt og trygdeavgift for følgende medlemmer i folketrygden som ikke er skattepliktige til Norge for lønn, pensjon eller næringsinntekt: a. gjesteforelesere, forskere, lærere og studenter i Norge, b. fiskere bosatt i annen EØS-stat med lottinntekt på norske fartøy, c. personer ansatt ved internasjonale organisasjoner/skoler i Norge, d. personer ansatt ved utenlandske ambassader i Norge, e. personer som utøver næringsvirksomhet i Norge, 8

9 f. arbeidstakere som ikke oppholder seg mer enn 183 dager i Norge og som er ansatt av en utenlandsk arbeidsgiver som ikke har fast driftssted i Norge og g. personer med pensjonsytelser når ingen del av pensjonsytelsen er skattepliktig i Norge. (2) Første ledd gjelder både når inntekten ikke er skattepliktig etter norsk intern rett, og når norsk beskatningsrett er begrenset i skatteavtale eller annen folkerettslig overenskomst. 2. Fastsettelse for personer ved arbeid eller opphold i utlandet (1) Arbeids og velferdsetaten fastsetter pensjonsgivende inntekt og trygdeavgift for personer som ikke er skattepliktige som bosatt i Norge etter skatteloven 2 1, som enten er medlem av folketrygden, eller for pensjonister bosatt i annet EØS land hvor Norge er kompetent stat for fastsettelse av trygdeavgift etter EØS retten. Ved opphør av skatteplikt som bosatt etter skatteloven skal Arbeids og velferdsetaten fastsette pensjonsgivende inntekt og trygdeavgift fra og med det tidspunkt skatteplikten som bosatt opphører. (2) Arbeids og velferdsetaten fastsetter pensjonsgivende inntekt og trygdeavgift for personer som er frivillige medlemmer av norsk folketrygd og som arbeider i Malaysia eller i internasjonale organisasjoner, uavhengig av om de er skattepliktig som bosatt i Norge. 3. Frivillig medlemskap i folketrygden Ved frivillig medlemskap i folketrygden fastsetter Skatteetaten pensjonsgivende inntekt og trygdeavgift etter de ordinære satsene. Hvis det aktuelle medlemskap har en sats som overstiger de ordinære satsene for trygdeavgift, fastsettes differansen mellom den frivillige og den ordinære satsen av Arbeids og velferdsetaten. 4. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks, og gjelder fra og med inntektsåret Forskrift til folketrygdloven 23 4 Det har kommet en ny forskrift til folketrygdloven 23 4 med virkning fra , se punkt Justeringen av teksten i 3 i forskrift til 23 4 for 2013 vil ikke føre til endring i forhold til praksis som gjaldt for Når det gjelder fastsetting av inntekt og beregning av avgift for utsendte til Malaysia, og for personer som arbeider for internasjonale organisasjoner, vises det til 2 (2) i ny forskrift til folketrygdloven EØS avtalen art. 29, Rådsforordning (EF) 883/2004 Den nye trygdeforordningen trådte i kraft innen EU 1. mai Ved EØS komitéens beslutning 76/2011 ble den nye forordningen og den nye gjennomføringsforordningen innlemmet i EØS avtalen. Fra 1. juni 2012 gjelder både ny forordning og ny gjennomføringsforordning også for EFTA landene, herunder Norge: EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 883/2004 av 29. april 2004 om samordning av trygdeordninger EUROPAPARLAMENTS OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 987/2009 av 16. september 2009 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av forordning (EF) nr. 883/2004 om samordning av trygdeordninger Nærmere beskrivelse av den nye forordningen se under punkt

10 Arbeid over landegrensene fra utlandet til Norge 1.2 Overføring av oppgaver mellom etatene Fra og med inntektsåret 2012 overtar Skatteetaten ansvar for fastsettelse av trygdeavgift for følgende grupper: grensegjengere som arbeider i Norge ansatte i luftfartøy, bosatt i andre EØS stater Fra er det innført nye regler for flyvende personell, se under punkt 9.3 landtransportsjåfører som er bosatt i andre EØS stater 1 fiskere, med hyre, bosatt i andre EØS stater 1 1 Før har Skatteetaten bare fastsatt trygdeavgift for lønn opptjent i Norge for personer med begrenset skatteplikt. Fra og med fastsetter skatteetaten trygdeavgift av all lønn fra norsk arbeidsgiver. 10

11 2 Arbeidsdeling NAV Skatteetaten mv. 2.1 Arbeidsdeling innen NAV Behandling av spørsmålet om medlemskap er delt mellom NAV Internasjonalt og NAV Forvaltning. Trygdeavgift som fastsettes av NAV, foretas av NAV Internasjonalt. NAV Forvaltning skal behandle medlemskap i folketrygden vurdere/bekrefte pliktig medlemskap som bosatt i Norge vurdere/bekrefte medlemskap som gjelder arbeid og selvstendig næringsdrift i Norge over et år vurdere/bekrefte pliktig medlemskap for EØS borger ansatt ved utenlandske ambassader og internasjonale organisasjoner vurdere/bekrefte medlemskap i Norge for asylsøkere etter søknad vurdere/fatte vedtak om frivillig medlemskap i Norge for ikke EØS borgere. Eksempler: studenter, ansatte ved utenlandske ambassader og internasjonale organisasjoner i Norge ved forespørsel bekrefte opphør av medlemskap i Norge NAV Internasjonalt skal behandle medlemskap i folketrygden for personer som arbeider i land Norge har trygdeavtale med (f.eks. USA eller i annet EØS land) arbeidstakere som skal arbeide i mer enn ett år, med lønn fra Norge, i land Norge ikke har trygdeavtale med (frivillig medlemskap) arbeidstakere i arbeid for utenlandsk arbeidsgiver i land Norge ikke har trygdeavtale med (frivillig medlemskap), arbeidsforholdet kan være over eller under et år alle saker knyttet til personer som bor i Norge og arbeider (lønn og næring) både i Norge og i annet EØS land. NAV Internasjonalt utsteder A1/E101 til annet EØS land. ansatte i Joint Warfare Center (egen avtale om medlemskap i folketrygdens helsedel) sjøfolk på skip registrert i et EØS land bosatt i Norge, lønnet fra Norge sjøfolk på skip registrert i land utenfor EØS området bosatt i Norge (etter folketrygdloven) og lønnet fra arbeidsgiver i utlandet bosatt i utlandet, lønnet fra arbeidsgiver i Norge utsendte næringsdrivende til land utenfor avtaleland (frivillig medlemskap) utsendte næringsdrivende til andre EØS land arbeidstaker som kjører landtransport i EØS land/flygende personell bosatt i annet EØS land, lønnet fra Norge. saker knyttet til personer som arbeider eller driver næring i Norge uten å være bosatt i Norge (etter folketrygdloven det vi si som regel under 12 måneder) NAV Forvaltning skal bekrefte unntak fra norsk trygd for ansatte på utenlandske ambassader i Norge ansatte i hotell og restaurantvirksomhet på turistskip registrert i NIS, bosatte i Norge 11

12 Arbeid over landegrensene fra utlandet til Norge NAV Internasjonalt skal behandle alle andre unntak fra norsk trygd de viktigste er: A1/E101 eller annen godkjent dokumentasjon oversendt til NAV Internasjonalt, dette gjelder blant annet arbeidstakere og næringsdrivende bosatt i annet EØS land som skal arbeide både i bostedslandet og i Norge utsendte arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende fra annet EØS land som skal arbeide midlertidig i Norge herunder innen bygg og anlegg/montering sjøfolk fra annet EØS land på norsk skip fiskere fra andre EØS land 2 på norske båter arbeidstakere på norsk sokkel bosatt i utlandet latviske, færøyske, polske 3 og rumenske 4 sjøfolk for disse kategoriene finnes det spesielle avtaler om unntak personer utsendt til Norge fra USA, Canada, Quebec, Chile, Israel og Tyrkia som helt eller delvis er unntatt fra folketrygden etter avtalene arbeidstakere i Norge med rettigheter i utenlandske trygdeordninger (ikke EØS og andre avtaleland) 2.2 Arbeidsdeling innen skatteetaten Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) skal behandle alle saker knyttet til: utenlandske 5 personlige næringsdrivende eller selskap hjemmehørende i utlandet med oppdrag i Norge/på norsk sokkel (uten varig tilknytning til Norge) arbeidstakere, ansatt hos utenlandsk arbeidsgiver, som oppholder seg midlertidig 6 i riket arbeidstakere som er nevnt i forrige punkt ansatt hos norsk arbeidsgiver i Norge dersom de i samme inntektsår først har jobbet i Norge for utenlandsk arbeidsgiver utenlandske personer som utelukkende arbeider på norsk kontinentalsokkel for norsk eller utenlandsk arbeidsgiver utenlandske sjøfolk som jobber på skip registrert i NOR og NIS utenlandske artister refusjon av for mye trukket kildeskatt for utenlandske aksjonærer i norske selskaper 2 Det finnes en spesiell avtale som gjelder fiskere fra Færøyene. 3 Når det gjelder krav om dokumentasjon om unntak (W/NOR) er det avklart med direktoratet at unntak kan godkjennes selv om dokumentasjon ikke foreligger. Unntak fra norsk trygd vil ikke bli registrert hos NAV Internasjonalt før blankett fra den polske trygdemyndighet foreligger. 4 I praksis behandler rumenske trygdemyndigheter per i dag alle søknader om fortsatt medlemskap i rumensk trygd individuelt. Det utstedes en egen type dokumentasjon som gir grunnlag for unntak i norsk folketrygd. 5 Med utenlandsk menes person (omfatter både fysiske personer og skattepliktige selskaper og innretninger) som ikke anses bosatt/hjemmehørende i Norge etter norsk internrett (skattelovens bostedsbegrep). Statsborgerskap for fysiske personer har i denne sammenhengen ingen betydning. 6 Ordet midlertidig har ingen tilknytning til bostedsbestemmelsene i skatteloven eller folketrygdloven. Midlertidighetsvurderingen er basert på en helhetsvurdering hvor man ser på om skattyter er tilknyttet et midlertidig prosjekt i Norge (om arbeidsgivers kontrakt med norsk oppdragsgiver er tidsbegrenset), om skattyter har kjøpt eller disponerer fast eiendom, om skattyters familie er i Norge eller om skattyter har stiftet familie i Norge, om skattyter er registrert med adresse i Norge med mer. Sentralskattekontoret overfører skattyter til behandling ved lokalt skattekontor dersom oppholdet ikke lenger er av midlertidig karakter. 12

13 oppfølging av nordisk trekkavtale (SFU er kompetent myndighet) oppfølging av rapporteringsplikten for utenlandske oppdrags og arbeidstakere utveksling av spontanopplysninger, kontrollopplysninger, adresseopplysninger og andre innfordringsopplysninger med andre stater på skatteområdet (SFU er kompetent myndighet) Lokalt 7 skattekontor skal behandle alle saker knyttet til: personer og selskaper med skattemessig bosted etter skatteloven og som ikke har SFU som skattekontor utenlandske næringsdrivende/foretak som driver næringsvirksomhet i Norge med varig tilknytning til Norge (som SFU har vurdert og overført til lokal likning) utenlandske arbeidstakere med begrenset skatteplikt etter skatteloven ansatt hos arbeidsgiver bosatt i Norge utenlandske arbeidstakere som er ansatt hos utenlandsk arbeidsgiver dersom de i samme inntektsår først har jobbet i Norge for norsk arbeidsgiver. 2.3 Arbeidsdeling innbetaling av arbeidsgiveravgift En arbeidsgiver med plikt til å innbetale arbeidsgiveravgift for avgiftspliktig lønn eller annen godtgjørelse (inkl. avgiftspliktige naturalytelser eller utgiftsgodtgjørelse) skal av eget tiltak innbetale arbeidsgiveravgift til skatteoppkreveren i kommunen der hovedkontoret ligger. Arbeidsgiver som ikke har hovedkontor, skal innbetale arbeidsgiveravgiften til skatteoppkreveren i den kommune han hører hjemme (for personlige arbeidsgivere er dette normalt bostedskommunen). Har arbeidsgiveren flyttet skal avgiften betales og oppgaver sendes til fraflyttingskommunen gjennom hele året hvis flyttingen har skjedd etter at første termin har forfalt. For deltakerlignede selskap skal innbetaling skje i den kommunen som skal ha selskapsoppgaven. En utenlandsk arbeidsgiver skal innbetale arbeidsgiveravgiften til skatteoppkreveren i den kommunen hvor han har hovedkontor for virksomheten i Norge. Dersom det drives varig virksomhet i en kommune i Norge uten hovedkontor, skal avgiften betales til den kommunen hvor den varige virksomheten drives. I alle andre tilfeller (f.eks. når utenlandsk arbeidsgiver driver varig virksomhet i flere kommuner, ikke driver varig virksomhet i noen norsk kommune eller ikke driver virksomhet i Norge, eller bare driver virksomhet på den norske kontinentalsokkelen) skal arbeidsgiveravgiften innbetales til: Kommune 2312 Utland Skatt vest, Skatteoppkrever utland 4068 Stavanger Telefon: e post : I tillegg skal utenlandske arbeidsgivere med ansatte fra Norge, som etter søknad til NAV opprettholder medlemskap i norsk trygd ved arbeid i utlandet, innbetale og rapportere arbeidsgiveravgift til Skatteoppkrever utland. 7 Etter reorganiseringen av Skatteetaten (ROS) som trådte i kraft 1. januar 2008 ble etaten inndelt i fem regioner. Normalt brukes begrepet skattekontor om enheter i regionene. På utlandsområdet brukes ofte lokalt skattekontor, for å avgrense mot SFU. 13

14 Arbeid over landegrensene fra utlandet til Norge Frist for innsendelse av terminoppgaver for avlønningsperioden: Termin 1 januar februar 15. mars Termin 2 mars april 15. mai Termin 3 mai juni 15. juli Termin 4 juli august 15. september Termin 5 september oktober 15. november Termin 6 november desember 15. januar 2.4 Registrering av unntak fra medlemskap i folketrygden ved arbeid mv. i Norge Hva er A1/E101 Vær oppmerksom på at blankett A1/E101 som benyttes for å unnta trygdeavgift ved arbeid i Norge skal være utstedt av utenlandsk trygdemyndighet. Innenfor EØS og Sveits regulerer en egen forordning hvilket lands trygdesystem en person er medlem av. Blanketten A1/E101 utstedes for å bekrefte medlemskap i bostedslandet (og dermed unntak fra folketrygden). Blanketten skrives ut av kompetent myndighet i medlemslandet. Ny forordning trådte i kraft for Norges vedkommende fra 1. juni Blankett E101 vil på sikt bortfalle og erstattes av A1. Bekreftelse om unntak fra medlemskap i norsk folketrygd sendes elektronisk til SFU hver 14. dag (fra ) Andre typer blanketter som dokumenterer unntak fra folketrygden Det finnes andre faste blanketter som benyttes i forhold til de fleste bilaterale trygdeavtalene. For eksempel benyttes blanketter som er knyttet til den bilaterale trygdeavtalen mellom Norge og Storbritannia. Blanketten benyttes primært ved unntak fra medlemskap i folketrygden under arbeid på norsk sokkel. Det finnes egne blanketter som viser til trygdeavtalene med aktuelle land, bl.a. med USA, Canada og Storbritannia. Polsk trygdemyndighet utsteder en egen blankett ved unntak fra norsk trygd Konsekvensen av at det foreligger en A1/E101 mv. Det hender at det under ligning kommer opplysninger som indikerer at de materielle vilkårene for unntak ikke foreligger. Et tilfelle kan være hvor det er utstedt en A1/E101 for utsendt arbeidstaker til Norge, og det også er kommet en lønns og trekkoppgave (LTO) fra en norsk arbeidsgiver innenfor samme periode. Utgangspunktet er at Norge likevel skal legge A1/E101 til grunn. Ved tvil kan saken oversendes til NAV Internasjonalt som kan vurdere å ta kontakt med kompetent myndighet i utstederlandet. Taushetsplikten vil ikke være til hinder for dette, jf. lignl nr. 2 litra a. Skatteetaten kan i slike tilfeller oversende en utskrift av LTO eller andre relevante opplysninger til NAV Internasjonalt og be om en vurdering av saken. Det vil imidlertid alltid være opp til landet som har utstedt blanketten å vurdere om den eventuelt skal trekkes tilbake Ikke fullt ut samsvar mellom tidsperioden på A1/E101 og arbeidsperioden I de fleste tilfeller vil innrapportert arbeidsperiode (RF 1199) være sammenfallende med, eller kortere enn, unntaksperioden som fremkommer av A1/E101. I utgangspunktet skal det beregnes trygdeavgift når arbeidsperioden går utover unntaksperioden. Erfaringsmessig er det noe avvik, slik at innrapportert arbeidsperiode går utover unntaksperioden. Det vil være hensiktsmessig om vi i disse tilfellene kan godta at arbeidsperioden går noe utover unntaksperioden før vi fastsetter trygdeavgift. 14

15 Dersom unntaksperioden avviker med arbeidsperioden med inntil +/ en måned anses perioden for å være omfattet av dokumentasjonen (A1/E101). For perioder utover dette må skattyter fremlegge ny dokumentasjon fra sitt lands trygdemyndighet for å unngå at trygdeavgift blir fastsatt Etatenes behov for A1/E101 NAV Internasjonalt trenger A1/E101: Ved arbeid i Norge trenger NAV A1/E101 for å sikre at unntaket fra medlemskap i norsk folketrygd blir registrert som medlemskapsinformasjon, slik at personer som er unntatt fra norsk trygd ikke feilaktig får utbetalt ytelser fra NAV. I tillegg skal NAV kontrollere om det er forhold som tilsier at arbeidstakeren skal være medlem av norsk folketrygd. I så fall er det NAV som tar opp dette med utenlandsk trygdemyndighet. NAV Internasjonalt bekrefter unntak fra medlemskap i Norge. Det er kompetent myndighet i det landet som har utstedt en A1/E101 som har adgang til å endre perioden eller trekke blanketten tilbake. Skattekontoret trenger A1/E101: A1/E101 er nødvendig for å sikre at personen får riktig skattekort, selvangivelse og skatteoppgjør. Arbeidsgiver trenger A1/E101: For arbeidsgiver er det nødvendig med A1/E101 som dokumentasjon på at det ikke skal betales arbeidsgiveravgift i Norge Ansvarsdeling ved unntak fra norsk trygd Skatteetatens arbeid og ansvar utenlandske arbeidstakere i Norge SFU registrerer alle fritak fra norsk trygdeavgift i skatteetatens datasystem for ligning (SL) for hele landet. Dette gjelder bekreftelser fra NAV Internasjonalt om unntak fra norsk trygd i henhold til EØS forordningen (A1/E101 eller lignende dokumentasjon), bilaterale trygdeavtaler eller folketrygdens bestemmelser. A1/E101 og lignende dokumentasjon fra andre lands trygdemyndigheter som kommer direkte til lokalt skattekontor som gjelder årets ligning eller forskudd, registreres med påstand og sendes deretter til SFU for registrering i SL. Etter registrering sender SFU dokumentasjonen til NAV Internasjonalt for vurdering og bekreftelse. A1/E101 og lignende dokumentasjon fra andre lands trygdemyndigheter som kommer direkte til lokalt skattekontor for inntektsår forut for siste års skatteoppgjør, sendes direkte til NAV Internasjonalt for vurdering. Krav om endret ligning behandles ikke før bekreftelse fra NAV Internasjonalt er mottatt. I SL legges det inn opplysninger om hvilken periode unntak fra medlemskap i folketrygden relaterer seg til og om unntaket gjelder hele eller kun deler av folketrygden. Ved likningen skal det ikke beregnes trygdeavgift så lenge arbeidsperioden samsvarer med unntaksperioden. Det tas altså ikke hensyn til hvilken arbeidsgiver som fremgår av blanketten. NAV s arbeid og ansvar utenlandske arbeidstakere i Norge NAV Internasjonalt vurderer alle dokumentasjoner på unntak fra norsk trygd som mottas enten fra den enkelte person eller dennes fullmektig, eventuelt som videresendes et skattekontor. NAV Internasjonalt registrerer unntaket fra norsk trygd, hva unntaket omfatter (periode, eventuelt om unntaket er begrenset til aktuell arbeidsgiver og om unntaket gjelder hele eller deler av folketrygden). NAV Internasjonalt gir tilbakemelding til SFU dersom det fremkommer at en person kan være feilaktig registrert med unntak fra norsk trygd. Dette vil spesielt kunne være aktuelt når det er mottatt bekreftelse fra annet lands trygdemyndighet med tilbakevirkende kraft for flere år, og personen i denne perioden har mottatt ytelser fra norsk trygd som ordinær medlem. Dersom 15

16 Arbeid over landegrensene fra utlandet til Norge medlemskapet likevel skal være i Norge etter avklaring med det annet lands trygdemyndighet, er det nødvendig å sende annulerings /endringsmelding av tidligere innsendt bekreftelse på unntak fra norsk trygd Elektronisk overføring fra NAV til Skatteetaten unntak fra norsk trygd Fra ble det innført et nytt system i NAV hvor data om unntak fra folketrygden og medlemskap i folketrygden skal fremkomme. Opplysninger om unntak fra medlemskap når det gjelder utenlandske arbeidstakere på arbeidsopphold i Norge, på norsk sokkel og på norske skip, blir overført elektronisk til skatteetatens systemer. Ved begrenset unntak fra medlemskap i folketrygden sender NAV papirkopi av vedtak om unntak til SFU for registrering i SL. Dette gjelder bl.a. utsendte arbeidstakere fra USA og Canada. Informasjon om unntaksperioder skal kunne overføres fra NAV Internasjonalt til Skatteetaten. 2.5 Registrering av medlemskap i folketrygden ved arbeid mv. i utlandet både innenfor og utenfor EØS området Ved arbeid i annet EØS land og fortsatt medlemskap i folketrygden blir unntaket fra arbeidslandets trygdeordning dokumentert med blankett A1/E101 som utstedes og attesteres av NAV Internasjonalt. Ved arbeid i annet EØS land, ved fortsatt pliktig eller frivillig medlemskap i folketrygden har NAV Internasjonalt tidligere sendt papirkopier av vedtakene til de aktuelle regionene i Skatteetaten. For inntektsåret 2011 ble vedtakene (ca ) oversendt samlet fra NAV Internasjonalt til skatteetaten sommeren For inntektsåret 2012 er noen vedtak som tidligere år oversendt til de aktuelle regionene. De resterende vedtakene (ca ) vil bli oversendt samlet fra NAV Internasjonalt til Skatteetaten i løpet av sommeren Ved endringssaker for tidligere år er Skatteetaten henvist til å finne vedtakene i Elark. Kontrollområdet SKD Medlemskap i folketrygden i SL gir oversikt over kontrollutslag på berørte skattytere. Når ansatte i Skatteetaten har behov for å vite om det foreligger et vedtak om medlemskap kan dette kontrolleres mot kontrollutslag på person. 2.6 Avklaring av medlemskap i ikke kurante saker Tradisjonelt har utgangspunktet vært at Skatteetaten ikke skal vurdere medlemskap i folketrygden, denne oppgaven ligger til NAV. I rutinen peker vi på hvordan kurante grupper skal behandles. Ikke alle tilfeller passer inn i disse gruppene, og i noen tilfeller vil det være motstridende opplysninger, slik at spørsmålet om det skal fastsettes trygdeavgift eller ikke fremstår som vanskelig. Om Skatteetaten har behov for en avklaring av ikke kurante saker kan dette forelegges NAV. Kontaktopplysninger mv. fremkommer i avsnitt 10. I oversendelsen skal Skatteetaten opplyse om det ev. haster i forhold til Skatteetatens årssyklus. I størst mulig grad vil NAV holde de frister som følger av årssyklusen. 2.7 Fastsettelse av trygdeavgift ved før og etterbetalinger (periodisering) Ved forskudds og etterskuddsbetalinger, slik som forskudd på lønn, feriepenger, bonus, opsjoner osv. er det spørsmål om i hvilken grad norske myndigheter kan kreve trygdeavgift når en ytelse er opptjent mens en person var medlem i norsk trygd, men utbetalingen skjer på et tidspunkt der vedkommende ikke er medlem av norsk trygd. Eller motsatt om norske myndigheter har anledning til å beregne og kreve inn trygdeavgift der en ytelse er opptjent mens en person ikke var medlem i norsk trygd, men utbetalingen skjer på et tidspunkt vedkommende er medlem av norsk trygd. 16

17 Så lenge en skattyter er medlem av norsk folketrygd i en gitt periode og en ytelse er tidfestet i samme periode, må ytelsen inngå i grunnlaget for fastsettelse av trygdeavgift. Og motsatt dersom en ytelse er tidfestet i en periode vedkommende ikke er medlem av norsk folketrygd, har vi ikke hjemmel til å fastsette trygdeavgift på ytelsen selv om opptjeningen av ytelsen ligger i en periode vedkommende var medlem av norsk folketrygd. Ved påstand om at EØS forordningen eller annen trygdeavtale gir et annet resultat, må dette tas opp med NAV Internasjonalt. 17

18 Arbeid over landegrensene fra utlandet til Norge 3 Arbeid over landegrensene fra utlandet til Norge Det er viktig å være klar over at skatteetaten og NAV har ulikt regelverk for hva som skal til for å anses bosatt i utlandet, jf. pkt og Ansvarsfordeling for fastsetting av trygdeavgift Skattekontoret har hovedansvaret for fastsetting og innkreving av trygdeavgift med mindre det foreligger bekreftelse fra NAV Internasjonalt om at personen ikke er medlem av norsk trygd eller blankett A1/E101 fra annet lands trygdemyndigheter om trygdemedlemskap i annet land eller ansvarsfordelingen i folketrygdloven sier noe annet. Ansvarsfordelingen mellom Skatteetaten og Arbeids og velferdsetaten er hjemlet i ftl I selve lovteksten står det at "Pensjonsgivende inntekt og trygdeavgift fastsettes av det skattekontoret Skattedirektoratet bestemmer." Videre i lovteksten følger forskriftshjemmelen. Forskriften er av 29. april 2013 og regulerer Arbeids og velferdsetatens kompetanse til å fastsette pensjonsgivende inntekt og trygdeavgift. Forskriften gjelder fra og med inntektsåret Skattekontoret fastsetter trygdeavgiften i følgende tilfeller: Lønn bare fra norsk arbeidsgiver Lønn fra både norsk og utenlandsk arbeidsgiver Har personen norsk arbeidsgiver først i inntektsåret skal lokalt skattekontor fastsette trygdeavgiften. Har personen utenlandsk arbeidsgiver først er det SFU som skal fastsette trygdeavgiften. Lønn bare fra utenlandsk arbeidsgiver SFU fastsetter trygdeavgiften med mindre personen har oppholdt seg så lenge i Norge at han/hun er overført til lokalt skattekontor (se punkt 2.2 om arbeidsdeling i skatteetaten). Skattekontoret fastsetter trygdeavgift for person skattemessig bosatt i Norge av ytelser mottatt etter tilbakeflytting til Norge (for eksempel opsjoner, bonuser, etterlønn). Dette forutsetter at den aktuelle utbetalingen tidfestes etter tilbakeflytting til Norge og at vedkommende er medlem av folketrygden. Fra og med inntektsåret 2012 skal skattekontoret også fastsette trygdeavgift for følgende grupper: Grensegjengere som er skattemessig bosatt i Finland eller Sverige, for inntekt opptjent i Norge. Utenlandske arbeidstakere som driver landtransport i to eller flere EØS land og som jobber i utlandet for norsk arbeidsgiver. Utenlandsk flypersonell som utfører arbeid i to eller flere EØS land, når inntekten ikke kan beskattes i Norge. Personer som er skattemessig bosatt i et annet nordisk land og som arbeider om bord i norskregistrerte fiskefartøyer. Personer som er skattemessig bosatt i et EØS land utenfor Norden og som arbeider om bord i norskregistrerte fiskefartøyer. Gjelder også inntekt opptjent utenfor norsk territorialfarvann. Slike inntekter skal innberettes i LTO kode 927A. 18

19 NAV Internasjonalt fastsetter trygdeavgiften for forhold som er regulert i forskrift fastsatt av Finansdepartementet 29. april 2013 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) Dette gjelder følgende medlemmer i folketrygden som ikke er skattepliktige til Norge for lønn, pensjon eller næringsinntekt: a. gjesteforelesere, forskere, lærere og studenter i Norge, b. fiskere bosatt i annen EØS stat med lottinntekt på norske fartøy, c. personer ansatt ved internasjonale organisasjoner/skoler i Norge, d. personer ansatt ved utenlandske ambassader i Norge, e. personer som utøver næringsvirksomhet i Norge, f. arbeidstakere som ikke oppholder seg mer enn 183 dager i Norge og som er ansatt av en utenlandsk arbeidsgiver som ikke har fast driftssted i Norge og g. personer med pensjonsytelser når ingen del av pensjonsytelsen er skattepliktig i Norge Første ledd gjelder både når inntekten ikke er skattepliktig etter norsk intern rett, og når norsk beskatningsrett er begrenset i skatteavtale eller annen folkerettslig overenskomst. Enkelte personer starter inntektsåret som yrkesaktive og ender som mottakere av ytelser fra NAV. I slike tilfeller hadde NAV selv fastsatt trygdeavgift om inntekten ikke var skattepliktig til Norge. På den annen side hadde NAV ikke fastsatt trygdeavgift, men forutsatt at Skatteetaten gjorde dette. Ved rutinen for grensegjengere (som gjelder fra og med inntektsåret 2012) overtok Skatteetaten ansvaret for fastsettelse av trygdeavgift for de som starter året som grensegjengere men etter hvert mottar ytelser fra NAV. Forskriften til ftrl må forstås slik at dersom skatteetaten i utgangspunktet fastsetter trygdeavgift for en arbeidstaker, vil skatteetaten fortsette å fastsette trygdeavgift hvis personen begynner å motta ytelser fra NAV. I den utstrekning ytelsen fra NAV ikke er skattepliktig må det skrives ut et skattekort på 10 % når skattyter tar kontakt og ber om et nytt skattekort. 3.2 Informasjonsflyt Fra Skatteetaten til NAV Internasjonalt Skattekontoret sender kopi av forhåndsuttalelse (fritaksbrev) til NAV Internasjonalt når trygdeavgift skal innkreves fra NAV. Med forhåndsuttalelse (fritaksbrev) menes brev til arbeidstaker eller arbeidsgiver om at skattyter ikke er/vil bli skattepliktig til Norge for inntekten opparbeidet her fordi norsk beskatningsrett er begrenset i en skatteavtale. SFU sender dokumentasjon til NAV Internasjonalt ved påstand om unntak fra norsk trygd herunder A1/E101 eller lignende dokumentasjon fra annet lands trygdemyndigheter. Skattekontoret (normalt SFU) sender melding til NAV Internasjonalt om personer det ikke blir fastsatt trygdeavgift på under likningsbehandlingen. Dette er personer som: ikke er skattepliktige til Norge på grunn av norsk intern rett eller av skatteavtale og ikke har bekreftelse eller vedtak om unntak fra trygdemedlemskap i Norge, A1/E101 eller lignende dokumentasjon fra annet lands trygdemyndigheter og der det ikke finnes grunnlagsdata med forskuddstrekk. Skattekontoret skal kontakte NAV Internasjonalt dersom det er tvil om personens medlemskap i folketrygden. 19

20 Arbeid over landegrensene fra utlandet til Norge For 2011 og tidligere år: Skattekontoret orienterer NAV Internasjonalt når ikke all lønn blir beskattet i Norge for ansatte i internasjonal transport som ikke er bosatt i Norge etter skatteloven. Lønnen skal da være innberettet i lønns og trekkoppgavekode 927. Trygdeavgift av lønn som ikke er skattepliktig til Norge skal da fastsettes og innkreves av NAV Internasjonalt Fra NAV Internasjonalt til Skatteetaten NAV Internasjonalt sender bekreftelse til SFU om unntak fra medlemskap/ vedtak om unntak fra medlemskap knyttet til utenlandske arbeidstakere i Norge, herunder: unntak etter EØS avtalen (forordning), unntak etter bilaterale trygdeavtaler (herunder også delvis unntak) og unntak etter folketrygdlovens bestemmelser (herunder også delvis unntak). A1/E101 sendes elektronisk. Vedtak om unntak etter USA/CANADA (gjelder unntak for pensjonsdelen, pliktig medlem i helsedelen), britisk avtale (bilaterale) sendes i papirkopier. 3.3 Praktisk samarbeid Forskuddsstadiet: Skattekontoret orienterer aktuelle personer om viktigheten av at de avklarer sitt trygdeforhold med norske trygdemyndigheter ved arbeidsopphold i Norge Skattekontoret legger til grunn at forskuddstrekk skal omfatte trygdeavgift av den inntekten som er skattepliktig til Norge. Personen kan imidlertid søke om skattekort som ikke inkluderer trygdeavgift, forutsatt at NAV Internasjonalt har utstedt bekreftelse på unntak fra medlemskap eller det foreligger blankett A1/E101 eller lignende dokumentasjon fra annet lands trygdemyndigheter. Skattekontoret utsteder da i tilfelle skattekort uten trygdeavgift. Fra og med 2012 skal Skatteetaten likevel fastsette trygdeavgift for: grensegjengere som arbeider i Norge landtransportarbeidere ansatte om bord i luftfartøy fiskere på norskregistrerte skip bosatt i andre EØS stater for hyre forutsatt at det ikke foreligger bekreftelse på unntak fra medlemskap Under likningsbehandlingen: Skattekontoret fastsetter alltid trygdeavgift ved likningen med mindre det foreligger unntak i form av bekreftelse fra NAV eller blankett A1/E101 eller lignende dokumentasjon fra et annet lands trygdemyndigheter. Skattekontoret fastsetter trygdeavgift også i de tilfellene personen ikke er skattepliktig til Norge på grunn av skatteavtale, forutsatt at det ikke er gjort unntak fra medlemskap i folketrygden fra NAV Internasjonalt eller det ikke er fremlagt A1/E101 eller lignende dokumentasjon fra annet lands trygdemyndigheter som bekrefter medlemskap i annet lands trygdeordning. Fra og med 2012 skal Skatteetaten likevel fastsette trygdeavgift av all lønn for: grensegjengere som arbeider i Norge Ansatte med begrenset skatteplikt til Norge for: landtransportarbeidere ansatte om bord i luftfartøy fiskere på norskregistrerte skip bosatt i andre EØS stater for hyre forutsatt at det ikke foreligger bekreftelse på unntak fra medlemskap 20

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet 2. utgave juni 2012 Rutiner 2 Forord NAV og Skatteetaten har en rekke utfordringer på utlandsområdet, spesielt i grenseflaten mellom etatene. For en bred gjennomgang

Detaljer

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet 4. utgave juni 2014 Rutiner 2 Forord Utgangspunktet er at Arbeids- og velferdsetaten og Skatteetaten har et felles ansvar for at det blir fastsatt trygdeavgift

Detaljer

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet 5. utgave Februar 2015 Rutiner 2 Forord Utgangspunktet er at Arbeids- og velferdsetaten og Skatteetaten har et felles ansvar for at det blir fastsatt trygdeavgift

Detaljer

Rutine. Samhandling på utlandsområdet

Rutine. Samhandling på utlandsområdet Rutine Samhandling på utlandsområdet 7. utgave desember 2016 2 Forord Utgangspunktet er at Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Skatteetaten har et felles ansvar for at personer som er omfattet av eller

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

ARBEID I NORGE - Sjekkliste/huskeliste for deg med utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere i Norge

ARBEID I NORGE - Sjekkliste/huskeliste for deg med utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere i Norge 17 ARBEID I NORGE - Sjekkliste/huskeliste for deg med utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere i Norge Gjøremål Beskrivelse Sjekket Skaffe arbeidskraft Informasjon om arbeidssøkere fra utlandet: www.nav.no,

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Driver du næringsvirksomhet i Norge? 1 Driver du næringsvirksomhet i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL VIRKSOMHETER FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Driver du næringsvirksomhet i Norge? 1 Driver du næringsvirksomhet i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Myndighetenes rolle og erfaringer med utenlandsk arbeidskraft 20. oktober 2009 Lise Abelsnes Statistikk Registrerte utenlandske virksomheter med oppdrag i

Detaljer

Utenlandsbeskatning - skatteavtaler

Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Forside / Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Utenlandsbeskatning - skatteavtaler Oppdatert: 29.05.2017 Skattemessig bosatt i Norge Bosatt i Norge Bosted etter skatteavtalen Beskatning etter skatteavtalene

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Vår dato 6. mars 2017 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER. Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området?

INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER. Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området? INFORMASJON TIL NORSKE VIRKSOMHETER Skal du rekruttere arbeidskraft fra EØS-/EFTA-området? 1 Skal du rekruttere fra utlandet? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis 19.07.2013 Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis Dette er utdrag fra Skattedirektoratets melding 27. februar 2013 For mer utfyllende informasjon se: http://www.skatteetaten.no/upload/pdfer/skdmeldinger/skd%20melding%204%202013.pdf?epslanguage=nb-no

Detaljer

BESLUTNING nr av 11. juni 1998

BESLUTNING nr av 11. juni 1998 Nr. 54/63 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 23. 11. 2000 BESLUTNING nr. 170 av 11. juni 1998 om endring av beslutning nr. 141 av 17. oktober 1989 om utarbeiding av oversiktene fastsatt

Detaljer

HELFO Helseøkonomiforvaltningen DRG forum 19. mars 2013 Finansieringsansvar for konvensjonspasienter

HELFO Helseøkonomiforvaltningen DRG forum 19. mars 2013 Finansieringsansvar for konvensjonspasienter HELFO Helseøkonomiforvaltningen DRG forum 19. mars 2013 Finansieringsansvar for konvensjonspasienter 1 Norge er EØS-land. Hvilke plikter har vi til å yte helsehjelp? Norge som EØS-land plikter å gi konvensjonspasienter

Detaljer

Høring - forslag om fradrag for innbetalinger til utenlandske pensjonsordninger

Høring - forslag om fradrag for innbetalinger til utenlandske pensjonsordninger Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Heidi Skevik 05.12.2014 09.03.2015 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 80 52 12/5182 2014/908137 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Att:

Detaljer

Utsendelse av medarbeidere til Norge

Utsendelse av medarbeidere til Norge Utsendelse av medarbeidere til Norge Del I skatt og rapporteringsforpliktelser 1 Skatt og rapporteringsforpliktelser Av advokatene Toralv Follestad og Øystein A. Sverre follestad@bd.no tlf. 0047 995 68

Detaljer

Rutine. Samhandling på utlandsområdet

Rutine. Samhandling på utlandsområdet Rutine Samhandling på utlandsmrådet 6. utgave nvember 2015 2 Frrd Utgangspunktet er at Arbeids- g velferdsetaten (NAV) g Skatteetaten har et felles ansvar fr at persner sm er mfattet av eller har rettigheter

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Skal du arbeide i Norge? 1 Skal du arbeide i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse som gir rett til

Detaljer

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet meldinger SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen 1 Innledning 2 Avgrensninger 3 Nærmere om skattekrav og krav på arbeidsgiveravgift 3.1 Hjemmel

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 5/11 14. mars 2011 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

NAV Internasjonalt Petra Linnéa Bitnes. Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet

NAV Internasjonalt Petra Linnéa Bitnes. Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet NAV Internasjonalt Petra Linnéa Bitnes Medlemskap i folketrygden ved opphold i utlandet Medlemskap i folketrygden ved opphold utenfor Norge Generelt om medlemskap i folketrygden Medlem som bosatt i Norge

Detaljer

Skatteregler når jeg bor i Spania. Lene Ringså Solberg, Skattedirektoratet Mars 2017

Skatteregler når jeg bor i Spania. Lene Ringså Solberg, Skattedirektoratet Mars 2017 Skatteregler når jeg bor i Spania Lene Ringså Solberg, Skattedirektoratet Mars 2017 Hvor skal jeg skatte? Du skal betale skatt til det landet der du bor mest Hvorfor? Alle må betale skatt Det landet du

Detaljer

Høringsnotat - Opplysningsplikt for offentlig myndighet om gjeld, renter og penger til gode Innrapportering av fagforeningskontingent

Høringsnotat - Opplysningsplikt for offentlig myndighet om gjeld, renter og penger til gode Innrapportering av fagforeningskontingent Sak:15/547 13. mai 2015 Høringsnotat - Opplysningsplikt for offentlig myndighet om gjeld, renter og penger til gode Innrapportering av fagforeningskontingent INNHOLD 1 Kapittel 1 Opplysningsplikt for offentlig

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Orientering om den nye kildeskatten på pensjoner Bjørn Haug Lunsjmøte NCA 21. Januar 2010

Orientering om den nye kildeskatten på pensjoner Bjørn Haug Lunsjmøte NCA 21. Januar 2010 Orientering om den nye kildeskatten på pensjoner Bjørn Haug Lunsjmøte NCA 21. Januar 2010 Kildeskattbestemmelser i skatteloven av 26. mars 1999 nr.14 2-3 fjerde ledd: (4) Person som ikke har skatteplikt

Detaljer

Skattedirektoratet. Høring - Obligatorisk tjenestepensjon NOU 2005:15. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

Skattedirektoratet. Høring - Obligatorisk tjenestepensjon NOU 2005:15. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Graadahl 01.07.2005 09.08.2005 Telefon Deres referanse Vår referanse 05/2213 FM cw 2005/13832 /FP-PE/AGD /008 Finansdepartementet Postboks 8008

Detaljer

Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania. Elisabet Landmark Skattedirektoratet

Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania. Elisabet Landmark Skattedirektoratet Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania Elisabet Landmark Skattedirektoratet Skatteplikt i Norge når du bor i Spania Skatteplikten i Norge endrer seg ikke bare fordi du velger å bo i utlandet

Detaljer

A-opplysningsloven Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Sammendrag: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse:

A-opplysningsloven Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Sammendrag: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse: A-opplysningsloven Utskriftsdato: 31.12.2017 11:07:03 Status: Gjeldende Dato: 22.6.2012 Nummer: LOV-2012-06-22-43 Sammendrag: Rettsområde: Arbeidsrett; Ansettelse. Avskjed. Oppsigelse; Forvaltnings- og

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN Innledning Denne publikasjonen er utarbeidet med det

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Tjenesteytende arbeidskraft: Omfang og omgåelser - regler og realiteter. Underdirektør Ivar Seljeskog Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Tjenesteytende arbeidskraft: Omfang og omgåelser - regler og realiteter. Underdirektør Ivar Seljeskog Sentralskattekontoret for utenlandssaker Tjenesteytende arbeidskraft: Omfang og omgåelser - regler og realiteter Underdirektør Ivar Seljeskog Sentralskattekontoret for utenlandssaker Fafo Østforum seminar 30.08.05 Kort presentasjon av Sentralskattekontoret

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 4/17 27. februar 2017 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

NAV Informasjonsmøte, Antibes 2015. Kerstin Kampen

NAV Informasjonsmøte, Antibes 2015. Kerstin Kampen NAV Informasjonsmøte, Antibes 2015 Kerstin Kampen NAV Internasjonalt National Office for Social Insurance Abroad Lokalisert i Oslo sentrum 250 medarbeidere fra 35 land 30 språk Brukere i 170 land Etablert

Detaljer

Høringsuttalelse - endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelser etter folketrygloven mv.

Høringsuttalelse - endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelser etter folketrygloven mv. Arbeids- og sosialdepartementet postboks 8019 Dep 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/5547 SL JA/KR 19.02.2016 Høringsuttalelse - endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelser etter folketrygloven

Detaljer

Finansdepartementet, Høringsnotat. Forslag til endringer i ligningsloven. \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_

Finansdepartementet, Høringsnotat. Forslag til endringer i ligningsloven. \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_ Finansdepartementet, 16.12.2011 Høringsnotat Forslag til endringer i ligningsloven Side 0 \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_16122011.docx Høringsnotat om lovendringer i ligningsloven 1. Innledning

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Skatter og avgifter en veiledning i regelverket Når du starter egen virksomhet, påtar du deg også en del formelle forpliktelser overfor offentlige myndigheter. I dette heftet

Detaljer

NAV Internasjonalt Informasjonsmøte Thailand 2015

NAV Internasjonalt Informasjonsmøte Thailand 2015 NAV Internasjonalt Informasjonsmøte Thailand 2015 NAV Internasjonalt National Office for Social Insurance Abroad Lokalisert i Oslo sentrum 250 medarbeidere fra 35 land 30 språk Brukere i 170 land Etablert

Detaljer

FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009

FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009 FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009 HØRINGSNOTAT FORSLAG OM LOVHJEMLER FOR SKATTEETATEN TIL Å GJØRE OPPGAVER MED FORHÅNDSUTFYLTE OPPLYSNINGER TILGJENGELIG FOR MOTTAKERNE 1. INNLEDNING Finansdepartementet

Detaljer

Utkast til forskrift om endring i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

Utkast til forskrift om endring i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret Utkast til forskrift om endring i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret I forskrift 18. august 2008 nr. 942 om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret gjøres følgende endringer: 3 nr. 2

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 631/2004. av 31. mars 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 631/2004. av 31. mars 2004 Nr. 16/213 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 631/2004 2007/EØS/16/32 av 31. mars 2004 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig

Detaljer

Høringsnotat endring i opplysningsplikten for enkelte næringsinntekter mv. i a-ordningen

Høringsnotat endring i opplysningsplikten for enkelte næringsinntekter mv. i a-ordningen Høringsnotat endring i opplysningsplikten for enkelte næringsinntekter mv. i a-ordningen Forslag om å begrense a-opplysningslovens virkeområde for enkelte næringsinntekter og kapitalinntekter. Dette gjelder

Detaljer

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs

Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs Pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs INNLEDNING Pensjonstrygden for sjømenn er en offentlig og pliktig tjenestepensjonsordning som yter sjømannspensjon til medlemmer mellom 60 og 67 år. 2 3 2014

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til. - endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og

HØRINGSNOTAT. Forslag til. - endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til - endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og - ny forskrift om pensjonsgrunnlag i pensjonsordning for apotekvirksomhet ved midlertidig

Detaljer

iverden - et nyhetsbrev fra Deloitte Advokatfirma

iverden - et nyhetsbrev fra Deloitte Advokatfirma Norge Mars 2012 iverden - et nyhetsbrev fra Deloitte Advokatfirma Velkommen som leser av Deloitte Advokatfirma sitt nyhetsbrev «iverden». Et nyhetsbrev som skal ta for seg aktuelle nyheter innenfor forretningsområdet

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2010 2 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i utlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde Finansdepartementet 25.03.2009 Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde 1. INNLEDNING Ved lov 12. desember 2008 nr. 99 ble

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

Vi viser til høringsnotat og brev av fra Finansdepartementet

Vi viser til høringsnotat og brev av fra Finansdepartementet ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET I Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET MOTTATT 2 5 MA12007 ores rec.: 2007011361 s.+nr u,,r 07/9143/LM,22.05.07

Detaljer

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000 Nr. 6/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende BESLUTNING nr. 181 av 13. desember 2000 om fortolkning av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i rådsforordning

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere:

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Pendlerfradrag 2012 Informasjon til utenlandsk arbeidstaker med arbeidsopphold i Norge som pendler til bolig i hjemlandet. Pendling Må du på grunn av arbeidet

Detaljer

Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring. INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland

Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring. INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland Agenda Utenlandske arbeidstakere i Norge skatt Rapporteringsforpliktelser

Detaljer

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet.

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet. Overgangsveiledning Gamle LTO-koder nye beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet

Detaljer

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner MINIGUIDE Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skatte pliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Detaljer

Retningslinjer for korrigering og tilbakebetaling av forskuddstrekk

Retningslinjer for korrigering og tilbakebetaling av forskuddstrekk Side: 1 av 18 Retningslinjer for korrigering og tilbakebetaling av forskuddstrekk Hva handler retningslinjen om? Korrigering og tilbakebetaling av forskuddstrekk ved oppståtte feil i forbindelse med utbetaling

Detaljer

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter2

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter2 Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter2 Del 2: Arbeidsgiveravgiften Beregning og oppgjør Innhold Forord Side 4 1. Alminnelig orientering om arbeidsgiveravgiften 5 1.1 Innledning 5 1.2 Hvem skal betale

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

Høring - kildeskatteordning for utenlandske arbeidstakere

Høring - kildeskatteordning for utenlandske arbeidstakere Vår dato 6. juli 2017 Høring - kildeskatteordning for utenlandske arbeidstakere Skattedirektoratets høringsuttalelse Side 1 / 35 Innhold 1. Innledning... 4 2. Hvem skal omfattes av ordningen... 5 Skattyter

Detaljer

Høringsnotat - forslag om endret forfallsfrist for betaling av lønnstrekk til Svalbard

Høringsnotat - forslag om endret forfallsfrist for betaling av lønnstrekk til Svalbard Sak: 15/3505 30.09.2015 Høringsnotat - forslag om endret forfallsfrist for betaling av lønnstrekk til Svalbard Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn og gjeldende rett... 3 3 Departementets

Detaljer

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk.

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. Side 1 av 5 FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. DATO: DEPARTEMENT: FOR-2002-12-03-1352 FIN (Finansdepartementet) AVD/DIR: Skattelovavd. PUBLISERT: 12002 hefte 17 IKRAFTTREDELSE: 2003-01-01

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

Kildeskatt på aksjer. Møte VPS den

Kildeskatt på aksjer. Møte VPS den på aksjer Møte VPS den 21.10.2016 Kildeskatt innebærer at aksjeselskap trekker skatt av utbytte ved utbetaling til utenlandske aksjonærer, og innberetter og betaler skatten til skatteoppkreveren i kontorkommunen.

Detaljer

Ot.prp. nr. 5 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 5 (2001-2002) Ot.prp. nr. 5 (2001-2002) Om lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området Tilråding fra Finansdepartementet av

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Til / John Alfred Brandt Sætre

Til / John Alfred Brandt Sætre Skatt vest høringssak Dato Saksbehandler: Kristine F Standal Referanse Til 12.06.2013 2013/168622-6 regelverk@skatteetaten.no John Alfred Brandt Sætre Fra Seksjon skatteoppkrever utland Høring Forslag

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 17. desember 2010 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Vidar Hauge Halvorsen, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Knut

Detaljer

Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a- opplysningsloven

Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a- opplysningsloven Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Graadahl 04.03.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse Pressetelefon 945 01 000 2013/173983 Høringsinstanser iht liste Høringsbrev - forslag

Detaljer

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet.

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet. Skatteetaten Rettledning til RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge INNLEDNING Etter skatteloven

Detaljer

Besl. O. nr. 22. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 22. Jf. Innst. O. nr. 10 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( )

Besl. O. nr. 22. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 22. Jf. Innst. O. nr. 10 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) Besl. O. nr. 22 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 22 Jf. Innst. O. nr. 10 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) År 2006 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 12.12.2017 nr. 2183 Stortingsvedtak

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/04, 22. november 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Fra og med 1. juli 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at

Detaljer

LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)

LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) DATO: LOV-2010-02-19-5 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret DATO: FOR-2008-08-18-942 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 9 s 1433 IKRAFTTREDELSE: 2008-09-01 ENDRER:

Detaljer

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat -

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat - Saksnr. 13/1173 Høringsnotat - Skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde reduksjon av gevinst for fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i beskatningsområdet Finansdepartementet 24.04.2013 1.

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Vi viser til høringsnotat med høringsfrist 20. februar 2016 fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Vi viser til høringsnotat med høringsfrist 20. februar 2016 fra Arbeids- og sosialdepartementet. / / Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 dep. 0030 Oslo Vår ref: 15/6487 Deres ref: 15/4150 Vår dato: 19.2.2016 Høring - forslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelsene etter

Detaljer