Retningslinjer for korrigering og tilbakebetaling av forskuddstrekk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for korrigering og tilbakebetaling av forskuddstrekk"

Transkript

1 Side: 1 av 18 Retningslinjer for korrigering og tilbakebetaling av forskuddstrekk Hva handler retningslinjen om? Korrigering og tilbakebetaling av forskuddstrekk ved oppståtte feil i forbindelse med utbetaling av ytelser og/eller gjennomføring av forskuddstrekk. Hvem er retningslinjen relevant for? Arbeidsgivere og deres rådgivere samt ansatte hos arbeidsgivere. I hvilken sammenheng skal retningslinjen brukes? Typisk ved feilutbetalinger av ytelser med gjennomførte forskuddstrekk der det er ønskelig å gjenopprette tilstanden før feilen oppstod. Dokumenteier/kontaktperson: Skrevet av: Godkjennes av: Sist oppdatert: Gjelder fra: Dokumentstatus: Neste revisjon: Revideres av: Rutinen finner du her: 2016/13823 Rettsavdelingen, seksjon innkreving / Eldar Vistad Eldar Vistad Rettsavdelingen, seksjon innkreving, Steffen Waller Godkjent Ved behov Rettsavdelingen, seksjon innkreving Har du spørsmål om rutinen (evt. retningslinjen), ta kontakt med den som står ansvarlig for å revidere retningslinjen/rutinen.

2 Side: 2 av 18 Innholdsfortegnelse: Innledning Korrigering av forskuddstrekk i trekkmidler i inntektsåret Hjemmel for korrigering i senere trekkmidler i inntektsåret skattebetalingsforskriften Særbestemmelser om korrigeringer ved manglende skattekort i januar Forskuddstrekk i januar før nytt skattekort foreligger Korrigering når skattekortet er innhentet Forskuddstrekk er ved en feil beregnet for høyt eller det er trukket i en godtgjørelse som ikke er trekkpliktig Tilbakebetaling av forskuddstrekk skattebetalingsloven 5-3 med forskrift Utgangspunkt Arbeidsgiver kan selv tilbakebetale forskuddstrekket innenfor oppgjørsterminen Når arbeidsgiver er avskåret fra å tilbakebetale forskuddstrekket til skattyter Tilbakebetaling av forskuddstrekk til arbeidsgiver i inntektsåret ved feilutbetaling av ytelser Tilbakebetaling til arbeidsgiver av innbetalt skatt for tidligere inntektsår Tilbakebetaling til skattyter på grunn av særlige forhold på skattyters hånd Tilbakebetaling av kildeskatt på pensjon Tilbakebetaling fra arbeidsgiver eller skatteoppkrever når det er gitt fritakserklæring fra skattekontoret Når skattyter ikke er skattepliktig Når det ikke blir fastsatt skatt for skattyter Justering av forskuddstrekk ved tilbakebetalinger før avregning spørsmål om renter ved tilbakebetaling før avregning Rapportering i a-ordningen ved korrigering av trekk Utgangspunkt for rapporteringen i a-ordningen Rapportering når korreksjonen foretas i senere trekkmidler Rapportering når det ikke er senere trekkmidler å korrigere i Rapportering når inntekt tilbakebetales brutto Rapportering når inntekt tilbakebetales netto Rapportering når uføretrygd (eller uføreytelser fra andre enn folketrygden) tilbakebetales for tidligere inntektsår - etteroppgjør Etteroppgjør av for mye utbetalt uføretrygd fra NAV Etteroppgjør av for mye utbetalte uføreytelser (uførepensjon) andre enn folketrygden Aktuelle bestemmelser fra lov og forskrift Skattebetalingsloven Skattebetalingsforskriften Endringshistorikk... 18

3 Side: 3 av 18 1 Innledning Det forekommer at en arbeidsgiver trekker mer i forskuddstrekk for en arbeidstaker enn det skattekortet eller trekkreglene skulle tilsi. Skattebetalingsloven og skattebetalingsforskriften inneholder regler om hvordan et for høyt forskuddstrekk kan rettes opp. Dette kan skje på to måter: ved korreksjon i senere trekkoppgjør ved tilbakebetaling av forskuddstrekk Korreksjon av forskuddstrekk betyr at en arbeidsgiver nedjusterer senere trekk tilsvarende det som er trukket for mye ved en tidligere utbetaling til skattyter. Tilbakebetaling av forskuddstrekk betyr at skattoppkrever tilbakebetaler det feilaktige forskuddstrekket til skattyter eller til arbeidsgiver. I enkelte tilfeller forutsetter tilbakebetaling av forskuddstrekket at skattyter må tilbakebetale det som er utbetalt for mye til arbeidsgiver. Hvilken fremgangsmåte som må brukes for at trekket skal bli korrekt, er avhengig av flere faktorer. Skattedirektoratets retningslinjer beskriver når og hvordan korreksjon og/eller tilbakebetaling kan eller skal gjennomføres. Retningslinjene beskriver også hvilke rettigheter og plikter skattyter (arbeidstaker), arbeidsgiver, skatteoppkrever og skattekontor har i disse situasjonene. Korreksjon av forskuddstrekk behandles i kapittel 2. Tilbakebetaling av forskuddstrekk behandles i kapittel 3. I kapittel 4 beskrives hvordan rapportering i a-ordningen skal foregå ved korreksjon og tilbakebetaling av forskuddstrekk. I skattebetalingsregelverket er begrepet "arbeidsgiver" brukt om enhver som selv eller ved fullmektig utbetaler lønn eller annen trekkpliktig ytelse, se skattebetalingsloven 4-1 første ledd bokstav c. Det er altså brukt i samme betydning som "trekkpliktig". Dette omfatter feks pensjonsutbetalere som utbetaler trekkpliktig pensjon. 2 Korrigering av forskuddstrekk i trekkmidler i inntektsåret 2.1 Hjemmel for korrigering i senere trekkmidler i inntektsåret skattebetalingsforskriften Arbeidsgiver kan i mange tilfeller foreta korrigeringer av gjennomført forskuddstrekk i inntektsåret. Det er gitt bestemmelser om slik korrigering i skattebetalingsforskriften Slik korrigering må i tilfelle foretas i senere trekkmidler for samme inntektsåret. Det forutsetter at arbeidsgiver faktisk vil ha senere trekkpliktige utbetalinger til arbeidstakeren (pensjonisten). Med dette menes at arbeidstaker fortsatt må motta trekkpliktig lønn hos arbeidsgiver, og at korrigeringen kan foretas i slike løpende trekkforhold. Her vil det da ikke være tale om å betale tilbake trekk, men at for mye trukket i tidligere kalendermåned rettes opp ved at trekket beregnes med tilsvarende lavere trekk i en kalendermåned innenfor en senere oppgjørsperiode. Med oppgjørsperiode menes de seks terminvise oppgjør som forskuddstrekk (og arbeidsgiveravgift) skal gjøres opp etter gjennom inntektsåret, se skattebetalingsloven første ledd. Hver oppgjørsperiode omfatter således to kalendermåneder. Slik korrigering forutsetter ikke korrigerte a-meldinger Korrigering av forskuddstekk med tilbakebetaling til arbeidsgiver eller skattyter etter at trekk er overført til skatteoppkrever er omtalt nedenfor under kapittel 3.

4 Side: 4 av Særbestemmelser om korrigeringer ved manglende skattekort i januar Arbeidsgiver plikter av eget tiltak å foreta forskuddstrekk etter det til enhver tid gjeldende skattekort, jf. skattebetalingsloven 5-4 første ledd. Arbeidsgiver må derfor innhente skattekort før inntektsårets begynnelse for de skattyterne arbeidsgiver plikter å foreta forskuddstrekk for. Arbeidsgiver må også sørge for at skattekortopplysningene er oppdaterte før hver lønnskjøring, slik at forskuddstrekket blir foretatt etter siste beregnede skattekort for inntektsåret Forskuddstrekk i januar før nytt skattekort foreligger Når skattekort for det nye året ikke er gjort tilgjengelig for arbeidsgiver, og arbeidsgiver heller ikke på annen måte har fått de opplysninger som fremgår av skattekortet, skal forskuddstrekk i januar gjennomføres etter det siste beregnede skattekortet for året før, jf. skattebetalingsforskriften I de fleste tilfeller vil trekk etter fjorårets skattekort gi «riktigere» trekk enn om det skulle trekkes med 50 prosent (30 prosent i pensjonsytelser mv.) etter 5-5 første ledd i skattebetalingsloven. Dersom fjorårets skattekort var et frikort, skal arbeidsgiveren legge dette til grunn. Bestemmelsen gjelder bare forskuddstrekk i januar måned. Dersom arbeidsgiver ikke har tilgang til opplysninger fra det siste beregnede skattekortet, skal det foretas forskuddstrekk med 50 prosent. Det samme gjelder når det skal foretas forskuddstrekk i ytelser etter folketrygdloven kapitler 4, 8 til 11 og 14 og i uføretrygd etter folketrygdloven kapittel 12 eller i uføreytelser fra andre ordninger. Forskuddstrekk i andre trekkpliktige trygdeytelser, pensjoner, vartpenger, livrenter og lignende stønader og ytelser foretas med 30 prosent. Arbeidsgiveren skal ikke vurdere hvorvidt arbeidstakeren (pensjonisten) er å bebreide for at det nye skattekortet ikke kunne innhentes i tide Korrigering når skattekortet er innhentet Når skattekortet for januar blir tilgjengelig for arbeidsgiveren skal tidligere gjennomført trekk korrigeres etter det nye skattekortet. Slik korrigering må være gjennomført innen utløpet av februar, jf. skattebetalingsforskriften annet ledd. Dersom fjorårets skattekort gir et høyere trekk enn årets skattekort, er bestemmelsen ikke til hinder for at arbeidsgiveren, straks nytt skattekort foreligger, betaler for høyt beregnede trekkbeløp til arbeidstakeren (pensjonisten). Arbeidstakeren har likevel ikke krav på at dette blir korrigert før ved den første etterfølgende lønnsutbetaling. Det er en forutsetning for å korrigere i senere trekk at det er trekkmidler å korrigere i. Arbeidsgiver vil således være avskåret fra å korrigere dersom f.eks. arbeidsforholdet er opphørt før det nye skattekortet er tilgjengelig. I slike tilfeller vil det i så fall bare kunne korrigeres gjennom tilbakebetaling av deler av det trekket som tidligere var gjennomført, se nærmere om dette i kapittel 3. Dersom arbeidsgiver ikke har fått de opplysninger som fremgår av skattekortet, og dette ikke skyldes forsømmelse eller mangel på tilbørlig aktsomhet fra arbeidsgivers side, skal forskuddstrekket gjennomføres etter det siste beregnede skattekortet. Dersom arbeidsgiver ikke har tilgang til opplysninger fra det siste beregnede skattekortet, skal det foretas forskuddstrekk med de lovbestemte satsene (50 prosent/30 prosent), jf. skattebetalingsloven 5-5 første ledd.

5 Side: 5 av Forskuddstrekk er ved en feil beregnet for høyt eller det er trukket i en godtgjørelse som ikke er trekkpliktig Arbeidsgiveren skal korrigere forskuddstrekket når det ved en feil er beregnet for høyt eller når det er trukket i en godtgjørelse som ikke er trekkpliktig, jf skattebetalingsforskriften fjerde ledd. Det samme gjelder når skattemyndighetene setter ned verdien av en naturalytelse som skal tas med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekket. Reglene tar først og fremst sikte på å rette klare feil som arbeidsgiveren har gjort ved gjennomføringen av forskuddstrekket. Feilen kan bestå i at arbeidsgiveren har avlest trekktabellen feilaktig eller forvekslet skattetabeller og skattekort, gjort skrive- eller regnefeil, f.eks. ved utregningen av trekkgrunnlaget, eller misforstått trekkreglene. Når arbeidsgiveren har foretatt trekk i ytelse som det ikke skulle ha vært trukket i, vil det ofte skyldes at lover og regler ikke er riktig forstått. Bestemmelsen gjelder tilsvarende når skattemyndighetene setter ned verdien av en naturalytelse. Slik korrigering kan bare foretas i forskuddstrekk for samme inntektsår. Det er en forutsetning for å korrigere i senere trekk at det er trekkmidler å korrigere i. Med dette menes at arbeidstaker fortsatt må oppebære trekkpliktig lønn hos arbeidsgiver, og at korrigeringen kan foretas i slike løpende trekkforhold. Her vil det da ikke være tale om å betale tilbake trekk, men at for mye trukket i kalendermåned innenfor tidligere oppgjørsperiode korrigeres ved at trekket beregnes med tilsvarende lavere beløp i kalendermåned innenfor senere oppgjørsperiode. Dersom korrigering bare kan skje ved tilbakebetaling av trekk, vises til kapittel 3. Dersom arbeidsgiver selv skal kunne betale tilbake trekk som er korrigert etter skattebetalingsforskriften fjerde ledd, kan trekket ikke være overført fra arbeidsgivers skattetrekkskonto til skatteoppkrever, se nærmere omtale av forskriften femte ledd nedenfor i kapittel 3.2.

6 Side: 6 av 18 3 Tilbakebetaling av forskuddstrekk skattebetalingsloven 5-3 med forskrift 3.1 Utgangspunkt Utgangspunktet er at skattyter ikke skal få tilbakebetalt et gjennomført og innbetalt forskuddstrekk før ordinær avregning med skatteoppgjør. Forskuddstrekket godskrives skattyteren og kommer til fradrag i fastsatt skatt ved avregning i skattefastsettingsåret. I visse tilfeller er det likevel åpnet for tilbakebetaling til skattyter før avregningen. Det vil i særlig grad være aktuelt i tilfeller hvor det viser seg at grunnlaget for trekkplikten helt eller delvis ikke er til stede. Det kan skyldes at det ikke foreligger skatteplikt for en ytelse, eller at skattyter for den aktuelle ytelsen ikke blir beskattet. Særlig praktiske er tilfellene med feilutbetalinger fra arbeidsgiver, der det er ønskelig å foreta full reversering/oppretting av feilen så raskt som mulig. Dette kapittelet omtaler tilfeller der korrigering/gjenoppretting ikke lar seg gjøre ved å justere trekk i senere trekkmidler som omtalt foran i kapittel 2.3 Skattebetalingsloven 5-3 tredje ledd, jf. skattebetalingsforskriften og 5-3-5, åpner da for at foretatt trekk, på visse vilkår, kan tilbakeføres direkte til skattyteren eller til arbeidsgiver fra skatteoppkrever. Se nærmere om dette under punkt 3.3 og 3.4 nedenfor. 3.2 Arbeidsgiver kan selv tilbakebetale forskuddstrekket innenfor oppgjørsterminen Korrigering som innebærer tilbakebetaling av forskuddstrekk fra arbeidsgiver til skattyter kan, etter skattebetalingsforskriften femte ledd, kun foretas innenfor samme oppgjørsperiode. Feilen vil da være oppdaget innenfor oppgjørsterminen, det vil si før trekket for de to kalendermånedene betalingsterminen omfatter er overført til skatteoppkrever. Arbeidsgiver vil i slike tilfeller selv kunne tilbakebetale trekket til den ansatte, forutsatt at skatteoppkrever frigir denne del av trekket for tilbakeføring til arbeidsgiver fra skattetrekkskontoen. Tilbakebetaling av forskuddstrekk til skattyter eller arbeidsgiver/trekkpliktige etter utløpet av oppgjørsterminen, omtales i kapittel 3.4 dersom slik tilbakebetaling er aktuell innenfor inntektsåret og i 3.5 dersom det gjelder feil eller lignende for tidligere inntektsår. 3.3 Når arbeidsgiver er avskåret fra å tilbakebetale forskuddstrekket til skattyter Det vil kunne oppstå situasjoner der det i en godtgjørelse foreligger feil ved gjennomføringen av forskuddstrekket, samtidig som arbeidsgivers adgang/mulighet til å korrigere trekket etter skattebetalingsforskriften er avskåret. Feilen kan bestå i at det er trukket et for høyt beløp eller det er trukket i beløp som ikke er trekkpliktig. Dette kan f.eks. forekomme der skattyteren har avsluttet arbeidsforholdet eller gått av med pensjon. I disse tilfellene vil arbeidsgiveren ikke kunne korrigere trekket i senere trekkmidler for samme inntektsår. Hovedregelen i slike tilfeller er at skattyteren må vente til ordinær skatteavregning før han/hun kan få utbetalt beløpet. Trekket vil da inngå i et eventuelt tilgodebeløp etter skatteavregningen.

7 Side: 7 av 18 Det kan i enkelte tilfeller virke urimelig at skattyteren må vente helt til avregningen før et for høyt gjennomført forskuddstrekk kan tilbakebetales. Skatteoppkreveren kan da betale tilbake feilaktig trekk direkte til skattyteren i medhold av skattebetalingsforskriften første ledd. Tilbakebetaling skal i tilfelle skje etter anmodning fra skattyter, evt i samarbeid med arbeidsgiver. Eksempel Et særlig praktisk tilfelle kan være der det korrekt er gjennomført trekk, men hvor skattyter deretter får utstedt fribeløpkort etter skattebetalingsforskriften I slike tilfeller bør utstedelsen av fribeløpskortet i seg selv anses tilstrekkelig til at skatteoppkrever, i medhold av skattebetalingsforskriften første ledd, jf femte ledd, utbetaler det trekket som ble gjennomført direkte til skattyter. Innenfor inntektsåret skal anmodning om å vurdere grunnlaget for kravet på tilbakebetaling rettes til skatteoppkreveren i arbeidsgiverens kontorkommune. Skattyters økonomiske situasjon skal ikke vurderes i denne sammenheng. Tilbakebetaling bør kun skje hvor beløpet som er trukket feil er av en viss størrelse. Dersom forskuddstrekket som er feiltrukket utgjør mindre enn kr bør anmodning avvises og skattyter henvises til den ordinære avregningen. For at skatteoppkreveren skal kunne vurdere om vilkårene for tilbakebetaling til skattyter er oppfylt, må skattyteren og/ eller arbeidsgiveren dokumentere grunnlaget for å foreta tilbakebetaling samt oppgi kontoopplysninger for skattyter. Krav til dokumentasjon: Dokumentasjon på feiltrukket trekk, herunder hvilke beløp og hvilken skatteoppkrever trekket er innbetalt til Dokumentasjon på at korrigering er avskåret (for eksempel bekreftelse på at skattyter, har avsluttet arbeidsforholdet, gått av med pensjon mv.) Navn og adresse på skattyter Fødselsnummer eller D-nummer på skattyter Kontonummer til skattyter Opplysninger om hvilke(n) periode det gjelder? Melding om at vilkårene for tilbakebetaling er oppfylt skal sendes fra skatteoppkrever i kontorkommunen til både skattekontoret og skatteoppkreveren i skattyters skattekommune, jf. skattebetalingsforskriften annet ledd. Dersom grunnlaget for tilbakebetaling er vurdert etter anmodning fra arbeidsgiver, skal melding som nevnt også sendes til arbeidsgiver. Det er skatteoppkreveren i skattyters skattekommune som skal utbetale for mye trukket forskuddstrekk, men selve vurderingen av grunnlaget må vanligvis foretas av skatteoppkrever i arbeidsgiverkommunen. Skatteoppkreveren skal påse at gjennomført forskuddstrekk som er tilbakebetalt før avregningen, ikke blir godskrevet skattyter ved skatteavregningen, jf. skattebetalingsforskriften bokstav a) annet punktum. Alternativt vil tilbakebetaling av trekket kunne skje gjennom arbeidsgiver i medhold av ny bestemmelse i skattebetalingsforskriften første ledd, jf. skattebetalingsloven ny 5-3 tredje ledd. Det kan være en praktisk løsning i tilfeller hvor arbeidsgiver har forskuttert tilbakebetalingen av det som utgjorde trekket til skattyter. Denne løsningen er nærmere omtalt i pkt 3.4 nedenfor. Her vil det for korrigering med tilbakebetaling av trekket til arbeidsgiver være tilstrekkelig med ny rapportering i a-melding, se kap. 4 nedenfor.

8 Side: 8 av Tilbakebetaling av forskuddstrekk til arbeidsgiver i inntektsåret ved feilutbetaling av ytelser Ved lovvedtak 18. desember 2015 nr. 116 ble skattebetalingsloven 5-3 tredje ledd endret slik at korrigering av forskuddstrekk/fastsatt skatt med tilbakebetaling av trekk i flere tilfeller kan ordnes mellom arbeidsgiver og skatteoppkrever. Dette kan gi mindre belastning for skattyter, da det åpner for at en ved f.eks. feilutbetaling kan korrigere denne ved at ved at trekkdelen av en bruttoytelse ikke kreves tilbakebetalt fra skattyter. Trekkdelen kan i stedet gjøres opp i et samarbeid mellom skattemyndighetene og arbeidsgiver gjennom selve rapporteringen i a-ordningen, se nærmere om rapporteringen i punkt 4. Et vilkår for at foretatt trekk kan tilbakebetales fra skatteoppkrever til den trekkpliktige er i disse tilfellene alltid at mottaker enten ikke har fått til disposisjon det som har blitt sendt fra arbeidsgiver eller at mottaker har betalt tilbake den nettoytelsen vedkommende har mottatt. Gjennomføring av en slik korrigering bygger på at den aktuelle bruttoytelsen ikke skal være med som skattegrunnlag for vedkommende skattyter/mottaker. Skattyter anses i disse tilfellene ikke å ha opptjent inntekten, og det foreligger da hverken skatte- eller trekkplikt. Skattebetalingsloven 5-3 nytt tredje ledd inneholder to alternativer for å få til et slikt forenklet korrigeringsoppgjør ved bl.a. rene feilutbetalinger. Det første alternativet gjelder korrigering med tilbakebetaling av forskuddstrekk før dette har kommet med i et skatteoppgjør. Det andre alternativet gjelder tilbakebetaling av trekkdelen til arbeidsgiver etter at skatt for vedkommende skattyter har blitt fastsatt. Det vil innebære at korrigering på denne måten kan gjennomføres for tidligere inntektsår. Nærmere regulering knyttet til 5-3 tredje ledd er gitt i ny forskriftsbestemmelse i skattebetalingsforskriften 5-3-5, fastsatt av Skattedirektoratet 8. mars 2017 med hjemmel i skattebetalingsloven 5-3 fjerde ledd, jf. skattebetalingsforskriften 5. Forskriftsbestemmelsen er tatt inn bakerst i disse retningslinjene. Med grunnlag i det første alternativet i 5-3 tredje ledd er det i skattebetalingsforskriften første og annet ledd nærmere regulert tilfeller hvor den del av ytelsen som utgjorde forskuddstrekk kan utbetales direkte fra skatteoppkrever til arbeidsgiver.. En videre forutsetning i det første alternativet er at forholdet kommer opp før trekkdelen av ytelsen har blitt kreditert mottaker som skattyter i skatteregnskapet. Det vil vanligvis innebære at spørsmålet om reversering av betalinger skjer i inntektsåret eller straks etter utløpet av dette, senest innen utløpet av januar i året etter inntektsåret. Det vil innebære at korrigeringen vil gis virkning for det ordinære skatteoppgjøret for skattyter. Korrigering på denne måten lar seg kun gjennomføre ved at forholdet blir korrekt rapportert i a-melding, se vilkår om dette i skattebetalingsforskriften fjerde ledd. Rapporteringen i a-melding er som nevnt nærmere omtalt nedenfor i kapittel 4. Tilbakebetaling direkte fra skatteoppkrever til arbeidsgiver/trekkpliktige vil foretas med direkte grunnlag i slik korrigering av tidligere innsendt(e) a-melding(er). Da korrigeringen i tilfeller som nevnt omfatter hele bruttoytelsen gjennom den netto utbetalingen som skattyter har mottatt og den delen som utgjør det forskuddstrekket som er gjort opp overfor skatteoppkrever, vil løsningen innebære at en foretar en samlet korrigering. Når skattyter betaler tilbake netto mottatt beløp, må arbeidsgiver informere skattyter om at trekkdelen vil bli søkt tilbakeført direkte fra skatteoppkrever til arbeidsgiver. Gjennomføringen skal normalt skje maskinelt ved at arbeidsgiver, som nevnt, rapporterer korrigerte grunnlag gjennom endret a-melding. Skattegrunnlaget vil da reduseres med bruttoytelsen. Samtidig vil

9 Side: 9 av 18 også rapportert trekk bli redusert, og trekket knyttet til ytelsen vil fremstå som et kreditbeløp som utbetales til arbeidsgiver. 3.5 Tilbakebetaling til arbeidsgiver av innbetalt skatt for tidligere inntektsår Som det fremgår av den nye hjemmelsbestemmelsen i skattebetalingsloven 5-3 tredje ledd sammenholdt med ny bestemmelse i skattebetalingsforskriften tredje ledd, vil det i særlige tilfeller hvor det oppstår korrigeringsbehov som nevnt foran i punktene 3.3 og 3.4, kunne åpnes for at slik korrigering som foran er omtalt i punkt 3.4 også skal kunne foretas etter at ordinært skatteoppgjør er gjennomført for det aktuelle inntektsåret. Det innebærer i prinsippet at tilbakebetalingen vil omfatte skatt som er fastsatt ved at både ytelse og tilhørende forskuddstrekk har vært gjennom fastsetting, avregning og skatteoppgjør før det viser seg at det heftet feil ved grunnlaget eller grunnlaget skal reduseres som følge av etterfølgende omstendigheter. Etteroppgjør med krav til tilbakebetalinger fra mottakere av trygdeytelser under uførereformen, vil kunne representere et aktuelt eksempel på slike korrigeringer. Endring under dette alternativet vil alltid medføre endring av skattefastsettingen. En slik korrigering skjer ved at både den aktuelle bruttoytelsen som skattegrunnlag, og forskuddstrekket som ble kreditert skattyter av dette grunnlaget, blir korrigert ved en reduksjon i endret a-melding for aktuell kalendermåned i det inntektsåret det gjelder. Se om rapporteringen i a-melding nedenfor i kapittel 4. Ved en slik korrigering vil trekkdelen komme opp i regnskapet som for mye betalt forskuddstrekk fra arbeidsgiver. Dette kan straks betales direkte tilbake til arbeidsgiver/trekkpliktige i stedet for at tilbakebetalingen av trekkdelen ellers måtte gå til skattyter via den nye avregningen. For skattyter vil skattemyndighetene foreta endring av fastsettingen og det vil bli foretatt ny avregning med redusert skattegrunnlag og redusert forskuddstrekk. Normalt vil ikke resultatet for skattyter avvike mye fra det tidligere ordinære skatteoppgjøret. Skattyter har selv gitt grunnlaget for en slik korrigering ved at den utbetalte netto ytelsen er betalt tilbake til arbeidsgiver/trekkpliktige. Korrigeringen skal i sin helhet kunne foretas maskinelt som følge av den korrigerte nye rapporteringen under a-ordningen. Skattedirektoratet antar at det mest aktuelle eksempel på tilbakebetaling med gjennomført korrigering som nevnt under dette punkt, vil være etteroppgjør med NAV, og eventuelt andre pensjonsinnretninger, i forbindelse med etteroppgjør etter folketrygdloven I disse tilfellene vil det ikke være tale om korrigering som følge av tidligere feilutbetalinger, men korrigering som følge av etterfølgende omstendigheter som kan betraktes som del av et ordinært forløp under uførereformen. Uansett vil oppgjør med netto tilbakebetaling til den trekkpliktige fra mottaker av ytelse som nevnt innebære et mindre belastende etteroppgjør enn ved krav til tilbakebetaling av det bruttobeløpet ytelsen bestod i. 3.6 Tilbakebetaling til skattyter på grunn av særlige forhold på skattyters hånd Som nevnt foran er det først etter avregning/skatteoppgjør at skattyter i alminnelighet kan regne med å få for mye innbetalt forskuddstrekk tilbakebetalt som overskytende ved avregningen. Etter skattebetalingsloven 5-3 annet ledd, annet og tredje punktum, kan likevel skattekontoret i visse tilfeller bestemme at det overskytende skal betales tilbake til skattyteren før avregningen. Bestemmelsen er ment for tilfeller hvor den ytelse som er grunnlaget for trekket er å anse som skattepliktig til Norge, men hvor foretatt trekk etter en samlet vurdering som følge av særlige inntrufne forhold gjør det overveiende sannsynlig at det som er innbetalt som forskuddstrekk er vesentlig mer enn den skatt og trygdeavgift som vil bli fastsatt for inntektsåret. Tilbakebetaling av trekk beror altså i disse tilfellene ikke på feil i forbindelse med utbetaling av ytelse eller gjennomføring av trekk.

10 Side: 10 av 18 Det må foreligge ekstraordinære forhold for at vilkårene skal anses oppfylt. Det er et vilkår at det er overveiende sannsynlig at innbetalt forskuddstrekk er vesentlig mer enn den skatt og trygdeavgift som vil bli utlignet for inntektsåret. Videre er det en forutsetning at tilbakebetaling kun skal skje dersom det vil virke urimelig å utsette tilbakebetalingen til avregning er foretatt. Vedtak om utbetaling må fattes på bakgrunn av en samlet vurdering av forholdet. Momenter som stort tilgodehavende, sykdom og arbeidsledighet kan ikke alene begrunne tilbakebetaling. Bare når skattyteren er kommet i en uforutsett, akutt situasjon som har satt vedkommende i åpenbare økonomiske vanskeligheter som kan dokumenteres, og problemet ikke kan avhjelpes på annen måte, bør tilbakebetaling finne sted. Skattyter må søke om slik tilbakebetaling av forskuddstrekk. I søknaden må det redegjøres for grunnene til dette. Det må gis nøyaktig oppgave over inntekt samt dokumentasjon for trukket eller betalt skatt. Dessuten må det i tilfelle gis opplysninger om hvilke arbeidsgivere (med organisasjonsnummer) som har foretatt forskuddstrekk. Søknaden sendes til og avgjøres av skattekontoret. Et vedtak om tilbakebetaling må fattes på bakgrunn av en samlet vurdering av forholdet. Det følger av Utv s. 141 at det er tenkt på særlige og klare tilfeller hvor det er av vesentlig betydning for skattyteren eller hans etterlatte å få tilbake det som er betalt for mye uten å måtte vente på ordinær skatteavregning. Normalt skal vedtak om tilbakebetaling bare treffes i inntektsåret. Det er imidlertid antatt at loven også gir skattekontoret adgang til å gjøre vedtak om tilbakebetaling av forskudd også etter årsskiftet. Utbetaling av overskytende forskudd i skattefastsettingsåret før ordinær avregning foreligger, medfører et ikke ubetydelig merarbeid for skatteoppkreverne. Tilbakebetaling etter årsskiftet bør derfor bare gjøres i tilfeller hvor tilbakebetalingen har særlig mye å si for skattyteren. For skattytere som mottar skatteoppgjøret i juni antas dette å gjelde i enda større grad. Etter 1. mai i skattefastsettingsåret bør det ikke treffes vedtak om tilbakebetaling, med mindre det foreligger helt spesielle grunner. Loven oppstiller ikke noe minstebeløp for når utbetaling kan skje. I Sk-melding nr. 9/1984 uttalte Skattedirektoratet at slik tilbakebetaling bør begrenses til tilfeller hvor beløpet overstiger kr Skattyter som får overskytende forskudd tilbakebetalt før det første ordinære skatteoppgjøret i juni skal ikke ha rentegodtgjørelse, jf. skattebetalingsforskriften Tilbakebetaling av kildeskatt på pensjon Personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, vil i utgangspunktet likevel være skattepliktig til Norge for pensjon som utbetales fra Norge. Skatten er 15 prosent av brutto pensjon. Norsk beskatning etter reglene om kildeskatt på pensjon kan være begrenset etter bestemmelsene i skatteavtalene. En pensjonsmottaker som mener at han har krav på lavere skatt eller skattefritak etter reglene i en skatteavtale, må ta kontakt med skattekontoret og dokumentere at han er skattemessig bosatt i det andre landet. En pensjonsmottaker som er blitt trukket 15 prosent kildeskatt før han fikk utskrevet frikort kan søke om å få for mye trukket skatt utbetalt før avregningen etter skattebetalingsloven 5-3, jf. skattebetalingsforskriften Krav til dokumentasjon:

11 Side: 11 av 18 fødselsnummer eller D-nummer hvem som utbetaler pensjonen hvor mye skatt som er trukket. Legge ved kopi av dokumenter som viser utbetalt pensjon og trukket skatt hvilken bankkonto beløpet skal settes inn på. Oppgi IBAN (International Bank Account Number) og BIC (SWIFT-adresse) hvis det er en utenlandsk bank. I land som ikke anvender IBAN/BIC, må det gis tilstrekkelige opplysninger om konto og bankens navn og adresse. Skattekontoret kan ev. få fullmakt til å innhente opplysninger om trukket skatt og bankkonto fra pensjonsutbetaler. Trukket skatt vil da bli utbetalt til samme konto som pensjonen. Alle søknader om tilbakebetaling av trukket kildeskatt skal sendes til: Skatt nord Postboks 6310 NO 9293 Tromsø e-post Skattyter som får overskytende forskudd tilbakebetalt før det første ordinære skatteoppgjøret i juni skal ikke ha rentegodtgjørelse, jf. skattebetalingsforskriften Tilbakebetaling fra arbeidsgiver eller skatteoppkrever når det er gitt fritakserklæring fra skattekontoret Når skattyter ikke er skattepliktig Hvis arbeidsgiver/trekkpliktige har foretatt forskuddstrekk hos en person som legger frem en fritakserklæring som viser at vedkommende ikke er skattepliktig, kan trekket i utgangspunktet betales tilbake fra arbeidsgiver dersom det ikke er innbetalt til skatteoppkrever. Fritakserklæringen må legges frem for skatteoppkrever i kontorkommunen slik at det aktuelle trekket kan bli frigjort, når dette er separert til skattetrekkskonto. Tilbakebetaling fra arbeidsgiveren/trekkpliktige kan også gjøres selv om trekket er betalt til skatteoppkreveren. Dette forutsetter at skatteoppkrever i ettertid refunderer det innbetalte trekket til arbeidsgiver med grunnlag i korrigert a-melding for den/de kalendermåneder hvor trekk er foretatt. I de fleste tilfellene av tilbakebetaling på dette grunnlag vil det i praksis være mest hensiktsmessig at betalingen går direkte fra skatteoppkrever i kontorkommunen til den som har vært gjenstand for trekk, forutsatt at trekket er rapportert og betalt. Tilbakebetaling fra skatteoppkrever må, på samme måte som fra arbeidsgiver, skje med grunnlag i at skattyter har fremlagt fritakserklæring eller ved at skattekontoret har bekreftet på etterviselig måte at det ikke foreligger skatteplikt for vedkommende for det aktuelle inntektsåret. Det vises for øvrig til neste punkt dersom fritakserklæring først fremlegges på et tidspunkt hvor tiden for ordinære skatteoppgjør nærmer seg Når det ikke blir fastsatt skatt for skattyter Når en person ikke er skattepliktig og ikke vil få fastsatt skatt, kan han kreve forskuddstrekket tilbakebetalt dersom skattemyndighetene anser ham for ikke å være skattepliktig. Se skattebetalingsloven 7-3 annet ledd a. Spørsmålet dreier seg i de fleste tilfellene om skatteplikt til Norge eller ikke.

12 Side: 12 av 18 Dersom spørsmålet om manglende skatteplikt først dukker opp etter at de ordinære skatteoppgjørene har startet, bør trekket helst betales tilbake etter avregning. slik at det kan gis renter etter skattebetalingsloven 11-5, eventuelt med tillegg av renter etter 11-4 dersom en først i ettertid blir kjent med sammenhengen. Avregning forutsetter at skatten er fastsatt. Skattytere som av en eller annen grunn ikke får fastsatt skatt, men er trukket forskuddstrekk som står ubenyttet, skal likevel gå gjennom fastsettingssystemet (SL). Fastsatt skatt settes da til null og det foretas på vanlig måte avregning i innkrevingssytemet SOFIE. Skattyterne vil få tilbake det innbetalte forskuddstrekket som overskytende forskudd etter avregning. 3.9 Justering av forskuddstrekk ved tilbakebetalinger før avregning spørsmål om renter ved tilbakebetaling før avregning Ved skatteavregningen må skatteoppkreveren passe på at forskuddstrekk som er tilbakebetalt til skattyter før avregningen, ikke tas med, jf. skattebetalingsforskriften bokstav a) annet punktum. Ved tilbakebetaling av forskuddstrekk før første ordinære skatteoppgjør for inntektsåret skal det ikke ytes renter på det tilbakebetalte trekket, jf. skattebetalingsforskriften Jo mer en nærmer seg de ordinære skatteoppgjørene, desto større grunn er det til å gjøre skattyter oppmerksom på dette når vedkommende anmoder om tilbakebetaling. Avregningsrenter etter skattebetalingsloven 11-5 ved tilbakebetaling av forskudd blir bare beregnet når det gjennomføres avregning. Grunnlaget for renter vil da være det som fremkommer som overskytende forskudd etter avregning.

13 Side: 13 av 18 4 Rapportering i a-ordningen ved korrigering av trekk 4.1 Utgangspunkt for rapporteringen i a-ordningen Rapporteringsplikten i a-ordningen er månedlig og det er en forutsetning at opplysninger gis for den måned de gjelder, jf. a-opplysningsforskriften 1-4. Opplysningspliktens omfang er regulert i ulike særlover hvor det klart fremgår at plikten til å rapportere opplysninger gjelder for den enkelte kalendermåned, jf. a-opplysningsloven 3, sml. skattebetalingsloven Plikten til å rapportere opplysninger om inntekter og forskuddstrekk i en kalendermåned følger kontantprinsippet. Hvis det er rapportert feil opplysninger i en kalendermåned må rapporterte opplysninger for den spesifikke måneden reverseres. En slik reversering må som hovedregel gjøres på den samme kalendermåned som feilen gjelder. Rapportering av forskuddstrekk med motsatt fortegn er kun tillatt å benytte i forbindelse med korrigering av et tidligere innrapportert beløp, og innenfor én og samme periode (måned). Les mer i Veiledningen til a-ordningen om korrigering av innsendt informasjon, Rapportering når korreksjonen foretas i senere trekkmidler En korreksjon i forskuddstrekk som foretas i senere trekkmidler vises ikke i a-meldingen, jf. punkt 2.2, 2.3 og 2.4 ovenfor. Arbeidsgiver har rapportert et for høyt forskuddstrekk i en tidligere kalendermåned og retter dette ved å justere trekket ned ved beregning av trekk i en senere kalendermåned. Det lavere trekket rapporteres i den kalendermåneden arbeidsgiver har foretatt justeringen. En slik justering kan bare skje innenfor samme inntektsår. 4.3 Rapportering når det ikke er senere trekkmidler å korrigere i Det kan være behov for å korrigere forskuddstrekk når det ikke er senere trekkmidler å korrigere i. Det kan være når arbeidsgiver har gjennomført et for høyt trekk i en tidligere kalendermåned, men ikke har disponible trekkmidler å korrigere i senere, for eksempel fordi skattyter har sluttet eller har frikort. En slik korrigering forutsetter at det skjer en tilbakebetaling av tidligere gjennomført trekk til skattyter. Hvis det ikke foretas en tilbakebetaling, skal forskuddstrekket som tidligere er rapportert ikke endres i a- meldingen. Skattyter skal da få trekket godskrevet ved avregningen. Hvis arbeidsgiver tilbakebetaler trekket til skattyter må tidligere rapportert forskuddstrekk korrigeres. Korreksjonen skal foretas på den eller de kalendermånedene trekket tidligere er rapportert på. Arbeidsgiver får trekket tilbake fra skatteoppkrever, jf. skattebetalingsloven 5-3 tredje ledd og skattebetalingsforskriften annet ledd, se kapittel 3. Eksempel Arbeidsgiver har utbetalt feriepenger i ferieåret til en tidligere arbeidstaker, og ved en feil gjennomført forskuddstrekk i utbetalingen. Arbeidsgiver oppdager feilen i mai, etter at skattyter gjør oppmerksom på feilen. Arbeidsgiver kan ikke foreta korreksjon av trekket i senere trekkmidler. Arbeidsgiver betaler ut forskuddstrekket til skattyter i mai og retter samtidig tidligere rapportert forskuddstrekk i a-meldingen for januar. Forskuddstrekket er tidligere innbetalt til skatteoppkreveren, så arbeidsgiveren får trekket tilbakebetalt fra skatteoppkrever, på grunnlag av endret rapportering.

14 Side: 14 av Januar Feriepenger Forskuddstrekk Ny melding: 2016 Januar Feriepenger Forskuddstrekk Oppsummert viser rapporteringen for januar at skattyter har mottatt kr i feriepenger og 0 i forskuddstrekk for januar. 4.4 Rapportering når inntekt tilbakebetales brutto Hvis arbeidsgiver har gjennomført forskuddstrekk i en feilutbetalt ytelse, og skattyter tilbakebetaler bruttobeløpet (netto utbetalt og gjennomført forskuddstrekk), må tidligere rapportert brutto inntekt korrigeres på den kalendermåneden inntekten tidligere ble rapportert i a-meldingen. Forskuddstrekket som tidligere er rapportert skal ikke endres i a-meldingen. Skattyter skal få trekket godskrevet ved avregningen. Gjelder feilutbetalingen flere kaledermåneder må alle kalendermåneder korrigeres. Eksempel Arbeidsgiver har utbetalt for høy fastlønn i januar, februar og mars. Arbeidsgiver oppdager feilen i april og krever for mye brutto utbetalt tilbake fra arbeidstaker, kr per måned. Arbeidstaker betaler tilbake bruttobeløpet i april og arbeidsgiver korrigerer a-meldinger for januar til mars med det tilbakebetalte beløpet. Arbeidstaker har tilbakebetalt bruttobeløpet, slik at forskuddstrekket skal ikke korrigeres, da skatytter skal få dette tilbake ved avregningen Januar Februar Mars Fastlønn Forskuddstrekk Korrigerte a-meldinger: 2016 Januar Februar Mars Fastlønn Forskuddstrekk Oppsummert viser rapporteringen for januar-mars at skattyter har mottatt kr i fastlønn per måned og blitt trukket kroner i forskuddstrekk per måned. I stedet for å sende nye a-meldinger som justerer tidligere rapportert beløp kan arbeidsgiver korrigere ved å sende en erstatningsmelding for hver av kalendermånedene: 2016 Januar Februar Mars Fastlønn Forskuddstrekk

15 Side: 15 av Rapportering når inntekt tilbakebetales netto Hvis arbeidsgiver har gjennomført forskuddstrekk i en feilutbetalt ytelse, og skattyter har tilbakebetalt netto utbetalt beløp (gjennomført forskuddstrekk tilbakebetales ikke fra skattyter), må tidligere rapportert bruttoinntekt korrigeres på den kalendermåneden inntekten tidligere ble rapportert i a-meldingen. Forskuddstrekket som tidligere er rapportert skal også korrigeres (reduseres) i a-meldingen. Arbeidsgiver får da trekkdelen tilbake fra skatteoppkrever. Gjelder feilutbetalingen flere kaledermåneder må alle kalendermåneder korrigeres. Eksempel Arbeidsgiver har utbetalt for høy fastlønn i januar, februar og mars. Arbeidsgiver oppdager feilen i april og krever for mye netto utbetalt tilbake fra arbeidstaker, kr per måned. Brutto utgjør kr per måned. Arbeidstaker betaler tilbake nettobeløpet i april og arbeidsgiver korrigerer a-meldinger for januar til mars med det tilbakebetalte beløpet. Arbeidstaker har tilbakebetalt nettobeløpet, slik at forskuddstrekket skal også korrigeres, da skattyter ikke skal få dette godskrevet ved avregningen. Arbeidsgiver får trekket tilbakebetalt fra skatteoppkrever på grunnlag av rapporteringen Januar Februar Mars Fastlønn Forskuddstrekk Korrigerte a-meldinger: 2016 Januar Februar Mars Fastlønn Forskuddstrekk Oppsummert viser rapporteringen for januar-mars at skattyter har mottatt kr i fastlønn per måned og blitt trukket kroner i forskuddstrekk per måned. I stedet for å sende nye a-meldinger som justerer tidligere rapportert beløp kan arbeidsgiver korrigere ved å sende en erstatningsmelding for hver av kalendermånedene: 2016 Januar Februar Mars Fastlønn Forskuddstrekk Rapportering når uføretrygd (eller uføreytelser fra andre enn folketrygden) tilbakebetales for tidligere inntektsår - etteroppgjør Hvis skattyters inntekt som ble brukt ved beregning av uføretrygd eller uføreytelser (uførepensjon) avviker fra inntektsopplysningene fra skatteoppgjøret, foretas et etteroppgjør. Etteroppgjøret skal skje etter at skatteoppgjøret for det aktuelle året foreligger. Hvis etteroppgjøret viser at skattyter har fått for mye utbetalt må dette tilbakebetales.

16 Side: 16 av Etteroppgjør av for mye utbetalt uføretrygd fra NAV Hvis det er utbetalt for mye uføretrygd tidligere år, rapporteres etteroppgjøret i a-melding for den aktuelle kalendermåned i det inntektsåret etteroppgjøret gjelder. Gjelder feilutbetalingen flere kaledermåneder må alle kalendermåneder korrigeres. Etteroppgjøret skal først rapporteres når beløpet er tilbakebetalt. Beløpet som rapporteres er et negativt beløp. Eksempel tilbakebetaling netto (negativt etteroppgjør): I 2016 foretas etteroppgjør. Inntektsmottaker har mottatt for mye i uføretrygd og må tilbakebetale for mye utbetalt. Brutto har inntektsmottaker mottatt kroner for mye for 2015, netto utbetalt er kroner. Inntektsmottaker tilbakebetaler nettobeløpet i januar Det er først når inntektsmottaker har tilbakebetalt hele nettobeløpet at rapporteringen for 2015 rettes Jan. Feb. Mars Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Uføretrygd Uføregrad Forskuddstrekk Etteroppgjør av for mye utbetalte uføreytelser (uførepensjon) andre enn folketrygden Hvis det er utbetalt for mye uføreytelser (uførepensjon) tidligere år, rapporteres etteroppgjøret i a-melding for desember i det inntektsåret etteroppgjøret gjelder med angivelse av perioden etteroppgjøret gjelder. Etteroppgjøret skal først rapporteres når beløpet er tilbakebetalt. Beløpet er et negativt beløp. Eksempel tilbakebetaling netto (negativt etteroppgjør): I 2016 foretas etteroppgjør. Inntektsmottaker har mottatt for mye i uføreytelser (uførepensjon) og må tilbakebetale for mye utbetalt. Brutto har inntektsmottaker mottatt kroner for mye for 2015, netto utbetalt er kroner. Inntektsmottaker tilbakebetaler nettobeløpet i januar Det er først når inntektsmottaker har tilbakebetalt hele beløpet at rapporteringen for 2015 rettes Desember Uføreytelse etteroppgjør fra andre enn folketrygden Periode Forskuddstrekk Eksempel tilbakebetaling brutto (negativt etteroppgjør): I 2016 foretas etteroppgjør. Inntektsmottaker har mottatt for mye i uføreytelser (uførepensjon) og må tilbakebetale for mye utbetalt. Brutto har inntektsmottaker mottatt kroner for mye for Inntektsmottaker tilbakebetaler bruttobeløpet i januar Det er først når inntektsmottaker har tilbakebetalt hele beløpet at rapporteringen for 2015 rettes Desember Uføreytelse etteroppgjør fra andre enn folketrygden Periode Forskuddstrekk

17 Side: 17 av 18 5 Aktuelle bestemmelser fra lov og forskrift 5.1 Skattebetalingsloven 5-3. Fritak for forskuddstrekk og tilbakebetaling av innbetalt forskuddstrekk (1) Skattyter som åpenbart ikke vil få fastsatt skatt, kan fritas for forskuddstrekk. (2) Skattyteren skal fritas for trekk resten av året når skattekontoret finner det overveiende sannsynlig at det som allerede er innbetalt, er tilstrekkelig til dekning av den skatt og trygdeavgift som vil bli fastsatt for inntektsåret. Er inntekten falt bort eller foreligger det andre særlige forhold som gjør det overveiende sannsynlig at det som er innbetalt som forskuddstrekk er vesentlig mer enn den skatt og trygdeavgift som vil bli fastsatt for inntektsåret, kan skattekontoret bestemme at det overskytende skal betales tilbake til skattyteren. Slik bestemmelse skal bare treffes når det vil virke urimelig å utsette tilbakebetalingen til avregning er foretatt. (3) Forskuddstrekk og innbetalt skatt knyttet til tidligere inntektsår, kan i særlige tilfeller, for eksempel ved feilutbetalinger, tilbakebetales til skattyter eller til arbeidsgiver. (4) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler til utfylling av denne paragrafen Tilbakebetaling av forskuddstrekk mv. (1) Tilgodebeløp som er lavere enn et fastsatt grensebeløp etter 10-4, kan godskrives skattyter ved avregningen for det løpende inntektsåret. (2) Skattyter som har fått utbetalt lønn eller annen godtgjørelse som det er foretatt forskuddstrekk i, men som ikke blir tatt opp til skattlegging i vedkommende kommune for det inntektsåret trekket gjelder, kan bare kreve det trukne beløpet tilbake i følgende tilfeller: a) når skattemyndighetene for kommunen anser skattyter for ikke å være skattepliktig her i landet for vedkommende inntektsår b) når skattyter godtgjør å ha betalt skatt av lønnsinntekten for samme inntektsår til en annen kommune her i landet c) når skatt ikke er fastsatt fordi inntekten ikke har nådd opp i skattepliktig størrelse. 5.2 Skattebetalingsforskriften Tilbakebetaling av trekkbeløp fra skatteoppkrever til skattyter i særlige tilfeller (1) Skatteoppkreveren kan på anmodning foreta tilbakebetaling av trekkbeløp til skattyter i inntektsåret når arbeidsgiveren er avskåret fra å foreta korreksjon etter bestemmelsene i (2) Skatteoppkreveren skal sende melding til skattekontoret og skatteoppkreveren i skattyters bostedskommune. Dersom tilbakebetalingen skjer etter anmodning fra arbeidsgiveren, skal skatteoppkreveren også sende melding til arbeidsgiveren Tilbakebetaling av trekkbeløp fra skatteoppkrever til arbeidsgiver (1) Dersom arbeidsgiver har gjennomført forskuddstrekk i ytelser som ikke er skattepliktige eller trekkpliktige, og arbeidsgiver ikke kan korrigere trekket etter 5-5-2, kan skatteoppkrever betale tilbake dette trekket til arbeidsgiver etter annet til fjerde ledd.

18 Side: 18 av 18 (2) Tilbakebetaling av trekkbeløp fra skatteoppkrever til arbeidsgiver kan bare gjennomføres for trekk i feilaktig utbetalt lønn, pensjon eller annen ytelse, dersom skattyter ikke har mottatt ytelsen eller skattyter har mottatt ytelsen og betalt den tilbake til arbeidsgiver før 31. januar i året etter inntektsåret. (3) Ved feil i utbetalinger av ytelser som nevnt i første ledd kan skatteoppkrever også tilbakebetale trekkdelen av fastsatt skatt til arbeidsgiver etter at skatteoppgjør er foretatt. Det er et vilkår at skattyter har betalt tilbake til arbeidsgiver netto mottatt beløp av feilaktig ytelse. Det er videre et vilkår for tilbakebetaling av trekk til arbeidsgiver, at det gjennomføres en ny rapportering i a-melding med reduksjon i skattegrunnlaget tilsvarende den aktuelle brutto ytelsen og med reduksjon av tilhørende trekkbeløp. (4) Det er et vilkår for korreksjon med tilbakebetaling av trekkbeløp etter denne bestemmelsen, at rapportering skjer korrekt etter reglene i a-opplysningsloven med forskrifter Korreksjon av forskuddstrekk (1) Forskuddstrekk gjennomført etter skattebetalingsloven 5-5 første ledd, kan arbeidsgiveren korrigere så snart skattekortet blir levert. Slik korreksjon kan bare foretas i forskuddstrekk for samme inntektsår. (2) Forskuddstrekk for januar gjennomført etter 5-5-1, kan korrigeres så snart skattekortet for inntektsåret er levert. Slik korreksjon må være gjennomført innen utløpet av februar. (3) Dersom skattekort for det nye året ikke blir levert, skal korreksjon som nevnt i annet ledd gjennomføres etter satsene i skattebetalingsloven 5-5 første ledd. (4) Arbeidsgiveren skal korrigere forskuddstrekket når det ved en feil er beregnet for høyt, eller når det er trukket i en godtgjørelse som ikke er trekkpliktig. Det samme gjelder når skattemyndighetene setter ned verdien av en naturalytelse som skal tas med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekket. Slik korreksjon kan bare foretas i forskuddstrekk for samme inntektsår. (5) Korreksjon som medfører tilbakebetaling til skattyter kan bare foretas innenfor samme oppgjørsperiode. Tilbakebetaling av forskuddstrekk til skattyter etter utløpet av oppgjørsperioden kan skje etter bestemmelsene i Tilbakebetaling av forskuddstrekk til arbeidsgiver etter utløpet av oppgjørsperioden kan skje etter bestemmelsene i (6) Korreksjonene skal gå fram av arbeidsgiverens lønningsregnskap. For arbeidsgivere som ikke har bokføringsplikt, skal korreksjonene gå fram av lønnsliste, se Gjennomføring av avregningen Avregningen skjer ved at følgende beløp går til fradrag i den fastsatte skatten: a) Forskuddstrekk som det er på det rene at arbeidsgiveren har foretatt, uavhengig av om trekket er innbetalt. Dersom det er besluttet tilbakebetaling av forskuddstrekk til skattyter før avregning, justeres forskuddstrekket tilsvarende ned ved gjennomføring av avregningen. Ved manglende innbetaling kan fradrag nektes dersom skattyter ut fra sin tilknytning til arbeidsgiver hadde eller kunne øve innflytelse på de forhold som førte til trekkmisligholdet. Skattedirektoratet gir nærmere retningslinjer til utfylling og gjennomføring av reglene etter annet punktum. [ ] 6 Endringshistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Utført av Godkjent versjon REIN Revidert og godkjent versjon REIN

Korreksjoner i a-ordningen

Korreksjoner i a-ordningen Korreksjoner i a-ordningen 1 Utgangspunkt: Kontantprinsippet gjelder Iht til a-opplysningsforskriften 1-4 bokstav b skal det gis opplysninger om hvilken kalendermåned opplysningene gjelder. Selv om det

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Bostøttesamling 2017 Introduksjonsstønad

Bostøttesamling 2017 Introduksjonsstønad Bostøttesamling 2017 Introduksjonsstønad Vibeke Starheim Seksjon for digital forretningsutvikling og porteføljestyring Introduksjonsstønad Klager på V03 avslag fra søkere som mottar introduksjonsstønad

Detaljer

A-opplysningsloven Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Sammendrag: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse:

A-opplysningsloven Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Sammendrag: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse: A-opplysningsloven Utskriftsdato: 31.12.2017 11:07:03 Status: Gjeldende Dato: 22.6.2012 Nummer: LOV-2012-06-22-43 Sammendrag: Rettsområde: Arbeidsrett; Ansettelse. Avskjed. Oppsigelse; Forvaltnings- og

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

21.Mai 2013 Auditoriet HØRINGSMØTE

21.Mai 2013 Auditoriet HØRINGSMØTE 21.Mai 2013 Auditoriet HØRINGSMØTE Agenda 1. Velkommen 2. Utvalgte spørsmål 3. Frister 4. Retting av feil i a-meldinger 5. Sanksjoner a-ordningen 1. VELKOMMEN OG INNLEDNING 4 a-ordningen hva skjer når?

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 5/11 14. mars 2011 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Orientering om den nye kildeskatten på pensjoner Bjørn Haug Lunsjmøte NCA 21. Januar 2010

Orientering om den nye kildeskatten på pensjoner Bjørn Haug Lunsjmøte NCA 21. Januar 2010 Orientering om den nye kildeskatten på pensjoner Bjørn Haug Lunsjmøte NCA 21. Januar 2010 Kildeskattbestemmelser i skatteloven av 26. mars 1999 nr.14 2-3 fjerde ledd: (4) Person som ikke har skatteplikt

Detaljer

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk.

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. Side 1 av 5 FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. DATO: DEPARTEMENT: FOR-2002-12-03-1352 FIN (Finansdepartementet) AVD/DIR: Skattelovavd. PUBLISERT: 12002 hefte 17 IKRAFTTREDELSE: 2003-01-01

Detaljer

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis 19.07.2013 Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis Dette er utdrag fra Skattedirektoratets melding 27. februar 2013 For mer utfyllende informasjon se: http://www.skatteetaten.no/upload/pdfer/skdmeldinger/skd%20melding%204%202013.pdf?epslanguage=nb-no

Detaljer

Høringsnotat - Endringer i regelverket om skatteoppgjør

Høringsnotat - Endringer i regelverket om skatteoppgjør 28.05.2010 Høringsnotat - Endringer i regelverket om skatteoppgjør 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG Finansdepartementet foreslår å åpne for flere skatteoppgjør for personlige skattytere enn de to man har i

Detaljer

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet 5. utgave Februar 2015 Rutiner 2 Forord Utgangspunktet er at Arbeids- og velferdsetaten og Skatteetaten har et felles ansvar for at det blir fastsatt trygdeavgift

Detaljer

Høring - forslag om fradrag for innbetalinger til utenlandske pensjonsordninger

Høring - forslag om fradrag for innbetalinger til utenlandske pensjonsordninger Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Heidi Skevik 05.12.2014 09.03.2015 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 80 52 12/5182 2014/908137 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Att:

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Vår dato 6. mars 2017 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 4/17 27. februar 2017 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Høringsnotat - Opplysningsplikt for offentlig myndighet om gjeld, renter og penger til gode Innrapportering av fagforeningskontingent

Høringsnotat - Opplysningsplikt for offentlig myndighet om gjeld, renter og penger til gode Innrapportering av fagforeningskontingent Sak:15/547 13. mai 2015 Høringsnotat - Opplysningsplikt for offentlig myndighet om gjeld, renter og penger til gode Innrapportering av fagforeningskontingent INNHOLD 1 Kapittel 1 Opplysningsplikt for offentlig

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll Årsavslutningsveiledning 2018 Visma.net Payroll Innhold Kontroll og korrigering 2 Halv skatt 2 Firmabil 3 AFP/OTP 5 Forsikringer 5 Godkjenne timelister og reiseregninger 6 Avstemming 6 Kontroller opplysninger

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak

Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon - melding om vedtak /us Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD NAV Forvaltning Sandnes Postboks 84 4302 Sandnes Fødselsnummer: 06125537993 Dato: 03.09.2012 Saksreferanse: 14200837 Tilbakekreving av for mye utbetalt uførepensjon

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Godskriving av forskuddstrekk

Godskriving av forskuddstrekk meldinger Eks: SKD 12/11, 13. oktober 2011 Rettsavdelingen Godskriving av forskuddstrekk I meldingen redegjøres det for gjeldende regler og vilkår for godskriving av det forskuddstrekket som arbeidsgivere

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Kildeskatt på aksjer. Møte VPS den

Kildeskatt på aksjer. Møte VPS den på aksjer Møte VPS den 21.10.2016 Kildeskatt innebærer at aksjeselskap trekker skatt av utbytte ved utbetaling til utenlandske aksjonærer, og innberetter og betaler skatten til skatteoppkreveren i kontorkommunen.

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009

FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009 FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009 HØRINGSNOTAT FORSLAG OM LOVHJEMLER FOR SKATTEETATEN TIL Å GJØRE OPPGAVER MED FORHÅNDSUTFYLTE OPPLYSNINGER TILGJENGELIG FOR MOTTAKERNE 1. INNLEDNING Finansdepartementet

Detaljer

FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4

FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4 FOR 2010-11-30 nr 1497: Forskrift om statstilskott etter AFP-tilskottsloven kapittel 4 DATO: FOR-2010-11-30-1497 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Pensjonsavd. PUBLISERT: I 2010 hefte 13

Detaljer

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde Finansdepartementet 25.03.2009 Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde 1. INNLEDNING Ved lov 12. desember 2008 nr. 99 ble

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Høringsnotat - forslag om endret forfallsfrist for betaling av lønnstrekk til Svalbard

Høringsnotat - forslag om endret forfallsfrist for betaling av lønnstrekk til Svalbard Sak: 15/3505 30.09.2015 Høringsnotat - forslag om endret forfallsfrist for betaling av lønnstrekk til Svalbard Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn og gjeldende rett... 3 3 Departementets

Detaljer

LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven)

LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) LOV 2010-02-19 nr 05: Lov om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) DATO: LOV-2010-02-19-5 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Registreringsplikt Rapportering og betaling Lønnsoppgaveplikt Skattetrekk Arbeidsgiveravgift

Registreringsplikt Rapportering og betaling Lønnsoppgaveplikt Skattetrekk Arbeidsgiveravgift ARBEIDSGIVERE Arbeidsgivere med kontorkommune Kristiansund skal sende inn terminoppgave for forskuddstrekk og beregningsoppgave for arbeidsgiveravgift samt betaling av dette til skatteoppkreveren i Kristiansund.

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet meldinger SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen 1 Innledning 2 Avgrensninger 3 Nærmere om skattekrav og krav på arbeidsgiveravgift 3.1 Hjemmel

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer

STATENS WIP PENSJONSKASSE

STATENS WIP PENSJONSKASSE STATENS WIP PENSJONSKASSE Arbeids- og sosialdepartementet Vår dato 26.05.2014 POSTBOKS 8019 DEP Vår referanse 14/012894-2 0030 OSLO Deres dato Deres referanse 14/910 Utkast til forskrifteri forbindelse

Detaljer

Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania. Elisabet Landmark Skattedirektoratet

Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania. Elisabet Landmark Skattedirektoratet Aktuelle skatteregler for personer som bor i Spania Elisabet Landmark Skattedirektoratet Skatteplikt i Norge når du bor i Spania Skatteplikten i Norge endrer seg ikke bare fordi du velger å bo i utlandet

Detaljer

FORMULA LØNN OG PERSONAL ÅRSOPPGJØR 2015

FORMULA LØNN OG PERSONAL ÅRSOPPGJØR 2015 FORMULA LØNN OG PERSONAL ÅRSOPPGJØR 2015 26. november 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: Årsoppgjør 2015... 3 1 Korreksjonskjøring... 4 2 Avstemming a-melding... 4 3 Avstemming Formula... 5 4 Kontroll av kobling

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver M I N I G U I D E Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver Skatteoppkreveren Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

Høring - kildeskatteordning for utenlandske arbeidstakere

Høring - kildeskatteordning for utenlandske arbeidstakere Vår dato 6. juli 2017 Høring - kildeskatteordning for utenlandske arbeidstakere Skattedirektoratets høringsuttalelse Side 1 / 35 Innhold 1. Innledning... 4 2. Hvem skal omfattes av ordningen... 5 Skattyter

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.03.2012 Om deltagelse i kreftscreening-program er skattepliktig naturalytelse (skatteloven 5-1 første ledd, 5-12 første ledd, 5-10 bokstav

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 130 ( ) og Ot.prp. nr. 83 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 130 ( ) og Ot.prp. nr. 83 ( ) Besl. O. nr. 118 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 118 Jf. Innst. O. nr. 130 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 83 (2004-2005) År 2005 den 14. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Kartlegging av konsekvenser av ny uførepensjon i kommunal sektor

Kartlegging av konsekvenser av ny uførepensjon i kommunal sektor Actuarial and economic analysis Kartlegging av konsekvenser av ny uførepensjon i kommunal sektor Seminar Pensjonskontoret 31.01.2017 Fredrik Haugen, Actecan 1 Bakgrunn 2 Uførereformen 01.01.2015: Ny uføretrygd

Detaljer

oyi 3oT c - is- Arkinu.

oyi 3oT c - is- Arkinu. FORBUND FOR KOMMUNAL ØKONOMIFORVALTNING OG SKATTEINNFORDRING FINANSDEPARTEMENTET Finansdepartementet 31. JUL. 2008 Postboks 8008 Dep 0030 Oslo s~ oyi 3oT c - is- Arkinu. Oslo, den 24. juli 2008 Høringssvar

Detaljer

Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a- opplysningsloven

Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a- opplysningsloven Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Graadahl 04.03.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse Pressetelefon 945 01 000 2013/173983 Høringsinstanser iht liste Høringsbrev - forslag

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto

Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto Avtalevilkår for innskuddskonto i Aksjesparekonto i henhold til lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) 10-21 og forskrift om endring i forskrift 19. november 1999 nr. 1158

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

LOV 2012-06-22 nr 43: Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelsesog inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)

LOV 2012-06-22 nr 43: Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelsesog inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) LOV 2012-06-22 nr 43: Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelsesog inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) DATO: LOV-2012-06-22-43 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte

Detaljer

FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423

FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423 FOR MYE UTBETALT LØNN TV konferanse 6.desember 2012 v/ Åse Marie Bjørnestad DM 321423 De aller fleste arbeidstakere opplever å måtte skrive under på en standard arbeidsavtale/kontrakt hvor det står at

Detaljer

Skattedirektoratet. Høring - Obligatorisk tjenestepensjon NOU 2005:15. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

Skattedirektoratet. Høring - Obligatorisk tjenestepensjon NOU 2005:15. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Graadahl 01.07.2005 09.08.2005 Telefon Deres referanse Vår referanse 05/2213 FM cw 2005/13832 /FP-PE/AGD /008 Finansdepartementet Postboks 8008

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

Innst. 129 L ( ), jf. Prop. 17 L ( ) og Ot.prp. nr. 111 ( ) vedtak til lov

Innst. 129 L ( ), jf. Prop. 17 L ( ) og Ot.prp. nr. 111 ( ) vedtak til lov Lovvedtak 34 (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 129 L (2009 2010), jf. Prop. 17 L (2009 2010) og Ot.prp. nr. 111 (2008 2009) I Stortingets møte 4. februar 2010 ble det gjort slikt

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

NYHETSBREV FRA INFOEASY LØNN

NYHETSBREV FRA INFOEASY LØNN NYHETSBREV FRA INFOEASY LØNN 1 Ny infoeasy lønnsversjon klar uke 24 2 Magnet 252 - Inntektsmottakere med ordinært eller maritimt arbeidsforhold må knyttes til en virksomhet. Alvorlighetsgrad -Øyeblikkelig

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Vedlegg til høringsuttalelse fra SKD av 15. oktober Kommentar vedrørende forholdet mellom skattebetalingsloven av 2005 og forskriftsutkastet

Vedlegg til høringsuttalelse fra SKD av 15. oktober Kommentar vedrørende forholdet mellom skattebetalingsloven av 2005 og forskriftsutkastet Vedlegg til høringsuttalelse fra SKD av 15. oktober 2006 1 Kommentar vedrørende forholdet mellom skattebetalingsloven av 2005 og forskriftsutkastet Det vises til tidligere kommentarer og innspill vedrørende

Detaljer

Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim

Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim Faktisk inntekt - Nytt inntektsgrunnlag I dag beregnes bostøtte som hovedregel med siste ligning (2015) lagt til grunn for beregningen

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017

Kunngjort 25. oktober 2017 kl PDF-versjon 30. oktober 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. oktober 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 30. oktober 2017 24.10.2017 nr. 1656 Forskrift om

Detaljer

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Til / John Alfred Brandt Sætre

Til / John Alfred Brandt Sætre Skatt vest høringssak Dato Saksbehandler: Kristine F Standal Referanse Til 12.06.2013 2013/168622-6 regelverk@skatteetaten.no John Alfred Brandt Sætre Fra Seksjon skatteoppkrever utland Høring Forslag

Detaljer

Høringsuttalelse - Forslag til endring i lov og forskrift om bostøtte, nytt inntektsgrunnlag for bostøtte

Høringsuttalelse - Forslag til endring i lov og forskrift om bostøtte, nytt inntektsgrunnlag for bostøtte Byrådssak 1364 /16 Høringsuttalelse - Forslag til endring i lov og forskrift om bostøtte, nytt inntektsgrunnlag for bostøtte TONA ESARK-166-201602660-36 Hva saken gjelder: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Høringsnotat endring i opplysningsplikten for enkelte næringsinntekter mv. i a-ordningen

Høringsnotat endring i opplysningsplikten for enkelte næringsinntekter mv. i a-ordningen Høringsnotat endring i opplysningsplikten for enkelte næringsinntekter mv. i a-ordningen Forslag om å begrense a-opplysningslovens virkeområde for enkelte næringsinntekter og kapitalinntekter. Dette gjelder

Detaljer

A-ordningen. Nå tar Husbanken i bruk inntektsopplysningene fra a-ordningen

A-ordningen. Nå tar Husbanken i bruk inntektsopplysningene fra a-ordningen Arbeidsgivere og andre opplysningspliktige skal rapportere inntektsog arbeidsforhold gjennom a-ordningen. A-ordningen er et samarbeid mellom NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. Altinn.no/a-ordningen

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Skatter og avgifter en veiledning i regelverket Når du starter egen virksomhet, påtar du deg også en del formelle forpliktelser overfor offentlige myndigheter. I dette heftet

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover

Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover Lov om endringar i folketrygdloven og enkelte andre lover DATO: LOV-2011-12-16-58 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1721 IKRAFTTREDELSE: 2011-12-16, 2012-01-01 ENDRER:

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Del I Innledende bestemmelser Kapittel 1. Lovens virkeområde 1-1 Virkeområde

Del I Innledende bestemmelser Kapittel 1. Lovens virkeområde 1-1 Virkeområde Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 21. desember 2007 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og

Detaljer

Tips og Triks. A-melding. Trond Martinsen og Anders Haukedalen

Tips og Triks. A-melding. Trond Martinsen og Anders Haukedalen Tips og Triks A-melding Trond Martinsen og Anders Haukedalen Litt historikk 29 versjoner 2005 saker i supportsystemet Produktutvikling lokalt frem til 2015 (programmering) Fra 2016 håndteres dette i Polen

Detaljer

Trekk i lønn for ferie

Trekk i lønn for ferie 14.12.2016 Trekk i lønn for ferie Ny inntektsbeskrivelse - Kontantytelse Trekk i lønn for ferie Opplysningspliktige som foretar trekk i lønn for ferie skal, fra og med inntektsåret 2017, benytte denne

Detaljer

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Myndighetenes rolle og erfaringer med utenlandsk arbeidskraft 20. oktober 2009 Lise Abelsnes Statistikk Registrerte utenlandske virksomheter med oppdrag i

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

Selvangivelse 2012 0400

Selvangivelse 2012 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2012 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

Besl. O. nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 57 ( ) og Ot.prp. nr. 94 ( ) År 2000 den 11. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 73. Jf. Innst. O. nr. 57 ( ) og Ot.prp. nr. 94 ( ) År 2000 den 11. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 73 Jf. Innst. O. nr. 57 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 94 (1998-1999) År 2000 den 11. april holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer i lov 28. juli 1949 nr. 26 om

Detaljer

Pensjon per måned. 17 006 kr. Sum pensjon før skatt

Pensjon per måned. 17 006 kr. Sum pensjon før skatt / n a v // Hansen Rune Leander NAV Pensjon 5568 VIKEBYGD Postboks 6600 Etterstad 0607 OSLO Fødselsnummer: 06125537993 Dato: 1 3.01.2010 Saksreferanse: 14200837 Uførepensjon fra folketrygden - melding om

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring

Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring Fastsatt av Finansdepartementet 26. mars 2010 med hjemmel i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) 3, 5 annet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 12.12.2017 nr. 2183 Stortingsvedtak

Detaljer