Registreringsplikt Rapportering og betaling Lønnsoppgaveplikt Skattetrekk Arbeidsgiveravgift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Registreringsplikt Rapportering og betaling Lønnsoppgaveplikt Skattetrekk Arbeidsgiveravgift"

Transkript

1 ARBEIDSGIVERE Arbeidsgivere med kontorkommune Kristiansund skal sende inn terminoppgave for forskuddstrekk og beregningsoppgave for arbeidsgiveravgift samt betaling av dette til skatteoppkreveren i Kristiansund. Er arbeidsgiver pålagt å gjennomføre påleggstrekk overfor sine ansatte, skal det spesifiseres på særskilt oppgjørsliste og sendes til den skatteoppkrever (kemner/kommunekasserer) det er mottatt trekkpålegg fra. SKATTEART OPPG.FRIST **) FORFALL Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift 1. termin (januar/februar) *) 8.mars 15.mars Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift 2. termin (mars/april) *) 8. mai 15. mai Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift 3. termin (mai/juni) *) 8. juli 15. juli Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift 4. termin (juli/august) *) 8. september 15. september Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift 5. termin (september/oktober) *) 8. november 15. november Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift 6. termin (november/desember) *) 15. januar 15. januar Påleggstrekk 1. termin (januar/februar) 15. mars 15. mars Påleggstrekk 2. termin (mars/april) 15.mai 15.mai Påleggstrekk 3. termin (mai/juni) 15. juli 15. juli Påleggstrekk 4. termin (juli/august) 15. september 15. september Påleggstrekk 5. termin (september/oktober) 15. november 15. november Påleggstrekk 6. termin (november/desember) 15. januar 15. januar (Skattebetalingsloven 12 nr 1 og 33 nr 3 samt folketrygdloven 24-3 første ledd) *) Dersom den samlede arbeidsgiveravgiften i en oppgjørsperiode (termin) er kr 150,- eller mindre, pliktes den ikke innbetalt. **) Ved levering av terminoppgaver via ALTINN forlenges fristen til den 15. i hver måned. Registreringsplikt Rapportering og betaling Lønnsoppgaveplikt Skattetrekk Arbeidsgiveravgift

2 REGISTRERINGSPLIKT Som næringsdrivende må du forholde deg til en rekke registreringsplikter. For enkelte bransjer/yrker er det spesielle regler/bestemmelser for bevilling, løyve, tillatelser etc. og registreringen må derfor skje i samsvar med disse. Mulige registreringsplikter for virksomheter: Enhets-/foretaksregisteret Arbeidsgiverdelen av Arbeidsgiver/Arbeidstakerregisteret Fylkesmennenes registre over stiftelser Merverdiavgiftsmanntallet Statistisk sentralbyrås Bedrifts-/foretaksregister RAPPORTERING OG BETALING Terminoppgave for forskuddstrekk og beregningsoppgave for arbeidsgiveravgift (RF 1037) Påleggstrekk (oppgjørsliste) (RF ) Lønns- og trekkoppgaver (RF 1023 manuell) (RF 1024 m/fals) (RF 1015 A4-format) Følgeskriv og årsoppgave (RF ) Frister for rapportering og betaling av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og påleggstrekk finner du her. Frister for rapportering av lønns- og trekkoppgaver samt følgeskriv og årsoppgave er: - elektronisk innberetning er 20. januar - manuell innberetning er 20. januar Elektronisk innberetning: Arbeidsgivere bes levere terminoppgaven via ALTINN. Lønns- og trekkoppgaver samt følgeskriv og årsoppgave leveres til: Skatteoppkreveren i Kristiansund Postboks Kristiansund N Maskinlesbart medium leveres til: Ergo Group A/S v /Grethe Jørgensen Postboks Stavanger Manuell innberetning: Dersom det er teknisk umulig for arbeidsgiver å innberette maskinelt, kan manuelt utfylte oppgaver leveres til: Skatteoppkreveren i Kristiansund Postboks Kristiansund N

3 Betaling: Sjekk at det benyttes riktig betalingskort med korrekt skattbart, termin og år. Hvis betalingen gjelder flere terminer og/eller flere skattearter, må det benyttes et betalingskort for hver skatteart og for hver termin. Det må ikke foretas rettelser på de optisk lesbare betalingskortene, da disse leses elektronisk ut fra de forhåndsfylte feltene. Hvis tilsendte betalingskort ikke blir benyttet, husk å fylle ut: organisasjonsnummer navn og adresse skatteart inntektsår termin Betaling skjer til skatteoppkreveren i Kristiansund på kontonummer Konsekvenser av ikke å betale forskudds- og påleggstrekk samt arbeidsgiveravgift: Hvis det ikke betales ved forfall, vil det påløpe en forsinkelsesrente. Forsinkelsesrentesatsen for forskudds- og påleggstrekk er for tiden 12,25% samt 9,25% for arbeidsgiveravgift. Lønns- og trekkoppgaver, følgeskriv og årsoppgave: Informasjon om hvem som skal sende inn lønns- og trekkoppgaver og begrensninger i lønnsoppgaveplikten, se lønnsoppgaveplikt. Endringsoppgaver til lønns- og trekkoppgaver: Er det en eller flere feil ved innsendte oppgaver, skal det sendes endringsoppgave. Merk at denne oppgaven bare skal inneholde endringen (økning eller reduksjon) eller eventuelle nye opplysninger i forhold til tidligere innlevert oppgave. I tillegg må det sendes følgeskriv og årsoppgave som kun omfatter de nye opplysningene i endringsoppgaven(e). Konsekvenser av feil eller mangler ved oppgavene: Hvis arbeidsgiver ikke leverer lønns- og trekkoppgaver, leverer dem for sent eller leverer mangelfulle oppgaver, kan det ilegges gebyr på kr 10,- per LTO per dag med hjemmel i likningsloven 10-8, jf. forskrift av 22. januar 1991 nr. 57. Dersom arbeidsgiver unnlater å sende inn lønns- og trekkoppgaver vil dette medføre at arbeidstaker ikke blir godskrevet det foretatte forskuddstrekket. Dette medfører feil i arbeidstakerens skatteoppgjør.

4 LØNNSOPPGAVEPLIKT Den som selv eller gjennom andre har utbetalt pensjon, lønn eller annen godtgjørelse skal uoppfordret sende oppgave over hva den enkelte i løpet av siste inntektsår har mottatt, jf. likningsloven 6-2, nr. 5, 1. punktum. Skattedirektoratets kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver innholder nærmere informasjon om hvordan lønns- og trekkoppgavene skal fylles ut. Kodeoversikt og veiledning er tilgjengelig på skatteetatens nettsider. Informasjon om hvordan og hvor lønns- og trekkoppgavene skal sendes, se rapportering og betaling. Ansvarlig: I enkeltpersonforetak er oppgaveplikten pålagt innehaver. I selskap, forening eller institusjonsinnretning, er plikten pålagt den daglige leder av virksomheten eller styrets formann, hvis der ikke er daglig leder. Når arbeidsgiver ikke er skattepliktig, påligger oppgaveplikten den valgte revisor. I konkursbo er bobestyrers oppgaveplikt begrenset til utbetalinger etter konkursåpning. Oppgaveplikten omfatter også lønn eller dividende (aksjeutbytte) av lønnskravet opptjent før konkursen, jf. kode 123. For utbetalinger foretatt i tiden før konkursåpningen, er debitor selv ansvarlig for at lønnsoppgaver blir gitt. Det er følgende begrensninger i oppgaveplikten (skal ikke innberettes): Beløp inntil kr per person per år. Beløp inntil kr per år per person utbetalt fra skattefrie selskaper, foreninger, institusjoner, jf. skatteloven Nærmere avgrenset trekkfri utgiftsgodtgjørelse og naturalytelse fra ovennevnte selskaper, foreninger og institusjoner. Skattefrie naturalytelser. Refunderte reiseutgifter i tjeneste etter reiseregning eller originalbilag. Refunderte utgifter i tjeneste til overnatting og kost i samsvar med fremlagte originalregninger, med unntak for pendlere. Utbetalinger til selvstendig næringsdrivende når godtgjørelsen ikke er fradragsberettiget direkte eller gjennom avskriving for betaleren. Provisjon til selvstendig næringsdrivende vedrørende kjøp og salg av fast eiendom og verdipapir. Vederlag for tjenester av teknisk, juridisk, regnskapsmessig eller lignende art, forutsatt at mottakeren driver selvstendig næringsvirksomhet fra fast forretningssted i Norge. Det vises for øvrig til Finansdepartementets forskrift av 30. desember 1983 nr om begrensning av lønnsoppgaveplikten.

5 SKATTETREKK Begrepet skattetrekk er en samlebetegnelse for forskuddstrekk, påleggstrekk og kildeskatt. Trekkplikt: Skattebetalingsloven 4 fastsetter arbeidsgivers plikt til av eget tiltak å foreta forskuddstrekk i lønn og annen godtgjørelse når arbeidet eller oppdraget ikke er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. Trekkplikten omfatter alle ytelser som etter gjeldende bestemmelser er gjenstand for forskuddstrekk. Det gjelder også godtgjørelse i kortvarige arbeidsforhold. Det er ikke krav om at det skal foreligge et ansettelsesforhold. I tillegg plikter arbeidsgiver etter pålegg fra skatteoppkrever (kemner/kommunekasserer) å foreta påleggstrekk i samsvar med de bestemmelser som er gitt i trekkpålegget, jf. skattebetalingsloven 33 og forskrift av 21. august 1981 om påleggstrekk. Trekkplikt foreligger også i skattepliktig utbytte etter skatteloven 2-3, 1. ledd bokstav c (kildeskatt) og Arbeidsgiver er økonomisk og strafferettslig ansvarlig for at trekk blir foretatt og innbetalt, jf. ansvars- og straffebestemmelsene i skattebetalingsloven kapittel X. Trekkgrunnlag: I følge skattebetalingsloven 5 er hovedregelen at trekkgrunnlaget omfatter enhver godtgjørelse for arbeid eller oppdrag når arbeidet eller oppdraget ikke er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. I prinsippet skal det foretas forskuddstrekk i alle skattepliktige ytelser som er ment å erstatte tap av inntekt ved sykdom, arbeidsløshet, uførhet og alder. NB! Dekning av private utgifter skal betraktes som lønn, og vil alltid være trekkpliktige. Unntak av godtgjørelse som ikke inngår i trekkgrunnlaget (trekkfritak) kan nevnes: Ordinære feriepenger som utbetales i ferieåret (året etter opptjeningsåret). Del av lønn før jul, pensjon i desember måned, mv., jf. Arbeidsgiverheftet del 1. Visse ytelser som er unntatt fra lønnsinnberetning pga. beløpsmessige begrensninger jf. 18 i forskrift av 14. september 1956 nr om gjennomføring av forskuddstrekk. Visse pensjoner, stønader og andre ytelser etter forskrift av 7. januar 1977 nr om omfanget av plikten til å gjennomføre forskuddstrekk. Sluttvederlag etter overenskomst mellom hovedorganisasjoner for arbeidstakere og arbeidsgivere som utbetales arbeidstakere ved oppsigelse. Det samme gjelder avtalefestet tilleggssluttvederlag som ikke overstiger 50 % av ordinært sluttvederlag. Etterlønn og etterpensjon som arbeidsgiver eller pensjonsinnretning utbetaler ved arbeidstakers eller pensjonists død, inntil 1½ ganger folketrygdens grunnbeløp.

6 Fradrag - ved beregning av forskuddstrekk skal arbeidsgiver bare gjøre fradrag i brutto pengelønn for: Pensjonsinnskudd som arbeidsgiver avkorter i lønn og som den skattepliktige vil ha krav på fradrag for ved likningen etter skattelovens 6-47a og b. Underholdningsbidrag som arbeidsgiver trekker i lønn etter pålegg fra bidragsfogden. Fagforeningskontingent som omfattes av Skattedirektoratets forskrift av 27. mai 1977 om fradrag for fagforeningskontingent ved beregning av forskuddstrekk og ved likning (maks. kr 1.800,- per år). Sjømannsfradrag for fiskere og fangstfolk bosatt i Norge, på 30%- maks. kr ,- per år, jf. skatteloven Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter del 1 sidene Det samme gjelder for sjøfolk, jf. skatteloven Trekkberegning av forskuddstrekk: Forskuddstrekk gjennomføres ved at arbeidsgiver beregner trekkbeløpet og holder dette tilbake i oppgjøret med arbeidstakeren. Trekket skal foretas på det tidspunkt det oppstår adgang til å få godtgjørelsen utbetalt, selv om oppgjør for denne først finner sted på et senere tidspunkt, jf. skattebetalingsloven 10 nr. 1. Forskuddstrekket skal foretas på grunnlag av skattekort fra likningskontoret. Har arbeidstaker ikke lagt frem skattekort, skal arbeidsgiver foreta forskuddstrekk med 50 %. Forskuddstrekk i pensjons- og andre trygdeytelser skal imidlertid ikke foretas med mer enn 30 %, jf. skattebetalingslovens 11 nr. 1. Ved frikort eller frikort med beløpsgrense omfatter fribeløpet alle skattepliktige ytelser, dvs. kontantlønn, sykepenger, feriegodtgjørelse, naturalytelser mv. Når en arbeidstakers forskuddstrekk i løpet av en oppgjørsperiode (termin) utgjør mindre enn kr 200,- eller de trekkpliktige ytelser som mottas ikke overstiger kr 1000,- kan arbeidsgiver unnlate å foreta forskuddstrekk. Det er tilstrekkelig at en av beløpsgrensene oppfylles. Skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner trenger ikke å gjennomføre forskuddstrekk dersom samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 2000,- jf. Skattedirektoratets arbeidsgiverhefte, del 1, 2000-utgave, side 25. Arbeidsgiver har også plikt til å sørge for at det blir gjennomført forskuddstrekk i tilfeller der arbeidstaker selv innkrever sin godtgjørelse. Arbeidstaker plikter da å innbetale forskuddstrekket til arbeidsgiveren, jf. skattebetalingslovens 10 nr. 1. Trekkberegning av påleggstrekk: Når pålegg om skattetrekk er gitt, er arbeidsgiver forpliktet til å trekke skattebeløpet og sende dette til skatteoppkreveren, jf. skattebetalingsloven 33 nr. 3.

7 Skattetrekkonto: Forskuddstrekk og påleggstrekk skal settes inn på særskilt bank- eller postgirokonto (skattetrekkonto). Innskudd på skattetrekkonto skal skje senest første virkedag etter lønnsutbetaling, jf. skattebetalingsloven 11 nr. 4 og 6 i forskrift 1263 av 22. desember 1998 om arbeidsgivers regnskapsføring og oppgjør for skattetrekk mv. De trukne beløp tilhører skatte- og avgiftskreditorene. Overtredelse av oppbevaringsbestemmelsene er straffbart etter skattebetalingslovens 52. Det vises også til Skattedirektoratets meldinger Sk nr. 12/1992. Alternativt kan arbeidsgiver stille en bankgaranti for trekkansvar, eller skattetrekkskontoen kan til enhver tid holdes på et nivå som dekker løpende trekkansvar. Frister for rapportering og betaling av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og påleggstrekk finner du her. Prioritetsreglene: Dersom det er gitt pålegg om trekk for flere krav hos samme skyldner, og trekkgrunnlaget ikke er tilstrekkelig til å dekke alle kravene, har kravene etter dekningsloven 2-8, følgende prioritet: 1. Krav som grunner seg på lovbestemt forsørgelsesplikt (for eksempel barnebidrag, ektefellebidrag). 2. Krav på erstatning eller oppreisning for skade voldt ved straffbar handling. 3. Krav på bøter. 4. Krav på skatt eller offentlig avgift. 5. Andre krav. Arbeidsgivers plikter: Arbeidsgiver er forpliktet til å foreta trekk i samsvar med gitte pålegg samt å sende trukne beløp til skatteoppkreveren (kemner/kommunekasserer). I tillegg er arbeidsgiver pålagt å gi kemneren underretning om diverse forhold som: At trekket må opphøre på grunn av at skattyter slutter og om mulig gi opplysninger om skattyters nye arbeidsgiver. At arbeidsgiver mottar påleggstrekk på en skattyter som ikke mottar lønn. At et mottatt trekkpålegg må stå tilbake for et bedre prioritert krav. I så fall skal arbeidsgiver om mulig gi opplysninger om fra hvilket tidspunkt trekket antas å kunne bli satt i verk. Arbeidsgivers ansvar: En arbeidsgiver har det samme ansvaret hvis han unnlater å etterkomme trekkpålegg som hvis han unnlater å gjennomføre pliktig forskuddstrekk. Hvis en arbeidsgiver ikke har meldt inn en ansatt i arbeidstakerregisteret kan arbeidsgiver gjøres ansvarlig for det påleggstrekket som kunne vært foretatt. Arbeidsgiver vil ha et regresskrav overfor den ansatte.

8 ARBEIDSGIVERAVGIFT Enhver som har noen ansatt i sin tjeneste plikter å betale arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse som utbetales til de ansatte og som pliktes innberettet. Det samme gjelder den som engasjerer noen til å utføre et oppdrag, når oppdraget ikke er å anse som et ledd i selvstendig næringsvirksomhet for oppdragstaker. Skattefrie institusjoner, foreninger, offentlige etater, private personer mv. skal svare arbeidsgiveravgift når de er arbeids- eller oppdragsgiver. Enkelte unntak finnes, se unntak fra avgiftsplikten Definisjon av arbeidsgiver: "Arbeidsgiver" defineres i skattebetalingsloven 3 første ledd bokstab b. som følger: "Den som selv eller ved fullmektig utbetaler lønn eller annen godtgjørelse eller ytelse som skal gjøres til gjenstand for forskuddstrekk eller kan gjøres til gjenstand for trekk etter pålegg." Definisjon av arbeidstaker: "Arbeidstaker" defineres i folketrygdloven 1-8 som følger: "Arbeidstaker er enhver som arbeider i annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse." Avgiftsgrunnlaget Jf. folketrygdloven Lønn og annen godtgjørelse: Arbeidsgiver skal betale avgift av brutto lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som han plikter å innberette. Arbeidsgiveravgiften fastsettes i prosent av det beløp som skal innberettes for vedkommende år. Plikten til å betale arbeidsgiveravgift gjelder selv om beløpet fritas for innberetningsplikt på grunn av beløpets størrelse. Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift når arbeidet eller oppdraget er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. Av godtgjørelse til medlemmer i styrer, representantskap, utvalg, råd og lignende skal det alltid betales avgift som av lønnsinntekt. Naturalytelser: Av naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser som skal dekke utgifter i forbindelse med utførelse av arbeid, oppdrag etter verv som nevnt i skatteloven 5-10 a og b, skal det betales avgift i den utstrekning naturalytelsene og godtgjørelsene skal tas med ved beregningen av forskuddstrekk, se skattebetalingsloven 5 og 6. Pensjoner og pensjonsforsikringer: Det skal betales arbeidsgiveravgift av arbeidsgivers og det offentliges tilskudd til livrente- og pensjonsordninger. Det samme gjelder pensjon fra arbeidsgiver når pensjonen har begynt å løpe

9 Unntak fra avgiftsplikten Jf. folketrygdloven Veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon: Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av lønnet arbeid for veldedig eller allmennyttig institusjons- eller organisasjonsvirksomhet. Fritaket gjelder bare dersom institusjonens eller organisasjonens totale lønnsutgifter er under kr ,- og bare for lønnsutbetalinger opp til kr ,- per ansatt. Lønnsutgifter til næringsvirksomhet inngår ikke i grensebeløpene. Arbeid i utlandet: Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av godtgjørelse for arbeid i utlandet når arbeidet er utført av en utenlandsk arbeidstaker (statsborger) som ikke er medlem i trygden. Etterlønn: Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av lønn som utbetales for tidsrom etter arbeidstakers død. Det gjelder selv om etterlønnen er skattepliktig fordi den utgjør mer enn 1½ ganger grunnbeløpet i folketrygden. Lønn som er opptjent, men ikke forfalt før dødsfall, er ikke arbeidsgiveravgiftspliktig. Beregning av arbeidsgiveravgift For enhver oppgjørsperiode for skattetrekk (termin) skal arbeidsgiver av eget tiltak beregne den arbeidsgiveravgift han plikter å betale, jf. folketrygdloven 24-3 første ledd. NB! Det skal ikke gjøres fradrag i avgiftsgrunnlaget for pensjonsinnskudd, fagforeningskontingent, sjømannsfradrag eller underholdsbidrag som går til fradrag ved beregning av skattetrekk. Avgiftssoner og satser fastsettes hvert år av Stortinget. Norge er i dag inndelt i 5 geografisk differensierte soner. Avgiftssatsen er knyttet til arbeidstakerens skattekommune og sonen er oppgitt på vedkommendes skattekort. Oversikt over soneinndeling for beregning av arbeidsgiveravgift fåes ved henvendelse til skatteoppkreveren. Arbeidsgiversatser EFTAs overvåkingsorgan ESA har slått fast at den differensierte arbeidsgiveravgiften er i strid med EØS-avtalens vilkår for statsstøtte. Dagens ordning må derfor legges om. Regjeringen har argumentert for at det er nødvendig med en tre års gradvis overgang til full avgift. Satser 2006 SONE UNDER 62 ÅR OVER 62 ÅR Dagens sats Overgangssats Dagens sats Overgangssats 1 14,1 14,1 10,1 10,1 2 10,6 14,1 6,6 10,1 3 6,4 12,1 2,4 8,1 4 5,1 11,7 1,1 7,

10 Det er i hovedsak 6 forskjellige måter å beregne arbeidsgiveravgiften på, en hovedregel og fem unntak. Hvilken beregningsmåte du skal benytte kommer an på hvilken næring foretaket tilhører. NB! Foretak med blandet virksomhet og som benytter flere beregningsmetoder, har kun ett fribeløp. Fribeløpet skal først benyttes i sone 2, deretter 3 og 4. Generelle næringer: Foretak i de generelle næringene skal benytte satsene ovenfor når de beregner arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift for foretak i sone 2 4 skal beregnes etter dagens satser inntil differansen mellom dagens satser og den høye satsen (14,1% under 62 år 10,1% over 62 år) utgjør kr ,- (bunnfradrag). Deretter skal avgift beregnes etter overgangssatsene. Det gjelder kun ett bunnfradrag pr. juridisk enhet. Unntak 1: Foretak som produserer elektrisitet ved vannkraft etc, kan benytte dagens satser til bunnfradraget er oppbrukt. Deretter skal arbeidsgiveravgift beregnes etter høyeste sats uansett sone (14,1% under 62 år 10,1% over 62 år). Unntak 2: Foretak som driver dyrking av jordbruks- og hagebruksvekster etc. kan benytte dagens satser til beregning av arbeidsgiveravgift for alle lønnskostnadene. Unntak 3: Foretak som utfører godstransport på vei og som i 2003 hadde mer enn 50 årsverk skal beregne arbeidsgiveravgift etter høyeste sats uansett sone (14,1% under 62 år 10,1% over 62 år). Unntak 4: Øvrige transportforetak skal beregne arbeidsgiveravgift etter vanlige overgangssatser i de enkelte soner. Unntak 5: Foretak som omfattes av helseforetaksloven skal beregne arbeidsgiveravgift etter høyeste sats (14,1% under 62 år 10,1% over 62 år). For sone 1 4 (0% for sone 5). Regelendringer fra 1. januar 2006: Nye overgangssatser for sone 3 og 4. Den ekstra arbeidsgiveravgiften på lønnsinntekter over 16G oppheves. Det innføres fritak for arbeidsgiveravgift på lønnsutbetalinger som reelt sett er hel eller delvis forskuttering av trygdeytelser, og som arbeidsgiver kan kreve refundert fra folketrygden.

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Lønns-ABC 2006. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006. 9. utgave

Lønns-ABC 2006. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006. 9. utgave Lønns-ABC 2006 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006 9. utgave Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

Lønns-ABC 2007. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007. 10. utgave

Lønns-ABC 2007. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007. 10. utgave Lønns-ABC 2007 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007 10. utgave Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 5/11 14. mars 2011 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner MINIGUIDE Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skatte pliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis 19.07.2013 Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis Dette er utdrag fra Skattedirektoratets melding 27. februar 2013 For mer utfyllende informasjon se: http://www.skatteetaten.no/upload/pdfer/skdmeldinger/skd%20melding%204%202013.pdf?epslanguage=nb-no

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Skatter og avgifter en veiledning i regelverket Når du starter egen virksomhet, påtar du deg også en del formelle forpliktelser overfor offentlige myndigheter. I dette heftet

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk.

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. Side 1 av 5 FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. DATO: DEPARTEMENT: FOR-2002-12-03-1352 FIN (Finansdepartementet) AVD/DIR: Skattelovavd. PUBLISERT: 12002 hefte 17 IKRAFTTREDELSE: 2003-01-01

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer

A-opplysningsloven Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Sammendrag: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse:

A-opplysningsloven Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Sammendrag: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse: A-opplysningsloven Utskriftsdato: 31.12.2017 11:07:03 Status: Gjeldende Dato: 22.6.2012 Nummer: LOV-2012-06-22-43 Sammendrag: Rettsområde: Arbeidsrett; Ansettelse. Avskjed. Oppsigelse; Forvaltnings- og

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2006... 14

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2006... 14 INNHOLD INNHOLD Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software 1 INNLEDNING... 4 1.1 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver... 4 1.1.1 Ny utgave av lønns- og trekkoppgave og Årsoppgave...

Detaljer

Skattedirektoratet. Høring - Obligatorisk tjenestepensjon NOU 2005:15. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

Skattedirektoratet. Høring - Obligatorisk tjenestepensjon NOU 2005:15. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Graadahl 01.07.2005 09.08.2005 Telefon Deres referanse Vår referanse 05/2213 FM cw 2005/13832 /FP-PE/AGD /008 Finansdepartementet Postboks 8008

Detaljer

Veiledning til terminoppgaven

Veiledning til terminoppgaven Veiledning til terminoppgaven RF-1037 Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk Gjelder fra 1. januar 2004. Innledning Eftas overvåkingsorgan ESA har slått fast at den differensierte arbeidsgiveravgiften

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Denne miniguiden gir en kort innføring i pliktene til idrettslag og ideelle organisasjoner på lønnsområdet. Les mer Du finner mer detaljert

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver M I N I G U I D E Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver Skatteoppkreveren Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 4/17 27. februar 2017 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Veiviser arbeidsgang årsskiftet. Følg denne arbeidsgangen så kommer du enkelt og greit i mål.

Veiviser arbeidsgang årsskiftet. Følg denne arbeidsgangen så kommer du enkelt og greit i mål. 07.12.2012 Veiviser arbeidsgang årsskiftet Følg denne arbeidsgangen så kommer du enkelt og greit i mål. Premietipset. Tips oss, få premie! Tips oss om andre bedrifter som også kan ha nytte av et godt lønnssystem.

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Recordbeskrivelse for terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk RF-1037

Recordbeskrivelse for terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk RF-1037 Recordbeskrivelse for terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk RF-1037 gjelder fra 1. termin 2007 Forklaring til feltene: Alle numeriske felt skal høyrestilles med foranstilte nuller. feltene.

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet 5. utgave Februar 2015 Rutiner 2 Forord Utgangspunktet er at Arbeids- og velferdsetaten og Skatteetaten har et felles ansvar for at det blir fastsatt trygdeavgift

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

LOV 2012-06-22 nr 43: Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelsesog inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)

LOV 2012-06-22 nr 43: Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelsesog inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) LOV 2012-06-22 nr 43: Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelsesog inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) DATO: LOV-2012-06-22-43 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN Innledning Denne publikasjonen er utarbeidet med det

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Retningslinjer for korrigering og tilbakebetaling av forskuddstrekk

Retningslinjer for korrigering og tilbakebetaling av forskuddstrekk Side: 1 av 18 Retningslinjer for korrigering og tilbakebetaling av forskuddstrekk Hva handler retningslinjen om? Korrigering og tilbakebetaling av forskuddstrekk ved oppståtte feil i forbindelse med utbetaling

Detaljer

Visma Enterprise HRM. Elektronisk kommunikasjon

Visma Enterprise HRM. Elektronisk kommunikasjon Visma Enterprise HRM Elektronisk kommunikasjon Nytt regelverk 2014 1 Innledning... 3 2 Elektronisk kommunikasjonstjeneste (telefon, mobiltelefon, bredbånd o.l.)... 3 2.1 Skattepliktig beløp Verdsettelse

Detaljer

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Myndighetenes rolle og erfaringer med utenlandsk arbeidskraft 20. oktober 2009 Lise Abelsnes Statistikk Registrerte utenlandske virksomheter med oppdrag i

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter3

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter3 Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter3 Del 3: Lønns- og trekkoppgaver Innhold Forord Side 4 Avtrykk av oppgaveblanketten 5 1. Generelt om oppgaveplikten mv. 6 1.1 Hvem skal sende inn lønnsoppgaver 6 1.2

Detaljer

Høringsnotat - Opplysningsplikt for offentlig myndighet om gjeld, renter og penger til gode Innrapportering av fagforeningskontingent

Høringsnotat - Opplysningsplikt for offentlig myndighet om gjeld, renter og penger til gode Innrapportering av fagforeningskontingent Sak:15/547 13. mai 2015 Høringsnotat - Opplysningsplikt for offentlig myndighet om gjeld, renter og penger til gode Innrapportering av fagforeningskontingent INNHOLD 1 Kapittel 1 Opplysningsplikt for offentlig

Detaljer

Veiledning til terminoppgaven for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, RF-1037

Veiledning til terminoppgaven for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, RF-1037 Veiledning til terminoppgaven for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, RF-1037 Sist oppdatert: 16.12.2011 Innledning Hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november skal arbeidsgiver

Detaljer

Utsendelse av medarbeidere til Norge

Utsendelse av medarbeidere til Norge Utsendelse av medarbeidere til Norge Del I skatt og rapporteringsforpliktelser 1 Skatt og rapporteringsforpliktelser Av advokatene Toralv Follestad og Øystein A. Sverre follestad@bd.no tlf. 0047 995 68

Detaljer

Kildeskatt på aksjer. Møte VPS den

Kildeskatt på aksjer. Møte VPS den på aksjer Møte VPS den 21.10.2016 Kildeskatt innebærer at aksjeselskap trekker skatt av utbytte ved utbetaling til utenlandske aksjonærer, og innberetter og betaler skatten til skatteoppkreveren i kontorkommunen.

Detaljer

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet.

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet. Overgangsveiledning Gamle LTO-koder nye beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet

Detaljer

Nyheter og forbedringer versjon 7.61 Visma Avendo Lønn

Nyheter og forbedringer versjon 7.61 Visma Avendo Lønn Nyheter og forbedringer versjon 7.61 Visma Avendo Lønn Desember 2011 INNHOLD Innledning... 1 Nyheter... 2 Lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave for 2011...2 Skattetrekktabeller for 2012...2 Lønns- og trekkode

Detaljer

Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN

Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN Hvem er vi Marthe Hauglin Rådgiver Spesifikasjon og utvikling i EDAG Prosjektet marthe.hauglin@skatteetaten.no Tlf.: 945 363 40 Karine Rikheim

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim

Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim Faktisk inntekt - Nytt inntektsgrunnlag I dag beregnes bostøtte som hovedregel med siste ligning (2015) lagt til grunn for beregningen

Detaljer

Sist oppdatert: 23. juli 2014

Sist oppdatert: 23. juli 2014 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 16. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2015) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert:

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

Mindre skjemavelde, sikrere tall

Mindre skjemavelde, sikrere tall Mindre skjemavelde, sikrere tall Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Sist oppdatert 25. oktober 2013

Sist oppdatert 25. oktober 2013 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2013 15. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2013 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2014) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Del 1: Forskuddstrekk Påleggstrekk Regnskap Oppgjør Ansvar Innhold Forord Side 6 7 1. Innledning 7 1.1 Skattebetalingsordningen 7 1.2 Forskuddsordningen 7 1.3 Forskuddstrekk

Detaljer

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder mot a-ordningens beskrivelse av ytelser... 5 2 Kode 110-A Fri kost og losji... 5 3 Kode 111-A Lønn, honorarer mv.... 6 4 Kode 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Vår dato 6. mars 2017 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger

Detaljer

Bostøttesamling 2017 Introduksjonsstønad

Bostøttesamling 2017 Introduksjonsstønad Bostøttesamling 2017 Introduksjonsstønad Vibeke Starheim Seksjon for digital forretningsutvikling og porteføljestyring Introduksjonsstønad Klager på V03 avslag fra søkere som mottar introduksjonsstønad

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten

FERIELØNNSOPPGJØRET. Juni-lønn. Lønnstjenesten 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn Lønnstjenesten 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets kommentarer til ferieloven

Detaljer

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter2

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter2 Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter2 Del 2: Arbeidsgiveravgiften Beregning og oppgjør Innhold Forord Side 4 1. Alminnelig orientering om arbeidsgiveravgiften 5 1.1 Innledning 5 1.2 Hvem skal betale

Detaljer

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010

FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 1 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2010 v/ Karl Kristian Eggan og Åslaug Berre 2 Ferielønnsoppgjøret - generelle bestemmelser Se Statens personalhåndbok Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer Pkt 11.2.3. Departementets

Detaljer

Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a- opplysningsloven

Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a- opplysningsloven Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Graadahl 04.03.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse Pressetelefon 945 01 000 2013/173983 Høringsinstanser iht liste Høringsbrev - forslag

Detaljer

27.11.13 Pensjonskasseforeningen. A-ordningen

27.11.13 Pensjonskasseforeningen. A-ordningen 27.11.13 Pensjonskasseforeningen A-ordningen Stian Berglund EDAG / NAV - prosjektet a-opplysningsloven Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer A-ordningen A-meldingen

Detaljer

Høring - forslag om fradrag for innbetalinger til utenlandske pensjonsordninger

Høring - forslag om fradrag for innbetalinger til utenlandske pensjonsordninger Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Heidi Skevik 05.12.2014 09.03.2015 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 80 52 12/5182 2014/908137 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Att:

Detaljer

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte

Reglement for. godtgjøring til folkevalgte Reglement for godtgjøring til folkevalgte Søgne kommune Gjeldende fra 01.11.15 Vedtatt i kommunestyret 24.09.15 Saksnr.: PS 58/15 Innhold 1. Generelle bestemmelser... 3 2. Definisjoner av begrepene lønn,

Detaljer

Lønnsprosessen : Fastlønn. Nettverksmøte. 12. mai 2011. Lønnstjenesten

Lønnsprosessen : Fastlønn. Nettverksmøte. 12. mai 2011. Lønnstjenesten 1 Lønnsprosessen : Fastlønn Nettverksmøte. 12. mai 2011 Lønnstjenesten 2 Agenda 12.05.2011 FL Velkommen Ferielønnsoppgjøret PagaWeb - registreringsdetaljer Eventuelt 3 FERIELØNNSOPPGJØRET Juni-lønn 2011

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn

Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Tidligere lønns og trekkode Innrapportering i a meldingen og Visma Lønn Lto Navn Type fordel Lønnsbeskrivelse Trekkplikt Grunnlag aga A meldingsnummer 110A Fri

Detaljer

Svalbardskatt. Innhold

Svalbardskatt. Innhold Innhold Svalbardskatt... 2 Hva dekker rutinen... 2 Unntak... 2 Kan jeg kreve Svalbard skatt for alle på Svalbard?... 2 Styreinformasjon... 2 Systemparametre... 2 Lønns og trekkarter... 3 Ajourhold person...

Detaljer

Hvorfor velge Premium?

Hvorfor velge Premium? Hvorfor velge Premium? 5 Viktige grunner til å velge Premium Ved siden av den utrolig lave prisen tilsvarende 100 kroner i måneden, ønsker vi å trekke frem 5 grunner til å velge Premium i stedet for Mini-variantene.

Detaljer

Sist oppdatert 17. juni 2010

Sist oppdatert 17. juni 2010 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2010 12. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2010 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2011) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Sist oppdatert 3. desember 2012

Sist oppdatert 3. desember 2012 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 14. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding 2 Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 2 - Lønn Foreløpig standard 1 av 15. august 2006, revidert 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) og Økonomiforbundet. INNHOLDSOVERSIKT:

Detaljer

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER

A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER Rapporteringsplikt Avgiftsplikt Trekkplikt Elektronisk innrapportering Eksempler A-MELDINGEN ARBEID OVER LANDEGRENSER HANNE METTE JANSON Arbeidsgiveres plikter arbeid over landegrensene Nærmere om rapporterings-/opplysningspliktens

Detaljer

Utbetaling av tjenester utført av selvstendig næringsdrivende. - LØNN eller NÆRING. 7. mai 2009 v/ Inger H Talberg

Utbetaling av tjenester utført av selvstendig næringsdrivende. - LØNN eller NÆRING. 7. mai 2009 v/ Inger H Talberg 1 Utbetaling av tjenester utført av selvstendig næringsdrivende - LØNN eller NÆRING 7. mai 2009 v/ Inger H Talberg 2 Definisjoner: Tjeneste: I økonomiske betegnelser er en tjeneste den ikke-fysiske ytelsen

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for:

Generelt. Trond Kristoffersen. Lønningsrutinen. Ansatte - forpliktelser. Finansregnskap. Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Generelt Trond Kristoffersen Finansregnskap Lønn og Økt aktivitet (vekst) fører til behov for: Økte investeringer i eiendeler Mer kapital (lån og egenkapital) (Flere) ansatte Lønn og 2 Lønningsrutinen

Detaljer

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Fra og med inntekståret 2011 vil lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaven være i ny versjon på Altinn II. Vær oppmerksom på at det gjort enkelte endringer

Detaljer