Pensjonskasseforeningen. A-ordningen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "27.11.13 Pensjonskasseforeningen. A-ordningen"

Transkript

1 Pensjonskasseforeningen A-ordningen Stian Berglund EDAG / NAV

2 - prosjektet a-opplysningsloven Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer A-ordningen A-meldingen Etatens Fellesforvaltning 2

3 Digital, samordnet innrapportering av inntekts- og arbeidsforhold og skattetrekksopplysninger fra opplysningspliktige (primært arbeidsgivere) til NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten. 3

4 A-opplysningsloven vedtatt Forskrift vedtas Uvikling og test Gjennomføring Prøvedrift A-ordningen iverksettes

5 a-meldingen skal ivareta tre etaters lovverk a- opplysningsloven Ligningsloven Skattebetalingsloven Folketrygdloven Statistikkloven

6

7 7

8 Forenklet rapportering Status Samkjørte prosesser Felles regel- og kodeverk Digital rapportering Riktig grunnlag færre henvendelser 8

9 Månedens informasjon EDAG sammenstiller de meldingene som kommer inn til månedsinformasjon EDAG følger opp og kontrollerer forretningsreglene mot månedens samlete informasjonsmengde, ikke bare den enkelte meldingen

10 Opplysningspliktig (juridisk enhet) Virksomhet 1 Virksomhet...n A...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer 10

11 Virksomhet 1 Opplysningspliktig (juridisk enhet) Virksomhet...n Opplysningspliktig: Kildesystem (lønnsprogram navn + versjon) Tidsstempel (gitt av lønnsprogram) Språk for tilbakemelding Måned MeldingsID (gitt av lønnsprogram) Erstatt_MeldingsID Opplysningspliktig (Organisasjonsnr. / F. nr. / D-nr.) A...n A Arbeidsforhold Annen bagatellmessig støtte (arbeidsgiveravgift) Arbeidsgiveravgift å betale Forskuddstrekk å betale Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer 11

12 Virksomhet Virksomhet 1 Opplysningspliktig (juridisk enhet) Virksomhet...n Virksomhet (org.nr. / F. nr. / D-nr.) Beregningsmåte for arbeidsgiveravgift Sone for beregning av arbeidsgiveravgift Avgiftsgrunnlag/Refusjonsgrunnlag Avgiftssats A...n Avgiftsgrunnlag, refusjonsgrunnlag og sats (utsendt fra USA/Canada) Antall sjøfolk/mnd og sats (sjøfolk i utenriksfart som bor utenfor Norden og som ikke er statsborger i et EØS-land) A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer 12

13 Virksomhet 1 Opplysningspliktig (juridisk enhet) Virksomhet...n (F. nr /D-nr.) Internasjonal identifikator: Nr, type og land Navn Adresse, postnr., poststed og land Fødselsdato Ansattnr A...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer 13

14 Arbeidsforhold inntektsmottaker A A Virksomhet 1 Opplysningspliktig (juridisk enhet)...n Virksomhet...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer 14 Arbeidsforhold ID Type arbeidsforhold Start- og sluttdato for arbeidsforhold Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer Avlønningstype (fast-, time-, akkordlønnet, osv.) Yrkeskode Arbeidstidsordning (skift, turnus, offshore, osv.) Stillingsprosent Dato for siste lønnsendring Lønnsansiennitet Lønnstrinn Skipsregister, skipstype, fartsområde PermisjonsID Start- og sluttdato permisjon Permisjonsprosent

15 Arbeidsforhold Deler av felt i a-meldingen: kalendermåned meldingsid 1 erstattermeldingsid kildesystem Lps v1.1 leveringstidpunkt :00:00 opplysningspliktig virksomhet inntektsmottaker 1 2 arbeidsforholdsid typearbeidsforhold ordinaertarbeidsforhold ordinaertarbeidsforhold startdato sluttdato antalltimerperukesomenfullstillingtilsvarer avlønningstype fast time yrke arbeidstidsordning ikkeskift ikkeskift stillingsprosent sistelønnsendringsdato antall (under inntekt - antall timer)

16 Opplysningspliktig (juridisk enhet) Fradrag Beløp Beskrivelse Brakkeleie Fagforeningskontingent Premie til fond og trygd Premie til pensjonsordninger Virksomhet 1 Virksomhet...n A...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer 16

17 Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n A...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer 17

18 Inntekts- og ytelses detaljer Beløp Fordel Arbeidsgiveravgift Trekkplikt Skatte- og avgiftsregel Start- og sluttdato opptjeningsperiode kontantytelse naturalytelse utgiftsgodtgjørelse nettolønn Svalbard lønnsarbeid i hjemmet osv. Lønnsinntekt Beskrivelse Antall Tilleggsinfo Spesifikasjon Ytelser fra Offentlige Beskrivelse Pensjon/ Trygd Beskrivelse Tilleggsinfo Næringsinntekt Beskrivelse Tilleggsinfo Inntektstype Administrativ forpleining Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs Bedriftsbarnehageplass Beregnet skatt Besøksreiser hjemmet annet Besøksreiser hjemmet kost Bil Bolig Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Flyttegodtgjørelse... osv. Arbeidsavklaringspenger Dagpenger til fisker som bare har hyre Dagpenger ved arbeidsløshet Foreldrepenger fra folketrygden Skattefri stønad til barnetilsyn fra folketrygden Skattefrie tilleggsstønader Svangerskapspenger Sykepenger fra folketrygden Sykepenger til fisker som bare har hyre Underholdsbidrag til barn Ventelønn Alderspensjon fra folketrygden Avtalefestet pensjon (AFP) Barnepensjon fra andre enn folketrygden Barnepensjon fra folketrygden Ektefelletillegg Etterlattepensjon fra folketrygden Etterlønn og etterpensjon Introduksjonsstønad Krigspensjon mv. Kvalifiseringsstønad Ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor...osv Dagpenger til fisker Dagpenger ved arbeidsløshet utbetalt fra folketrygden Sykepenger fra folketrygden Sykepenger til dagmamma Sykepenger til fisker Sykepenger til jord- og skogbrukere Vederlag 18

19 Lønn, honorarer mv. Fastlønn Timelønn Faste tillegg Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid Helligdagstillegg Uregelmessige tillegg knyttet til ikke- arbeidet tid Bonus Overtidsgodtgjørelse Styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med verv Kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse Sluttvederlag Feriepenger Annet

20 Inntekts- og ytelses detaljer Antall For noen typer lønnsinntekter skal antall oppgis: Antall timer Antall km Antall dager Antall døgn Osv.

21 Inntekts- og ytelses detaljer Tilleggsinformasjon Benyttes til ytterligere nødvendige verdier angående inntekt, for eksempel: Sokkelarbeider Utenlandsk pendler Norsk pendler Utlending med opphold i Norge Osv

22 Inntekts- og ytelses detaljer Spesifikasjon Benyttes til ytterligere nødvendig spesifikasjon av forhold rundt inntekt 4 aktuelle opplysninger: Opptjeningsland - landkode Skattemesssig bosatt - landkode Opptjent på kontinentalsokkel - J/N Opptjent på hjelpefartøy på kontinentalsokkel - J/N

23 Nytt regelverk EKOM-tjenester fra 2014 Ett fast inntektstillegg (sjablongbeløp) på kroner, uavhengig av antall tjenester som dekkes. Skattefritt bunnbeløpet på kroner og fradraget for egenbetaling fjernes. Sjablongen gjelder både naturalytelse og utgiftsgodtgjørelse. For de som kun får utgiftsgodtgjørelse skal inntektstillegget begrenses til dekket beløp. Det blir innført et nytt, skattefritt bunnbeløp på kr for fellesfakturerte innholdstjenester og tilleggstjenester som er inkludert i et EKOM-abonnement. Ingen krav til innrapportering utover skattepliktig beløp ingen tilleggsopplysninger! Gjelder også LTO for

24 NAV sin bruk av inntektsopplysninger Bruken av inntektsopplysninger NAV vil benytte data fra a-meldingen allerede fra starten og begrense behovet for ekstra dialog med arbeidsgiver i forbindelse med utbetaling av ytelser Desto bedre kvalitet og detaljert periodisering opplysningspliktig gir, desto bedre grunnlag har NAV for å fastsette ytelser og behovet for ytterligere dialog minker. Sykepenger Dagens regelverk er komplekst Veldig krevende for opplysningspliktig å rapportere Risiko ifbm innføringen av a-ordningen Reform

25 Beløp Fordel Lønnsinntektsbeskrivelse Arbeidsgiveravgiftsp likt Trekkplikt Antall Tilleggsinformasjon Spesifikasjon Eksempel på inntektsrapportering Gjeldende LTOkoder Kontantytelse Fastlønn J J 111-A Kontantytelse Overtidsgodtgjørelse J J A Naturalytelse Bil J J Listepris Reg.nummer/Bilpool 118-A Beløp Forskuddstrekkbeskrivelse Gjeldende LTOkode Beløp Fradragsbeskrivelse Gjeldende LTOkode Fagforeningskontingent 311

26 Beløp Fordel Lønnsinntektsbeskrivelse Arbeidsgiveravgiftsp likt Trekkplikt Antall Tilleggsinformasjon Spesifikasjon Eksempel på inntektsrapportering Gjeldende LTOkoder Kontantytelse Timelønn J J A Utgiftsgodtgjørelse Kilometergodtgjørelse bil N N Kilometergodtgjørelse passasjertillegg N N Utgiftsgodtgjørelse Utgiftsgodtgjørelse Reise kost med overnatting N N 3.00 Hotell 610 Beløp Forskuddstrekkbeskrivelse Gjeldende LTOkode

27 Beløp Fordel Lønnsinntektsbeskrivelse Arbeidsgiveravgiftsplikt Trekkplikt Antall Tilleggsinformasjon Spesifikasjon (opptjeningsland) Gjeldende LTO-koder Eksempel på inntektsrapportering Kontantytelse Fastlønn J J 111-A Naturalytelse Bil J J Listepris Registreringsnummer/bilpool 118-A Kontantytelse Fastlønn J J DE 113-A Naturalytelse Bil J J Listepris Registreringsnummer/bilpool DE 136-A Naturalytelse Bolig J J 121-A Beløp Forskuddstrekkbeskrivelse Gjeldende LTOkode

28 28

INNHOLD I A-MELDINGEN

INNHOLD I A-MELDINGEN INNHOLD I A-MELDINGEN Opplysningspliktig (juridisk enhet) Virksomhet 1 Virksomhet...n Inntektsmottaker A Inntektsmottaker...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Opplysningspliktig

Detaljer

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder mot a-ordningens beskrivelse av ytelser... 5 2 Kode 110-A Fri kost og losji... 5 3 Kode 111-A Lønn, honorarer mv.... 6 4 Kode 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet.

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet. Overgangsveiledning Gamle LTO-koder nye beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Veiledning for a-meldingen - opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen - opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen - opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 Hva er a-ordningen?... 8 1.1 1.2 Nye begreper... 8 Innsending av a-melding... 8 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

Magnus Kroken, seksjonsleder Delivery ERP FØRST2014, 31.3.2014. A-meldingen

Magnus Kroken, seksjonsleder Delivery ERP FØRST2014, 31.3.2014. A-meldingen Magnus Kroken, seksjonsleder Delivery ERP FØRST2014, 31.3.2014 A-meldingen Agenda Hva er A-meldingen? o EDAG og A-ordningen Hva betyr A-meldingen for oppsettet i Agresso? Hva betyr A-meldingen for rutiner

Detaljer

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn

Veiledning for opplysningspliktige som registrerer direkte i Altinn. Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn Veiledning for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 1 Hva er "Direkte registrering i Altinn"?... 6 2 Hvem kan bruke tjenesten "Direkte registrering i Altinn"?... 6 3 Roller og tilganger... 6 4 Registrere

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Digitale tjenester for næringslivet

Digitale tjenester for næringslivet SKATTEETATENS ÅRSKONFERANSE FOR REGNSKAPSFØRERE, REVISORER OG RÅDGIVERE Digitale tjenester for næringslivet Agenda Modernisering av grunnlagsdata MAG-prosjektet Elektronisk skattekort eskattekort-prosjektet

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir

Veiledning for a-melding på papir Veiledning for a-melding på papir Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Dette trenger du for å fylle ut A-meldingen: Juridisk

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

Sist oppdatert: 23. juli 2014

Sist oppdatert: 23. juli 2014 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 16. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2015) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert:

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Sist oppdatert 30. juni 2009

Sist oppdatert 30. juni 2009 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2009 11. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2009 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2010) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Sist oppdatert 17. juni 2010

Sist oppdatert 17. juni 2010 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2010 12. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2010 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2011) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Sist oppdatert 3. desember 2012

Sist oppdatert 3. desember 2012 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 14. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Ingen endring ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL 1.3 Samboere Innhold: Uttrykket

Detaljer

Elektronisk Dialog. Innhold

Elektronisk Dialog. Innhold Innhold Innhold... 1 Elektronisk Dialog... 2 Forberedelser... 3 Virksomhetsnummer... 3 Yrkeskoder... 3 Arbeidstidsgruppe... 4 Permisjonskoder... 5 Fødselsnummer... 5 Skattekortinformasjon... 6 Sending...

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Leveringsfrist 30. april 2014 Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk skatteetaten.no

Detaljer

Lønns-ABC 2006. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006. 9. utgave

Lønns-ABC 2006. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006. 9. utgave Lønns-ABC 2006 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006 9. utgave Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2007. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007. 10. utgave

Lønns-ABC 2007. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007. 10. utgave Lønns-ABC 2007 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007 10. utgave Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer