Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter3"

Transkript

1 Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter3 Del 3: Lønns- og trekkoppgaver

2 Innhold Forord Side 4 Avtrykk av oppgaveblanketten 5 1. Generelt om oppgaveplikten mv Hvem skal sende inn lønnsoppgaver Særlig om fiske- og fangstvirksomhet Ikke oppgaveplikt for bagatellmessige beløp Begrenset oppgaveplikt for skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner Mindre utbetalinger til klienter i visse institusjoner Oppgaver vedrørende arbeid på Svalbard og Jan Mayen Fastsatt maskinlesbart medium eller fastsatt blankett skal benyttes Hvor oppgave skal leveres Når oppgave skal leveres når et beløp skal tas med i oppgaven Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønnsog trekkoppgaver Gebyr ved forsinkede/manglende oppgaver 9 2. Lover og forskrifter Ligningsloven Forskrift av 30. desember 1983 nr om begrensning av lønnsoppgaveplikten Forskrift av 19. november 1990 nr. 932 om lønnsoppgaveplikt ved utbetalinger til personer bosatt i utlandet Forskrift av 23. desember 1983 nr om særskilt oppgaveplikt for lønn til barn fra foreldres bedrift m.v Forskrift av 19. desember 1986 nr om hvor og når lønnsoppgave skal leveres Midlertidig forskrift av 21. desember 1993 om utfyllende regler for oppgjør for skattetrekk og om fristen for levering av lønns- og trekkoppgaver fra arbeidsgivere i fiskeog fangstvirksomhet Forskrift av 23. desember 1988 nr om levering av lønnsoppgaver m.v. 19

3 3 INNHOLD 3. Endringsoppgaver og feil i innberetningen side Hva er en endringsoppgave Hele oppgaven skal utgå Endring av faste opplysninger Endring i faste koderubrikker Endring av andre koder Særlig om oppgaver levert på maskinlesbart medium Følgeskriv Gebyr Særskilt om utbetalinger til personer som er bosatt i utlandet og utbetalinger fra arbeidsgiver/ oppdragsgiver hjemmehørende (bosatt) i utlandet Generelt om oppgaveplikt for personer med tilknytning til utlandet Utbetalinger fra norsk arbeidsgiver til personer som ikke er skattepliktige som bosatt i Norge (fast eller midlertidig opphold i utlandet) Utbetalinger fra arbeidsgivere/oppdragsgivere som er bosatt/hjemmehørende i utlandet Særskilt om lønnsoppgaveplikt ved utleie av arbeidskraft Særskilt om utbetalinger til utenlandske arbeidstakere på den norske kontinentalsokkelen Hvor oppgaven skal sendes 24

4 Forord 4 FORORD Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter er utarbeidet i tre deler: Del 1 «Forskuddstrekk. Påleggstrekk. Regnskap. Oppgjør. Ansvar», Del 2 «Arbeidsgiveravgiften. Beregning og oppgjør» og Del 3 «Lønnsog trekkoppgaver». Heftenes formål er å gi arbeidsgivere og andre interesserte en oversikt over de forskrifter, regler og retningslinjer mv. som gjelder på de nevnte områder, samt noen lovbestemmelser som inneholder regler av direkte praktisk betydning. Regelverket er hjemlet i skattebetalingsloven, folketrygdloven, ligningsloven og skatteloven. Heftene skal kunne brukes separat, men i noen tilfeller er det gjort henvisning fra et hefte til et annet. Ytterligere eksemplarer av heftene kan fås ved henvendelse til skatteoppkreverkontoret. Dette heftet (Del 3) avløser utgaven fra Heftet er à jour pr. 1. november For senere forskriftsendringer mv. vises det til aktuell informasjon i Skattedirektoratets årlige kunngjøringer i dagspressen (i desember/januar). Skattedirektoratets meldinger gir utfyllende informasjon om viktige endringer. Enkelteksemplarer av meldinger kan fåes fra skatteoppkrevereller ligningskontoret. En kan også abonnere på meldingene gjennom Akademika, Postboks 8134 Dep, 0033 Oslo tlf Skattedirektoratet har gitt ut enkelte brosjyrer om spesielle emner. Disse kan en også få på skatteoppkrever- eller ligningskontoret. Når det gjelder Del 3, skal denne først og fremst gi utfyllende informasjon om lønnsoppgavepliktens omfang. Heftet gir også retningslinjer i forbindelse med endringsoppgaver og feil i innberetningen. I tillegg må alle arbeidsgivere benytte heftet «Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver», som gir detaljert informasjon om bruken av de enkelte kodene. Kodeoversikten revideres ved behov siste utgave (7. utgave) gjelder for oppgaver fom. inntektsåret Kodeoversikten er også lagt ut på Internett. Arbeidsgivere som leverer lønns- og trekkoppgavene maskinlesbart (magnetbånd eller diskett mv.) må i tillegg følge anvisningene i den record-beskrivelse som Skattedirektoratet har utgitt. Denne kan fåes på skatteoppkreverkontorene. Record-beskrivelsen er også lagt ut på Internett. Skattedirektoratet gir vanligvis aktuell informasjon om lønns- og trekkoppgavene og følgeskrivet i kunngjøring i dagsavisene i begynnelsen av januar hvert år. Arbeidsgiverne må lese denne. I tillegg kan det bli sendt ut informasjon fra skatteoppkreverne.

5 Avtrykk av lønns- og trekkoppgaveblankett med eksempel på utfylling: Lønns- og trekkoppgave for 2000 Arbeidstakerens (mottakerens) navn og adresse Regler om lønnsoppgaveplikt er gitt i ligningslovens kap. 6 med forskrifter. Opplysningene i denne oppgaven vil bli benyttet ved forhåndsutfylling av selvangivelsen for lønnstakere og pensjonister mv. Arbeidsgiverens (oppdragsgiverens) navn og adresse Organisasjonsnummer Anton Bjarne Gundersen Blåbærlia 5, 1559 Skattvik Ola Nordmann Steinspranget Skattdal 111-A Lønn, honorarer mv (Post i selvangivelsen) 211 Pensjon i og utenfor arbeidsforhold og livrenter i arbeidsforhold mv (Post i selvangivelsen) Tidsrom: Kode Beløp (hele kroner) * 112-A Trekkpliktige naturalytelser (Post i selvang.) 311 Fagforeningskontingent (Post i selvangivelsen) Tekst 116-A Skattepliktig del av ulykkesforsikring og yrkesskadeforsikring (merpremie) mv (Post og/ev i selvang.) 312 Premie til pensjonsordninger (Post i selvang.) Kontorkommune (nummer og navn) Fødselsnummer (11 siffer) Skattekommune (nummer og navn) Har arbeidstakeren vært ansatt gjennom hele året? Dersom nei, oppgi tidsrom. Ved ansettelse i atskilte perioder, oppgis antall dager Endringsoppgave. Fyll bare ut endring (økning eller reduksjon) i forhold til tidligere oppgave 000 Feriepengegrunnlag Føres ikke i selvangivelsen 314 Premie til fond og trygd (Ev post i selvangivelsen) 313 Underholdsbidrag etter pålegg fra Trygdeetatens innkrevingssentral Føres ikke i selvangivelsen 401 Utbetalinger mv til næringsdrivende * (Beløp i denne kolonnen kommer eventuelt i tillegg til beløp under faste koder ovenfor) 0001 Skattvik Skattdal Oppgaven gjelder for sjømann med inntekt om bord som gir rett til sjømannsfradrag 950 Forskuddstrekk Ja Føres ikke i selvangivelsen Trekkfri bilgodtgjørelse (Overskudd føres i post i selvangivelsen) Antall km: Nei X 5 AVTRYKK AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVEBLANKETT Fastsatt av Skattedirektoratet 118-A Fri bil Listepris: Tidsrom: Antall km hjem/arbeidssted: Diettgodtgjørelse m/overnatting på tjenestereise -innland/utland - statens satser/tariffbestemte satser. Herav diettgodtgjørelse: Antall døgn: Diettgodtgjørelse u/overnatting på tjenestereise -innland/utland - statens satser/tariffbestemte satser. Antall dager: Andre trekkfrie utgiftgodtgjørelser trekkfri telefongodtgjørelse (skattefri) RF-1015B SEM Om overføring av beløpene til selvangivelsen, se baksiden Arbeidsgivere som sender lønns- og trekkoppgaver på maskinlesbart medium, skal utferdige blanketten i to eksemplarer (arbeidstakerens og arbeidsgiverens eksemplar). Arbeidsgivere som sender lønns- og trekkoppgaver til skatteoppkreveren, skal utferdige blanketten i tre eksemplarer (arbeidstakerens, skatteoppkreverens og arbeidsgiverens eksemplar). Dersom arbeidsgiveren kopierer lønns- og trekkoppgaven, skal alltid originalen sendes arbeidstakeren.

6 1. Generelt om oppgaveplikten mv GENERELT OM OPPGAVEPLIKTEN MV. 1.1 Hvem skal sende inn lønnsoppgaver Alle som i løpet av et år har utbetalt den valgte revisor. Når det foreligger forhold som nevnt i 3 annet ledd i skattebetalingsloven (utleie av arbeidskraft), påhviler oppgaveplikten den/de ansvarlig for at lønnsoppgaver blir gitt. Lønnsgarantifondet har oppgaveplikt for utbetalinger fra fondet til arbeids- lønn eller annen godtgjørelse, har som som har plikt til å foreta forskuddstrekk. takere for lønn opptjent før konkurs- hovedregel plikt til å sende inn lønns- Ligningsloven 6-2 nr. 1 bokstav k åpningen. Om bobestyrer forskutterer oppgaver. Denne plikten omfatter derfor fastsetter oppgaveplikt for den som har eller formidler utbetaling fra fondet, flere enn de etablerte arbeidsgiverne i utbetalt godtgjøring for barnepass antas lønnsoppgave å skulle gis av den vanlige betydning av ordet. Det er også når dette skjer i barnepasserens fondet, med mindre bobestyrer forestår altså uten betydning hvem som foretar hjem som ledd i selvstendig nærings- beregningen av hva den enkelte arbeids- utbetalingen og om denne utbetalingen virksomhet. I denne forbindelse vises taker tilkommer og overfor fondet påtar har noen tilknytning til nærings- det til heftet «Foreldre dagmamma seg oppgaveplikten. virksomhet. praktikant: Skatteregler ved barnepass» For utbetalinger til selvstendig næringsdrivende gjelder visse begrensninger i lønns- og trekkoppgaveplikten. Se nærmere om dette i 6-9 i (RF-2009). Heftet kan fås ved henvendelse til skatteoppkreverkontoret eller ligningskontoret. I konkursbo er bobestyrerens oppgave- 1.2 Særlig om fiske- og fangstvirksomhet forskrift av 30. desember 1983 om plikt begrenset til utbetalinger etter Alle arbeidsgivere i fiske- og fangst- begrensning av lønnsoppgaveplikten konkursåpningen. Oppgaveplikten om- virksomhet (herunder høvedsmenn/ (inntatt nedenfor under avsnitt 2.2) og fatter lønn eller dividende av lønns- rederier) skal innen 20. februar året under merknadene til kodene under kravet opptjent før konkursen og ferie- etter inntektsåret sende lønns- og kodegruppe 400 i kodeoversikten. penger opptjent i oppsigelsestiden når trekkoppgaver til skatteoppkreveren i Bestemmelsene om oppgaveplikten dette anses som prioritert fordring i kontorkommunen. Se forskrift av 21. står i ligningsloven 6-2 (inntatt boet, jf. kode 123. Er arbeidstaker pålagt desember 1993 inntatt i avsnitt 2.6 nedenfor under avsnitt 2.1) og i regler å arbeide i konkurstiden etter konkurs- nedenfor. Nærmere om de enkelte koder gitt i medhold av ligningsloven 6-16, åpningen og lønnen anses som masse- som skal benyttes ved innberetningen, jf. 6-2 (reglene er inntatt nedenfor krav, skal lønnen innberettes i kode 111- se s. 15 og 19, jf. s i 7. utgave av under avsnitt 2.2 flg.). A. For utbetalinger foretatt i tiden før kodeoversikten. Oppgaveplikten påhviler i enkelt- konkursåpningen, er debitor selv (dvs. For fiskere (høvedsmenn/redere) som mannsbedrift innehaveren, og i selskap, den som hadde oppgaveplikten før kon- etter overgangsordningen i 1994 valgte forening, institusjon eller innretning den kursåpningen) ansvarlig for at lønnsopp- å benytte oppgjørsskjema C i stedet for daglige leder av virksomheten, eller hvis gaver blir gitt. Er det skifteretten som «Terminoppgave for fiske og fangst» vil det ikke er noen slik leder, styrets for- forestår utbetalingene under konkurs- «C-skjema» ikke erstatte den ordinære mann. I selskap, forening, institusjon behandlingen, påhviler oppgaveplikten lønns- og trekkoppgaven. Høvedsmenn eller innretning som ikke er skatte- denne. I testamentsfullbyrdelsesboer skal når de har utbetalt lott eller part pliktig, påhviler oppgaveplikten også antas testamentsfullbyrderen å være ved fiske- og fangstvirksomhet også

7 innberette sin egen lott eller part og trekket på lønns- og trekkoppgaven. 1.3 Ikke oppgaveplikt for bagatellmessige beløp Plikten til å sende inn lønnsoppgave er begrenset når de samlede lønnsutbetalinger til én person er bagatellmessige. Hovedregelen er at det ikke lønnsoppgave når samlet lønnsutbetaling til én person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 2 000, jf. merknadene til 1 i avsnitt 2.2 nedenfor. Overskrides beløpsgrensen, pliktes hele beløpet lønnsinnberettet og er skattepliktig for mottakeren. Uavhengig av om det er utbetalt lønn, er også trekkfri utgiftsgodtgjørelse som utbetales til dekning av merutgifter ved et medlems innsats eller opptreden for 1.6 Oppgaver vedrørende arbeid på Svalbard og Jan Mayen Reglene blir også omtalt i Skattedirektoratets årlige melding om skatt og skattetrekk mv. vedrørende godtgjørelse for arbeid på Svalbard og Jan Mayen. Det vises til meldingen for det enkelte år. Svalbard 7 1. GENERELT OM OPPGAVEPLIKTEN MV. skal sendes lønnsoppgave når samlede sin forening, fritatt for innberetning når Inntekter som skal skattlegges etter utbetalinger til én person i løpet av godtgjørelsen samlet ikke overstiger kr svalbardskatteloven 3-2, skal inn- inntektsåret ikke overstiger kr 1000, jf Fritaket for lønnsinnberetning berettes på det ordinære lønns- og merknadene til 1 i avsnitt 2.2 omfatter dessuten trekkfri utgiftsgodt- trekkoppgaveskjemaet. Arbeidsgivere og nedenfor. Overskrides beløpsgrensen, gjørelse til ansattes transportutgifter til andre som foretar utbetalinger av lønn pliktes hele beløpet lønnsinnberettet og og fra arrangementer mv. hvor og annen godtgjørelse for arbeid, er skattepliktig for mottakeren. organisasjonen medvirker, når slik godt- pensjon mv. som skattlegges etter Trekkfri utgiftsgodtgjørelse som ikke gjørelse samlet ikke overstiger kr svalbardskatteloven, skal levere lønns- overstiger kr 1000, er fritatt for i løpet av inntektsåret. og trekkoppgaver innen utgangen av innberetning dersom det er utbetalt lønn Naturalytelse i form av fri transport til januar i året etter inntektsåret. som er fritatt for innberetning, eller det og fra arrangementer, kost og losji ved Lønnsinntekt, pensjon mv. som skal ikke er utbetalt noen lønn. slike, fritt utstyr mv. pliktes heller ikke skattlegges etter svalbardskatteloven, Det skal som hovedregel svares lønnsinnberettet når slikt ytes i skal innberettes på en lønns- og trekk- arbeidsgiveravgift selv om beløpet ikke organisasjonens interesse. Fritaket fra oppgave som bare skal inneholde inn- er oppgavepliktig. innberetningsplikten gjelder dog ikke tekter som skattlegges etter svalbard- Dersom det er foretatt forskuddstrekk i ved fri bruk av arbeidsgivers bil. skatteloven. Arbeidstakerens skatte- et beløp som er fritatt for innberetning, kommune skal alltid være påført 2100 skal arbeidsgiver likevel innberette forskuddstrekket i kode 950 i lønns- og trekkoppgaven. Arbeidsvederlaget skal ikke innberettes i disse tilfellene. 1.5 Mindre utbetalinger til klienter i visse institusjoner på oppgaver over svalbardinntekt. Dersom arbeidstakeren også har hatt inntekt på fastlandet, må det fylles ut egen lønns- og trekkoppgave for denne Kursteder for alkoholikere, institusjoner inntekten. På lønns- og trekkoppgaver 1.4 Begrenset oppgaveplikt for skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner for psykisk utviklinghemmede, fysisk funksjonshemmede og andre lignende institusjoner, fritas for plikten til å sende inn lønnsoppgave for klienter når summen av utbetalinger til en klient i løpet av over inntekt på fastlandet skal arbeidstakerens skattekommune på fastlandet oppgis som skattekommune. Det ordinære følgeskrivet skal også benyttes for svalbardinntekt. I Skattefrie selskaper, foreninger og inntektsåret ikke overstiger kr og blanketten «Årsoppgave for arbeidsgiver- institusjoner som nevnt i skatteloven utbetalingene utelukkende dreier seg om avgift/følgeskriv til lønns- og trekk ( 26 første ledd bokstavene i og k arbeidspenger som er betalt ut fra oppgaver» er det et eget felt for i skatteloven av 18. august 1911) er terapeutiske hensyn (se 2 i forskrift tatt opplysninger om svalbardinntekt. fritatt for plikten til å sende inn nedenfor under avsnitt 2.2).

8 8 Arbeidsgivere hjemmehørende på Jan Mayen maskinlesbart medium, skal benytte 1. GENERELT OM OPPGAVEPLIKTEN MV. fastlandet Arbeidsgivere og andre utbetalere av ytelser som omfattes av lønnstrekkordningen, skal sende lønns- og trekkoppgavene for slik inntekt til skatteoppkreveren i sin kontorkommune. Ved maskinell innlevering kan lønns- og trekkoppgaver for svalbardinntekt sendes sammen med de andre oppgavene til Skattedirektoratet eller en datasentral Inntekter som skal skattlegges etter Jan Mayen-skatteloven, skal innberettes på det ordinære lønns- og trekkoppgaveskjemaet. Lønnsinntekt som skal skattlegges etter Jan Mayen-skatteloven, skal innberettes på en lønns- og trekkoppgave som bare skal inneholde godtgjørelser med tilknytning til arbeidet på Jan Mayen. Arbeidsgiver må benytte den blankett som er fastsatt av Skattedirektoratet (jf. 5 annet ledd i ovennevnte forskrift). Det fremgår av lovforarbeidene at denne bestemmelsen skal forstås slik at oppgavegiver ikke skal påtvinges overgang til ny teknologi eller påføres omfattende kostnader. Skattedirektoratet antar at dette ikke er til hinder for å kreve at oppgavegiver med etter anvisning fra skatteoppkreveren i manuelle blanketten for lønns- og maskinelt lønnssystem f.eks. fra sin kontorkommunen. trekkoppgave. systemleverandør anskaffer nødvendig Arbeidsgiveren skal sende lønns- og programvare for å kunne levere opp- Spesielt for arbeidsgivere hjemmehørende trekkoppgavene for Jan Mayen-inntekt gavene maskinelt, så lenge dette ikke på Svalbard eller i utlandet direkte til skatteoppkreveren i skatt- innebærer omfattende kostnader. Hva Arbeidsgivere og andre utbetalere som er yterens bostedskommune. Oppgavene som er «omfattende kostnader» antas å hjemmehørende på Svalbard, skal også kan ikke leveres maskinelt. måtte vurderes i forhold til den enkelte benytte den ordinære lønns- og trekk- oppgavegiver. oppgaven og følgeskrivet for inntekt som skal skattlegges etter svalbardskatteloven 3-2, lønnstrekkordningen. Oppgavene skal sendes til Skattefogden i Troms. Arbeidsgivere mv. som leverer 1.7 Fastsatt maskinlesbart medium eller fastsatt blankett skal benyttes Lønns- og trekkoppgaver fastsettes for det enkelte år. Blankett RF-1015 for laserskrivere kan brukes både av arbeidsgivere som innberetter maskinelt og av arbeidsgivere som innberetter lønns- og trekkoppgavene maskinelt, De oppgavepliktige opplysninger mv skal manuelt. Blankett RF-1023 for manuell skal sende oppgavene til Skatte- sendes skattemyndighetene på maskin- utfylling kommer i sett på 3 eksemplarer, direktoratet. lesbart medium (magnetbånd, disketter, slik at arbeidsgiveren også har et For lønnsinntekter som ikke skal cd-rom, streamer-tape o.l.) etter retnings- eksemplar til arbeidstakeren og et til skattlegges etter svalbardskatteloven, linjer fastsatt av Skattedirektoratet. Det eget arkiv. For oppgavegivere som skal arbeidsgivere mv. som er hjemme- vises til 5 første ledd i forskrift tatt inn leverer oppgavene maskinelt, er det hørende på Svalbard, sende lønns- og nedenfor under avsnitt 2.7, og heftet utarbeidet et eget blankettsett (RF- trekkoppgave og følgeskriv til kemneren «Lønnsinnberetning på maskinlesbart 1024) i 2 eksemplarer for datapost, hvor i Stavanger, kommune 2312 medium. Retningslinjer for arbeidsgivers arbeidstakerens eksemplar ligger i en sokkel/utland innen de vanlige frister. utfylling og innlevering av maskinlesbare datapostkonvolutt. Oppgavegivere som Arbeidsgivere mv. som er hjemme- lønns- og trekkoppgaver». Skatteopp- leverer oppgavene maskinelt og hørende på Svalbard må fylle ut ett kreveren eller vedkommende kommune- disponerer nødvendig pressfalsutstyr, følgeskriv for de oppgaver som skal datasentral, eventuelt direktoratet, kan gi kan bruke egen blankett (RF-1026) for sendes til Skattefogden i Troms, nærmere opplysninger. pressfals. Om arbeidsgiveren ikke har eventuelt til Skattedirektoratet, og ett Det er viktig at de oppgavepliktige fått tilsendt blankettene RF-1015, RF- følgeskriv for de oppgaver som skal oppgir kontaktperson og telefonnummer 1023 eller RF-1024, kan disse fås på sendes til kemneren i Stavanger, på det innleverte mediumet. skatteoppkreverkontoret. kommune 2312 sokkel/utland. Oppgavegivere som ikke har tekniske Arbeidstakeren skal alltid ha gjenpart muligheter til å levere oppgavene på av lønns- og trekkoppgaven.

9 1.8 Hvor oppgave skal leveres beløpet ble bokført. En del arbeidsgivere Om årsoppgave for arbeidsgiveravgift 9 Arbeidsgiver skal levere lønnsoppgavene til skatteoppkreveren i den kommune hvor arbeidsgiveren har sitt kontor. Se nærmere 1-3 i forskrift tatt inn i avsnitt 2.5 nedenfor. Merk bestemmelsen i 3, som innebærer at arbeidsgiver som har flyttet i løpet av året, skal sende oppgavene til den kommune hvor arbeidsgiveren først har lønnsutbetaling i januar måned for lønn mv. opptjent i desember (ofte kalt «13. lønnskjøring»). Slik lønn mv. som kommer til utbetaling i januar skal ikke tas med i lønnsoppgaven for det foregående året. Arbeidsgivere som gir oppgavene maskinlesbart, skal levere magnetbånd/- diskett/cd-rom o.l. innen 20. januar i året etter inntektsåret. Andre arbeids- vises også til arbeidsgiverhefte del 2. Følgeskrivet skal vedlegges lønns- og trekkoppgavene og sendes skatteoppkreveren innen 20. januar. Arbeidsgivere som har levert lønns- og trekkoppgavene på magnetbånd/diskett mv., skal levere følgeskrivet straks de har mottatt «Kvittering for mottatte data» fra Skattedirektoratet. Forskrifter om årsoppgave/følgeskriv 1. GENERELT OM OPPGAVEPLIKTEN MV. var oppgavepliktig i året. Sammenholdt givere skal også levere oppgavene innen er tatt inn i dette heftet i avsnittene 2.5 med bestemmelsene om innbetalingssted 20. januar. ( 6) og 2.7 ( 7). for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, Er det nødvendig, kan det gis utset- jf. arbeidsgiverheftene del 1 og del 2, betyr dette at lønnsoppgavene alltid skal sendes til den kommune hvor slik innbetaling har funnet sted. telse med fristen, men ikke lenger enn til 31. januar. For oppgaver som skal leveres maskinlesbart kan utsettelse gis av Skattedirektoratet. For manuelle 1.11 Gebyr ved forsinkede/manglende oppgaver Når arbeidsgiveren gir oppgavene på oppgaver kan utsettelse gis av skatte- maskinlesbart medium, skal levering skje oppkreveren. Det er gitt bestemmelser om gebyr ved til den datasentral som skatteoppkreveren For arbeidsgivere innen fiske- og mangelfulle eller for sent eller ikke i kontorkommunen benytter. Regnskaps- fangstvirksomhet er fristen 20. februar. leverte lønns- og trekkoppgaver i kontorer/lønnssentraler kan sende Om tidsfristene vises nærmere til 5 i ligningsloven Bestemmelsen har opplysninger samlet til den datasentral forskrift tatt inn i avsnitt 2.5 og 2 i følgende ordlyd: som skatteoppkreveren i kontorets/- forskrift tatt inn i avsnitt 2.6 nedenfor. lønnssentralens kontorkommune benytter. Det er meget viktig at fristene for Gebyr ved for sent eller Arbeidsgiver med hovedkontor i Oslo skal innsendelse av lønnsoppgaver over- ikke innleverte oppgaver sende oppgavene til Skattedirektoratet. holdes, da det ellers vil oppstå for- 1. Den som ikke leverer oppgaver etter Skatteoppkreverkontoret kan i tilfelle gi sinkelser i bl.a. arbeidet med ligning og 6-16 c og 6-13 nr. 3 innen 31. januar nærmere informasjon. avregning (skatteoppgjør) for arbeids- eller unnlater å gi opplysninger etter takerne. Se også avsnitt 1.11 om gebyr 6-10 nr. 1 og 2 innen fristen i samme 1.9 Når oppgave skal leveres når et beløp skal tas med i oppgaven Det avgjørende tidspunkt (inntektsår) for ved forsinkede oppgaver mv Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver bestemmelse nr. 3, kan ilegges et gebyr. Tilsvarende gjelder den som ikke leverer utenlandsoppgave etter 4-4 nr. 3 innen den frist og til den myndighet som er fastsatt av departementet. Gebyret skal være et fast beløp pr dag for hver lønnsinnberetningen er hvilket år ut- oppgave som ikke leveres. betalingen fant sted eventuelt det tid- Det er fastsatt en kombinert blankett Departementet fastsetter gebyrets ligere tidspunkt da arbeidstakeren hadde (RF-1025) for årsoppgave for arbeids- størrelse. For utenlandsoppgaven og en ubetinget rett til å få ytelsen utbetalt. giveravgift og følgeskriv til lønns- og opplysninger etter 6-10 nr. 1 og 2 kan (Jf. skatteloven 14-3 første ledd.) trekkoppgaver. Blanketten revideres det fastsettes et høyere dagsgebyr. Dette er ikke nødvendigvis det år da vanligvis for det enkelte år. 2. Departementet kan gi forskrift om

10 10 utfylling og gjennomføring av denne 2. Gebyr ved for sent eller ikke januar for den som skal levere 1. GENERELT OM OPPGAVEPLIKTEN MV. bestemmelsen, herunder regulere forholdet mellom anvendelse av tvangsmulkt etter 10-6 og gebyr. 3. Gebyret ilegges av kommunekasserer, ligningsmyndighet eller annet offentlig organ som skal motta oppgaven. 4. Hvis oppgavegiver godtgjør at feilen skyldes årsaker som han ikke kan lastes for, kan gebyr frafalles. 5. Vedtak om gebyr kan påklages til innleverte oppgaver. Hvis den som skal levere oppgaver etter ligningsloven 6-16 c og 6-13 nr. 3 ikke leverer slike oppgaver innen 31. januar, kan han ilegges et gebyr på kr. 10,- pr. dag for hver oppgave som ikke leveres. Opplysninger om en skattyter regnes som en oppgave. Hvis den som skal levere utenlandsoppgave etter ligningsloven 4-4 nr. 3 oppgave etter ligningsloven 6-16 c og 6-13 nr. 3, og senest innen utgangen av august i året etter inntektsåret for den som skal levere utenlandsoppgave etter ligningsloven 4-4 nr 3. b) er kommet frem til mottaker senest fjerde virkedag etter datoene nevnt under a). fylkesskattekontoret innen tre uker. ikke leverer slik oppgave innen utgangen 4. Når en oppgave etter Skattedirektoratet er klageorgan for av august i året etter inntektsåret, kan ligningsloven 6-16 c og 6-13 vedtak truffet av Sentralskattekontoret han ilegges et gebyr på kr 50,- pr. dag nr. 3 ikke er levert. for utenlandssaker. Riksskattenemnda er for hver oppgave som ikke leveres. Oppgave etter ligningsloven 6-16 c klageorgan hvis Skattedirektoratet har Gebyret skal ikke settes lavere enn kr og 6-13 nr. 3 ansees som ikke levert truffet vedtaket. 300,- og ikke høyere enn kr ,- pr. hvis: 6. Gebyret tilfaller skattekreditorene skattyter. Når forsinkelsen er en måned a) Fødselsnummer (elleve siffer) mangler og inndrives og fordeles etter reglene for eller mindre, begrenses gebyret oppad til og oppgaven gjelder personlig skatt. kr ,- pr. skattyter. Når et norsk skattyter. deltakerlignet selskap leverer felles- b) Organisasjonsnummer mangler og Følgende utfyllende bestemmelser oppgave, jf. forskrift av 15. mai 1991 nr. oppgaven gjelder et selskap, en gjelder: 338 om utenlandsoppgave 2 bokstav d, forening, en sammenslutning e.l. regnes opplysninger om hver oppgave- c) Navn og adresse mangler og opp- Forskrift av 22. januar 1991 nr. 57 om gebyr ved for sent eller ikke leverte ligningsoppgaver pliktig deltaker som en oppgave. Gebyret ilegges av det offentlig organ som skal motta oppgaven. Hvis den som har plikt til å levere gaven gjelder et subjekt nevnt i foregående ledd som ikke er tildelt fødselsnummer eller organisasjonsnummer. oppgave, godtgjør at feilen skyldes d) Oppgaven mangler identifikasjons- Fastsatt av Finans- og tolldepartementet årsaker som han ikke kan lastes for, kan nummeret for oppgavegiver som 22. januar 1991 i medhold av lov 13. gebyr frafalles. Skattedirektoratet har bestemt juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning For oppgaver etter ligningsloven 6-2 e) Arbeidsgivernummer (elleve siffer) (ligningsloven) Endret 18. juni og , jf bokstav c og mangler og oppgaven er en lønns- og 1992 nr. 462, 19. januar 1993 nr. 35, utenlandsoppgave etter 4-4 nr. 3 kan trekkoppgave. 22. november 1996 nr og 20. det ilegges redusert gebyr når særlige f) Oppgaven er lagt ut på maskinlesbart desember 1996 nr grunner foreligger. medium på en måte som ikke følger Skattedirektoratets bestemmelser. 1. Anvendelsesområde. 3. Når en oppgave er for sent Denne forskrift gjelder når noen er levert. Mangler flere opplysninger om samme pliktig til å levere oppgaver etter lov av Oppgaven er for sent levert dersom skattyter, regnes dette som en feil. Hvis 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsfor- den ikke samme opplysning gjelder flere skatt- valtning (ligningsloven) 6-16 c, 6-13 a) er levert statens postselskap som ytere, regnes det som like mange feil nr. 3 og 4-4 nr. 3. rekommandert sending senest 31. som antall skattytere feilen berører.

11 5. Klage. Den som har plikt til å levere oppgave, kan påklage vedtak om gebyr truffet av kommunekasserer eller ligningskontor til fylkesskattekontoret innen tre uker etter at melding om vedtaket er kommet frem. Vedtak truffet av Skattedirektoratet kan påklages til Riksskattenemnda. Vedtaksorganet kan angi utløpsdatoen for klagefristen i meldingen og vedtaket. Fristen kan i så fall regnes fra den dag meldingen blir sendt. Fristen må ikke være kortere enn bestemt i første ledd GENERELT OM OPPGAVEPLIKTEN MV. II. Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft straks og gjelder for oppgaver som leveres for inntektsåret 1990.

12 2. Lover og forskrifter LOVER OG FORSKRIFTER I dette avsnittet er gjengitt en del g. honorar eller annen godtgjøring som m.v. Departementet kan i forskrift sentrale bestemmelser fra ligningsloven er utbetalt opphavsmann til åndsverk, bestemme hvilke inntektsfradrag det (lov av 13. juni 1980 nr. 24) samt h. reise-, diett- og representasjons- skal gis særskilte opplysninger om på forskrifter vedrørende godtgjøring, samt annen godtgjøring lønnsoppgaven. lønnsoppgaveplikten. til dekning av utgifter ved utførelse 4. Kongen kan gi forskrifter om av arbeid, oppdrag eller verv som særskilt oppgaveplikt for 2.1 Ligningsloven Om lønnsoppgave m.v. nevnt under a-g, i. lott eller part ved fiske og fangstvirksomhet, j. godtgjøring til medlemmer av faste a. ytelse fra skattyter som driver næringsvirksomhet eller utleie av fast eiendom til person som står ham nær gjennom familie, slektskap, 1. Den som selv eller gjennom andre arbeidslag som utfører arbeid for økonomisk fellesskap eller på annen har utbetalt eller ytet fordel som nevnt i egen regning, og måte og dette nummer, skal ukrevet levere k. godtgjøring for barnepass også når b. ytelse eller uttak fra selskap til oppgave over alt som i siste inntektsår dette skjer i barnepasserens hjem som person som har vesentlig innflytelse er ytet til den enkelte mottaker. ledd i selvstendig næringsvirksomhet. som aksjonær eller andelseier, eller til Oppgavene skal omfatte l. vederlag til arbeidstaker i forbindelse noen som står slik person nær. a. lønn og annen godtgjøring for arbeid, med opphør av arbeidsforhold i 5. Lønnsoppgaven leveres innen 31. b. pensjoner, føderåd i skog- og henhold til avskjed, oppsigelse eller januar i året etter inntektsåret til jordbruk, livrenter som er ledd i avtale med arbeidsgiver. skatteoppkreveren i den kommune hvor pensjonsordninger i arbeidsforhold, 2. I lønnsoppgaven tas også med arbeidsgiveren hører hjemme eller har underholdsbidrag, fødselspenger, vederlag for varer eller andre ytelser som sitt hovedkontor. Dog skal oppgaver fra omsorgspenger ved adopsjon, er levert i forbindelse med arbeid som person bosatt i utlandet og der dagpenger under arbeidsløshet, nevnt i nr. 1. hjemmehørende selskaper m.v. være sykepenger o.l. ytelser som skal 3. Lønnsoppgaven skal inneholde innsendt før virksomheten innen riket regnes som skattepliktig inntekt for opplysninger om opphører, medmindre ligningssjefen har mottakeren, a. fradrag som er gjort ved lønns- gitt tillatelse til at oppgaver leveres på c. drikkepenger med det beløp som skal utbetalingene, så som medlems- et senere tidspunkt. tas med ved beregning av skattetrekk, innskudd til tjenestepensjonsordning, d. gratiale, tantieme og godtgjøring til pliktig underholdsbidrag og fradrags- medlem av styre eller representant- berettiget fagforeningskontingent Til nr. 5: skap eller til annen tillitsmann, m.v. Det samme gjelder fradrags- Se forskrifter tatt inn i avsnitt 2.5 og 2.6 e. provisjon utbetalt til agent eller berettiget fagforeningskontingent nedenfor, hvor andre frister for levering av annen mellommann, som lønnstakeren legitimerer å ha lønnsoppgaver er fastsatt med hjemmel i f. vederlag for tjenester av teknisk, betalt direkte til sin fagforening og ligningsloven håndverksmessig, juridisk, regnskaps- b. inntektsfradrag som gis ved messig eller annen art, ligningen, så som sjømannsfradrag

13 2.2 Forskrift av 30. desember 1983 nr om begrensning av lønnsoppgaveplikten Fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i ligningsloven 6-16, jf Beløpsmessige begrensninger med inntil kr ved et medlems innsats eller opptreden for sin forening, være fritatt for lønnsinnberetning. Det samme gjelder trekkfri utgiftsgodtgjørelse som utbetales til person i lønnet stilling i vedkommende selskap m.v. til dekning av utgifter til transport til og fra arrangementer m.v. hvor organisa- vederlag som lønn og omfattes derfor ikke av fritakene for lønnsinnberetning. Arbeidsvederlag som ikke er næringsinntekt er skattefritt når beløpet er under grensen for lønnsinnberetningsplikt etter denne forskriften, jf. skatteloven 5-15 (1) bokstav i. Denne bestemmelsen er inntatt i arbeidsgiverhefte del 1 avsnitt A, LOVER OG FORSKRIFTER 1. sjonen medvirker. Når slike utgiftsgodtgjørelser til en person i løpet av pkt Plikten til å svare arbeidsgiveravgift bortfaller imidlertid som hovedregel Når samlede lønnsutbetalinger til en inntektsåret samlet overstiger kr , ikke selv om godtgjørelsen på grunn av sin person i løpet av inntektsåret ikke skal likevel hele utgiftsgodtgjørelsen størrelse er fritatt for innberetning. overstiger kr 1000 kreves dette ikke lønnsinnberettes. Henvisningen i tredje ledd til skatte- lønnsinnberettet. Overskrides beløps- Naturalytelse i form av fri transport til loven 26 ( 2-32 i skatteloven av 26. grensen, skal hele beløpet lønnsinn- og fra arrangementer dog ikke fri bil, mars 1999) medfører at fritaket bl.a. ikke berettes. Uavhengig av om det er kost og losji ved slike, fritt utstyr m.v., gjelder kommunale og andre offentlige utbetalt lønn som er fritatt for inn- når slikt ytes i organisasjonens myndigheter. beretning etter første punktum eller om interesse, er unntatt fra lønnsinn- Med begrepet «person i lønnet stilling» det ikke er utbetalt slik ytelse, vil trekk- beretning uten hensyn til om det er i fjerde ledd, forstås person som i løpet av fri utgiftsgodtgjørelse som utbetales til utbetalt lønn som er fritatt for inn- inntektsåret mottar over kr i samlet dekning av merutgifter være fritatt for beretning etter tredje ledd, lønn som lønnsutbetaling. lønnsinnberetning når beløpet ikke overstiger kr eller utgiftsgodt- For utgiftsgodtgjørelser som pliktes inn- overstiger kr gjørelser som nevnt i foregående ledd. berettet etter fjerde ledd siste punktum, Godtgjørelse etter valgloven av 1. benyttes de ordinære koder for trekkfrie mars 1985 nr til delegater på utgiftsgodtgjørelser ved lønnsinn- partienes nominasjonsmøter er ikke Med «samlede lønnsutbetalinger»/- beretningen. innberetningspliktig selv om godt- «samlet lønnsutbetaling» forstås alle Når det gjelder naturalytelser som nevnt gjørelsen overstiger grensen i første ytelser som er arbeidsvederlag som lønn i femte ledd, omfatter fritaket for lønns- ledd. og som ikke er næringsinntekt. Bilgodt- innberetning først og fremst fri transport Skattefrie selskaper, foreninger og gjørelse, reise- og diettgodtgjørelse og til og fra arrangementer. Kravet om institusjoner som nevnt i skatteloven andre trekkfrie utgiftsgodtgjørelser vil ikke «arrangement» innebærer at ordinære 26 første ledd bokstavene i og k, er være arbeidsvederlag i denne sammen- arbeidsreiser, tjenestereiser, møter, fritatt for plikten til å sende inn lønns- heng. Begrepene «samlede lønnsut- øvelser, vanlig kursdeltakelse, leverandør- oppgave når samlet lønnsutbetaling til betalinger»/«samlet lønnsutbetaling» besøk o.l. faller utenfor. «Arrangementer» en person i løpet av inntektsåret ikke omfatter i utgangspunktet alle typer i forskriftens forstand er tilstelninger overstiger kr Overskrides beløps- trekkpliktige godtgjørelser og skatte- utover det ordinære, som stevner, mester- grensen, skal hele beløpet lønnsinn- pliktige naturalytelser (kodegruppe 100, skap, festivaler, konkurranser, kamper, berettes. 150 og 500). Skattefrie naturalytelser cuper, turneringer og større begivenheter, Uavhengig av om det er utbetalt lønn som nevnt i femte ledd omfattes ikke av hvor klubben eller foreningen medvirker som er fritatt for innberetning etter begrepet «samlet lønnsutbetaling» i ved selve opplegget eller med å sende tredje ledd eller lønn som overstiger tredje ledd. Pensjoner, sykepenger fra utøvere/deltakere og/eller ansatte kr 2.000, vil trekkfri utgiftsgodtgjørelse trygdekontor eller dagpenger under representanter for organisasjonen. Fri som utbetales til dekning av merutgifter arbeidsledighet anses ikke å være arbeids- bruk av arbeidsgiverens bil til og fra

14 14 arrangementer omfattes imidlertid ikke av godtgjørelse til dekning av reiseutgifter besøk i hjemmet, kreves både beløp og 2. LOVER OG FORSKRIFTER fritaket. Unntatt fra lønnsinnberetning er likevel fri kost og losji ved arrangementer, fritt utstyr mv. når slikt ytes i organisasjonens interesse. Gis f.eks. klær, utstyr o.l. av slik art at det hovedsakelig må antas å være i mottakerens interesse, må naturalytelsene i utgangspunktet innberettes som lønn. når offentlig kommunikasjonsmiddel er benyttet, og mottakeren leverer underskrevet reiseregning som angir hvilket kommunikasjonsmiddel som er benyttet og billettpris på strekningen. Det må kunne ettervises at reisen er foretatt. Som utgiftsrefusjon regnes videre dekning av diverse småutgifter uten antall slike reiser lønnsinnberettet. Når det utbetales trekkfri bilgodtgjørelse for reiser som nevnt i foregående ledd, skal satsene, antall kilometer, utbetalt godtgjørelse, samt at det gjelder besøksreiser, oppgis. Utgifter til overnatting og kost bilag som utgifter til bompassering, 2. parkometer o.l. når disse kan anses som 5. Kursteder for alkoholikere, nødvendige utgifter i forbindelse med Når utgifter til overnatting og kost institusjoner for psykisk helsevern, arbeidet/oppdraget og utgiftene fremgår refunderes i samsvar med fremlagte psykisk utviklingshemmede, fysisk av reiseregning. originalregninger, skal bare antall funksjonshemmede og andre lignende Reiser foretatt med fly eller 1. klasse fraværsdøgn for pendlere institusjoner, fritas for plikten til å jernbane kreves legitimert med flybillett- lønnsinnberettes. sende inn lønnsoppgave for klienter når stamme eller 1. klasse jernbanebillett. Som utgiftsrefusjon regnes også summen av utbetalinger til en klient i Billettløse reiser må legitimeres med dekning av diverse småutgifter uten løpet av inntektsåret ikke overstiger reisebeskrivelse fra reiseselskapet som bilag som porto, telefon, telegrammer, kr og utbetalingene utelukkende gir opplysninger om foretatte reiser med drikkepenger o.l. når disse kan anses dreier seg om arbeidspenger som er angivelse av arbeidstakers navn og som nødvendige utgifter i forbindelse betalt ut fra terapeutiske hensyn. adresse, tid og sted for avreise og med arbeidet/oppdraget. Skattefrie naturalytelser ankomst samt pris. Refusjon til dekning av utgifter ved kjøp av billettløse reiser i Opphold med administrativ forpleining likestilles med refusjon. Med 3. form av kort som gjelder et begrenset antall reiser må også legitimeres med administrativ forpleining menes at arbeidsgiveren gjør opp for utgifter til Naturalytelser som i sin helhet er faktura fra reiseselskapet. Refusjon til opphold og kost direkte med det enkelte skattefrie kreves ikke lønnsinnberettet. dekning av utgifter ved kjøp av billett- overnattings-/spisested. løse flyreiser i form av kort som gjelder Ved utbetalt godtgjørelse til over- et ubegrenset antall reiser i et begrenset natting og kost etter statens reise- Se 5-15 i forskrift tatt inn i tidsrom, Travel Pass og lignende regulativ, kreves både beløp og antall arbeidsgiverhefte del 1 avsnitt A pkt. ordninger, må legitimeres med faktura reisedøgn lønnsinnberettet. Ved reiser om skattefrie naturalytelser. fra reiseselskapet og fortløpende reise- uten overnatting kreves både beløp og Reiseutgifter i tjeneste beskrivelser over alle foretatte reiser i det tidsrom kortet gjelder. Reise- antall reisedager lønnsinnberettet. Skattefrie selskaper, foreninger og 4. beskrivelsen skal ha et tilsvarende innhold som etter annet punktum med institusjoner er fritatt for plikten til å innberette beløp og antall reisedøgn/- Reiseutgifter som refunderes i samsvar unntak for opplysninger om pris. dager når godtgjørelsen er utbetalt til med fremlagt kvittering eller original- De fremlagte originalbilag skal person som ikke har lønnet stilling i bilag skal ikke lønnsinnberettes når vedlegges som bilag til arbeidsgivers vedkommende selskap m.v. og utbetalingen bare dekker mottakerens regnskaper. mottakeren ikke har mer enn 50 reise- tjenesteutgifter. Ved utbetaling av trekkfri godtgjørelse døgn/dager i innberetningsåret og Som utgiftsrefusjon regnes også til dekning av pendleres reiseutgifter ved godtgjørelsen er ytet etter satser og

15 legitimasjonskrav i statens reise- 7. Vederlag for arbeid som utføres 15 regulativ. Refusjon av utgifter til kost ved pålagt overtid skal ikke lønnsinnberettes når utgiftsdekningen skjer i samsvar med satser og legitimasjonskrav fastsatt i overenskomst mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjon eller i statlig Plikten til å sende lønnsoppgave gjelder ikke vederlag som er godtgjørelse for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art (ligninglovens 6-2, nr. 1 bokstav f) når mottakeren driver selvstendig næringsvirksomhet fra fast forretningssted i etter avtale i konfliktråd 10. Skattefri fordel vunnet ved arbeid utført etter skriftlig avtale i konfliktråd, jf. skatteloven 42 tredje ledd o, kreves ikke lønnsinnberettet. 2. LOVER OG FORSKRIFTER regulativ. Norge. For utenlandske mottakere med oppdrag i Norge, forstås med fast forret- ningssted i Norge fast driftssted i Norge Bestemmelsen det vises til er nå 5-15 Til person som ikke har lønnet stilling i etter skatteavtalene. Vederlag for person- (1) k i skatteloven av 26. mars den skattefrie foreningen, selskapet eller transport kreves ikke lønnsinnberettet. institusjonen, jf. merknadene til fjerde ledd, kan det i tillegg til trekkfrie Denne forskrift trer i kraft 1. januar godtgjørelser til overnatting og kost etter Skattedirektoratet antar at begrensningene femte ledd også gis andre trekkfrie i oppgaveplikten som følger av spesial- utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser etter 1 fjerde og femte ledd uten at dette pliktes lønnsinnberettet. Utbetalinger til selvstendig næringsdrivende bestemmelsen i 7, også gjelder utbetalinger fra kommunale og offentlige myndigheter samt andre skattefrie selskaper og institusjoner. «Tjenester av annen art» omfatter bl.a. lege-, tannlege-, psykolog-, logoped-, 2.3 Forskrift av 19. november 1990 nr. 932 om lønnsoppgaveplikt ved utbetalinger til personer bosatt i utlandet kiropraktor-, fysioterapeut- og transport- 6. tjenester. Fastsatt av Skattedirektoratet med Godtgjørelser som nevnt i lignings- hjemmel i ligningsloven 6-16, jf. 6- loven 6-2 nr. 1 e-g kreves ikke lønns- 8. 2, jf. delegeringsvedtak av 5. mars 1984 innberettet når godtgjørelsen ikke er Plikten til å sende lønnsoppgave fra Finansdepartementet. Endret senest fradragsberettiget direkte eller gjennom gjelder ikke utbetaling av provisjon 19. desember avskrivning for betaleren. Godtgjørelse vedrørende kjøp og salg av fast eiendom for arbeid vedrørende prosentlignede eller verdipapir når mottakeren av godt- 1. eneboliger og fritidseiendommer skal gjørelsen har inntjent provisjonen som For utbetalinger m.v. til personer som ikke lønnsinnberettes. ledd i selvstendig næringsvirksomhet. fast eller midlertidig oppholder seg i Begrensningen gjelder ikke for utlandet gjelder: skattefrie selskaper og institusjoner Utbetalinger vedrørende arbeid eller Plikten til å sende lønnsoppgave virksomhet utført i Norge skal uansett gjelder ikke rederier ved utbetaling av nedenstående bestemmelser innberettes Skattedirektoratet legger til grunn at kommisjon til linjeagenter som samtidig etter ligningsloven 6-2. Det samme kommunale og offentlige myndigheter går har klarering av skipet. gjelder for arbeid og virksomhet på norsk inn under betegnelsen «skattefrie Det kreves ikke lønnsoppgave over kontinentalsokkel og dermed likestillet selskaper og institusjoner» i 6 annet befraktningsprovisjon til ruterederienes område, herunder arbeid og virksomhet ledd. ekspeditører i forbindelse med anløp av om bord på skip tilknyttet slik ruteskip. virksomhet uansett om skipet er

16 16 registrert i Norge (NOR eller NIS) eller i gjørelse for arbeid om bord på skip ligningskontor som har mottatt opp- 2. LOVER OG FORSKRIFTER utlandet, jf. petroleumsskatteloven 1. Lønn, honorar og annen godtgjørelse til utenlandske artister som er skattepliktige etter lov av 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister mv., pliktes likevel ikke innberettet etter ligningsloven Utbetalinger til personer som opp- registrert i Norsk ordinært Skipsregister (NOR). Det forlanges likevel ikke oppgave over lønnsutbetalinger til personer som er bosatt utenfor Norden og som er statsborgere i land utenfor EØS, når de er ansatt av en utenlandsk arbeidsgiver som driver næringsvirksomhet om bord. gavene, skal av ligningskontoret snarest sendes til ligningskontoret i den kommune i Norge som må antas å tilkomme beskatningsretten, eller til Skattedirektoratet dersom slik kommune ikke kan angis. 4. holder seg i utlandet, skal innberettes d) Utbetaling av lønn eller annen Skattedirektoratet kan for det enkelte etter ligningsloven 6-2, med mindre godtgjørelse for arbeid om bord på tilfelle eller grupper av tilfelle frita for det er på det rene at mottakeren etter utenlandsk registrert skip befraktet av oppgaveplikten, eller utvide oppgave- norske interne skatteregler ikke er å anse norsk rederi på bareboat basis når plikten innenfor rammen av lignings- som bosatt i Norge (bosatt i utlandet). mottakeren er bosatt i et annet loven 6-2. Dersom skatteplikten til Norge for mottakeren er bortfalt, gjelder nordisk land. e) Utbetaling av lønn eller annen 5. bestemmelsene i punkt 1 og 3. godtgjørelse for arbeid om bord på Denne forskrift trer i kraft straks og 3. Utbetalinger til personer som er skip registrert i Norsk Internasjonalt gjelder fra og med inntektsåret bosatt i utlandet skal innberettes i Skipsregister (NIS) når mottakeren er: Fra samme tid oppheves Finans- og toll- følgende tilfeller: norsk statsborger, eller departementets forskrift av 30. desember a) Ytelser som har karakter av lønn eller bosatt i et annet nordisk land, eller 1983 nr om lønnsoppgaveplikt ved annen godtgjørelse for arbeid, statsborger i en EØS-stat. utbetalinger til personer bosatt i pensjon mv., jf. ligningsloven 6-2 Det forlanges likevel ikke oppgave utlandet, jf. delegeringsvedtak av 5. nr. 1 bokstav a-c. Det forlanges over lønnsutbetalinger til personer mars 1984 nr fra Finans- og toll- likevel ikke oppgave over lønns- bosatt utenfor Norden som er ansatt i departementet til Skattedirektoratet. utbetalinger til ansatte ved norske hotell- og restaurantvirksomhet om bedrifters faste driftssteder i land bord på turistskip registrert i Norsk Norge har skatteavtale med, såfremt Internasjonalt Skipsregister (NIS). Forskriften er nærmere omtalt i avsnitt 4 utbetalingene skal belastes regnskapet for vedkommende 2. nedenfor. Henvisningen i 1 nr. 3 bokstav b driftssted. Oppgaver som nevnt i 1 skal leveres gjelder nå skatteloven av 26. mars 1999 b) Tantieme, gratiale og godtgjørelse som angitt i forskrift av 19. desember nr første ledd e og f. (herunder pensjon) til direktør eller 1986 nr om hvor og når lønnsopp- medlem av styre, kontrollkommité el. gaver skal leveres. i selskap eller innretning hjemme- Oppgaver vedrørende personer bosatt i hørende her i riket, jf. skatteloven utlandet skal gis på ordinær oppgave 15 første ledd bokstav c. Oppgave- som fastsatt i forskrift av 23. desember plikten gjelder uten hensyn til om 1988 nr om levering av Norge i skatteavtale med ved- lønnsoppgaver m.v. kommende land har frafalt beskatningsretten til slike godt- 3. gjørelser. Oppgaver vedrørende personer som c) Utbetaling av lønn og annen godt- ikke blir tatt opp til beskatning ved det

17 2.4 Forskrift av 23. desember 1983 nr om særskilt oppgaveplikt for lønn til barn fra foreldres bedrift m.v. Fastsatt ved kongelig resolusjon med hjemmel i ligningsloven 6-2 nr. 4 a. 1. Ansvarlige enkeltmannsforetak skal ukrevet sende inn særskilt oppgave over lønn eller annen arbeidsgodtgjørelse som arbeidsgodtgjørelse til en deltakers/- andelshavers barn som i hele inntektsåret har hatt heldags stilling i selskapet. Denne oppgaveplikt kommer i tillegg til plikten til å levere lønnsoppgave. 2. Oppgaven skal inneholde opplysninger om arbeidets art og omfang, om når det er utført og timebetalingen. Den skal videre inneholde opplysninger om lønnen eller godtgjørelsen er utgiftsført I tillegg til vanlig lønns- og trekkoppgave skal skjemaet «Særskilt oppgave over lønn og annen godtgjørelse til ektefelle og barn» (RF-1160) fylles ut, og leveres sammen med selvangivelsen. 2.5 Forskrift av 19. desember 1986 nr om hvor og når lønnsoppgave skal leveres LOVER OG FORSKRIFTER er utbetalt i inntektsåret til inne- fortløpende gjennom inntektsåret og om Fastsatt av Skattedirektoratet med haverens barn. det er betalt arbeidsgiveravgift til hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om Ansvarlige selskaper skal ukrevet fastsatt tid. ligningsforvaltning (ligningsloven) 6- sende inn særskilt oppgave over lønn eller annen arbeidsgodtgjørelse som er 3. 16, jf. 6-2, jf. delegeringsvedtak av 5. mars 1984 fra Finansdepartementet. utbetalt i inntektsåret til en deltakers ektefelle og barn. Oppgave skal bare gis Oppgaveplikten påhviler i enkeltmannsforetak innehaveren av foretaket. 1. Norske arbeidsgivere i selskap med utelukkende fullt personlig I aksjeselskaper og andre skattepliktige Arbeidsgivere skal levere ansvarlige deltakere og bare når antall foretak påhviler oppgaveplikten den lønnsoppgave til kommunekassereren i deltakere er under 6. daglige leder av virksomheten, eller hvis den kommune hvor arbeidsgiveren har Aksjeselskaper og andre skattepliktige det ikke er noen slik leder, styrets for- sitt hovedkontor. Arbeidsgivere som ikke foretak skal ukrevet sende inn særskilt mann. I ansvarlig selskap påhviler opp- har hovedkontor, skal levere oppgaven oppgave over lønn eller annen arbeids- gaveplikten den deltaker hvis ektefelle til kommunekassereren i den kommune godtgjørelse utbetalt i inntektsåret til eller barn har fått utbetalt lønn eller hvor de hører hjemme. barn og ektefelle til aksjonær (andels- annen arbeidsgodtgjørelse. haver) med vesentlig innflytelse i Oppgaven skal innleveres sammen med selskapet. En aksjonær (andelshaver) selvangivelsen. I konsernforhold er det det enkelte anses å ha vesentlig innflytelse i selskapet når han alene eller sammen 4. datterselskaps beliggenhet som er avgjørende for hvor lønnsoppgave skal med person som han er i slekt eller Finansdepartementet kan gi nærmere leveres. svogerskap med i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som onkel regler om oppgaveplikten og kan herunder begrense eller utvide området 2. Utenlandske arbeidsgivere eller tante, eier mer enn 50 pst. av for oppgaveplikten. Departementet gir Arbeidsgivere som ikke er bosatt eller aksjene (andelene) i selskapet. Når også nærmere regler om hvordan hjemmehørende i Norge (dvs. arbeids- begge ektefeller har aksjer (andeler) i oppgaven skal utferdiges og fastsetter givere som ikke omfattes av skatteloven selskapet og begge har fått utbetalt lønn skjema for oppgaven. 15 første ledd a eller b) skal levere m.v., skal det bare gis særskilt oppgave over den laveste av disse to 5. lønnsoppgaven til kommunekassereren i den kommune hvor de har sitt hoved- lønnsinntekter. Denne forskrift trer i kraft 1. januar kontor for virksomheten i Norge. Oppgaveplikten etter de foregående Arbeidsgivere som driver varig ledd gjelder ikke for lønn eller annen næringsvirksomhet her i landet uten å

18 18 ha hovedkontor for denne virksomheten 4. Arbeidsgivere med maskinelle 6. Årsoppgave for arbeidsgiver- 2. LOVER OG FORSKRIFTER i Norge, skal levere lønnsoppgaven til kommunekassereren i den kommune hvor de driver varig næringsvirksomhet. Arbeidsgivere som nevnt i første punktum som driver næringsvirksomhet i flere kommuner, skal levere oppgaven til kommunekassereren i kommune 2312 lønnsrutiner Arbeidsgivere som gir oppgavene maskinlesbart på magnetbånd eller diskett, skal levere til den datasentral som Skattedirektoratet bestemmer. avgift og følgeskriv til lønnsoppgaver Årsoppgaven for arbeidsgiveravgift og følgeskriv til lønnsoppgavene skal sendes på felles blankett til kommunekassereren i den kommune hvor lønnsoppgave skal leveres, jf. 1 og 2. Sokkelen ved kemneren i Stavanger. Etter ordlyden begrenser den maskin- Arbeidsgivere som nevnt i 5 første Arbeidsgivere som ikke driver varig lesbare innleveringen seg til oppgaver på ledd, skal levere blanketten innen næringsvirksomhet i noen kommune her magnetbånd eller diskett. Bestemmelsen 31. januar. Skattedirektoratet eller den i landet, og arbeidsgivere som ikke må imidlertid leses slik at oppgaver også direktoratet gir fullmakt kan samtykke driver noen virksomhet her i landet, skal kan gis på cd-rom, streamer-tape o.l. i at blanketten leveres senere. levere lønnsoppgaven til kommune- Arbeidsgivere som nevnt i 5 annet kassereren i kommune 2312 Sokkelen 5. Når oppgavene skal leveres ledd, skal levere blanketten sammen ved kemneren i Stavanger. Arbeidsgivere som gir oppgavene med lønnsoppgavene. Arbeidsgivere som bare driver maskinlesbart, skal levere magnetbånd/- virksomhet på den norske kontinental- diskett innen 20. januar i året etter sokkelen, skal levere oppgaven til inntektsåret. Skattedirektoratet eller den Arbeidsgivere som nevnt i 6 annet kommunekassereren i kommune 2312 direktoratet gir fullmakt, kan for det ledd vil motta «Kvittering for mottatte Sokkelen ved kemneren i Stavanger. enkelte inntektsår, for enkelte grupper data» fra Skattedirektoratet. Denne Sentralskattekontoret for utenlands- av arbeidsgivere eller i det enkelte kvitteringen skal benyttes som grunnlag saker kan i det enkelte tilfelle bestemme tilfelle forlenge fristen inntil 31. januar. ved utfyllingen av årsoppgaven/- at arbeidsgivere som nevnt i denne Andre arbeidsgivere skal levere følgeskrivet. Blanketten skal derfor ikke paragraf skal levere lønnsoppgaven til oppgavene innen 20. januar. Kommune- leveres før kvitteringen er mottatt. kommunekassereren i en annen kassereren kan for enkelte grupper av Er kvittering ikke mottatt innen kommune, herunder kommune 2312 arbeidsgivere eller i det enkelte tilfelle, 15. februar bør Skattedirektoratet Sokkelen ved kemneren i Stavanger. forlenge fristen inntil 31. januar. kontaktes. Privat arbeidsgiver med lønnsut- betalinger som nevnt i folketrygdloven II I første ledd vises det til 15 første ledd 23-2 sjette ledd, og veldedig eller all- Denne forskriften trer i kraft straks a eller b i den gamle skatteloven. Til- mennyttig institusjon eller organisasjon med virkning for oppgaver som skal gis svarende bestemmelse finnes i 2-1 med lønnsutbetalinger som nevnt i for inntektsåret første ledd og 2-2 første ledd i skatte- folketrygdloven 23-2 syvende ledd, Fra samme tid oppheves forskrift av loven av 26. mars 1999 nr. 14. skal, dersom det velges å benytte 5. mars 1984 nr om hvor lønns- forenklet oppgjørsordning, sende oppgaven skal sendes, fastsatt av 3. Flytting m.v. oppgave som nevnt i 5 tredje ledd i Skattedirektoratet med hjemmel i Ved anvendelse av reglene i 1 og 2 forskrift av 23. desember 1988 nr ligningsloven 6-16 b jf. 6-2 nr. 5, første til fjerde ledd, er det forholdet ved om levering av lønnsoppgave senest jf. delegeringsvedtak av 5. mars 1984 begynnelsen av inntektsåret, eventuelt første virkedag etter den enkelte lønns- fra Finansdepartementet. ved det senere tidspunkt da plikten til å utbetaling. sende lønnsoppgave oppstår, som avgjør hvor lønnsoppgaven skal leveres.

19 2.6 Midlertidig forskrift av 21. desember 1993 om utfyllende regler for oppgjør for skattetrekk og om fristen for levering av lønns- og trekkoppgaver fra arbeidsgivere i fiske- og fangstvirksomhet Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i forskrift av 23. januar 1987 nr. Særordningene i fiske- og fangstvirksomhet er under vurdering med sikte på en nærmere tilpasning til den alminnelige ordningen. 2.7 Forskrift av 23. desember 1988 nr om levering av lønnsoppgave 6. Ytelser som det skal svares arbeidsgiveravgift av: a. lønn og annen godtgjørelse b. trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser 7. Pensjoner og lignende. 8. Trekk ved utbetaling: a. trygdepremier b. premier til pensjonsordninger og fradragsberettiget fagforeningskontingent LOVER OG FORSKRIFTER 21 om arbeidsgivernes regnskapsføring c. bidrag etter pålegg fra bidrags- og oppgjør for skattetrekk m.v. 28 og Fastsatt av Finans- og tolldepartementet fogden. lov av 13. juni 1980 nr. 24 om lignings- 23. desember 1988 med hjemmel i lov av 9. Opplysning om inntektsfradrag: forvaltning (ligningsloven) juni 1980 nr. 24 om lignings- a. sjømannsfradrag. bokstav b, jf. delegeringsvedtak av forvaltning (ligningsloven) 6-16 jf. b. merutgifter til losji når arbeids- 5. mars 1984 fra Finansdepartementet Endret 19. januar 1996 nr. 28, taker av hensyn til arbeidet må bo 8. januar 1997 nr. 7, 18. november 1997 utenfor hjemmet og brakkeleie mv. er 1. Oppgjør for skattetrekk nr og 18. februar 1998 nr trukket i lønn eller er betalt direkte Ved oppgjør for skattetrekk etter av arbeidsgiveren. forskrift av 23. januar 1987 nr Hvem forskriften gjelder for 10. Forskuddstrekk. og 23 kan arbeidsgivere i fiske- og Enhver som etter ligningsloven Ytelser det ikke skal svares arbeids- fangstvirksomhet velge mellom bruk av eller tilhørende forskrift, plikter å sende giveravgift av: oppgjørsskjema C (RF-1038) eller inn lønnsoppgaver, skal ukrevd levere a. trekkfri godtgjørelse til over- blankett for terminoppgave for fiske og oppgaver etter reglene i denne forskriften. natting og kost antall døgn og fangst (RF-1036). beløp 2. Oppgavepliktens omfang b. trekkfri godtgjørelse til kost ved 2. Frist for levering av lønns- og Oppgavepliktige skal levere oppgaver reiser uten overnatting antall trekkoppgaver over alle ytelser som er lønnsoppgave- dager og beløp Arbeidsgivere i fiske- og fangst- pliktige etter ligningsloven 6-2, og c. trekkfri bilgodtgjørelse antall virksomhet skal levere lønns- og trekk- som er ytet i det siste inntektsår. kilometer og beløp oppgaver innen 20. februar i året etter d. andre trekkfrie utgiftsgodtgjørelser inntektsåret. For øvrig gjelder bestem- 3. Oppgavenes innhold e. utbetalinger til næringsdrivende melsene i forskrift av 19. desember 1986 Oppgaven skal inneholde: eksklusive m.v.a. nr for levering av oppgavene og 1. Arbeidsgiverens navn, adresse, 12. Andre lønnsoppgavepliktige ytelser følgeskriv til disse. arbeidsgivernummer og hoved- 13. Opplysning om oppgaven er ordinær kontorkommune med kommune- oppgave, eller endringsoppgave II nummer. (tilleggsoppgave). Denne forskrift trer i kraft straks. Fra 2. Varigheten av ansettelsen eller samme tid oppheves midlertidig forskrift oppdraget. av 22. desember 1992 nr om for- 3. Arbeidstakerens skattekommune med Til nr. 1: lengelse av fristen for levering av lønns- kommunenummer. Det er arbeidsgiverens organisasjons- og trekkoppgaver for inntektsåret 1992 for 4. Arbeidstakerens fødselsnummer. nummer som skal oppgis, dvs. ikke det arbeidsgivere i fiske- og fangstvirksomhet. 5. Arbeidstakerens navn og adresse. tidligere «arbeidsgivernummer».

20 20 2. LOVER OG FORSKRIFTER 4. Nærmere om oppgaven Det gis en oppgave for hver arbeidstaker hvis Skattedirektoratet ikke bestemmer noe annet. Alle beløp gis i hele kroner. Innen rammen av 3 kan Skattedirektoratet vedta avvik fra oppgavens innhold tilpasset det medium oppgaven skal gis på. 5. Hvordan oppgavene skal gis Oppgavene skal leveres på magnetbånd eller annet maskinlesbart medium. Oppgavene skal også inneholde opplysninger om kontrollsummer og antall oppgaver, jfr. 6. Skattedirektoratet gir nærmere regler om hvordan oppgavene skal formes og hvilke media som kan benyttes. Oppgavegiver som ikke har tekniske muligheter til å levere oppgavene som bestemt i første ledd, skal levere disse på blanketter fastsatt av Skattedirektoratet. For privat arbeidsgiver med lønnsutbetalinger som nevnt i folketrygdloven 23-2 sjette ledd, og veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon som nevnt i folketrygdloven 23-2 syvende ledd, trer opplysninger innberettet på særskilt oppgjørsblankett fastsatt av Skattedirektoratet i stedet for oppgave som nevnt i første eller annet ledd. 7. Vedlegg Ved oversendelse av oppgavene skal det legges ved følgeskriv på blankett fastsatt av Skattedirektoratet. Når arbeidsgiveren leverer sin selvangivelse, skal han vedlegge en kontrolloppstilling over bokførte og innberettede beløp på skjema fastsatt av Skattedirektoratet. Vedleggene skal være undertegnet av arbeidsgiveren. Har arbeidsgiveren revisor, skal han undertegne vedleggene etter annet ledd. I tilfeller som nevnt i 5 tredje ledd skal det ikke leveres følgeskriv/vedlegg som nevnt i denne paragraf. II Forskriften trer i kraft 23. desember 1988 med virkning for oppgaver for inntektsåret Etter søknad fra oppgavepliktige, kan Skattedirektoratet gjøre unntak fra reglene i denne forskriften for oppgaver som skal leveres for Tid og sted for levering av oppgavene Oppgavene skal leveres samlet til den tid og på det sted Skattedirektoratet bestemmer.

"Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt"

Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt Utkast "Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt" Kapittel 5. Opplysningsplikt for tredjepart Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet dd.mm.åååå med hjemmel i ligningsloven 13. juni 1980 nr. 24??...

Detaljer

Nr. 13 2013 Side 2099 2289 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2013 Side 2099 2289 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2013 Side 2099 2289 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 23. oktober 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Sept. 20. Ikrafts.

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave Lønns-ABC 2010 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010 13. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave Lønns-ABC 2012 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012 15. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Del 1: Forskuddstrekk Påleggstrekk Regnskap Oppgjør Ansvar Innhold Forord Side 6 7 1. Innledning 7 1.1 Skattebetalingsordningen 7 1.2 Forskuddsordningen 7 1.3 Forskuddstrekk

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke

Detaljer

POST & 1 * 2 ( & # 0 3 $ & ( & + + 3 $ ) # * & ( + ( 4 6NDWWHEHWDOHU (

POST & 1 * 2 ( & # 0 3 $ & ( & + + 3 $ ) # * & ( + ( 4 6NDWWHEHWDOHU ( POST POST SKATTE-NØKKELEN 2010/2011 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2010/2011 (Redaksjonen avsluttet desember 2010) OSLO JANUAR 2011 POST Skattebetalerforeningen Det

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS

Årsavslutningsveiledning. Visma Lønn Visma Avendo Lønn. Lønnsinnberetning. Versjon 7.xx. Visma Software Norge AS Årsavslutningsveiledning Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2007 Versjon 7.xx Visma Software Norge AS INNHOLD I nnledning...... 1 Visma Lønnssenter... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2007......

Detaljer

Med utgangspunkt i denne rapport ble det utarbeidet en økonomihåndbok for distriktene.

Med utgangspunkt i denne rapport ble det utarbeidet en økonomihåndbok for distriktene. 1. Formål med økonomihåndboken Rotarys virksomhet er basert på høye etiske normer. Dette innebærer at det må stilles strenge krav til intern økonomisk styring og kontroll, slik at man til enhver tid opptrer

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir

Veiledning for a-melding på papir Veiledning for a-melding på papir Om du sender inn et utfylt papirskjema, vil dette fungere som en søknad om å levere på papir. A-meldingen finner du her: Dette trenger du for å fylle ut A-meldingen: Juridisk

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2008

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2008 Grant Thornton informerer Nr. 2/2008 Din samarbeidspartner innen revisjon og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Velkommen til det første nummeret av Grant Thornton informerer

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Innhold 1 Innledning... 9 4.4.3 Øvrige generelle krav til ordningen... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.5 Innberetning...

Detaljer

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 meldinger Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2009. Emneinndelingen følger i det vesentlige

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Audit & Advisory August 2009 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi håper sjekklisten

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN Innledning Denne publikasjonen er utarbeidet med det

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2014 Grant Thornton informerer Nr. 4/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Regjeringens forslag til statsbudsjett for

Detaljer