Tåler din organisasjon bokettersyn?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tåler din organisasjon bokettersyn?"

Transkript

1 Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen

2 Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger Arbeidsgiveravgift Forenklet oppgjør

3 Arbeidsgiverkontroll skbl Opplysningsplikt ligningsloven skatteloven fastsetting klage straff Arbeidsgiver Pengestrømmen skattebetalingsloven folketrygdloven gjennomføring ansvar straff avregning pluss/minus

4 Arbeidsgiverkontroll Pengestrømmen 2010 i Hordaland : Antall arbeidsgivere : Forskuddstrekk : kr. 25,2 milliarder Innfordret 99,91 % Arbeidsgiveravgift : kr. 11,1 milliarder Innfordret 99,77 % Opplysningsplikten : Antall lønnsoppgaver : Sum forskuddsbetalt i Bergen : kr. 21,5 milliarder Sum utlignet skatt sk/yt. : kr. 20,6 milliarder

5 Hva gjør kemnerkontoret/skattekontoret? Kemneren i Bergen (lønnsområdet) Skatteetaten Skatt Vest (ligningsstadiet) Terminoppgaver Kreve inn arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk Skattekort Kreve inn forskuddskatt og restskatt (AS, ENK, osv) Fastsette forskuddsskatt (AS, ENK, osv) Lønns- og trekkoppgaver Merverdiavgift Informasjon til arbeidsgivere Folkeregistrering Kreve inn restskatt/ utbetale skatt til gode Ligning/skatteoppgjør Selvangivelse

6 Nettside

7 Registreringer Melding til enhetsregisteret og AA-registret via nav.no eller altinn.no hvem skal meldes til aa-registeret? arbeidsforhold som varer mer enn 7 dager og mer enn 4 timer pr uke meldes innen fredag etter arbeidsforholdet tar til Kan gjøres via samordnet registermelding

8

9 Skatteplikt for organisasjoner Skattefri institusjon/lag/organisasjon: Milde stiftelser, kirkesamfunn, menighet eller organisasjon som ikke har erverv til formål. Skatt vest kan besvare spørsmål må avgjøres ut fra en helhetsvurdering:» Ikke erverv til formål» / kroners grensen» arbeidsgiveravgift egen grense Inntekter som kan være skattepliktig: Loppemarked, bingo, kioskdrift, flytteoppdrag og andre tjenester mot vederlag.

10 Regnskapspliktige Regnskap» 5 millioner i salgsinntekter» eiendeler over 20 millioner kroner» mer enn 20 årsverk Regnskapspliktige» Plikt til å føre regnskap. Oppbevaring i 10 år» Skal føre oversikt over lønn og ytelser og aga Organisasjoner som ikke er bokføringspliktige» Skal føre en lønningsliste for hver mottaker av lønn/godtgjørelse

11

12 Organisasjonen som arbeidsgiver I skattebetalingsloven har arbeidsgiver en bredere definisjon enn i «dagligtale». Arbeidsgiver er «den som utbetaler lønn eller annen ytelse det skal foretas forskuddstrekk eller utleggstrekk i» Idrettslaget plikter å beregne og innbetale arbeidsgiveravgift oppbevare og innbetale skattetrekket sende inn terminoppgaver sende inn lønns- og trekkoppgaver

13 Arbeidsgiveransvaret Som arbeidsgiver skal idrettslaget trekke skatt i lønn, honorar og annen godtgjøring for arbeid eller oppdrag for organisasjonen.» også godtgjørelser i helt kortvarige arbeidsforhold» ikke krav om ansettelsesforhold» Idrettslaget har ansvar for at det blir foretatt korrekt skattetrekk Sende melding til aa-registeret

14 Arbeidsgivers plikter Ansetter arbeidstaker Utbetaler lønn Oppgave og betaling skattetrekk og arbeidsgiveravgift Samleoppgave lønn, skattetrekk mv Arbeidsavtale Aa-registeret (Altinn) Skattekort Skattetrekk Skattetrekkskonto Arbeidsgiveravgift Terminoppgave (Altinn) 6 terminer Betale inn til skatteoppkreveren Lønns- og trekkoppgave (Altinn) senest 31. januar 2011 Skattekontoret -ligning: Skatteoppkreveren/kemnerkontoret Inntekt Fradrag Beregning av skatt

15 Forskuddstrekk Arbeidstaker skal levere skattekort til laget/klubben/kretsen» Det skal trekkes i samsvar med prosent/tabell som står på skattekortet. Ellers 50% Hva skal det foretas forskuddstrekk i?» Godtgjørelser som lønn, styrehonorarer, naturalytelser etc som mottas for arbeid eller godtgjørelse for laget. Oppbevaring av forskuddstrekket Skal oppbevares i en særskilt skattetrekkskonto

16 Unntak fra trekkplikten Eksempel på noen utbetalinger og ytelser som ikke er trekkpliktige: Ordinære feriepenger Del av lønn før jul Tjenesteutgifter som organisasjonen har refundert, f.eks. tjenestereise Trekkfrie utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser

17 Unntak fra trekkplikten Minstegrenser for forskuddstrekk for frivillige organisasjoner: Samlet lønn kr 4.000,- til en person Samlet trekkpliktig ytelser kr 1.000,- pr termin pr pers Forskuddstrekk < kr 200,- pr termin pr pers Unntak for oppdrag som utføres som ledd i selvstendig næring.

18 Skattetrekkskonto Dersom det ikke benyttes forenklet oppgjørsblankett (direkte innbetaling): Særskilt skattetrekkskonto løpende avsetning (ved hver lønnsutbetaling) Fast beløp (skal dekke en hel termin) Bankgaranti

19 Arbeidsgiveravgift Hovedregel: skattefrie organisasjoner har plikt til å betale arbeidsgiveravgift» Klubben/organisasjonen skal svare arbeidsgiveravgift på vanlig måte for det som det som er trekkpliktig. Klubben skal selv beregne avgiften i tomånedersperioden (terminoppgaven) Unntak for veldedige organisasjoner: Beløpsgrense for avgiftspliktige ytelser: Kr ,- for organisasjonen Kr ,- for hver ansatt

20 Forenklet oppgjør Unntak fra arbeidsgiveravgift Unntak for frivillige org: Vilkår: totalt under ,- eller pr ansatt pr år: ,- Er utbetalingene høyere enn ,- er hele den samlede lønnsutbetalingen avgiftspliktig. Overstiger utbetalingen ,- for en eller flere ansatte, eller ,- for hele org i løpet av et år må det umiddelbart etterberegnes arbeidsgiveravgift på beløpene.» for etterfølgende terminer er det ordinær arbeidsgiverplikt Grensene gjelder for hver underenhet/avdeling som er en egen skattemessig enhet i organisasjonen. Forenklet oppgjørsmelding kan benyttes.

21 Unntak fra arbeidsgiveravgift Dersom de totale avgiftspliktige utbetalingene er under ,- men en eller flere av arbeidstakeren har lønn over ,- er det bare disse som skal medtas i grunnlaget for beregning av arbeidsgiveravgift

22 Lønnsoppgaveplikt Hvem skal levere lønnsoppgave? Den som selv eller gjennom andre har utbetalt lønn eller annen godtgjørelse eller ytet annen fordel Hvilke ytelser er oppgavepliktige? Alle ytelser uavhengig av om de er skattefrie eller trekkfrie Ligning, kontroll og statistikk Ikke rene salgsvederlag

23 Lønnsoppgaveplikt beløpsbegrensninger 1. «Vanlig» arbeidsgiver: 1000,- kr pr år. 2. Skattefrie selskap og veldedige organisasjoner Lønnsutbetaling som ikke overstiger kr per år Trekkfrie utgiftsgodtgjørelser inntil kr per år Naturalytelse som fri transport til og fra arrangementer, kost og losji, fritt utstyr mv. behøves ikke innberettet. (unntak: fri bil) Person i ulønnet stilling: Utgiftsgodtgjørelse for inntil 50 døgn/dager behøves ikke innberettet 23

24

25 Ordinær oppgjørsform Benyttes når det er avgiftspliktige utbetalinger og det er praktisk grunnet hyppige og mange utbetalinger Må levere terminoppgaver, ha opprettet egen skattetrekkskonto, innberette lønns- og trekkoppgaver og årsoppgave for arbeidsgiveravgift Terminoppgaver skal innsendes og betales 15. i måneden etter termin: 1. termin januar og februar 15.mars 2. termin mars og april 15.mai 3. termin mai og juni 15. juli 4. termin juli og august 15. september 5. termin september og oktober 15. november 6. termin november og desember 15. januar året etter

26 Utsatt oppgjør Arbeidsgiver med lønnsutbetalinger som ikke oversikter kr ,- i året, og som ikke gjelder næringsvirksomhet, kan benytte utsatt oppgjør. Samlet forskuddstrekk betales da innen 15. jan året etter. Må ha skattetrekkskonto og registrere i aaregisteret Det må leveres LTO og årsoppgave NB! Kemnerkontoret må varsles slik at det ikke produseres purringer etc.

27 Forenklet oppgjørsmelding Oppgjørsordning for veldedige/frivillige organisasjoner som har enkeltutbetalinger til en eller flere personer. Passer for org med under totalt og pr person Organisasjonen foretar forskuddstrekk og betaler straks inn beløpet. Er da straks ferdig med pliktene på lønningsdagen..

28 Forenklet oppgjørsmelding Ordningen fritar organisasjonen fra: plikt til å ha skattetrekkskonto innsending av terminoppgaver LTO-plikt ved årsslutt plikt til å føre særskilt lønnsregnskap fritatt for meldeplikt til AA-registeret Ett skjema for hver person/lønnsutbetaling Skattetrekket skal innbetales samtidig med lønnsutbetalingen

29 Forenklet oppgjørsmelding Dersom ordningen ikke benyttes er det de vanlige pliktene som gjelder. Arbeidstakeren skal ha kopi av blanketten. Utfyllende informasjon på selve blanketten. Benytt blanket RF-1062 :.» via altinn.no, eller» kemneren i Bergen KRAV: Oppbevaringsplikt i 10 år på gjenpart Må benyttes for alle lønninger ila året Enten eller ordning: Kan ikke brukes på bare noen av utbetalingene Passeres / krgrensen skal det beregnes arbeidsgiveravgift og innberettes på ordinært vis det skal også etterberegnes for tidligere utbetalinger ila året kan fortsette med forenklet oppgjørsordning, men må ha tilleggsblanket for AGA

30

31 Trekkfri bilgodtgjørelse Bilgodtgjørelse er en ytelse til dekning av utgifter ved bruk av privat bil på yrkesreise. For å kunne utbetale bilgodtgjørelse trekkfritt må følgende betingelser være oppfylt: Godtgjørelsen må gjelde yrkeskjøring eller tjenestekjøring Godtgjørelsen må ligge innen fastsatte satser Legitimasjonskravene må være oppfylt

32 Trekkfri bilgodtgjørelse Et overskudd på bilgodtgjørelse etter satsene regnes ikke som skattepliktig inntekt for mottaker. Antall km må spesifiseres. Kjøringen må være reell. Dekkes etter følgende satser: km kr 3,90 > km kr 3,25 Tillegg passasjer kr 1,00 Tilhenger kr 0,70 El-bil kr 4,10

33 Trekkpliktig bilgodtgjørelse Godtgjørelse som overstiger statens satser og/eller er ulegitimert Bilgodtgjørelsen skal behandles trekkpliktig dersom: for høy kilometersats Ikke oppfylt legitimasjonskravene, eller Ikke yrkesreise (f.eks. kjøring hjem - arbeid) Når godtgjørelsen er trekkpliktig skal den tas med i grunnlaget for arbeidsgiveravgift Lønns ABC side 58 følgende

34 Arbeidstakerens hjem Kontor Ikke bilgodtgjørelse Bilgodtgjørelse Kunde Bilgodtgjørelse

35 Når kan arbeidsgiver dekke arbeidsreise? Hovedregel: Dekker arbeidsgiver reise mellom hjem og arbeid skal arbeidstaker beskattes for dette. Arbeidsreise er en privatutgift Særregel for frivillige/ideelle org/stiftelser:» kan dekke utgifter til arbeidsreiser» forutsetninger: 1. øvrig lønn overstiger ikke kr 2. refusjon av reisekostnader må dokumenteres med originalbilag 3. ved bilgodtgjørelse må det føres reiseregning i samsvar med dokumentasjonskravene, og godtgjørelse utbetales i samsvar med satsene Dokumentasjonskrav: Reiseregning må inneholde arbeidstaker navn og adresse dato for avreise og hjemkomst for hver reise formålet med reisen fremstilling av reiseruten totalt kjørt distanse fra begynnelse til slutt av hver reise basert på km-teller. Sats: Satsene for 2012 er kr 3,90 / 3,25 pr km (over km)» kjøringen må være reell

36 Telefon? Andre godtgjørelser Utstyr? Gaver? Dugnad?

37 EK-tjenester (elektronisk kommunikasjon: mobil, bredbånd etc) Dekker organisasjonen arbeidstakerens utlegg til tjenestesamtaler, og disse er dokumentert etter spesifisert regning er det ingen fordel og ytelsen er ikke skattepliktig eller oppgavepliktig Ikke fast utgifter som abonnement etc Fri telefon, der arbeidsgiver står for abonnement og dekker kostnader er en naturalytelse og skal innberettes.

38 EK-tjenester (elektronisk kommunikasjon: mobil, bredbånd etc) Skattefri refusjon utenfor sjablong: Dekning av legitimerte tjenestesamtaler Spesifisert regning med originalbilag (dato, klokkeslett, nummer, mottakers navn og samtaletid) Fastavgift dekkes ikke. Det er ikke trekkplikt eller oppgaveplikt - tjenesteutgifter. Arbeidstaker mottar ikke en skattepliktig fordel Sjablong-regelen: Fastsettelse av fordel etter sjablongen: Skattefritt bunnbeløp på inntil kr (Kun ett bunnbeløp ved dekning av flere abonnement/tjenester) Skattepliktig fordel ved dekning av en tjeneste inntil kr (dekning av EK-tjeneste - kr eller mer) Skattepliktig fordel ved dekning av to eller flere tjenester inntil kr (dekning av EK-tjenester - kr eller mer) Egenbetaling reduserer den skattepliktige fordelen Innholdstjenester kommer i tillegg 38

39 En EK-tjeneste Skattefritt To/flere EK-tjenester Skattefritt 7.000, , ,- Skattepliktig inntil 4.000,- Skattefritt 1.000,- Skattepliktig inntil 6.000,- Skattefritt Skattepliktig fordel per mnd: kr 4.000/12 = 333,- Skattepliktig fordel per mnd: kr 6.000/12 = 500,-

40 Takk for oppmerksomheten! Lønns-ABC (også tilgjengelig på internett på kem.oslo.kommune.no) Internett: kemneren i Bergen skatteeetaten.no Brosjyre fra Skatteetaten: «Skatt for frivillige og ideelle organisasjoner» «God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner» av Norsk regnskapsstiftelse Andre spørsmål?

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave

Lønns-ABC 2010. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010. 13. utgave Lønns-ABC 2010 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2010 13. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Med utgangspunkt i denne rapport ble det utarbeidet en økonomihåndbok for distriktene.

Med utgangspunkt i denne rapport ble det utarbeidet en økonomihåndbok for distriktene. 1. Formål med økonomihåndboken Rotarys virksomhet er basert på høye etiske normer. Dette innebærer at det må stilles strenge krav til intern økonomisk styring og kontroll, slik at man til enhver tid opptrer

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

"Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt"

Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt Utkast "Samleforskrift om tredjeparters opplysningsplikt" Kapittel 5. Opplysningsplikt for tredjepart Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet dd.mm.åååå med hjemmel i ligningsloven 13. juni 1980 nr. 24??...

Detaljer

Aktuelle skatte- og avgiftssatser

Aktuelle skatte- og avgiftssatser 2015 Aktuelle skatte- og avgiftssatser Ajour pr. 10.02.2015 STATENS REISEREGULATIV Beløp Bilgodtgjørelse per km F.o.m. 01.01.14 F.o.m. 01.01.15 Inntil 10.000 km i året (år 2011: 9.000 km), innenlands og

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer

Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 2006.4 Bruk årsavslutningsversjonen også i 2007 Termin Årsavslutning Regelverk nytt og endringer Viktig informasjon vedrørende årsoppgjør 2006 De følgende sidene beskriver hvordan du skal kjøre årsavslutning med Huldt & Lillevik Lønn og Personal System 4. Vi anbefaler at du leser denne beskrivelsen

Detaljer

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere

Veiledning for a-melding på papir. Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Veiledning for a-meldingen på papir Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere 1 Innhold 1. Søknad om å bruke papirskjema... 3 2. Begreper... 3 3. Når må jeg levere?... 3 4. Hvor

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Nyttig info for nye næringsdrivende

Nyttig info for nye næringsdrivende Nyttig info for nye næringsdrivende Innføring i skatt og mva for enkeltmannsforetak og DA http://www.skatteetaten.no/no/alt-om/starte-egen-bedrift/ Vi anbefaler at du melder deg på skattetatens orienteringskurs

Detaljer

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver // Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver Innhold Innledning 3 Om lønns- og trekkoppgaver 3 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver 4 Satser for lønns- og trekkoppgaver 6 Satser

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2009 Grant Thornton informerer Nr. 1/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Som nevnt i forrige kundeblad har vi opprettet et advokatfirma

Detaljer

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem

Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem Veiledning for a-meldingen for opplysningspliktig som bruker lønns- og personalsystem 1 1 Hva er a-ordningen?... 10 1.1 1.2 Nye begreper... 10 Innsending av a-melding... 11 1.3 Tilbakemeldinger på innsendinger...

Detaljer

E-bok 013 BILLIGSTE BILHOLD I SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger

E-bok 013 BILLIGSTE BILHOLD I SMÅBEDRIFTEN. Otto Risanger E-bok 013 BILLIGSTE BILHOLD I SMÅBEDRIFTEN 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold BILLIGSTE BILHOLD i småbedriften R!SANGERS E-BOK 013 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22,

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

Firmabil-nøkkelen 2003

Firmabil-nøkkelen 2003 Firmabil-nøkkelen 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Vedlegg til BIL nr. 1/2 2003 Av siviløkonom Jan Traaseth Side 1 av 21 FIRMABIL Fordelssatser Bruker du bil som eies eller leases av din arbeidsgiver (firmabil),

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Audit & Advisory August 2009 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi håper sjekklisten

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2010 Grant Thornton informerer Nr. 1/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Grant Thornton Norge vokser videre Grant Thornton har

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2012 Grant Thornton informerer Nr. 1/2012 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Godt nytt år! Endelig kom vinteren jubler flere

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Tjeneste i utlandet. PymForum.no

Tjeneste i utlandet. PymForum.no Tjeneste i utlandet Veiledningsnotat om arbeidsregler, lønn, skatt, pensjon, trygd, forsikringer - for misjonærer og annen misjonstjeneste i utlandet 2011.no Side 1 Tjeneste i utlandet Veiledningsnotat

Detaljer