Lønns-ABC Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for utgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønns-ABC 2007. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2007. 10. utgave"

Transkript

1 Lønns-ABC 2007 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for utgave Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for Heftet er utarbeidet av Oslo kemnerkontor i samarbeid med Skattedirektoratet, og er bl.a. et resultat av våre erfaringer med informasjons- og kontrollarbeid. Vi har lagt vekt på de vanligste ytelsene og de områdene hvor det erfaringsmessig gjøres feil i forbindelse med lønnsinnberetningen. Heftet gir en oversikt over regelverket for de aktuelle ytelsene, men det er ikke uttømmende. Heftet inneholder også en generell oversikt over arbeidsgivers plikter når det gjelder skattetrekk og arbeidsgiveravgift, bokføringsregler og melde-/opplysningsplikter for ansatte. Regelverket i heftet er ajour per 1. november Heftet vil også være et nyttig oppslagsverk for bruk i På følgende områder er det imidlertid foreslått endringer i regelverket for neste år i forbindelse med statsbudsjettet: Innføring av dokumentasjonskrav for nattillegg (losjigodtgjørelse) på tjenestereise. Eventuell forskjell mellom losjigodtgjørelse og faktiske utgifter skal skattlegges. Det foreslås ikke å oppheve den udokumenterte (ulegitimerte) satsen på kr 400 innenlands. Skattlegging av fri bolig i utlandet. Økt grense for betaling av arbeidsgiveravgift og lønnsoppgaveplikt for frivillige organisasjoner (Fritak for arbeidsgiveravgift under kr i samlede lønnsutgifter og kr for den enkelte ansatte. Kr i beløpsgrense for lønnsoppgaveplikt). Overgang til terminvis beregning av femtiprosentregelen i unntaket for ambulerende virksomhet (differensiert arbeidsgiveravgift). Innføring av bokføringspålegg og betinget tvangsmulkt ved overtredelse av bokføringslovgivningen. Vi gjør oppmerksom på at Skatteetaten omorganiseres fra 1. januar De kontorbetegnelser mv. som er benyttet i heftet kan derfor være endret fra dette tidspunkt. For en oversikt over Skatteetatens organisering etter 1. januar 2008 henvises det til skatteetaten.no. Se også Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter (del 1-3), Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver (9. utgave med to tillegg), Lønnsinnberetning på maskinlesbart medium (9. utgave med ett tillegg) og Lignings-ABC. Disse kan lastes ned fra skatteetaten.no. Lønns-ABC kan lastes ned fra Oslo kemnerkontors og Skatteetatens internettsider. Begge steder finner du også informasjon om gjeldende regelverk for skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsinnberetning. Utarbeidet av Oslo kemnerkontor i samarbeid med Skattedirektoratet. For ytterligere informasjon, kontakt din lokale skatteoppkrever. -

2 Oslo kemnerkontor utgave 2007 Trykk: Fagbokforlaget

3 Innholdsfortegnelse 1 Lønns- og trekkoppgaver Viktigheten av korrekte oppgaver Hvem skal levere lønns- og 5 trekkoppgave? Forenklet innberetningsordning Hvilke ytelser er oppgavepliktige? 6 Unntak fra oppgaveplikten Når (hvilket inntektsår) skal et beløp tas 6 med i lønns- og trekkoppgaven? 1.5 Levering av lønns- og trekkoppgaver 7 Maskinelle lønns- og trekkoppgaver 7 Manuelle lønns- og trekkoppgaver Endringsoppgaver Gebyr Levering av lønns- og trekkoppgaver 8 mm. i Altinn 1.9 Mer informasjon om lønnsinnberetning 10 2 Årsoppgave/Følgeskriv/Kontrolloppstilling 2.1 Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/ Følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver 2.2 Kontrolloppstilling over registrerte og innberettede beløp 3 Skattetrekk Arbeidsgivers plikter og ansvar Forskuddstrekk 12 Trekkgrunnlaget 12 Minstegrenser for forskuddstrekk 13 Beregning av forskuddstrekk 13 Dokumentasjon for foretatt 14 forskuddstrekk 3.3 Påleggstrekk Oppbevaring - skattetrekkonto Oppgaver og oppgjør Solidaransvar Mer informasjon om skattetrekk 18 4 Arbeidsgiveravgift Avgiftsgrunnlag Avgiftssatser og -beregning 20 Arbeidstakere over 62 år 20 Satser og soner hovedregel 20 Fribeløpsordningen i sone 1a 20 Næringer som må betale 21 arbeidsgiveravgift etter høyeste sats ( EØS-næringer ) Landbruk, fiske etc. 21 Blandet virksomhet 22 Svalbard Hvilken avgiftssone skal legges til 22 grunn? Underenheter 23 Flytting av virksomhet i løpet av året 23 Unntak for ambulerende virksomhet Oppgaver og oppgjør Mer informasjon om arbeidsgiveravgift 26 5 Bokføringsregler 27 6 Meldeplikt til Aa-registeret 30 7 Opplysningsplikt til SFU 31 8 Definisjoner og grensedragninger Arbeidsreise yrkesreise Lønn lån/utbytte Lønn næring Naturalytelser Pendlere Representasjon Utgiftsgodtgjørelser Velferdstiltak 45 9 Utvalgte ytelser Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs Arbeidstøy Avis - fri avis på hjemmeadressen Barnehage Bil/firmabil - fri bil Bilgodtgjørelse Bolig - fri bolig Bompenger/fergekostnader Bot/gebyr Datautstyr - salg til arbeidstaker Datautstyr - utplassert hos arbeidstaker 64 (hjemme-pc) 9.12 Elektroniske kommunikasjonstjenester 65 (fri telefon, bredbånd mv.) 9.13 Erstatning ved oppsigelse Etterlønn Feriepenger Feriereise/deltakelse på tjenestereise Formuesgjenstand - kjøp/salg Fri kost og/eller fritt losji Gaver og premier Hjemmekontor Hytte/fritidsbolig Kontingenter (personlig medlemskap) Kostbesparelse i hjemmet for pendlere Legebehandling/behandlingsutgifter/ 79 bedriftshelsetjeneste/treningsordninger 9.25 Lønn og andre kontantytelser 81 3

4 9.26 Lønn og feriepenger opptjent før 82 dødsfall 9.27 Lønn utbetalt av skattefri allmennyttig 82 organisasjon eller institusjon 9.28 Lån - rentefordel rimelig lån i 83 arbeidsforhold 9.29 Motorsykkel/fritidsbåt/campingvogn Opsjoner i arbeidsforhold Overtidsmat - matpenger ved lengre 87 daglig fravær 9.32 Personalrabatt Piggdekkgebyr Reise mellom hjem og arbeidssted Sluttvederlag og tilleggssluttvederlag Stipend Styrehonorar Trygdeytelser Utdanning finansiert av arbeidsgiver Verktøygodtgjørelse - tariffestet Utgifter til kost og losji på 95 tjenestereise 10.1 Statlige regulativ og definisjoner Refusjon av utgifter - reise etter regning Reise uten overnatting - dagsreise Reise med overnatting Utbetaling av forskudd Administrativ forpleining - bruspenger Utlendinger i Norge/Arbeid i utlandet Arbeid i Norge: utenlandsk 104 arbeidstaker, norsk eller utenlandsk arbeidsgiver, lønn, honorarer, mv. og naturalytelser 11.2 Arbeid i Norge: utenlandsk 105 arbeidstaker, norsk eller utenlandsk arbeidsgiver, naturalytelse eller godtgjørelse ved besøksreise, kost og losji 11.3 Arbeid i utlandet: norsk arbeidstaker, 106 norsk arbeidsgiver 11.4 Arbeid i utlandet: utenlandsk 107 arbeidstaker, norsk arbeidsgiver 11.5 Styrehonorar mv. - utlending Utenlandske artister og idrettsutøvere Forsikringer Behandlingsforsikring Gruppelivsforsikring Individuell livsforsikring Reise-/ferie-/fritidsforsikring Syke- og ulykkesforsikring/yrkesskadeforsikring Pensjon og pensjonsordninger Avtalefestet pensjon (AFP) Etterpensjon Individuell pensjonsavtale (IPA) Kollektiv pensjonsordning (herunder 111 obligatorisk tjenestepensjon) 13.5 Pensjon betalt over driften Pensjon i dødsmåneden Tillegg 2 til kodeoversikten Stikkordregister 117 Forkortelser og kortformer aml. Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. av nr. 4 (Arbeidsmiljøloven) feriel. Lov om ferie av nr. 21 (Ferieloven) ftrl. Lov om folketrygd av nr. 19 (Folketrygdloven) lignl. Lov om ligningsforvaltning av nr. 24 (Ligningsloven) skl. Lov om skadeserstatning av nr. 26 (Skadeserstatningsloven) sktbl. Lov om betaling og innkreving av skatt av nr. 2 (Skattebetalingsloven) sktl. Lov om skatt av formue og inntekt av FSFIN nr. 14 (Skatteloven) Finansdepartementets forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven (..) av nr FSSKD Skattedirektoratets forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven (..) av nr FIN UTV F./ L. Finansdepartementet UTV - Dommer, uttalelser m.v. i skattesaker. Utgitt av Ligningsutvalget Forskrift / lov (i tekstboksene) Grunnbeløpet i folketrygden (G) Grunnbeløp f.o.m. 1. mai 2006 kr Grunnbeløp f.o.m. 1. mai 2007 kr Gjennomsnittlig G i 2007 kr

5 1 Lønns- og trekkoppgaver 1.1 Viktigheten av korrekte oppgaver Opplysningene i lønns- og trekkoppgaven vil bli lagt til grunn ved ligningen og avregningen av skattyter, hvis ligningsmyndighetene ikke har holdbare opplysninger om annet. Det er derfor avgjørende for riktig ligning og avregning at opplysningene som gis i lønns- og trekkoppgaven er korrekte. Det er i lønns- og trekkoppgaven lagt opp til en kodeinndeling av de enkelte oppgavepliktige ytelsene. Skattedirektoratet har utarbeidet en "Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver" som er ment å dekke alle oppgavepliktige ytelser fra arbeidsgiver og oppdragsgiver til arbeidstaker og oppdragstaker. Kodeoversikten inneholder nærmere informasjon om hvordan lønns- og trekkoppgavene skal fylles ut, og utfyller 3 i forskrift nr om levering av lønnsoppgave som gir en oversikt over lønns- og trekkoppgavens innhold. Fra og med inntektsåret 2005 gjelder "Kodeoversikt 9. utgave" (RF-2004). Det er kommet to tillegg til 9. utgave: Tillegg 1 som gjelder fra og med inntektsåret 2006 og Tillegg 2 som gjelder fra og med inntektsåret 2007 (inntatt i kap. 14). Kodeoversikten og tilleggene kan lastes ned fra eller fås ved henvendelse til skatteoppkreverkontoret. 1.2 Hvem skal levere lønns- og trekkoppgave? Den som selv eller gjennom andre har utbetalt lønn eller annen godtgjørelse eller ytet annen fordel, skal levere oppgave over alt som i siste inntektsår er ytet til den enkelte mottaker, jf. ligningsloven 6-2. en (innberetningsplikten) etter ligningsloven 6-2 favner videre enn arbeidsgiverbegrepet i skattebetalingsloven. Som eksempel vil en som yter vederlag til selvstendig næringsdrivende som ikke har fast forretningssted i Norge, være omfattet av oppgaveplikten etter ligningsloven 6-2. Etter ligningsloven 6-14 påligger oppgaveplikten innehaver i enkeltpersonsforetak og daglig leder i selskap, forening, institusjon eller innretning. Er det ikke noen daglig leder, påligger plikten styrets leder. Er ikke arbeidsgiver skattepliktig påligger oppgaveplikten også den valgte revisor. I konkursbo er bostyrers oppgaveplikt begrenset til utbetalinger etter konkursåpning. en omfatter også lønn eller dividende av lønnskravet opptjent før konkursen og feriepenger i oppsigelsestiden når dette anses som en prioritert fordring i boet (kode 123). For utbetalinger foretatt i tiden før konkursåpning er konkursdebitor ansvarlig for at lønnsoppgaver blir gitt. Ved utleie av arbeidskraft er utleier og leietaker solidarisk ansvarlig for oppfyllelsen av oppgaveplikten, jf. ligningsloven 6-14 nr. 2. Forenklet innberetningsordning Lønnsarbeid i hjemmet og pass av barn En privatperson som benytter den forenklede oppgjørsordningen skal ikke levere vanlig lønns- og trekkoppgave ved årets slutt. Arbeidsgiveren skal beregne og innbetale forskuddstrekk, samt fylle ut og sende til skatteoppkreveren del 1 av "Oppgjørsblankett for private arbeidsgivere" (RF-1049). Innbetaling og oppgavelevering skal skje ved hver lønnsutbetaling - senest første virkedag etter utbetalingen. Når skatteoppkreveren mottar oppgjørsblanketten (del 1) og registrerer denne, blir de aktuelle opplysningene overført til den sentrale databasen for lønns- og trekkoppgaveopplysninger. Del 2 av oppgjørsblanketten får arbeidstakeren som lønnsog trekkoppgave, mens del 3 er arbeidsgiverens eksemplar. Arbeidstakeren må selv ta vare på blankettene for senere bruk ved utfylling av selvangivelsen. Hvis samlet utbetaling fra en husstand går over grensen på kr i året til private arbeidsoppdrag i hjemmet utenom barnepass, må arbeidsgiveren fortsatt bruke den forenklede oppgjørsblanketten ved senere lønnsutbetalinger, selv om det i tillegg må beregnes og betales arbeidsgiveravgift av samlet lønn som til da er utbetalt. Jf. punkt 4.1. Se også punkt For elektronisk innsending av RF-1049, se Veldedige og allmennyttige organisasjoner Skattefrie institusjoner som i tillegg er allmennyttige eller veldedige, kan også benytte tilsvarende forenklet oppgjørsmetode dersom de samlede lønnsutbetalinger i året ikke overstiger grensene for fritak for å svare arbeidsgiveravgift, jf. punkt 4.1. For disse er det utarbeidet eget skjema "Oppgjørsblankett for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon" (RF-1062). Denne inneholder også en del 3 som vedlegg til organisasjonens regnskap. Se også punkt For elektronisk innsending av RF-1062, se 5

6 1.3 Hvilke ytelser er oppgavepliktige? Det er i ligningsloven 6-2 angitt hvilke ytelser som er oppgavepliktige. Hovedregelen er at alle ytelser som er skattepliktige eller trekkpliktige for mottaker, i utgangspunktet også er oppgavepliktige. Det er imidlertid ikke bare ytelser som er av betydning for ligning eller avregning som er oppgavepliktige, da oppgaveplikten for enkelte ytelser har sin bakgrunn i kontrollmessige eller statistiske hensyn. Oppgjør for arbeidsoppdrag i form av varer og tjenester skal også tas med på lønnsoppgaven. Rene salgsvederlag skal ikke oppgis. Unntak fra oppgaveplikten Unntak fra oppgaveplikten fremgår av forskrift nr om begrensning av lønnsoppgaveplikten. Blant annet skal følgende beløp ikke innberettes (oppregningen er ikke uttømmende): Lønnsutbetaling som ikke overstiger kr per person per år. Samlede lønnsutbetalinger som ikke overstiger kr per person per år kreves likevel ikke innberettet når utbetalingene bare gjelder arbeid i tilknytning til betalerens eget hjem eller fritidsbolig (nytt f.o.m. 2007). Med lønnsutbetaling menes her i utgangspunktet alle trekkpliktige godtgjørelser og skattepliktige naturalytelser (kodegruppe 100, 150 og 500). Overskrides beløpsgrensene skal hele beløpet innberettes. Trekkfri utgiftsgodtgjørelse til dekning av merutgifter som ikke overstiger kr per person per år. Er det utbetalt lønn som overstiger kr eller kr (se ovenfor) skal imidlertid også trekkfri utgiftsgodtgjørelse innberettes. Lønnsutbetaling som ikke overstiger kr per person per år fra skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner. Overskrides beløpsgrensen skal hele beløpet innberettes. Trekkfri utgiftsgodtgjørelse, som utbetales til dekning av merutgifter ved et medlems innsats eller opptreden for sin forening, er fritatt for lønnsinnberetning når beløpet ikke overstiger kr Naturalytelse i form av fri transport til og fra arrangementer (ikke fri bil), kost og losji, fritt utstyr mv. som ytes i organisasjonens interesse, er unntatt fra lønnsinnberetning uten hensyn til om det er utbetalt lønn eller utgiftsgodtgjørelse som er fritatt for innberetning. Skattefri fordel ved dekning av arbeidsreise, jf. FSFIN (9) og (10), som ikke overstiger kr per person per år fra veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon og ved det offentliges dekning av slik reise ved politiske verv. Skattefrie naturalytelser, men ikke helt/delvis fri kost, losji og besøksreiser til hjemmet for pendlere, og heller ikke arbeidsgivers dekning av kostnad til bedriftsbarnehageplass. Refunderte reiseutgifter etter kvittering eller originalbilag, som kun dekker mottakerens tjenesteutgifter. For pendlere skal refusjon av utgifter til besøksreiser til hjemmet innberettes med beløp og antall reiser. Refunderte utgifter til overnatting og kost i samsvar med fremlagte originalbilag. For pendlere skal beløp og antall døgn - eventuelt boligtype - innberettes. Utbetalinger til selvstendig næringsdrivende: - Provisjon til agent eller annen mellommann, vederlag for enhver type bistand, honorar eller annen godtgjøring for åndsverk når godtgjørelsen ikke er fradragsberettiget direkte eller gjennom avskrivning for betaleren. - Provisjon til selvstendig næringsdrivende vedrørende kjøp og salg av fast eiendom eller verdipapir. - Vederlag for tjenester av teknisk, juridisk, regnskapsmessig eller lignende art når mottaker driver selvstendig næringsvirksomhet fra et fast forretningssted i Norge. OBS! Det skal som hovedregel svares arbeidsgiveravgift selv om beløpet ikke er oppgavepliktig. Er det foretatt forskuddstrekk i et beløp som er fritatt for innberetning, skal arbeidsgiver innberette forskuddstrekket i kode 950 på lønns- og trekkoppgaven, men arbeidsvederlaget skal ikke innberettes. 1.4 Når (hvilket inntektsår) skal et beløp tas med i lønns- og trekkoppgaven? Arbeidsgiver skal levere oppgave over alt som i siste inntektsår er ytet til den enkelte mottaker, jf. ligningsloven 6-2. Det avgjørende tidspunkt (inntektsår) for lønnsinnberetningen er hvilket år utbetalingen fant sted - eventuelt det tidligere tidspunkt da arbeidstakeren hadde ubetinget rett til å få ytelsen utbetalt, jf. skatteloven 14-3 (1). Dette er ikke nødvendigvis det året da beløpet ble bokført. En del arbeidsgivere har lønnsutbetaling i januar måned for lønn mv. opptjent i desember (ofte kalt 13. lønnskjøring). Slik lønn mv. som kommer til utbetaling i januar 2008, skal ikke tas med i lønnsoppgaven for

7 1.5 Levering av lønns- og trekkoppgaver Arbeidsgiver skal innen 20. januar 2008 levere lønnsog trekkoppgavene for For arbeidsgivere som leverer maskinelt eller via Altinn er fristen 31. januar. For arbeidsgivere innen fiske og fangstvirksomhet er fristen 20. februar. Alle oppgavegivere som har tekniske muligheter til å levere oppgavene maskinelt har en plikt til det. Oppgavegivere uten slike tekniske muligheter, skal benytte blankett fastsatt av Skattedirektoratet. Om innsending av lønns- og trekkoppgaver via Altinn, se nedenfor under punkt 1.8. Maskinelle lønns- og trekkoppgaver Levering av oppgaver på diskett/magnetbånd eller annet maskinlesbart medium, skal skje til den datasentral som skatteoppkreveren i kontorkommunen benytter. Regnskapskontorer/lønnssentraler kan sende opplysninger samlet til den datasentral som skatteoppkreveren i kontorets/lønnssentralens kontorkommune benytter. Skatteoppkreveren kan gi nærmere informasjon. Arbeidsgiver med hovedkontor i Oslo skal sende oppgavene til Skattedirektoratet. Tekniske krav En detaljert rettledning for utfylling og innlevering av maskinelle lønns- og trekkoppgaver er å finne i heftet "Lønnsinnberetning på maskinlesbart medium 9. utgave". 8. oktober 2007 er det gitt Generelle retningslinjer for innsending av data på maskinlesbart medium til Skattedirektoratet som utfyller/presiserer teksten i heftet. Det har videre kommet et tillegg til 9. utgave av Lønnsinnberetning på maskinlesbart medium gjeldende fra inntektsåret Heftene kan lastes ned fra og fås også ved henvendelse til din skatteoppkrever. Fysisk merking Kassetter/disketter/streamer-taper skal ha påklistret en merkelapp som gir opplysninger om innsenders navn (firma), organisasjonsnummer, telefonnummer, kontaktperson, filnavn, maskintype og hvilke kommandoer som er brukt for å legge ut dataene (kun for streamer-taper). I tillegg skal det oppgis hvilket operativsystem som er brukt. CD-rom og DVD skal merkes med tilsvarende opplysninger direkte på platens overside. Dersom dataene er i ASCII-format, må dette angis. Retningslinjene for fysisk merking må følges. Alle punktene er viktige for riktig og rask behandling. Hvis det skulle oppstå problemer med mediumet vil oppgavegiver bli kontaktet samme dag eller påfølgende dag som feil oppdages. Mangelfull merking vil vanskeliggjøre dette, og i verste fall medføre at oppgavene blir betraktet som ikke levert. Kvittering og feilliste Alle arbeidsgivere som leverer oppgaver på maskinlesbart medium mottar "Kvittering for mottatte data". Det er viktig at kvitteringen kontrolleres ved mottak, slik at eventuelle feil kan rettes opp så snart som mulig. For visse typer feil, blir det i tillegg produsert en feilliste. Denne må gjennomgås ved mottak, og feilene må korrigeres umiddelbart. Arbeidsgivere som leverer lønns- og trekkoppgavene via Altinn vil få sin kvittering/feilliste elektronisk i meldingsboksen Mottatt i Altinn. Manuelle lønns- og trekkoppgaver Blankett for lønns- og trekkoppgaver fastsettes for det enkelte år og fås hos skatteoppkreveren. Arbeidsgivere i Oslo må benytte de spesielle lønns- og trekkoppgavene utarbeidet av Oslo kemnerkontor beregnet på optisk lesing. Manuelle lønns- og trekkoppgaver skal leveres til skatteoppkreveren i arbeidsgivers kontorkommune. Arbeidsgivere som har flyttet i løpet av 2007 skal sende oppgavene til den kommune man har innbetalt forskuddstrekket til i Endringsoppgaver Dersom innsendte lønns- og trekkoppgaver ikke er riktige eller er ufullstendige, må det sendes inn endringsoppgaver for dette inntektsåret snarest mulig. Endringsoppgaver kan gis maskinelt eller manuelt. Det bør velges det alternativ som er hensiktsmessig ut fra omfanget av endringene. Manuell endringsoppgave gis på den vanlige blanketten, hvor det da krysses av for "endringsoppgave". Ved utfylling av kodene på endringsoppgaven er det kun endringene (økning eller reduksjon) i forhold til tidligere innsendt oppgave, som skal fylles ut. Dette fordi endringsoppgaven blir summert med (lagt til) den tidligere innsendte oppgaven. Ved innsending av endringsoppgaver skal det også sendes følgeskriv (se nedenfor) som bare skal omfatte endringsoppgavene. 1.7 Gebyr Hvis den som skal levere lønns- og trekkoppgaver ikke leverer oppgavene innen 31. januar, kan det ilegges et gebyr på kr 10 per dag for hver oppgave som ikke anses levert. Oppgaven anses for sent levert dersom den ikke er levert postverket som rekommandert sending senest 31. januar eller ikke er kommet frem til mottaker senest fjerde virkedag etter denne datoen. Oppgaven anses som ikke levert når den 7

8 mangler påføring av fødselsnummer for personer, navn og adresse for selskaper mv. eller organisasjonsnummer. Se for øvrig 4 i forskrift av 22. januar 1991 nr. 57 om gebyr ved for sent eller ikke leverte ligningsoppgaver. Unnlatelse av å sende inn lønns- og trekkoppgaver vil medføre at arbeidstaker ikke blir godskrevet det foretatte forskuddstrekket, og arbeidstakerens skatteoppgjør blir dermed feil. 1.8 Levering av lønns- og trekkoppgaver mm. i Altinn Altinn er den valgte internettkanalen for innsending av informasjon til det offentlige fra næringslivet/ virksomheter. Skattedirektoratet har som mål å erstatte dagens elektroniske innsending på disketter, CD, DVD etc. med Altinn så raskt som mulig. For inntektsåret 2007 kan man rapportere inn via Altinn, enten ved overføring fra fagsystemer som har utviklet grensesnitt mot Altinn, eller ved manuell registrering av lønns- og trekkoppgaver direkte i portalen på Det er en begrensing i løsningen som gjør at arbeidsgivere med mer enn ansatte ikke kan sende lønns- og trekkoppgaver via Altinn for inntektsåret Vi viser til generell informasjon om Altinn og bruken av portalen på Det er i tillegg utarbeidet en brosjyre om innlevering av lønns- og trekkoppgave og årsoppgave via Altinn. Denne kan fås hos den lokale skatteoppkreveren. Innraportering Hvem kan rapportere inn i Altinn? Følgende kan rapportere for virksomheten i Altinn: styreformann/styrets leder daglig leder (eller tilsvarende roller) regnskapsfører revisor Informasjonen om hvem som innehar de ulike rollene i virksomheten hentes fra Enhetsregisteret i Brønnøysund. Det er viktig at Enhetsregisteret til enhver tid har korrekte opplysninger om din virksomhet. De som i følge Enhetsregisteret er tildelt rettigheter i Altinn (eks: daglig leder), kan delegere disse rettighetene til andre (eks: økonomimedarbeider eller revisor). Det er mulig å begrense delegeringen til kun å gjelde utfylling av skjema. Hovedprinsipp for løsningen Dersom man leverer gjennom Altinn trenger man ikke lenger sende inn dagens Årsoppgave for arbeidsgiveravgift - Følgeskriv til lønns- og trekkoppgave 2007 (RF-1025) på papir. Skattedirektoratet vil på grunnlag av mottatt informasjon fylle ut en Årsoppgave (RF-1025e) og sende den til skatteoppkrever samtidig som den sendes til meldingsboksen Mottatt i Altinn. Virksomheten må i tillegg til lønns- og trekkoppgaver sende inn informasjon på virksomhetsnivå som gjør Skattedirektoratet i stand til å fylle ut årsoppgaven. Dette gjelder blant annet beregningsmåte for arbeidsgiveravgift, avgiftsgrunnlag og refusjon. Det er viktig at bruker har denne informasjonen tilgjengelig ved oppstart av registreringsarbeidet i Altinn. Det er mulig å mellomlagre det man har fylt inn i Altinn og fortsette med arbeidet senere og deretter sende inn. Ved å legge inn mobilnummer på virksomhetsnivå vil bruker bli varslet via SMS når årsoppgaven er tilgjengelig i meldingsboksen Mottatt. Tjenesten er gratis. Årsoppgaven vil bli tilgjengelig både som PDF og XML. Både PDF og XML kan lastes ned til lønnsystemet for eventuell avstemming der. Vi understreker at det kun er virksomheter som leverer lønns- og trekkoppgaver via Altinn som kan unnlate innsending av Årsoppgave RF-1025 på papir. Virksomheter som leverer på diskett o.l. skal levere Årsoppgaven på papir som før. Overføring til Altinn fra fagsystem (lønns- /regnskapssystem) For informasjon om framgangsmåten i lønns- og regnskapssystemet ved overføring til Altinn, kontakt systemleverandøren. Manuell registrering i Altinn Virksomheter som i dag sender inn papiroppgaver, kan i stedet registrere opplysningene direkte i portalen i Altinn. Registreringsbildene inneholder validering for korrekt utfylling. Altinn aksepterer ikke innsending før informasjonen er komplett. Registreringsbilder i Altinn - på virksomhetsnivå Innsender må først angi om opplysningene som skal sendes inn er ordinær oppgave eller endrings- 8

9 oppgave. Det er viktig å være oppmerksom på at det som angis her gjelder for hele oppgavesettet, dvs. opplysninger på virksomhetsnivå og alle lønns- og trekkoppgavene som er vedlagt. Det er fire registreringsbilder på virksomhetsnivå. Disse inneholder opplysninger om: Bilde 1. Til hvilken kommune oppgaven skal sendes, samt navn og adresse til arbeidsgiver (preutfylt fra Enhetsregisteret, eventuelt fra Folkeregisteret dersom oppgaven leveres på fødselsnr.) Bilde 2. Beregningsmåte for arbeidsgiveravgift, bagatellmessig støtte og utbetalt under grensen for oppgaveplikt Bilde 3. Grunnlag for arbeidsgiveravgift for spesielle grupper Bilde 4. Avgiftsgrunnlag og refusjon. Registreringsbilder i Altinn - på arbeidstakernivå Det er fire registreringsbilder på arbeidstakernivå. Disse inneholder opplysninger om: Bilde 1. Navn, adresse og skattekommune til arbeidstakeren. Bilde 2. Ansettelsesperiode og rett til særskilt fradrag for sjøfolk. Bilde 3. Fire av de mest brukte LTO kodene, samt tre koder som ikke skal føres i selvangivelsen. Bilde 4. Tabell for å legge inn øvrige LTO koder (de som ikke finnes på bilde 3) Kontroller i systemet Lønns- og trekkoppgaven i Altinn inneholder kontroller som sørger for at innsenderen fyller ut tilstrekkelig informasjon. Eksempel: Hvis kode 118-A er valgt, må alle felt som tilhører denne koden (beløp, listepris, fra dato, til dato og reg. nr.) fylles ut før oppgaven kan sendes inn. Disse kontrollene utføres kun på ordinære oppgaver. For endringsoppgaver er kontrollene slått av fordi oppgavene vil inneholde endringer, ikke fullstendige opplysninger. Signering Lønns- og trekkoppgavene må signeres. Man kan enten sende signering rett fra lønns- og regnskapssystemet hvis det er støtte for det i programmet, eller man kan logge seg på Altinn og signere. Endringsoppgaver Dersom det skal gjøres endringer i innsendt informasjon må man merke innsendingen med endringsoppgave. En endringsoppgave skal inneholde tillegg eller reduksjon i en allerede innsendt oppgave. Den utløser de samme tilbakemeldingene som en vanlig oppgave. Når man sender inn endringsoppgave er det kun differansen i forhold til tidligere beløp som skal innrapporteres og ikke det nye beløpet. Eksempel: Hvis det tidligere er innrapportert i beløp på kode 118-A og riktig beløp er er det endringsoppgave med som skal sendes inn. Hvis de tilhørende beløpsfelt ikke skal endres, skal det ikke føres opp verdi i feltene. Rapporter og avstemming Virksomhetsrapport Etter innlevering kan man skrive ut en rapport over innlevert informasjon for virksomheten. Denne kan senere avstemmes mot den elektroniske Årsoppgaven (RF-1025e) som kommer tilbake fra Skatteetaten. Rapporten vil ha en dato og klokkeslett i øvre høyre hjørne, som er bekreftelse på at informasjonen er sendt inn. Elektronisk årsoppgave Skatteetaten vil på grunnlag av innsendt informasjon generere en elektronisk Årsoppgave (RF-1025e). I perioden vil oppgaven være tilgjengelig i meldingsboksen Mottatt i Altinn senest 72 timer etter innsending. Den enkelte virksomhet kan skrive ut oppgaven og avstemme tallene, eventuelt laste den inn i lønnsprogrammet og avstemme der. Årsoppgaven i meldingsboksen Mottatt er tilgjengelig for dem som har rettigheter til å signere lønns- og trekkoppgaven. Etter vil det kunne ta lengre tid før årsoppgaven er tilgjengelig i Altinn. Informasjonen på RF-1025e Årsoppgave vil samtidig med utsendelse til avgiver, bli overført skatteregnskapet hos skatteoppkreveren og vil bli benyttet av Skatteetaten i det videre arbeidet med skatt og avgift. Lønns- og trekkoppgaver Når lønns- og trekkopplysningene er sendt inn, kan man velge å skrive ut lønns- og trekkoppgaver for den enkelte arbeidstaker fra Altinn. Oppgaver som er innsendt til Skatteetaten vil ha angitt dato og klokkeslett i øvre høyre hjørne. Oppgaven vil se litt annerledes ut enn dagens papiroppgave. Lønns- og 9

10 trekkoppgaven skal leveres til arbeidstakeren. Kvittering og feilliste fra Skattedirektoratets lønnsog trekkoppgavedatabase Kvittering og feilliste vil bli gjort tilgjengelige i meldingsboksen Mottatt i Altinn senest 72 timer etter innsending i perioden Etter denne datoen kan det ta lengre tid. Kvittering/feilliste vil ikke bli sendt på papir til dem som leverer via Altinn.. Kvittering/feilliste vil bli tilgjengelig som PDF, og det er også mulig å laste ned denne til lønnsystemet. Brukerstøtte Faglig brukerstøtte er den samme som for terminoppgaven. Ta kontakt med det nærmeste skatteoppkreverkontoret: Oslo kemnerkontor Drammen kemnerkontor Wenche Tode Turid Wisland Kari Helle Bjertnes Runar Hauglum Sarpsborg kemnerkontor Ann Kristin Tveter Arild Heier Bergen kemnerkontor Sigrid Eide Bjørg Harding Rigmor Sæle Marit Vestbø Line Hitland Stavanger kemnerkontor Gunvor Sunde Torild Madland Bani Vorraa Inge Akerjordet Trondheim kemnerkontor Lillian Næsgaard May Kolsvik Tove Larsen Dagfinn Bollingmo Tromsø kemnerkontor Tine Kristoffersen Mer informasjon om lønnsinnberetning Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter, del 3 (RF-2006) Lønnsarbeid i heimen - enklere og billegare (RF-2021N) Skatt for frivillige og ideelle organisasjoner (RF-2017) Skatteregler ved barnepass for foreldre, dagmammaer og praktikanter (RF-2009) Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver 9. utgave (RF-2004) Tillegg 1 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver 9. utgave Tillegg 2 til Kodeoversikt for lønns- og trekkoppgaver 9. utgave Lønnsinnberetning på maskinlesbart medium 9. utgave Lønnsinnberetning på maskinlesbart medium tillegg til 9. utgave Generelle retningslinjer for innsending av data på maskinlesbart medium til Skattedirektoratet (8. oktober 2007) Alle spørsmål om utfylling og levering av lønnsog trekkoppgaver skal rettes til skatteoppkreveren, mens spørsmål om det foreligger oppgaveplikt skal rettes til likningskontoret. 10

11 2 Årsoppgave/Følgeskriv/ Kontrolloppstilling 2.1 Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/ Følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver Arbeidsgiveren skal etter utgangen av kalenderåret gi oppgave (årsoppgave) over grunnlaget for beregningen av arbeidsgiveravgift, se folketrygdloven 24-3, andre ledd, jf Når arbeidsgiveren leverer lønns- og trekkoppgavene, skal det i tillegg leveres følgeskriv, jf. forskrift nr om levering av lønnsoppgave 7, første ledd. Årsoppgave for arbeidsgiveravgift - Følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver (RF-1025) er et fellesskjema for ovennevnte. Skjemaet skal leveres skatteoppkreveren i den kommunen hvor lønnsoppgavene skal leveres. Skjemaet fastsettes for det enkelte år og fås hos skatteoppkreveren. Arbeidsgivere som leverer manuelle lønns- og trekkoppgaver, skal levere skjemaet sammen med lønnsoppgavene innen 20. januar Arbeidsgivere som leverer maskinelle lønns- og trekkoppgaver, skal levere skjemaet innen 31. januar 2008, dersom kvittering for innleste lønns- og trekkoppgaver er mottatt fra Skattedirektoratet innen fristens utløp. Dersom kvitteringen kommer etter fristen, skal skjemaet leveres senest dagene etter at kvitteringen er mottatt (vanligvis innen 10. februar 2008). Er lønns- og trekkoppgavene levert for sent eller beheftet med feil, kan kvitteringen bli forsinket. Dersom kvitteringen ikke er mottatt innen 15. februar 2008 bør Skattedirektoratet kontaktes. Ved maskinell innberetning er det viktig at man legger kvitteringen fra Skattedirektoratet til grunn for utfylling av skjemaet og ikke lønningsregnskapet. For arbeidsgivere som leverer lønns- og trekkoppgavene via Altinn vil Skatteetaten generere en elektronisk årsoppgave (RF-1025e) som oversendes skatteoppkreveren automatisk. Skjemaet skal da ikke leveres på papir. Se punkt 1.8 om levering av lønns- og trekkoppgaver i Altinn. 2.2 Kontrolloppstilling over registrerte og innberettede beløp Den som selv har - eller kan pålegges - oppgaveplikt etter ligningsloven kapittel 6 skal innrette sin regnskapsføring (bokføring) slik at oppgavene kan gis og kontrolleres, jf. ligningsloven 6-1 nr. 1. Den som ikke er regnskapspliktig (bokføringspliktig), har tilsvarende plikt til å gjøre notater. Kontrolloppstilling over bokførte og innberettede beløp (RF-1022) er et pliktig vedlegg etter forskrift nr om levering av lønnsoppgave 7. Det følger av skjemaet at det skal fylles ut av alle som har oppgavepliktige utbetalinger og som er bokføringspliktige etter lov eller etter forskrift gitt i medhold av lov, herunder offentlige etater og institusjoner. Skjemaet skal sendes likningskontoret. Skattepliktige arbeidsgivere skal levere skjemaet som vedlegg til selvangivelsen, jf. forskriften 7, andre ledd, jf. ligningsloven 4-4. Også ikke-skattepliktige arbeidsgivere skal levere skjemaet innen selvangivelsesfristen. Har arbeidsgiveren revisor, skal revisor undertegne skjemaet, jf. forskriften 7, tredje ledd, jf. ligningsloven 4-5 nr. 5, andre punktum. Se også Skattedirektoratets melding Sk nr. 11/2001. Skjemaet skal ikke sendes inn av arbeidsgivere som benytter forenklet oppgjørsordning (RF-1049 eller RF-1062). Vær oppmerksom på at det alltid er hver enkelt konto fra regnskapet, som skal oppgis i kontrolloppstillingen. Balansepostene (kolonne 5 og 6) kan føres på samme linje som resultatkontoene de er knyttet til, men bør føres på egne linjer. For elektronisk innsending, se 3 Skattetrekk Begrepet "skattetrekk" er en samlebetegnelse for forskuddstrekk, påleggstrekk og kildeskatt. 3.1 Arbeidsgivers plikter og ansvar Trekkplikt Arbeidsgivers plikt til å foreta forskuddstrekk er fastsatt i skattebetalingsloven 4 og 5. Trekkplikten omfatter alle ytelser som etter gjeldende bestemmelser er gjenstand for forskuddstrekk, også godtgjørelser i helt kortvarige arbeidsforhold. Det er ikke noe krav om at det skal foreligge et ansettelsesforhold. Arbeidsgiverbegrepet i skattebetalingsloven omfatter følgelig flere enn det man vanligvis forstår med begrepet i daglig tale. Den som er pliktig til å foreta forskuddstrekk eller påleggstrekk er arbeidsgiver. Etter pålegg fra skatteoppkreveren (kemnerkontoret) plikter arbeidsgiver å foreta påleggstrekk i samsvar 11

12 med de bestemmelser som er gitt i trekkpålegget, jf. skattebetalingsloven 33 og forskrift nr om påleggstrekk. Etter skattebetalingsloven 5A plikter aksjeselskap, allmennaksjeselskap samt likestilt selskap og sammenslutning som utbetaler utbytte som er skattepliktig etter skatteloven 10-13, å foreta forskuddstrekk til dekning av inntektsskatt (kildeskatt) av slikt utbytte. Det tas ved forskuddstrekket ikke hensyn til skjerming etter skatteloven Innlåner som etter avtale om verdipapirlån, jf. skatteloven 9-11, utbetaler utbyttekompensasjon som nevnt i skatteloven tredje ledd til kontraktsmotpart hjemmehørende i utlandet, plikter å foreta forskuddsstrekk til dekning av inntektskatt av slik kompensasjon. Se mer om kildeskatt i Lignings- ABC under emnet Utland bosatt/hjemmehørende i utlandet Aksjer i norske selskaper. Arbeidsgivers ansvar Arbeidsgiver er økonomisk og strafferettslig ansvarlig for at trekk blir foretatt og oppgjør gitt, jf. ansvars- og straffebestemmelsene i skattebetalingsloven kap. X. 3.2 Forskuddstrekk Trekkgrunnlaget Hovedregelen er at trekkgrunnlaget omfatter enhver godtgjørelse for arbeid eller oppdrag, når arbeidet eller oppdraget ikke er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet, jf. skattebetalingsloven 5. Det skal foretas forskuddstrekk i alle skattepliktige ytelser som er ment å erstatte bortfall av inntekt ved f.eks. sykdom, arbeidsløshet, uførhet og alder. Det skal foretas trekk i godtgjørelse som medlem av styre, representantskap, utvalg, råd og lignende. Når det gjelder trekkgrunnlaget for naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser, se punkt 8.4 og 8.7. NB! Dekning av private utgifter skal behandles som lønn, og vil alltid være trekkpliktige. Unntak Enkelte godtgjørelser inngår ikke i trekkgrunnlaget (trekkfritak), slik som: ordinære feriepenger som utbetales i ferieåret (året etter opptjeningsåret), se punkt 9.15, del av lønn før jul, pensjon i desember måned, mv. (Månedslønnede fritas første halvdel av desember. Dersom desemberlønnen ikke forfaller til utbetaling før i neste trekkår, gjelder fritaket for siste halvdel av november.), visse ytelser som er unntatt fra lønnsinnberetning pga. beløpsmessige begrensninger mv., jf. forskrift nr om gjennomføring av forskuddstrekk 18, visse pensjoner, stønader og andre ytelser, jf. forskrift nr om omfanget av plikten til å gjennomføre forskuddstrekk, sluttvederlag og tilleggssluttvederlag, jf. skatteloven 5-15 (1) bokstav a, se punkt 9.35, etterlønn og etterpensjon, jf. skatteloven 5-40 (1), se punkt 9.14 og Andre unntak fra trekkplikten: forskrift nr om fritaking for forskuddstrekk i visse ytelser som skal skattlegges i Norge eller i utlandet. forskrift nr godtgjørelser i Heimevernet. forskrift nr om fritaking for forskuddstrekk i godtgjørelse til domsmenn, vitner m.fl. forskrift nr om skattetrekk i lønn til skogsarbeidere. forskrift nr om forskuddstrekk i sykepenger og lønn under sykdom. forskrift nr om gjennomføring og oppgjør av skattetrekk i beløp som utbetales i medhold av lov om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. forskrift nr om forskuddstrekk for sjømenn bosatt i utlandet og innkreving av trygdeavgift fastsatt av Sentralskattekontoret for utenlandssaker. forskrift nr. 764 om visse godtgjørelser det skal gjennomføres forskuddstrekk i og begrensninger i plikten til å gjennomføre forskuddstrekk i visse godtgjørelser utenfor tjenesteforhold. Fradrag i trekkgrunnlaget Ved beregning av forskuddstrekk skal arbeidsgiveren gjøre fradrag i brutto pengelønn for: pensjonsinnskudd som arbeidsgiveren avkorter i lønnen og som den skattepliktige vil ha krav på fradrag for ved ligningen etter skatteloven 6-47 (1) bokstav a og b, unntatt premie til Pensjonstrygden for skogsarbeidere, underholdsbidrag som arbeidsgiveren trekker i lønnen etter pålegg fra Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral og som den skattepliktige vil ha krav på fradrag for ved ligningen etter skatteloven 6-41, jf tredje ledd, 12

13 fagforeningskontingent som omfattes av forskrift nr om fradrag for fagforeningskontingent ved beregning av forskuddstrekk og ved ligningen (begrenset til kr for 2007) og særskilt fradrag for sjøfolk bosatt i Norge på 29 %, maksimalt kr per måned, jf. skatteloven Se forskrift nr om gjennomføring av forskuddstrekk 9. Underholdsbidrag i form av barnebidrag er ikke fradragsberettiget etter skatteloven Slikt bidragstrekk som gjennomføres etter pålegg fra Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral i arbeidstakers lønn, skal derfor ikke redusere grunnlaget for beregning av forskuddstrekk. Minstegrenser for forskuddstrekk Arbeidsgiver kan la være å foreta forskuddstrekk hvis: samlet forskuddstrekk hos en arbeidstaker i en oppgjørsperiode (termin) ikke kommer til å utgjøre mer enn kr 200, samlede trekkpliktige ytelser til en arbeidstaker i en oppgjørsperiode (termin) ikke kommer til å overstige kr Det er tilstrekkelig at en av de ovennevnte beløpsgrensene er oppfylt. Skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner kan la være å gjennomføre forskuddstrekk når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr Tilsvarende beløpsgrense gjelder ved arbeid i tilknytning til betalerens eget hjem eller fritidsbolig. NB! Selv om minstegrensene fritar arbeidsgiver fra å foreta forskuddstrekk, skal han lønnsinnberette utbetalinger til den enkelte mottaker som i løpet av året overstiger grensen for lønnsoppgaveplikt, se punkt 1.3. Har arbeidsgiver foretatt trekk i utbetalinger som ikke er lønnsoppgavepliktige, skal han sende lønns- og trekkoppgave hvor bare trekket innberettes (kode 950). Lønnsbeløpene innberettes da ikke. Beregning av forskuddstrekk Forskuddstrekket gjennomføres ved at arbeidsgiveren beregner trekkbeløpet og holder dette tilbake i oppgjøret med arbeidstakeren. Trekket skal foretas på det tidspunktet det oppstår adgang til å få godtgjørelsen utbetalt, selv om oppgjør først finner sted på et senere tidspunkt, jf. skattebetalingsloven 10 nr. 1. Skattekort Forskuddstrekket skal foretas på grunnlag av arbeidstakerens skattekort. Arbeidstakeren skal straks levere skattekortet til arbeidsgiveren. Selv om arbeidsgiveren får overført skattekortopplysningene maskinelt, plikter han å kreve skattekortet innlevert. Legger ikke arbeidstakeren fram skattekortet og arbeidsgiveren heller ikke har fått opplysningene som fremgår av skattekortet på annen måte, skal det foretas forskuddstrekk med 50 % (30 % i visse pensjons- og trygdeytelser), jf. skattebetalingsloven 11 nr. 1. Er ikke skattekort for det nye året levert, skal forskuddstrekket beregnes etter det skattekortet arbeidstakeren la frem for arbeidsgiveren året før. Dette gjelder bare for januar, og forutsetter at arbeidsgiveren ikke har mottatt opplysningene på annen måte. Annen måte kan for eksempel være maskinelle opplysninger om skattekort mottatt fra Skattedirektoratet. Ved frikort med beløpsgrense omfatter fribeløpet alle skattepliktige ytelser, dvs. kontantlønn, sykepenger, feriegodtgjørelse, lønn før jul, naturalytelser mv. Arbeidstaker kan reise krav om høyere trekk enn det som fremgår av skattekortet. Kravet må fremsettes så tidlig at arbeidsgiver kan ta hensyn til det ved sine ordinære lønningsrutiner, jf. skattebetalingsloven 11 nr. 2. Naturalytelser Mottar arbeidstakeren naturalytelser, skal arbeidsgiver gjennomføre forskuddstrekk så langt de kontante ytelser rekker. Er det ikke dekning for trekket i de kontante ytelsene, skal arbeidsgiveren melde fra til likningskontoret for arbeidstakerens skattekommune, jf. skattebetalingsloven 10 nr. 1, tredje ledd. Arbeidstaker innkrever selv godtgjørelsen Arbeidsgiveren skal sørge for at det blir gjennomført forskuddstrekk også i de tilfellene der arbeidstakeren selv innkrever sin godtgjørelse i forbindelse med innkasseringen av salgsbeløp eller lignende. Arbeidstakeren plikter da å innbetale forskuddstrekket til arbeidsgiveren sammen med de beløp han har innkassert for denne, jf. skattebetalingsloven 10 nr. 1, andre ledd. Ikke midler til både lønn og skattetrekk Når arbeidsgiver ikke har tilstrekkelige midler til å betale regulær brutto lønn til den ansatte (netto lønn og skattetrekk), skal arbeidsgiver redusere bruttolønnen slik at det er midler nok til både netto lønn og 13

14 skattetrekk. Det medfører at arbeidstakeren får mindre lønn i avlønningsperioden, men at skattetrekket blir korrekt. Eksempel Peder Ås har fast månedslønn på kr Han har 40 % skattetrekk. Vanligvis får Peder utbetalt kr 9 000, mens kr (40 % av kr ) blir satt på egen skattetrekkonto. En måned har arbeidsgiver kun kr til å dekke lønn til Peder. Hvis arbeidsgiveren utbetaler nettolønnen helt ut, uten å sørge for at det blir foretatt trekk, kan han etter skattebetalingsloven 51, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 md. Arbeidsgiveren må derfor foreta skattetrekk med kr i de kr han har til rådighet, og utbetale kr til arbeidstakeren. Dokumentasjon for foretatt forskuddstrekk Arbeidsgiveren plikter etter hver utbetaling å gi arbeidstakeren dokumentasjon for foretatt forskuddstrekk, jf. forskrift nr om arbeidsgivers regnskapsføring og oppgjør for skattetrekk mv. 5. Dokumentasjonen skal inneholde: arbeidsgivers navn arbeidsgivers organisasjonsnummer/for private arbeidsgivere arbeidsgivers fødselsnummer arbeidstakers navn eller faste nummer hos arbeidsgiver For øvrig skal det fremgå av dokumentasjonen en angivelse av trekkperioden, samt en beløpsmessig angivelse av det trekkpliktige grunnlaget. Hvis dokumentasjonen sendes, må det gjøres på en slik måte at hensynet til personvernet ivaretas. Når trekkåret er ute, har arbeidsgiveren også plikt til å gi kvittering for det samlede forskuddstrekk i vedkommende trekkår. Opphører arbeidsforholdet i inntektsåret, skal samlekvittering gis når lønnstakeren krever det. Samlekvittering for påleggstrekk skal gis skyldneren når påleggstrekket opphører. 3.3 Påleggstrekk Trekk i lønn besluttet av skatteoppkreveren (kemnerkontoret) blir kalt påleggstrekk. Skatteoppkreveren pålegger arbeidsgiveren eller eventuelt andre som skal gjennomføre trekket å holde trekkbeløpet tilbake. Påleggstrekk er et innfordringsmiddel og gjennomføres uavhengig av arbeidstakerens samtykke. Trekket skal gjennomføres i samsvar med trekkpålegg fra skatteoppkreveren (kemnerkontoret), jf. skattebetalingsloven 33 nr. 3. Det kan pålegges trekk i lønn og andre godtgjørelser og ytelser som nevnt i dekningsloven 2-7. I motsetning til ved forskuddstrekk kan det også pålegges trekk i godtgjørelse for arbeid eller oppdrag utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. Videre er det under gitte vilkår anledning til å nedlegge påleggstrekk i skyldnerens oppgjør for varer. Det skal foretas påleggstrekk i feriepenger og den del av desemberlønnen som er unntatt for forskuddstrekk, jf. forskrift nr om påleggstrekk 14. Påleggstrekk skal foretas når arbeidsgiver utbetaler eller på annen måte gir oppgjør for den trekkpliktige ytelsen. Prioriteringsreglene Er det gitt pålegg om trekk for flere krav hos samme skyldner, og trekkgrunnlaget ikke er tilstrekkelig til å dekke alle kravene, har kravene etter dekningsloven 2-8 følgende prioritet: 1. krav som grunner seg på lovbestemt forsørgelsesplikt (for eksempel barnebidrag, ektefellebidrag), 2. krav på erstatning eller oppreisning for skade voldt ved en straffbar handling, 3. krav på bøter, 4. krav på skatt eller offentlig avgift, 5. andre krav. Arbeidsgivers plikter Arbeidsgiveren skal foreta påleggstrekk i samsvar med det mottatte pålegg og sende trukne beløp til skatteoppkreveren. Arbeidsgiveren plikter straks å underrette skatteoppkreveren dersom: et trekkforhold opphører fordi skyldneren slutter. Foruten sluttdato, oppgis samlet beløp som måtte være trukket etter pålegget uten å være oppgjort, samt - om mulig - skyldnerens nye arbeidsgiver, arbeidsgiveren får pålegg om trekk for en skyldner som ikke har krav på eller regelmessig mottar lønn eller annen godtgjørelse eller ytelse som kan gjøres til gjenstand for påleggstrekk, et mottatt trekkpålegg må stå tilbake for et bedre prioritert skatte- eller avgiftskrav. Om mulig bør arbeidsgiveren samtidig gi opplysning om fra hvilket tidspunkt trekket antas å kunne bli satt i verk. NB! På samme måte som ved forskuddstrekk, skal beløp som er trukket etter pålegg fra skatteoppkreveren oppbevares i samsvar med reglene i skatte- 14

15 betalingsloven 11 nr. 4, se nedenfor. Arbeidsgivers ansvar En arbeidsgiver har det samme ansvaret hvis han unnlater å etterkomme et trekkpålegg, som hvis han unnlater å gjennomføre pliktig forskuddstrekk, jf. skattebetalingsloven 49 nr. 1. Hvis en arbeidsgiver ikke har meldt en ansatt inn i arbeidstakerregisteret, kan arbeidsgiver gjøres ansvarlig for det påleggstrekket som kunne vært foretatt, jf. skattebetalingsloven 49 nr. 2. Arbeidsgiver vil ha et regresskrav overfor den ansatte. 3.4 Oppbevaring - skattetrekkonto Trukne beløp skal holdes innsatt på særskilt bankkonto (skattetrekkonto), med påtegning om at kontoen gjelder skattetrekk, jf. skattebetalingsloven 11 nr. 4 og forskrift nr om arbeidsgivers regnskapsføring og oppgjør for skattetrekk mv. 6. I stedet for skattetrekkonto kan det stilles garanti av foretak som har rett til å drive denne form for finansieringsvirksomhet etter finansieringsvirkomhetsloven 1-4, eller skattetrekkontoen kan til enhver tid holdes på et nivå som dekker løpende trekkansvar. Innsetting på skattetrekkonto skal skje senest første virkedag etter lønnsutbetaling. Garanti for skattetrekk eller oppfylt skattetrekkonto, som trer i stedet for innsetting, skal foreligge ved lønnsutbetalingen. Private arbeidsgivere som benytter den forenklede blanketten "Oppgjørsblankett for private arbeidsgivere" (RF-1049), skal betale skattetrekket første virkedag etter lønnsutbetalingen. Tilsvarende gjelder for veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner som benytter den forenklede blanketten "Oppgjørsblankett for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon" (RF-1062). De trukne beløpene tilhører skatte- og avgiftskreditorene. Trekkbeløpene er ikke arbeidsgiverens midler, og kan derfor ikke disponeres av ham. Overtredelse av oppbevaringsbestemmelsene er straffbart etter skattebetalingsloven 51. Se også Skattedirektoratets melding Sk nr. 12/1992. Feiloverføring til skattetrekkonto Arbeidsgivers rådighet over skattetrekkontoen er begrenset til å overføre midlene til skatteoppkreveren eller til en annen skattetrekkonto og til å heve opptjente renter. Skatteoppkreveren kan imidlertid gi samtykke til andre disposisjoner. Ved feiloverføringer til skattetrekkonto må man kontakte skatteoppkreveren (kemnerkontoret) i kontorkommunen for å få frigitt beløpet. Ved slike henvendelser må man opplyse om følgende: Selskapets navn. Organisasjonsnummer. Skattetrekkontoens nummer og bankens navn. Beløpet som skal overføres. Årsak til at beløpet skal overføres. Eventuelt hvilken konto beløpet skal overføres til. 3.5 Oppgaver og oppgjør Forskuddstrekk Arbeidsgiver skal sende terminoppgjør (terminvis innberetning/innbetaling) for de to foregående måneder til skatteoppkreveren (kemnerkontoret) i den kommunen hvor han har sitt hovedkontor, jf. kapittel III i forskrift nr om arbeidsgivers regnskapsføring og oppgjør for skattetrekk mv. Terminoppgaven skal sendes til samme skatteoppkrever gjennom hele trekkåret. Ved flytting fra en kommune til en annen etter forfall første termin (15. mars), skal terminoppgaver og oppgjør sendes til samme skatteoppkrever (kemnerkontor), som mottok terminoppgaven for første termin, ut trekkåret. Ved flytting før forfall første termin skal trekket innbetales til innflyttingskommunen. OBS! For frivillige og ideelle organisasjoner og private arbeidsgivere er det gjort visse unntak fra de oppgjørsregler som er beskrevet nedenfor. Det finnes to ordninger; utsatt oppgjør og forenklet oppgjør. Mer informasjon finnes i brosjyrene "Skatt for frivillige og ideelle organisasjoner" (RF-2017) og "Lønnsarbeid i heimen - enklare og billegare" (RF-2021N). Terminoppgave for forskuddstrekk Hver 15. januar, 8. mars, 8. mai, 8. juli, 8. september og 8. november skal arbeidsgiver sende terminoppgave som viser forskuddstrekket i de to foregående måneder. Arbeidsgivere som leverer oppgaven på kan sende terminoppgaven hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november. "Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk" skal inneholde kommunevis spesifikasjon over forskuddstrekket. Terminoppgaven skal sendes selv om det ikke er foretatt trekk i terminen (0-oppgave). Skatteoppkreveren kan frita den enkelte 15

16 arbeidsgiver for å sende 0-oppgave. Alle arbeidsgivere skal fortrinnsvis levere terminoppgaven via den offentlige portalen Altinn (www.altinn.no). For 2007 kan oppgaven leveres på diskett e.l,. eller som vedlegg til e-post. Arbeidsgivere som ikke har teknisk mulighet til å benytte noen av disse alternativene kan levere manuell oppgave (papir). Altinn I Altinn har du til enhver tid oversikt over hvilke skjema som er sendt inn og til hvilken tid, og terminoppgaver sendt via Altinn har en senere frist enn innlevering via e-post, diskett og papiroppgaver. Ved innsending via Altinn er innleveringsfrist for terminoppgaven sammenfallende med frist for innbetaling. Virksomheter som benytter et lønnssystem som er koblet (integrert) mot Altinn kan sende oppgaven direkte fra lønnssystemet. Kontakt din lønnssystemleverandør for mer informasjon. Diskett e.l. og vedlegg til e-post Recordbeskrivelsen som skal benyttes ved slik innberetning kan lastes ned fra Maskinelle innberetninger fra arbeidsgivere/regnskapssentraler i Oslo sendes til Oslo kemnerkontor, Postboks 2 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Andre arbeidsgivere/ sentraler sender maskinelle innberetninger til den datasentralen de sender lønns- og trekkoppgaver til. Magnetbånd og disketter må være tydelig merket med: Terminoppgave for X termin år 20XX Avsender Organisasjonsnummer Telefonnummer/kontaktperson Manuell terminvis innberetning Arbeidsgivere som leverer manuelle oppgaver skal bruke skjemaet RF Oppgaven skal sendes skatteoppkreveren i arbeidsgivers kontorkommune. Veiledning til terminoppgaven kan lastes ned fra Utenlandsk arbeidsgiver Arbeidsgiver som ikke er bosatt eller hjemmehørende i Norge, skal levere terminoppgaven til skatteoppkreveren i den kommune hvor han har hovedkontor for virksomheten i Norge. Arbeidsgiver som driver varig næringsvirksomhet her i landet uten å ha hovedkontor for denne virksomheten i Norge, skal levere terminoppgaven til skatteoppkreveren i den kommune hvor han driver varig næringsvirksomhet. Følgende arbeidsgivere skal levere terminoppgave til skatteoppkreveren i kommune 2312 Sokkel/Utland ved skattefuten i Rogaland (fra 1. januar 2008 skattekontoret i region vest (Skatt vest)): Arbeidsgiver som ikke er bosatt eller hjemmehørende i Norge og som driver næringsvirksomhet i flere kommuner. Arbeidsgiver som ikke driver varig næringsvirksomhet i noen kommune her i landet. Arbeidsgiver som ikke driver noen virksomhet her i landet. Arbeidsgiver som bare driver virksomhet på den norske kontinentalsokkelen. Sentralskattekontoret for utenlandssaker kan i det enkelte tilfelle bestemme at utenlandsk arbeidsgiver skal levere terminoppgaven til skatteoppkreveren i en annen kommune, herunder kommune 2312 Sokkel/Utland ved skattefuten i Rogaland (fra 1. januar 2008 skattekontoret i region vest (Skatt vest)). Betaling av forskuddstrekk Arbeidsgiver skal hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november sende beløp som er trukket de to foregående måneder til skatteoppkreveren (kemnerkontoret). Skatteoppkreveren har ikke adgang til å gi dispensasjon fra betalingsfristene. Trekkbeløpet kan etter arbeidsgivers valg betales til skatteoppkreverens kontor eller skatteoppkreverens konto, jf. skattebetalingsloven 12 nr. 3 og forskrift nr om innbetalingsordningen for skatt 1. Forskuddstrekket kan betales elektronisk. Alle elektroniske betalinger må ha gyldig KIDnummer. Bankene er pålagt å avvise elektroniske betalinger uten gyldig kid. Ved innlevering av terminoppgaven via Altinn vil du få oppgitt KID og kontonummer. Forsinkelsesrente Trekkbeløpene skal være innbetalt ved forfall. Det foreligger ingen løpedager, og etter forfall beregnes forsinkelsesrenter. Rentesatsen ved for sen innbetaling av forskuddstrekk er 3 prosentenheter høyere enn den alminnelige forsinkelsesrenten, jf. forskrift nr. 332 om renteberegning ved for sen innbetaling og oppgjør for skattetrekk 2. 16

17 Trekkoppgave Når trekkåret er ute, skal arbeidsgiver for hver lønnstaker sende trekkoppgave over summen av det forskuddstrekk som er foretatt i trekkåret. Det er ikke egen blankett for trekkoppgaven, men trekkoppgaven er kode 950 (forskuddstrekk) på blanketten for lønnsog trekkoppgave (RF-1023/RF-1015). Les mer om lønns- og trekkoppgaver i kapittel 1. Påleggstrekk Påleggstrekk skal spesifiseres på særskilt oppgjørsliste (RF-1035), og innbetales på særskilt betalingskort til skatteoppkreveren (kemnerkontoret) som har utferdiget pålegget. Oppgjørsliste for påleggstrekk og innbetaling av foretatt trekk skal være innsendt innen de forfallsdatoer som gjelder for betaling av forskuddstrekk. Kildeskatt Kildeskatt skal spesifiseres på særskilt oppgjørsliste (RF-1005). Oppgjørsliste og innbetaling av foretatt trekk skal være innsendt innen de forfallsdatoer som gjelder for betaling av forskuddstrekk. 3.6 Solidaransvar Når arbeidstakere stilles til rådighet for andre vil pliktene etter skattebetalingsloven med forskrifter i utgangspunktet påhvile både bruker (oppdragsgiver) og den person eller det selskap som stiller arbeidstakere til rådighet (oppdragstaker), jf. skattebetalingsloven 3, andre ledd. Tilsvarende er oppdragsgiver og oppdragstaker solidarisk ansvarlig for å beregne og betale, samt sende inn oppgave over arbeidsgiveravgift, jf. folketrygdloven 24-3 og Oppdragsgiver og oppdragstaker er videre solidarisk ansvarlige for å sende inn lønnsoppgave mv., se ligningsloven 6-14 nr. 2, jf Nærmere om inn- og utleie For å avgjøre om en arbeidstaker er utleid, må det foretas en samlet vurdering hvor følgende momenter er av betydning: den overordnede ledelse av arbeidet tilligger oppdragsgiveren, arbeidet utføres på en arbeidsplass som disponeres av oppdragsgiveren og som han har ansvaret for, godtgjørelsen til utleieren beregnes etter medgått tid eller under hensyn til annen sammenheng mellom godtgjørelsen og den lønn arbeidstakeren mottar, det vesentligste av arbeidsredskap og materiell stilles til disposisjon av oppdragsgiveren, og utleieren ikke ensidig bestemmer antallet arbeidstakere og hvilke kvalifikasjoner disse skal ha. Det må foretas en konkret helhetsvurdering av kontraktsforholdet og trekkes en grense mot entreprisekontrakter eller andre avtaler om oppdrag, hvor det ikke foreligger solidarisk ansvar etter skattebetalingsloven 3 andre ledd. I mange tilfelle kan det ofte være uklart hva som er selvstendige oppdrag (entreprise) som faller utenfor skattebetalingsloven 3 andre ledd, og hva som er utleie av arbeidskraft. I utgangspunktet er det entreprise når: ledelsen av arbeidet er hos entreprenøren og ikke hos oppdragsgiver, antall arbeidstakere som nyttes på oppdraget er uvedkommende for oppdragsgiver, det er avtalt en fast pris, oppdraget er klart avgrenset, entreprenøren har et selvstendig ansvar for resultatet, og entreprenøren nytter egne materialer og verktøy. Forhold som peker i retning av utleie av arbeidskraft er når: oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet, et bestemt antall arbeidstakere er stilt til disposisjon for oppdragsgiver, det er fastsatt en timepris eller timeavhengig pris, det er ubestemte eller kun skisserte arbeidsoppgaver, oppdragsgiver beholder ansvaret for det utførte arbeid, og oppdragsgivers materialer og verktøy nyttes under oppdraget. I praksis er det ofte flere kontraktsledd mellom den egentlige utleier av arbeidskraften og den som benytter den. Avtalene i leddene mellom den egentlige utleier og brukeren av arbeidskraften kan ha karakter av arbeidsleie eller ren arbeidsformidling. Det er bare et solidarisk ansvar for de av partene som er utleier eller leier av arbeidskraft, og ikke på formidlere av arbeidskraft, jf. skattebetalingsloven 3. Fritak I skattebetalingsloven 3 andre ledd, tredje og fjerde punktum står det : "De ansvarlige kan avtale at en av dem skal utføre pliktene etter denne lov. Slik avtale fritar bare for disse pliktene når og så langt dette 17

18 bestemmes av skatteoppkreveren." Skattedirektoratet har i melding av 7. juli 1992 (Utv s. 1008), med referanse til Finansdepartementets brev av 21. august 1991 redegjort for den praksis som bør følges ved avgjørelse om fritak for solidaransvar. Det fremgår at fritak ikke kan innrømmes i ettertid etter at ansvaret er pådratt. Partene kan søke om ettergivelse eller nedsettelse av ansvarsbeløp og/eller arbeidsgiveravgift. Slik nedsettelse skal ikke være kurant. Det må håndheves et forholdsvis generelt ansvar for å stimulere til den aktsomhet overfor arbeidsutleie som regelverket forutsetter. For å få fritak for solidaransvar bør arbeidsgiver i søknad oppgi/vedlegge følgende: kopi av skriftlig avtale mellom partene, på norsk, med opplysninger om hvem som skal ivareta pliktene som arbeidsgiver etter skattebetalingsloven, for det enkelte oppdrag, opplysninger om når de utleide arbeidstakerne påbegynner arbeidet, oppdragets/kontraktperiodens varighet og navn og fødselsnummer på de arbeidstakerne som leies ut, nøyaktige opplysninger om tidsrommet søknaden gjelder for og bekreftelse fra revisor/regnskapsfører eller bank på at oppdragstaker/utleier oppfyller vilkårene etter skattebetalingsloven 11 nr. 4 om skattetrekkonto, se ovenfor. Fritak for solidaransvaret for de enkelte avtaler om arbeidsleie gis for leieavtalens eller kontraktens varighet, men maksimalt for ett år. Ved avtaler som varer ut over ett år, må det søkes om forlengelse før fritaksperioden utløper. Generelt fritak Enkelte bedrifter får pga. at deres forretningsdrift er basert på utleie av arbeidskraft (typisk vikarbyråer) innvilget generelt fritak fra skatteoppkreveren for bedriftens oppdragsgiveres solidaransvar. Det vil si at selskapet som leier ut arbeidskraft har sørget for at selskapets kunder (oppdragsgivere) er fritatt for solidaransvaret. De generelle fritakene gis for en tidsbegrenset periode (ett år), og må fornyes innen utløpet av perioden. Ved søknad om generelt fritak bør bekreftelse fra revisor/regnskapsfører eller bank på at oppdragstaker/utleier oppfyller vilkårene etter skattebetalingsloven 11 nr. 4 om skattetrekkonto vedlegges, se ovenfor. Søknad om fritak, ev. henvendelser må skje til skatteoppkreveren i arbeidsgivers kontorkommune. 3.7 Mer informasjon om skattetrekk Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter, del 1 (RF-2001) Lønnsarbeid i heimen enklare og billegare (RF-2021N) Skatt for frivillige og ideelle organisasjoner (RF-2017) Skatteregler ved barnepass for foreldre, dagmammaer og praktikanter (RF-2009) 4 Arbeidsgiveravgift 2007 Hovedregelen om arbeidsgiveravgift står i lov om folketrygd av 28. februar 1997 nr. 19 (folketrygdloven) Reglene om hvordan avgiften skal beregnes er gitt i stortingsvedtak av 28. november 2006 nr om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2007 (heretter: avgiftsvedtaket) 1. Avgiftsvedtaket ble supplert med forskrift 14. desember 2006 nr til utfylling av Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden 1 om arbeidsgiveravgift (utfyllingsforskriften). I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble utfyllingsforskriften inkorporert i avgiftsvedtaket, samtidig som utfyllingsforskriften ble opphevet. Fra 1. januar 2007 er det gjennomført betydelige endringer i reglene om beregning av arbeidsgiveravgift, se punkt. 4.2 og Avgiftsgrunnlag Som hovedregel plikter enhver som har noen ansatt i tjeneste å svare arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse som utbetales til de ansatte og som skal innberettes. Det samme gjelder den som engasjerer noen til å utføre et oppdrag, når oppdraget ikke er et ledd i selvstendig næringsvirksomhet for oppdragstaker. Lønn og annen godtgjørelse Etter folketrygdloven 23-2 skal arbeidsgiver betale arbeidsgiveravgift av brutto lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som han plikter å innberette. Arbeidsgiveravgiften fastsettes i prosent av det beløp som innberettes for vedkommende år. Plikten til å betale arbeidsgiveravgift gjelder selv om beløpet er fritatt for innberetningsplikt på grunn av beløpets størrelse, se punkt 1.3 Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift når arbeidet eller oppdraget er utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. Mer om grensedragningen mellom lønnstaker og næringsdrivende under punkt

19 Det skal alltid betales avgift av godtgjørelse til medlemmer i styrer, representantskap, utvalg og lignende. Naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser Det skal betales avgift i den utstrekning naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser skal tas med ved beregningen av forskuddstrekk, se punkt 3.2. Uavhengig av trekkplikt skal det også betales arbeidsgiveravgift av verdien av fri kost til arbeidstaker på sokkelen jf. folketrygdloven 23-2 tredje ledd annet punktum, se punkt Pensjoner mv. Det skal betales arbeidsgiveravgift av arbeidsgivers og det offentliges tilskudd til livrente- og pensjonsordninger (inkludert administrasjonsomkostninger). Se kapittel 13. Det samme gjelder pensjon fra arbeidsgiver når pensjonen har begynt å løpe etter 1. januar Det skal også svares arbeidsgiveravgift av engangsbeløp til avløsning av rett til pensjon i arbeidsforhold som ikke er sikret ved premie og tilskudd. Unntak Refusjon av sykepenger mv. 1. januar 2006 bortfalt ordningen med refusjon av arbeidsgiveravgift for ytelser (sykelønn og lønn under fødselspermisjon mv.) som tilbakebetales etter folketrygdloven 8-20 tredje ledd, 8-21 tredje ledd eller Det nå gis i stedet et fritak for arbeidsgiveravgift, under forutsetning av at ytelsene faktisk blir refundert. Dette løses praktisk slik at arbeidsgiverne får et fradrag i grunnlaget for arbeidsgiveravgift i den terminen ytelsene blir refundert fra Arbeids- og velferdsetaten. Se SKD-melding nr. 5/07 punkt 12. Introduksjonsstønad Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift for introduksjonsstønad etter lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) av nr. 80. Unntak for pass av barn Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift for privat pass av barn som ikke har fylt 12 år før utgangen av inntektsåret, eller som har særlig behov for omsorg og pleie. Skattedirektoratets brosjyre "Skatteregler ved barnepass for foreldre, dagmammaer og praktikanter" (RF-2009) gir mer informasjon. Unntak for "private" arbeidsgivere Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift for lønnet arbeid i privat hjem og fritidsbolig når lønnen ikke gir fradragsrett for arbeidsgiveren, og arbeidet ikke er en del av arbeidstakerens næring. Dette gjelder bare når slik lønn fra husholdningen samlet ikke overstiger kr i inntektsåret. Når slik lønn overstiger kr må det beregnes og betales arbeidsgiveravgift av samlet lønn som til da er utbetalt. Skattedirektoratets brosjyre "Lønnsarbeid i heimen - enklare og billegare" (RF-2021N) gir mer informasjon. Unntak for visse organisasjoner/institusjoner Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift for lønnet arbeid for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon når lønnsutgiftene ikke er knyttet til institusjonens eller organisasjonens næringsvirksomhet. Fritaket gjelder bare dersom institusjonens eller organisasjonens totale lønnsutgifter er under kr , og bare for lønnsutbetalinger opp til kr per ansatt. Tilskudd til kollektive pensjonsordninger unntas som hovedregel ikke fra avgiftsplikten, da disse normalt ikke behandles som lønn, se punkt 13.1 og De avgiftspliktige tilskuddene til kollektive pensjonsordninger inngår derfor ikke i beløpsgrensene. Utbetalinger til næringsdrivende inngår ikke i beløpsgrensene. Skattedirektoratets brosjyre "Skatt for frivillige og ideelle organisasjoner" (RF-2017) gir mer informasjon. Unntak for arbeid i utlandet Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av godtgjørelse for arbeid i utlandet når arbeidet er utført av utenlandsk arbeidstaker (statsborger) som ikke er medlem av norsk trygdeordning. Det skal heller ikke betales arbeidsgiveravgift av godtgjørelse for religiøst, humanitært eller filantropisk arbeid utført av person utstasjonert i utlandet av misjonsselskap, menighet eller humanitær organisasjon, når oppholdet i utlandet varer i minst to år. Se også kapittel 11 om utland. Unntak for lønn etter dødsfall (etterlønn) Det skal ikke betales arbeidsgiveravgift av lønn som utbetales for tidsrom etter arbeidstakers død. Det gjelder selv om etterlønnen er skattepliktig fordi den utgjør mer enn 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Lønn som er opptjent, men ikke forfalt før dødsfall, er heller ikke arbeidsgiveravgiftspliktig. 19

20 Fradrag i trekkgrunnlaget NB! Det skal ikke gjøres fradrag i avgiftsgrunnlaget for fradrag i trekkgrunnlaget, se punkt Avgiftssatser og - beregning Arbeidsgiveravgiften er regionalt differensiert, som et distriktspolitisk virkemiddel, og avgiftssatser og soner fastsettes hvert år av Stortinget. Fra 2007 er det nye regler for hvilken avgiftssone som skal legges til grunn for beregningen av arbeidsgiveravgift. Det er nå virksomhetens lokalisering, og ikke de ansattes skattekommune, som avgjør hvilken sone som skal benyttes. Soneplasseringen for juridiske enheter, og eventuelle underenheter, er knyttet opp mot den registrerte forretningsadressen i Enhetsregisteret. Det er likevel gjort unntak fra denne regelen for visse tilfeller av såkalt ambulerende virksomhet, herunder transportvirksomhet og bygg- og anleggsvirksomhet, se nedenfor under punkt 4.3. Arbeidstakere over 62 år Bestemmelsen om reduserte satser for arbeidstakere over 62 år er fjernet. Dette betyr at en fra 2007 skal benytte ordinære satser for arbeidstakere over 62 år. Satser og soner - hovedregel Ordningen med differensierte satser som gjaldt før 2004 er i stor grad gjeninnført fra og med Soneinndelingen er imidlertid noe endret. For de ordinære næringene som ikke er omfattet av noen av unntakene nedenfor gjelder følgende satser: Satser 2007 Sone I 14,1 % Sone Ia 10,6 % (14,1 %) * Sone II 10,6 % Sone III 6,4 % Sone IV 5,1 % Sone IV a 7,9 % Sone V 0 % * I sone Ia benyttes en sats på 14,1 % etter at fribeløpet er brukt opp. De opprinnelige differensierte satsene som gjaldt før 2004 er nå gjeninnført i sone II, III og IV. Samtidig er fribeløpsordningen opphevet for disse sonene. Tromsø og Bodø er skilt ut som ny sone IVa, og virksomhet som er lokalisert her skal beregne arbeidsgiveravgift etter en sats på 7,9 %. Enkelte kommuner som tidligere var omfattet av sone II er nå skilt ut som en ny sone Ia. For foretak i denne sonen gjelder det fortsatt en fribeløpsordning. Ordningen medfører at det skal benyttes en sats på 10,6 % inntil foretaket har oppnådd en fordel på kr (kr for veitransport). Når fribeløpet er brukt opp skal det benyttes en sats på 14,1 %. Fribeløpsordningen i sone Ia For virksomheter som er omfattet av de ordinære reglene, gjelder fribeløpsordningen nå kun for foretak som er registrert i sone Ia. Fribeløpet er hevet fra kr til kr ( for veitransport) per foretak (juridisk enhet) fra og med Fribeløpsordningen innebærer at foretak som følger de ordinære reglene betaler avgift etter en sats på 10,6 % inntil den fordelen dette medfører utgjør kr ( for veitransport) nærmere bestemt inntil differansen mellom avgift beregnet etter høyeste sats (14,1 %), og avgift beregnet etter lav sats (10,6 %), overstiger kr ( ). Når fribeløpet er brukt opp må foretaket benytte en sats på 14,1 %. Statsforvaltningen og helseforetakene Fra og med 2007 skal det anvendes ordinære differensierte satser for statsforvaltningen og helseforetakene. Det gjelder imidlertid ikke noe fribeløp for disse i sone Ia. Hva som menes med statsforvaltningen og hva som omfattes av begrepet helseforetak, fremgår av Skattedirektoratets melding SKD nr. 5/07 punkt 2.6. Transportnæringen Det gjelder ikke lenger noen særregel for transportforetak. Fra 2007 skal en altså anvende ordinære satser på transportnæringen. Det ble i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett også innført fribeløp for transportnæringen i sone Ia. Foretak som driver veitransport har imidlertid et lavere fribeløp på kr Endringen er gitt tilbakevirkende kraft, slik at bestemmelsen får virkning fra 1. januar De transportforetakene i sone Ia som vil sikre fullt utbytte av fribeløpet må derfor sende inn korreksjonsoppgaver for de to første terminene. Avgiftsvedtaket 1 bokstav g annet ledd tredje punktum definerer hva som anses som veitransport. Bestemmelsen omfatter næringskode 60.2 Annen landtransport, med unntak av Transport med 20

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2006. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006. 9. utgave

Lønns-ABC 2006. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006. 9. utgave Lønns-ABC 2006 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2006 9. utgave Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Registreringsplikt Rapportering og betaling Lønnsoppgaveplikt Skattetrekk Arbeidsgiveravgift

Registreringsplikt Rapportering og betaling Lønnsoppgaveplikt Skattetrekk Arbeidsgiveravgift ARBEIDSGIVERE Arbeidsgivere med kontorkommune Kristiansund skal sende inn terminoppgave for forskuddstrekk og beregningsoppgave for arbeidsgiveravgift samt betaling av dette til skatteoppkreveren i Kristiansund.

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson

* Virksomhetens org.nr. * Navn på kontaktperson Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 ansatte Det du trenger for å fylle ut A-meldingen Juridisk og virksomhetens organisasjonsnummer, kan søkes opp i enhetsregisteret: www.brreg.no Arbeidskontrakten

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn

Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Elektronisk innsending av LTO og årsoppgave på Altinn Fra og med inntekståret 2011 vil lønns- og trekkoppgaver og årsoppgaven være i ny versjon på Altinn II. Vær oppmerksom på at det gjort enkelte endringer

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver M I N I G U I D E Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver Skatteoppkreveren Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen

Detaljer

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

MINIGUIDE. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner MINIGUIDE Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skatte pliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv til formål».

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 3/14 11. mars 2014 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke har erverv

Detaljer

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå)

Adresse. Postnummer. Telefon. E-post. (mm-åååå) Rapportering av lønn og arbeidsforhold for opptil 2 arbeidstakere Det du trenger for å fylle ut a-meldingen Arbeidsgivers norske organisasjonsnumre, både juridisk og virksomhetnummer. Du finner organisasjonsnumrene

Detaljer

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk.

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. Side 1 av 5 FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. DATO: DEPARTEMENT: FOR-2002-12-03-1352 FIN (Finansdepartementet) AVD/DIR: Skattelovavd. PUBLISERT: 12002 hefte 17 IKRAFTTREDELSE: 2003-01-01

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp.

Skatt til Svalbard trekkes med 8,0 pst. av lønn, pensjon mv. inntil 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med 22,0 pst. av overskytende beløp. meldinger SKD 5/11 14. mars 2011 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Myndighetenes rolle og erfaringer med utenlandsk arbeidskraft 20. oktober 2009 Lise Abelsnes Statistikk Registrerte utenlandske virksomheter med oppdrag i

Detaljer

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2006... 14

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2006... 14 INNHOLD INNHOLD Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software 1 INNLEDNING... 4 1.1 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver... 4 1.1.1 Ny utgave av lønns- og trekkoppgave og Årsoppgave...

Detaljer

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt

meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt meldinger SKD 4/16, 8. mars 2016 Rettsavdelingen, personskatt Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan

Detaljer

Sist oppdatert: 23. juli 2014

Sist oppdatert: 23. juli 2014 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 16. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2015) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert:

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

Sist oppdatert 25. oktober 2013

Sist oppdatert 25. oktober 2013 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2013 15. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2013 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2014) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Sist oppdatert 5. desember 2014

Sist oppdatert 5. desember 2014 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2014 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 16. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2014 (lønns- og

Detaljer

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis

Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis 19.07.2013 Svalbardinntekt samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen og i Antarktis Dette er utdrag fra Skattedirektoratets melding 27. februar 2013 For mer utfyllende informasjon se: http://www.skatteetaten.no/upload/pdfer/skdmeldinger/skd%20melding%204%202013.pdf?epslanguage=nb-no

Detaljer

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser

Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Overgangsveiledning Dagens LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen 1 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder

Detaljer

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05)

Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Veiledning for forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon (A05) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN Innledning Denne publikasjonen er utarbeidet med det

Detaljer

Sist oppdatert 17. juni 2010

Sist oppdatert 17. juni 2010 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2010 12. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2010 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2011) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet.

Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet blir synlig øverst i dokumentet. Overgangsveiledning Gamle LTO-koder nye beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke i dokumentet ved å trykke på Ctrl+F. Søkefeltet

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4

Huldt & Lillevik Lønn 2013-12-15. Lønn 5.0. Versjon 5.13.4 Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13

Innhold. Dagens koder a-ordningen. Sist oppdatert 12.12.13 Innhold 1 Kodespeil dagens lønns- og trekk-koder mot a-ordningens beskrivelse av ytelser... 5 2 Kode 110-A Fri kost og losji... 5 3 Kode 111-A Lønn, honorarer mv.... 6 4 Kode 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Oppdatert 17.08.2016 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Denne miniguiden gir en kort innføring i pliktene til idrettslag og ideelle organisasjoner på lønnsområdet. Les mer Du finner mer detaljert

Detaljer

Sist oppdatert 30. juni 2009

Sist oppdatert 30. juni 2009 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2009 11. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2009 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2010) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn

Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Kodespeil med a meldingsnummer i Visma Lønn Tidligere lønns og trekkode Innrapportering i a meldingen og Visma Lønn Lto Navn Type fordel Lønnsbeskrivelse Trekkplikt Grunnlag aga A meldingsnummer 110A Fri

Detaljer

Sist oppdatert 3. desember 2012

Sist oppdatert 3. desember 2012 Særskilt kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 til bruk for Skatteoppkrever utland og Sentralskattekontoret for utenlandssaker Utdrag av 14. utgave gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og avgifter. en veiledning i regelverket UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT Skatter og avgifter en veiledning i regelverket Når du starter egen virksomhet, påtar du deg også en del formelle forpliktelser overfor offentlige myndigheter. I dette heftet

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software

Regnskap. Mamut Kunnskapsserie - 2009. Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software Regnskap Mamut Kunnskapsserie - 2009 Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software Innhold INNLEDNING... 1 OM LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 1 NYTTIG Å

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014

Elektroniske kommunikasjonstjenester. Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 Elektroniske kommunikasjonstjenester Nye regler for elektroniske kommunikasjonstjenester fra 2014 12.11.2014 Hva er elektroniske kommunikasjonstjenester EKOM er tjenester som omfatter tilgang til offentlig

Detaljer

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter3

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter3 Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter3 Del 3: Lønns- og trekkoppgaver Innhold Forord Side 4 Avtrykk av oppgaveblanketten 5 1. Generelt om oppgaveplikten mv. 6 1.1 Hvem skal sende inn lønnsoppgaver 6 1.2

Detaljer

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef

Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015. Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Nyheter innen lønn! Sticos Brukerforum 13.11.2015 Marianne Lund, Rådgiver og Øyvind Riiber, Produktsjef Agenda A-ordningen Avstemming lønn Sammenstillingsoppgaver Utbetalinger under lønnsopplysningsplikten

Detaljer

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2007... 15

1 INNLEDNING... 4 2 UTSKRIFT AV LØNNS- OG TREKKOPPGAVER... 8 3 NYTT I 2007... 15 INNHOLD INNHOLD Lønns- og trekkoppgaver i Mamut Business Software 1 INNLEDNING... 4 1.1 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver... 4 1.1.1 Ny utgave av lønns- og trekkoppgave og Årsoppgave...

Detaljer

Innberetning av likningsoppgaver over obligasjonsfond for inntektsåret 2012

Innberetning av likningsoppgaver over obligasjonsfond for inntektsåret 2012 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2012 Telefon Deres referanse Vår referanse 800 80 000 2012/747607 Til forvaltningsselskapene og Verdipapirsentralen Innberetning av likningsoppgaver

Detaljer

A-opplysningsloven Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Sammendrag: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse:

A-opplysningsloven Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Sammendrag: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse: A-opplysningsloven Utskriftsdato: 31.12.2017 11:07:03 Status: Gjeldende Dato: 22.6.2012 Nummer: LOV-2012-06-22-43 Sammendrag: Rettsområde: Arbeidsrett; Ansettelse. Avskjed. Oppsigelse; Forvaltnings- og

Detaljer

Lto-koder a-ordningens beskrivelser av ytelsene

Lto-koder a-ordningens beskrivelser av ytelsene Overgangsveiledning Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Se "Veiledning for a-ordningen" for fullstendig beskrivelse om innrapportering etter a-ordningen Du kan søke på ord, fraser eller deler

Detaljer

Kildeskatt på aksjer. Møte VPS den

Kildeskatt på aksjer. Møte VPS den på aksjer Møte VPS den 21.10.2016 Kildeskatt innebærer at aksjeselskap trekker skatt av utbytte ved utbetaling til utenlandske aksjonærer, og innberetter og betaler skatten til skatteoppkreveren i kontorkommunen.

Detaljer

LOV 2012-06-22 nr 43: Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelsesog inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven)

LOV 2012-06-22 nr 43: Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelsesog inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) LOV 2012-06-22 nr 43: Lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelsesog inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) DATO: LOV-2012-06-22-43 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon

Huldt & Lillevik Lønn Lønn 5.0. Versjon Lønn 5.0 Versjon 5.13.4 Innhold 1 Hva er nytt i denne versjonen... 2 2 Oppdatere til 5.13.4... 2 3 Datostyring... 2 4 Om årsavslutning i Lønn 5.0... 2 4.1 Begrensninger ved levering av lønns- og trekkoppgaver

Detaljer

Veiviser arbeidsgang årsskiftet. Følg denne arbeidsgangen så kommer du enkelt og greit i mål.

Veiviser arbeidsgang årsskiftet. Følg denne arbeidsgangen så kommer du enkelt og greit i mål. 07.12.2012 Veiviser arbeidsgang årsskiftet Følg denne arbeidsgangen så kommer du enkelt og greit i mål. Premietipset. Tips oss, få premie! Tips oss om andre bedrifter som også kan ha nytte av et godt lønnssystem.

Detaljer

Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN

Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN Presentasjon Daldata 16. mai 2013 GJENNOMGANG AV A-ORDNINGEN Hvem er vi Marthe Hauglin Rådgiver Spesifikasjon og utvikling i EDAG Prosjektet marthe.hauglin@skatteetaten.no Tlf.: 945 363 40 Karine Rikheim

Detaljer

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS.

Siste del av artikkelen inneholder mer detaljert informasjon om kravene i GRFS. Avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis I denne artikkelen tar vi for oss avstemming av arbeidsgiveravgift i praksis, gjennom at vi forklarer og viser hvor tallene som avstemmingsskjemaene skal fylles

Detaljer

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04)

Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Veiledning for melding om lønnet arbeid i hjemmet (A04) Du kan søke på ord, fraser eller deler av ord ved å trykke Ctrl+F (Ctrl-tasten og F-tasten nede samtidig). Skriv inn søketeksten i den lille boksen

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet

Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet Rutiner mv. Samhandling på utlandsområdet 5. utgave Februar 2015 Rutiner 2 Forord Utgangspunktet er at Arbeids- og velferdsetaten og Skatteetaten har et felles ansvar for at det blir fastsatt trygdeavgift

Detaljer

Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a- opplysningsloven

Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a- opplysningsloven Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Graadahl 04.03.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse Pressetelefon 945 01 000 2013/173983 Høringsinstanser iht liste Høringsbrev - forslag

Detaljer

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning

RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Innsending på internett RF-1243 Oppgave over gaver til visse frivillige organisasjoner, gaver til tros- og livssynssamfunn og tilskudd til vitenskapelig forskning Likningsoppgaver via Altinn På www.altinn.no

Detaljer

Finansdepartementet 4. mai Høringsnotat

Finansdepartementet 4. mai Høringsnotat Finansdepartementet 4. mai 2009 Høringsnotat Forslag om å oppheve adgangen til papirinnlevering av kompensasjonsoppgave for merverdiavgift etter kompensasjonsloven 7 1. Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

ARBEID I NORGE - Sjekkliste/huskeliste for deg med utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere i Norge

ARBEID I NORGE - Sjekkliste/huskeliste for deg med utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere i Norge 17 ARBEID I NORGE - Sjekkliste/huskeliste for deg med utenlandske arbeidstakere og oppdragstakere i Norge Gjøremål Beskrivelse Sjekket Skaffe arbeidskraft Informasjon om arbeidssøkere fra utlandet: www.nav.no,

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4

Huldt & Lillevik Lønn 5.0 2008-12-18. Huldt & Lillevik Lønn. Versjon 5.08.4 Huldt & Lillevik Lønn Versjon 5.08.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 8.4 og Altinn Monitor 2.6.217... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2

Detaljer

A-meldingen - slik skal det gjøres!

A-meldingen - slik skal det gjøres! Februar 2015 A-meldingen - slik skal det gjøres! A-meldingene strømmer inn fra landets arbeidsgivere, regnskapsførere og lønnssentraler. Underveis dukker det opp en del spørsmål, og vi har her samlet svarene

Detaljer

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver.

Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver Veiledning til arbeidstakere om konkursbegjæring mot arbeidsgiver. 1. Innledning Hvis du som arbeidstaker ikke får lønn og feriepenger

Detaljer

Skattedirektoratet. Høring - Obligatorisk tjenestepensjon NOU 2005:15. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo

Skattedirektoratet. Høring - Obligatorisk tjenestepensjon NOU 2005:15. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Graadahl 01.07.2005 09.08.2005 Telefon Deres referanse Vår referanse 05/2213 FM cw 2005/13832 /FP-PE/AGD /008 Finansdepartementet Postboks 8008

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 2 - Lønn Foreløpig standard 1 av 15. august 2006, revidert 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) og Økonomiforbundet. INNHOLDSOVERSIKT:

Detaljer

Mindre skjemavelde, sikrere tall

Mindre skjemavelde, sikrere tall Mindre skjemavelde, sikrere tall Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Detaljer

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver

// Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver // Mamut Business Software Lønns- og Trekkoppgaver Innhold Innledning 3 Om lønns- og trekkoppgaver 3 Nyttig å vite før utskrift av lønns- og trekkoppgaver 4 Satser for lønns- og trekkoppgaver 6 Satser

Detaljer

Innberetning av ligningsoppgaver i aksje- og kombinasjonsfond Inntektsåret 2014

Innberetning av ligningsoppgaver i aksje- og kombinasjonsfond Inntektsåret 2014 Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Katrine Fredriksen Ingelin Fivelstad Isfeldt 10.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse Til forvaltningsselskapene og Verdipapirsentralen Innberetning

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Vår dato 6. mars 2017 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og skattemelding Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Høringsnotat endring i opplysningsplikten for enkelte næringsinntekter mv. i a-ordningen

Høringsnotat endring i opplysningsplikten for enkelte næringsinntekter mv. i a-ordningen Høringsnotat endring i opplysningsplikten for enkelte næringsinntekter mv. i a-ordningen Forslag om å begrense a-opplysningslovens virkeområde for enkelte næringsinntekter og kapitalinntekter. Dette gjelder

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

Individuelle pensjonsordninger

Individuelle pensjonsordninger Individuelle pensjonsordninger Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger til Skatteetaten Gjelder fra inntektsåret 2015 med frist for innrapportering i januar 2016 Versjon 1.0 Mai 2015

Detaljer

Innhold. Innledning. 109.1 Skatt for frivillige og ideelle organisasjoner Skatteetatens brosjyre. Oppdatert 5. juni 2009

Innhold. Innledning. 109.1 Skatt for frivillige og ideelle organisasjoner Skatteetatens brosjyre. Oppdatert 5. juni 2009 109.1 Skatt for frivillige og ideelle organisasjoner Skatteetatens brosjyre Oppdatert 5. juni 2009 Innhold Innledning Skatteplikt for organisasjoner Økonomisk virksomhet Organisasjonen som arbeidsgiver

Detaljer

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse:

S4 - OTP. Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 1. Generelt... 2 1.1 Hvilke foretak omfattes av loven:... 2 1.2 Hvem omfattes ikke av loven:... 2 1.3 Hvilke ansatte skal være med i pensjonsordningen... 2 1.4 Arbeidsgivere med eksisterende

Detaljer

Huldt & Lillevik System Huldt & Lillevik System 4. Versjon

Huldt & Lillevik System Huldt & Lillevik System 4. Versjon Versjon 2009.4 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til System 4 2009.4 og Altinn Monitor 2.6.5... 2 1.1 Oppdatere versjon via Internett...2 1.2 Oppdatere versjon via CD...2 2 Om årsavslutning

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Om skatt, skattekort og selvangivelse Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som du trenger når

Detaljer

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll

Årsavslutningsveiledning Visma.net Payroll Årsavslutningsveiledning 2018 Visma.net Payroll Innhold Kontroll og korrigering 2 Halv skatt 2 Firmabil 3 AFP/OTP 5 Forsikringer 5 Godkjenne timelister og reiseregninger 6 Avstemming 6 Kontroller opplysninger

Detaljer

Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim

Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim Hva er A-ordningen? Storbysamling 3.og 4. november 2016 Vibeke Starheim Faktisk inntekt - Nytt inntektsgrunnlag I dag beregnes bostøtte som hovedregel med siste ligning (2015) lagt til grunn for beregningen

Detaljer

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting

1. Lønn. Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge Særavtale Definisjon Vilkår for når reisen er med overnatting Diettgodtgjørelse på reiser med overnatting i Norge 1. Lønn 1.1. Særavtale Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands gjelder for reiser i Norge for alle som reiser i oppdrag eller tjeneste

Detaljer

LØNNSINNBERETNING PÅ MASKINLESBART MEDIUM

LØNNSINNBERETNING PÅ MASKINLESBART MEDIUM Skattedirektoratet LØNNSINNBERETNING PÅ MASKINLESBART MEDIUM Rettledning for arbeidsgivers utfylling og innlevering av maskinlesbare lønns- og trekkoppgaver. 4. utgave Denne utgave gjelder første gang

Detaljer

Hvorfor velge Premium?

Hvorfor velge Premium? Hvorfor velge Premium? 5 Viktige grunner til å velge Premium Ved siden av den utrolig lave prisen tilsvarende 100 kroner i måneden, ønsker vi å trekke frem 5 grunner til å velge Premium i stedet for Mini-variantene.

Detaljer