iverden - et nyhetsbrev fra Deloitte Advokatfirma

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "iverden - et nyhetsbrev fra Deloitte Advokatfirma"

Transkript

1 Norge Mars 2012 iverden - et nyhetsbrev fra Deloitte Advokatfirma Velkommen som leser av Deloitte Advokatfirma sitt nyhetsbrev «iverden». Et nyhetsbrev som skal ta for seg aktuelle nyheter innenfor forretningsområdet «Global Employer Services» - vanligvis forkortet til GES. Forretningsområdet GES består av flere tjenester som sammen hjelper globale arbeidsgivere til å håndtere sin arbeidsstyrke på tvers av landegrensene. Målsettingen til iverden er å holde deg som leser oppdatert på viktige nasjonale og internasjonale nyheter som kan få betydning for virksomhetens globale arbeidsstyrke. Innhold: Deloitte Global Employer Services (GES) Beskatning av pensjonsytelser utbetalt til nordmenn bosatt i Portugal Ny rutine for samhandling mellom NAV og Skatteetaten på utenlandsområdet Opphør av overgangsordningene for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania Samarbeid med INN Nyhetsglimt fra Deloitte Internasjonal Deloitte Global Employer Services (GES) I en tid hvor flere og flere selskaper vokser seg store ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt, vil de møte store utfordringer når det gjelder håndteringen av sin globale arbeidsstyrke. Særlig ligger det utfordringer for en global arbeidsgiver å opptre i henhold til skatte- og arbeidsrettslige regler og reguleringer på tvers av landegrensene. Deloitte GES består av flere tjenester som til sammen hjelper våre klienter med de utfordringer de møter ved å ha en mobil arbeidsstyrke i en global verden. Dette gjelder ikke bare ved å ha utenlandske arbeidstakere til Norge, men også når arbeidstakere skal sendes ut fra Norge. En av våre styrker i tillegg til våre faglig dyktige medarbeidere og solide erfaring, er at vi tilhører Deloitte sitt globale nettverk. Det er en

2 felles strategi i Deloitte at vi skal tilby våre kunder samme type hjelp etter samme fremgangsmåte, uavhengig av hvilket land våre kunder mottar bistand fra. Under har vi laget en oversikt over de ulike tjenesteelementene i GES. Dette er ikke en fullstendig oversikt over hva Deloitte Advokatfirma kan bistå med innenfor GES området, men gir en pekepinn på hva vi hovedsakelig bistår med innenfor GES. Global Employer Services Skatt Avlønningsmodeller og Policy Trygd Skatteplanlegging og optimalisering ved inn- og utflytting/stasjonering Lønnsadministrering og skatterapportering Selvangivelsebistand Fast driftssted vurderinger Registrering av Norsk Utenlandsk Foretak Skattemessig registrering av oppdrag (RF-1199) Skatteplikt for offshoreansatte Kostnadsestimat for budsjettering Utforming av skatteoptimaliserte kompensasjonsstrukturer og incentivordninger Utforming av utstasjoneringspolicy Trygdeplanlegging for optimalisering av trygd- og arbeidsgiveravgift ved innog utflytting. Søknad om opprettholdelse av trygdeytelser ved innog utflytting Søknad om E101/"Certificate of Coverage" for å unngå dobbeltbetaling av trygdeavgift Vurdering av lønnsomheten av alternative private løsninger til fordel for statlige trygdeløsninger Spesielle vurderinger i forhold til trygd og sjømenn Pensjon og forsikring Internasjonal arbeidsrett Immigrasjon Vurdering av mulighetene for fortsettelse av pensjonsopptjening i hjemlandets statlige pensjonsplan ved utsendelse Rådgivning til valg av private pensjonsløsninger som alternativ til statlige pensjonsplaner Unngå dobbeltbetaling av pensjonspremier Overføring av opptjent pensjon innenfor EU/EØS Obligatorisk tjenestepensjon for utenlandske arbeidstakere Yrkesskadeforsikring Vurdering av private forsikringsordninger for utsendte arbeidstaker Utarbeidelse av arbeidsavtaler i henhold til utsendelseslandets regler, hjemlandets regler og internasjonale arbeidsrettslige regler Utarbeidelser av avtaler ved innleie av utenlandske arbeidstakere og konsulenter Registrering av ansatte i AA-registeret Søknad om oppholdstillatelse med til å ta arbeid for ikke EU/EØS borgere Søknad om oppholdstillatelse for medfølgende ektefelle og barn Registrering av EU/EØS borgere ved arbeidsopphold i Norge utover 3 måneder Vurdering av behov for tillatelse/visum ved korte forretningsopphold nasjonalt og internasjonalt Besøk gjerne vår hjemmeside for mer informasjon om de ulike tjenestene.

3 Beskatning av pensjonsytelser utbetalt til nordmenn bosatt i Portugal Beskatning etter internrett i Portugal Fra og med inntektsåret 2009 innførte Portugal et gunstig beskatningsregime for skattytere som flytter til landet, herunder skattefritak for pensjonsutbetalinger som ikke blir utbetalt fra kilder i Portugal. For å være omfattet av de spesielle skattereglene, må skattyter kvalifiseres til å få status som «non-habitual resident». For å bli ansett for å være en non-habitual resident må følgende vilkår være oppfylt: Skattyter har blitt skattemessig bosatt etter interne regler i Portugal, fra eller etter 1. januar Skattyter kan ikke ha blitt beskattet i Portugal som bosatt, de siste 5 årene før innflytting. For å være ansett som skattemessig bosatt må skattyter være fysisk tilstede i Portugal i 183 dager eller mer pr. kalender år, samt ha tilgjengelig bolig i Portugal på 31. desember i det relevante skatteåret. Denne boligen må anses for å være skattyters vanlige oppholdssted. Skattyter har mulighet til å beholde status som non-habitual resident i 10 år, hvilket vil gi rett til gunstig beskatning i disse årene. Beskatning av pensjonsytelser i Norge For skattytere som er skattemessig bosatt i Norge, er pensjonsytelser skattbare i Norge etter de alminnelige regler. Der skattyter derimot er skattemessig emigrert fra Norge, vil det kun foreligge en rett for Norske skattemyndigheter til å kreve 15 % kildeskatt på utbetalinger fra kilder i Norge. Der en skattyter er bosatt i Portugal og mottar pensjonsytelser fra Norge, setter imidlertid gjeldende skatteavtale mellom Norge og Portugal visse begrensninger i beskatningsretten til Norge. Skatteavtalen gir Portugal, under visse vilkår og avhengig av hva slags pensjonsytelser det er snakk om, en eksklusiv rett til beskatning, der pensjonsytelsene er utbetalt fra kilder i Norge til skattytere bosatt i Portugal. Pensjonsytelse kan deles i tre grupper utfra Norges rett til beskatning etter skatteavtalen: 1. Pensjoner som alltid er skattbare i Norge: Pensjon opptjent ved arbeid i norsk offentlig tjeneste 2. Pensjoner som ikke kan beskattes i Norge, dersom det dokumenteres at de samme ytelsene er skattepliktige i Portugal:

4 Grunnpensjon fra folketrygden, pensjon som er knyttet til tidligere næringsvirksomhet, private pensjonsordninger som ikke er knyttet til tidligere ansettelse (f.eks. individuell pensjonssparing), og krigspensjon. 3. Pensjoner som kun skal skattlegges i Portugal, under forutsetning av at bosted i Portugal etter skatteavtalen kan dokumenteres: pensjon knyttet til tidligere lønnsarbeid i privat tjeneste (private tjenestepensjonsordninger), herunder tilleggspensjon som utbetales av NAV. Ettersom alle pensjonsytelser som er utbetalt fra kilder utenfor Portugal, ikke vil være skattepliktige i Portugal, vil Norge beholde retten til å beskatte pensjonsytelsene som er nevnt i punkt 2. Det vil dermed kun være pensjonene nevnt under punkt 3 som vil være skattefrie, dersom det kan godtgjøres at skattemessig bosted i Portugal foreligger. Skattemessig bosted kan godtgjøres ved å fremlegge en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence), som utstedes av skattemyndighetene i Portugal. Deloitte i Portugal har bekreftet at skattemyndighetene utsteder et Certificate of Resident, som bekrefter skattemessig bosted etter skatteavtalen, også i tilfellene der skattyter har status som non-habitual resident. I de tilfeller der skattyter har opprettholdt et frivillig medlemskap i den norske trygd, vil det uavhengig av det ovennevnte bli trukket trygdeavgift av pensjonsutbetalingene i Norge. Avgiftssatsen for dette kan variere. Dersom skattyter mener at hele eller deler av hans pensjon skal være skattefri i Norge, må det søkes om skattefritak ved skattekontoret for hvert år skattefritak kreves. Skattefritak for 2011 må kreves ved innlevering av selvangivelsen. Oppsummering Dersom skattyter er skattemessig emigrert fra Norge, og skattemessig bosatt i Portugal etter dette lands interne regler, samt oppfyller vilkårene for å være ansett som en non-habitual resident der, vil pensjonsytelser knyttet til private tjenestepensjonsordninger og tilleggspensjon som utbetales fra NAV, være skattefrie både i Norge og Portugal, forutsatt at Certificate of Residence legges frem for norske skattemyndigheter. Ved frivillig medlemskap i norsk trygd, vil det likevel bli trukket trygdeavgift. Avgiftssats kan variere. Stig Sperre Ragnhild Rømuld

5 Ny rutine for samhandling mellom NAV og Skatteetaten på utenlandsområdet Nav og Skatteetaten har lenge hatt en del utfordringer på utenlandsområdet, spesielt i grenseflaten mellom etatene. De to etatene har nå utarbeidet en ny rutine for samhandling på dette området. Målsetningen med rutinen er å sikre at bare personer som er medlemmer av folketrygden betaler trygdeavgift, samtidig som man ønsker å sikre at alle med rettigheter i norsk trygd faktisk innbetaler trygdeavgift. Etatene ønsker med dette å unngå at brukere feilaktig tror at de har rettigheter i folketrygden, bare gjennom å innbetale avgift. Det har hovedsakelig blitt satt fokus på ansvarsfordeling for fastsettelse og innkreving av trygdeavgift, samt informasjonsflyt mellom etatene. Rutinen berører både arbeids- og næringsinntekt over landegrensene, så vel som pensjon. Rutinen skal hovedsakelig bidra til klargjøring av arbeidsfordeling internt, men vi ser at noen av endringene kan påvirke våre klienters situasjon. Blant annet skal Skatteetaten som fast praksis legge til grunn at norske arbeidstakere på midlertidig arbeidsopphold i utlandet med lønn bare fra utenlandsk arbeidsgiver, ikke er medlem av trygden, med mindre Nav har fastslått noe annet. Det skal dermed ikke være nødvendig å innhente dokumentasjon på manglende medlemskap i trygden for å bli unntatt trygdeavgift. En annen forenkling av saksbehandlingen, er at Skattekontoret nå kan utligne trygdeavgiften ved ligning i saker der skatteyter har fått godkjent skattemessig bosted i et annet land, men det har blitt foretatt forskuddstrekk. Tidligere ble innbetalt skatt utbetalt til skatteyter, og Nav Internasjonalt måtte fastsette og innkreve trygdeavgiften på nytt. Våre medarbeidere på GES tar gjerne imot alle spørsmål du måtte ha knyttet til fastsettelse av innbetaling av trygde- og arbeidsgiveravgift i saker som gjelder både inn- og utland. Gro F. Helvik Kristin Skjæveland

6 Opphør av overgangsordningene for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania Bulgaria og Romania ble EØS medlemmer 1. august 2007, og i forbindelse med denne utvidelsen ble det i Norge innførte overgangsordninger for arbeidsinnvandrere fra disse to landene. Overgangsordninger er nasjonale bestemmelser som regulerer adgangen til arbeidsmarkedet for borgere av landet ordningen gjelder for. Dette innebærer for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania at det stilles krav om oppholdstillatelse for å arbeide i Norge, herunder minimumskrav til lønnsnivå. Overgangsordningene gjaldt først i to år fra 2007, men ble videreført med tre år fra Etter 2011 kan Norge bare videreføre ordningene dersom det kan vises til at et opphør vil føre til "alvorlige forstyrrelser i arbeidsmarkedet". Arbeidsdepartementet har konkludert med at et opphør ikke vil føre til slike alvorlige forstyrrelser i arbeidsmarkedet, og det er derfor ingen grunn til en særskilt forlengelse av overgangsordningene. Regjeringen har derfor foreslått en lovproposisjon å oppheve overgangsordningene for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania. Dersom forslaget til avvikling av overgangsordningene vedtas så vil det innebære at arbeidstakere fra de to landene fritt kan ta arbeid i Norge på lik linje med borgere fra andre EØS land. Dette betyr at arbeidstakere fra Bulgaria og Romania ikke vil måtte søke om oppholdstillatelse, men må i stedet registrere seg hos politiet ved arbeidsopphold i Norge som er ment å vare utover 3 måneder. Det kan nevnes at sistnevnte prosess er en enklere og raskere prosess enn det prosessen med søknad om oppholdstillatelse er. Bjørn Ofstad Petter Schjelderup

7 Samarbeid med INN - Norges eneste landsdekkende relocation tilbyder I vårt arbeid med å styrke vår posisjon i markedet og ivareta et bredest mulig tjenestespekter for våre klienter har vi inngått et samarbeid med INN (International Network of Norway). INN er en del av Oslo Handelskammer, og er representert gjennom næringsforeninger/handelskamre i Bergen, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ålesund. INN tilbyr alle tradisjonelle relocation tjenester som bl.a.: Møte ved ankomst Bolig/skole/barnehage/helse/bank Info/orientering i nærmiljø og et unikt medlemskap INN Club Membership som omfatter bl.a.: Rådgivning Faglige og sosiale aktiviteter to ganger pr måned inkludert kulturseminarer Nettverksbygging Eget program for medfølgende partner med bl.a. jobbsøkerrådgivning Praktisk informasjon om Norge på engelsk Egne nyhetsbrev og publikasjoner Vi har utelukkende fått positive tilbakemeldinger fra de av våre klienter som har valgt å knytte seg til INN som relocation partner i Norge. For mer informasjon kontakt: Karen Elise Andersen - Nyhetsglimt fra Deloitte Internasjonal Alle våre internasjonale nyhetsglimt finner du her. Sverige: Forslag til endring i reglene for skattelettelse for utenlandske eksperter og nøkkelpersonell i Sverige Forslaget går i hovedsak ut på at en ansatt automatisk skal kvalifiseres for skattelettelse dersom han eller hun mottar lønn høyere enn 2 ganger grunnbeløpet i Sverige. Det nye kvalifiseringsalternativet for skattelettelse for utenlandske eksperter og nøkkelpersonell er foreslått til og tre i kraft fra og med 1. januar For mer informasjon vennligst se vårt internasjonale nyhetsglimt: GES News Flash Sweden - Proposal for Tax Relief Regime Changes for Foreign Experts and Key Personnel

8 Stig Sperre Karenslyst allé Oslo Telefon Deloitte AS Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Hjem RSS Avmeld Velg format Legg til Deloitte som sikker avsender Vis som webside

Tjeneste i utlandet. PymForum.no

Tjeneste i utlandet. PymForum.no Tjeneste i utlandet Veiledningsnotat om arbeidsregler, lønn, skatt, pensjon, trygd, forsikringer - for misjonærer og annen misjonstjeneste i utlandet 2011.no Side 1 Tjeneste i utlandet Veiledningsnotat

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2 Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon Rapport 2012 2 FORORD Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske

Detaljer

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital

www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital www.pwc.no Fokus på ansatte Arbeidsrett, lønn og skatt og forvaltning av humankapital Ansvarlig utgiver PwC Opplag 500 Redaksjonell tilrettelegging og grafisk produksjon PwC Distribusjon Gratis magasin

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

Økonomisk rapport til Nordisk skattevitenskaplig forskningsråd

Økonomisk rapport til Nordisk skattevitenskaplig forskningsråd Økonomisk rapport til Nordisk skattevitenskaplig forskningsråd Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Sammendrag... 3 3 Motiver for å ta jobb i et annet land... 4 4 Skattemessige motiver for arbeidspendling i Norden...

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter

Personalhåndbok. for ansatte konsulenter Personalhåndbok for ansatte konsulenter 1110100011010100000111000011010010101010000011100 innhold Velkommen til Ingeniør Compagniet AS (heretter kalt IC)... 3 Konsulent i IC... 4 Verdier... 6 Taushetsplikt...

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2011 Grant Thornton informerer Nr. 1/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Kjære leser! Norge har nettopp lagt bak seg et år hvor utviklingstrekkene

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler

Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Arbeidsgruppe vedrørende beskatning av firmabiler og yrkesbiler Avgitt 19. januar 2004 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2 1.1 BAKGRUNN FOR ARBEIDET... 4 1.2 OPPSUMMERING... 5 2. PRINSIPPER FO R BESKATNING

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER

Magasinet. Sticos GUNSTIGE FRYNSEGODER. Et fagblad for regnskap, lønn og personal OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER Sticos Magasinet Nr. 2-2014 Et fagblad for regnskap, lønn og personal GUNSTIGE FRYNSEGODER OPPFØLGING AV SYKMELDTE UTLEIE AV FAST EIENDOM LIKVIDITETSPROGNOSER 2 LEDER Revolusjon i arbeidslivet? MAGNE OLUFSEN

Detaljer

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave

Lønns-ABC 2014. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014. 17. utgave Lønns-ABC 2014 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2014 17. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet Veileder, mars 2005 Norske familier som flytter med barn til utlandet 2 Innhold 3 1. INNLEDNING...............................................................5 2. NÅR FAMILIEN FLYTTER HVA MÅ DE PASSE PÅ?.............................6

Detaljer

SKATTLEGGING AV POKER

SKATTLEGGING AV POKER HÅNDBOK OM SKATTLEGGING AV POKER I NORGE 1 Styret i NORSK Fra venstre: Pål Skønberg Løvik, Mads Åmot (nestleder), Sigurd Eskeland (leder), Kjetil Flåten og Andreas Torbergsen. POKERFORBUND 2 Bilde med

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Skal du arbeide i Norge? 1 Skal du arbeide i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse som gir rett til

Detaljer

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013

Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Personforsikring for selvstendig næringsdrivende 2013 Kan du tenke deg å redusere forsikringskostnadene? Da bør du benytte deg av de kollektive avtalene som Bedriftsforbundet har fremforhandlet! Dette

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

Internasjonal arbeidskraft

Internasjonal arbeidskraft Internasjonal arbeidskraft Bergen, 27. november 2014 Aon Norway AS Agenda Tid Hva Hvem 08.30 09.00 Frokost Alle 09.00 10.00 Bedriftens strategi for internasjonal arbeidskraft Jørgen Baade 10.00 10.15 Pause

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 1/2014 Grant Thornton informerer Nr. 1/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Den nye regjeringen har nå vært på plass noen måneder, og vi begynner

Detaljer

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR

Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011. Visma Kompetansesenter Lønn og HR Visma Lønn Visma Avendo Lønn Lønnsinnberetning 2011 Visma Kompetansesenter Lønn og HR INNHOLD INNHOLD... 1 Innledning... 1 Visma Kompetansesenter Lønn og HR... 1 Nyheter og spesielle forhold for 2011...

Detaljer