Velkommen som arbeidstaker i Norge!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen som arbeidstaker i Norge!"

Transkript

1 Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon

2 Innledning Velkommen som arbeidstaker i Norge. Mye er sikkert annerledes enn det du er vant til hjemmefra. Du er kanskje allerede i ferd med å gjøre deg kjent med de norske «spillereglene» i bygge- og anleggsbransjen. I denne brosjyren vil du få informasjon om de viktigste bestemmelsene på arbeidsplassen. Du vil finne informasjon om plikter og rettigheter for deg som arbeidstaker. For at du skal trives i et meningsfylt og sikkert arbeidsmiljø, på linje med andre norske og utenlandske kolleger, er det viktig at du kjenner til de reglene som gjelder. Brosjyren er ingen komplett «lovbok», men mer en veiviser på viktige områder for deg som arbeidstaker i Norge. Bakerst vil du finne viktige tips om personlig verneutstyr, sikring og arbeid i høyden, kjemikalier, sikkerhetsblad, maskiner og arbeidsutstyr. 2

3 Innhold Arbeidstilsynet er på lag med deg grunnleggende regler Svartjenesten Verneombud Arbeidsmiljøloven Hovedregler om arbeidstid ID-kort på arbeidsplassen Bedriftshelsetjeneste og sykdom Om usaklig oppsigelse Om oppholdstillatelse og skatt Yrkesskadeforsikring Forslag til arbeidsavtale Gjeldende lønnsbestemmelser Om utbetaling av lønn Hva gjør jeg hvis jeg ikke får lønn? Solidaransvar Om vikarbyråer Viktig sjekkliste for din egen arbeidsplass

4 Arbeidstilsynet er på lag med deg Arbeidstilsynets hovedoppgave er å støtte og hjelpe deg som arbeidstaker, slik at din arbeidsplass skal være så trygg og sikker som mulig. Arbeidstilsynet skal passe på at virksomhetene følger kravene i arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynets inspektører fører tilsyn med at lover og bestemmelser følges over hele landet. Hvis forholdene på arbeidsplassen er i strid med gjeldende regelverk, kan inspektørene gi pålegg om forbedringer evt. stanse arbeidet. Du kan ta opp problemer og spørsmål med Arbeidstilsynet. Inspektørene har full taushetsplikt også i forhold til din arbeidsgiver. 4

5 9 grunnleggende regler 1. Norsk lov gjelder både for norske og utenlandske arbeidstakere. 2. Som arbeidssøker i Norge, må du undersøke om du må ha oppholdstillatelse. Dette må du gjøre før du starter å arbeide. 3. Er du utsendt arbeidstaker, må du ha oppholdstillatelse hvis du skal arbeide her. 4. Du skal ha skriftlig arbeidsavtale. 5. Du skal ha skattekort fra Norge. 6. Arbeidsgiver skal sørge for at du er dekket av en yrkesskadeforsikring. 7. Innkvartering arbeidsgiver stiller til rådighet skal være tilfredsstillende. 8. Som arbeidstaker innenfor byggfag har du krav på minstelønn. 9. Som arbeidstaker innenfor byggfag skal du bære ID-kort på bygge- og anleggsplassen. 5

6 Du kan ha ulike ansettelsesforhold: - Ansatt i en norsk virksomhet - Ansatt i en utenlandsk virksomhet, der du sendes til Norge for å arbeide for den utenlandske virksomhetens regning (utsendt arbeidstaker). - Ansatt i et vikarbyrå norsk eller utenlandsk og utleies til annen virksomhet. - Selvstendig næringsdrivende (enkeltpersonforetak). Det foreligger en egen folder rettet mot selvstendig næringsdrivende. Skulle du ha spørsmål som angår din arbeidsplass, eller ønsker mer informasjon om noe i denne brosjyren, kan du ringe eller skrive til Arbeidstilsynets svartjeneste, telefon eller epost til Åpningstid mandag fredag mellom kl og Tirsdager og fredager er svartjenesten betjent av polsktalende medarbeider. Du kan også ta kontakt med verneombud/ tillitsvalgt på din arbeidsplass. 6

7 Verneombud I alle virksomheter skal det velges verneombud. Det kan i særlige tilfeller skriftlig avtales andre ordninger i virksomheter med mindre enn 10 ansatte. Verneombudets oppgaver: Verneombudet skal se til at arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd blir ivaretatt. Verneombudet skal særlig påse: - at arbeidet ikke utsetter arbeidstakere for fare - at verneinnretninger er montert der det kreves, og at personlig verneutstyr er tilgjengelig. Verneombudet kan stanse arbeidet hvis det er umiddelbar fare for arbeidstakerens liv og helse. Regionale verneombud I tillegg til ordningen med verneombud, er det opprettet en ordning med regionale verneombud. Regionale verneombud skal bidra til at sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljøforholdene på bygge- og anleggsplasser er i samsvar med arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. 7

8 Det er i dag 27 regionale verneombud i Norge som arbeider med helse, miljø og sikkerhet. Disse er ansatt i Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund, og er fordelt over hele landet. De har de samme oppgavene som ordinære verneombud. Risikoen for helseskader og ulykkeshendelser er høy på arbeids - plasser innen bygg og anlegg. Regionale verneombud arbeider på bygge- og anleggsplasser også der det er flere arbeidsgivere på samme arbeidsplass. Regionale verneombuds rolle er bl.a. å bistå ansatte i bedrifter som ikke har eget verneombud. Alle verneombud har taushetsplikt når det gjelder noens personlige forhold også overfor din arbeidsgiver. 8

9 Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven har som formål bl.a.: * å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helse - fremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, * å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven blir overholdt Har du problemer i arbeidet og mener at noe bør rettes på, bør du først snakke med arbeidsgiver eller arbeidsgivers representant. Hvis det ikke hjelper, kan du be verneombud/tillitsvalgt om råd. Du kan be arbeidsgiver om å skaffe tilveie en kortversjon av arbeidsmiljøloven på ditt eget språk. Mener du at det arbeidet du er satt til ikke kan utføres uten fare for liv eller helse, skal du avbryte arbeidet og ta kontakt med arbeids - givers representant, eller eventuelt verneombud. 9

10 Hovedregler om arbeidstid I Norge reguleres arbeidstiden i Arbeidsmiljøloven. Hovedregelen er at du som arbeidstaker kan arbeide inntil 9 timer i løpet av 24 timer, og 40 timer i løpet av sju dager. Imidlertid kan arbeidsgiver og arbeidstaker inngå en skriftlig avtale om å arbeide inntil 48 timer i løpet av sju dager. Det kreves da at du avspaserer, slik at uketimetallet i løpet av 52 uker i gjennomsnitt ikke overstiger 40 timer. Gjennom tariffavtale med de tillits - valgte eller gjennom dispensasjon fra Arbeidstilsynet kan den daglige og ukentlige arbeidstiden økes. 10

11 Arbeidstakers medvirkningsplikt Du som arbeidstaker skal aktivt medvirke i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i din bedrift. Dette gjøres ved å følge de påbud som bedriften har gjennom å bruke påbudt verneutstyr og medvirke til å unngå helseskader. Det er også viktig at arbeidet utføres slik at ikke andre arbeidstakere kan komme til skade. Viktig for din helse, ditt miljø og din sikkerhet på arbeidsplassen Alle virksomheter som har ansatte, skal klargjøre ansvaret og iverksette rutiner, planer og tiltak som sikrer at virksomheten ivaretar ansattes helse, miljø og sikkerhet slik regelverket krever. Arbeidsgiver er ansvarlig for at helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeidet) er innført, og blir praktisert på arbeidsplassen. Skriftlige regler skal foreligge og arbeidsinstruks skal være tilgjengelig på et språk de ansatte forstår. Hensikten med HMS-arbeidet er å kartlegge helse-, miljø- og sikkerhetsmessige farer og problemer i virksomheten. Det skal iverksettes rutiner for å forebygge ulykker og helseskader, slik at arbeidsplassen blir så trygg og sikker som mulig. 11

12 ID-kort Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med ID-kort. Kravet gjelder også enkeltpersonforetak. For å få kort må virksomheten og arbeidstakerne være korrekt registrert. Kortet utstedes for en periode tilsvarende ansettelsesforholdets lengde, men ikke i noe tilfelle for mer enn to år. Kortet er offisielt og utstedes bare av Oberthur Technologies på vegne av myndighetene. For bestilling av ID-kort: For mer informasjon om ID-kortordningen: 12

13 Bedriftshelsetjeneste Alle virksomheter i bygge- og anleggsbransjen i Norge er pålagt å ha godkjent bedriftshelsetjeneste uansett hvor mange ansatte virksomheten har. Bedriftshelsetjenesten består av verne- og helsepersonell som hjelper virksomheten først og fremst med det forebyggende helse- og arbeidsmiljøarbeidet. Hva skjer hvis jeg blir syk/skadet? Hvis du skatter til Norge, og har vært ansatt i en norsk virksomhet i minst 4 uker før sykemelding, har du rett til sykepenger. Ved yrkesskade har du rett til sykepenger fra 1. dag. Kan jeg sies opp pga sykdom/skade? Arbeidstaker som blir borte fra arbeidet grunnet ulykke eller sykdom, kan ikke sies opp grunnet skaden de første 12 måneder av arbeidsuførheten. 13

14 Hva skjer hvis jeg blir usaklig oppsagt eller avskjediget? Arbeidsmiljøloven har bestemmelser om opphør av arbeidsforhold, både når det gjelder oppsigelse og avskjed. Det forutsettes at et ansettelsesforhold foreligger. - Oppsigelsen/avskjedigelsen skal skje skriftlig og inneholde opplysninger om arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål, og retten til å stå i stillingen. - Arbeidsgiver kan avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden dersom arbeidstakeren har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd. Arbeidstaker kan kreve erstatning hvis oppsigelsen/avskjedigelsen er urettmessig. Mener du oppsigelsen/avskjedigelsen er usaklig, må du skriftlig kreve forhandlinger i løpet av 2 uker. Verneombudet på arbeidsplassen kan hjelpe deg med dette. Hvis du selv forlater arbeidet ulovlig, uten å overholde oppsigelses - fristen, kan du gjøres erstatningsansvarlig av din arbeidsgiver. Arbeidsavtale Du skal snarest mulig ha en skriftlig arbeidsavtale med din arbeidsgiver. Ved arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned eller ved utleie av arbeidskraft skal den skriftlige arbeidsavtalen inngås umiddelbart. Arbeidstilsynet har utarbeidet forslag til hva en slik avtale skal inneholde (se side 18 19). Se også 14

15 Oppholdsrett i Norge for arbeidstaker som er EU/EØS/EFTA-borger Hvis du er statsborger av et EU/EØS-land, trenger du ikke lenger søke om oppholdstillatelse, men du skal i stedet registrere deg. Mer info: Du kan oppholde deg i Norge i inntil 6 måneder som arbeidssøkende når du melder deg til politiet innen 3 måneder. Dersom du er arbeidstaker fra Bulgaria eller Romania, og du ikke har hatt oppholdstillatelse i Norge de siste 12 månedene, må du ha oppholdstillatelse. Du kan begynne å arbeide når en fullstendig utfylt søknad om oppholdstillatelse er innlevert politiet eller utenriksstasjon. For å få oppholdstillatese kreves det at du har heltidsarbeid og lønn etter tariff. Dersom du ikke kan dokumentere at vilkårene for oppholdstillatelse er oppfylt, kan den tilbakekalles. Mer info: Oppholdstillatelse arbeidstaker som ikke er borger av EU/EØS/EFTA-land Arbeidstakere fra land som ikke er en del av EU/EØS/EFTA må ha oppholdstillatelse som gir adgang til å arbeide i Norge. De viktigste gruppene som kan få oppholdstillatelse som arbeidstaker, er faglærte som skal utføre faglært arbeid og sesongarbeidstakere. Det kreves at du har et konkret tilbud om arbeid, heltidsarbeid og lønn etter tariff. Arbeidstilbudet skal fremsettes på UDIs fastsatte skjema. Mer info: 15

16 Utsendt arbeidstaker som ikke er borger av EU/EØS/EFTA-land Er du utsendt arbeidstaker fra land utenfor EU/EØS/EFTA, som skal arbeide i Norge, må du ha oppholdstillatelse. Oppholdstillatelsen må foreligge før du kan begynne å arbeide i Norge. For å få oppholdstillatelse må du være ansatt i utenlandsk firma som skal yte tjenester i Norge. Du må også være faglært som skal utføre faglært arbeid. Det kreves at du har et konkret tilbud om oppdrag og lønn etter norsk tariff. Kontrakten mellom oppdrags - giver i Norge og din arbeidsgiver, din egen ansettelseskontrakt og UDIs oppdragstilbudsskjema må legges frem når du søker. Mer info: Om skatt Alle som arbeider i Norge må ha skattekort. Skattekortet skal leveres din arbeidsgiver. Skattekortet viser hvor mye skatt arbeidsgiveren skal trekke før lønn utbetales. Skattekortet fås fra lokalt skattekontor dersom du har norsk arbeidsgiver, og fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) dersom du har utenlandsk arbeidsgiver. Skattekortet fra SFU blir sendt til arbeidsgiveren din, og arbeids - giver skal gi del to av skattekortet videre til deg. Dersom du har norsk arbeidsgiver vil skattekortet bli sendt til din hjemmeadresse. Da skal du selv levere skattekortet til arbeidsgiver. Mer info: og 16

17 Yrkesskadeforsikring Virksomheter registrert i Norge, skal ha obligatorisk yrkesskade - forsikring for sine ansatte. Virksomheter som er registrert i utlandet men som utfører arbeid i Norge, skal ha den samme forsikringen. Som enkeltmannsforetak må du tegne egen forsikring. Boforhold ved overnatting/innkvartering Innkvartering som arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker skal være forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt og i samsvar med vanlig god standard. Innkvartering i brakkerigg skal være enkeltrom med dusj og WC på hvert rom. Annen innkvartering skal normalt ha et soverom pr. person og tilfredsstillende tilgang til dusj og WC. Spise- og hvilerom Spiserom skal være adskilt fra vaskerom/ skifterom, og om mulig ha dagslys. Spise- og hvilerom skal ikke brukes til overnatting. Arbeidsgiver skal sørge for renhold både ved innkvartering og dagrigg. 17

18 18

19 19

20 Lønn Gjeldende lønnsbestemmelser Fellesoverenskomsten for byggfag er almenngjort for hele landet, og følgende lønnssatser gjelder fra : Faglærte har krav på minstelønn: kr 154,50 pr. time. Ufaglærte uten bransjeerfaring har krav på: kr 139,- pr. time. Ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring har krav på: kr 144,50 pr. time. Fra heves minstelønnssatsene til: Faglærte: kr 159,- pr. time. Ufaglærte uten bransjeerfaring: kr 143,- pr. time. Ufaglærte med minst ett år bransjeerfaring: kr 149,- pr. time. Arbeidstakere under 18 år: Fra og med gjelder en garantert minstelønn for disse på: kr 93,- pr. time. Fra skal minstelønn for arbeidstakere under 18 år være: kr 96,- pr. time. Lønnssatsene på denne siden kan endres som følge av tariffrevisjoner. For sist oppdaterte satser, se Overtid For overtidsarbeid skal det betales et tillegg til lønn. Overtidstillegget skal være minimum 40%. Retten til overtidstillegg er regulert i arbeidsmiljøloven Mer informasjon om overtid og overtidstillegg, se 20

21 Feriefritid og feriepenger I Norge er hovedregelen at alle arbeidstakere har krav på feriefritid og feriepenger. Du har krav på feriefritid på tilsammen 25 virkedager pr. år. Feriepenger fra arbeidsgiver skal beregnes på grunnlag av lønn som er opptjent forutgående år, og skal utgjøre minst 10,2% av lønna. Er du over 60 år vil satsen økes med 2,3%. Feriepengene skal utbetales siste lønningsdag før ferien, eller når du slutter hos arbeidsgiver. Reiser, kost/losji og arbeidstøy For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver etter nærmere avtale dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt, og for et rimelig antall hjemreiser. Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men fast diettsats, betaling etter regning, e.l. kan avtales. Arbeidsgiver skal holde nødvendig arbeidstøy og vernefottøy tilpasset årstiden og arbeidsplassen. 21

22 Utbetaling og trekk i lønn Som andre arbeidstakere i Norge, må du også betale skatt og trygd. Dette skal din arbeidsgiver trekke fra i din lønn og innbetale til myndighetene. Utover dette har din arbeidsgiver ikke rett til å trekke deg i lønn f.eks. for kost/losji, arbeidstøy, transport etc. uten at det foreligger en skriftlig avtale mellom dere. Ved utbetaling skal du ha skriftlig oppgave over beregningsmåten for lønn, og de trekk som er foretatt. Hva gjør jeg om lønna ikke kommer? I Norge er det vanlig at du får lønn satt inn på din bankkonto én gang i måneden, hvis ikke annet er avtalt med din arbeidsgiver. Hvis du er timebetalt vil det være normalt å få lønn hver 14. dag. Om lønna ikke kommer når den skal, bør du ta kontakt med Arbeidstilsynet eller eventuelt en fagforening for å få veiledning i hva du må gjøre. Dersom virksomheten går konkurs vil statens lønnsgarantiordning kunne dekke manglende lønns- og ferieutbetaling. 22

23 Hvis det ikke er åpnet konkurs, og arbeidsgiveren din ikke kan betale lønn, må du om nødvendig selv sørge for at det blir åpnet konkurs for å få lønnsgarantidekning. Det er viktig at du handler raskt når lønnen uteblir. Går det for lang tid, kan du miste retten til lønnsgarantidekning. For mer informasjon ta kontakt med NAV Lønnsgaranti. Telefon: (+ 47) E-post: Solidaransvar Dersom din arbeidsgiver ikke betaler deg lønna du har krav på, kan du kreve den av oppdragsgiver eller hvem som helst oppover i kontraktskjeden, helt opp til den som har kontrakten med bestiller. Du kan kreve både lønn og overtidsbetaling, men det er bare minstelønn og overtidsbetaling etter almenngjøringsforskriften du kan kreve av andre enn arbeidsgiver. Du kan også kreve feriepenger av den lønna som er opptjent i den perioden du arbeidet for den aktuelle oppdragsgiveren. Det er viktig at du handler raskt når lønn og/eller feriepenger uteblir. Jobber du i et vikarbyrå? Alle virksomheter som driver utleie av arbeidskraft i Norge skal være registrert i et register som administreres av Arbeidstilsynet. Du kan selv undersøke om ditt vikarbyrå/bemanningsforetak er registrert ved å gå inn på 23

24 Bruk denne sjekklisten! Denne sjekklisten er en enkel test som gir deg en viss oversikt over hvor gode forholdene er på din arbeidsplass, og hvor godt kjent du er med disse. Det skal helst ikke være for mange NEI-svar... JA NEI Har du skriftlig arbeidsavtale med din arbeidsgiver? Vet du hvem verneombudet på din arbeidsplass er? Får du skriftlig oversikt av din arbeidsgiver over hva som er utbetalt i lønn, og hvilke trekk som er foretatt? Får du betalt for overtid etter gjeldende bestemmelser? Har du fått nødvendig opplæring på maskiner og utstyr du skal bruke? Har du fått utlevert, og bruker du egnet verneutstyr? 24

25 JA NEI Har du fått en forståelig arbeidsinstruks ved utførelse av farlig arbeid? Har din arbeidsgiver tegnet yrkesskadeforsikring for deg? Føler du at din arbeidsplass er trygg og sikker? Har du kjennskap til hvilke giftige og helsefarlige stoffer som brukes på din arbeidsplass, og forefinnes det produktdatablad/stoffkartotek? Er du generelt tilfreds med din daglige arbeidssituasjon? Har din arbeidsgiver skaffet deg ID-kort? 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 Utarbeidet av, og fås på nettsidene hos: Byggenæringens Landsforening c94 m23,5 y0 k76 Maskinentreprenørenes Forbund c18,5 m0 y8,5 k38 Norsk Arbeidsmandsforbund Fellesforbundet Fondsstyret for de regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen har finansiert folderen, og står som utgiver av denne /2011

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET

INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET INFORMASJON TIL ARBEIDSTAKERE FRA EØS-/EFTA-OMRÅDET Skal du arbeide i Norge? 1 Skal du arbeide i Norge? Side 3: Opphold For å kunne jobbe i Norge, trenger de fleste en oppholdstillatelse som gir rett til

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen ØKT BEMANNING? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Foto: Shutterstock Glass og Fasadeforeningen Utgitt av Glass og Fasadeforeningen i samarbeid

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015

Ny i Norge. Praktiske opplysninger fra offentlige etater. Ny utgave 2015 2015 Ny i Norge Praktiske opplysninger fra offentlige etater Ny utgave 2015 Velkommen som leser av Ny i Norge Hvordan bruke dette heftet? Som ny i Norge kan du oppleve at det er vanskelig å finne fram

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016

FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016 OVERENSKOMST AV 2014 AVTALE NR: 331 FELLESOVERENSKOMSTEN FOR BYGGFAG 2014-2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene siden og Landsorganisasjonen

Detaljer

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016

Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014-2016 Avtalenr. 331 Fellesoverenskomsten for byggfag 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening på den ene side og

Detaljer

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side

O v e r e n s k o m s t. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri. på den ene side Avtale nr. 106 Kjemisk teknisk industri Utløp 31.03.2016 O v e r e n s k o m s t mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Industri Energi

Detaljer

// Innhold. // Jobbe og bo i Norge

// Innhold. // Jobbe og bo i Norge Jobbe og bo i Norge // Jobbe og bo i Norge // Innhold Fakta om Norge 3 Kultur 6 Arbeidsmarkedet 8 Hvordan finne en jobb 10 Sjekkliste 14 Arbeidsledighet og sosialforsikring 16 (Folketrygden) Arbeidsbetingelser

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer