Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse Viseadministrerende direktør Anne Jensen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012. Viseadministrerende direktør Anne Jensen"

Transkript

1 Norsk Kommunalteknisk Forening Konferanse 2012 Viseadministrerende direktør Anne Jensen

2 Døråpner for servicesektoren Næringsorganisasjon med medlemmer innen alle former for tjenesteleveranser også til offentlig sektor Over medlemsbedrifter 3. størst i NHO Raskest voksende i NHO

3 Påvirking, Utvikling og Bistand (PUB) Påvirkning Næringspolitikk Fakta, statistikk og analyse Samfunnskontakt/informasjon Åpne markeder Offentlige anskaffelser Konkurranserett Utvikling Godkjenningsordninger Bedriftsutviklingsprogram Opplæringsprogram Standardisering Tariffavtaler Bistand Juridisk Innkjøpsavtaler Rådgivning Kompetanse Kurs og seminarer 3

4

5 Alle renholdsvirksomheter må godkjennes Fra 1. september 2012 skal alle renholdsvirksomheter godkjennes av Arbeidstilsynet for å kunne drive lovlig. Alle virksomheter som tilbyr eller formidler renholdstjenester må sende inn søknad om godkjenning. Dette er fastslått i forskrift som ble vedtatt av Arbeidsdepartementet 8. mai Forskriften slår også fast at det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent. Godkjenningsordningen har også krav om at alle arbeidstakere i godkjente renholdsvirksomheter skal bære ID-kort på jobben

6 Alle renholdsvirksomheter må godkjennes forts. For å bli godkjent må virksomheten sende inn søknad og dokumentasjon til Arbeidstilsynet via nettstedet Altinn. Søknadsportalen åpner 1. september Før denne datoen kan bedriften gjøre mye for å forberede søknaden. Arbeidstilsynet vil registrere alle godkjente renholdsvirksomheter i et sentralt register som blir tilgjengelig på (nærmere opplysninger kommer). Der vil det bli enkelt å finne ut om en renholdsvirksomhet er godkjent eller ikke. Virksomheter som har sin søknad om godkjenning under behandling vil også bli registrert i registeret

7 Alle renholdsvirksomheter må godkjennes forts. Fra 1. desember 2012 er det kun tillatt å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som er registrert i Arbeidstilsynets register

8 Hvem skal søke om godkjenning? Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester i Norge skal søke om godkjenning. Det gjelder også de som leier ut eller formidler personer som utfører renholdstjenester. Kravet gjelder også for selvstendig næringsdrivende (ENK) som ikke har ansatte, eller som drives av enkeltpersoner eller ektefeller i fellesskap. Foretak registrert i utlandet skal søke på lik linje med norske

9 Søknad om godkjenning Fra 1. september 2012 kan renholdsvirksomheter søke om godkjenning via Altinn. Det vil være mulig å søke på norsk eller engelsk. Hver juridisk enhet må levere separat søknad, det vil si at man må søke for hvert registrerte organisasjonsnummer. Når virksomheten er godkjent vil det bli oppført i registeret over godkjente renholdsvirksomheter på Nærmere opplysninger kommer

10 Krav til godkjenning Virksomheten må legge frem dokumentasjon på at de: er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste og vernetjeneste slik arbeidsmiljøloven stiller krav om (linker til faktasider) har tegnet yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Utenlandsregistrerte virksomheter må ha en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon ved yrkesskade. har skriftlige arbeidsavtaler for alle ansatte oppfyller kravene til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale

11 Krav til godkjenning forts. For utenlandske arbeidstakere fra land utenfor EØSområdet skal virksomheten legge frem dokumentasjon på oppholdstillatelse som er gyldig for arbeidsforholdet. Virksomheten må være registrert i følgende registre for å kunne bli godkjent: Enhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsregisteret Arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret

12 Krav til godkjenning forts. Virksomheten må ha oppfylt eventuell rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til likningsloven Bemanningsforetak som driver utleie av arbeidstakere til renholdsoppdrag må være registrert i Arbeidstilsynets register over bemanningsforetak. Hvis det senere blir gjort endringer i kravene til godkjenning, vil allerede godkjente virksomheter også ha plikt til å fylle de nye kravene. Arbeidstilsynet kan innhente dokumentasjon på at eventuelle nye vilkår er oppfylt

13 ID-kort Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med ID-kort. Hensikten er å identifisere hvem man er og hvem man arbeider for. Det er arbeidsgiver som søker om ID-kort for sine ansatte. Kravet til ID-kort gjelder også de som driver alene (enkeltpersonforetak som ikke sysselsetter arbeidstaker)

14 ID-kort forts. Tilsvarende gjelder for innehaver av enkeltmannsforetak fra land utenfor EØS-området. Søknad om ID-kort sendes gjennom nettløsningen hos Oberthur fra 1. september

15 Hva skjer når du har søkt? Når du søker blir søknaden registrert, og når all nødvendig dokumentasjon fra virksomheten er på plass, legges informasjon om at virksomheten har søkt ut i godkjenningsregisteret. Der vil kjøpere av renholdstjenester kunne slå opp for å sjekke hvilke virksomheter som har søkt og hvilke som er godkjent. Du vil også få en kvittering på at du har søkt godkjenning. I denne perioden kan du drive som vanlig

16 Hva skjer når du har søkt? Forts. Du må ha søkt før 1. desember 2012 for å kunne benytte deg av denne muligheten til midlertidig drift fram til endelig vedtak om godkjenning foreligger

17 Forbud mot kjøp fra ikke godkjente virksomheter Fra 1. desember 2012 vil det bli forbudt å kjøpe renholdstjenester av virksomheter som ikke har søkt. Man kan søke i register på for å finne godkjente renholdsvirksomheter. Dette registeret vil bli opprettet når man har kommet i gang med behandling av søknadene. Forskriften gjelder ikke for kjøp av renholdstjenester i private hjem

18 Godkjenningsregister Alle godkjente renholdsvirksomheter vil bli lagt inn i et sentralt register ført av Arbeidstilsynet. Dette registeret er offentlig, og vil danne grunnlag for lovlig innkjøp av renholdstjenester. Alle godkjente virksomheter må innen 31. januar hvert år sende inn bekreftelse på at virksomheten fortsatt oppfyller kravene til godkjenning. Virksomheter som ikke sender inn bekreftelse kan miste godkjenningen og bli slettet fra godkjenningsregisteret. Godkjenningsregisteret finner du på våre nettsider fra dato 1. september

19 Konsekvenser av brudd på forskriften Arbeidstilsynet vil føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften følges. Når Arbeidstilsynet avdekker brudd på forskriften, kan det medføre straff etter arbeidsmiljølovens kapittel 19. Brudd på andre bestemmelser i arbeidsmiljøloven vil også kunne medføre tap av godkjenning for renholdsvirksomheter

20 Konsekvenser av brudd på forskriften forts. Kjøpere som blir klar over at renholdsvirksomheten de bruker ikke er registrert, bør umiddelbart kreve at virksomheten registrerer seg. Det anbefales at kjøpere av renholdstjenester i sine kontrakter har en formulering om krav til registrering, og hvilke konsekvenser unnlatt registrering kan ha. Arbeidstilsynet vil føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften følges

21 Godkjenningsordningen for renhold Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester

22 Godkjenning av virksomheten Fra 1. september 2012 må alle virksomheter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester, herunder leier ut personer som utfører renholdstjenester, søke om godkjenning av Arbeidstilsynet Plikten til å søke om godkjenning gjelder tilsvarende for innehaver av enkeltpersonforetak som ikke sysselsetter arbeidstakere. Godkjente virksomheter innføres i et eget offentlig register

23 Godkjenning av virksomheten Fra er det kun tillatt å kjøpe renholdstjenester fra godkjente renholdsvirksomheter Søknad med vedlegg sendes inn via

24 hva er «renholdsvirksomhet» Eksempler på renholdstjenester er: rengjøring av hus og leiligheter rengjøring av fabrikker, butikker, institusjoner og andre bygninger til næringsformål hovedsakelig innvendig rengjøring selv om det kan omfatte rengjøring av tilknyttede utvendige områder som f.eks. vinduer og ganger Forsterket tilsyn og sanksjoner trer i kraft 1. desember

25 Godkjentregisteret Godkjente virksomheter innføres i et eget offentlig register www. arbeidstilsynet.no Virksomheter som har sin søknad om godkjenning under behandling, vil også bli registrert i registeret. I godkjenningsregisteret, som blir tilgjengelig på vil det bli enkelt for en kjøper av renholdstjenester å finne ut om en renholdsvirksomhet er godkjent eller ikke

26 Godkjentregisteret Dersom en renholdsvirksomhet står oppført i registeret, er det tillatt å kjøpe tjenester fra virksomheten Ved tilbakekalling av godkjenning blir virksomheten slettet fra registeret

27 ID-kort for renholdere Arbeidsgiver skal utstyre alle arbeidstakere i bedriften som arbeider som renholdere med ID-kort fra Arbeidstilsynet Administrativt ansatte eller andre som ikke arbeider som renholdere har ikke krav om å bære ID-kort Dersom du driver enkeltpersonforetak uten ansatte, skal du søke om ID-kort til deg selv

28 Oversikt over dokumentasjonsvilkår 1. Bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet 2. Vernetjeneste (verneombud og arbeidsmiljøutvalg) 3. Skriftlige arbeidskontrakter for alle grupper av ansatte i virksomheten 4. Oppfyllelse av forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter 5. Ordning for økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade 6. Oppholdstillatelse

29 Bedriftshelsetjeneste Arbeidsgiver plikter å knytte renholdsvirksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet Enkelpersonforetak uten ansatte plikter ikke å knytte seg til en bedriftshelsetjeneste Dokumentasjon Organisasjonsnummer til aktuell bedriftshelsetjeneste (BHT) godkjent av Arbeidstilsynet Navn på bedriftshelsetjenesten Kopi av avtalen med bedriftshelsetjenesten

30 Vernetjeneste Verneombud Arbeidsmiljøutvalg Dokumentasjon Kopi av melding til virksomhetens ledelse Kopi av kunngjøringen på arbeidsplassen om hvem som er verneombud og hovedverneombud Siste referat fra AMU

31 Arbeidsavtaler AML 14-5 og 14-6 Virksomheten skal ha skriftlige arbeidsavtaler i henhold til arbeidsmiljøloven 14-5 og 14-6 for alle grupper av ansatte i virksomheten Enkelpersonforetak uten ansatte skal ikke legge frem dokumentasjon Dokumentasjon Eksempler på utfylt og signert arbeidsavtaler for ulike arbeidsforhold som benyttes i virksomheten. ( Fast, heltid, midlertidig, utleie osv). Dette er virksomhetens dokumentasjon på at arbeidsmiljølovens krav til innhold i arbeidsavtaler følges opp av virksomheten

32 Allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter Virksomheten skal oppfylle vilkårene i «forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter». Forskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester og for ansatte som utfører renhold. Forskriften gjelder ikke for ansatte i bedrifter som er omfattet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett eller for lærlinger under Reform 94 og personer på arbeidsmarkedstiltak Forskriften gjelder ikke for enkeltpersonforetak uten ansatte

33 Forts Allmengjorte lønns- og arbeidsvilkår Dokumentasjon Legg ved eksempler på hvordan brutto og netto lønn beregnes som virksomhetens dokumentasjon på at det allmenngjorte lønnsnivå er innarbeidet og følges i praksis. Dersom lønn i arbeidsavtalene er oppgitt som annet en timelønn, for eksempel årslønn eller månedslønn, skal beregningsgrunnlag for brutto timelønn vedlegges, som dokumentasjon på at allmenngjort lønnsnivå blir fulgt

34 Ordning for økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade Yrkesskadeforsikring Norske og utenlandske virksomheter må fremlegge «forsikringsbevis» fra godkjent forsikringsselskap som viser at virksomheten har en ordning som sikrer arbeidstakeren økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade. norsk eller engelsk. Enkelpersonforetak uten ansatte plikter ikke å tegne yrkesskadeforsikring

35 Oppholdstillatelse For virksomhet med utenlandsk arbeidstaker fra land utenfor EØS-området skal det dokumenteres at arbeidstakeren har oppholdstillatelse. Tilsvarende gjelder for innehaver av enkeltmannsforetak fra land utenfor EØS-området

36 Oppholdstillatelse forts Dokumentasjon kopi av oppholdstillatelse, samt kopi av «oppholdsetikett» i pass eller oppholdskort skal vedlegges for hver enkelt utenlands arbeidstaker fra land utenfor EØS-området. Innehaver av enkelpersonforetak fra land utenfor EØSområdet må også legge ved kopi av oppholdstillatelse mv

37

38 Registerplikter Virksomheten må sørge for at pålagte registreringsplikter i følgende offentlige registre er oppfylt: Enhetsregisteret Foretaksregisteret Det sentrale folkeregisteret. Personer som er bosatt på Svalbard skal oppfylle plikten til å være registrert i registeret over befolkningen på Svalbard, jf. forskrift 2. april 1994 nr

39 Registerplikter forts Merverdiavgiftsregisteret Arbeidstaker- og arbeidsgiveregisteret Arbeidstilsynet gjør selvstendige registersjekker. Ingen dokumentasjon fra virksomheten er nødvendig!

40 bestillingen av kort kan starte

41

42

43

Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen

Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen Identitetskort i bygge- og anleggsnæringen Innføringen av id-kort er et tiltak som tar sikte på å bidra til mer effektiv kontroll med arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet samt seriøsitet i bransjen

Detaljer

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT

SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT SJEKKLISTE FOR BRUK AV UTENLANDSK ARBEIDSKRAFT - et praktisk verktøy for norske bedrifter - Oppdatert pr. 12. februar 2009 0 Innledning 1 Ansettelse 2 Innleie 3 Innleie 4 Innleie 5 Avtale 6 Oppdragsavtale

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord til andreutgaven av juridisk håndbok for innvandrere. Juridisk håndbok for innvandrere i Norge ble for første gang utgitt i 2012. Denne andreutgaven er

Detaljer

Velkommen som arbeidstaker i Norge!

Velkommen som arbeidstaker i Norge! Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon Innledning Velkommen som arbeidstaker i Norge. Mye er sikkert annerledes enn det du er vant til hjemmefra. Du er kanskje allerede i ferd med å gjøre deg

Detaljer

Velkommen som arbeidstaker i Norge!

Velkommen som arbeidstaker i Norge! Velkommen som arbeidstaker i Norge! Norsk versjon Innledning Velkommen som arbeidstaker i Norge. Mye er sikkert annerledes enn det du er vant til hjemmefra. Du er kanskje allerede i ferd med å gjøre deg

Detaljer

Bruk av utenlandsk arbeidskraft

Bruk av utenlandsk arbeidskraft Februar 2009 AKTUELT Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Bruk av utenlandsk arbeidskraft NHO Mat og Bio registrerer at bruk av utenlandsk arbeidskraft både har og ventelig vil

Detaljer

INNLEIE AV ARBEIDSKRAFT OG BORTSETTING AV ARBEID

INNLEIE AV ARBEIDSKRAFT OG BORTSETTING AV ARBEID INNLEIE AV ARBEIDSKRAFT OG BORTSETTING AV ARBEID HÅNDBOK FOR BEDRIFTSTILLITSVAGTE BYGNING Fellesforbundet Region Oslo byggfag Revisjon A 30.09.2002 INNLEDNING 1 Svart arbeid Flere og flere ønsker å luke

Detaljer

rpp14 VAR DATO VAR REFERANSE 1 av 3

rpp14 VAR DATO VAR REFERANSE 1 av 3 rpp14 VAR DATO VAR REFERANSE 1 av 3 13.052013 2012/22229 DERES DATO DERES REFERANSE Arbeidstdsynet VAR SAKSUEHANDLER Nina Green NRS NOR(iE AS Iornehergvegen I 7038 TRON I)! IEIM Vedtak om offentlig godkjenning

Detaljer

Seriøsitet i arbeidslivet

Seriøsitet i arbeidslivet 1 Seriøsitet i arbeidslivet Innstilling fra et felles utvalg mellom LO og NHO Innstillingen avgitt 8. mars 2006 2 1. INNLEDNING I forbindelse med mellomoppgjøret i 2005 ble NHO og LO enige om å forsøke

Detaljer

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft

Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569. Orientering om Innleie av arbeidskraft Arbeidstilsynet Orientering, best.nr. 569 Orientering om Innleie av arbeidskraft Utgitt juni 2001 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Mars 2013 Publikasjonen er oppdatert og revidert

Detaljer

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475.

Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 594 Forskrift om Bemanningsforetak Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 nr. 541. Sist endret 19. desember 2008 nr. 1475. Utgitt januar 2009

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

«Førstehjelpskrinet»

«Førstehjelpskrinet» «Førstehjelpskrinet» -en håndbok for tillitsvalgte i Spekter Innhold Forord...4 Hva betyr det å være tillitsvalgt...5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver...6 Ovenfor arbeidsgiver...6 Ovenfor medlemmene...6

Detaljer

Tjeneste i utlandet. PymForum.no

Tjeneste i utlandet. PymForum.no Tjeneste i utlandet Veiledningsnotat om arbeidsregler, lønn, skatt, pensjon, trygd, forsikringer - for misjonærer og annen misjonstjeneste i utlandet 2011.no Side 1 Tjeneste i utlandet Veiledningsnotat

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Samordnet registermelding

Samordnet registermelding Samordnet registermelding Veiledning til blankett for registrering av norskregistrert utenlandsk foretak (NUF) Veiledning Innhold Del 1: Samordnet registermelding side 3 Hva er Enhetsregisteret? side 3

Detaljer

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte.

Rapport til Oslo kommune. Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester. 11 februar 2009. Deloitte. Rapport til Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester 11 februar 2009 Deloitte. Oslo kommune Revisjonsbistand i forbindelse med kontrakter for kjøp av renholdstjenester

Detaljer

13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET

13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET 13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET Innholdsfortegnelse Forord... 3 1.0. Innledning... 4 2.0. Allmenngjøringsordningen... 4 2.1. Bakgrunn og

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen

ØKT BEMANNING? INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver. Glass og Fasadeforeningen ØKT BEMANNING? Veileder og sjekkliste for oppdragsgiver INNLEIE? ANSETTELSE? ENTREPRISE? SELVSTENDIG OPPDRAGSTAKER? Foto: Shutterstock Glass og Fasadeforeningen Utgitt av Glass og Fasadeforeningen i samarbeid

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast Nye virkemidler Tiltak og erfaringer Berit Bøe Ørnulf Halmrast Regional organisering Direktoratet i Trondheim Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør Lov og regelverk Styring og samordning

Detaljer

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Dato: 26. oktober 2009

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Dato: 26. oktober 2009 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Dato: 26. oktober 2009 Att: Seniorrådgiver Hanne Meldal HØRING OM UTVIDELSE AV ORDNINGEN MED REGIONALE VERNEOMBUD TIL RENHOLDSBRANSJEN

Detaljer

Forenklet registermelding for enkeltpersonforetak

Forenklet registermelding for enkeltpersonforetak Forenklet registermelding for enkeltpersonforetak Veiledning Veiledning til fellesblankett for registrering i Enhetsregisteret Foretaksregisteret Merverdiavgiftsmanntallet NAV Aa-registeret Statistisk

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge

Juridisk håndbok for innvandrere i Norge Juridisk håndbok for innvandrere i Norge 1 Forord Juridisk håndbok for innvandrere i Norge er produsert av Jushjelpa I Midt-Norge. Jushjelpa i Midt-Norge er et av landets fem studentdrevne rettshjelpstiltak.

Detaljer

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner

Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen. Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen Bemanningsbransjens gråsoner Fafo-rapport 2013:20 Fafo 2013 ISBN 978-82-324-0005-8 (papirutgave)

Detaljer