Hvordan etablere firma? Ergoterapeutforbundet, 23.november 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan etablere firma? Ergoterapeutforbundet, 23.november 2011"

Transkript

1 Hvordan etablere firma? Ergoterapeutforbundet, 23.november 2011

2 Agenda Kort om Servicekontoret Valg av selskapsform Forretningsplan planlegg for suksess!

3 Hva gjør Servicekontoret Gir gratis informasjon om start av egen virksomhet Etablererpakke egne brosjyrer Forretningsplanveiledning Koordinerer informasjon fra andre etater > One stop shop! Arrangerer kurs, temakvelder og fagseminarer

4 Temakvelder og fagseminarer Eksempler.. Grunnleggende markedsføring Grunnleggende regnskap Grunnleggende salg / pris Skatt for EPF/ANS/AS HMS for småfirmaer Suksesskriterier for markedsføring på internett

5 Servicekontoret - tilgjengelighet Vi er åpne hverdager mellom Kom gjerne innom du behøver ikke avtale time Informasjon tilgjengelig på internett

6 Hva kreves for å starte firma? Du må være myndig Du må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge eller ha en som driver firmaet for deg Stifterne må ikke være under konkurskarantene (Gjelder for AS)

7 Organisasjonsformer Et strategisk valg Vi vil omtale de tre vanligste typene Enkeltpersonforetak EPF Aksjeselskap AS Ansvarlige selskap ANS/DA

8 Valg av selskapsform har betydning for Dine personlige rettigheter Ansvarsforhold/risiko Aktuelle avtaler og dokumenter Registrering Skatt Organisering av selskapet Firmanavn

9 Kort om NUF NUF står for Norsk avdeling av utenlandsk foretak Har hovedkontor i et annet land Hovedfordeler: - ingen aksjekapital, lav risiko - samme rettigheter som aksjeselskap - ikke krav til revisor hvis omsetning under NOK 5 mill. Ulemper: - problemer med å få kreditt - markedsføringsproblemer

10 EPF AS ANS/DA Lav risiko og få eller ingen ansatte Ikke krav til oppstartskapital Høy risiko, mange ansatte eller høy omsetning ,- i oppstartskapital Lav risiko og få eller ingen ansatte Ikke krav til oppstartskapital KOMPETANS E FOR ET GODT NÆRINGSLIV

11 Valg av selskapsform - brosjyrer fremme hos meg eller via naringsetaten.no

12 Valg av selskapsform og personlige rettigheter Ansvarlig selskap / enkeltpersonforetak Næringsdrivende Regnes IKKE som ansatte Næringsinntekt Aksjeselskap Regnes som ansatte Lønnsinntekt og arbeidsgiveravgift Færre personlige rettigheter Flere personlige rettigheter

13 Valg av selskapsform og risiko Ansvarlig selskap / enkeltpersonforetak Ubegrenset personlig ansvar for selskapets forpliktelser Kan gå personlig konkurs Aksjeselskap Begrenset ansvar for selskapets forpliktelser Ved konkurs mister du kun aksjeinnskudd - Vurdér risikoen før du velger selskapsform!

14 Enkeltpersonforetak Næringsvirksomhet drevet under fullt personlig ansvar av en enkeltperson (innehaveren) Innehaveren har all myndighet Ingen egen lov om Enkeltpersonforetak Kan ikke være ansatt (lønnstaker) i eget selskap Enkelt å opprette, enkelt å slette Egnet ved lav risiko og få eller ingen ansatte

15 Ansvarlig selskap/delt ansvar Næringsvirksomhet drevet under fullt personlig ansvar av to eller flere enkeltpersoner (deltakere) Regulert av Selskapsloven Deltakerne kan ikke være ansatt (lønnstaker) i eget selskap Kan ikke slettes uten offentlig kunngjøring Egnet ved lav risiko og få eller ingen ansatte

16 Ansvarsformer Ubegrenset ansvar (ANS) Hver enkelt deltaker har ubegrenset personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser. Kreditorene kan rette hele kravet mot samtlige deltakere. Delt ansvar (DA) Hver enkelt deltaker har ubegrenset ansvar for deler av selskapets forpliktelser. Til sammen svarer de for selskapets samlede forpliktelser. Kreditorene må rette kravet mot hver enkelt deltaker i forhold til dennes ansvarsdel.

17 Selskapsavtale Det skal opprettes en skriftlig selskapsavtale som skal dateres og underskrives av samtlige deltakere. Selskapets navn Navn og adresse for samtlige deltakere Formål Forretningskommune Hvorvidt deltakerne skal gjøre innskudd og i tilfelle den verdi innskutte eiendeler har Deltakernes ansvarsandel i DA må angis

18 Andre forhold som reguleres av selskapsloven Selskapsmøtet Selskapets øverste myndighet Avholdes minst en gang i året Samtlige deltakere har møterett Styre Valgfritt, velges eventuelt av selskapsmøtet Daglig leder Valgfritt, velges eventuelt av selskapsmøtet

19 Kompanjongavtale Ikke pålagt å ha kompanjongavtale, men det anbefales. Kompanjongavtalen regulerer forhold som Inntektsfordeling Arbeidsfordeling Daglig leder og styre Nye deltakere / uttreden av selskapet Annet Mal ->

20 Skatt og avgifter - næringsdrivende Enkeltpersonsforetak beskattes etter Foretaksmodellen Ansvarlige selskap (ANS/DA) beskattes etter Deltakermodellen Skatt Øst Skaff regnskapsfører nettverk eller noe annet lurt

21 Innbetaling av skatt - næringsdrivende Skatt på forskudd Lever skjemaet RF-1102 til Likningskontoret når du starter næringsvirksomhet - oppgi forventet overskudd (eller underskudd) og personinntekt Forskuddsskatten kreves inn av Kemnerkontoret 15. mars 15. mai 15. september 15. november

22 Innbetaling av skatt - næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende leverer Selvangivelse for næringsdrivende Næringsoppgave 1 Frist 30. april (på papir) 31. mai (elektronisk) Tips: Levering via altinn.no går raskere

23 Hvem kan bistå med regnskap og skatt Skatt Øst Tlf skatteetaten.no / Kurs for nye næringsdrivende, sjekk ut Gründerkalender på Lignings-ABC via ker/lignings-abc/ Regnskapsfører Fagseminar skatt sjekk ut Gründerkalender på

24 Personlige rettigheter - næringsdrivende Andre personlige rettigheter enn lønnstakere Viktigste forskjeller er i forhold til: Sykepenger Dagpenger

25 Personlige rettigheter - næringsdrivende Ingen dekning de første 16 virkedager. 65% av sykepengegrunnlaget fra 17. virkedag. Sykepengegrunnlaget svarer til pensjonsgivende årsinntekt (beregnet personinntekt) de siste 3 årene Tilleggsforsikring i Folketrygden: 65% fra og med første sykedag (1,7 %) 100% fra og med 17. sykedag (2,9 %) 100% fra og med første sykedag (10,8 %) Søknadsskjema: nav.no > Jobb & arbeidsliv> Arbeidsgiver > Forsikring NB! Premien for tilleggstrygd er fradragsberettiget i selvangivelsen Sykepengene er begrenset oppad til seks ganger folketrygdens grunnbeløp G (pr. i dag 6 x = )

26 Svangerskapspenger - næringsdrivende Hvis arbeidet kan forårsake skade på fosteret 100 % av personinntekten frem til tre uker før termindato Må ha vært i aktivitet i minst to uker før du går ut i svangerskapspermisjon

27 Foreldrepenger - næringsdrivende 100 % av antatt personinntekt fra første permisjonsdag Må ha vært i aktivitet i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden starter

28 Omsorgspenger - næringsdrivende Arbeidstaker som har omsorg for barn under 12 år, har rett til omsorgspenger under fravær fra arbeidet når barnet eller den som har det daglige barnetilsynet, er syk. Selvstendige næringsdrivende har ikke krav på omsorgspenger!

29 Dagpenger - næringsdrivende Næringsdrivende har ikke krav på dagpenger! Personer over 64 år kan få dagpenger på visse vilkår Dagpenger fastsettes på grunnlag av lønnsinntekt. Næringsdrivende har næringsinntekt.

30 Arbeidsforhold og yrkesskade - næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende er ikke dekket av arbeidsmiljøloven! Oppdragsgiver har ingen plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for de som gjør oppdrag i næring Du kan tegne frivillig yrkesskadetrygd og yrkesskadeforsikring

31 Aksjeselskap Selskapsform der eierne har begrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Innehaver regnes som ansatt lønnstaker Krav om revisor hvis antall ansatte > 10 Krav om innlevering av årsregnskap Minimum aksjekapital kr Krav om styre Regulert av Aksjeloven av 13. Juni 1997 nr 44 Kan ikke slettes uten offentlig kunngjøring

32 Prosess oppstart av Aksjeselskap 1. Opprette åpningsbalanse 2. Opprette stiftelsesdokument 3. Lage vedtekter 4. Revisorerklæring 5. Registreringsskjema Underskrives av... Eier & Revisor Eier Eier Revisor Styret

33

34 Aksjeselskap - organer Generalforsamling Styre Daglig leder

35 Aksjeselskap - generalforsamling Selskapets øverste organ Alle aksjonærene har møterett, 1 aksje = 1 stemme Godkjenner årsregnskap, årsberetning, m.m. Skal avholdes før 1. juli årsregnskap sendes til Regskapsregisteret i Brønnøysund senest 1. august Kan ha ekstraordinær generalforsamling dersom det er spesielle saker eller om 10% av aksjonærene krever det

36 Aksjeselskap - styre Alle aksjeselskaper skal ha et styre Styret har ansvaret for forvaltningen av selskapet Fastsetter planer (strategi) og budsjetter Skal holde seg orientert om den økonomiske situasjonen i selskapet Krav om møte 4 ganger i året

37 Aksjeselskap daglig leder Daglig leder velges av styret Daglig leder gjennomfører styrets vedtatte strategi gjennom daglig ledelse av bedriften Dersom aksjekapitalen er på under 3 millioner er det valgfritt å ha daglig leder

38 Skatt for aksjeselskap aksjonærmodellen Regnskapsmessig overskudd beskattes med 28 % selskapsskatt. Utdeling av utbytte til aksjonærene utover et skjermingsfradrag beskattes med 28 % hos aksjonærene. Skatt betales etterskuddsvis, betales 15. februar og 15. april året etter inntektsåret

39 Aksjeselskap selvangivelse Selskapet leverer Selvangivelse for aksjeselskaper Vedlegg: Næringsoppgave 2 for aksjeselskaper, Aksjonærregisteroppgave, m.fl. Frist: 31. mars (på papir), 31. mai (elektronisk)

40 Personlige rettigheter for innehavere av AS Basert på det du tar ut i lønn - ikke utbytte (som ikke gir noen rettigheter) Som lønnstager regnes du som vanlig ansatt selv om det er ditt eget selskap. Du har av den grunn samme personlige rettigheter som alle ansatte 100% sykelønn fra første dag (Selskapet betaler sykepengene de første 16 dagene) Krav på dagpenger ved arbeidsledighet

41 Registrering av foretak Gjøres hos Brønnøysundregistrene på fastsatt blankett eller elektronisk via Tips:

42 Regnskap og bokføring Alle selskap har regnskaps- og bokføringsplikt! Regnskap og bilag skal oppbevares i 10 år Ta vare på bilagene!

43 Regnskapsplikt Komplisert fagområde. Alle kan føre regnskapet selv Du kan spare penger på å ta regnskapet selv. Men feil kan gjøre at du taper mer... forutsetter imidlertid at man har kjennskap til hvilke krav bokføringsloven setter for regnskapet. Et annen moment du bør være klar over er at lover, forskrifter og praksis endrer seg løpende. Fører du regnskapet selv, må du selv sørge for at du får oppdatert din kunnskap. Eller du kan overlate det til en kyndig regnskapsfører Du sparer mye arbeid, får tid til å drive din virksomhet og konsentrere deg om det kommersielle

44 Bokføringsloven 2 og Du er bokføringspliktig Enhver har plikt til å levere næringsoppgave etter ligningsloven... omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven har bokføringsplikt etter denne loven for den virksomhet som drives. 15. Straffeansvar Den som forsettelig eller uaktsomt vesentlig overtrer denne lov.. kan fengsel i inntil seks år i dømmes Medvirkning straffes på samme måte.

45 Fakturering Selgers navn Selgers org. nr. + evt. MVA Fakturanr. og dato Kjøpers navn Leveringsadresse Varenavn og antall Beløp Spesifisert MVA sats/beløp

46 Trenger du regnskapsfører? - Test deg selv Påføre kontokode på bilag Avgjøre hvordan kjøp skal behandles i forbindelse med merverdiavgift Avgjøre om en utgiftsgodtgjørelse er oppgavepliktig, trekkpliktig og arbeidsgiveravgiftspliktig Avgjøre om større innkjøp av maskiner og inventar skal aktiveres eller kostnadsføres Bokføre regnskapsopplysningene Utarbeide periodisert resultatregnskap og balanse med jevne mellomrom Spesifisere kjøp/salg på motpart Avstemme konto for bank, kasse og offentlige utgifter Avstemme åpne poster i kunde - og leverandørreskontroen Utarbeide lovpålagte dokumenter som skal sendes inn til skatteoppkrever (kemner/kommunekasserer), likningskontor, fylkesskattekontor, og Brønnøysundregistrene Skatteetaten anbefaler at du minst bør beherske alle disse oppgavene for å føre regnskapet selv!

47 Plikter Oppsummering av formelle krav Selskapsform Enkeltpersonsforetak Ansvarlig selskap Aksjeselskap Bokføringsplikt Ja Ja Ja Oppbevaring av bilag 10 år 10 år 10 år Regskapsplikt Ja Ja Ja Regnskapsfører Frivillig Frivillig Frivillig Revisor Ved omsetning over 5 millioner Ved omsetning over 5 millioner eller flere enn 5 deltakere Ja Innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret i Brønnøysund Ved eiendeler verdt mer enn 20 millioner eller flere enn 20 ansatte Ved omsetning på over 5 millioner eller flere enn 5 deltakere eller flere enn 5 ansatte Ja

48 Litt om Merverdiavgift ( Moms ) Hva er moms? En slags omsetningsavgift på varer og tjenester 4 satser (25%, 14%, 8% og 0-sats)

49 Merverdiavgift et par kjernespørsmål 1 2 Er du momspliktig? Svar se Momsloven 5 Hvis ja, hva da? Svar bl.a: 1. Fakturere med moms først etter kr Registeres i Merverdiavgiftregister etter kr Momsoppgave 1 eller 6 ganger pr. år 4. Moms betyr rabatt.

50 Hvem er unntatt fra loven? Alle varer og tjenester er merverdiavgiftspliktige med mindre de er særskilt unntatt 5 i merverdiavgiftsloven spesifiserer hva som faller utenfor loven Eksempler: Omsetning av helsetjenester, undervisningstjenester, sosiale tjenester, finansielle tjenester, museer, teatre, kunstnerisk fremføring, samleobjekter, fast eiendom Denne gruppen har omsetning som faller helt utenfor loven. Virksomheter som bare har slik omsetning skal ikke registreres i merverdiavgiftsmanntallet, og har heller ikke rett på fradrag for inngående merverdiavgift.

51 Forretningsplanlegging, markedsføring og salg

52 Forretningsplan Internt målstyringsdokument Investeringsprospekt Generell informasjon til forretningsforbindelser

53 Forretningsplan - innhold 0) Sammendrag 1) Forretningsidé 2) Visjon/mål 3) Organisasjon og ledelse 4) Produkt/tjeneste 5) Markedsanalyse 6) Handlingsplan > De 4 P er og salg 7) Budsjett/finansiering Trenger du hjelp? - Servicekontoret tilbyr kurs i forretningsplanutvikling og individuell veiledning

54 Forretningsplan 3 viktige ting å få frem Den unike forretningsideen Hvem står bak/skal gjennomføre Konkrete handlingsplaner

55 1. Din forretningside Tips! Fokuser på kundens behov fremfor produktet/tjenesten du tilbyr. 5 nøkkelspørsmål Hvem er kunden? Hvilke behov dekker du hos kunden? (hvilket reelt problem løser ditt produkt/tjeneste?) Hvordan - hva konkret tilbyr du? Dine konkurransefortrinn - hva er unikt ved ditt tilbud? Indikerer hvem dine konkurrenter er.

56 Din forretningside (forts.) Forretningsidéen må kunne kommuniseres Maks 1-3 setninger Øv deg på å presentere forretningsideen din kort og fengende - kalles gjerne elevator pitch

57 Visjonen Hvor er firmaet om 5 år?... Hva brenner du for? Visjoner og mål Målsetninger Må være konrete og målbare Skal stå I forhold til budsjettet

58 3. Organisasjon og ledelse Kort presentasjon av gründeren / teamet Kompetanse og erfaring til å møte fremtidige utfordringer Kompletterende egenskaper og kompetanse Felles visjon, samhørighet og pågangsmot Legg eventuelt ved CV som vedlegg Investoren investerer i deg! Intern organisering Selskapsform, lokalisering osv. Eierforhold Styre Ansatte Ekstern organisering Tilhørighet til fagmiljø/bransjemiljø Relevant nettverk gjør deg bevisst alle dine kontakter hva kan dere bidra med til hverandre?

59 4. Produktet/Tjenesten Hvilke kjernespørsmål: Fordelene ved å kjøpe din tjeneste Hvilke tjenester tilbyr du? Hva er fordelene for kunden ved å bestille time hos deg heller enn hos ergoterapeuten på andre siden av gata? Branding/merkevarebygging er det relevant? Hva må på plass for at tjenesten din skal selge?

60 5. Markedsanalyse Markedet generelt? (størrelse i kr.? Trender?) Hvem er kundene? (noen viktigere enn andre? påvirkere vs. Besluttere vs. betalere?) Hvilke behov har kundene? Hvorfor kjøper? Hvordan ønsker de å kjøpe? Konkurrenter? (sterke og svake sider)

61 50% 50%

62 75% 25%

63 Skjønner at hensikt er å levere en god tjeneste, men ikke noe galt i å tenke kundefordeler og lønnsomhet?...

64 6. Handlingsplan - markedsføring Beste Produkt / tjeneste? Beste Pris? Beste Plass (distribusjon)? Beste Promosjon? Salgsaktiviteter?

65 Beste PRODUKT/TJENESTE Hva må på plass for at tjenesten din kan lanseres i markedet? > navn firma+tjenster? > grafisk (visittkort, design mv.)? Er alt annet med tjenesten på plass? (Siste sjekk: alle fordelene klare?...)

66 Beste PRIS Hvilke priser skal du tilby? Hvordan fastsetter du prisene? Kan du bruke pris som et konkurransemiddel? (rabatter?)

67 Beste PLASS (DISTRIBUSJON) Hvor og hvordan vil kunden kjøpe tjenestene? Hvor skal du lokaliseres (slik at det blir enklest/best for kunden?)

68 Beste PROMOSJON (REKLAME) Virkemidler/verktøy for merkevarebygging? Virkemidler/verktøy for løp- og kjøp?

69 Hva er promosjon? Reklame

70 Merkevarebyggende kanaler TV Internett-annonse Trafikkreklame Sponsoring Visittkort Hjemmeside Løp- og kjøp kanaler Flyer Lokalavis Lokalradio Hjemmeside

71 Hvordan planlegge salget?

72 Litt om salgsorganisering. Kjernespørsmål nystartede bedrifter: Hva er best måten å organisere salget på? Egne selgere eller bruke eksterne selgere? Hvis egne selgere, > Avlønningssystem? > Opplæring? > Coaching/salgsledelse? Salgsstrategi, -aktiviteter, salgsmaler mv.?

73 Hvordan selge? Produktets egenskaper Fordeler Opplevd nytteverdi Egenskap Fordel Nytteverdi Goretexjakke Puster Slipper ut fuktighet Blir ikke våt Ergoterapitjeneste - Sparer tid i søk - Raskere få et bedre liv Hjelper deg til å finne hjelpe midler - Trygghet I valg - Minimere frustrasjoner

74

75 7. Budsjett/økonomi Bygger på markedsanalysen Budsjettene er tenkte regnskaper Budsjettér for tre år frem Tre ulike scenarier Optimistisk Pessimistisk worst case Sannsynlig (nøkternt) Driftsbudsjett Salgsbudsjett Likvitetsbudsjett

76 Eksempel enkelt salgsbudsjett Salgsbudsjett for firma A Jan. Feb. Mars April Mail Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Total oms i 1000 Produkt A: Omsetning i 1000 kr Ant.enheter Gj.snittpris (fyll inn) Produkt B: Omsetning Ant.enheter Gj.snittpris Produkt C: Omsetning Ant.enheter Gj.snittpris Produkt D: Omsetning Ant.enheter Gj.snittpris Produkt E Omsetning Ant.enheter Gj.snittpris Total oms i 1000 kr Forklaring produkter Produkt A: Produkt D: Produkt B: Produkt E: Produkt C:

77 Kapitalbehov og finansiering Oversikt over nødvendig kapitalbehov Byggekostnader? Investeringer i maskiner og utstyr? Hvor mye kapital trenges? Kapitalinnhenting Egenkapital og/eller ekstern investorkapital? Lån og/eller ofentlig støtte?

78 NÆRINGSETATEN OSLO KOMMUNE Servicekontoret for næringslivet Paul Bø, tlf Lykke til med egen bedrift!

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent.

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe Agenda Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ansvarlig selskap

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

tips og råd rundt det å starte egen bedrift

tips og råd rundt det å starte egen bedrift tips og råd rundt det å starte egen bedrift entreprenøren Egen bedrift IKONER: Dette er en brosjyre for deg som tenker på å starte egen bedrift. Her finner du viktig informasjon enten du vil starte egen

Detaljer

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

ØKONOMI- FALL- GRUBER

ØKONOMI- FALL- GRUBER E-bok 007 ØKONOMI- FALL- GRUBER I EGEN NÆRING 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold ØKONOMI- FALLGRUBER i egen næring R!SANGERS E-BOK 007 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2014 Grant Thornton informerer Nr. 2/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Nå nærmer sommeren seg med stormskritt og for

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Forretningsplan. Innledning

Forretningsplan. Innledning Forretningsplan Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Forretningsplanens innhold... 2 Sammendrag... 2 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning med bakgrunn for prosjektet og personen(e) bak... 3 Forretningsidé...

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009

Grant Thornton. informerer. Nr. 2/2009 Grant Thornton informerer Nr. 2/2009 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Merverdiavgift er et sentralt tema for våre kunder og

Detaljer

Ordfører Tore Opdal Hansen

Ordfører Tore Opdal Hansen Ordfører Tore Opdal Hansen Nina Fjeldhaug Gründerportalen Starte og drive bedrift dagen 17.3.2015 Union Scene I dag lanseres den.. Portal for deg som vil starte og utvikle egen virksomhet i Drammensregionen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer