Kurs i selskapsformer. Advokat Marius Øvrebø-Engemoen Adv.flm. Christian Wadahl Uhlen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurs i selskapsformer. Advokat Marius Øvrebø-Engemoen Adv.flm. Christian Wadahl Uhlen"

Transkript

1 Kurs i selskapsformer Advokat Marius Øvrebø-Engemoen Adv.flm. Christian Wadahl Uhlen 1

2 1. Innledning / utfordringer 2

3 Hvorfor er selskapsformer viktig? 3

4 Den videre fremstilling Valg av selskapsform Konsekvenser ved valget Hva er avgjørende for valget? Opprette selskap Drift av selskap Andre forhold Bandavtale Varemerkebeskyttelse 4

5 2. Valg av selskapsform 5

6 2. Valg av selskapsform 2.1) Hvilke selskapsformer er mest aktuelle? Enkelpersonforetak (EPF) Ansvarlig selskap/selskap med delt ansvar (ANS/DA) Aksjeselskap (AS) 6

7 2. Valg av selskapsform 2.2) Hvilke konsekvenser har valget? Vesentlig her: betydning ANSVARSFORHOLD (mot omverdenen og internt) 7

8 2. Valg av selskapsform/konsekvenser av valget Ansvar utad Overfor tredjeperson (avtalepartnere) og det offentlige 8

9 2. Valg av selskapsform/konsekvenser av valget/ansvar utad Enkelpersonforetak Identifiseres med din person både avtalerettslig og skattemessig. 9

10 2. Valg av selskapsform/konsekvenser av valget/ansvar utad Ansvarlig selskap (ANS) og Selskap med delt ansvar (DA) Forholdet til tredjeperson (ansvar selskapsforpliktelser): a) Krav først mot selskap, deretter på deltaker personlig b) Forskjell ANS/DA 10

11 2. Valg av selskapsform/konsekvenser av valget/ansvar utad Ansvarlig selskap (ANS) og Selskap med delt ansvar (DA) Forholdet til det offentlige (skatteforpliktelser): a) ANS/DA ikke eget skattesubjekt b) Deltakeroppgave til deltakernes personlige ligning 11

12 2. Valg av selskapsform/konsekvenser av valget/ansvar utad Aksjeselskap (AS) Forholdet til tredjeperson (ansvar selskapsforpliktelser): a) AS et er eget rettssubjekt b) Ansvar begrenset til aksjekapital 12

13 2. Valg av selskapsform/konsekvenser av valget/ansvar utad Aksjeselskap (AS) Forholdet til det offentlige (skatteforpliktelser): a) AS et er eget skattesubjekt - lignes alene b) Utbytte, lønn 13

14 2. Valg av selskapsform/konsekvenser av valget Ansvar internt (i selskapet) 14

15 2. Valg av selskapsform/konsekvenser av valget/ansvar internt Enkeltpersonforetak Problemstilling ikke aktuell - er alene 15

16 2. Valg av selskapsform/konsekvenser av valget/ansvar internt Aksjeselskap (AS) Problemstilling i liten grad aktuell a) Eget rettssubjekt b) Kun aksjekapital - intet personlig ansvar 16

17 2. Valg av selskapsform/konsekvenser av valget/ansvar internt Ansvarlig selskap (ANS) og Selskap med delt ansvar (DA) a) Hovedregel: søke tilbake hos selskapet b) Hvor ikke dekning: regress hos øvrige deltakere (selskapsavtalens bestemmelser) 17

18 2. Valg av selskapsform/konsekvenser av valget/ Sosiale rettigheter 18

19 2. Valg av selskapsform/konsekvenser av valget/sosiale rettigheter Enkelpersonforetak, ANS og DA a) Ordningene like - «selvstendig næringsdrivende» b) Ingen muligheter for ansettelse i eget selskap c) Sykepenger fra dag 17. d) Foreldrepenger (fødsel/adopsjon) som ansatte e) Dagpenger ved arbeidsledighet - i liten grad mulig f) Pensjon - kun folketrygden 19

20 2. Valg av selskapsform/konsekvenser av valget/sosiale rettigheter Aksjeselskap Aksjonær: null og niks (kun eierposisjon) 20

21 2. Valg av selskapsform/konsekvenser av valget/sosiale rettigheter Aksjeselskap Ansatt i eget selskap a) som øvrige lønnsmottakere b) Sykefravær, pensjon, dagpenger, mv. c) Men: dekningen går av «dine penger» (ved heleide AS er) 21

22 2.2 Hva er avgjørende for valg av selskapsform? 22

23 Vurderingstema: Hvem/ hvor mange er dere? Grad av profesjonalitet? Legning? Samarbeidspartnere/ medhjelpere/ profesjonelt nettverk? 23

24 Antall personer, hvor er dere i livet, og hva skal dere gjøre? 24

25 Selskapsform ENK AS ANS DA Ansvar Personlig Begrenset til aksjekap. Personlig og solidarisk Personlig begr. til eierandel Lønn Full rådighet a) ord. lønn b) utbytte Kan motta lønn, men ikke mulig å være ansatt. Deler overskudd Sosiale rettigheter Sykepenger fra 17. dag Aksjonær: ingen Ansatt: fulle Sykepenger fra 17. dag 25

26 Graden av profesjonalitet har stor betydning for valg av selskapsform 26

27 Økonomisk/ organisatorisk legning? 27

28 Selskapsform ENK AS ANS DA Overskudd Føres på selvangivelsen som personinntekt Kan bli værende i selskapet. Midler kan stort sett kun tas ut som lønn/ utbytte Begrenset mulighet til å beholde overskudd i selskapet - deles som utg.pkt. ut til deltakerne 28

29 Hvilke samarbeidspartnere/ medhjelpere har du? 29

30 Lag en enkel analyse 30

31 3. Opprettelse av selskap 31

32 3. Opprettelse av selskap Enkeltpersonforetak a) Registrering i Enhetsregisteret (gratis) b) Frivillig registrering i Foretaksregisteret c) Registrering i Merverdiavgiftsregisteret (hvor aktuelt) 32

33 3. Opprettelse av selskap 33

34 3. Opprettelse av selskap Ansvarlig Selskap (ANS) og Selskap med delt ansvar (DA) a) Registrering i Foretaksregisteret (gebyr) b) Registrering i Merverdiavgiftsregisteret (hvor aktuelt) 34

35 3. Opprettelse av selskap/ans-da Stiftelse av DA/ANS a) Nødvendig forutsetning: mer enn én person b) Selskapsavtale c) Stiftende selskapsmøte (protokoll) 35

36 3. Opprettelse av selskap/ans-da Selskapsavtale DA/ANS (lovens minimumskrav til innhold) a) Navn på selskapet b) Navn/adresse til deltakere c) Selskapets formål d) «Hovedkontorets» beliggenhet (kommune) e) Eventuelle innskudd og i så fall verdien slike Kun for DA: opplysninger om ansvarsdelingen 36

37 3. Opprettelse av selskap/ans-da Selskapsavtale DA/ANS Bør også i tillegg inneholde opplysninger om: a) Hvem skal kunne forplikte selskapet («tegne dets firma») - lovens normalordning: deltakerne hver for seg b) Skal selskapet ha styre? 37

38 3. Opprettelse av selskap Aksjeselskap (AS) Ikke umulig å gjøre alene, utvilsomt mer komplisert. Vurdér behovet for hjelp. 38

39 3. Opprettelse av selskap/as Aksjeselskap (AS) a) Registrering b) Stiftelse c) Innskudd d) Plikt til å ha styre (min. 3 pers.) 39

40 3. Opprettelse av selskap/as Registreringer a) Foretaksregisteret (høyere gebyr enn for ANS/DA) b) Merverdiavgiftsregisteret (hvor mva-pliktig) 40

41 3. Opprettelse av selskap/as Stiftelsen Må foreligge et «stiftelsesgrunnlag» 41

42 3. Opprettelse av selskap/as Stiftelsesgrunnlag skal inneholde: a) Vedtekter b) Diverse opplysninger om stifterne c) Opplysninger om «enhver annen avtale» - innskudd i annet enn penger - overtakelse eiendeler - eventuelle avtaler selskapet skal bli part i d) Stiftelsesutgifter (når dekkes selskapet) e) åpningsbalanse 42

43 3. Opprettelse av selskap/as Stiftelsegrunnlag datert og undertegnet = AS formelt stiftet 43

44 3. Opprettelse av selskap/as Aksjeinnskudd a) Minimum kr ,- til sammen b) Ikke lavere enn aksjens pålydende c) Forfall: som bestemt i stiftelsesgrunnlaget, allikevel ikke senere enn 3 mnd. etter stiftelse 44

45 3. Opprettelse av selskap/as Melding til Foretaksregisteret a) Absolutt frist på 3 mdn. etter stiftelsen b) Aksjeinnskudd må være betalt Konsekvens om oversitter fristen: a) registrering vil ikke skje b) stifterne er ubundet av stiftelsesgrunnlaget 45

46 3. Opprettelse av selskap/as NB! Ansettelsesavtale mv. 46

47 3. Opprettelse av selskap 47

48 4. Drift av selskap 48

49 Regnskap/ revisjon 49

50 Selskapsform ENK AS ANS DA Regnskap Regnskapsplikt: > 20 mill i eiendeler/ > 20 årsverk Regnskapsplikt, årsregnskap, årsberetning Regnskapsplikt: > 5 mill i inntekter OG > 5 ansatte Revisor Nei Ja, men mulige unntak Kun hvis regnskapspliktig Ligning Personlig Eget skattesubj. Personlig 50

51 Styre/ ledelse/ generalforsamling 51

52 Selskapsform ENK AS ANS DA Styre/ ledelse Nei Ja Kan velge å ha styre/ daglig leder, men må ikke Høyeste organ Innehaver Generalfor samlingen Selskapsmøtet 52

53 Øvrige plikter 53

54 Selskapsform ENK AS ANS DA Overskudd Føres på selvangivelsen som personinntekt Kan bli værende i selskapet. Midler kan stort sett kun tas ut som lønn/ utbytte Begrenset mulighet til å beholde overskudd i selskapet - deles som utg.pkt. ut til deltakerne Adm. plikter Næringsoppgave sammen med selvangivelsen Regnskapsplikt til Regnskapsregiste ret, Styremøter med protokoller. Årlig gen.fors. mv. Selskapsoppgave 54

55 Praktiske tips: Vær ryddig Kjøp av tjenester første år for å få en mal Ha en forklaring på dine valg Domenenavn, SoMe-konti etc. 55

56 5. Andre forhold 56

57 5.1 Bandavtale («kompanjongavtale») 57

58 5.1. Bandavtale Formål Regulere interne forhold i større detalj, uten å gjøre alle detaljer offentlig kjent (sml. selskapsavtalen) 58

59 5.1. Bandavtale Hva kan en bandavtale regulere? a) Arbeidsplikter b) Ansvarsområder c) Drift av selskapet d) Inntektsfordeling e) Private innskudd/egenkapital f) Selskapets erverv av deltakernes rettigheter g) Konkurransebegrensninger h) Regnskapsførsel/Revisjon i) Eierskap til varemerker j) Uttreden k) Oppløsning l) You name it Praktisk eksempel 59

60 5.2 Varemerkebeskyttelse 60

61 Hva er varemerkebeskyttelse? 61

62 Varemerkeloven 1: - enerett til å bruke et varemerke som kjennetegn for varer eller tjenester - Den som bruker eget navn eller beskyttet forretningsnavn som kjennetegn for sine varer eller tjenester, har beskyttelse etter reglene i loven her mot andres urettmessige bruk av navnet som varemerke innenfor samme geografiske område. 62

63 Hvordan få varemerkebeskyttelse? 63

64 Varemerkeloven 3: - Beskyttelse gjennom registrering (kap. 2 for Norge, kap 10 for internasjonale) - Varemerkerett oppnås uten registrering når merket er innarbeidet. Et varemerke anses innarbeidet når og så lenge det i omsetningskretsen her i riket for slike varer eller tjenester det gjelder, er godt kjent som noens særlige kjennetegn. Foreligger innarbeidelse bare i en del av riket, gjelder eneretten bare for dette området. 64

65 Praktisk eksempel 65

66 66

67 67

68 68

69 Gorgoroth Tidligere versjon Nyere versjon 69

70 Gorgoroth Saken gjelder: Splitting av band; rett til eksklusjon, selskapsrett, rett til bandnavn - Hovedspørsmålet i saken er hvem i et uregistrert og ikke formalisert band som er innehaver av varemerket GORGOROTH - Selv uten å ha registrert Gorgoroth som noe selskap, er det felleskapet av de til enhver tid aktive medlemmer i bandet som innehar varemerket. - På grunnlag av muntlige forutsetninger kunne ikke Visnes og Espedal sparke Tiegs. Det ble i stedet ansett som at de selv meldte seg ut av bandet. - Bandet Gorgoroth har selvstendig partsevne i saker som gjelder rettslig forfølgelse av bandets innarbeidete navne- og varemerkerettigheter. 70

71 The BlackSheeps Mk 1 Mk 2 71

72 Blacksheeps Saken gjelder: Splitting av band; rett til bandnavn, erstatning, opphavsrett - BlackSheeps skiller seg fra Gorgoroth (bl.a.) ved deres alder: ikke naturlig å ta utgangspunkt i selskapsstruktur. - Frontfigurene Agnete og Emelie hadde anledning til å fortsette under navnet BlackSheeps, uten trommis Viktoria og bassist Aleksander, men med ny trommis og bassist. - Agnete og Emelie var ikke erstatningsansvarlige for tapte inntekter som følge av gjennomføring av sommerturné uten Viktoria og Aleksander. 72

73 Takk for oss! Adv. Marius Øvrebø-Engemoen Adv.flm. Christian Wadahl Uhlen 73

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent.

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe Agenda Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ansvarlig selskap

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Velkommen Drømmen om eget firma? Introduksjonskurs - Firmaetablering Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Hva vil vi oppnå med introduksjonskurset Ønsker å gi svar på følgende: Hva bør man ha fokus på

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Hvordan etablere firma? - Et mini-etablererkurs. Ergoterapeutforbundet, 21.september 2012

Hvordan etablere firma? - Et mini-etablererkurs. Ergoterapeutforbundet, 21.september 2012 Hvordan etablere firma? - Et mini-etablererkurs Ergoterapeutforbundet, 21.september 2012 DAGENS HEADING: Greit å vite Kort om Servicekontoret Valg av selskapsform Litt om skatt, regnskap, mva Forretningsplanlegging,

Detaljer

Hvordan etablere firma? Ergoterapeutforbundet, 23.november 2011

Hvordan etablere firma? Ergoterapeutforbundet, 23.november 2011 Hvordan etablere firma? Ergoterapeutforbundet, 23.november 2011 Agenda Kort om Servicekontoret Valg av selskapsform Forretningsplan planlegg for suksess! Hva gjør Servicekontoret Gir gratis informasjon

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

ØKONOMI- FALL- GRUBER

ØKONOMI- FALL- GRUBER E-bok 007 ØKONOMI- FALL- GRUBER I EGEN NÆRING 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold ØKONOMI- FALLGRUBER i egen næring R!SANGERS E-BOK 007 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Styrearbeid i stiftelser

Styrearbeid i stiftelser Styrearbeid i stiftelser Innledning Styrearbeid i stiftelser skiller seg på viktige punkter fra styrearbeid i selskaper, foreninger og andre organisasjonsformer. Det skyldes i første rekke at stiftelsen

Detaljer

USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN!

USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN! USIKKER VED VALG AV SELSKAPSFORM? VELG KIWI MODELLEN! Det heter som kjent kjøp "trygt, kjapt og billig" når Kiwi markedsfører sitt konsept. Undertegnede vil hevder at kriteriene "trygt, kjapt og billig"

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold SKATTE-ABC FOR EGET FIRMA R!SANGERS E-BOK 001 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

tips og råd rundt det å starte egen bedrift

tips og råd rundt det å starte egen bedrift tips og råd rundt det å starte egen bedrift entreprenøren Egen bedrift IKONER: Dette er en brosjyre for deg som tenker på å starte egen bedrift. Her finner du viktig informasjon enten du vil starte egen

Detaljer

ØKONOMI- FALL- GRUBER

ØKONOMI- FALL- GRUBER E-bok 008 ØKONOMI- FALL- GRUBER I EGET AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold ØKONOMI- FALLGRUBER i eget AS R!SANGERS E-BOK 008 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Tips og råd for deg som skal starte enkeltpersonforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltpersonforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06

Kjære kollega. Oslo, januar 2005 01.12.06 Kjære kollega Denne reviderte informasjonspermen er sendt til alle privatpraktiserende medlemmer i NFF. Innholdet bygger videre på permen som ble sendt ut første gang i 1997, men er oppdatert og endret

Detaljer