Økonomikurs for VISP. Hotel Neptun 19. november 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomikurs for VISP. Hotel Neptun 19. november 2014"

Transkript

1 Økonomikurs for VISP Hotel Neptun 19. november 2014

2 Tema på kurset Regnskap/lover og regler Selskapsformer Kort om skatt Kort om merverdiavgift Kontoplan og regnskap 2

3 Hvorfor regnskap: Plikt etter lov og regler Innsyn Kontroll Styringsverktøy Sammenligningsgrunnlag Skal gi brukeren informasjon om midler er forvaltet i tråd med organisasjonens formål, herunder næringselementet. 3

4 Hensynet med regnskapet: Skal gi mest mulig informasjon om: Oppfyllelse av formålet Hvordan midler anskaffes og blir benyttet Grunnlag for kontroll av ledelse og formuesforvaltning Grunnlag for vurdering av fortsatt drift Sammenligning Beregning av skatter og avgifter Fremtidige disposisjoner (budsjettering) 4

5 Regnskapsarbeide- nøkkelen til suksess Forståelse Kompetanse Retningslinjer Gode rutiner Synlighet og innsyn Rapportering og oppfølging 5

6 Ansvaret: Styret har hovedansvaret for forvaltning, regnskap og økonomistyring. Dersom revisjonspliktig: Revisor har bla ansvar for å påse at regnskapet er i henhold til bestemmelser, herunder vurdere forutsetningen for videre drift. 6

7 Lover og regler (et lite utdrag..) Lov om bokføring Ligningsloven Skatteloven Merverdiavgiftsloven Stiftelsesloven Selskapsloven Aksjeselskapsloven Regnskapsloven (Årsregnskapsloven) 7

8 Offentlige og øvrige krav Brønnøysund-registrering? Diverse lover Skatt på inntekt og formue Arbeidsgiveransvar - Arbeidsgiveravgift - Forskuddstrekk Merverdiavgift Revisjonsplikt? Krav fra tilskuddsytere 8

9 Arkitektur! 9

10 Brønnøysund 7859 innbyggere / minst 1mrd papirer Brønnøy kommune, Nordland 575 ansatte Foretaksregisteret - Næringsvirksomhet Enhetsregisteret - Stiftelser, foreninger mfl (pr : foretak, hvorav A/S) +løsøreregisteret, regnskapsregisteret, oppgaveregisteret, konkursregisteret og ektepaktsregisteret. + Gebyrsentralen 10

11 Hva er et selskap? Et verktøy for innretning av virksomhet Trenger man et selskap for å drive virksomhet? Ringnes-dommen: Det sentrale i virksomhetsbegrepet ( ) er at virksomheten objektivt sett må være egnet til å gi overskudd, om ikke i det år ligningen gjelder, så i alle fall på noe lengre sikt. Det er ikke tilstrekkelig at driften isolert sett gir inntekter, hvis de utgifter som pådras ved den aktiviteten som utøves, overstiger inntektene 11

12 Viktig valg! Det valget man gjør vil senere få betydning i forhold til ansvar, risiko, skatt, rettigheter og plikter ikke minst hvilken mulighet man har til å disponere over foretakets eiendeler.. 12

13 Alternativer: Enkeltpersonforetak (EPF) Deltakerlignede selskaper (DLS) (ANS og DA) Samvirkeforetak (SA) (tidligere BA) Aksjeselskap (AS) Allmennaksjeselskap (ASA) Norsk Registrert Utenlandsk foretak (NUF) Lag, forening og annen innretning Stiftelse Kommandittselskap (KS) Andre organisasjonsformer 13

14 Enkelpersonforetak (EPF): Gratis å registrere i Brønnøysund-registrene (men ikke store..) Én ansvarlig for virksomheten / én eier Fullt økonomisk ansvarlig! Ikke skille mellom privat og selskapsrettslig ansvar Må være myndig, men ikke bosatt i Norge (men må ha adr.her) Nettoverskudd er skattepliktig, uavhengig av uttak Nettounderskudd er fradragsberettiget Ingen særskilt Lov om enkeltpersonforetak 14

15 Deltakerlignede selskap (ANS og DA): Koster å registrere i Brønnøysund-registrene To eller flere eiere (deltakere) Fullt økonomisk ansvarlig; udelt eller delt! Plikt å opprette selskapsavtale Loven krever ikke startkapital Deltakerlignes, dvs at hver deltaker blir personlig skattlagt for sin andel av netto overskudd (eller underskudd) Regulert i Selskapsloven av nr 83 15

16 Samvirkeforetak (SA): Koster å registrere i Brønnøysund-registrene To eller flere som driver sammen med hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser ved at disse deltar i foretakets virksomhet enten som forbrukere, leverandører eller på annen lignende måte (kjente samvirker: Coop, Tine Meierier) Avkastningen, bortsett fra forrenting av evt innskutt kapital, blir stort sett værende i virksomheten eller fordelt mellom medlemmene på bakgrunn av deres omsetning i foretaket Ingen personlig ansvar Plikt å opprette stiftelsesdokument, vedtekter og styre på minst tre medlemmer (med mindre vedtektene bestemmer at det skal være to). Daglig leder kan velges bort. Loven krever ikke startkapital Eget skattesubjekt Regulert i Samvirkeloven av nr 81 (ikrafttredelse , før dette BA) 16

17 Aksjeselskap (AS): Koster å registrere i Brønnøysund-registrene En eller flere eiere (aksjonærer) Ikke personlig ansvar Plikt å opprette vedtekter, styre og daglig leder (DL kan velges bort) Krav til minimumskapital (kr ) Krav til revisjon (bortfalt i 2011 for mindre foretak!) Eget skattesubjekt Regulert i Aksjeloven av

18 Allmennaksjeselskap (ASA): Koster å registrere i Brønnøysund-registrene Som ved et aksjeselskap, men større; Krav om minimumskapital (pt kr ) Krav til verdipapirregistrering Regulert i Allmennaksjeloven av

19 Norsk Reg. Utl foretak (NUF): Minimal oppstartskapitalinnsats (fra kr 3000) Norsk filial av utenlandsk enhet (morselskap i utlandet) Utenlandsk rapporteringsplikt? Eget skattesubjekt og ganske likt et AS I utgangspunkt ingen revisjonsplikt Regnskapet ikke offentlig Ikke regulert i egen lov 19

20 Lag, forening og annen innretning: Gratis å registrere i Brønnøysund-registrene Dokumentasjon på eksistens; For eksempel ved vedtekter, stiftelsesdokument etc Selveiende Kan registreres i Frivillighetsregisteret (gir rett til blant annet å søke om MVA-kompensasjon aktuelt for for eksempel konsertarrangører) 20

21 Stiftelse: Formuesverdi ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig blir stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. Selvstendige legater, institusjoner og fond som private har opprettet anses også som stiftelser Selveiende Krav til minimumskapital (pt kr ) Krav til vedtekter, styre med mer. Tilsynsmyndighet er Lotteri- og stiftelsestilsynet Regulert i Stiftelsesloven av

22 Kommandittselskap (KS): Skal ha bestemt selskapskapital, fordelt på en eller flere komplementarandeler og en eller flere kommandittandeler Minst to femdeler av selskapskapitalen skal være bunden Andre reguleringer av myndighet Komplementaren ansvarlig med hele sin formue, men kommandittistene bare med et innskutt beløp Regulert i Selskapsloven (men særbestemmelser) 22

23 Andre organisasjonsformer: Kommunale eller fylkeskommunale foretak Europeisk selskap (SE) Boligbyggelag og borettslag Sameie og eierseksjoner Andre grupperinger 23

24 Viktige elementer ved valg av form Formålet Antall eiere Risiko og personlige heftelser Formelle krav (innledende og løpende) Kostnader Sosiale rettigheter Skatt 24

25 Usikker kilde men rett utsagn: There are two certainties in life: death and taxes 25

26 Skattegrunnlaget Hva beregnes det skatt av? Inntekt Personinntekt Alminnelig inntekt Formue Reelle verdier Penger på konto Ligningsmessige verdier Fast eiendom Aksjer Bil 26

27 Skatt i Norge (2014 satser) - Skatt på alminnelig inntekt (27%) - Toppskatt (9% fra og 12% fra ) - Trygdeavgift (8,2% på lønn og 11,4% på næringsinntekt) - Formuesskatt (0,7% fra ) + andre skatter og avgifter.. - Klassefradrag (48.800) - Minstefradrag for lønnsmottakere (43% / maks kr ) - Minstefradrag for næringsdrivende (0% og kr 0!!) 27

28 Opptjeningsprinsippet Inntekt skal resultatføres når den er opptjent. To kriterier legges til grunn: 1) Det er stor sannsynlighet for at inntekten blir til en innbetaling. 2) Varen eller tjenesten som ligger til grunn for inntekten er levert. NB! Kontantprinsippet gjelder for billedkunstnere! 28

29 Merverdiavgiftsloven LOV nr 58: Lov om merverdiavgift Merverdiavgift er en alminnelig omsetningsavgift på det endelige forbruk av varer og tjenester 29

30 Merverdiavgiftsloven Vilkår og viktig innhold: gj gang. 30

31 Bokføringspliktige: Bokføringsloven ( ) 2 annet avsnitt: Enhver som har plikt til å levere næringsoppgave etter ligningsloven eller omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven har bokføringsplikt etter denne loven for den virksomheten som drives. (Ligningsloven 4-4, 1: Skattyter som driver virksomhet eller utleie av fast eiendom skal som vedlegg til selvangivelsen levere næringsoppgave og utskrift av konti som har betydning for vurderingen av årsoppgjøret) 31

32 Bokføringsloven Gjennomgang av vedlegg: - Lov om bokføring av Forskrift om bokføring av

33 Hvor skal vi begynne? Dokumentasjonen Systemet Praksis 33

34 Innsamling av dokumentasjon Bilag: - Inngående faktura - Utgående faktura - Kontantbilag, herunder reiseregninger - Inn- og utbetalinger - Kontrakter og avtaler (sekundærinformasjon) - Kontoutskrifter - Område lønn, arbeidsgodtgjørelse etc. Systematisering, oppbevaring, nummerering etc. 34

35 Systemer Excel? Bokføringsbøker? Andre regnskapssystemer (PC / MAC?) - Uni Micro - Mammut - 24Sevenoffice - Visma - E-conomic.no - Sendregning.no 35

36 Praksis: dobbelt bokholderi Metode for registrering av regnskapsmessige posteringer. Prinsippet er at det skal føres like mye til debet (+) som til kredit (-) ved hver postering. Dette gjør det enklere å kontrollere da summen av alle posteringer skal være null. Først beskrevet av Pater Luca Pacioli i

37 Debet og Kredit Debet er en regnskapsteknisk betegnelse som anvendes når en konto på eiendelssiden (aktiva) øker. For eksempel når en konto tilskrives penger. En debetpost vil alltid ha sin motpost i en post som går til kredit. I resultatregnskapet er en debetpost en kostnad siden kostnader reduserer resultatet, som igjen reduserer egenkapital som er en kreditpost 37

38 Norsk Standard Kontoplan Gjennomgang av standarden NB! Ulik standard for billedkunstnere og andre kunstnere (musikere etc) 38

39 Bokføringseksempler T-konti Eksempel på bokføring av: A) kr 1.500,- i frimerker betalt kontant B) kr ,- i inntekt (faktura til kunde) C) kr ,- i mottatt oppgjør fra kunde D) kr 2.500,- i faktura fra advokat E) kr 2.500,- i betaling til advokat

40 Viktige begreper Resultatregnskap Balanseregnskap Årsberetning Noteopplysninger Generalforsamlingsprotokoll * Eksempelgjennomgang her 40

41 Viktige begreper Driftsbudsjett Likviditetsbudsjett Investeringsbudsjett Finansieringsbudsjett 41

42 Budsjettbegreper Driftsbudsjett viser hvordan man ser for seg driften i en gitt periode (inntekter minus kostnader) Likviditetsbudsjett viser hvordan kontantstrømmen er i en gitt periode (inn- og utbetalinger) Investeringsbudsjett viser hvordan man ser for seg kommende periodes investeringer Finansieringsbudsjett viser hvordan man eventuelt skal finansiere en kostnad eller investering (egenkapital, lån, tilskudd etc) 42

43 Fradrag - hovedregel Skattelovens 6-1: (1) Det gis fradrag for kostnad som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt. Bestemmelser som presiserer, utvider eller innskrenker fradragsretten for kostnader som nevnt i forrige punktum er gitt i 6-10 til (2) Det gis ikke fradrag for private kostnader for skatteyteren selv eller dennes familie, herunder kostnader til bolig, mat og underhold. 43

44 Dokumentasjonskrav Kvittering er ikke nok! Kostnaden må knyttes til næringsvirksomhet Reiseregninger/representasjonskostnader Før på kvitteringen: hvem, hva, hvor, hvorfor, når osv. + vurdere post i regnskapet/ligningsskjema 44

45 Fradrag - innleide tjenester Innleie av andre (teknikk, produksjon etc) Materialkostnader Agent og provisjonskostnader Annet management Juridisk og økonomisk bistand 45

46 Fradrag - utstyr Data- og produksjonsutstyr, programvare Forbruksmateriell Utstyr med varig verdi (innkjøp < ,-) Rekvisita Andre driftsmidler (bil ol.) Klær? 46

47 Fradrag - faglig/inspirasjon/annet Fagmagasiner/Aviser Konserter, adgangspass etc CD/DVD ol NrK Lisens Sminke/frisør 47

48 Fradrag - kommunikasjon Telefon/Bredbånd/IP Porto/frakt ol Nettsider Reklameutgifter 48

49 Fradrag - reiseutgifter Lokal transport Bruk av egen bil i næringsvirksomhet Lengre reiser Andre reisekostnader (kost, losji, transport mm) NB! Diett etter regning Studiereiser 49

50 Rutiner tips til næringsdrivende Skaff en perm, A4-ark og stiftemaskin Bruk perm, ark og stiftemaskin Unngå skippertak arkiver fortløpende Bruk reiseregning Slide 50

51 Fradrag - annet Kontorutgifter Forsikringer Kontingenter Overtidsmat Utdanning/kurs Sykdom og behandling Slide 51

52 Nyttige linker (meld Deg på nyhetsbrev etc) (masse info om skatt og mva) (brønnøysundregistrene) (utarbeider og utgir standarder) (portal for innlevering av offentlige skjema) (aut. Regn.skf. forening, info for spesielt interesserte!) 52

11.11.2013. Økonomi / Regnskapskurs. Tema på kurset. Regnskap. Selskapsformer. Merverdiavgift. Skatt

11.11.2013. Økonomi / Regnskapskurs. Tema på kurset. Regnskap. Selskapsformer. Merverdiavgift. Skatt Økonomi / Regnskapskurs For Gramart og MØST 11.11.2013 v/ Ida Sørås Lægreid Tema på kurset Regnskap Selskapsformer Merverdiavgift Skatt 1 Hvorfor regnskap: Plikt etter lov og regler Innsyn Kontroll Styringsverktøy

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform

Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA. Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform Temahefte fra Advokatfirmaet Seland DA Hvordan organisere din artistvirksomhet på beste måte - Velg riktig selskapsform INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ENKELTPERSONSFORETAK (EPF) 2. SAMEIE 3. ANSVARLIG SELSKAP

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

Tips og råd for deg som skal starte enkeltpersonforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltpersonforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger

E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA. Otto Risanger E-bok 001 SKATTE- ABC FOR EGET FIRMA 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold SKATTE-ABC FOR EGET FIRMA R!SANGERS E-BOK 001 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Regnskap for tannleger

Regnskap for tannleger Anton Gomnæs: Regnskap for tannleger Regnskap og økonomi for tannleger er et tema det har vært stor oppmerksomhet rundt den senere tid, ikke minst fordi det har blitt avdekket at flere tannleger har unndratt

Detaljer

tips og råd rundt det å starte egen bedrift

tips og råd rundt det å starte egen bedrift tips og råd rundt det å starte egen bedrift entreprenøren Egen bedrift IKONER: Dette er en brosjyre for deg som tenker på å starte egen bedrift. Her finner du viktig informasjon enten du vil starte egen

Detaljer

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltmannsforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent.

Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. Praktisk informasjon ved bedriftsetablering ENT 4000(I) og sos.ent. www.grunderskolen.no www.sfe.uio.no www.uio.no/studier/emner/matnat/sfe Agenda Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ansvarlig selskap

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

Veileder for næringsdrivende leger

Veileder for næringsdrivende leger Veileder for næringsdrivende leger 1 Den norske legeforening - april 2015 2 FORORD Legeforeningen mener næringsdrift i mange tilfeller er den beste måten å legge til rette for et godt og effektivt pasienttilbud

Detaljer

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA

ABC ENTREPRENORSKAP. En oppstartsguide for studenter ved HiOA ABC ENTREPRENORSKAP En oppstartsguide for studenter ved HiOA I Tekst og design av Marianne Skøien, i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. FORORD Entreprenørskap er nyskapning å se en mulighet og

Detaljer

Omfatter både allmennlegens eget praksisregnskap samt legesenterets regnskap.

Omfatter både allmennlegens eget praksisregnskap samt legesenterets regnskap. Kurs regnskap og økonomi allmennleger 2014. Ilsetra Innledning : Omfatter både allmennlegens eget praksisregnskap samt legesenterets regnskap. Innføring i de generelle lover og bestemmelser som gjelder

Detaljer

1. Introduksjon til faget

1. Introduksjon til faget Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tove Hepsø og Tor Atle Hjeltnes 16.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO066D/IINI1006 Økonomisk styring og regnskap 1. Resymé: I den

Detaljer

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS

Velkommen. Introduksjonskurs - Firmaetablering. Drømmen om eget firma? Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Velkommen Drømmen om eget firma? Introduksjonskurs - Firmaetablering Einar Vaardal-Lunde / Vaardal-Lunde AS Hva vil vi oppnå med introduksjonskurset Ønsker å gi svar på følgende: Hva bør man ha fokus på

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2014 Grant Thornton informerer Nr. 3/2014 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle våre lesere har nytt godt av

Detaljer

Hvordan etablere firma? Ergoterapeutforbundet, 23.november 2011

Hvordan etablere firma? Ergoterapeutforbundet, 23.november 2011 Hvordan etablere firma? Ergoterapeutforbundet, 23.november 2011 Agenda Kort om Servicekontoret Valg av selskapsform Forretningsplan planlegg for suksess! Hva gjør Servicekontoret Gir gratis informasjon

Detaljer

ØKONOMI- FALL- GRUBER

ØKONOMI- FALL- GRUBER E-bok 007 ØKONOMI- FALL- GRUBER I EGEN NÆRING 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold ØKONOMI- FALLGRUBER i egen næring R!SANGERS E-BOK 007 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt

Detaljer