Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen."

Transkript

1 Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Nummereringen følger samme mal som i kursmappen. Hvilken utgave av skattekursmappen du har står angitt nederst på side 2 i mappen. I INNTEKTSÅRET Næringseiendom (s. 15) Kalkulasjonsfaktor for inntektsåret 2014 er 0, Skjermet utbytte (s. 23) Skjermingsrenten for 2014 er på 0,9 %. Skjermingsrenten for selvstendig næringsdrivende for 2014 er 1,2 %. 8.3 Kundepleie (representasjon) (s. 46) Unntak: Enkle oppmerksomheter Det er likevel fradragsrett for enkle oppmerksomheter og reklamegjenstander. Beløpsgrensen for fradrag for enkle oppmerksomheter og reklamegjenstander er 235 kroner for 2014 (uendret). Unntak: Enkel servering Det er også fradrag for utgifter til enkel servering. Satsen for fradragsberettigede serveringsutgifter er 431 kroner per person for 2014 (421 kroner i 2013). 9.3 Hjemmekontor (s. 56) Skattyter kan velge mellom et standardbeløp på kroner (uendret) per år eller en forholdsmessig andel av faktiske kostnader på boligen (forsikring, kommunale avgifter, ytre vedlikehold og liknende). 1

2 II INNTEKTSÅRET Boliger (s. 174) Ny sikkerhetsventil er 84 prosent av markedsverdien Næringseiendom (s. 174) Ny sikkerhetsventil er 84 prosent av markedsverdien Personfradrag (tidligere klassefradrag) (s.177) I klasse økes fradraget til kroner. 7.1 Avskrivningssatser 2015 (s. 183) I saldogruppe c) øker avskrivningssatsen til 22 prosent, men bare for vogntog, lastebiler og busser. Lovendringen omfatter altså ikke de øvrige kjøretøyene som inngår i av saldogruppe c i skatteloven første ledd. Dette gjelder varebiler, drosjebiler og kjøretøy for transport av funksjonshemmede. Siden den økte avskrivningssatsen kun skal gjelde for noen av driftsmidlene i saldogruppe c, foreslås en bestemmelse om forhøyet avskrivningssats for vogntog, lastebiler og busser tatt inn i skatteloven nytt femte ledd. Dette medfører at gjeldende inndeling i saldogrupper beholdes uendret. For alle praktiske formål må likevel vogntog, lastebiler og busser skilles ut fra den eksisterende saldogruppe c og behandles som en egen saldogruppe ved ligningen. I den utstrekning saldogruppe c både inneholder vogntog mv. som skal avskrives med forhøyet avskrivningssats og driftsmidler som fortsatt skal avskrives med 20 prosent, må de eksisterende saldoverdier fordeles. Saldogruppe c er en samlesaldo der avskrivning av enkeltdriftsmiddel ikke er identifisert. I noen tilfeller kan det derfor ikke la seg gjøre å foreta en konkret utskillelse av verdien av enkeltdriftsmidler. Departementet er gitt hjemmel til å gi nærmere regler om en hensiktsmessig fordeling av eksisterende saldo. IV Bokføring og regnskap 1.7 Oppbevaring av regnskapsmateriale (s. 274) Finansdepartementet fastsatte 30. desember 2014 endringer i reglene om minste oppbevaringstid for regnskapsmateriale i bokføringsforskriften. Endringene innebærer at minstekravet til oppbevaringstid for de fleste former for primærdokumentasjon blir fem år. Krav om oppbevaring i minst 10 år av dokumentasjon av langsiktige tilvirkningskontrakter videreføres. Fristen regnes fra avsluttede regnskapsår. Krav om oppbevaring i minst 10 år av bankers og finansieringsforetaks kunde- og leverandørspesifikasjoner samt dokumentasjon av bokførte opplysninger som inngår i slike spesifikasjoner, videreføres. De generelle 2

3 kravene om oppbevaring i minst 15 år for bokføringspliktige som driver virksomhet med petroleumsutvinning eller rørledningstransport, samt om oppbevaring i minst 10 år for utenlandske selskaper og personer som driver virksomhet på norsk sokkel, videreføres også. Hva angår merverdiavgift og justering av inngående avgift, vil det fortsatt være et krav om at kjøpsdokumentasjon av kapitalvaren fast eiendom oppbevares i ti år etter regnskapsårets slutt. Endringene trer i kraft 1. januar Fra samme tidspunkt oppheves forskriften om overgangsregler. Departementet har gitt Skattedirektoratet i oppdrag å følge opp de foreslåtte endringene med nødvendige tilpasninger i merverdiavgiftsforskriften og skattebetalingsforskriften, med sikte på samtidig ikrafttredelse. Forskrift om endring av bokføringsforskriften og enkelte andre forskrifter (tilpasninger til redusert oppbevaringstid etter bokføringsloven) Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2014 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt 9-14 trettende ledd og 18-3 tolvte ledd, og lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring 5, 13 femte ledd, 16. Forskrift Publisert: I I forskrift nr til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 gjøres følgende endringer: første og annet ledd skal lyde: (1) Gevinst på eiendel som nevnt i skatteloven 9-14 tredje ledd a som ikke har hatt tilknytning til norsk beskatningsområde i til sammen minst åtte måneder i løpet av de tre siste årene forut for tidspunktet som nevnt i skatteloven 9-14 første ledd første punktum, omfattes ikke av skatteplikten etter 9-14 første ledd. Det skal likevel leveres oppgave som nevnt i første ledd. (2) Tap på eiendel som nevnt i skatteloven 9-14 tredje ledd a som ikke har hatt tilknytning til norsk beskatningsområde i til sammen minst åtte måneder i løpet av de tre siste årene forut for tidspunktet som nevnt i skatteloven 9-14 første ledd første punktum, gir ikke rett til fradrag etter skatteloven 9-14 sjuende ledd første ledd skal lyde: (1) Skattyter har plikt til å måle kraftproduksjonen time for time i hvert kraftverk. Produksjonsdataene må lagres på elektronisk lesbart medium og oppbevares i sju år etter inntektsårets utgang. I forskrift nr om bokføring (bokføringsforskriften) gjøres følgende endringer: II 3-1 første ledd nr. 8 skal lyde: 8. Spesifikasjon av merverdiavgift. Grunnlaget for inngående og utgående merverdiavgift fordelt på de forskjellige avgiftssatsene spesifisert pr. termin. Spesifikasjonen skal vise beløp pr. konto og totalt. Spesifikasjonen skal også vise avgiftsfri omsetning og uttak, omsetning som omfattes av reglene om omvendt avgiftsplikt, samt omsetning og uttak som faller utenfor bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kapittel 3. For utgående merverdiavgift skal avgiftsgrunnlaget også kunne spesifiseres pr. transaksjon. Spesifikasjonen skal dessuten vise eventuelle forskjeller mellom beregnet grunnlag i henhold til kontospesifikasjonen og innberettet avgiftsgrunnlag, spesifisert pr. transaksjon for hver avgiftssats 3-1 første ledd nr. 9 skal lyde: 3

4 Spesifikasjon av lønnsopplysningspliktige ytelser. Lønnsopplysningspliktige ytelser spesifisert pr. periode etter kontoene i regnskapssystemet. Arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser skal dessuten kunne gjengis samlet, pr. avgiftssats og kommune annet ledd tredje punktum skal lyde: Dersom selger er registrert i Merverdiavgiftsregisteret ved representant etter merverdiavgiftsloven 2-1 sjette ledd, skal også representantens navn og adresse fremgå av salgsdokumentet annet ledd skal lyde: Departementet kan i særlige tilfeller ved enkeltvedtak tillate at det utstedes salgsdokument inklusive merverdiavgift før den avgiftspliktige varen eller tjenesten er levert, jf annet ledd første punktum skal lyde: Dersom skattekortet ikke er gjort tilgjengelig for arbeidsgiver, og opplysninger som skal fremgå av skattekortet ikke på annen måte er kommet til arbeidsgiverens kunnskap, skal arbeidsgivers dokumentasjon vise navn og nummer på den kommunen hvor mottakeren av ytelsen (motparten) oppgir at vedkommende var bosatt 1. november i året før trekkåret. 7-2 fjerde ledd skal lyde: Det skal foreligge en fortegnelse over regnskapsmateriale som er sikkerhetskopiert, hvor ofte sikkerhetskopiering gjennomføres og hvor originalen og sikkerhetskopien oppbevares. Fortegnelsen skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt. 7-3 tredje ledd skal lyde: Dokumentasjon som nevnt i 5-15 skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt. 7-3 nytt fjerde ledd skal lyde: Dokumentasjon av kjøp av kapitalvarer som nevnt i merverdiavgiftsloven 9-1 (2) pkt. b, skal oppbevares i ti år etter regnskapsårets slutt. 7-6 fjerde ledd skal lyde: Det skal foreligge en beskrivelse av regnskapssystemets funksjonalitet for lukking av regnskapsperioder, herunder hvordan lukkingen gir betryggende sikring mot endring eller sletting av bokførte opplysninger. Beskrivelsen skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt første ledd skal lyde: Prosjektregnskap som nevnt i eller bokførte opplysninger som er nødvendige for å kunne utarbeide slike prosjektregnskap skal oppbevares i 10 år. Det samme gjelder dokumentasjon av bokførte opplysninger som inngår i prosjektregnskapet, samt byggekontrakter med anbud/kalkyler, tegninger, kontrakter med underentreprenører, timelister og ordrelister. I tillegg skal opprinnelige timelister på papir oppbevares i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt, eventuelt skannet for elektronisk oppbevaring, selv om timelistene er overført til andre media for oppbevaring i hele 10- årsperioden. Oppbevaringsplikten etter annet punktum gjelder ikke dersom følgende vilkår er oppfylt: 1.den bokføringspliktige har revisjonsplikt, jf. revisorloven 2-1 annet og tredje ledd, 2.det er ikke tatt forbehold i revisjonsberetning for foregående regnskapsår om at regnskapet ikke bør fastsettes slik det foreligger, jf. revisorloven 5-6 sjette ledd, eller med hensyn til om ledelsen har sørget for en ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger, jf. revisorloven 5-6 fjerde ledd nr. 3, og 3.den bokføringspliktige etter har ikke mottatt bokføringspålegg i medhold av ligningsloven, merverdiavgiftsloven eller skattebetalingsloven i løpet av de foregående 18 måneder for brudd på forskriften 3-1 første ledd nr. 9, 5-6 eller skal lyde: Oppbevaring Dokumentasjon som nevnt i skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt skal lyde: Oppbevaring Benyttes kalkyle som grunnlag ved fordelingen av bruttopensjonsprisen, skal kalkylen oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt. Det samme gjelder for kalkyle over frokostverdien. 4

5 Overskriften til delkapittel 8-8 skal lyde: Delkapittel 8-8. Utenlandske foretak som driver virksomhet på norsk sokkel, unntatt petroleumsutvinning og rørledningstransport, eller foretak som driver midlertidig virksomhet på land skal lyde: Dette delkapittelet gjelder for bokføringspliktige som nevnt i bokføringsloven 2, jf. regnskapsloven 1-2 første ledd nr. 13, som utøver eller deltar i virksomhet som er skattepliktig etter petroleumsskatteloven, med unntak av skattepliktige etter petroleumsskatteloven 3 og 5. Videre gjelder den bokføringspliktige som nevnt i bokføringsloven 2, jf. regnskapsloven 1-2 første ledd nr. 13, som ikke har varig tilknytning til riket skal lyde: Bokføringspliktige som har påtatt seg oppdrag som for oppdragsgiveren er rapporteringspliktig i henhold til ligningsloven 5-6, skal kunne spesifisere inntekter og direkte kostnader for hver kontrakt. Det må være mulig å kontrollere at all inntekt vedrørende slik virksomhet er tatt med i regnskapet skal lyde: Oppbevaring Spesifikasjon av kjøp og salg som nevnt i skal oppbevares i fem år etter at siste gjenstand som inngår i spesifikasjonen er solgt. Dokumentasjon som nevnt i og skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt skal lyde: Oppbevaring Dokumentasjon av inntakskost, jf skal oppbevares i fem år etter regnskapsårets slutt. Ny skal lyde: Oppbevaring Banker og finansieringsforetak skal oppbevare spesifikasjoner som nevnt i samt dokumentasjon av bokførte opplysninger som inngår i slike spesifikasjoner i ti år etter regnskapsårets slutt. Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2015 Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med 1. januar III Endringene under II trer ikraft 1. januar Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 28. januar 2014 nr. 56 om overgangsregler til lov 13. desember 2013 nr. 121 om endringer i bokføringsloven Oversikt NRS 8 oppdatert januar 2014 (s. 289) Et talleksempel: Det besluttes en kapitalnedsettelse på 1.000, herav 900 i overkurs. Aksjekapitalen var og bokført overkurs før nedsettelsen. Tallene etter nedsettelsen blir da som følger: Aksjekapital: Besluttet, ikke registrert kap nedsettelse (100) (motsatt fortegn) Overkurs Gjeld til aksjonær

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Utdrag fra lover Aksjeloven Bokføringsloven Merverdiavgiftsloven Regnskapsloven Skatteloven Ajour per august 2013 Utdrag fra

Detaljer

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i Regelverksspeil for bestemmelser for økonomistyring i staten, kapittel 4 (fastsatt 18.9.2013), sammenholdt med bokføringsloven og -forskriften (per 1.1.2013) Forslaget til kapittel 4 i bestemmelsene Tekst

Detaljer

Lov om bokføring (bokføringsloven).

Lov om bokføring (bokføringsloven). Blå Uthevingsfarge tekst = Gjelder ikke kommuner / Gul Uthevingsfarge tekst = Vedrører direkte/indirekte NBS 5 Lov om bokføring (bokføringsloven). Dato LOV-2004-11-19-73 Departement Finansdepartementet

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Audit & Advisory August 2009 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi håper sjekklisten

Detaljer

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no EUs nye konkursforordning innebærer

Detaljer

Systembeskrivelse. Innledning / Krav til Regnskapssystemet. Beskrivelse av systemet. Bilagsarter. Bilagsserier

Systembeskrivelse. Innledning / Krav til Regnskapssystemet. Beskrivelse av systemet. Bilagsarter. Bilagsserier Systembeskrivelse Innledning / Krav til Regnskapssystemet Beskrivelse av systemet Bilagsarter Bilagsserier Avgiftskoder/avgiftssatser/avgiftsbehandling Kontointervall kontostreng Reserverte konti Perioder/terminer

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.07 Endringene i disse bestemmelsene trer i kraft med virkning

Detaljer

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6.

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6. Sjekkliste for bokføring og behandling av merverdiavgift Bygge- og anleggsvirksomhet 6. utgave, mai 2014 INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 2 Section or Brochure name Sjekkliste for

Detaljer

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale

Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale Kapittel 4 Felles standarder for bokføring og økonomisystem Virksomhetens økonomisystem, bokføring, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsmateriale 4.1 Innledning Kapitlet inneholder bestemmelser om

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven)

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) 1. Lovens virkeområde Denne loven gjelder leverandør av kassasystem som nevnt i 2 bokstav e. Loven fastsetter hvilke krav som gjelder for kassasystemer

Detaljer

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3: Kapittel 4: Kapittel 5: Kapittel 6: Kapittel 7: Virkeområde, formål og definisjoner

Detaljer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer Norsk bokføringsstandard NBS 6 (Desember 2013, oppdatert mars 2014 og april 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2.... 2 3. Tekstbehandlings- og regnearkprogrammer... 2 4. Hvem kan bokføre i

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS (HU) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2.... 2 3. Tekstbehandlings- og regnearkprogrammer... 2 4. Bokføringsverktøy... 3 4.1 Hvem kan bokføre i tekstbehandlings-

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2011 Grant Thornton informerer Nr. 3/2011 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Rådgivning på tørt og vått Etter en ekstraordinær

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet Nytt for 2013: Ingen nye poster. Presisering! Postene 7000 7080 skal kun nyttes til transportmidler! Kostnader

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010 Grant Thornton informerer Nr. 4/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det nærmer seg raskt tiden for et nytt årsoppgjør, med

Detaljer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer Grant Thornton informerer Nr. 2/2007 5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer skjer med privat pensjonssparing? 12Hva om god bokføringsskikk 18Uttalelser Din samarbeidspartner innen revisjon

Detaljer

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004 for: Kommuner Fylkeskommuner Barnehager Kirkelig fellesråd Private og ideelle virksomheter som utfører visse lovpålagte oppgaver for kommuner og fylkeskommuner Momskompensasjon 3 Ny lov om momskompensasjon

Detaljer

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave

Lønns-ABC 2009. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009. 12. utgave Lønns-ABC 2009 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2009 12. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave

Lønns-ABC 2012. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012. 15. utgave Lønns-ABC 2012 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2012 15. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave

Lønns-ABC 2011. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011. 14. utgave Lønns-ABC 2011 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2011 14. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer